Gíao án 6 - SỰ SINH SẢN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
5
download

Gíao án 6 - SỰ SINH SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỰ SINH SẢN - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản. - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - SỰ SINH SẢN

  1. Bài 1: S SINH S N I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nh n ra m i tr em u do b , m sinh ra và có nh ng c i m gi ng v i b , m c a mình. - Nêu ý nghĩa c a s sinh s n. II. dùng d y h c: - B phi u dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” ( dùng theo nhóm). - Hình trang 5, 6 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Trò chơi “Bé là con ai?” M c tiêu: HS nh n ra m i tr em u do b , m sinh ra và có nh ng c i m gi ng v i b , m c a mình. Cách ti n hành: (GV có th chu n b phi u cho c l p chơi ho c phát phi u cho các HS t v em bé, b và m ) a) GV ph bi n cách chơi. - M i HS ư c phát 1 phi u và có nhi m v ph i i tìm phi u có hình em bé, b ho c m . b) GV t ch c cho HS tham gia trò chơi. - HS chơi trò chơi. c) - GV tuyên dương c p HS th ng cu c. - Cho HS tr l i câu h i (SGV)
  3. K t lu n: (SGV) Ho t ng 3: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS nêu ư c ý nghĩa c a s sinh s n. Cách ti n hành: a) GV hư ng d n. - Cho HS quan sát hình, c l i tho i và liên - HS quan sát các hình 1, h n gia ình mình. 2, 3 trang 4, 5 SGK và làm vi c theo hư ng d n c a GV. b) HS làm vi c theo c p. c) Cho HS trình bày k t qu . - Tr l i câu h i (SGV) K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2')
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản