Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Chia sẻ: lexus450

- Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại. - Rèn luyện kĩ năng ứng với nguy cơ bị xâm hại. - Liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ khi bản thân bị xâm hại.

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

Bài 18: PHÒNG TRÁNH B XÂM H I

I. M c tiêu, nhi m v :

Sau bài h c, HS có kh năng:

- Nêu m t s tình hu ng có th d n n nguy cơ b xâm h i và nh ng i m
c n chú ý phòng tránh b xâm h i.

- Rèn luy n kĩ năng ng v i nguy cơ b xâm h i.

- Li t kê danh sách nh ng ngư i có th tin c y, chia s , tâm s , nh giúp
khi b n thân b xâm h i.

II. dùng d y h c:

- Hình trang 38, 39 SGK.

- M t s tình hu ng óng vai.

III. Các ho t ng d y h c:


Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


1. Ki m tra:


2. Bài m i:


Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
Ho t ng 2: Quan sát và th o lu n.


M c tiêu: HS nêu ư c m t s tình
hu ng có th d n n nguy cơ b xâm h i và
nh ng i m c n chú ý phòng tránh b xâm
h i.


Cách ti n hành:


- GV giao nhi m v cho các nhóm. - HS l ng nghe.


- Cho HS làm vi c. - Nhóm trư ng i u khi n
nhóm th o lu n.


- Cho HS trình bày k t qu th o lu n. - i di n các nhóm trình
bày.


- GV nh n xét và ch t l i.


Ho t ng 3: óng vai “ ng phó v i
nguy cơ b xâm h i”.


M c tiêu: Giúp HS:


- Rèn luy n kĩ năng ng phó v i nguy
cơ b xâm h i.


- Nêu ư c các quy t c an toàn cá
nhân.


Cách ti n hành:


- GV giao nhi m v cho các nhóm.


- Cho HS làm vi c c l p. - T ng nhóm trình bày cách
ng x trong nh ng trư ng h p
nêu trên.


K t lu n: (SGK)


Ho t ng 4: V bàn tay tin c y.


M c tiêu: HS li t kê ư c danh sách
nh ng ngư i có th tin c y, chia s , tâm s ,
nh giúp khi b n thân b xâm h i.


Cách ti n hành:


- GV hư ng d n HS làm vi c cá nhân. - HS v bàn tay c a mình
trên t gi y A4.
- Trên m i ngón tay ghi tên
m t ngư i mà mình tin c y.


- Cho HS làm vi c theo c p. - HS trao i hình v “bàn
tay tin c y” c a mình v i b n bên
c nh.


- Cho HS làm vi c c l p. - HS nói v “bàn tay tin
c y” c a mình v i m i ngư i.


K t lu n: (GV k t lu n như m c B n
c n bi t trang 39 SGK)


3. C ng c , d n dò: (2')


- GV nh n xét ti t h c.


- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản