Giáo án âm nhạc lớp 2

Chia sẻ: tc11k53

Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1 và biết hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát, Biết khi chào cờ phải hát Quốc ca và đứng nghiêm trang. Hướng dẫn HS nhớ và ôn lại một số bài hát đã học ở lớp 1. Gợi ý để HS lần lượt nhớ tên các bài hát (Đệm giai điệu, cho xem tranh kết hợp nghe giai điệu hoặc tiết tấu).

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 2

Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
Giáo án

Giáo án âm nhạc lớp 2
Trang 1/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
Tuần 1 Ngày soạn:
:
Tiết: 1 Ngày
giảng:
Ôn Tập Các Bài Hát Lớp 1
Nghe Hát Quốc Ca
I. Yêu cầu:
- Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1 và biết hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
- Biết khi chào cờ phải hát Quốc ca và đứng nghiêm trang
II. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Hát tốt các bài hát lớp 1.
- Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, phách…)
- Băng nhạc bài Quốc ca.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1
- Hướng dẫn HS nhớ và ôn lại một số bài hát đã - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe theo yêu cầu
học ở lớp 1. của GV.
- Gợi ý để HS lần lượt nhớ tên các bài hát (Đệm - Đoán tên từng bài hát đã học:
giai điệu, cho xem tranh kết hợp nghe giai điệu - Nêu được tên tác giả càng tốt.
hoặc tiết tấu). - Lần lượt ôn từng bài hát theo hướng dẫn
- Có thể nhắc cho HS tên tác giả nếu các em của GV.
không nhớ. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp,
- Hướng dẫn HS ôn từng bài hát kết hợp sử dụng phách, tiết tấu lời ca.
nhạc cụ gõ đệm. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ, trò
chơi (bài Tập tầm vông)
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp, GV đệm đàn, - Từng nhóm, tổ, cá nhân lên biểu diễn.
bắt nhịp. - Nhận xét các bạn hát, múa có hay không?
- Mời HS nhận xét. đẹp không?
- Nhận xét chung (Khen những em hát và bi ểu
diễn tốt, nhắc nhở những em chưa đạt cần c ố
gắng hơn). - Thái độ nghe nghiêm túc.
* Hoạt động 2: Nghe hát Quốc ca:
- Giới thiệu: Bài hát Quốc ca chính là bài Tiến - HS nghe hát Quốc ca.
Quân ca của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944.
- Cho HS nghe băng nhạc trình bày bài hát Quốc - Trả lời
ca. (Hoặc hát mẫu) + Khi chào cờ.
- Đặt câu hỏi cho HS trả lời: + Đứng nghiêm trang, không cười đùa.
+ Quốc ca được hát khi nào? - Tập đứng chào cờ nghiêm trang, tác phong
+ Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào? chỉnh tề.
- Hướng dẫn HS tập đứng chào cờ, nghe hát
Quốc ca với thái độ nghiêm túc. - Ghi nhớ
* Củng cố – Dặn dò:
- Nhận xét tiết học, cuối cùng, nhắc nhở HS về
ôn lại những bài hát đã được ôn trong ti ết học

Trang 2/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
này và nhớ thêm các bài hát đã học ở lớp 1
Trang 3/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 2 Ngày soạn:
:
Tiết: 2 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: THẬT LÀ HAY
(Nhạc Và Lời: Hoàng Lân)
I. Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách bài hát.
II. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài hát Thật là hay.
- Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, thanh phách…) băng nhạc, máy nghe
- Tranh ảnh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1.ổn định tổ chức: Nhắc nhờ HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một số bài hát c ủa lớp 1 (hai đ ến ba bài kết h ợp v ỗ, gõ đ ệm
theo nhịp, phách hay tiết tấu lời ca.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Dạy bài hát: Thật là hay.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Cho HS nghe băng hát mẫu - Nghe băng mẫu
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu. - Tập đọc lời ca theo GV.
+ GV đọc mẫu + HS đọc theo
- Dạy hát từng câu . mỗi câu cho HS hát hai, ba l ần - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
để thuộc lời và giai điệu bài hát. GV.
- Bài hát gồm có 4 câu hát có chung một âm hình tiết - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn
tấu:
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhi ều lần - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của
để thuộc lời và gia điệu bài hát. GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
- Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng với yêu + Hát đồng thanh.
cầu. Nhận xét. + Hát theo dãy, nhóm.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ + Hát cá nhân.
hoạ: - Hát và vỗ tay (gõ) đệm theo phách, sử
- Hát kết hợp với vỗ (Gõ) đệm theo phách và tiết dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh
tấu lời ca phách, trống nhỏ.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp với vỗ (Gõ ) đệm theo - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ có dấu lặng sẽ
không gõ nhưng vẫn phải giữ đều nhịp. - Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của
- Hướng dẫn HS đứng vừa hát vừa nhún chân theo GV
nhịp một cách nhịp nhàng.
* Củng cố – dặn dò:
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của Gv.
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát? - Trả lời:
- Nhận xét chung: Khen những em hát thuộc lời, gõ - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò.

Tran g 4/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
phách và tiết tấu đúng yêu cầu; nhắc nhở những em
chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn. - HS ghi nhớ.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập.

Tuần 3 Ngày soạn:
:
Tiết: 3 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: THẬT LÀ HAY
I. Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lưũi ca. Biết hát và vận đ ộng ph ụ ho ạn đ ơn gi ản và thu ộc
lời ca.
II. Chuẩn bị của GV:
- Đàn, Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, thanh phách…)
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu
ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi khi học hát.
1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn bài hát.
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Thật là hay. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe theo yêu
- Đệm giai điệu bài Thật là hay. cầu của GV.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, tác giả của - Bài hát đã học:
+ Thật là hay
bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Tác giả bài hát: Hoàng Lân
+ Bắt giọng cho HS hát (GV giữ nhịp bằng tay) - Hát theo hướng dẫn của GV:
+ Đệm đàn. + Hát không có nhạc
- Mời HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân. - Hát theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét. - Thực hiện cách đánh nhịp theo hướng
* Hoạt động 2: Hát kết hợp đánh nhịp 2/4. dẫn của GV.
- Hướng dẫn HS cách đánh nhịp 2/4: Có m ột phách - Tập đánh nhịp:
mạnh, một phách nhẹ. Phách mạnh đánh xuống, phách + Cả lớp
nhẹ kéo lên. Sử dụng ngón trỏ để đánh nhịp. + Từng dãy, nhóm.
- Điều khiển lớp tập đánh nhịp + Cá nhân.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp đánh nhịp 2/4 - Hát kết hợp đánh nhịp 2/4:
- Gọi một vài em thực hiện tốt lên đánh nhịp điều khiển + Cả lớp.
cho cả lớp hát. +Từng dãy
- Nhận xét. + Cá nhân
* Hoạt động 3: Trò chơi Dùng nhạc đệm bằng một số - Cá nhân lên đánh nhịp cho cả lớp hát.
nhạc cụ gõ. - Sử dụng các nhạc cụ gõ theo đúng
- Hướng dẫn cả lớp sử dụng các nhạc cụ gõ: yêu cầu, hiệu lệnh của GV.
- Gọi từng nhóm 4 em (Mỗi em một loại nhạc c ụ gõ - Tập trung lắng nghe, ghi nhớ âm hình
khác nhau) lên gõ lại âm hình tiết tấu trên. tiết tấu.
- Cho từng HS thể hiện lại âm hình tiết tấu để kiểm tra - HS gõ theo.
khả năng thực hành. Thực hiện theo nhóm 4 em.
- Hỏi HS tiết tấu trên nằm trong bài hát nào không? + Bài Thật là hay.
- Hỏi tiếp: Trong câu hát nào? + Nghe véo von trong vòm cây…
- Hướng dẫn HS dùng nhạc cụ gõ, gõ đệm theo bài hát - Vừa hát kết hợp dùng nhạc cụ gõ

Tran g 5/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
thật là hay. - Nhận xét các nhóm vừa thi xong
- Gọi HS nhận xét. (Nhóm nào hay nhất, nhóm nào chưa
* Nhận xét – dặn dò: đều)
- Dặn dò HS về ôn lại bài hát Thật là hay, tập đánh nhịp - HS nghe.
2 theo bài hát thật đều, đúng. - HS ghi nhớ.
Tran g 6/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 4 Ngày soạn:
:
Tiết: 4 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: XÒE HOA
(Dân Ca Thái – Lời Mới: Phan Duy)
I. Yêu cầu:
- Biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Thái (Tây B ắc), bi ết gõ đẹm theo phách, theo nh ịp bài
hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ đẹm gõ (Song loan, thanh phchs…)
- Một số tranh ảnh về dân tộc Thái.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức, nhác HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp khởi động gióng bằng cách cho HS hát đồng thanh bài hát Thật là hay.
3. Bài mới:
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
* Hoạt động 1: Dạy bài hát xoè hoa.
- Giới thiệu bài hát: Xoè hoa là một trong những bài dân ca - HS ngồi ngay ngắn, lắng nghe.
hay của đồng bào dân tộc Thái.
- Nhắc lại tên bài hát.
- Xoè hoa có nghĩa là múa hoa.
- GV đệm đàn hát mẫu. - Nghe hát mẫu
- Hỏi HS nhận xét về nhịp điệu của bài hát. (Nhanh, chậm, - Nhận xét bài hát: Vui tươi, rộn
vui tươi sôi nổi hay nhẹ nhàng?) ràng.
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài. - Tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Tập hát từng câu. (Bài chia thành 4 câu) - Tập hát từng câu (có 4 câu)
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhi ều l ần đ ể nh ớ + Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng
lời ca và giai điệu. khi hát.
- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét. - HS hát: + Đồng thanh
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. +Nhóm, dãy.
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp + Cá nhân
Bùng boong bính boong
- Hát và gõ đệm theo nhịp.
x x
Ngân nga tiếng cồng vang vang - HS hát gõ đệm theo nhịp
x x
- Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách: - Hát và gõ đệm theo phách.
Bùng boong bính boong…
x x x
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca (Gõ vào - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời
tất cả các tiếng theo đúng tiết tấu bài hát) ca.
* Củng cố-dặn dò:
- Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng cách cho HS - HS ôn hát: Dãy, nhóm, cá nhân
hát ôn dưới hình thức nhóm, tổ, cá nhân. kết hợp với nhạc cụ gõ.
- GV nhắc lại tên bài hát vừa học của dân tộc nào? - HS trả lời.
- Hỏi HS đã thực hiện các kiểu gõ đệm nào? + Bài hát Xòe hoa, dân ca Thái.
- Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu + Gõ đệm theo nhịp, phách và tiết
Tran g 7/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
cầu, hoạt động tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em tấu.
chưa hát đúng hoặc chưa tập trung cần cố gắng hơn. - HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ
Tran g 8/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 5 Ngày
soạn:
:
Tiết: Ngày dạy:
5
Học Hát – Ôn Tập Bài Hát: XÒE HOA
(Dân Ca Thái – Lời Mới: Phan Duy)
I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Bi ết hát và k ết h ợp vận đ ộng ph ụ ho ạ đ ơn gi ản.
Tập biểu diễn bài hát.
II.Chuẩn bị của GV: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc- Nhạc c ụ đ ệm, gõ (Song loan, thanh
phách)
- Một số động tác múa đơn giản.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1.Ổn định tổ chức: + Nhắc nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: + HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước.+ Bài dân ca của dân tộc nào?
+ GV bắt giọng cho HS hát đồng thanh bài hát để kết hợp khởi động giọng.
3. Bài mới
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Xoè Hoa. - HS ôn lại bài hát xoè hoa:
- Hướng dẫn HS hát ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức: + Hát đồng thanh
Hát theo nhóm, tổ, cá nhân, kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ + Hát theo dãy, tổ
đệm theo nhịp, phách tiết tấu. + Hát cá nhân
- Hướng dẫn cho HS một vài động tác để minh ho ạ cho bài - HS xem GV làm mẫu.
- Thực hiện từng động tác theo
hát:
- Cho HS tập biểu diễn trước lớp (Vừa hát kết hợp với vận hướng dânc của GV.- HS làm theo
động phụ hoạ). (Thực hiện vài lần để nhớ động
- Hỏi HS nhận xét xem nhóm nào, bạn nào biểu diễn hay tác)
nhất? - HS biểu diễn trước lớp:
- GV nhận xét. + Từng nhóm, tổ.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với trò chơi theo bài hát Xoè + cá nhân.
- HS nhận xét
Hoa.
- Hướng dẫn từng trò chơi:
+ Trò chơi 1: Nghe tiết tấu đoán câu hát trong bài. (GV gõ
tiết tấu từng câu hát, không cần theo thứ tự để HS có nhận - Nghe hướng dẫn
biết được không) - Nghe gõ tiết tấu
Sau đó hỏi HS nhận biết tiết tấu trên của câu hát nào?
GV tiếp tục vỗ, gõ các âm hình tiết tấu khác trong bài hát - HS trả lời (Hát lên câu hát theo
để HS đoán, nếu nhóm, tổ nào nhận biết nhanh và đoán đúng tiết táu đó)
đúng sẽ thắng trong trò chơi này. - Các nhóm thi đua xem nhóm nào
+ Trò chơi 2: hát giai điệu bài hát theo các nguyên âm: nhận biết nhanh nhất.
o,a,u,i.
GV dùng các ngón tay làm kí hiẹu để diễn tả các nguyên âm - Nghe hướng dẫn để thực hiện
trên, bắt giọng cho HS hát lại bài hát. lần 1 hát đúng lời ca, cho đúng.
lần 2 khi Gv giơ tay theo kí hiệu nguyên âm nào thì HS sẽ - HS chú ý các kí hiệu của GV để
hát câu hát theo đúng nguyên âm đó. hát cho đúng.
* Củng cố – Dặn dò:- Kết thúc buổi học, cho HS đứng lên - Thi đua theo nhóm, tổ.
hát và vận động phụ hoạ theo bài hát - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Nhận xét buổi học, dặn dò HS về ôn thuộc lời ca và động (cả lớp)

Tran g 9 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
tác vận động phụ hoạ vèa tập ở tiết học này
- HS lắng nghe, ghi nhớ
Tran g 1 0 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 6 Ngày soạn:
:
Tiết: 6 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: MÚA VUI
(Nhạc Và Lời: Lưu Hữu Phước)
I. Yêu Cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách, tiết tấu bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát Múa vui
- Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, thanh phách)- Một số động tác múa đơn giản.
- Máy nghe, băng nhạc mẫu- Tranh minh hoạ trẻ em đang múa hát
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS hát ôn lại bài hát xoè hoa (Nghe giai điệu đoán tên bài hát, sau đó hát
và gõ đệm theo phách của bài hát.) Nhận xét.
3. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Dạy bài hát: Múa vui
+ Giới thiệu đôi nét về tác giả: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - Ngồi ngay ngắn chú ý nghe.
(1932 – 1989) quê ở Cần Thơ (Nam bộ) là tác giả nhiều
bài hát nổi tiếng: Lãnh tụ ca, giải phóng Miền Nam, Lên
đàng…và các bài hát thiếu nhi như: Reo vang bình minh,
thiếu nhi thế giới liên hoan…
- GV cho HS nghe băng mẫu, sau đó GV đệm đàn và hát
lại một lần nữa. - HS nghe băng mẫu
- Hỏi HS nhận biết nhịp điệu bài hát. (Nhanh, chậm?
Vui, buồn?) - HS trả lời: Bài hát vui, tốc độ vừa
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu phải.
- Dạy hát từng câu, tốc độ vừa phải. Mỗi câu cho HS hát - Tập đọc lời ca theo tiết tấu.
2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. Sau đó tập các câu hát - Tập hát từng câu theo hướng dẫn
tiếp theo và nối các câu để hoàn chỉnh bài hát. của GV.
- Hướng dẫn HS hát để nhớ lời ca và giai điệu bằng - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn.
nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, cá nhân. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ, gõ đẹm theo phách hoặc của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn
theo nhịp. tiếng.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách + Hát đồng thanh
Cùng nhau múa xung quanh vòng + Hát theo dãy, nhóm
x x x x + Hát cá nhân
- Hướng dẫn HS vỗ, gõ đệm theo phách HS theo dõi và lắng nghe.
- GV hát kết hợp gõ đẹm theo nhịp
- HS thực hiện theo hướng dẫn của
Cùng nhau múa xung quanh vòng….
x x GV
* Củng cố: - HS trả lời
- Cuối cùng, GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài - HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo nhịp,
hát vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và kết hợp phách bài hát.
vỗ tay đệm theo nhịp, phách của bài hát.
Tran g 1 1 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- GV nhận xét, dặn dò. - HS nghe và ghi nhớ
Tran g 1 2 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 7 Ngày soạn:
:
Tiết: 7 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: MÚA VUI
I . Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát và kết hợp một vài động tỏc phụ hoạ
-Thuộc bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, thanh phách…)
- Một số động tác múa phụ họa.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức, Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên bài hát đã được học ở tiết trước
+ Nêu tân tác giả sáng tác bài hát?
+ GV bắt giọng cho HS hát đồng thanh bài hát để kết hợp khởi động.
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Múa vui - HS ôn lại bài hát: Múa vui
- GV đệm đàn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều: Hát theo + Hát đồng thanh
nhóm, tổ, cá nhân… + Hát theo dãy, tổ.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ + Hát cá nhân
đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,
- GV nhận xét phách tiết tấu lời ca (Sử dụng các
*Hoạt động 2:Hát với tốc độ khác nhau nhạc cụ gõ)
- GV hướng dẫn HS hát với tốc độ khác nhau. - Thực hiện hát và gõ đệm theo tiết
+ Lần đầu hát với tốc độ vừa phải , lần hai tốc độ nhanh tấu lời ca
hơn
- Đặt câu hỏi: So sánh lần hát đầu tiên và lần hát thứ hai, - HS hát với tốc độ khác nhau theo
lần nào nhanh hơn, lần nào chậm hơn. hướng dẫn của GV.
- Nhận xét và chỉ cho HS thấy nếu hát với tốc độ khác
nhau thì khả năng diễn đạt bài hát cũng khác nhau. - HS trả lời
+ Lần đầu hát chậm hơn
*Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động + Lần thứ hai hát nhanh hơn
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - HS nghe và nhận thấy nên hát ở tốc
+ Cho cả lớp thực hiện kết hợp vận động tại chỗ. độ nào là phù hợp (tốc độ vừa phải)
+ Mời từng nhóm (5- 6em) lên đứng thành vòng tròn vừa - Nghe hướng dẫn và thực hiện
hát kết hợp vận động phụ họa. theo hướng dẫn cả GV
- Gọi HS nhận xét xem nhóm nào biểu diễn hay nhất (hát - HS thực hiện theo từng động tác,
đúng giai điệu, tiết tấu bài hát, kết hợp các động tác đều sau đó nối các động tác lại. Chú ý
đặn nhịp nhàng) thực hiện đúng, đều các động tác.
* Nhận xét- Dặn dò + Hát kết hợp vận động (cả lớp)
- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các + Từng nhóm lên biểu diễn
nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của ti ết học đ ồng th ời - HS nhận xét
nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh
hoạ cần tập trung và cố gắng hơn. - HS lắng nghe.

Tran g 1 3 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- Nhắc HS về xem lại các bài hát đã học từ đầu năm đến
nay để chuẩn bị cho tiết sau. - HS ghi nhớ
Tran g 1 4 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 8 Ngày soạn:
:
Tiết: 8 Ngày
giảng:
Ôn Tập 3 Bài Hát: THẬT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI
Phân Biệt Âm Thanh Cao – Thấp, Dài – Ngắn
I. Yêu Cầu: -Thuộc lời ca của 3 bài hát. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách bài hát.
-Biểu diễn bài hát
II. Chuẩn bị :
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách...)
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trình ôn các bài hát đã học
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát
1. Ôn bài hát: Thật là hay
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi - HS nghe và nhận biết tên bài hát:
HS nhận biết tên bài hát? Tác giải bài hát? + Thật là hay
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhi ều hình th ức: Hát + Tác giả: Hoàng Lân
tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá HS - HS hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát đồng thanh
trong quá trình ôn hát).
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc c ụ gõ + Hát theo dãy, tổ
đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. + Hát cá nhân
- H. dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,
- GV nhận xét phách, tiết tấu lời ca (Sử dụng các
nhạc cụ gõ)
2. Ôn bài hát: Xoè hoa
- GV treo tranh minh họa cho bài hát, HS nhìn tranh và đoán - Hát kết hợp vận động phụ họa
tên bài hát - HS xem tranh và đoán tên bài hát:
- GV hướng dẫn HS ôn lại bài hát, kết hợp võ tay, gõ đệm Xoè hoa (Dân ca Thái)
theo tiết tấu lời ca. - HS ôn bài hát theo hướng dẫn
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa HS hát kết hợp vận động phụ họa
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp- GV nhận xét - HS lên biểu diễn trước lớp
3. Ôn tập bài hát: Múa vui - HS hát tập thể bài Múa vui theo
- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát (GV đệm đàn) nhạc
- GV gõ tiết tấu lời ca một câu hát trong bài, đố HS nhận ra - HS nghe và nhận biết tiếu tấu đó
thể hiện cho câu hát nào.
đó là câu hát nào trong bài?
- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo ti ết tấu - HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời
lời ca. ca
*Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao – thấp, dài – (Tập thể, từng nhóm)
ngắn
1. Phân biệt âm thanh cao – thấp - HS nghe và nhận biết:
- GV đàn hai âm có độ dài bằng nhau nhưng cao độ khác + Âm 1 cao hơn âm 2
nhau. Hỏi HS nhận xét âm nào cao hơn, âm nào thấp? + Hai âm dài bằng nhau
2. Phân biệt âm thanh dài – ngắn - HS nghe và nhận biết
- GV đàn hai âm có cao độ bằng nhau nhưng độ dài khác + Âm 1 dài hơn âm 2
nhau ?. Hỏi âm nào dài, âm nào ngắn? Âm nào cao hơn?- + Hai âm có cao độ bằng nhau

Tran g 1 5 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
GVnhận xét
*Củng cố – Dặn dò - HS ôn hát theo hướng dẫn của
- Cho HS ôn lại một bài hát đã ôn. GV.
- Cuối cùng, GV nhận xét, dặn dò - HS lắng nghe, ghi nhớ
Tran g 1 6 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 9 Ngày soạn:
:
Tiết: 9 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Nhạc Anh)
I. Yêu Cầu:
-Biết hát theo giai điệu bài hát. Biết đây là bài hát của nước Anh.
-Biết hát kết hợp gừ đệp theo phách của bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn và hát chuẩn xác bài Chúc mừng sinh nhật. Nhạc cụ đệm, gõ (Song loan, thanh
phách)
- Tranh minh họa hình ảnh các em nhỏ đang chúc m ừng sinh nhật b ạn.- Chép l ời ca vào
bảng phụ 6 câu hát thành 6 dòng.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một số bài hát đã học (Bài Thật là hay, Xoè hoa, kết hợp vỗ gõ
đệm theo nhịp phách hay tiết tấu lời ca)
3. Bài mới: (26 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động1:Học hát: Chúc mừng sinh nhật
- GV treo tranh vẽ lên bảng và thuyết trình: - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
+ Nghe hát mẫu: GV cho HS nghe băng mẫu. - Nghe băng mẫu
Hỏi: Các em có cảm nhận gì khi nghe bài hát - GV treo - HS trả lời theo cảm nhận
bảng phụ và thuyết trình: Bài hát có 6 câu hát, trên b ảng - HS lắng nghe
phụ - HS thực hiện theo H dẫn của GV.
Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. - HS thực hiện
+ Dạy hát từng câu - HS nghe và hát nhẩm theo
- GV đàn giai điệu 3 lần, HS hát theo -HS thực hiện: Nghe nhạc và hát
- Cách tập tương tự với câu 2 và câu 3. cùng đàn.
- Nối 3 câu với nhau - 1-2 HS trình bày
- GV chỉ định 1-2 HS hát lại 3 câu này. - HS nghe
- Cách tập ba câu 4-5-6 tiến hành giống như ba câu 1-2-3. - HS nghe đàn và hát
- GV đàn và hát mẫu cả bài -HS làm theo hướng dẫn
- GV đàn giai điệu cả 6 câu hát, HS hát
- GV hướng dẫn cách phát âm, nhắc HS cách lấy hơi và - HS thực hiện hát đầy đủ cả bài
sửa chỗ hát sai nếu có. - HS nghe hướng dẫn
- Đệm đàn cho HS hát lại cả bài lần nữa. - HS trình bày bài hát lại nhiều lần
- GV hướng dẫn: Các em hát cả bài hai lần, kết thúc
bằng cách hát câu 6 thêm lần nữa, câu này các em sẽ hát - HS theo dõi
chậm dần. - HS thực hiện
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm + Theo nhóm
+ Hát kết hợp gõ tiết tấu: + Cá nhân
- GV hát và gõ làm mẫu - HS thực hiện
- HS thực hiện theo nhóm, cá nhân + Cả lớp
+Hát gõ đệm theo phách: GVhát và gõ đệm mẫu + Theo nhóm
GV đàn và bắt nhịp 1-2 cho HS hát. + Cá nhân
- HS thực hiện cả lớp, nhóm, cá nhân. - HS trình bày theo hướng dẫn của
* Củng cố: (5 phút)- HS trình bày hoàn chỉnh bài hát. . GV

Tran g 1 7 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- GV cho HS xung phong hoặc chỉ định 4 em lên bảng - HS lắng nghe và ghi nhớ.
trình bày hoàn chỉnh bài hát.
Tran g 1 8 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 10 Ngày soạn:
:
Tiết: 10 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: CHÚC MỪNG SINH NHẬT
I. Yêu Cầu:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giản.
-Biết tham gia trũ chơi đố vui.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách…)
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV đệm giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, nhạc của nước nào.
- Bắt giọng cho HS bài hát Chúc mừng sinh nhật 1 lần, GV đệm đàn
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, chú ý giữ nhịp đúng và đ ều. - HS hát ôn bài hát theo hướng
Nhắc HS hát nhấn vào những phách mạnh của nhịp 3/4 cũng dẫn của GV
như khi thực hiện gõ theo nhịp, sẽ vào những phách mạnh của + Hát đồng thanh
nhịp. + Hát từng nhóm, dãy
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhịp 3 - HS hát kết hợp vỗ, gõ đệm
- GV nhận xét và sửa đối với những em chưa vỗ ho ặc hát đúng theo nhịp 3/4
nhịp. - HS lắng nghe, sửa sai nếu có
- Hướng dẫn HS hát thể hiện tình cảm vui tươi, tốc đ ộ v ừa
phải, nhịp nhàng, hát rõ lời - HS hát với tốc độ vừa phải,
*Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát hát nhẹ nhàng, thể hiện tình
- Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. cảm vui tươi.
+ Câu 1 và 2: Bước chân qua trái, qua phải nhịp nhàng theo nh ịp. - HS xem và thực hiện theo.
Hai tay chắp lại áp má hai bên má trái phải theo nhịp. Chú ý để thực hiện đúng và
+ Câu 3 và 4: Bước chân trái lên, chân phải bước theo, hai tay nhẹ nhàng các động tác.
đưa từ dưới lên như nâng nhẹ về phía trước, sau đó rút chân
phải về, chân trái rút nhẹ, tay từ từ hạ xuống. Thực hi ện hai lần - HS tập vài lần để nhớ động
theo nhịp. tác và đều nhịp.
+ Câu 5, 6, 7, 8 thực hiện giống câu 1, 2, 3, 4. - HS lên biểu diễn trước lớp
- Mời HS lên biểu diễn + Từng nhóm+ Cá nhân
- GV nhận xét - HS lắng nghe
*Hoạt động 3: Trò chơi Đoán nhịp - HS phân biệt nhịp 2/4 và
- Trước khi thực hiện trò chơi. GV cần phân biệt lại nhịp 2/4 và nhịp 3/4
nhịp 3/4 cho HS. - GV dùng nhạc cụ gõ và nhịp 2/4, nh ịp 3/4 đ ể
HS lần lượt đoán.
- GV hát hoặc cho HS nghe một bài hát nhịp 2/4 một nhịp 3/4 kết - HS nghe và tập đoán đúng
hợp gõ phách mạnh, nhẹ để HS đoán tên bài nào là nhịp 2/4, bài nhịp
nào là nhịp 3/4?

Tran g 1 9 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
*Củng cố - Dặn dò- Cuối tiết học, GV nhận xét, khen ngợi - HS nghe và ghi nhớ
những HS hoạt động tốt trong giờ học, nhắc nhở những em
chưa đạt cần cố gắng hơn ở tiết sau.
- Dặn HS về ôn lại bài hát đã học và tập gõ theo nhịp 3/4.
Tran g 2 0 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 11 Ngày soạn:
:
Tiết: 11 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: CỘC CÁCH TÙNG CHENG
I. Yêu Cầu:
- Biết tờn một số nhạc cụ gừ dân tộc: Sờnh, thanh la, mừ, trống.
-Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết hát kết hợp gừ đệm theo tiết tấu lời ca.
-Tham gia trũ chơi.
II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài Cộc cách tùng cheng.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách)
- Nhạc cụ, băng nhạc ,- Bảng phụ ghi sẵn lời ca.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1.ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thê ngồi ngay ngắn.
2. kiểm tra bài cũ: HS nghe giai điệu nhớ tên bài hát đã học(Chúc mừng sinh nhật), hát ôn bài
hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách.
3. bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Cộc cách tùng cheng
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- GV hát mẫu đệm đàn hoặc cho HS nghe băng, Tốc độ - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát
hơi nhanh, vui mẫu)
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. Có 6 câu hát,
mỗi câu chia thành 2 câu nhỏ để đọc cho dễ thuộc lời. - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
- Dạy hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc GV
lời và giai điệu. Hát nối tiếp đến hết bài.
- Sau khi tập xong, cho HS ôn lại nhi ều lần đ ể thu ộc l ời - Tập hát từng câu theo hướng dẫn
và hát đúng nhịp (GV giữ nhịp bằng tay hoặc bằng đàn) của GV. Chú ý hát rõ lời, tròn tiếng,
- Sau khi HS hát đúng giai điệu, GV hướng dẫn các em thể hiện tính chất vui tươi.
hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hoặc tiết tấu lời ca. - HS hát:
- GV nhận xét + Đồng thanh
*Hoạt động 2: Trò chơi với bài hát Cộc cách tùng + Dãy, nhóm
cheng + Cá nhân
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trưng cho - HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,
một nhạc cụ gõ trong bài hát. Các nhóm lần lượt hát phách, tiết tấu lưòi ca
từng câu theo tên nhạc cụ nhóm mình. Đến câu hát :
Nghe sênh thanh la mõ trống” thì cả lớp cùng hát và nói “
Cộc cách tùng cheng” - HS thực hiện trò chơi theo hướng
- Có thể hướng dẫn nhữung cách chơi khác tuỳ thời gian dẫn.
theo cho phép để phát huy khả năng hoạt động của HS. - Có thể tiến hành chơi theo cách khác
*Củng cố - Dặn dò như: Mỗi nhóm một em lên sử dụng
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác nhạc cụ gõ. Khi hát đến tên nhạc cụ
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét, khen ngợi những em nhóm nào thì em đại diện lên sẽ gõ
hoạt động tích cực trong giờ học, nhắc nhở những em tiết tấu theo bài hát bằng nhạc cụ của
chưa tập trung cần cố gắng hơn. mình. Chú ý gõ đúng tiết tấu, không
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học bị rớt nhịp.

Tran g 2 1 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- HS trả lời
- HS nghe và ghi nhớ
Tran g 2 2 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 12 Ngày soạn:
:
Tiết: 12 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: CUỘC CÁCH TÙNG CHENG
Giới Thiệu Một Số Nhạc Cụ Gõ Dân Tộc
I. Yêu CầU:
- Biết hát theo giai điệu và thuộc lời bài hát. Biết hát kết hợp với Các động tỏc đơn giản.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách.)
- Hình ảnh một số nhạc cụ gõ dân tộc.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình học tập của HS
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng.
+ Đàn giai điệu một câu nhạc trong bài hát để HS đoàn - Đoán tên bài hát đã học:
+ Cộc cách tùng cheng
tên.
-Ai là tác giả của bài hát? + Tác giả: Phan Trần Bảng
- Hướng dẫn HS ôn bài hát. Nhắc các em hát đúng gi ọng, - Lần lượt ôn từng bài hát theo
rõ lời, đúng nhịp. hướng dẫn của GV.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo nhóm, tổ.
+ Hát cá nhân
- Hướng dẫn HS hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. phách, tiết tấu lời ca
- Cho HS hát kết hợp trò chơi Cộc cách tùng cheng (Chia - Hát kết hợp trò chơi theo hướng
nhóm như đã hướng dẫn ở tiết trước) dẫn
*Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc.
- GV treo tranh có hình ảnh một số nhạc cụ gõ dân tộc
như: Thanh la, mõ, trống, song loan, thanh phách, sênh - HS quan sát
tiền.
- Giới thiệu tên từng nhạc cụ, nếu có thể cho HS nghe âm
thanh từng nhạc cụ. - HS nghe và nhớ tên các nhạc cụ
- GV chỉ lên tranh hỏi HS nhắc lại tên từng nhạc cụ.
- Cho cả lớp hát lại bài Cộc cách tùng cheng với các nhạc - Trả lời
cụ gõ đệm theo. HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
(đoạn âm thanh các nhạc cụ vang lên
- Mời HS lên biều diễn trước lớp, hát và gõ đệm theo thì gõ theo tiết tấu lời ca)
phách (đoạn âm thanh các nhạc cụ vang lên, gõ theo tiết - Từng nhóm hát và gõ đệm theo
tấu lời ca) phách.
- Mời HS nhận xét
*Củng cố - dặn dò - HS nhận xét nhóm nào biểu diễn
- Nhận xét chung (khen những em hát và biểu diễn tốt, hay nhất.

Tran g 2 3 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
nhắc nhở những em chưa đạt cần cố gắng hơn)
- Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học - Ghi nhớ
Tran g 2 4 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 13 Ngày soạn:
:
Tiết: 13 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: CHIẾN SĨ TÍ HON
(Theo Bài: Cùng Nhau Đi Hồng Binh Nhạc: Đinh Nhu, Lời Mới: Việt Anh)
I. Yêu Cầu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách của bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài hát Chiến sĩ tí hon
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách.)
- Máy nghe, băng nhạc mẫu.
- Tranh ảnh về các chú bộ đội đang hành quân.
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại bài hát Cộc cách tùng cheng
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Chiến sĩ tí hon
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
+ Bài hát Chiến sĩ tí hon do Việt Anh đặt lời, được sáng tác
trong thời kỳ trước cách mạng tháng Tám năm 1945. ND.....
- GV cho HS nghe băng hát mẫu, sau đó GV đệm đàn và hát - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát
lại một lần nữa mẫu)
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu - HS tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Dạy hát: Dạy từng câu, vì bài hát viết theo nhịp đi nên GV - HS tập hát theo hướng dẫn của
nhắc HS hát dứt khoát từng tiếng, không kéo dài các ti ếng. GV.
Chú ý lấy hơi những chỗ cuối câu hát.
- Dạy xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời
và giai điệu, tiết tấu lời ca. - HS hát:
+ Đồng thanh
+ Dãy, nhóm
- GV sửa những câu hát chưa đúng, nhận xét. + Cá nhân
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ, gõ đệm theo phách và
theo tiết tấu lời ca.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách. - HS theo dõi, lắng nghe
- HS thực hiện hát kết hơph gõ đệm
- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo ti ết theo phách.
tấu lời ca. - HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn HS đứng hát, chân bước đều tại chỗ, tay đánh - HS thực hiện hát và vỗ, gõ tiết tấu
như động tác đi đều. lời ca.
*Củng cố - Dặn dò
- Cuối cùng, GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát - HS thực hiện theo hướng dẫn của
vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo GV.
phách và tiết tấu của bài hát.

Tran g 2 5 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước) - HS trả lời.
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập - HS hát ôn kết hợp võ đệm theo
Tran g 2 6 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 14 Ngày soạn:
:
Tiết: 14 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: CHIẾN SÍ TÍ HON
I. Yêu Cầu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
-Tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách.)
- Tranh ảnh bộ đội duyệt binh trong ngày lễ.
- Sưu tầm một số bài thơ 5 chữ
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Các em cho thầy biết tên bài hát mới học tiết trước? Nhạc và lời c ủa ai?
Và nội dung của bài hát?
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tâp Chiến sĩ tí hon.
- GV treo tranh minh họa hình ảnh các chú bộ đội duyệt - HS xem tranh và nghe giai điệu bài
binh trong ngày lễ, kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát hát.
Chiến sĩ tí hon. Hỏi HS nhận biết tên bài hát, tác gi ả c ủa - HS trả lời+ Bài hát Chiến sĩ tí hon.
+ Nhạc: Đinh Nhu
bài hát.
Lời mới: Vịêt Anh
- HS hát tập thể theo nhịp đàn
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ, ph ối - HS luyện hát theo nhóm, tổ.
hợp vận động phụ họa. - HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm
theo nhịp và tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ họa
(đứng hát, dậm chân tại chỗ, đánh
- GV nhận xét và sửa cho HS trong quá trình ôn hát, kết tay nhịp nhàng)
hợp kiểm tra đánh giá đối với những em thực hiện n ốt n ội - Tập trình diễn trước lớp (tốp ca
dung ôn tập hoặc đơn ca)
* Hoạt động 2: Trò chơi ban nhạc tí hon HS lắng nghe ghi nhớ
- Dựa trên bài hát Chiến sĩ tí hon nhưng thay lời ca từng
câu bằng những âm thanh tượng trưng cho tiếng kèn (tò
te...) , tiếng trống (Tùng tung...), tiếng đàn(Tình tính...).
- HS hát bài hát bằng âm tượng
thanh theo hướng dẫn của GV
- HS lên biểu diễn trước lớp. - Hát kết hợp với làm động tác giả
* Củng cố-Dặn dò: như đang thổi kèn, đánh trống, đánh
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát 1 lần đàn...
- Nhận xét, khen ngợi những học sinh HĐ tốt trong gi ờ HS biểu diễn trước lớp.
học, nhắc nhở những em chưa đạt cần cố gắng hơn trong + Theo nhóm.
tiết học sau. Dặn HS về nhà ôn bài hát đã học, gõ đệm - HS thực hiện

Tran g 2 7 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
đúng theo tiết tấu lời ca. - HS nghe và ghi nhớ
Tran g 2 8 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 15 Ngày soạn:
:
Tiết: 15 Ngày
giảng:
Ôn Tập 3 Bài Hát: CHÚC MỪNG SINH NHẬT,
CỘC CÁCH TÙNG CHENG, CHIẾN SĨ TÍ HON
I. Yêu Cầu: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, Bi ết hát k ết h ợp v ỗ tay đ ệm theo bài hát và
vận động phụ hoạ.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,...).
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn các bài hát đã học.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật .
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi - HS nghe và trả lời:
HS nhận biết tên bài hát? Nhạc của nước nào? Bái hát ở + Bài hát Chúc mừng sinh nhật
nhịp 4 hay nhịp 4 ? (Nhạc Anh + Bài hát viết theo nhịp
2 3

- Hướng dẫn HS ôn hát lại bằng nhiều hình thức: Hát tập 34
thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh HS trong - HS hát theo hướng dẫn của GV:
quá trình ôn hát). GV đệm đàn hoặc bắt nhịp cho HS. + Hát đồng thanh
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc c ụ gõ + Hát theo dãy, tổ.
đệm theo nhịp, theo phách. + Hát cá nhân.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,
- GV nhận xét. phách (sử dụng các nhạc cụ gõ).
2. Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- GV đố HS biết bài hát nào có tên của nhạc cụ gõ mà em - HS đoán tên bài hát: Cộc cách
đã học? Tác giả bài hát? tùng cheng.- Tác giả: Phan Trần
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn ho ặc Bảng.
mở máy cho HS hát theo. Sau đó cho HS hát kết hợp v ỗ tay, - HS ôn bài hát theo hướng dẫn.
gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS Hát kết hợp với trò chơi nhạc cụ. - Chia nhóm, mỗi nhóm thể hiện
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp. một nhạc cụ.
- GV nhận xét. - HS biểu diễn trước lớp.
3. Ôn tập bái hát Chiến sĩ tí hon.
- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát (GV đệm đàn) - HS hát tập thể bài Chiến sĩ tí hon
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, đệm theo nhạc
theo nhịp 2. - HS hát và gõ đệm theo phách,
- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo tiết tấu theo nhịp
lời ca. - HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời
- Có thể chia lớp thành 2 nhóm để hát đối đáp từng câu ca (tập thể, từng nhóm).
ngắn xem dãy nào thuộc lời và giữ đúng nhịp. - Chia 2 dãy thi hát đối đáp.
* Củng cố – Dặn dò
- Cho HS ôn hát lại một trong các bài hát đã học.
- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm - HS ôn hát theo hướng dẫn của

Tran g 2 9 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
đã hoàn thành tốt nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và GV
động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng ở tiết sau - HS lắng nghe, ghi nhớ
Tran g 3 0 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 16 Ngày soạn:
:
Tiết: 16 Ngày
giảng:
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC – NGHE NHẠC
I.Yêu Cầu: -Biết Mụda là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Áo
-Nghe một ca khỳc thiếu nhi hoặc trớch một đoạn nhạc khụng lời.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Đọc diễn cảm câu chuyện Mô-da – thần đồng âm nhạc (SGV)- ảnh nhạc sĩ Mô-da, bản đồ thế
giới
- Băng nhạc bài hát thiếu nhi hoặc đoạn trích một bản nhạc không lời của Mô-da.
- Nghiên cứu kĩ nội dung trò chơi để hướng dẫn cho HS.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nhắc tên các bài hát đã được học, GV đệm đàn ho ặc m ở băng
3. Bài mới:
cho
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Kể chuyện Mô-da – thần đồng âm nhạc.
- GV đọc chậm và diễn cẩm câu chuyện Mô-da – thần đồng - HS ngồi ngay ngắn và chú ý lắng
âm nhạc. nghe câu chuyện.
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Mô-da, chỉ trên bản đồ thế giới vị - HS xem ảnh nhạc sĩ Mô-da và
trí nước áo cho HS biết. quan sát vị trí nước áo
-Nêu một vài câu hỏi để HS trả lời sau khi nghe câu chuyện: - HS nghe và trả lời các câu hỏi
+ Nhạc sĩ Mô-da là người nước nào? của GV
+ Mô-da đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc xuống sông? + + Người nước áo.
Khi xảy ra câu chuyện trên Mô-da được mấy tuổi? + Mô-da đã viết lại bản nhạc
(Giải thích cho HS hiểu từ thần đồng: danh hiệu dành cho khác.
những người có những tài năng đặc biệt được bộc lộ.....) + Lúc đó, Mô-da mới được 6 tuổi
- Đọc lại câu chuyện giúp HS ghi nhớ nhạc sĩ Mô-da m ột
danh nhân âm nhạc thế giới - HS nghe và ghi nhớ.
*Hoạt động 2: Nghe nhạc.
- Giới thiệu một ca khúc thiếu nhi (hoặc một đoạn trích
nhạc không lời của nhạc sĩ Mô-da) - HS ngồi ngay ngắn lắng nghe.
- GV đặt câu hỏi:
+ Bản nhạc vui tươi, sôi nổi hay nhẹ nhàng, êm dịu - HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét ngắn gọn về ca khúc hoặc trích đo ạn nhạc
vừa cho HS nghe. - HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Cho HS nghe lại một lần nữa để HS có thể cảm nhận giai
điệu, tìm cảm của bản nhạc. - HS nghe lại một lần, nghĩ ra một
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Nghe tiếng hát tìm đồ vài động tác phù hợp với nhịp điệu
vật’’. của bản nhạc.
- GV cho HS đứng thành vòng tròn chung quanh lớp. Em sẽ - HS nghe hướng dẫn để có thể
đi tìm đồ vật ra ngoài lớp. GV đưa một vật nhỏ cho 1 em tham gia trò chơi.
giữ kín. Cả lớp cùng hát một bài hát Em tìm đồ vật vào lớp - Em tìm đồ vật phải lắng nghe
và bắt đầu tìm bạn nào đang giữ đồ vật theo tiếng hát đã tiếng hát to, nhỏ để định hướng
được quy định (tiếng hát nhỏ là đang ở xa đồ vật, tiếng hát cho đúng nơi giấu đồ vật. Các HS
to là bạn đang ở gần đồ vật). trong lớp phải thể hiện đúng âm
* Nhận xét – Dặn dò - Cuối tiết học, GV nhận xét, khen thanh to, nhỏ khi bạn tìm đồ vật

Tran g 3 1 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
ngợi những HS hoạt động tốt trong giờ học, nhắc nhở những đến đến gần hát xa đồ giấu đồ
em chưa tham gia tích cực cần cố gắng hơn ở ti ết sau. Dặn vật.
HS về ôn lại bài hát Chiến sĩ tí hon để chuẩn bị tiết sau tham
- HS nghe và ghi nhớ.
gia.
Tran g 3 2 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 17 Ngày soạn:
:
Tiết: 17 Ngày
giảng:
Tập Biểu Diễn 3 Bài Hát:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT,
CUỘC CÁCH TÙNG CHENG, CHIẾN SĨ TÍ HON
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách, theo nhịp bài hát.

II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tập bài hát lớp 2
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nhắc tên các bài hát đã được h ọc, GV đệm đàn
hoặc mở băng cho HS hát lại tên các bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng
cheng, Chiến sĩ tí hon.
3. Bài mới

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động : Tập biểu diễn 3 bài hát.
- Cho HS nêu tên ba bài hát cần ôn tập - HS nêu 3 bài hát cần ôn
- HS lần lượt hát ôn lại 3 bài hát 1-2 lần kết hợp - Thực hiện theo hướng dẫn
với gõ đệm theo các kiểu. của GV.
- GV chỉ định 3-5 em HS làm ban giám khảo.
- Tổ chức lớp thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 5 - Thực hiện
–7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt 3 bài - Các nhóm lần lượt lên biểu
diễn, các nhóm còn lại ngồi
hát.
xem bạn biểu diễn, vỗ tay động
- GV động viên các nhóm hát đúng, đều giọng, viên.
biểu diễn đẹp đề nghị BGK cộng thêm điểm. - Nhóm HS làm BGK công bố
- GV đề nghị BGK công bố điểm các nhóm. điểm cả lớp vỗ tay.
- HS theo dõi lắng nghe.
* Củng cố – Dặn dò
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết
trước). - HS lắng nghe.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa học
- HS ghi nhớ.Tran g 3 3 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 18 Ngày soạn:
:
Tiết: 18 Ngày
giảng:
TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC.
I. Yêu Cầu:
- HS biết biểu diễn các bài hát đã được học trong học kỳ I.
- Hát đều giọng, đúng nhịp.
- Thái độ tích cực trong các tiết học.

II. Chuẩn bị của giáo viên
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Tranh minh hoạ các bài hát đã học trong học kỳ I.

III. Tiến trình kiểm tra.
1. Ổn định tổ chức nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn tập 6 bài hát đã học:
- HS có thể dùng tranh ảnh minh hoạ, băng - Trả lời đúng tên các bài hát khi xem
nhạc không lời 6 bài hát của học kỳ I cho tranh hoặc nghe giai điệu các bài hát
HS xem, nghe. Yêu cầu Hs lần lượt nhớ đã học:
tên các bài hát đã được học? + Thật là hay (Hoàng Lân)
- Mời từng nhóm lên hát kết hợp sử dụng + Xèo hoa (Dân ca Thái)
các nhạc cụ gõ đệm và vận động phụ hoạ + Múa vui (Lưu Hữu Phước)
hoặc các trò chơi theo từng bài hát. GV có + Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)
thể mở băng nhạc hoặc đệm đàn cho HS + Cộc cách tùng cheng
trong quá trình các em biểu diễn. (Phan Trần Bảng)
- Động viên HS mạnh dạn, tự tin khi lên + Chiến sĩ tí hon (Nhạc: Đinh Nhu
biểu diễn. - Lời: Việt Anh)
(Nêu được tên tác giả càng tốt)
- Từng nhóm lên biểu diễn theo yêu
cầu của GV
Nhận xét: - Chú ý lắng nghe GV nhận xét, dặn
- Cuối tiết học, GV biểu dương, khen ngợi dò.
những em tích cực trong giờ học, nhắc
nhở những em chưa tích cực cần cố gắng
hơn.
Tran g 3 4 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 19 Ngày soạn:
:
Tiết: 19 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
(Nhạc Và Lời: Ngô Mạnh Thu)
I. Yêu Cầu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết gừ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Hát chuẩn xác bài hát Trên con đường đến trường.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.- Tranh vẽ cảnh HS đang trên đường đi học.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức, nhắc Hs sửa tư thế ngồi ngay ngắn .
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra vì bài đầu của học hỳ II, có thể cho HS ôn hát một bài hát
đã học để khởi động giọng.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Học hát :Trên con đường đến trường.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Cho HS xem tranh minh hoạ cảnh đi đến trường c ủa các - HS xem tranh.
em HS.
- GV cho HS nghe băng nhạc mẫu, sau đó GV đệm đàn và - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát
hát lại một lần nữa. mẫu).
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu - HS tập đọc lời theo tiết tấu.
- Dạy hát: Dạy từng câu, chú ý lấy hơi những ch ỗ cu ối - HS tập hát theo hướng dẫn của
câu hát. GV.
- Dạy xong bài hát, cho Hs hát lai nhiều lần để thuộc lời - HS hát:
ca và giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát rõ lời, đều + Đồng thanh
giọng. + Dãy, nhóm
- GV sửa những câu HS hát chưa đúng, nhận xét. + Cá nhân
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách và theo - HS theo dõi và lắng nghe.
tiết tấu lời ca.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách.
Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát - HS thực hiện kết hợp gõ đệm theo
x x xx x x xx phách
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách. - HS theo dõi, lắng nghe.
- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết
tấu lời ca (sử dụng thanh phách).
Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát
- HS thực hiện hát và vỗ , gõ theo
x x xx x x xx
- Hướng dẫn HS đứng hát, nhún chân nhịp nhàng bên trái – tiết tấu lời ca.
phải theo nhịp bài hát. - HS thực hiện theo hướng dẫn của
Củng cố – Dặn dò GV.
- GV củng cố bằn cách hỏi HS lại tên bài hát vừa học, tác - HS trả lời.
giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo phách và tiết - H hát lại kết hợp vỗ đệm theo

Tran g 3 5 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
tấu của bài hát một lần trước khi kết thức tiết học. phách, tiết tấu lời ca.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước). - HS lắng nghe.- HS ghi nhớ.
Tran g 3 6 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 20 Ngày soạn:
:
Tiết: 20 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết kết hợp gừ đệm theo phách, theo nhịp bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách..)và một vài động tác phụ hoạ .
- Trò chơi :Rồng rắn lên mây hoặc các bài thơ 4 chữ.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động1: Ôn tập Trên con đường đến trường.
- GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp với xem tranh - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
minh hoạ. Sau đó hỏi HS tên bài hát, tác giả ? giai điệu và xem tranh. Trả lời câu
- GV đệm đàn (hoặc mở băng nhạc) cho HS ôn lại bài hát hỏi.
bằng nhiều hình thức: hát theo nhóm, tổ, cá nhân,… - HS ôn lại bài hát: Trên con
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc c ụ gõ đường đến trường: + Hát đồng
đệm theo phách và tiết tấu lời ca. thanh+ Hát theo dãy, tổ.+ Hát cá
- Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giản (hoặc gợi ý đ ể nhân.
HS tự nghĩ thêm động tác). - Hát kết hợp gõ đệm theo phách
- GV nhận xét. tiết tấu lời ca (sử dụng các nhạc
*Hoạt động 2: Trò chơi :Rồng rắn lên mây. cụ gõ)
- Trước khi cho tổ chức trò chơi cho HS, GV hướng dẫn - HS Thực hiện các động tác múa
HS đọc thuộc các câu nói trong trò chơi. Sau đó, mời từng đơn giản theo hướng dẫn (hoặc
nhóm lên tham gia. Một em trong nhóm sẽ làm “Thầy các em tự nghĩ thêm).
thuốc” đứng riêng một bên. Những em còn lại bá vai nhau - HS tham gia trò chơi (mỗi nhóm
thành một hàng. khoảng 8 em, 1 em làm thầy
+ Nói đồng thanh theo âm thanh tiết tấu: thuốc).
+ Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?
+Thầy thuốc đi vắng không có nhà (Thầy thuốc)
“Rồng rắn” lại tiếp tục đi và nói cho đến khi thầy thu ốc
trả lời “có nhà” và cuộc đối thoại tiếp tục.
- Tha hồ mà đuổi… - Em đầu hàng hỏi.
Thầy thuốc phải tìm cách bắt được người cuối hàng. - Thầy thuốc trả lời.
Người đầu phải dang tay để cản không cho thầy thuốc bắt - HS tham gia trò chơi sôi nổi tích
“đuôi” của mình. Nếu thầy thuốc bắt được người cuối cực.
cùng thì người đó phải ra làm thầy thuốc. - Thực hiện đọc đồng dao hoặc
- Nếu không có điều kiện tổ chức trò chơi, GV có th ể cho thơ theo tiết tấu được hướng dẫn
HS tập đọc các câu đồng dao hoặ thơ 4 chữ theo âm hình (sử dụng nhạc cụ gõ đệm: thanh
tiết tấu. phách, song loan hoặc tróng

Tran g 3 7 / 61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
*Củng cố - Dặn dò- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi nhỏ…).
cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục - Nhắc HS v ề
nhà ôn bài hát đã học.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.

Tuần 21 Ngày soạn:
:
Tiết: 21 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: HOA LÁ MÙA XUÂN
(Nhạc và lời Hoàng Hà)
I. Yêu Cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách, theo tiết tấu lời
ca.
II. Chuẩn bị của giao viên
- Hát chuẩn xác bài hát Hoa lá mùa xuân.
- Nhạc cụ đêm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức , nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc tên bài hát đã học ở ti ết tr ước, gọi m ột nhóm ho ặc c ả l ớp hát
lại bài hát theo nhịp đàn. GV nhận xét.
3. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Hoa lá mùa xuân.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe.
- GV cho HS nghe băng nhạc mẫu, sau đó GV đệm đàn - Nghe băng nhạc mẫu (hoặc nghe GV
và hát lại một lần nữa. hát mẫu)
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát: Dạy từng câu, chú ý lấy hơi những chỗ cuối - HS tập bài lời ca theo tiết tấu.
câu. chú ý nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà, do vây phách - HS tập hát theo hướng dẫn của GV.
mạnh đầu tiên ở tiếng “lá’’ để vỗ nhịp cho đúng.
- Khi tập xong bài hát, GV hỏi HS nhận xét giai đi ệu
của câu 1 và 3, câu2 và 4?
- Dạy xong bài hát GV cho HS hát lại nhi ều lần để - HS trả lời.
thuộc lời và giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát rõ
lời đều giọng. - HS hát:
- GV sửa những câu HS hát chưa đúng, nhận xét. + Đồng thanh.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. + Dãy, nhóm.
- GV hát và vỗ tay hoặc đệm theo mẫu phách. + Cá nhân.
Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá hoa mùa xuân.
- HS theo dõi và lắng nghe.
x x xx x x x.
- Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách.
- Hướng dẫn HS hát và đệm theo nhịp. - HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm
Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá hoa mùa xuân. theo phách.
- HS theo dõi và thực hiện theo.
x x x x
- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay ho ặc gõ đệm theo
tiết tấu lời ca (sử dụng thanh phách) - HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết
tấu lời ca.
Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá hoa mùa xuân.
x xxx xx x xx x x x x
Tran g 38/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- Hướng dẫn HS đứng hát, nhún chân nhịp nhàng bên
trái – phải theo nhịp. - HS thực hiện theo hướng dẫn của
*Củng cố – Dặn dò: GV.
- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa học,
tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo nhịp, - HS trả lời.
phách và tiết tấu của bài hát một lần trước khi kết thúc - HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo nhịp,
tiết học. phách, tiết tấu lời ca.
- HS lắng nghe.

Tuần 22 Ngày soạn:
:
Tiết: 22 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: HOA LÁ MÙA XUÂN
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
- Biết tham gia tập biểu diễn bài hát và tham gia trũ chơi.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Một vài động tác múa phụ hoạ cho bài hát.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập bài hát..
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân.
- GV cho HS nghe lại giai điệu của bài hát . Sau đó hỏi - HS ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe
HS tên bài hát, tác giả của bài hát ? giai điệu và xem tranh. Trả lời câu
- GV đệm đàn (hoặc mở bảng nhạc) cho học sinh ôn lại hỏi.
bài hát bằng nhiều hình thức: hát theo nhóm, tổ, cá - HS ôn lại bài hát Hoa lá mùa xuân.
nhân….GV sửa cho học sinh những chổ hát chưa đúng, + Hát đồng thanh.+ Hát theo dãy, tổ.
hướng dẫn các em hpát âm rõ lời, gọn tiếng và biết lấy + Hát cá nhân.
hơi đúng chỗ. (Chú ý kĩ năng hát rõ lời, gọn tiếng,
- Hướng dẫn HS ôn hát hợp sử dụng các nhạc c ụ gõ lấy hơi đúng chỗ)
đệm theo phách và tiế tấu lời ca. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,
- Hướng dẫn HS hát đối đáp từng câu. Chia 2 dãy ho ặc phách, tiết tấu lời ca
4 tổ để hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - HS hát đối đáp theo dãy, tổ.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giản (hoặc gợi ý
cho HS tự nghĩ thêm động tác nhằm phát huy khả năng - HS thực hiện các động tác múa đơn
tư duy, sáng tạo của các em). giản theo hướng dẫn (hoặc các em tự
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp (từng nhóm ho ặc cá nghĩ thêm).
Tập vài lần để nhớ các động tác và
nhân,…).
- GV nhận xét. có thể múa đều, nhuần nhuyễn hơn.
* Trò chơi Nghe tiết tấu đoán câu hát. - HS lên biểu diễn trước lớp.
- GV dùng thanh phách, song loan hoặc trống gõ âm hình - HS nghe tiết tấu và thử đoán xem đó
Tran g 39/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
tiết tấu một câu hát trong bài, sau đó hỏi HS đoán xem là câu hát nào trong bài hát Hoa lá
màu xuân. Vì tiết tấu phù hợp với các
đó là câu hát nào?
*Củng cố – Dặn dò: câu trong bài nên HS đoán câu nào
- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các cũng đều đúng. Riêng câu cuối nhưng
nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời bỏ bớt 2 tiếng “nơi nơi” cũng được
nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh xem là đúng.
hoạ hay chưa tích cực trong tiết trong các hoạt động - HS lắng nghe.
cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả tốt
hơn.
- Nhắc HS về nhà ôn bài hát đã học - HS ghi nhớ.

Tuần 23 Ngày soạn:
:
Tiết: 23 Ngày
giảng:
Học Hát: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
(Nhạc: Pháp – Lời: Hoàng Anh)
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu bài ca, biết đây là bài hát nhạc của nước ngoài, lời Việt.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Hát chuẩn xác bài Chú chim nhỏ dễ thương.
- Nhạc cụ đệm hát.
- Máy nghe, băng nhạc mẫu.
- Tranh minh ohạ những chú chim nhỏ xinh xắn đang hoát (nếu có).
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại bài hát Hoa lá mùa xuân (nghe giai điệu đoán tên bài hát), sau đó
hát và gõ đệm theo một trong 3 cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca hoặc GV đệm đàn cho HS hát
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1:Dạy bài hát:Chú chim nhỏ dễ thương. - Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát
- GV cho HS nghe băng hát mẫu, sau đó GV có thể đệm mẫu).
đàn và hát lại một lần nữa - HS trả lời: Bài hát vui, tốc độ hơi
- Hỏi HS nhận biết nhịp điệu bài hát (Nhanh-chậm; vui- nhanh.
buồn)?
- Khi dạy hát chia bài hát thành 6 câu. - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu theo tiết tấu. GV
- Dạy hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần đ ể thu ộc - Tập hát từng câu theo hướng dẫn
lời ca và giai điệu. Sau tập các câu hát tiếp theo và nối các của GV.
câu hoàn chỉnh bài hát.
- Lưu ý để hướng dẫn cho HS hát đúng yêu cầu: - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn.
+ Hát với tốc độ hơi nhanh.
+ Chú ý những chỗ lấy hơi trong bài. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn
+ Biết chỗ kết thúc bài hát (dễ thương.) của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn
- Hướng dẫn cho HS hát để nhớ lời ca và giai đi ệu b ằng tiếng.
nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, cá nhân. + Hát đồng thanh+ Hát theo dãy,
Tran g 40/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. nhóm.
- Hướng dẫn HS đứng hát và vận động tại chỗ - Ngoài ra + Hát cá nhân.
có thể hướng dẫn HS hát và vận động xung quanh lớp. - HS thực hiện theo GV.
Bắt đầu từ 1 em hát và chỵ đến mời em khác hát và chạy
theo sau. Cứ thế tạo thành một hàng nối đuôi nhau, tay - HS thực hiện theo GV (Thể hiện
vẫy mềm mại như cánh chim, tích cách vui tươi, nhí nhảnh của các
*Củng cố – Dặn dò: chú chim).
- Cuối cùng, GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát
vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vận động tại HS trả lời.
chỗ trước khi kết thúc tiết học. - HS ôn hát kết hợp vận động phụ
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước). hoạ tai chỗ.
- HS nghe và ghi nhớ.
Tran g 41/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 24 Ngày soạn:
:
Tiết: 24 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG.
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách,theo tiết tấu
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn gian bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách )
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Họat động 1: Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ
thương.
- Cho HS xem tranh minh hoạ kết hợp nghe giai điệu - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu
bài hát. Hỏi HS đoán tên bài hát, nhạc nước nào? bài hát và xem tranh để trả lời.
- GV hướng dẫn HS ôn hát nhiều lần thuộc lời, giai - HS ôn hát theo hướng dẫn.
điệu và hát đúng nhịp. GV có thể đệm đàn ho ặc mở + Hát đồng thanh
băng nhạc cho HS hát theo nhạc. + Hát theo nhóm, tổ
+ Hát cá nhân
- Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (theo 2 cách đã - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
hướng dẫn ở tiết trước). - HS lên biểu diễn trước lớp (từng
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp. nhóm, cá nhân).
- GV nhận xét (có thể mời HS nhận xét trước).
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
theo phách và theo tiết tấu lời ca.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. HS xem GV thực hiện mẫu
Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này
xx xx x x x x
- Hướng dẫn HS hát và vỗ gõ đệm theo phách (sử dụng - HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm
song loan). theo phách.
_ GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm tiết - HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết
tấu lời ca (sử dụng thanh phách). tấu lời ca.
Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này
Xx x x x xxxx x
- Có thể phân công mỗi nhóm sử dụng một loại nhạc
cụ gõ khác nhau. Khi GV mời nhóm nào hát, nhóm đó - HS thực hiện theo hướng dẫn của
sẽ hát và sử dụng nhạc cụ gõ theo phách hoặc theo tiết GV.
tấu lời ca.
*Củng cố – Dặn dò:
- GV cũng cố bằng cách cho cả lớp đứng lên hát và vỗ

Tran g 42/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
tay theo phách và tiết tấu của bài hát một lần trước khi - HS thực hiện theo yêu cầu.
kết thúc tiết học.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước). - HS nghe và ghi nhớ.
Tran g 43/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 25 Ngày soạn:
:
Tiết: 25 Ngày
giảng:
Ôn Tập 2 Bài Hát:
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG, HOA LÁ MÙA XUÂN
Kể Chuyện Âm Nhạc: Tiếng Đàn Thạch Sanh
I. Yêu Cầu:
-Biết hát kết hợp gừ đệm theo theo bài hát
-Tham gia biểu diễn Các bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc, một số nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách).
- Tập truyện kể lớp 2.
- Hình ảnh tranh minh hoạ Thạch Sanh (nếu có)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trong quảtình ôn các bài hát đã học.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Tran g 44/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
*Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát.
1. Ôn tập bài hát Trên con đường đến trường. - HS nghe và trả lời:
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS + Bài hát Trên con đường
nhận biết tên bài hát? Tác giả bài hát? đến trường.
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bằng nhiều hình thức: Hát tập th ể, + Tác giả: Ngô Mạnh Thu.
dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá HS trong quá trình - HS hát theo hướng dẫn của
ôn hát). GV:
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đ ệm + Hát đồng thanh
theo nhịp, theo phách. + Hát theo dãy, tổ. + Hát cá
2. Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân. nhân.
- GV đó HS biết bài hát nào có tên của một trong các mùa (xuân, - Hát kết hợp gõ đệm theo
hạ, thu, đông)? Ai là tác giả bài hát? nhịp phách (sử dụng các nhạc
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn ho ặc m ở cụ gõ).
máy cho HS nghe theo. Sau đó cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ - HS đoán tên bài hát Hoa lá
đệm theo tiết tấu lời ca. mùa xuân.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tác giả: Hoàng Hà.
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp. - HS ôn bài hát theo hướng
- GV nhận xét. dẫn.
*Hoạt động 2: Kể chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. - Hát kết hợp vận động
- GV kể tóm tắt toàn bộ câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. Sau - HS lên biểu diễn trước lớp.
đó, GV nhấn mạnh 2 tình tiết trong câu chuyện có liên quan đến
tiếng đàn (đoạn Thạch Sanh bị Lý Thông vu oan và bị nhốt vào - HS tập trung, trật tự lắng
ngục, Thạch Sanh đêm đàn ra gảy; đo ạn Thạch Sanh dùng đàn nghe câu chuyện.
đẩy lui quân giặc,…). - HS trả lời.
- Đặt một số câu hỏi cho HS trả lời sau khi nghe câu chuyện.Ví
dụ: + Vì nghe được tiếng đàn của
+ Vì sao công chúa đang bị câm lại bật nói? Thạch Sanh như đang kể về
+ Tại sao quân giặc chưa kịp đánh lại rút lui về nước? nỗi oan của mình.
- GV kết luận: Tiếng đàn, tiếng hát có tác động m ạnh m ẽ đến + Vì tiếng đàn của Thạch
tình cảm con người. Sanh làm quân giặc thấy nhớ
Củng cố – Dặn dò: quê hương, gia đình, không
- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt muốn đánh nhau nữa.
mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc - HS lắng nghe, ghi nhớ.
lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và c ố gắng ở ti ết sau - HS lắng nghe, ghi nhớ.
để đạt kết quả tốt hơn.
Tran g 45/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 26 Ngày soạn:
:
Tiết: 26 Ngày
giảng:
Học Hát: BÀI CHIM CHÍCH BÔNG
Nhạc: Văn Dung
Thơ: Nguyễn Viết Bình
I. Yêu Cầu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết gừ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Hát chuẩn xác bài hát Chim chích bông
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã được học trong những ti ết tr ước, cho HS
ôn bài hát đã học để khởi động giọng…
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát: Chú chim bông.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát: Lời bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
tự nhiên, gần gũi với ngôn ngữ trẻ em. Tác gi ả Nguyễn
Viết Bình đã cho các em thấy được chú chim sâu dễ
thương, biết bắt sâu phá hoại mùa màng của con người.
- Cho HS xem tranh minh hoạ hình ảnh chú chim chích - HS xem tranh.
bông đang bắt sâu.
- GV cho HS nghe băng mẫu - Nghe băng mẫu
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. - HS tập đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát: Dạy từng câu, chú ý lấy hơi những chỗ cuối - HS tập hát theo hướng dẫn của GV.
câu và lưu ý những tiếng có luyến ở nhịp thứ 5, thứ 8 để - Chú ý những chỗ GV nhắc để hát
tập cho HS hát đúng. Lưu ý thêm sau tiếng “ơi’’, nhắc đúng tiết tấu và giai điệu bài hát.
HS nghĩ 2 phách (vỗ thêm 2 cái theo phách). HS hát:
- Dạy xong bài hát, cho Hs hát lại nhiều lần để thuộc lời + Đồng thanh.
và giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát rõ lời, đ ều + Dãy, nhóm.
giọng. + Cá nhân.
- GV sửa những câu hát HS hát chưa đúng, nhận xét. - HS theo dõi và lắng nghe.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ, gõ đệm theo phách và - HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm
tiết tấu lời ca. theo phách.
- GV hát và vỗ tay hoặc đệm theo mẫu phách - HS theo dõi, lắng nghe.
Chim chích bông bé tẹo teo…
- HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết
x x x x
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách. tấu lời ca.
- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết
tấu lời ca. - HS trả lời
*Củng cố – Dặn dò: - HS hát ôn kết hợp võ đệm thep
- GV cũng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa học, phách, tiết tấu lời ca.
tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ ray thep phách và
tiết tấu của bài hát một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS lắng nghe.
Tran g 46/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước). - HS ghi nhớ.
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập.
Tran g 47/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 27 Ngày soạn:
:
Tiết: 27 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: CHIM CHÍCH BÔNG
I. Yêu Cầu:-Biết hát đúng gia điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giản.
-Tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
- Vài động tác vận động phụ hoạ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chim chích bông.
- Cho HS tranh minh hoạ kết hợp nghe giai điệu bài - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu
hát. Hỏi HS đoán tên bài hát, tác giải ? bài hát và xem tranh để trả lời.
- GV hướng dẫn cho HS ôn hát nhiều lần để thuộc - HS ôn hát theo hướng dẫn.
lời, giai điệu và hát đúng nhịp, GV có thể đệm đàn + Hát đồng thanh.
hoặc mở băng nhạc cho HS hát theo nhạc. + Hát theo nhóm, tổ
+ Hát cá nhân
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách - HS thực hiện theo hướng dẫn
và tiết tấu lời ca (Sử dụng nhạc cụ gõ).
- GV nhận xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.
- GV hướng dẫn cho HS vài động tác đơn gi ản (ho ặc - HS xem GV làm mẫu hoặc tự nghĩ ra
gợi ý để các em tự nghĩ ra động tác phù hợp với nội động tác theo gợi ý của GV và thử trình
dung bài hát). Ví dụ: Động tác chim vỗ cánh, động bày cho các bạn cùng xem.
tác vẫy chim,… - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Cho HS hát kết hợp vận động phụ ho ạ sau khi - HS lên biểu diễn trước lớp (từng nhóm,
thống nhất các động tác và tập cho cả lớp. cá nhân). Có thể dùng nhạc cụ gõ.
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét
* Hoạt động 3: Nghe nhạc - HS ngồi ngay ngắn, trật tự, chú ý lắng
- GV chọn một bài hát thiếu nhi (hoặc trích đoạn nghe.
một tác phẩm nhạc không lời) cho HS nghe. - HS trả lời
- Hỏi HS cảm nhận về tác phẩm (bài nhạc vui hay
buồn? Nhanh hay chậm? Giai điệu có hay không?) - HS nghe lần 2
- Cho HS nghe lần 2, sau đó GV nhận xét qua bài
nhạc, nội dung (nếu là bài hát).
*Củng cố – Dặn dò: - HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV củng cố bằng cách cho cả lớp đứng lên bài hát
và vỗ tay theo phách và tiết tấu của bài hát một lần

Tran g 48/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
trước khi kết thúc tiết học. - HS nghe và ghi nhớ.
- GV nhận xét, dặn dò (thực như các tiết trước).

Tuần 28 Ngày soạn:
:
Tiết: 28 Ngày
giảng:
Học Hát: BÀI CHÚ ẾCH CON
(Nhạc Và Lời: Phan Nhân)
I. Yêu Cầu:-Biết hát theo giai điệu và lời ca (lời 1)
-Biết gừ đệm theo phách, theo nhịp.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Hát chuẩn xác bài hát Chú ếch con.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
- Tranh minh hoạ cho nội dung bài hát.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Chú ếch con
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát: Bài hát - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
kể về một chú ếch con ngoan ngoãn, chăm học. Mỗi
khi học xong chú lại thi hát với chim hoạ mi, ti ếng hát
“mê li” của chú đã làm các bạn chim, cá thích thú
cười thật vui. (Nhạc sĩ Phan Nhân là tác giả nhiều ca
khúc thiếu nhi như: Tiếng chim rừng cọ , Hàng cây
ơn Bác,…)
- Cho HS xem tranh minh hoạ hình ảnh chú ếch đang - HS xem tranh
ngồi học bài chăm chỉ.
- GV cho HS nghe băng hát mẫu, sau đó GV đệm đàn - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát
và hát lại một lần nữa. mẫu).
- Hướng dẫn HS đọc lời ca 1 theo ti ết tấu. Bài chia
- HS tập đọc lời ca theo tiết tấu.
thành 4 câu hát
- Dạy hát: Dạy từng câu ngắn, có thể cho HS nghe
giai điệu từng câu qua tiếng đàn. - HS tập hát theo hướng dẫn của GV.
+ Chú ý tiếng “ron” ở nhịp 1/2 sử dụng dấu vuốt từ - Chú ý những chỗ GV nhắc để hát
nốt Si xuống nốt Pha đúng tiết tấu và giai điệu bài hát.
- Dạy xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc - HS hát:
lời và giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát rõ lời, + Đồng thanh.
đều giọng. + Dãy, nhóm.
- GV sửa những câu HS hát chưa đúng, nhận xét. + Cá nhân.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ theo phách và tiết
tấu lời ca. - HS theo dõi và lắng nghe.
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - HS thực hiện hát và kết hợp gõ đệm
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ theo phách. theo phách.
- HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết
- GV hướng dẫn HS hát và vỗ tay đệm theo tiết tấu tấu lời ca.
- Cho HS tập so sánh tiết tấu giữa các câu há: Giữa - HS trả lời: tiết tấu câu 1 giống câu 2,
câu 3 giống câu 4, câu 1 khác câu 3.
câu 1 và 2; câu 3 và 4; câu 1 và 3.
- Luyện hát nối tiếp (chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm hát 1 - HS luyện hát và ôn lại bài hát theo
câu kết hợp vỗ tay giữ nhịp đều, không để lở nhịp. hướng dẫn của GV.
*Củng cố – Dặn dò:
- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa - HS trả lời và ôn lại bài hát theo hướng
Tran g 49/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và võ tay theo dẫn.
phách và tiết tấu của bài hát một lần trước khi kết
thúc tiết học. - HS lắng nghe.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước). - HS ghi nhớ
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập.
Tran g 50/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 29 Ngày soạn:
:
Tiết: 29 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: BÀI CHÚ ẾCH CON
I. Yêu Cầu:- Biết hát theo giai điệu và đúng lời 1, thuộc lời 2 của bài hát.
-Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản, tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bị của GV:
- Đàn, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,…).
- Bảng phụ ghi sẳn lời 2.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: GV đệm giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, tác giả?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập dạy lời 2 bài hát Chú ếch
- HS hát ôn bài hát theo hướng dẫn của
con.
- Hướng dẫn HS ôn lại lời 1 bài hát, chú ý hát thuộc lời GV.
và đúng giai điệu. + Hát đồng thanh.
- Hướng dẫn HS học tiếp lời 2 (như hướng dẫn ở lời + Hát từng nhóm, dãy theo kiểu đối
1). Cho HS đọc thuộc lời trước khi hát. đáp.
- GV hướng dẫn HS hát cả lời kết hợp vỗ hoặc gõ đệm - HS học tiếp lời 2 theo hướng dẫn.
theo phách và theo phách và theo tiết tấu lời ca (sử dụng
nhạc cụ gõ đệm theo). - HS hát kết hợp vỗ, gõ đệm theo
- GV nhận xét và sửa đối với những em chưa hát đúng phách, tiết tấu lời ca (sử dụng nhạc cụ
giai điệu hoặc vỗ đúng phách, tiết tấu. gõ: song loan, thanh phách, trống,…)
- Hướng dẫn HS hát thể hiện tình cảm vui tươi, tốc đọ - HS chú ý sửa nếu hát chưa đúng.
hơi nhanh, hát rõ lời.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS hát với tốc độ hơi nhanh, thể
- Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ, ho ặc hiện tình cảm vui tươi.
HS tự nghĩ ra động tác, sau đó GV mời cá nhân, từng
nhóm lên biểu diễn thi đua. - HS tự nghĩ ra động tác và lên biểu
- Cho HS hát nối tiếp như đã thực hiện ở tiết trước - diễn trước lớp (cá nhân, từng nhóm).
GV nhận xét. - HS luyện hát nối tiếp lời 2, không để
*Hoạt động 3: Nghe gõ tiết tấu đoán câu hát. Hát theo lỡ nhịp (vỗ tay theo phách).
lời ca mới.
- GV dùng nhạc cụ gõ gõ âm hình tiết tấu của câu hát 1
hoặc 3 để HS lần lượt đoán.
- GV cho HS hát lời ca mới theo giai điệu bài Chú ếch - HS nghe gõ âm hình tiết tấu và đoán
con. GV ghi lời ca lên bảng cho HS xung phong hát xem là câu hát nào (nếu đoán câu1 hoặc câu
có khớp với giai điệu và tiết tấu bài hát không? 2, câu 3, câu 4 đều đúng).
*Củng cố – Dặn dò: - HS thử ghép lời ca mớitheo gia điệu
- Cho HS cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo ti ết bài Chú ếch con.
tấu trước khi kết thúc tiết học.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS hoạt động tốt, thái HS hát ôn lại bài hát theo hướng dẫn.

Tran g 51/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
độ tích cực trong giờ học, nhắc nhở những em ch ưa đạt
cần cố gắng hơn ở tiết sau. Dặn HS về ôn lại bài hát đã - HS nghe và ghi nhớ.
học và tập gõ đệm theo 2 nhịp.
Tran g 52/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 30 Ngày soạn:
:
Tiết: 30 Ngày
giảng:
Học Hát Bài: BẮC KIM THANG
(Dân ca Nam Bộ)
I. Yêu Cầu:-Biết đây là bài dân ca Nam Bộ.
-Biết hát theo giai điệu và kết hợp gừ đệm theo phách bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Hát chuẩn xác bài Bắc kim thang.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên bài hát đã học ở ti ết tr ước, cho HS ôn bài hát Chú ếch
con để khởi động giọng.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Bắc kim thang.
- Giới thiệu bài hát: Bắc kim thang là một bài hát đồng dao - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất vui vẻ, hài hước. Tr ẻ
em Nam Bộ thường hát kết hợp trò chơi khèo chân thật vui. - Nghe băng mẫu (hoặc nghe
- GV cho HS nghe băng hát mẫu, sau đó GV đệm đàn và hát GV hát mẫu).
lại một lần nữa.
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. Bài chia thành 6 câu - HS tập đọc lời ca theo tiết
hát. tiết tấu lời ca từ câu 1 đến câu 5 giống nhau, chỉ có tiết tấu.
tấu câu 6 là khác.
- Dạy hát: Dạy từng câu, lưu ý những tiếng có luyến ở nhịp - HS tập hát theo hướng dẫn
thứ 7, 9 và 11 để tập cho HS hát đúng. của GV. Chú ý những chỗ GV
- Dạy xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và nhắc để hát đúng tiết tấu và
giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát rõ lời, đều giọng. giai điệu bài hát.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS hát:+ Đồng thanh.+ Dãy,
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo mẫu phách (Sử dụng nhóm.+ Cá nhân.
song loan).
Bắc kim thang cà lang bí rợ - HS theo dõi và lắng nghe.
x x x x
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách. - HS thực hiện hát kết hợp gõ
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ. Ví đệm theo phách.
dụ động tác gánh dầu, động tác đánh trống, thổi kèn,… - HS tập vài động tác vận động
- GV nhận xét. phụ hoạ theo bài hát.
* Củng cố – Dặn dò
- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa học là dân - HS trả lời
ca miền nào? Cho cả lớp đúng lên hát và vỗ tay theo phách - HS hát kết hợp vỗ đệm theo
trước khi kết thúc tiết học. phách.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước).
Tran g 53/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập. - HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Tran g 54/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 31 Ngày soạn:
:
Tiết: 31 Ngày
giảng:
Ôn Tập Bài Hát: BẮC KIM THANG
Tập Hát Lời Mới
I. Yêu Cầu:
- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca, biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giản.
- Biết tập biểu diễn bài hát
II. Chuẩn bị của giáo viên.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ ghi lời mới.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quán trình ôn tập hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Bắc kim thang.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát. Hỏi HS đoán tên bài hát, - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai
xuất xứ bài hát? điệu bài hát để trả lời.
- GV hướng dẫn HS ôn hát nhiều lầ để thuộc lời, giai điệu - HS ôn hát theo hướng dẫn.
và hát đúng nhịp. GV có thể đệm đàn hoặc mở băng nhạc + Hát đồng thanh.
cho HS hát theo nhạc. + Hát theo nhóm, tổ. + Hát cá
- Cho HS kết hợp vận động phụ hoạ nhân
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - HS hát kết hợp vận động phụ
- GV nhận xét (có thể mời HS xét trước). hoạ.
*Hoạt động 2: Dạy hát lời mới theo điệu Bắc kim thang. - HS lên biểu diễn trước lớp (từng
- GV treo bảng phụ ghi lời ca mới – Có thể cho HS hát nhở nhóm, cá nhân).
lời theo giai điệu của bài hát Bắc kim thang đã học xem thử
các em có tự ghép lời được không?
Lời 1: Có con chim là chim chích chèo - HS tập ghép lời ca mới theo giai
Trưa nắng hè mà đi đến trường điệu đã học.
ấy thế mà không chịu đội mũ
……
Lời 2: Đứng bên sông kìa trong chú cò - HS tập hát thuộc lời mới.
Chân bước dò có ta đi mò
Vớ cái gì ăn liền vội vã
- HS hát kết hợp thực hiện gõ đệm
.......
- Sau khi tập xong lời mới, GV hướng dẫn HS hát và v ỗ theo phách.
tay, gõ đệm theo phách (sử dụng song loan).
- Có thể phân công mỗi nhóm sử dụng m ột loại nhạc c ụ - Từng nhóm hát kết hợp gõ đệm
khác nhau. Khi GV mời nhóm nào hát, nhóm đó sữ hát và sử theo phách (sử dụng thanh phách,
dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách để tiết học sinh động song loan, …).
hơn. - HS thực hiện theo yêu cầu.
*Củng cố – Dặn dò:
- GV củng cố bằng cách cho cả lớp đứng lên hảt và vỗ tay
Tran g 55/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
theo phách của bài hát một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS nghe và ghi nhớ.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết trước).
Tran g 56/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 32 Ngày soạn:
:
Tiết: 32 Ngày
giảng:
Ôn Tập 2 Bài Hát:
CHIM CHÍCH BÔNG, CHÚ ẾCH CON
I. Yêu Cầu:
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết gừ đệm theo phách bài hát.
-Tập biểu diễn bài hát.
-Nghe một ca khỳc thiếu nhi hoặc nhạc khụng lời.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (soang loan, thanh phách,…).
- Bảng phụ ghi sẵn những đoạn thơ 3 chữ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát.
1. Ôn tập bài hát Chim chích bông
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó - HS nghe và trả lời.
hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giả?
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài băng nhiều hình thức: Hát - HS hát theo hướng dẫn của GV:
tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá + Hát đồng thanh.
HS trong quá trình ôn hát). GV đệm đàn hoặc bắt nhịp + Hát theo dãy, nhóm.
cho HS + Hát cá nhân.
- HS dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hát kết hợp vận động phụ họa.
- GV tìm những bài thơ 3 chữ cho HS tập đọc theo tiết - HS tập đọc thơ theo tiết tấu bài
tấu bài Chim chích bông kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. Chim chích bông.
Ví dụ: Hòn đá to
Hòn đá nặng....
(GV giải thích từ “đặng” nghĩa là “được” và ý nghĩa
của bài thơ: Nếu biết đoàn kết, chung sức, chung lòng
thì việc gì khó cũng làm được).
2. Ôn tập bài hát Chú ếch con. - HS đoán tên bài hát: Chú ếch con
- GV đó HS bài hát nào của nhạc sĩ Phan Nhân kể về
một con vật rất chăm chỉ học hành, thích hát? - HS ôn bài hát theo hướng dẫn. (Sử
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn dụng nhạc cụ gõ).
hoặc mở máy cho HS hát theo. Sau đó cho HS hát kết
hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - HS lên biểu diễn trước lớp (tốp ca,
- Mời HS bên biểu diễn trước lớp, nhận xét. đơn ca).
3. Ôn tập bài hát Bắc kim thang.
- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát. - HS hát tập thể bài Bắc kim thang
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. - HS hát và gõ đệm theo phách.
- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo tiết tấu - HS hát và võ, gõ theo tiết tấu lời ca
lời ca (tập thể, từng nhóm).
- Có thể chia lớp thành các nhóm để hát nối tiếp từng - Chia thành nhóm thi hát nối tiếp (6
câu xem dãy nào thuộc lời và giữ đúng nhịp nhóm, mỗi nhóm hát 1 câu)
- Hướng dẫn HS hát kết hợp trò chơi. -HS nghe hướng dẫn
- Hướng dẫn HS tập đọc lời theo tiết tấu lời bài Bắc -HS tập đọc tiết tấu lời theo tiết tấu
kim thang. Ví dụ: bài Bắc kim thang. Chú ý đọc rõ lời,
Củng cố – Dặn dò: đúng tiết tấu.
- Cho HS ôn lại một trong các bài hát đã học. - HS có thể vừa đọc vừa kết hợp vỗ
- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu.
Tran g 57/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng th ời - HS ôn hát theo hướng dẫn của GV.
nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh - HS lắng nghe, ghi nhớ
hoạ cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả
tốt hơn.

Tuần 33 Ngày soạn:
:
Tiết: 33 Ngày
giảng:
HỌC HÁT BÀI ĐỊA PHƯƠNG
I. Yêu Cầu:
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, biết biểu diễn các bài hát đã học.
- Biết kết hợp hát và gõ đệm theo nhịp phách theo tiết tấu.
- Thực hiện được trò chơi theo hướng dẫn với thái độ tích cực

II. Chuẩn bị của giáo viên
- Tập bài hát lớp 2.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách, …).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu.
- Nghiên cứu kĩ trò chơi, tập hát trước bài Chim bay, Cò bay.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một trong những bài hát đã học. (Hướng dẫn HS hát và gõ đ ệm
theo một tron ba cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca hoặc GV đệm đàn HS hát – Nhận xét).
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát đã học.
- GV chọn số 1 số bài hát khó trong 12 bài hát - Ngồi trật tự, lắng nghe.
HS đã học trong năm để ôn tập.
- Cho HS hát đồng thanh lần lượt từng bài, GV - Thực hiện theo hướng dẫn của GV
đệm đàn.
- Cho 1 vài cá nhân HS hát, nhận xét, cho điểm. - Cả lớp gõ đệm hoặc vỗ tay theo các bạn đang
- Tổ chức cho 1 số tốp ca lên biểu diễn trước biểu diễn.
lớp.
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Chim bay, cò - HS theo dõi, lắng nghe GV hướng dẫn trò
chơi.
bay”
- GV có thể hát hoặc mở băng bài Chim bay cò
bay cho HS nghe và hướng dẫn trò chơi như - HS tam gia trò chơi và cố gắng để thực hiện
đúng theo khẩu lệnh của GV.
sau:
HS đứng thành vòng tròn, mỗi em cách nhau 1
sải tay (nếu nếu ngoài sân, ở trong lớp thì đứng
tại chỗ). GV đứng điều khiển và hát bài hát
Chim bay cò bay.
Hát hết 1 lần, GV sẽ hô to “Chim bay” hoặc
“Cò bay’’, các em phải làm động tác vẫy 2 tay
nhưng đang bay. Khi nghe GV hô “Nhà bay” thì - HS lắng nghe.
Tran g 58/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt
các em phải đứng im. Nếu các em thực hiện - HS ghi nhớ.
không đúng các động tác theo khẩu lệnh thì
thua cuộc.
Củng cố – Dặn dò:
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết
trước).
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập.
Tran g 59/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 34 Ngày soạn:
:
Tiết: 34 Ngày
giảng:
ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT
I. Yêu Cầu:
- Giúp HS ôn nhớ lại 12 bài hát đã được học trong năm học.
- Hát thuộc lời, đều giọng, đúng nhịp (thuộcít nhất 7 bài hát, nêu đ ược tên các bài hát đã
được học khi nghe giai điệu).
- Biết phân biệt các kiểu gõ đệm theo bài hát, biết vận động phụ hoạ theo bài hát.
- Thái độ tích cực, tự nhiên, mạnh dạn trong các hoạt động của tiết học.

II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Tranh minh hoạ các bài hát đã được học trong năm.

III. Tiến trình kiểm tra:
1. Ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn tập 12 bài hát đã học:
- GV có thể dùng tranh ảnh minh hoạ, băng - Trả lời đúng tên các bài hát khi xem tranh
nhạc 12 bài hát cho HS xem, nghe. Yêu cầu HS hoặc nghe giai điệu các bài hát đã học (ggòm
lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học? 12 bài hát chính khoá và 2 bài hát tự chọn). HS
nêu được tên tác giả càng tốt.
- Mời từng nhóm lên hát kết hợp sử dụng các - Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu c ầu
nhạc cụ gõ đệm và vận động phụ hoạ hoặc của GV. Yêu cầu đối với HS:
các trò chơi theo theo từng bài hát. GV có thể + Hát thuộc lời, đúng giọng, biết phân biệt các
mở băng nhạc hoặc đệm đàn cho HS trong quá kiểu gõ đệm bài hát (theo nhịp, phách và tiết
trình các em biểu diễn. tấu lời ca), có thể hát kết hợp một trong các
- Động viên HS mạnh dạn, tự tin khi lên biểu kiểu gõ đệm.
diễn.
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ

Nhận xét - Đánh giá:
GV biểu dương, khen ngợi những em tích cực
hoạt động trong giờ học, nhắc nhở, động viên
những em chưa tích cực cần cố gắng để đạt
kết qủa cao hơn.
Tran g 60/61
Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c 2 Gi¸o Viªn: NguyÔn Hµ NhËt

Tuần 35 Ngày soạn:
:
Tiết: 35 Ngày
giảng:
TẬP BIỂU DIỄN
Trong tiết học này, GV tổng hợp, nhận xét kết quả học tập c ụ thể của HS trong m ột năm h ọc. GV
khen ngợi những em hoàn thành và hoàn thành tốt mục tiêu và nội dung môn học.
Đối với những em chưa hoàn thành hoặc hoàn thành ở mức độ chưa cao, GV nh ắc nh ở nh ẹ
nhàng và động viên các em cần cố gắng hơn.
GV có thể mời cá nhân hoặc tập thể những em hát tốt, đạt k ết qu ả cao trong năm lên bi ểu
diễn lại một số bài hát đã học cho cả lớp xem hoặc tổ chức m ột vài trò ch ơi âm nh ạc cho c ả l ớp
cùng tham gia. Cuối cùng, GV nhắc nhởvà động viên các em hãy c ố g ắng đ ể đ ạt k ết qu ả cao h ơn
trong năm học sau.
Tran g 61/61
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản