Gíao án 6 - THÁI ĐỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
15
download

Gíao án 6 - THÁI ĐỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV. - Có thái độ không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ. - Hình trang 36, 37 SGK. - 5 tấm bìa cho hoạt động đóng vai “Tôi bị nhiễm HIV”. - Giấy và bút màu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - THÁI ĐỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

  1. Bài 17: THÁI I I V I NGƯ I NHI M HIV/AIDS I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Xác nh các hành vi ti p xúc thông thư ng không lây nhi m HIV. - Có thái không phân bi t i x v i ngư i b nhi m HIV và gia ình c ah . II. dùng d y h c: - Hình trang 36, 37 SGK. - 5 t m bìa cho ho t ng óng vai “Tôi b nhi m HIV”. - Gi y và bút màu. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Trò chơi ti p s c “HIV lây truy n ho c không lây truy n qua…” M c tiêu: HS xác nh ư c các hành vi ti p xúc thông thư ng không lây nhi m HIV. Chu n b : GV chu n b : - B th các hành vi. - K s n trên b ng ho c trên gi y kh to 2 b ng có n i dung như b ng trong SGV. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS ti n hành chơi. - GV và HS cùng ki m tra.
  3. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: óng vai “Tôi b nhi m HIV”. M c tiêu: Giúp HS: - Bi t ư c tr em b nhi m HIV có quy n ư c h c t p, vui chơi và s ng chung cùng c ng ng. - Không phân bi t i x i v i ngư i b nhi m HIV. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - óng vai và th o lu n. - Th o lu n c l p. Ho t ng 4: Quan sát và th o lu n.
  4. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Cho HS trình bày k t qu làm vi c. - i di n t ng nhóm trình bày. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản