Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 7

Chia sẻ: artemis09

Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 * Hoạt động 2: GV: Phân tích sơ qua vài nét chính của bài hát. Lưu ý có những kiến thức không cần phải giải thích. HS: Nghe – cảm nhận & viết bài. 5’ 2. Phân tích bài hát: - Giọng La thứ (a moll). - Nhịp 2 . T/c : Sôi nổi, tươi vui. 4 - Hình thức: 2 đoạn đơn: a – b. Đoạn a: “Xưa mẹ…một nhà”. Đoạn b: “Nổi trống…tung tung”. - Sử dụng dấu hồi (quay lại): - Dấu cô đa: - Dấu nhắc...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 7

Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
5’
* Hoạt động 2 : 2. Phân tích bài hát:
- Giọng La thứ (a moll).
GV: Phân tích sơ qua vài nét chính của bài
- Nhịp 2 . T/c : Sôi nổi, tươi vui.
h át. Lưu ý có những kiến thức không cần 4
- Hình thức: 2 đo ạn đơn: a – b.
phải giải thích.
Đo ạn a: “Xưa mẹ…một nhà”.
HS: Nghe – cảm nhận & viết bài.
Đo ạn b: “Nổi trống…tung tung”.
- Sử dụng dấu hồi (quay lại):
- Dấu cô đa:
- Dấu nhắc lại và khung thay đổi:


- Sử dụng dấu luyến hai móc kép:
- Tiết tấu móc giật:
* Hoạt động 3 : 25’ 3. Học hát:
GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày bài hát.
HS: Nghe và cảm nhận.
GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Dạy từng câu ngắn, chậm (đ àn giai
đ iệu theo) theo lối truyền khẩu, móc xích từ
đ ầu đến hết b ài.
HS: Hát theo sự hướng dẫn của GV.
GV: Lưu ý cho các em những chỗ hát luyến
tiết tấu móc giật & ch ỉ huy cho các
em hát ngân ngh ỉ đủ số phách.
HS: Làm theo sự h ướng dẫn của GV.
GV: Khi HS hát tốt , thành thạo thì GV
đ ệm đàn cho các em hát vài lần (chọn
giọng và phần đệm phù hợp).
HS: Hát theo đàn.
GV: Cho HS tập biểu diễn theo nhóm hoặc
cá nhân sau đó cho các em nhận xét. GV
sửa sai kịp thời (nếu có).
HS: Làm theo sự h ướng dẫn của GV.
GV: Nếu còn thời gian gọi một nhóm
những em hát khá lên tập biểu diễn trước
lớp. Sau đó GV nh ận xét và kết hợp cho
đ iểm.
HS: Tập hát và biểu diễn.


4 . Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn cho cả lớp hát lại bài hát: “Nổi trống lên các b ạn ơi!”.
- Củng cố khắc sâu nội dung bài hát.
5 . Dặn dò: (1’)
- Về nhà học thuộc giai điệu, tiết tấu & lời ca bài hát.
- Xem trước bài m ới.
37
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Ngày dạy: 8 A:…….
8 B:…….

- Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi !
Tiết 23:
- Tập đọc nhạc : TĐN Số 6

I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:
- HS thuộc lời và hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát.
- Đọc đúng cao độ, tiết tấu và ghép chuẩn lời ca b ài TĐN số 6 .
+ Kỹ năng:
- Thực hiện tốt kỹ năng hát và đọc bài TĐN.
- Biết một vài động tác vận động nhẹ nhàng khi hát.
+ Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tự tin nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:
- Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát và Máy nghe (nếu có).
- Bảng phụ chép b ài TĐN số 5.
+ HS :
- SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có).
III. Các hoạt động dạy và học:
1 . Tổ chức: (1’)
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
2 . Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Đan xen trong giờ học.
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
3 . Bài m ới: (35’)

TG
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
15’ 1. Ôn tập bài hát:
* Hoạt động 1:
Nổi trống lên các bạn ơi !
GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài
h át. N&L: Phạm Tuyên.
HS: Nghe & cảm nhận.
GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài phút.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Đệm đ àn bài hát vài lần (chọn giọng và
phần đệm phù hợp).
HS: Hát theo yêu cầu của GV.
GV: Lưu ý cho HS hát nhẹ nhàng, gọn tiếng,
h át nẩy và ngắt h ơi đúng chỗ (đoạn a) hát
liền tiếng và ngân đủ (2,5p  3p) ở đoạn b.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Cho các em tập biểu diễn trước lớp theo
nhóm, tốp hoặc cá nhân. Sau đó GV nhận
xét, sửa sai (nếu có) và có thể cho điểm.
HS: Tập biểu diễn trước lớp.


38
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
15’ 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
* Hoạt động 2:
Ch ỉ có một trên đ ời
GV: Treo bảng phụ chép bài TĐN số 6. Nhạc: Trương Quang Lục
HS : Quan sát và nhận xét như gợi ý ở bên. Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô
GV: Gọi 1 HS đọc tên nốt nhạc bài TĐN. * Nhận xét:
HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
- Nhịp 6 . Tính chất: Nhịp nh àng.
GV: Đàn giai điệu bài TĐN một vài lần. 8
HS : Nghe và cảm nhận. - Giọng C dur (Đô trưởng).
GV: Đàn từng câu nhạc chậm, ngắn theo lối - Trường độ:
móc xích từ đầu đ ến hết bài (d ịch giọng).
- Cao độ: Xây dựng trên gam Đô trưởng.
HS : Đọc tên nốt nhạc theo giai điệu của đàn.
GV: Sửa sai những chỗ HS thực hiện chưa - Gồm 2 câu, mỗi câu 2 ý nhạc.
đúng, hướng dẫn ghép lời ca từng câu nhạc.
HS : Thực hiện theo đàn kết hợp gõ phách. - Luyến 2 nốt móc kép:
GV: Đệm đàn cho cả lớp ghép lời ca.
- Sử dụng dấu nối:
HS : Đọc nhạc và ghép lời ca theo đàn.
GV: Lưu ý khi ghép lời vì 2 câu nh ạc gần
- Có nốt sòn thấp:
giống nhau và có nốt sòn thấp.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Hướng dẫn HS đọc nhạc và ghép lời ca
theo dãy, bàn, sau đó đổi lại.
HS: Thực hiện 2 lần theo yêu cầu của GV.
GV: Kiểm tra một số em khá (đọc nhạc và
ghép lời ca) nhận xét, sửa sai nếu có và cho
đ iểm.
HS: Thực hiện yêu cầu của GV.


4 . Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi !”.
- Đọc nhạc và ghép lời ca b ài TĐN số 6 .
5 . Dặn dò: (1’)
- Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới.
39
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Ngày dạy: 8 A:…….
8 B:…….

- Ôn tập bài hát : Nổi trồng lên các b ạn ơi !
Tiết 24:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè.

I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:
- Hát đúng giai điệu, tiết tấu và thuộc bài hát.
- Đọc đúng cao độ, tiết tấu, ghép lời ca chuẩn bài TĐN.
- Hiểu sơ bộ về nghệ thuật hát b è và tác dụng của hát bè.
+ Kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo kỹ năng hát bài hát và đọc bài TĐN.
+ Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS.
II. Chuẩn bị:
+ GV:
- Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát và máy n ghe (nếu có).
- GV sưu tầm một số tư liệu dùng cho phần ANTT (nếu có).
+ HS :
- SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có).
III. Các hoạt động dạy và học:
1 . Tổ chức: (1’)
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
2 . Kiểm tra b ài cũ: (4’)
- Đan xen trong giờ học.
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
3 . Bài m ới: (35’)

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
TG
10’ 1 . Ôn tập bài hát:
* Hoạt động 1:
Nổi trống lên các bạn ơi !
GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài hát.
N&L: Phạm Tuyên.
HS: Nghe & cảm nhận.
GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Đệm đàn bài hát vài lần (chọn giọng và
phần đệm phù hợp).
HS: Hát theo đàn.
GV: Đàn 1 hoặc 2 câu hát bất kỳ.
HS: Nghe và hát lại câu hát đó.
GV: Cho HS hoạt động theo d ãy, nhóm, tổ…
HS: Hát theo yêu cầu của GV.
GV: Hướng dẫn các em tập biểu diễn đơn ca,
tam ca, tốp ca… Nhận xét, sửa sai (nếu có) và
kết hợp cho điểm.
HS: Hát theo sự hướng dẫn & của GV.

40
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
10’ 2 . Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
* Hoạt động 2:
Làng tôi.
GV: Đàn giai điệu bài TĐN vài lần.
HS : Nghe và cảm nhận.
GV: Đệm đ àn bài TĐN vài lần (chọn giọng
phù hợp).
HS : Đọc nhạc và ghép lời ca.
GV: Đàn 1 câu nhạc bất kỳ trong b ài TĐN.
HS: Nghe, đọc nhạc và ghép lời ca.
GV: Cho các em hoạt động theo nhóm, tổ, cá
nhân…
HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
GV: Gọi 1 vài em đọc nhạc và ghép lời ca.
Nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho điểm.
HS : Thực hiện yêu cầu của GV.
15’ 3 . Âm nhạc thường thức: Hát bè.
* Hoạt động 3:
GV: Gọi HS đọc phần ANTT – SGK. - Ngh ệ thuật hát bè đã có từ rất xa xưa
HS : Đọc b ài trong SGK - Tr 49, 50 . và có thể nói đến đến thể kỷ XVIII đã
GV: Thế nào là nghệ thuật hát bè ? được các nhạc sĩ trường phái Âm nh ạc
HS: Trả lời như gợi ý ở bên. “Cổ điển viên” đã đưa lo ại hình nghệ
GV: Cho HS thực hành tập hát bè một vài trích thuật n ày đạt đến mức đỉnh cao đó là
đoạn các bài hát trong SGK. “Hợp xướng”.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Khi nói đến hát b è thì ta phải hiểu là
GV : Mở băng đĩa 1 số trích đoạn các tác phẩm khi hát phải có ít nhất từ 2 người trở
có hát bè (nếu có). lên và là một cách hát khó trong nghệ
HS : Nghe và cảm nhận. thuật âm nhạc.
GV: Giới thiệu vài nét đ ỉnh cao của nghệ thuật - Trong nghệ thuật hát bè mà đỉnh cao
h át bè là “Hợp xư ớng” và mở băng đĩa một vài là “Hợp xướng” th ì người ta chia giọng
trích đoạn các tác phẩm đư ợc viết ở hình thức h át thành các lo ại như sau:
n ày. * Giọng nữ cao (Sô pranô).
HS: Nghe và cảm nhận. * Nữ trung (Altô).
* Nam cao (Teno).
* Nam trung (Baritông).
* Nam trầm (Bass).
- Hợp xướng giọng nam, giọng nữ, hợp
xướng giọng nam nữ, hợp xướng thiếu
nhi…
- Hợp xướng có nhạc đệm và không có
nhạc đệm.


4 . Củng cố: (4’)
- GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi !”.
- Đọc nhạc và ghép lời ca b ài TĐN số 6 .
- GV hệ thống lại kiến thức phần ANTT.
5 . Dặn dò: (1’)
- Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới.
41
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552
Ngày dạy: 8 A:…….
8 B:…….
Tiết 25: Ôn tập
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:
- Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 b ài hát đã học.
- Đọc nhạc – ghép lời ca thành thạo 2 bài TĐN.
Nh ớ lại những kiến thức về nhịp 6 .
-
8
Tìm hiểu về Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và Nghệ thuật hát bè.
-
+ Kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo kỹ năng hát và đ ọc bài TĐN.
+ Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS.
II. Chuẩn bị:
+ GV:
- Đàn phím điện tử, băng đĩa 2 bài hát và máy nghe (nếu có).
- GV sưu tầm một số tư liệu dùng cho phần ANTT.
+ HS :
- SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có).
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Tổ chức: (1’)
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
2. Kiểm tra b ài cũ: (4’)
- Đan xen trong giờ học.
8A:…………………………………………………
8B:…………………………………………………
3. Bài m ới: (35’)
TG
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
10’
* Hoạt động 1: 1. Ôn tập 2 bài hát:
GV: Mở băng đĩa (nếu có) hoặc tự trình bày - Khát vọng mùa xuân.
lại 2 bài hát đã h ọc. - Nổi trống lên các bạn ơi.
HS: Nghe và cảm nhận.
GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài phút.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Đệm đ àn bài hát vài lần (Dịch giọng và
chọn phần đệm phù hợp).
HS: Hát theo đàn.
GV: Chia lớp làm 2 dãy, mỗi d ãy hát 1 bài
sau đó đổi lại.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV: Gọ i 1 vài em lên hát 1 trong 2 bài hát
đ ã học. Nhận xét sửa sai (nếu có) và cho
đ iểm.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
14’
* Hoạt động 2: 2. Ôn tập Tập đọc nhạc:

GV: Đàn giai điệu 2 bài TĐN đã học vài lần. TĐN số 5, số 6.
HS: Nghe và cảm nhận.
42
Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản