Gíao án 6 - TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

Chia sẻ: lexus450

- Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời. - Thông tin và hình trang 16, 17 SGK. - Sưu tầm tranh ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau.

Nội dung Text: Gíao án 6 - TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

Bài 7: T TU I V THÀNH NIÊN N TU I GIÀ

I. M c tiêu, nhi m v :

Sau bài h c, HS bi t:

- Nêu m t s c i m chung c a tu i v thành niên, tu i trư ng thành, tu i
già.

- Xác nh b n thân HS ang vào giai o n nào c a cu c i.

II. dùng d y h c:

- Thông tin và hình trang 16, 17 SGK.

- Sưu t m tranh nh c a ngư i l n các l a tu i khác nhau và làm các ngh
khác nhau.

III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


1. Ki m tra:


2. Bài m i:


Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK.


M c tiêu: HS nêu ư c m t s c i m chung
c a tu i v thành niên, tu i trư ng thành, tu i già.


Cách ti n hành:


a) Giao nhi m v và hư ng d n.


- Cho HS c các thông tin và th o lu n theo - HS c các thông tin trang 16,
nhóm. 17 SGK và nêu c i m n i b t c a
t ng giai o n l a tu i.


b) Làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm
th o lu n.


c) Làm vi c c l p.


- Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm lên trình bày.


Ho t ng 3: Trò chơi “Ai? H ang vào giai
o n nào c a cu c i?”


M c tiêu:
- C ng c cho HS nh ng hi u bi t v tu i v
thành niên, tu i trư ng thành, tu i già ã h c ph n
trên.


- HS xác nh ư c b n thân ang vào giai
o n nào c a cu c i.


Cách ti n hành:


- GV và HS sưu t m kho ng 12- 16 tranh, nh
nam, n các l a tu i khác nhau, làm các ngh khác
nhau.


a) T ch c và hư ng d n.


- GV chia l p thành 4 nhóm. Phát cho m i - HS xác nh nh ng ngư i trong
nhóm t 3 n 4 hình. nh vào giai o n nào c a cu c i và
nêu c i m c a giai o n ó.


b) Làm vi c theo nhóm. - HS làm vi c như hư ng d n
trên.


c) Làm vi c c l p.


- Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm lên trình bày.
- GV nh n xét.


K t lu n: (SGK)


3. C ng c , d n dò: (2')


- GV nh n xét ti t h c.


- Chu n b bài ti p.


Rút kinh nghi m :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản