Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ

Chia sẻ: phanvandoanhh

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THCS chuyên môn âm nhạc - Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ

Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tuaàn 3 Ngaøy soan: 26 /8/ 2010
Tieát 1 Ngaøy daïy:……………..


Hoïc haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
……..v……..

I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu”
nhaïc vaø lôøi Leâ QuoácTaéng
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieáttrình baøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheånhö haùthoøa
gioïng, haùtlónh xöôùng.
3 Thaùi ñoä
- Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoùthaùithaânthieänvôùi maùitröôøngvaøbieát
kínhyeâuthaàycoâgiaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu
-Nhaïc cuï
-Baêngnhaïc baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu”
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1 phuùt)
:
-Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåmtrabaøi cuõ:
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäubaøi: ( 3 phuùt)
Tg HoaïtñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
32’ Hoaït ñoäng 1 Hoïc baøi haùt
- Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieátbaøi “Maùi tröôøng meán
- Gv:Treobaûngphuï - Hs :Quansaùt yeâu”
-GV ñieàu khieån môû baêng - Hs :nghevaø caûm Nhaïc vaø lôøi Leâ
nhaïc hoaëc trình baøy nhaän quoác Thaéng
baøi haùt

- GV :Hoûi : Baøi haùt vieát
ôû nhòp maáy ? -HS: traûlôøi nhip 4/4
Hoûi : (caâuhoûi cho hoïc sinh
kh,G)
Sau khi nghe baøi haùt naøy -HS: traû lôøi ñöôïc

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 1 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
em naøo coù cho lôùp bieát goàm 2 ñoaïn
baøi haùt naøy goàn maáy
ñoaïn ?
-Gv: hoûi tieáp – em coù
theå cho bieát giôùi haïn cuûa -HS: traû lôøi ñöôïc:
moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu
ñeán … dòu eâm.
-GV höôùng daãn: chia + Ñoaïn 2: Phaàn
caâu , chia ñoaïn - baøi -HS: theo doõi vaø
haùt goàm coù 2 ñoaïn.
thöïc hieän.
+ Ñoaïn 1:goàm 2
caâu. Töø ñaàu ñeán …
+ Ñoaïn 2: goàm 2
caâu -Phaàn coøn laïi
- Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca
-Gv:ñaøn höôùng daãn
-HS: thöïc hieän
-HS: luyeän thanh
-GV taäp haùt töøng theo maãu aâm:
- Gv: Haùt maãu caâu 1 Noà….oâ…oâ…
Naø…a….a
- Gv: Ñaøn giai ñieäu
caâu moät 3 laàn.
-Hs : laéng nghe giai
-Gv: taäp töông töï vôùi
caùc caâu tieáp theo ñieäu caâu 1
baèng phöông phaùp -Hs : Nghe vaø haùt
moùc xích. Sau khi taäp theo tieáng ñaøn,
xong yeâu caàu haùt haùt hoaø gioïng
-GV ñaùnh ñaøn giai -Hs : thöïc hieän
ñieäu baøi haùt theo yeâu caàu cuûa
-GV ñeäm ñaøn –

GV ñeäm ñaøn – höôùng
-HS :nhaåm theo

-GV chuù yù khi taäp -Hs :Chia töøng daõy
haùt höôùng daãn caùch haùt toaøn baøi
phaùt aâm, söûa sai , -HS: thöïc hieän
nhaän xeùt sau moãi -Ñoaïn 1 daõy
laàn haùt ñeå HS kòp beân traùi
Hoaït ñoäng 2 -Ñoaïn 2 daõy beân
- Cuûng coá phaûi haùt ñoái ñaùp
10’ sau ñoù ñoåi laïi
- Gv: chæ ñònh vaø
höôùng daãn -HS: thöïc hieän

- Gv: Nhaän xeùt-

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 2 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ñaùnh giaù -Hs : 2 HS moãi em
lónh xöôùng hai caâu
cuûa ñoaïn 1, caû
lôùp cuøng haùt hoaø
-HS: ruùt kinh

4.Daën doø (2 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt.
+ Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tuaàn 3 Ngaøy
Tieát 2 Ngaøy daïy :Oân baøi haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
Taäp ñoïc nhaïc soá 1
Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 3 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát
meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc
-Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp
theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca...
-Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc
3 Thaùi ñoä
- Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoùthaùithaânthieänvôùi maùitröôøngvaø
bieátkínhyeâuthaàycoâgiaùo.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu
-Nhaïc cuï
- Baûng phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
- Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu”
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’)
-Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)
- 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu”
- GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt .
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: ( 1’ )

TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung kieán thöùc
HS
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 4 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
12’ Hoaït ñoäng 1 I.OÂân baøi haùt:
- Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieát baøi “Maùi tröôøng meán yeâu”
- Ñaønvaøhöôùngdaãn luyeän thanh Nhaïcvaølôøi Leâ quoác
theo höôùng Thaéng
-Gv: Môû laïi baøi nhaïc - Hs : Laéng Ôi haøng caây xanh thaém
hoaëc trình baøy baøi döôùi mai tröôøng meán yeâu,
haùt nghe, caûm thuï
coù loaøi chim ……… .Cho
- Gv: Duøngboänhôùcuûa vaø nhôù laïi baøi töøng aùnh maét treû thô cho
ñaøncoùgiai ñieâïuvaø -Hs :oân luyeän
phaànñeämchoHS haùt theo töøng daõy töøng khuùc nhaïc dòu eâm .
theo,GV chæhuy baøn, Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo
nhoùm
baèng thaùng naêm .Nhö doøng soâng
nhöõng
loái haùt hoaø gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang
tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi
-Gv: Chia töøng daõy baøn, gioïng, ñoái ñaùp
nhoùmlaàn löôït oân luyeän - Hs : Haùt caù chuùng em .Ñeå döïng xaây
baøi haùt nhaân vaø theå queâ höông töông lai saùng
- chuù yù khi taäp haùt hieän baøi haùt ngôøi.
höôùng daãn caùch phaùt theo höôùng daãn
aâm, söûa sai , nhaän xeùt cuûa GV, phaùt II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1:
sau moãi laàn haùt ñeå HS aâm roõ raøng, Ca Ngôïi Toå Quoác
kòpthôøi söûachöõa haùt vôùi tình Nhaïcvaølôøi HoaøngVaân
-Kieåm tra caù nhaân moät caûm nheï nhaøng
20’ vaøi em, nhaän xeùt vaø - Hs :Trình baøy
ñaùnhgiaù. caù nhaân
*Hoaït ñoäng2:
- Gv: Vieátleânbaûng - Hs :Cheùp baøi
- Gv: treobaûngphuï - Hs : Quan saùt
Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû - Hs :Traû lôøi :
nhòp maáy ? Nhòp 2/4

Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa
baøi goàm nhöõng hình -Hs :Coù caùc hình
noát naøo ? noát: ñen, ñôn,
noát traéng.
- Gv: höôùng daãn luyeän
ñoïc gamÑoâtröôûng. - Ñoïc gam
- Gv: Cho hs thöïc hieän
tieáttaáubaøi TÑN - HS:Thöïc hieän
- Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi tieát taáu theo
TÑN 3 laàn höôùng daãn GV
GV höôùng daãn: chia caâu -HS: Nghe giai
– 2 caâu ñieäu ñoïc nhaåm
- Gv: Ñaøn moãi caâu ba -HS: theo doõi
theo
laàn vaø thöïc hieän.
-HS: Nghe giai
- Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc ñieäu ñoïc nhaåm
vaøbaétnhòp theo
-HS: caû lôùp
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 5 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-Gv:Töông töï vôùi cuøngñoïc
caâusau
12’ -Gv:Sau khi ñoïc -HS: thöïchieän
hoaøn chænh cho HS - Ñoïc vaø gheùp
gheùplôøi ca lôøi ca
- Gv:chæñònhvaø
höôùng daãn töøng HS: thöïchieän
nhoùm III / Baøi ñoïc theâm
4’ Caâyñaønbaàu
*Hoaït ñoäng:
- Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieátbaøi
- Gv:chæñònh - Hs : ñoïc baøi
- Gv: giaûi thích– troângsgk
-HS: theodoõi
giôùi thieäu caây
ñaønbaàu
HS: thöïchieän
Cuûng coá : Kieåmtra
vieäctrìnhbaøybaøi
TÑN vaø haùtlôøi
cuûatöøngtoå.Vôùi
caùnhaân,neáuem
naøoxungphong
vaø trình baøyñaït
yeâucaàu,coù theå
cho caùcemñieåm
toát.
4.Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn
thuïc baøi TÑN soá1.
+Laømbaøi taäpsoá2 trang8 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 6 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tuaàn 4
Tieát 3
Ngaøysoaïn :3/9/2010
Ngaøydaïy :


               On baøi haùt:
MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU
         OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ··
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
- Hoïc sinh haùtthuaànthuïc baøi haùt.“Maùi tröôøng meán yeâu”
- Ñoïc chínhxaùccao ñoäbaøi TÑN soá1vaø gheùplôøi ca thaønhthaïo.
2 kyõ naêng:
-Hoïc sinh bieáttrình baøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheånhö haùthoøa
gioïng, haùtlónh xöôùng,haùtñônca...
3 Thaùi ñoä
- Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoù thaùi thaânthieänvôùi maùi tröôøng
vaø bieátkính yeâuthaàycoâgiaùo,yeâuqueâhöôngñaùtnöôùc, töï haøoveàcon ngöôøi
Vieät Nam.
- Quabaøi aâmnhaïc thöôøngthöùcHS ñöôïc giôùi thieäuveànhaïc só HoaøngVieät
vaø baøi haùt“ Nhaïc röøng”caùcemhieåubieátsöï ñoùnggoùpcuûanhaïc só cho neànaâm
nhaïc Vieät Nam.
II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu
-Nhaïc cuï
- Baûngphuï baøi TÑN soá1
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
- Thuoäclôøi baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu”
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
3. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1’)
:
-Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåmtrabaøi cuõ :
-ÔÛ tieátnaøyGV keáthôïp oântaäpvaø kieåmtra
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäubaøi: ( 1’ )

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 7 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-Trong baøi aâmnhaïc thöôøngthöùchoâmnay, chuùngta ñöôïc giôùi thieäuveànhaïc
só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi
tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá1
TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung
12’ *Hoaït ñoäng1: I.OÂn baøi haùt:
-GV höôùng daãn HS luyeän -HS luyeänthanh
thanh. “Maùi tröôøng
- Trình baøylaïi baøi haùt - Laéngnghe meán yeâu”
- Cho HS haùt laïi toaøn boä - OÂn luyeänbaøi haùttheo Nhaïc vaø lôøi Leâ
baøi haùtcoù nhaïc ñeäm. phaàn nhaïc ñeäm, theå quoác Thaéng
hieänñoängtaùc.
-Trong quaù trình oân caàn - Laøm theo höôùng daån
naâng cao chaát löôïng gioïng cuûaGV
haùt nhö höôùng daãn phaùt
aâmchuaån,laáy hôi ñuùngvaø
söûasai kòp thôøi.
- Chæñònh. -Taäp bieåu dieãn ñôn ca,
songca, toápca.
- Ñaùnhgiaù– ghi ñieåm - laéngnghe II. OÂn taäp ñoïc
nhaïc:
*Hoaït ñoäng2:
8’ - Ñaøngamñoâtröôûng - Ñoïc gamñoâtröôûng TÑN soá 1 :
- Ñaønlaïi baøi TÑN - Laéng nghe vaø nhôù laïi Ca Ngôïi Toå
baøi TÑN. Quoác
- Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi -HS ñoïc baøi vaø gheùp Nhaïc vaø lôøi
TÑN keáthôïp gheùplôøi ca lôøi ca. HoaøngVaân
- Söûa sai, neáu em naøo ñoïc -Hs :Coù theå ñoïc caû
toátcoù theåghi ñieåmkhuyeán lôùp, töøngdaõy,caùnhaân.
khích.
III. AÂm nhaïc
*Hoaït ñoäng3: thöôøng thöùc:
17’ - Gv: Vieát leânbaûng - Hs : Vieátbaøi SGK nhaïc 8
-Gv:giôùi thieäu: - Hs : theodõi trang 10

- TeânthaätLeâ
Chí Tröïc
- Sinh naêm1928,
queâôû xaõ An
Höïu, huyeänCaùi
Beø, tænhTieàn
Giang.
-Moät soátaùc
phaåmnoåi tieáng:
Laù xanh,Tình ca..

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 8 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv: chæñònh - Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu
5 veà nhaïc só Hoaøng Vieät
trongSGK.
- Hoûi: haõy neâu vaøi neùt -Hs :HS neâuvaøi neùt veà -Baøi haùt“ Nhaïc
veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? nhaïc só. röøng”
- Gv: Môû baêng nhaïc coù -Hs :Thöôûng thöùc moät - Nhòp 3/4
moät soá baøi haùt cuûa nhaïc soá taùc phaåm cuûa nhaïc
só HoaøngVieät só HoaøngVieät
+Leân ngaøn,Laù xanh. - Hs :Laéngnghe
-Gv:giôùi thieäu baøi haùt “
Nhaïc röøng”
- Gv: Môû baêng nhaïc baøi -Hs:Laéng nghe vaø caûm
haùt“ Nhaïc röøng” nhaän
* Cuûngcoá
- Gv: ñeämñaønvaø höôùng -Hs: haùt dieãncaûmbaøi
daãn haùt“Maùi tröôøng meán
yeâu”
- Gv: ñeämñaønvaø höôùng -Hs: -HS ñoïc baøi vaø
daãn gheùplôøi ca baøi
TÑN soá1.

4.Daën doø (1 phuùt):
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt,doïc thuaànthuïc baøi TÑN soá1.
+Laømbaøi taäpsoá2 trang12 SGK
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

Tuaàn 4
Tieát 4 Ngaøysoaïn: 7/9/2010
Ngaøydaïy ………………..


HOÏC HAÙT
BAØI : Lí caây ña
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùt“Lí Caây Ña” Daânca quanhoï
BaécNinh
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 9 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
2 kyõ naêng:
- Luyeäncho hoïc sinh chaátgioïngmeàmmaïi, hình thaønhkhanaêngluyeán, laùy
trongkhi haùt
3 Thaùi ñoä
- Quabaøi haùtgiuùpcaùcemtheâmyeâuquyùnhöõnglaøngñieäudaânca VieätNam
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï
- Baêngnhaïc, baûngphuï baøi haùt -“Lí Caây Ña” Moät vaøi trích ñoaïndaânca
quanhoï.
2/ Chuẩn bò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1phuùt)
- Kieåmtrasó soávaø taùcphongHS
2/ Kieåm tra baøi cuõ : (4phuùt)
- HS1 : Ñoïc baøi TÑN soá1
- HS 2 : Neâusô löôïc veànhaïc só HoaøngVieät
3/Baøi môùi :( 39 phuùt )


Tl Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
23 Hoaït ñoäng 1 I.Hoïc haùt :

-Gv:Vieátbaûng - Hs:VieátBaøi Lí Caây Ña
-Gv:Giôùi thieäuvaø theå - Hs:laéngnghe. Daânca quanhoï BaécNinh
hieänbaøi haùt
- Gv:Haùt1 vaøi trích
ñoaïn
+Hoa thômböôùm
löôïn.
+Troángcôm
- Gv:Treobaûngphuï - Hs:Quansaùtbaøi nhaïc
- Hoûi : Baøi haùt ñöôïc - Hs:Traûlôøi : Nhòp 2/4
vieát ôû nhòp maáy ? .
- Trong baøi naøy söû -Hs: Traû lôøi :Daáu
duïng nhöõng kí hieäu gì luyeán, daáuchaámdoâi.
?. - Hs:Luyeänthanh
- Gv:Ñaønvaø höôùng -Hs: Ñoïc lôøi ca
daån -Hs: nghevaø caûm
-Gv: chæñònh nhaän
-Gv: Môû baêngnhaïc
baøi haùt“Lí Caây Ña” - Hs:Laéngnghevaø


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 10 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv:Höôùng daãn taäp thöïc hieän
haùt töøng caâu -Hs:thöïc hieän
- Gv:Phaâncaâucho baøi
haùtvaø höôùngdaãncho
HS nhöõngchoålaáyhôi .
- Gv:Tieánhaønhtaäp
töøngcaâutheoloái moùc
xích . Moãi caâuGV ñaøn
giai ñieäu3 laànsauñoù
cho HS ñoïc cöù theácho - Hs:Töøngnhoùm
ñeánheátbaøi . luyeäntaäpvaø söûasai.
-Gv: Chia töøngnhoùm - chuùyù nhöõngchoå
luyeäntaäpbaøi haùtvaø coù luyeán: “quan”
phaùthieännhöõngchoå quan…haøn..han;
sai ñeåsöûasai “ngoài” ngoâi.. hoài
…oâi.v.v.
-Hs:thöïc hieän

-Gv:höôùngdaãntrình
baøy baøi haùt ôû möùc
ñoä hoaøn chænh -Hs:thöïc hieän
-Gv: Cho caûlôùp haùt
10

laïi baøi haùt - Hs:Haùt+goûnhòp
- Gv:Höôùngdaãncho
HS vöøahaùtvöøagoû
nhòptheobaøi haùt - Hs:1 vaøi caùnhaân
-Gv: Chæñònh theåhieänbaøi haùt
- Hs:Chuùyù laéngnghe - Treøo leân quan doác ngoài
- Gv:Ñaùnhgiaù– Nhaän goác ôi a caây ña raèng toâi lí
xeùt. ôi a caây ña raèng toâi lôùi ôi
- Hs:VieátBaøi a caây ña.
5’ Hoaït ñoäng 2 : - Ai ñem a tình tính tang tình
-Gv:Vieátbaûng -Hs : ñoïc baøi ñoïc
-Gv: Chæñònh theâm raèng cho ñoâi mình gaëp
Gv: giôùi thieäukhaùi -Hs : theodoõi- ghi nhôù xem hoäi caùi ñeâm hoâm
quaùtveàHoäi Lim raèm raèng toâi lí ôùi a caây
Hoûi : Nhö vaäy hoäi lim -Hs : tralôøi - vaøo ña raèng toâi lôùi ôi a caây
ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy13 thaùnggieâng ña.
thôøi gian naøo ? haøngnaêm.

* Cuûng coá : Chia lôùp -Hs:thöïc hieän
thaønh2 nhoùm. Nhoùm
1 haùt, nhoùm2 ñaùnh
nhòp2/4 vaø ngöôïc laïi .


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 11 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
II.Baøi ñoïc theâm;
Hoäi Lim

4/– Daën doø ( 1 phuùt)
- Veà nhaøhaùtthuoäcbaøi haùtvaø cheùpbaøi haùtvaøovôû .
- Cheùpbaøi TÑN soá 2 vaø xemtröôùcbaøi naày.
IV/ Ruùt kinh nghieäm -Boå sung

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tuaàn 5 Ngaøysoaïn: 14/9/2010
Tieát 5 Ngaøydaïy:……………Oân baøi haùt: Lí caây ña
4
Nhaïc lí: Nhòp 4
Taäp ñoïc nhaïc soá 2
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 12 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
……..v……..
I.MUÏC TIEÂU:
• OÂn luyeäncho HS haùtbaøi Lí caây ña vaø taäptheâthieäntính chaátmeámmaïi
cuûagiai ñieäu.
• HS coù khaùi nieämveà nhòp 4
4 vaø bieát caùch ñaùnh nhòp ( C ).
Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca
baøi TÑN soá 2.
• Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng nghe, kyõ naêng
haùt taäp theå, haùt ñôn ca, haùt hoaø gioïng. Nhaän bieát aâm
Son ôû vò trí döôùi doøng keû phuï.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu
-Nhaïc cuï
- Baûngphuï baøi TÑN soá1
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
-Thuoäclôøi baøi haùt“Lí caây ña ”
1. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
:
2. Kieåmtrabaøi cuõ ÔÛ phaànnaøyvì coù tieátoântaäpbaøi haùtneânGV coù theå
:
kieåmtrabaøi haùtsaukhi oânluyeän.
3. Baøi môùi:
• Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) Tieáttröôùccaùcemñaõñöôïc hoïc baøi haùt
Lí caây ña ñeåtheåhieäntoát baøi haùt, hoâmnay chuùngta oân laïi baøi haùtvaø
quabaøi TÑN soá2 caùcemcoù khaùi nieämveànhòp( C ).
• Tieántrìnhbaøi daïy:

TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
12’ *Hoaït ñoäng 1: I.OÂân baøi haùt:
-Gv: ghi leân baûng vaø - Hs: Cheùpbaøi Lí caây ña
giôùi thieäu Daân ca quan hoï Baéc Ninh
- Gv:Ñaøn vaø höôùng -Hs:luyeänthanhtheo
daãn höôùngdaãncuûaGV
- Hs:Laéng nghe, caûm
- Gv:Môû laïi baøi nhaïc thuï vaø nhôù laïi baøi
hoaëc trình baøy baøi haùt
haùt -Hs: OÂn luyeän theo
- Gv:Duøngboänhôùcuûa töøng daõy baøn, nhoùm
ñaøncoù giai ñieâïuvaø baèng nhöõng loái haùt
phaànñeämcho HS haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp
theo,GV chæhuy hoaëccoù lónh xöôùng
-Hs: Haùt caù nhaân vaø
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 13 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv:Chia töøngdaõy baøn, theåhieän baøi haùt theo
nhoùm laàn löôït oân höôùng daãn cuûa GV,
luyeänbaøi haùt phaùt aâm roõ raøng,
- Gv:chuù yù khi taäp haùt haùt vôùi tình caûm nheï
höôùng daãn caùch phaùt nhaøng khoâng gaøo
aâm, söûa sai , nhaän xeùt theùt.
10’ sau moãi laàn haùt ñeå HS
kòp thôøi söûachöõa
-Gv: Kieåm tra caù nhaân -Hs: Trình baøy caù
moät vaøi em, nhaän xeùt nhaân II. Nhòp 44:Kí hieäu c
vaø ñaùnhgiaù. Coù 4 phaùchtrongmoätoâ
*Hoaït ñoäng 2: nhòp, moãi phaùch baèng
- Gv:Vieát ví duï khuoâng moät noát ñen. Phaùch 1
nhaïc coù nhòp ( C ) vaø -Hs: Theo doõi VD vaø maïnh, phaùch 2 nheï,
thöïc hieän voã tay theo phaùthieän phaùch 3 maïnh vöøa,
phaùch. phaùch4 nheï.
- Hoûi: Soá chæ nhòp 44 *CaùchñaùnhnhòpC:
cho chuùng ta bieát ñieàu -Hs:Traû lôøi : Coù 4 4
gì ? phaùch trong moät oâ
nhòp, moãi phaùchbaèng 2 3
-Gv:Cho HS thöïc hieän moätnoátñen
VD -Hs: Chuù yù vaø laøm 1
-GV thöïc hieän VD nhaán ví duï .
maïnhvaøophaùch1 vaø 3. -Hs: theo doõi vaø thöïc
-GV höôùng ñaãn ñaùnh hieän laïi caùch ñaùnh
16’ nhòp baèng tay phaûi theo nhòpC.
sô ñoà

4

2 3

1
III. Taäp ñoïc nhaïc:
Aùnh traêng
*Hoaït ñoäng 3: Nhaïc Phaùp
- Gv : ghi leân baûng vaø Lôøi Vieät: Leâ Minh Chaâu
giôùi thieäu -Hs: Cheùpbaøi
Ñaây laø moät baøi daân
ca Phaùp, baøi haùt ra ñôøi
töø theákæ17.
-Gv : treobaûngphuï
Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû
nhòp maáy ? - Hs:Traûlôøi : Nhòp 4/4
Hoûi :Noát cao nhaát,
thaáp nhaát cuûa baøi ?
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 14 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa -Hs:traûlôøi : Noát Ñoà -
baøi ? Mi
-Hs: Coù caùc hình noát:
4’ -Gv : Luyeänñoïc gamÑoâ ñen,traéng.Troøn.
tröôûng.
- Gv : Cho hs thöïc hieän - Hs:Ñoïc gam
tieáttaáubaøi TÑN
- Gv : Ñaøngiai ñieäu - Hs:Thöïc hieän tieát
- Gv : Ñaøn moãi caâu ba taáu theo höôùng daãn
laàn GV
- Gv : Ñaøn laïi caâu nhaïc -Hs:Nghegiai ñieäu
vaø baétnhòp - Hs:Ñoïc nhaïc
-Töôngtöï vôùi caâusau
Sau khi ñoïc hoaøn chænh - Hs:Ñoïc vaø gheùp
cho HS gheùplôøi ca lôøi , keát hôïp ñaùnh
Cuûng coá : nhòp4/4
-Gv : Kieåmtravieäctrình
baøybaøi TÑN vaø haùt
lôøi cuûatöøngtoå. Vôùi
caùnhaân,neáuemnaøo
xungphongvaø trìnhbaøy
ñaït yeâucaàu,coù theåcho - Hs thöïc hieän
caùcemñieåmtoát.
4/Daën doø (1 phuùt):
- Veà nhaø hoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt. Ñoïc thaønhthaïo baøi TÑN vaø
gheùplôøi ca. Söu taàmmoätsoábaøi haùtcoù nhòp4/4.
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 15 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tuaàn 6 :
Tieát6 Ngaøy soaïn : 18/9/2010
Ngaøy daïy :………………………………..………
Nhaïc lí: nhòp laáy ñaø
Taäp ñoïc nhaïc soá 3
AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï
phöông Taây
……..v……..
I.I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
- Cungcaápcho HS moätkieánthöùchaygaëp,ñoùlaø nhòplaáy ñaø.
- Hoïc sinh ñoïc ñöôïc giai ñieäuvaø haùtñuùnglôøi ca baøi TÑN soá3.
- Qua baøi aâmnhaïc thöôøngthöùcHS ñöôïc nhaänbieátveàmoätsoánhaïc cuï phoå
bieánroängraõi treântheágiôùi.
2 kyõ naêng:
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 16 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Vaänduïngthaønhthaïo nhòplaáy ñaøtrongbaøi TÑN soá3.
3 Thaùi ñoä
- Taïo cho caùcemtính hieáukì , thíchtìm kieámvaø saùngtaïo.
II/Chuaånbò cuûagv vaø hs
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ;oânluyeän .
- Nhaïc cuï
- Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Baûngphuï baøi TÑN soá3
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.OÅn ñònhtoåchöùc:( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2.Kieåmtrabaøi cuõ: ( 5 phuùt)
-Gv :Goïi HS trìnhbaøybaøi TÑN soá2
-Gv :nhaänxeùt,ñaùnhgiaù.
3.Baøi môùi:
- Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt)
-Trong nhöõng baøi nhaïc caùc em ñaõ gaëp, thöôøng taát caû caùc oâ nhòp trong
baøi ñeàuñuû theo soá phaùchqui ñònh nhöngñoâi khi cuõngcoù nhöõngoâ nhòp
khoâng ñuû theo soá phaùch qui ñònh. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta
hieåu roõ ñöôïc ñieàu ñoù.Cuõng trong tieát naày chuùng ta bieát ñeán ñaát nöôc
Ma-Lai-xi -a quabaøi TÑN soá3 “ Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao”
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
7’ *Hoaït ñoäng 1: I.Nhaïc lí:
-Gv:Vieátbaûng - Hs: vieátbaøi
-Gv: cho Hs quansaùtVd - Hs: quansaùt Nhòp laáy ñaø
-Hoûi: Caùc em haõy
VD:
xaùc ñònh xem ví duï - Hs: traûlôøi nhòp4/4
treân baûng ñöôïc vieát
ôû nhòp maáy ?
-Gv: nhaéclaïi hoaëcchæ
ñònh moät Hs Tbinh- - Hs: traû lôøi moãi oâ
neâu khaùi nieäm nhòp nhòpñeàucoù 4 phaùch Khaùi nieäm:
4/4?
-Hoûi: Haõy nhaän xeùt Laø oâ nhòpñaàutieân
veà nhöõng oâ nhòp trong trongbaøi nhaïc
Vd tröø oâ nhòp ñaàu khoângñuûsoá
tieân ? - Hs: traû lôøi -Laø oâ phaùchtheoqui ñònh
-Vaäy ôû oâ nhòp ñaàu nhòp thieáu naèm ôû ñaàu cuûasoáchænhòp
tieân khoâng ñuû 4 baøi nhaïc
phaùch, ngöôøi ta goïi laø
oâ nhòplaáy ñaø. - Hs: traû lôøi -Thieáu3
phaùch
20

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 17 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-Hoûi: Theá naøo laø
nhòp laáy ñaø ?
-Hoûi:
-ÔÛ oâ nhòp ñaàu tieân
thieáu maáy phaùch ? - Hs: vieátbaøi
*Hoaït ñoäng 2: - Hs: quansaùt
-Gv:Vieátbaûng II. Taäp ñoïc nhaïc soá
- Treo baûngphuï - Traû lôøi : Nhòp 4/4-nhòp 3:
-Hoûi: laáy ñaø
Caùc em haõy cho bieát Ñaát nöôùc töôi ñeïp
baøi TÑN vieát ôû nhòp - Hs: Ñoïc teân noát theo sao
naøo ? höôùngdaãn Nhaïc Ma-lai-
-Gv: Höôùng daãn ñoïc xi-a
teânnoát -Hs: traû lôøi Son-la-
Si-Ñoâ-Reâ-Mi-Pha
-Hoûi: Baøi TÑN coù söû
duïng nhöõng cao ñoä Ư-Hs:Luyeän taäp
naøo ? tieát taáu chính baøi
-Höôùngdaãnluyeântaäp TÑN
tieáttaáuchínhcuûabaøi -Hs:Luyeän thanh
- Gv: Ñaøn-höôùngdaãn -Hs:laéng nghe
- Gv: Ñaøn toaønboä giai
ñieäubaøi TÑN -Hs: Ñoïc theo höôùng
-GV höôùng daãn HS daãn cuûa GV keát
luyeän taäp töøng caâu hôïp voã tay theo
8’ moät theo phöông phaùp nhòp, phaùch.
moùcxích -Hs:Moät nöûa lôùp
ñoc nhaïc, moät nöûa
gheùp lôøi ca
- Hs: Ñoïc baøi töøng
-Sau khi ñoïc thaønhthaïo nhoùm, baøn, caù
cho HS gheùplôøi ca nhaân III. AÂm nhaïc
- Gv: Höôùng daãn HS
thöôøng thöùc:
ñoïc baøi theo vaø phaùt
hieän nhöõng choå sai Sô löôïc veà nhaïc cuï
( Neáucoù ) phöông
- Hs: quan saùt Taây

+Ñaøn Pi-a-noâ:
3’ (Döông caàm)

duøng ñeå ñoäc taáu,
hoaø taáu, deäm
haùt.

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 18 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
+ÑaønVi-oâ-loâng:( vó
*Hoaït ñoäng 3: caàm)
- Gv: Treo tranhaûnhveà
coù 4 daây,duøng
caùc loaïi nhaïc cuï
cungkeùo.
phöôngTaây
Duøngñeåñoäc
- Hs:Leân baûng thöïc
taáu,hoaøtaáu.
hieäntheoyeâucaàu
+ÑaønGhi-ta: nguoàn
goáctöø Taây
- Hs:Laéng nghe vaø Ban Nha, coù 6
ghi nhôù daây.Duøngñeå
ñoäctaáu,hoaø
-Hs:Thöôûng thöùc taáu,ñeämhaùt.
vaø caûmnhaän Coù 2 loaïi ghi ta
goãvaø ghi ta
ñieän.
-Hoûi: Haõy leân baûng - Hs : thöïc hieän
chæ vaøo moät nhaïc cuï +ÑaønAéc-coâc-ñeâ-
vaø giôùi thieäu ñieàu em oâng : (phong
bieát veà nhaïc cuï ñoù? caàm )

Duøng ñeå ñoäc taáu,
ñeäm haùt.
-Gv: Nhaán maïnh laïi
ñaëc ñieåm cuûa caùc
loaïi nhaïc cuï ñoù

- Gv: Môû baêng nhaïc
coù aâm thanh cuûa caùc
loaïi nhaïc cuï giôùi
thieäu
* Cuûngcoá: GV chæ
ñònhhoaëckhuyeán
khích HS ñoïc baøi caù
nhaân,

- Gv: ñaùnhgiaùghi
ñieåm
4/ Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø thaønh thaïo giai ñieäu vaø thuoäc lôøi baøi TÑN SOÁ 3
+ Ñoïc nhieàu laàn baøi AÂm nhaïc thöôøng thöùc
IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 19 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tuần 7
Tiết 7: Ngày soạn: 23 / 9 / 2010
Ngày dạy:
Ôn ttập
Ôn ập

I- Mục tiêu:
1. Kieán thöùc:
- Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học.
2. Kyõ naêng: :
- Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp h ọc sinh
củng cố lại các kiến thức về nhạc lí.
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 20 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
3. Thaùi ñoä
- Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh.
II - Chuẩn bị:
1- Giáo viên:
- Đàn phím điện tử.
2 - Học sinh:
-Xem lại tất cả các bài đã học.
- Ôn lại cac bài hát và TĐN đã học
III Hoạt động dạy học
1. Ổn định tình hình lớp: ( 1 phút ) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt)
Lồng ghép vào phần nội dung ôn tập
3 Bài Mới: (40 phút)
- Như vậy là chúng ta dã qua 6 tuần học và đã học được 2 bài hát và 3 bài TĐN ,
4
cùng với một số kiến thức nhạc lí về nhịp , nhịp lấy đà . Để khắc sâu kiến thức
4
đồng thời đánh giá quá trình tiếp thu của các cố kết quả tốt : hôn nay chung ta tiến
hành ôn tập .

Tl Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 21 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Hoạt động 1 I. ¤n tËp.
- Gv ghi bảng -Hs ghi vào vỡ 1. ¤n h¸t:
- Gv giíi thiÖu néi dung -Hs theo dõi + M¸i trêng mÕn yªu.
«n tËp. (Lª Quèc Th¾ng).
- Hỏi ( Hs kha , giỏi ) -Hs xung phong trả lời + LÝ c©y ®a.
Bài hát lý cây đa thuộc (D©n ca quan hä B¾c
dân ca vùng nào ? em hãy Ninh)
nêu một số bài cùng vùng
miềm với bài lí cây đa ?
- Gv cho Hs nghe hai - Hs nghe vµ h¸t nhÉm
bµi h¸t qua b¨ng mÉu theo.
mçi bµi mét lÇn.
- Gv ®¸nh ®µn. - Hs luyÖn thanh
- Gv híng dÉn vµ ®Öm
®µn. - Hs tr×nh bµy hoµn
- Gv ph¸t hiÖn chç sai chØnh bµi h¸t mçi bµi
vµ híng dÉn Hs h¸t l¹i mét lÇn.
nÕu cã. - Hs thực hiện
Hoạt động 1 1. ¤n T§N:
- Gv ghi bảng -Hs ghi vào vỡ + T§N sè 1:
- Gv ®µn giai điệu các -HS nghe vµ ®äc nhÉm Ca ngîi Tæ quèc.
bài TĐN. theo.
- Gv ®¸nh ®µn.
- Gv híng dÉn vµ ®Öm - Hs luyÖn gam + T§N sè 2:
®µn. - C¶ líp tr×nh bµy Ánh trăng
- Gv chỉ định Hs Tb –
hướng dẫn Đọc bài - Hs tr×nh bµy
TĐN số 2 ?
- Bài TĐN số 3 có sử - Hs trả lời nhịp + T§N sè 3:
dụng nhịp nào ? ( Hs Tb 4/4 nhịp lấy đà §Êt níc t¬i ®Ñp sao.
)
- Gv chỉ định một hs Tb - Hs nêu khái niệm
hỏi Thế nào là nhịp lấy - Hs tr×nh bµy
đà ?
- Gv chỉ định Hs Khá –
hướng dẫn : Đọc bài
TĐN số 3 ?


4/ Daën doø(3’) :

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 22 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Moãi em choïn 1 trong nhöõng baøi haùt vaø 1 trong nhöõng baøi
taäp ñoïc nhaïc ñaõ hoïc ñeå trình baøy trong tieát kieåm tra tuaàn sau:
- Thaày seõ kt thöcï haønh vaø kt vôû ghi cheùp

IV/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tu ần 8
TiÕt 8: Ngaøy soaïn 30/9/2010
Ngaøy daïy 6/10/2010
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 23 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
KiÓ m  
tra
I- Mục tiêu:
1. Kieán thöùc :
- Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học.
- Häc sinh thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy 2 bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu vµ Lý c©y ®a ë
møc ®é hoµn chØnh, biÕt vËn dông c¸c h×nh thøc biÓu diÔn vµo bµi h¸t.
2. Kyõ naêng:
- Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp h ọc sinh
củng cố lại các kiến thức về nhạc lí.
- Ghi nhí c¸ch thÓ hiÖn vµ ®äc nh¹c thµnh th¹o bµi T§N sè 1, sã 2 vµ sè 3.
3. Thaùi ñoä
- Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh.

II - Chuẩn bị:

1- Giáo viên:
- Đàn phím điện tử.

2 - Học sinh:
-Xem lại tất cả các bài đã học.

III Hoạt động dạy học
1. Ổn định tình hình lớp: ( 1 phút ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2.Kieå m tra baøi cuõ : ( 3 phuùt )
-Lòng ghép vào phần nội dung ôn tập
3.Bài Mới: (40 phút)

Tl Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán
Hoaït ñoäng 1 Kiểm tra một tiết
- Gv ghi leân baûng - Hs ghi baøi

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 24 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- GV nhÊn m¹nh vµ kh¸i HS thùc hiÖn. - Bài hát “ Mái trường
qu¸t nh÷ng néi dung mến yêu”
chÝnh trong 2 bµi häc. 8 tæ trëng ®¹i diÖn lªn - Bài hát “Lý cây đa”
- GV chia líp thµnh 8 bèc th¨m ®Ò. - Bài tập đọc nhạc số 1
nhãm, chuÈn bÞ 6 ®Ò Ca ngợi tổ quốc
kiÓm tra (Theo h×nh - Bài tập đọc nhạc số 2
thøc thùc hµnh). Ánh trăng
- GV yªu cÇu. -HS chuÈn bÞ. - Bài tập đọc nhạc số 3
LÇn lît tõng nhoùm lªn Đất nước tươi đẹp sao
§Ò 1: Tr×nh bµy BH "M¸i b¶ng tr×nh bµy néi dung
trêng mÕn yªu" - T§N sè kiÓm tra cña tæ m×nh.
2.

§Ò 2: Tr×nh bµy BH "Lý
c©y ®a" - T§N sè 1, sè
3.

§Ò 3: Tr×nh bµy BH "M¸i
trêng mÕn yªu" - T§N sè
1, sè 3.

§Ò 4: Tr×nh bµy BH "Lý
c©y ®a" - T§N sè 2.

§Ò 5: Tr×nh bµy BH "Lý
c©y ®a" - T§N sè 3.

§Ò 1: Tr×nh bµy BH "M¸i
trêng mÕn yªu" - T§N sè
3.Hoạt động 2
-GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Hs theo dõi và rút kinh
nghiệm lần sau

4/ Daën doø (1 phuùt): Veà nhaø xem tröôùc vaø cheùp vaøo vôû
baøi haùt “ Chúng em c ần hòa bình”
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 25 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------


THOÁNG KEÂ CHAÁT LÖÔÏNG
Lôùp Só Gioûi Khaù Trung Yeáu Keùm Tb ình
soá bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
7a1
7a2
7a3
Khoá
i
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 26 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011


Tieát 12 Ngaøy soaïn:
30/10/2010
Hoïc haùt:
Hoïc haùt:
……..v……..
Khuùc haùt chim
Khuùc haùt chim
sôn ca
sôn ca
I.Muïc tie â u :
1. Kieán thöùc:
- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Khu ù c haù t
chi m sô n ca ”
2. Kyõ naên g :
- Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp
theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
3. Thaùi ñoä:
- Qua noäi dung baøi haùt höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu
thieân nhieân vaø tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc.
II/Chu a å n bò cu û a g v va ø hs
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; truyeàn khaåu.
- Nhaïc cuï ,baêng nhaïc , Baûng phuï baøi haùt “ Khuùc haùt chim sôn
ca “
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- SGK + vôû ghi cheùp
- Cheùp lôøi baøi haùt “Khu ù c haù t chi m sô n ca”
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
3. OÅn ñònh tình hình lôùp : ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc
phong.
4. Kieå m tra baøi cuõ : ( 3 phuùt )
- HS : Neâu sô löôïc veà nhaïc só Ñoã Nhuaä n ?
*GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
5. Baøi môùi :
-Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )Sôn ca ñöôïc goïi laø “danh ca” cuûa
caùc loaøi chim. Töø tieáng hoùt tuyeät vôøi cuûa chim sôn ca, nhaïc só
Ñoã Hoøa An ñaõ kheùo leùo lieân heä ñeán nhöõng baïn nhoû coù gioïng
haùt nhö sôn ca. Taùc giaû mong cho tieáng haùt cuûa caùc em vang

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 27 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
khaép moïi nôi ñeå moïi ngöôøi cuøng chung soáng trong hoøa bình, tình
thaân aùi, ñoaøn keát.
- Tieán trình daïy hoïc

Tl Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Noäi dungkieánthöùc
HS
34’ Hoaït ñoäng 1 Hoïc baøi haùt
- Gv: vieátbaûng - Hs: vieátbaøi
-Gv: giôùi thieäuñoâi - Hs: nghe vaø Khuùc haùt chim sôn ca
neùtveànhaïc só Ñoã caûmnhaän Nhaïc vaø lôøi: Ñoã Hoøa An
HoøaAn vaø 1 soátrích
ñoaïnbaøi haùttieâu
bieåucuûaoâng - Hs: quansaùt.
- Gv:treobaûngphuï -Hs: traû lôøi :
Hoûi : baøi haùt ñöôïc Nhòp 4/4
vieát ôû nhòp maáy ?
- Gv: ñaønvaø höôùng - Hs: luyeänthanh
daãn theo höôùngdaãn
cuûaGv
- Hs: ñoïc lôøi ca
- Gv: chæñònh - Hs: nghe vaø
-Gv: Môû baêng nhaïc caûmnhaän
maãu hoaët trình
baøybaøi haùt - Hs: ghi nhôù vaø
- Gv:höôùng daãn chia thöïc hieän
ñoaïn chia caâu : baøi
haùtgoàmcoù 2 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu
ñeán …khuùc haùt meâ - Hs: theo doõi
say. vaø thöïc hieän
+ Ñoaïn 2: Phaàn - Hs: nghe vaø
coønlaïi. haùtlaïi
- Gv:taäp haùt töøng
caâu:

- Gv:haùt maãu caâu 1 - Hs: thöïc hieän
ñaøn giai ñieäu caâu theo yeâu caàu
naøy 3 laàn, yeâu caàu cuûaGV
HS nghe vaø haùt
nhaåmtheo

- Gv: taäptöôngtöï vôùi - Hs: nhaåm theo
caùc caâu tieáp theo hoaëchaùtthaàm
baèng phöông phaùp - Hs: töøng daõy,
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 28 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
moùc xích. Sau khi taäp toålaànlöôïc haùt
xong yeâu caàu haùt hoaønchænhbaøi
ñaàyñuûcaûbaøi haùt
-Gv: ñaøn giai ñieäu - Hs: haùt laàn
5’ baøi haùt moät caû lôùp
haùt. Haùt laàn
-Gv: ñeäm ñaøn – hai: Ñoaïn 1 lónh
höôùngdaãn xöôùng. Ñoaïn 2
- Chuù yù khi taäp haùt caûlôùp haùt.
höôùng daãn caùch
phaùt aâm,baøi haùt
naøy caàn theå hieän
saéc thaùi hoàn nhieân,
nhí nhaûnh vaø say - Hs: thöïc hieän
söa. Söûa sai , nhaän
xeùt sau moãi laàn
haùt ñeå Hs kòp thôøi - Hs: ñöôïc nhaéc
söûa chöõa laïi kieánthöùc
Hoaït ñoäng2 moätlaànnöõa
* Cuûng coá: vaø ñöôïc kieåm
tracaùnhaân
-Gv: ñeämñaønvaø
höôùngdaãn cho caû
lôùp haùt laïi baøi
haùt theo nhòp
ñaøn .
- Gv: ñeämñaøn–
höôùngdaãnkeáthôïp
kieåmtraquaùtrình
tieápthucuûacaùcm
4 Daën doø (1 phuùt):
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt “Khuùc haùt
chim sôn ca
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 29 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tiết 14

Ngày soạn 21 th¸ng 11 n¨m
2010¤n tËp bµi h¸t
khóc h¸t chim s¬n ca
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5
¢m nh¹c thêng thøc: Giíi thiÖu nh¹c sÜ Bª-t«-
ven
I . Môc tiªu :
1. KiÕn thøc :HS «n l¹i ®Ó h¸t thuÇn thôc h¬n bµi h¸t Khóc h¸t chim s¬n ca
vµ tËp thãi quen tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh.
2. Kü n¨ng : §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N Em lµ b«ng hång nhá.
- Cung cÊp thªm cho HS kiÕn thøc vÒ lÞch sö ©m nh¹c thÕ giíi qua phÇn giíi
thiÖu nh¹c sÜ Bª-t«-ven.
3. Thái độ
- Có them kiến thức về âm nhạc thế giới, biết them về một nh ạc sĩ thiên tài c ủa th ế
giới.
II chuÈn bÞ. gi¸o viªn và học sinh :
1. Giáo viên
- Nh¹c cô quen dïng.
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Khóc h¸t chim s¬n ca.
- §¸nh ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi thuÇn thôc bµi T§N Em lµ b«ng hång nhá.
- ChuÈn bÞ mét sè b¨ng ®Üa nh¹c ®Ó giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c phÈm ©m nh¹c
cña Bª-t«-ven.
2. Học sinh
- Thuộc lời bài hát Khúc hát chim sơn ca, chếp bài TĐN số 5.
- Soạn trước bài âm nhạc thường thức.
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 30 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
III. Hoaït ño ä n g daïy : hoïc
1 OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
2 Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ phaàn naøy vì coù tieát oân taäp baøi haùt
Tl Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng Noäi dung kieán thöùc
cuûa HS
( 10 Hoạt động 1: I ¤n bµi h¸t
phó
t - GV ghi b¶ng ̀ ̀
-Hs ghi bai vao §i cÊy
- GV ®µn- hướng dân ̃ vỡ Dân ca Thanh Hóa
-Gv h¸t l¹i bµi hoÆc cho -Hs LuyÖn
HS nghe bµi h¸t qua b¨ng thanh (1-2 phót)
nh¹c. - HS nghe
- GV chØ ®Þnh mét vµi
em lªn ®Ó kiÓm tra bµi
h¸t nµy- híng dÉn - HS tr×nh bµy
hoµn chØnh bµi
h¸t .
20’ Hoạt động 1: II Tập đọc nhạc TĐN số 5
- GV ghi b¶ng -HS ghi bµi Em bông hồng nhỏ
- Gv treo bảng phụ -Hs quan sát Nhạc và lời :Trịnh Công Sơn
- GV híng dÉn- chØ -Hs TËp ®äc tªn
®Þnh nèt nh¹c cña
tõng c©u.
Hỏi ( HsTb) Bài nhạc này - Hs trả lời : nhịp
có nhịp mấy ? 4/4.
- GV ®µn giai ®iÖu -Hs nghe và
nhẩm theo.
-Hs §äc gam §«
- GV híng dÉn trëng.
- GV híng dÉn -Hs T§N tõng
c©u
- GV ®µn giai ®iÖu c©u
mét kho¶ng ba lÇn - HS l¾ng nghe
vµ T§N nhÈm
- Tương tự cho ddeenskhi
theo.
hết bài
Hỏi ( Hs K, G ) Bài nhạc
này có sử dụng những kí
hiệu âm nhạc nào lạ ? - Hs trả lời
được : dấu nhắc
lại và dấu hóa
bất thường.
-Gv đđệm đàn và hướng
dẫn
- Hs đọc hoàn
chỉnh bài TĐN và
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 31 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ghép lời ca
- Gv kiểm tra tổ, nhóm và - HS thùc hiÖn
cá nhân.
14’ Hoạt động 3 III. ¢m nh¹c thêng thøc:
- GV ghi b¶ng -HS ghi bµi Giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ B£-T¤-
- GV chØ ®Þnh -Hs §äc lêi giíi thiÖu vÒ VEN
Bª-t«-ven ë trong SGK. - Bª-t«-ven sinh ngµy 17
th¸ng 12 n¨m 1770 t¹i Bon
(mét thµnh phè cña níc
-Gv giíi thiÖu -HS ghi bµi §øc) trong mét gia ®×nh cã
mét truyÒn thèng vÒ ©m
- GV ®äc nh¹c vµ h¸t lêi -Hs nghe và cảm nhận nh¹c.
b¶n nh¹c bµi ca hoµ - §îc mÖnh danh lµ "VÞ ®¹i
b×nh cña Bª-t«-ven têng cña c¸c nh¹c sÜ " do
®Æc ®iÓm ©m nh¹c vµ
tÝnh c¸ch cña «ng. ¢m
nh¹c cña Bª-t«-ven cã ®Æc
®iÓm lµ "Bïng næ, míi l¹,
s¸ng t¹o".
- S¸ng t¸c næi bËt nhÊt cña
Bª-t«-ven lµ c¸c b¶n giao h-
ëng vµ S«-n¸t cho ®µn
pi-a-n« vµ ngêi coi Bª-t«-
ven ®· viÕt nhËt kÝcña
cuéc ®êi m×nh vµ nh÷ng
b¶n S«-n¸t ®ã
4. Dặn dò (1’)
- Về nhà đọc thuần thục bài nhạc này, chuẩn bị bài mới

V/ Ruùt kinh ng h i e ä m - Boå su n g :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 32 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tieát 15 : Ngµy soan: 28 th¸ng 11 n¨m
2010
OÂn
Taäp
………………oo0oo………………….

I- Mục tiêu:
1. Kieán thöùc :
- Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học.
2. Kyõ naêng::
- Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp h ọc sinh
củng cố lại các kiến thức về nhạc lí.
3. Thaùi ñoä
- Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh.

II - Chuẩn bị:
1- Giáo viên:
- Đàn phím điện tử.
2 - Học sinh:
-Naém vöõng kieán thöùc .
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 33 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-Thuoäccaùcbaøi haùt, baøi ñoïc nhaïc , cheùpbaøi nay ñuû
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc :
1.OÅn ñònhtoåchöùc:( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2.Kieåmtrabaøi cuõ: ÔÛ phaànnaøyvì coù tieátoântaäpbaøi haùt
3. Baøi môùi


Tl Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
20’ Hoạt động 1: I. OÂn Taäp baøi haùt
- GV ghi b¶ng -Hs ghi bai vao vỡ
̀ ̀ 1. OÂn baøi:
- GV ®µn -Hs LuyÖn thanh (1-2 -Chóng em cÇm hoµ
Hoûi ( Hs Khaù ) phót) b×nh
Hoùa bieåu cuûa hai baøi -Hs traû lôøi ñöôïc : si - Khóc h¸t chim s¬n ca.
haùt naøy coù nhöõng b
vaø
daáu hoùa naøo ?
#
-Gv đđệm đàn và hướng Fa
dẫn -Hs Tr×nh bµy hoµn
-Gv đđệm đàn và hướng chØnh
dẫn hai bµi h¸t .
-Hs töøng toå laàn
löôïc trình baøy.
24’ Hoạt động2: II.¤n tËp T§N
- GV ghi b¶ng -Hs ghi bai vao vỡ
̀ ̀ 1. T§N sè 4
- GV ®µn -Hs LuyÖn thanh (1-2 Muøa xuaân trong röøng
-Gv ñaøn giai ñieäu laàn phót) 2. T§N sè 5
löôïc caùcbaøi TÑN -Hs nghevaø nhaåmtheo Em laø boâng hoàng nhoû
Hoûi(Hs TB ) Cho
bieát nhòp cuûa baøi -Hs traûlôøi
TÑN soá 4 vaø soá 5?
-Gv đđệm đàn và hướng
dẫn -Hs Tr×nh bµy hoµn
-Gv đđệm đàn và hướng chØnh
dẫn hai bµi TÑN .
- Gv kieåm tra caù nhaân -Hs töøng toå laàn löôïc
Laáy ñieåm15’ trình baøy.
- Hs thöïc hieän
4. Dặn dò (1’)
- Veà nhaøhaùtvaø ñoïc nhaïc thuaànthuïc caùcbaøi nhaïc ñaõoân

V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 34 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tieát 16 : Ngµy 6 th¸ng 12n¨m 2009
OÂ T aä
n p
………………oo0oo………………….

I- Mục tiêu:
1. Kieán thöùc:
- Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học.
2. Kyõ naêng:
- Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp h ọc sinh
củng cố lại các kiến thức về nhạc lí.
3. Thaùi ñoä
- Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh.

II - Chuẩn bị:
1- Giáo viên:
- Đàn phím điện tử.
2 - Học sinh:
-Naémvöõngkieánthöùc.
-Thuoäccaùcbaøi haùt, baøi ñoïc nhaïc , cheùpbaøi nay ñuû
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.OÅn ñònhtoåchöùc:( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2.Kieåmtrabaøi cuõ: ÔÛ phaànnaøyvì coù tieátoântaäpbaøi haùt

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 35 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
3. Baøi môùi

-Hs Tr×nh bµy hoµn
-Gv đđệm đàn và hướng chØnh
dẫn hai bµi h¸t .
-Hs töøng toå la àn
löôïc trình baøy.
24’ Hoạt động2: II.¤n tËp T§N
- GV ghi b¶ng -Hs ghi bai vao vỡ
̀ ̀ 1. T§N sè1,2
- GV ®µn -Hs LuyÖn thanh (1-2 2. T§N sè 3
-Gv ñaøn giai ñieäu laàn phót)
löôïc caùcbaøi TÑN -Hs nghevaø nhaåmtheo
Hoûi(Hs TB ) Hày
phân biệt nhòp cuûa baøi -Hs traûlôøi
TÑN soá 2 vaø soá 3?
-Gv đđệm đàn và hướng
dẫn -Hs Tr×nh bµy hoµn
-Gv đđệm đàn và hướng chØnh
dẫn hai bµi TÑN .
- Gv kieåm tra caù nhaân -Hs töøng toå laàn löôïc
Laáy ñieåm15’ trình baøy.
- Hs thöïc hieän
4. Dặn dò (1’)
- Veà nhaøhaùtvaø ñoïc nhaïc thuaànthuïc caùcbaøi nhaïc ñaõoân

V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 36 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011Tieát 17
Soaïn ngaøy:11/12/2009
Kieåm
tra


I/Muïc tieâu:
1 Kiến thức
-Kieåmtra ñaùnhgiaù keátquaûhoïc taäpphaànTÑN trongHK I cuûa
hoïc sinh.
2 Kỹ năng
-Học sinh độc nhạc thuần thục về cao độ , tiết tấu các bài tập đọc nhạc đã h ọc, hát
đúng giai điệu lời ca trong bài tập đọc nhạc.
3 Thài độ
- Học sinh nghiêm túc trong kiểm tra, chép bài và học bài đầy đủ qua đó giúp các em
thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ giáo dục.
III/Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1-OÅn ñònhtình hình lôùp :(1ph)Ñieåmdanh.
2-Kieåmtrabaøi cuõ:
3-Giaûngbaøi môùi:

TG Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Kieánthöùc
HS
43’ -GV goïi 2 –Đệm -Hs tự chọn một
đàn. bài hát để trình KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
-Gv chỉ định bài đọc bày
nhạc. - Hs đọc nhạc theo Ñeà thi:
-GV nghechaámvôû chỉ định 1. Haùt: Töï choïn vaø trình baøy moät
vaø cho ñieåmcoâng -OÂn baøi vaø göõ baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc trong hoïc kì I
baèng,chínhxaùc. traättöï. (4 ñieåm)
-Nhaéc HS giöõ traät 2. Taäp ñoïc nhaïc: Ñoïc moät baøi TÑN
töï lôùp. ñaõ hoïc theo yeâu caàu cuûa GV (4
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 37 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ñieåm)
3. Kieåm tra vôû ghi cheùp: (2 ñieåm)

4-Daëndoø (2 phuùt)
:

IV/Ruùt kinh nghieäm, boå sung:
Tieát 18
Soaïn ngaøy:12/12/2009

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 38 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011


Kieåm
tra


I/Muïc tieâu:
1 Kiến thức
-Kieåmtrañaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäpphaànTÑN trongHK I cuûahoïc sinh.
2 Kỹ năng
-Học sinh độc nhạc thuần thục về cao độ , tiết tấu các bài tập đọc nhạc đã h ọc, hát
đúng giai điệu lời ca trong bài tập đọc nhạc.
3 Thài độ
- Học sinh nghiêm túc trong kiểm tra, chép bài và học bài đầy đủ qua đó giúp các em
thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ giáo dục.
III/Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1-OÅn ñònhtình hình lôùp :(1ph)Ñieåmdanh.
2-Kieåmtrabaøi cuõ:
3-Giaûngbaøi môùi:

TG Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Kieánthöùc
HS
43’ -GV goïi 2 –Đệm -Hs tự chọn một
đàn. bài hát để trình KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
-Gv chỉ định bài đọc bày
nhạc. - Hs đọc nhạc theo Ñeà thi:
-GV nghechaámvôû chỉ định 4. Haùt: Töï choïn vaø trình baøy moät
vaø cho ñieåmcoâng -OÂn baøi vaø göõ baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc trong hoïc kì I
baèng,chínhxaùc. traättöï. (4 ñieåm)
-Nhaéc HS giöõ traät 5. Taäp ñoïc nhaïc: Ñoïc moät baøi TÑN
töï lôùp. ñaõ hoïc theo yeâu caàu cuûa GV (4
ñieåm)
6. Kieåm tra vôû ghi cheùp: (2 ñieåm)

4-Daëndoø (2 phuùt)
:

IV/Ruùt kinh nghieäm, boå sung:

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 39 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011

KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I.GIOÛI KHAÙ Tbình Y ếu Kém Tb
LÔÙ S.SO
P Á
SL % SL % SL SL % % SL % SL %
7A1
7A2
7A3
Kho 127
ái
Tuần 20
Tieát 19 Ngaøy soaïn: 1/ 01/
2010
Ngày dạy: 5/1/2010
Hoïc haùt:
Ñi caét luùa
Nhaïc lí: Sô löôïc veà quaõng
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 40 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
-Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùt“Ñi caét luùa” Daânca Hre
2 kyõ naêng:
- Luyeäncho hoïc sinh chaátgioïngmeàmmaïi, hình thaønhkhanaêngluyeán, laùy
trongkhi haùt
3 Thaùi ñoä
- Quabaøi haùtgiuùpcaùcemtheâmyeâuquyùnhöõnglaøngñieäudaânca VieätNam
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï
- Baêngnhaïc, baûngphuï baøi haùt “Ñi caét luùa” Moät vaøi trích ñoaïndaânHreâ
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1phuùt)
2/ Kieåmtrabaøi cuõ
- Kieåmtrasó soávaø taùcphongHS
3/ Baøi môùi:
-Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )Mieàn ñaát cao nguyeân maøu môõ, röøng nuùi Taây
nguyeânbao la laø nôi sinh soángcuûanhöõngngöôøi daântoäcít ngöôøi. Moãi daântoäcôû
ñaây ñeàucoù neànaâmnhaïc phong phuù vôùi nhöõngaâmñieäu vaø tieát taáu ñoäc ñaùo,
ñaämñaø baûnsaéccuûadaântoäc mình. Ñi caét luùa laø moätbaøi daânca cuûadaântoäc
Hreâ.Baøi haùtngaéngoïn, maïchlaïc coù tính chaáthoànnhieân,laïc quantrongsaùng.
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
20 *Hoaït ñoäng1: I.Hoïc baøi haùt
ph - Treo baûngphuï - Quansaùt
Hoûi : ( Học sinh Tb)+ - Traû lôøi : Nhòp
Baøi haùt ñöôïc vieát 2/4 Ñi caét luùa
ôû nhòp maáy ? Daân ca Hreâ (Taây Nguyeân)
+ Baøi haùt coù söû - Traû lôøi : coù . Söu taàm:Leâ Toaøn Huøng
duïng nhòp laáy ñaø Ñaët lôøi môùi:Leâ Minh Chaâu
hay khoâng ? - Laéng nghe baøi
- Môû baêng nhaïc haùtmaãu
maãu hoaët trình -Luyeän thanh theo
baøybaøi haùt höôùng daãn cuûa
- Cho HS luyeänthanh GV
- Laéng nghevaø ghi
- Höôùng daãn : baøi nhôù
haùtgoàmcoù 4 caâu:
+ Caâu 1:Töø
ñaàu….vanglöøng
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 41 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
+ Caâu 2 :Ñoùn luùa
…baûn laøng
+Caâu 3 : Töøng
ñaøn…eâ eâ
+Caâu 4: Phaàn coøn
laïi
- Moät HS nhaéc
- Chæ ñònh
laïi caáutruùc
cuûabaøi haùt
- Chæ ñònh HS ñoïc - Ñoïc lôøi ca
lôøi ca
- Taäp haùt töøng caâu: Laéng nghe giai
-
Haùt maãu caâu 1 ñieäucaâu1
Ñaøn giai ñieäu caâu Nghe vaø haùt
naøy 3 laàn, yeâu caàutheo tieáng ñaøn,
HS nghe vaø haùt haùthoaøgioïng
nhaåm theo - Thöïc hieän theo
yeâucaàucuûaGV
- Taäp töông töï vôùi
17 caùc caâu tieáp theo
ph
baèng phöông phaùp
moùc xích. Sau khi taäpNhaåm theo hoaëc
-
xong yeâu caàu haùt thaàm
haùt
ñaày ñuû caû baøi - Chia töøng daõy
- Ñaùnh ñaøn giai ñieäu toaønbaøi
haùt
baøi haùt - Thöïc hieän theo
- Ñeäm ñaøn yeâu caàu höôùng daån cuûa
5
ph HS oân luyeän GV
- Chuù yù khi taäp haùt
höôùng daãn caùch
phaùt aâm,baøi haùt
naøy caàn theå hieän
saéc thaùi hoàn nhieân,
nhí nhaûnh vaø say söa.
- Söûa sai , nhaän xeùt
sau moãi laàn haùt ñeå- Ruùt ra keátluaän
HS kòp thôøi söûa Traû lôøi : Coù hai
-
chöõa loaïi
*Hoaït ñoäng 2:
- Vieát VD veà quaõng- Laéngnghe
Hoûi: Coù bao nhieâu - Thöïc hieän caùc
loïai quaõng ? So VD theo höôùng
saùnh ? daãn vaø goïi teân II.Nhaï c lí:
Sô löôïc veà quaõng
-Cho HS nghe caùc caùc quaõng ñaõ
1.Ñònh nghóa:
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 42 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
loaïi quaõngtreânñaøn thöïc hieän Laø khoaûng caùch veà cao ñoä
-Höôùng daãn: Goïi giöõa hai aâm cuøng vang leân
laàn löôïc hay cuøng moät luùc
teân quaõng laø soá
Coù hai loaïi quaõng:
aâm cô baûn tính töø *Quaõng giai ñieäu
aâm goác ñeán aâm
ngoïn
*Quaõng hoøa aâm2.Goïi
teân quaõng:
*Quaõng 1:Goàm hai aâm cuøng
teân
* chuùyù : Ñoái vôùi
nhöõngHS coù khaû
naêngveàaâmnhaïc
coù theåcho caùcem
*Quaõng 2: Goàm hai aâm lieàn
theåhieänbaøi haùtcoù baäc
phuï hoïa theohình
thöùcñônca
Cuûng coá : Cho HS
haùtlaïi baøi haùt“ ñi *Coøn caùc quaõng khaùc tính soá
caétluùa“ vaø cho caùc aâm goác ñeán aâm ngoïn
emgoïi 1 soáteân
quaõng
4 Daën doø (1 phuùt):
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt“Ñi caét luùa”
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 43 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ieát 20 Ngaøy soaïn: 5/1/2010
Ngày dạy: 10/1/2010
Ôn baøi haùt :
Ñi caét luùa
Taäp ñoïc nhaïc :
TÑN 6
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
- Thuoäclôøi ca,haùtñuùnggiai ñieäu, taäphaùt caûmbaøi“Ñi caétluùa”
2 kyõ naêng:
- Luyeäncho hoïc sinh chaátgioïngmeàmmaïi, hình thaønhkhanaêngluyeán, laùy
trongkhi haùt
- Ñoïc ñuùngcao ñoä, tröôøngñoäbaøi TÑN soá6 vaø bieátthang5 aâm: La ñoâ; reâ
; mi ; son.
3 Thaùi ñoä
- Quabaøi haùtgiuùpcaùcemtheâmyeâuquyùnhöõnglaøngñieäudaânca VieätNam

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 44 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï
- Baûngphuï baøi TÑN 6
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.OÅn ñònhtình hình lớp : (1phuùt)Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong
2. Kieåmtrabaøi cuõ: ( 3phuùt)
HS1 : haùtbaøi “ Ñi caétluùa“
HS 2 : Neâukhaùi nieämveàquaõngvaø cho ví duï
GV nhaänxeùtvaø ñaùnhgiaù.
3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi ( 1 phuùt)
Tieáttröôùcchuùngta ñaõhoïc baøi haùt“ Ñi caétluùa“ ñeåbaøi haùtnaøyhaùtñöôïc
thuaàn thuïc vaø chính xaùc , hoâmnay chuùngta seõ oân laïi baøi haùtvaø ñoïc baøi
TÑN soá6 .
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaGV Noäi dung
35ph Hoạt động 1 I. Ôn baøi haùt
- Gv: Vieátbaûng - Hs: Vieát baøi Ñi caét luùa
-Hỏi : ( Hs Tb ) Bài hát -Hs:Trả lời – dân ca Hrê – Daânca
này thuộc dân ca vùng nhịp 2/4 Hreâ(Taâynguyeân)
nào, có nhịp mấy ?
- Gv: Ñaøn vaø - Hs: LuyeänThanh
höôùngd ẫn - Hs: Laéng nghe baøi
- Gv: Cho HS nghe haùtvaø nhaåmtheo
laïi baøi haùt. - Hs: Theåhieänbaøi
- Gv: Đệm đàn – haùt
hướngs dẫn
- Gv: Phaùt hieän - Hs: Thöïc hieänvaø
nhöõng choå sai söõanhöõngchoåsai
ñeå söûa sai(Neáu - Hs: Theåhieänbaøi
coù ) haùt theo söï chæ
- Gv: Chæñònh ñònhcuûaGV
- Gv: Höôùng d ẫn
cho HS moät vaøi - Hs: Chuù yù vaø II. Tập đọc nhạc
ñoäng taùc ñeå laøm 1 vaøi ñoäng
phuï hoaï cho baøi taùc.
Xuaân veà treân
haùt. baûn
- Gv: Goïi 1 vaøi - Hs: Bieåu dieån Nhaïc vaø lôøi
nhoùm leân bieåu tröôùc lôùp theo söï Nguyeãn Taøi Tueä
dieån

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 45 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv: Ñaùnh giaù chæñònhcuûaGV

Nhaän xeùt - Hs: Laéngnghe
Hoạt động 1
- Gv: Vieát baûng - Hs: Vieát baøi
- Gv: Treo baûng phuï - Hs: Quansaùt
Hoûi : ( Hs Tb) Baøi - Hs: Traû lôøi : Nhòp 2/4
TÑN ñöôïc vieát ôû nhòp
maá y ?
Hoûi : (HsKhá) - Hs: Traû lôøi : Ñoâ, reâ,
Veà cao ñoä goà m ,pha,son, la, ñoá
mi
nhöõn g teân noát gì ?
- Hs: Traû lôøi : Noát
Hoûi : ( Hs Giỏi ) traéng ; noát ñen ; Moùc
Veà tröôøng ñoä goàm ñôn .ñen chaám doâi ;
nhöõng aâm hình noát gì moùckeùp.
? - Hs: Ñoïc gamla thöù
- Gv: Ñaøngamla thöù - Hs: Ñoïc teânnoátnhaïc
- Gv: Cho caû lôùp
ñoàng thanh ñoïc teân - Hs: Laéngnghe
noátnhaïc
- Gv: Ñaøn giai ñieäu - Hs: Ñoïc theo söï
baøi TÑN höôùngdẫn cuûaGV
- Gv: Tieán haønh taäp
töøng caâu theo loái
moùcxích .
Moãi caâu GV ñaøn giai
ñieäu 3 laàn sau ñoù cho
ñoïc cöù theá cho ñeán - Hs: Ñoïc lôøi ca theo söï
heátbaøi . chæñònhcuûaGV
- Gv: Chæñònh - Hs: Laéng nghe vaø
nhaåmtheo
- Gv: Gheùp maãu lôøi - gheùplôøi ca
ca
- Hs: Ñoïc toaøn baøi caû
- Gv: Höôùng daãn HS noátnhaïc vaø lôøi ca
4 ph
gheùplôøi ca . - Hs: Laéng nghevaø söûa
- Gv: Baétgioïng sai

- Gv: Phaùt hieän - Hs: Laéngnghe
nhöõngchoåsai ñeåsöûa
sai (Neáucoù
- Gv: Ñaùnh giaù –
Nhaänxeùt
* Chuù yù : ñoái vôùi

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 46 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
nhöõng em khaù, gioûi
cho caùc em ñoïc hoaøn - Hs:th c hiện ự
chænh baøi TÑN vôùi
hình thöùccaùnhaân
Cuûng coá :
- Gv: Chia lôùp thaønh2
nhoùm . Nhoùm 1 ñoïc
noát nhaïc , nhoùm 2
gheùplôøi ca vaø ngöôïc
laïi .Haùtlaïi baøi haùtñi
caétluùa.
4/ Daën doø ( 1 phuùt)
- Veà nhaøñoïc thuoäcbaøi TÑN soá6 vaø cheùpbaøi TÑN vaøovôû
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 47 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tieát 21
Ngaøy soaïn:12/1/2010
Ngaøy daïy :19/1/2010OÂân taäp TÑN soá 6
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
Moät soá theå loaïi baøi haùt
……..v……..
I Muïc tieâu
1 Kieán thöùc:
- HS ñoïc ñuùngcao ñoä, tröôøngñoäbaøi TÑN soá6 vaø haùtlôøi ca
2 kyõ naêng:
- Luyeäncho hoïc sinh chaátgioïngmeàmmaïi, hình thaønhkhanaêngluyeán, laùy
trongkhi haut.
- HS nhaänbieátmoätsoátheålaoïi baøi haùt. Cho caùcemnghemoätsoábaøi haùt
minhhoaï cuûatöøngtheåloaïi , töø ñoùcoù theålieânheämoätsoábaøi haùtkhaùcvaø tìm
ra caùchsaépxeáptheåloaïi hôïp lí .
3 Thaùi ñoä
-Giaùo duïc hoïc sinh tính nhanhnheïn, sinh hoaït coù kæluaät.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh
- Phöôngphaùp: Oân luyeän, giaûnggiaûi , laømmaãu.
- Nhaïc cuï – baêngnhaïc moätsoáca khuùccuûacaùctheåloaïi
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
SGK +vôû ghi cheùp+Xem tröôùcbaøi ôû nhaø.

III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònhtình hình lôùp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2.Kieåmtrabaøi cuõ: Keát hôïp khi oânphaàntaäpñoïc nhaïc
3.Baøi môùi:
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 48 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) ÔÛ tieáttröôùccaùcemñaõñöôïc ñoïc baøi TÑN soá6
ñeåtrìnhbaøybaøi TÑN thuaànthuïc hônchuùngta oânlaïi baøi TÑN. Vaø phaàncuoái cuûa
baøi hoïc laø giôùi thieäuveàmoätsoátheåloaïi baøi haùt.

TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
15 *Hoaït ñoäng1: Oân baøi TÑN soá 6
ph - Gv: Vieát baûng. -Hs: Vieátbaøi Xuaân veà treân baûn
Nhaïc vaø lôøi :
- Gv: Ñaøn Ñoâ tröôûng- höôùng - Hs: Ñoïc
Nguyeãn Taøi
daãn - Hs: Laéngnghe Tueä
- Gv:Ñaøngiai ñieäu - Hs: Ñoïc baøi +
- Gv: Baêtgioïng Nhgeùplôøi ca
- Hs: Laéng nghe vaø
- Gv:Phaùthieännhöõngchoåsai söûa sai theo yeâu caàu
ñeåsöûasai ( Neáucoù ) cuûaGV
- Hs: Lôùp chia thaønh2
- Gv: Höôùngdaãn: nhoùm : Nhoùm 1 haùt
lôøi ca , nhoùm2 gheùp
giai ñieäu . vaø ngöôïc
laïi .
- Gv:Chæ ñònh moät vaøi caù - Hs: Ñoïc baøi theo söï
nhaânñoïc baøi TÑN chæñònhcuûaGV
- Ñaùnhgiaù– ghi ñieåm - Hs: Laéngnghe
22 *Hoaït ñoäng2 : III. AÂm nhaïc thöôøng
ph *- Gv:Giôùi thieäu : Ñeå phaân - Hs: Laéngnghe thöùc:
chia baøi haùt hoaëc theå loaïi * Moät soátheåloaïi
aâm nhaïc ngöôøi ta thöôøng baøi haùt.
duøng hình thöùc hoaëc noäi 1/ Haùtru
dung bieåu dieån ñeå phaân loaïi - Laø nhöõngbaøi
baøi haùt . Hoâm nay chuùng ta daânca coù giai ñieäu
seõ hoïc veà moät soá theå laoïi khoanthia , nheï
baøi haùt nhaøng, deåñöacon
- Gv:Haùttrích ñoaïnbaøi “ Ru - Hs: Traû lôøi : nheï ngöôøi vaøogiaát
con “ Daânca NamBoä . nhaøng, ñungñöa. nguû.
Hoûi :( Hs Khaù, Gioûi) VD : Ru con , meï
Tính chaát aâm nhaïc cuûa theå - Hs: Laéng nghe vaø yeâucon …
loaïi haùt ru nhö theá naøo ? vieátbaøi . 2/ Haønh khuùc
- Gv:Thuyeáttrình veàtheåloaïi - Haønhquaânxa ; Ñôøi - Coù aâmñieäu
haønhkhuùc. mình laø moät khuùc khoeûmaïnhhaøo
Hoûi (Hs Tb ) quaânhaønh. huøng.
Haõy keå teân moät soá baøi - Hs: Traû lôøi : Lí keùo VD : Haønhquaânxa ;
haùt thuoäc theå loaïi haønh chaøi , Hoø keùo Ñôøi mình laø moät
khuùc ? phaùo. .. khuùcquaânhaønh.
Hoûi : (Hs Tb ) 3/ Baøi haùt lao
Keå teân moät soá baøi haùt coù - Hs: Laéngnghe. ñoäng

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 49 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
söû duïng ñoäng taùc lao - Nhòp ñieäuphuø
ñoäng .? - Hs: Laéng nghe vaø hôïp vôùi ñoängtaùc
- Gv:Haùttrích ñoaïnbaøi “ Hoø caûmnhaäntính chaát. lao ñoäng.
keùophaùo“ - Hs: Traû lôøi : Giai VD : Lí keùochaøi ,
- Gv:Theåhieänbaøi haùttroáng ñieäu vui töôi trong 4/ Baøi haùt sinh
côm saùng. hoaït vui chôi .
- Noäi dungvaø giai
Hoûi : (Hs khaù,Gioûi ) - Hs: Chuùyù ñieäutrongsaùng.
Tính chaát aâm nhaïc cuûa theå - Hs: Laéng nghe vaø VD : Baétkim thang,
loaïi sinh hoaït vui chôi nhö theá caûmnhaän. 5/ Baøi haùt tröû tình
naøo ? - Hs: Laéngnghe tình ca
- Gv:Thuyeáttrình : - Giaøutình caûm,
- Gv:Haùttrích ñoaïnbaøi Buïi coù noäi dungñeà
phaán - Hs: Traû lôøi : Trang caäpñeántình yeâu
nghieâm queâhöôngñaátnöôùc
- Gv:Theåhieänmoätvaøi trích con ngöôøi .
ñoaïnbaøi haùtthuoäctheåloaïi VD : Buïi phaán,
nghi leã , nghi thöùc. VieätNamqueâhöông
Hoûi : Tính chaát aâm nhaïc nhö toâi .
theá naøo ? 6/ Baøi haùt nghi
* Gv: Giaûnggiaûi : Caùc baøi leã , nghi thöùc
haùtchæmangtính chaáttöông - Coù tính chaáttrang
ñoái vì moätbaøi haùtcoù theå nghieâm, duøngtrong
manghai theåloaïi . nghi leã , chaøocôø
* Chuùyù : Ñoái vôùi nhöõngem …
khaù,gioûi coù theåcho caùcem
trìnhbaøymoätbaøi haùtnaøo
ñoùvaø cho bieátñoùthuoäctheå
loaïi naøo?
CUÛNG COÁ : Cho caûlôùp
ñoïc laïi baøi TÑN soá6
4/ Daën doø ( 1 phuùt)
+Veànhaøñoïc thuoäcbaøi TÑN soá6 .
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt“Ñi caét luùa”
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 50 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tieát 22


Ngaøysoaïn: 14/1/2010
Ngaøydaïy: 26/1/2010
Hoïc haùt
Khuùc ca boán
muøa
……..v……..


I. Muïc tieâu
1 Kieán thöùc
-Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùtKhuùc ca boán muøa.
2. Kyõ naêng
-Hoïc sinh bieáttrình baøy baøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheånhö haùthoøa
gioïng, haùtlónh xöôùng.
3.Thaùi ñoäi
-Qua noäi dungbaøi haùthöôùngcaùcemñeántình caûmyeâumeánngöôøi lao ñoäng,
yeâuthieânnhieân.
II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs
1/ Chuaånbò cuûagv
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Laømmaãu; Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Baûngphuï baøi haùt“ Khuùc ca boán muøa “
2/ Chuaånbò cuûahs
- SGK +vôû ghi cheùp+Xem tröôùcbaøi ôû nhaø
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
1OÅn ñònhtình hình lôùp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2Kieåmtrabaøi cuõ: ( 3 phuùt)Kieåmtrabaøi haùtÑi caétluùa.
*GV nhaänxeùtvaø ñaùnhgiaù
3Baøi môùi:
-Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt)
-Möa naénglaø hieän töôïng cuûa ñaát trôøi, cuûa thieân nhieân. Chuyeänmöa naéng
ñöôïc taùc giaû hình töôïng hoùa thaønh nhöõng “ haït naéng, haït möa” roài lieân heä vôùi
meï, vôùi caùc baïn nhoû, vôùi caây luùa treânñoàng, vôùi vöôøn caây beân nhaø ñeå vieát

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 51 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
thaønh baøi haùt Khuùc ca boán muøa. Baøi haùt ñem tôùi cho caùc em veà moät
thieân nhieân thuù vò vaø gaàn guõi vôùi tuoåi thô.
TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung kieán thöùc
HS
34 Hoaït ñoäng 1 Hoïc baøi haùt
ph -Gv: Vieát baûng -Hs: Vieát baøi
- Gv:Treo baûng phuï - Hs:Quan saùt Khuùc ca boán
- Gv:Giôùi thieäu ñoâi - Hs: Laéng nghe
neùt veà soá chæ vaø ghi nhôù . muøa
Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Haûi
nhòp 3/8
Hoûi :(Hs Tb ) Baøi haùt - Hs:Traû lôøi :
coù söû duïng nhòp laáy ñaø Coù
hay khoâng?
Hoûi :(Hs Kh) Baøi haùt - Hs:Traû lôøi :
söû duïng nhöõng kí hieäu Daáu luyeán ;
gì ? daáu noái
- Gv:Cho HS luyeän - Hs: Luyeän
thanh thanh theo
höôùng daãn
- Gv:Môû baêng nhaïc cuûa GV
maãu hoaët trình - Hs:Laéng nghe
baøy baøi haùt baøi haùt maãu
- Höôùng daãn : baøi - Hs:Laéng nghe
haùt goàm coù 2 vaø ghi nhôù
ñoaïn, ñoaïn 1 goàm 3
caâu, ñoaïn 2 goàm 2
caâu:
*Ñoaïn 1:
+ Caâu 1:Töø
ñaàu….troå boâng
+ Caâu 2 :Tieáp theo
…theâm xanh
+Caâu 3 : Tieáp
theo… söôûi aám
*Ñoaïn 2:
+Caâu 1: Boán
muøa…caây lôùn
+Caâu 2: Phaàn coøn
laïi
- Gv: Chæ ñònh
- Hs: Moät HS
nhaéc laïi caáu
- Gv:Goïi HS ñoïc lôøi
truùc cuûa baøi
ca
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 52 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv:Taäp haùt töøng haùt
caâu: - Hs: Ñoïc lôøi ca
Haùt maãucaâu1
Ñaøn giai ñieäu caâu - Hs:Laéng nghe
naøy 3 laàn, yeâu giai ñieäucaâu1
caàuHS nghevaø haùt - Hs:Nghe vaø
nhaåmtheo haùt theo tieáng
ñaøn, haùt hoaø
-GV taäptöôngtöï vôùi gioïng
caùc caâu tieáp theo - Hs: Thöïc hieän
baèng phöông phaùp theo yeâu caàu
moùc xích. Sau khi cuûaGV
taäp xong yeâu caàu
haùt ñaày ñuû caû
baøi
- Gv: ñaøn giai ñieäu - Hs:Nhaåmtheo
baøi haùt hoaëc haùt
- Gv:Ñeäm ñaøn yeâu thaàm
caàuHS oânluyeän - Hs:Chia töøng
- Chuù yù khi taäp daõy haùt toaøn
haùt höôùng daãn baøi
caùch phaùt aâm,baøi - Hs: Haùt laàn
haùt naøy caàn theå moät caû lôùp
hieän saéc thaùi hoàn haùt. Haùt laàn
nhieân, nhí nhaûnh hai: Caâu 1 lónh
vaø say söa. Söûasai , xöôùng. Phaàn
nhaän xeùt sau moãi coøn laïi caû lôùp
laàn haùt ñeå HS kòp haùt.
thôøi söûachöõa - Hs : th ực hiện
* Ñoái vôùi HS coù
khaûnaêngveàaâm
nhaïc cho caùcem
bieåubaøi haùtdöôùi
hình thöùcñônca .
Hoaït ñoäng2

CUÛNG COÁ : Cho caû
lôùp haùtlaïi baøi haùt
theonhòpñaøn

4/ Daën doø ( 1 phuùt)
+Veànhaø chép baøi TÑN soá7 .
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt“Khuùc ca boán muøa”
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 53 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tieát23

Ngaøysoaïn: 30/2/2010
Ngaøydaïy :2/2/2010
OÂn baøi haùt ::
OÂn baøi haùt
Khuùc ca boán muøa
Khuùc ca boán muøa
Taäp ñoïc nhaïc ::TÑN 7
Taäp ñoïc nhaïc TÑN 7
……..v……..
I.Muïc tieâu:
- Thuoäc lôøi ca,haùt ñuùng giai ñieäu , taäp haùt dieån caûm baøi“Khuùc ca boán
muøa “
- Ñoïc ñuùngcaoñoä, tröôøngñoäbaøi TÑN soá7
II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs
1/ Chuaån bò cuûa gv
- Phöôngphaùp: oânluyeän, giaûnggiaûi , truyeànñaït .
- Nhaïc cuï
- Baûngphuï baøi TÑN
1/ Chuaån bò cuûa hs
SGK +vôû ghi cheùp
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
6. OÅn ñònh tình hình lôùp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp khi oânbaøi haùt
3. Baøi môùi:
Giôùi thieäubaøi ( 1 phuùt)
Tieát tröôùc chuùngta ñaõ hoïc baøi haùt “ Khuùc ca boánmuøa“ ñeåbaøi haùt naøy
haùt ñöôïc thuaànthuïc vaø chính xaùc , hoâmnay chuùngta seõ oân laïi baøi haùt vaø ñoïc
baøi TÑN soá7 .
TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung
1 Hoaït ñoäng 1 OÂn baøi haùt
5 - Gv: Vieát baûng - Hs: Vieát baøi Khuùc ca boán muøa
P - Gv:Ñaøn vaø - Hs: Luyeän Thanh Nhaïc vaø lôøi : NguyeãnHaûi
h höôùng daãn
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 54 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Ñoïc ganÑoâ tröôûng
- Hs:Laéng nghe baøi haùt
- Gv: Cho HS nghe laïi vaø nhaåmtheo
baøi haùt. - Hs:Theåhieänbaøi haùt
- Gv:ñaøn vaø höôùng
daãn - Hs: Thöïc hieänvaø söõa
nhöõngchoåsai
- Gv: Phaùthieännhöõng
choå sai ñeå söûa sai - Hs:Theå hieän baøi haùt
(Neáucoù ) theo söï chæ ñònh cuûa
- Gv: Chæñònh GV

- Chuù yù vaø laøm 1 vaøi
- Gv: Höôùngdaãn ñoängtaùc.
- Hs:Bieåu dieãn tröôùc
- Gv:Goïi 1 vaøi nhoùm lôùp theo söï chæ ñònh
leânbieåudieãn cuûaGV TAÄP ÑOÏC NHAÏC
- Gv: Ñaùnh giaù – - Hs: Laéngnghe Queâ höông
Nhaänxeùt Daânca : U-Crai-na
22 Hoaït ñoäng2
ph - Gv:Vieát baûng - Hs:Vieát baøi
- Gv: Treo baûngphuï - Hs:Quansaùt
Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN Traû lôøi : Nhòp 3/4
ñöôïc vieát ôû nhòp
maáy ? - Hs:Traû lôøi : Laø; sì
Hoûi ( Hs K, Gioûi) Veà ;Ñoâ, reâ, mi ,pha,
cao ñoä goàm nhöõng son , la, si; ñoá
teân noát gì ? - Hs:Traû lôøi : Noát
Hoûi :(Hs K, gioûi) Veà traéng ; noát ñen ;
tröôøng ñoä goàm Moùc ñôn .traéng
nhöõng aâm hình noát gì chaám doâi .
? - Hs: Ñoïc gam la
- Gv: Ñaøngamla thöù thöù
- Gv:Cho caû lôùp ñoàng - Hs:Ñoïc teân noát
thanh ñoïc teân noát nhaïc
nhaïc
- Gv:Ñaøn giai ñieäu - Hs: Laéng nghe
baøi TÑN
- Gv:Tieán haønh taäp - Hs:Ñoïc theo söï
töøng caâu theo loái höôùng daãn cuûa
moùcxích . GV
Moãi caâu GV ñaøn giai
ñieäu 3 laàn sau ñoù cho
ñoïc cöù theá cho

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 55 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ñeánheátbaøi .
- Gv:Chæñònh
- Hs:Ñoïc lôøi ca theo söï
- Gv:Gheùpmaãulôøi ca chæñònhcuûaGV
- Hs:Laéng nghe vaø
- Gv: Höôùng daãn HS nhaåmtheo
gheùplôøi ca . - gheùplôøi ca
- Gv: Baétgioïng
- Hs:Ñoïc toaøn baøi caû
-Phaùt hieän nhöõng noátnhaïc vaø lôøi ca
choå sai ñeå söûa sai - Hs: Laéng nghevaø söûa
(Neáucoù ) sai
5 - Ñaùnh giaù – Nhaän - Hs: Laéngnghe
ph xeùt
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng HS coù khaû
naêngveà aâmnhaïc cho
caùc em ñoïc baøi TÑN
moätcaùchhoaønchænh
döôùi hình thöùcñônca . -Hs:thöïc hieän
Cuûng coá : Chia lôùp
thaønh2 nhoùm. Nhoùm
1 ñoïc noát nhaïc ,
nhoùm 2 gheùp lôøi ca
vaø ngöôïc laïi
Cho caû lôùp haùt laïi
baøi
“ Khuùc ca boánmuøa“

4/ Daën doø ( 1 phuùt)
+Veànhaøñoïc thuaànthuïc baøi TÑN soá7 .
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt“Khuùc ca boán muøa”
+Soaïn baøi aâmnhaïc thöôøngthöùc
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 56 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tieát 24
Ngaøysoaïn3/2/2010
Ngaøydaïy 9 /2/2010
On baì haùt:
Khuùc ca boán muøa
OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 7: Queâ höông
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
……..v……..
I.Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc
-Hoïc sinh haùtthuaànthuïc baøi haùtKhuùc ca boánmuøa.
-Ñoïc chínhxaùccao ñoäbaøi TÑN soá7 vaø gheùplôøi ca thaønhthaïo.
-Hieåu bieát ñoâi neùt veà nhaïc thieáu nhi , caùc em ñöôïc nghe vaø tieáp xuùc vôùi
moätsoáca khuùcthieáunhi choïn loïc quacaùcgiai ñoaïnlòch söõ .
2. Kyõ naêng
- Hoïc sinh bieåudieãnthuaànthuïc baøi haut; haut ñuùngnhòp, ñoïc nhaïc ñuùngcao
ñoä,laømchuûñöôïc nhòpphaùchvaø cao ñoäkhi trìnhbaøybaøi ñoïc nhaïc.
3. Thaùi ñoä
-Theâmvoán kieánthöùcveàthöôøngthöùcaâmnhaïc töø ñoù theâmyeâuaâmnhaïc,
yeâucuoäcsoáng,yeâutröôønglôùp vaø baïn beø.
II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs
1/ Chuaån bò cuûa gv
- Phöôngphaùp:oânluyeän, giaûnggiaûi , Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Moät soáca khuùcthieáunhi quacaùcthôøi kì .
2/ Chuaån bò cuûa hs
- SGK +vôû ghi cheùp.
- Xem tröôùcbaøi ôû nhaø.

III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
2. OÅn ñònh tình hình lôùp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp khi oân
3.Baøi môùi:


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 57 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) Trongtieát3, chuùngta ñaõ laømquenvôùi moätngöôøi
coù nhieàubaøi haùtvieátveàthieáunhi ,ñoù laø nhaïc só NguyeãnHaûi . Hoâmnay chuùng
ta seõcoù theâmhieåubieátveàneànaâmnhaïc Vieät Namquamoätsoáca khuùcthieáunhi .
Tröôùckhi tìm hieåuveànhaïc só chuùngta oânlaïi baøi haùtvaø baøi TÑN ñaõhoïc ôû tieát
tröôùc.
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
11 *Hoaït ñoäng 1:
ph - Gv : Vieát baûng - Hs: Vieát baøi I.OÂn baøi haùt:
- Höôùng daãn HS - Hs:Luyeänthanh Khuùc ca boán muøa
luyeän thanh. Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng
- Gv : Cho HS nghe laïi - Hs:Laéngnghe Long
baøi haùt Hoaøng Laân
Hoûi: (Hs Khaù, gioûi) - Hs xungphongnhaùclaïi
Em
haõy nhaéc laïi nhòp 3/8 khai nieämveànhòp3/8
ñöôïc hieåu nhö theá naøo ?
- Gv :Cho HS haùtlaïi toaøn
boä baøi haùt coù nhaïc - Hs: Theåhieänbaøi haùt
ñeäm.
- Hs:OÂn luyeänbaøi haùt
- Gv :Trong quaù trình oân theo phaàn nhaïc ñeäm,
caàn naângcao chaátlöôïng theåhieänñoängtaùc.
gioïng haùt nhö höôùng
daãnphaùtaâmchuaån,laáy
hôi ñuùng vaø söûa sai kòp - Hs:Taäp bieåu dieãn ñôn
thôøi. ca, songca, toápca.
II. OÂn taäp ñoïc nhaïc:
- Gv : Kieåm tra baøi cuõ
baèng caùch cho HS xung - Hs:Laéngnghe
phonghoaëcchæñònh. Muøa xuaân
- Gv : Ñaùnh giaù – veà
15p Nhaänxeùt - Hs:Vieátbaøi Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng
h -Hs : khôûi ñoäng
*Hoaït ñoäng2: - Hs: Laéngnghevaø nhôù
- Gv :Vieátbaûng laïi baøi TÑN
- Gv : Ñaøngamla thöù - Hs: Ñoïc baøi vaø gheùp
-Gv: Ñaønlaïi baøi TÑN lôøi ca
- Gv :Baét nhòp caû lôùp
ñoïc baøi TÑN keát hôïp - Hs:Laéng nghe vaø söûa
gheùplôøi ca sai theo höôùngdaåncuûa
- Gv :Phaùt hieän nhöõng GV .
choåsai ñeåsöûasai ( Neáu - Hs:Töøngcaù nhaânñoïc
coù ) baøi hoaëcnhoùmtheosöï III. AÂm nhaïc thöôøng
- Gv : Chæ ñònh : Trong chæñònhcuûaGV thöùc:
quaùtrình HS ñoïc neáuHS * Vaøi neùt veà aâm
naøoñoïc toátseõghi ñieåm - Hs: Laéngnghe nhaïc thieáu nhi Vieät
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 58 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ñeåkhuyeánkhích Nam .
- Gv : Ñaùnh giaù – nhaän - Moät soánhaïc só ñaõ
18 xeùt. Hs:- Vieát baøi gaéngboùsuoátcuoäc
ph *Hoaït ñoäng3: - Hs: Ñoïc baøi theo söï ñôøi vôùi söï nghieäp
- Gv :Vieátbaûng chæñònhcuûaGV . saùngtaùccho thieáunhi
- Gv : Chæñònh - Hs: Laéngntghe nhö : Phongnhaõ; Phaïm
- Hs: Traû lôøi : Ñöa côm Tuyeân; HoaøngLong ,
- Gv : Thuyeáttrình cho meï ñi caøy ; Laù HoaøngLaân .
Hoûi : ( Hs Tb )Keå teân thuyeànöôùcmô …
moät soá baøi haùt thieáu - Hs: Laéngnghe.
nhi tieâu bieåu ?
- Hs: Thöïc hieän
- Gv : Theå hieänmoätvaøi
baøi haùtthieáunhi
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng em hoïc toát coù
theå cho caùc em söu taàm
moät vaøi ca khuùc thieáu
nhi vaø theå hieän moät - Hs:Thöïc hieän
trongnhöõngca khuùcñoù.
CUÛNG COÁ :
- Gv :Cho HS haùtlaïi baøi
haùtvaø ñoïc baøi TÑN.


4/ Daën doø ( 1 phuùt)
+Veànhaøñoïc thuaànthuïc baøi TÑN soá7 .
+Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt“Khuùc ca boán muøa”
+Chuaånbò caùcnoäi dungoântaäp theosaùchgiaùokhoa
V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25
Ngaøysoaïn10/2/2010
Ngaøydaïy 16/2/2010
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 59 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011OÂn
.
taäp
……..v……..
I.Muïc tieâu
• Hoïc sinh oân taäplaïi nhöõngkieán thöùc ñaõ hoïc ñeåhaùt vaø ñoïc nhaïc thuaàn
thuïc hôn.
• Qua vieäc oân taäp, GV kieåmtra söï tieáp thu vaø theåhieänbaøi haùt, baøi TÑN
cuûaHS.
II. Chuaån bò cuûa gv vaø hs
1/ Chuaån bò cuûa gv
• Nhaïc cuï
2/ Chuaån bò cuûa hs
- SGK +vôû ghi cheùp.
- Xem tröôùcbaøi ôû nhaø.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
1. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
:
2. Kieåmtrabaøi cuõ ÔÛ tieátnaøyGV keáthôïp oântaäpvaø kieåmtra.
:
3. Baøi môùi:
♦ Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt)
Trong nhöõng tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng baøi haùt, baøi
TÑN, nhaïc lí, aâm nhaïc thöôøng thöùc. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi
nhöõngkieánthöùcñaõhoïc.

TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 60 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
15 *Hoaït ñoäng1: I.OÂn baøi haùt:
Ph - Ñaønvaø höôùngdaãn - Luyeänthanh +Ñi caét luùa
- Laàn löôït cho HS nghe - Laéngnghe Daân ca : Hreâ(Taây Nguyeân)
Lôøi môùi : Leâ Minh Chaâu
qua2 baøi haùt.
+Khuùc ca boán muøa
- Ñieàu khieån cho HS oân - Trình baøy hoaøn chænh
luyeän2 baøi haùtñaõhoïc. moãi baøi haùtmoätlaàn Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Haûi

- Chæñònh -Caùc nhoùm hoaëc caù
nhaântrìnhbaøybaøi haùt
*Hoaït ñoäng2:
15 - Vieát baûng - Vieátbaøi II/ OÂn nhaïc lí
ph Hoûi : Quaõng laø gì ? - Traû lôøi : Laø khoaûng - Quaõng
caùch veà cao ñoä giöõa
caùcaâmthanh
Hoûi:Coù maáy loaïi - Traû lôøi : Coù 2 loaïi
quaõng ? Quaõng hoøa thanh vaø
quaõnggiai ñieäu .
- Leân baûng vieát 1 vaøi
- Chæñònh ví duï veà quaõngvaø cho
bieátñoùlaø quaõngmaáy
10
II. OÂn TÑN soá6, soá 7:
ph *Hoaït ñoäng3: - Vieátbaøi
Vieátbaûng -Caû lôùp cuøng trình
- Höôùng daãn oân baøi baøy baøi, sau khi TÑN
TÑN soá 6 , 7 phaûi haùt lôøi hoaøn
4ph chænh.
*Hoaït ñoäng4:
GV kieåmtrathöïc haønh - HS trình baøy baøi haùt,
TÑN


4/ Daën doø (1 phuùt):
+Veà nhaøhoïc thuoäccaùcbaøi haùt.
+ Ñoïc nhieàulaànbaøi caùcTÑN.
+Chuaånbò baøi môùi.
IV Ruùt kinh nghieäm:
Tieát 27
Ngaøysoaïn 27/2/2010
Ngaøydaïy : 9/3/2010Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 61 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011


Hoïc haùt
Ca – chiu – sa
……..v……..


I.Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi baøichiu –sa “.
Ca- haùt “
2. Kỹ năng
- Học sinh thể hiện theåhieän baøi haùt một cách vui töôi hồn nhiên ; xác định về
tiết tấu
3. Thái độ
- Qua noäi dung baøi haùt höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu meán nhöõng con
ngöôøi cuûañaátnöôùcNga
II. Chuẩn bị
1/ Chuẩn bị của Gv
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ,truy n khẩu, thöïc haønh

- Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Baûngphuï baøi hát” Ca- chiu –sa”
2/ Chuẩn bị của Hs
- SGK +vôû ghi cheùp+Xem tröôùcbaøi ôû nhaø
III. Hoạt động dạy học:
1.OÅn ñònhtình hình lớp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåmtrabaøi cuõ
3.Baøi môùi:
*Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) Nöôùc Nga laø moätñaátnöôùccoù nhöõngcon ngöôøi
ñoânhaäuvaø nhöõngbaøi haùtcuûahoï khoângheàxa laï ñoái vôùi chuùngta vaø hoâmnay
ta seõ laøm quen vôùi moät baøi haùt Nga mang teân moät coâ gaùi . Caùi teân raát queân
thuoäcvôùi ngöôøi daânNga ñoùlaø Ca-chiu-sa .
*Tiến trình dạy học

T Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Noäi dungkieánthöùc
L HS
30 Hoạt động 1 Hoïc baøi haùt
Ph Ca – chiu – sa
- Gv:Vieát baûng - Hs: Vieát baøi
- Gv:Treo baûng phuï - Hs: Quansaùt Nhaïc : Nga

Hoûi ( Hs Tb) Baøi haùt - Hs:Traû lôøi : Lôøi : Phaïm Tuyeân
ñöôïc vieát ôû nhòp Nhòp2/4
maáy ?

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 62 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Hoûi : ( Hs Kh ) Trong - Hs:Daáu nhaéclaïi
baøi söû duïng nhöõng kí vaø daáu hoaù
hieäu gì ? suoát.
- Gv: Cho HS luyeän - Hs: Luyeän thanh
thanh theo höôùng daãn
cuûaGV
- Gv: Chæñònh - Hs:Ñoïc lôøi ca
- Môû baêng nhaïc maãu - Hs: Laéng nghe
hoaëttrình baøy baøi baøi haùtmaãu
haùt - Hs:MoätHS nhaéc
- Gv:Höôùng daãn : baøi laïi caáutruùccuûa
haùt goàm coù 2 ñoaïn, baøi haùt
ñoaïn 1 goàm 3 caâu,
ñoaïn2 goàm2 caâu:
*Ñoaïn 1:
+ Caâu 1:Töø
ñaàu….troåboâng
+Caâu2 :Tieáptheo …
theâmxanh
+Caâu3 : Tieáp theo…
söôûi aám
*Ñoaïn 2:
+Caâu 1: Boán muøa…
caâylôùn
+Caâu2: Phaàncoønlaïi
- Gv:Taäp haùt töøng -Hs: Laéngnghegiai
caâu: ñieäu caâu 1 vaø
Haùt maãucaâu1 haùt theo tieáng
- Gv:Ñaøn giai ñieäu caâu ñaøn, haùt hoaø
naøy 3 laàn, yeâucaàuHS gioïng
nghevaø haùtnhaåmtheo - Tieáp tuïc haùt
GV taäp töông töï vôùi caùccaâucoønlaïi
caùccaâutieáptheobaèng
phöông phaùp moùc xích. - Hs:Thöïc hieän
Sau khi taäp xong yeâu theo yeâu caàu cuûa
caàu haùt ñaày ñuû caû GV
baøi -Hs:Nhaåm theo
- Gv: ñaøn giai ñieäu baøi hoaëchaùtthaàm
haùt - Hs:Chia töøng
- Gv: Ñeäm ñaøn yeâu daõyhaùttoaønbaøi
caàuHS oânluyeän - Hs:Thöïc hieän
- Chuù yù khi taäp haùt theo höôùng daãn
höôùng daãn caùch phaùt cuûaGV
aâm,baøi haùt naøy caàn
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 63 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
theå hieän saéc
thaùi hoàn nhieân,
nhí nhaûnh vaø say
söa. Söûasai , nhaän
xeùt sau moãi laàn
haùt ñeå HS kòp
thôøi söûachöõa
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng HS khaù ,
gioûi coù theå cho
caùc em trình baøy
baøi haùt 1 caùch
hoaøn chænh vôùi
hình thöùc caù
nhaân

Hoạt động 2
-Gv : Vi ết lên bảng - HS; viết bài
- Gv: chỉ định - Hs : đọc bài đọc
thêm
4.Dặn dò:
- Các em về nhà hát thuộc lời bài hát này
- Tập đặt lời mới cho bài Ca- Chiu – Sa
- chép bài TĐN số 8
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Tieát 28 :
Ngaøysoaïn12/3/2010
Ngaøydaïy : 16/3/2010OÂn baøi haùt
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 64 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Ca- Chiu -Sa
Taäp ñoïc nhaïc : TÑN 8
……..v……..


I.Muïc tie â u
:
1. Kiến thức
-Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt – Sa”
“Ca- Chiu
-Ñoïc ñuùngnhaïc vaø haùtñuùnglôøi baøi TÑN 8.
2.Kỹ năng
-Học sinh rèn luyện kỹ năng hát đuổi, hát đối đối đáp, biểu diễn được bài hát một cách
thành thạo.
- học sinh rèn luyện khả năng nhận và đọc đúng tên nốt và cao độ nốt nh ạc trên
khuông nhạc, ghép được lời ca cho bài tập đọc nhạc.
- Học sinh xử lí được dấu nhắc lại và khung thay đổi trong bài nhạc.
3. Thái độ
- Giáo dục cho các em những tình cảm trong sáng, tình bạn , tinh thần đoàn k ết yêu
thương nhau dù bất cứ nơi đâu, dù là dân tộc nào, yeâumeánnhöõngcon ngöôøi cuûa
ñaátnöôùcNga .
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1/ Chuẩn bị của giáo viên
- Phöôngphaùp: Oân luyeän, Giaûnggiaûi , Thöïc haønh, truy n khẩu.

- Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Baûngphuï baøi TÑN số 8
2/ Chuẩn bị của học sinh
- SGK +vôû ghi cheùp+Xem tröôùcbaøi ôû nhaø.
III. Hoạt động dạy học:
1. OÅn ñònhtình hình lớp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåmtrabaøi cuõ Keát hôïp oântaäpvaø kieåmtra.
:
Tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Ca- chiu – sa “ ñeå baøi haùt naøy haùt
ñöôïc thuaànthuïc vaø chính xaùc , hoâmnay chuùngta seõ oân laïi baøi haùtvaø ñoïc baøi
TÑN soá8 .
* Tiến trìnhdạy học
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Noäi dung
GV
Ho ạt động 1 I Ôân baøi haùt
-Gv: Vieát baûng - Hs: Vieátbaøi
Ca- chiu – sa
- Gv: Ñaønvaø - Hs: Luyeän
höôùngd ẫn Thanh Nhaïc : Nga

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 65 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv: Cho HS nghelaïi - Hs: Laéngnghe Lôøi : PhaïmTuyeân
baøi haùt. baøi haùtvaø
- Gv: Baétgioïngcho nhaåmtheo
caûlôùp haùt - Theåhieänbaøi
- Gv: Phaùthieän haùt
nhöõngchoåsai ñeå
söûasai (Neáucoù ) - Hs: Thöïc hieän
- Gv: Chæñònh vaø söõanhöõng
choåsai
- Hs: Theåhieän
- Gv: Höôùngd ẫn cho baøi haùttheosöï
HS haùttheoloái lónh chæñònhcuûa
xöôùngvaø hoaø GV
gioïng - Hs: Chuùyù
vaø thöïc hieän
- Gv: Ñaùnhgiaù– theohöôùng
Nhaänxeùt daåncuûaGV.

- Hs: Laéngnghe

Ho ạt động 2 TAÄP ÑOÏC NHAÏC
- Gv: Vieát baûng - Hs: Vieátbaøi
Chuù chim nhoû deã thöông
- Gv: Treo baûngphuï - Hs: Quansaùt
Hoûi :( Hs Tb) Baøi -Hs: Traû lôøi : Nhaïc : Phaùp
TÑN ñöôïc vieát ôû Nhòp 4/4
nhòp maáy ?
+Hoûi :(Hs Kh) Veà -
cao ñoä goàm Hs:Traûlôøi:Ñoâ’,r
nhöõng cao ộ nào và eâ;mi ;pha,son,
những trường đô nào ? la, soon,Noát
troøn; noátñen;
Moùc ñôn.ñen
chaámdoâi .
+Hoûi : Trongbaøi laëngñen.
coù söûduïngnhöõng - Hs: Daáu nhaéc
kí hieäugì ? laïi
- Gv: Đàn và hướng dẫn
- Hs: Ñoïc gam
- Gv: Cho caûlôùp ñoâ tröôûng
ñoàngthanhñoïc - Hs: Ñoïc teân
teânnoátnhaïc noát nhaïc
- Gv: Ñaøngiai ñieäu - Hs: Laéng nghe
baøi TÑN 2- 3 l ần
- Gv: Tieánhaønh - Hs: Tập đọc nhạc
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 66 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
taäptöøngcaâutheo từng câu
loái moùcxích .
Moãi caâuGV ñaøn
giai ñieäu3 laànsau
ñoùcho ñoïc cöù theá - Hs: Ñoïc lôøi ca
cho ñeánheátbaøi . theosöï chæ
- Gv: Chæñònh ñònhcuûaGV
- Hs: Laéngnghe
- Gv: Gheùpmaãu vaø nhaåmtheo
lôøi ca - Hs: gheùplôøi
ca
- Gv: Höôùngd ẫn HS
gheùplôøi ca . - Hs: Ñoïc toaøn
- Gv: Baétgioïng baøi caûnoát
nhaïc vaø lôøi ca
- Gv: Phaùthieän - Hs: Laéngnghe
nhöõngchoåsai ñeå vaø söûasai
söûasai (Neáucoù ) - Hs: Laéngnghe
- Gv: Ñaùnhgiaù–
Nhaänxeùt
4/ Daëndoø (1 phuùt):
-Veà nhaøhoïc thuoäcbaøi haùt“Ca- Chiu - Sa”
- Đọc nhạc thuần thục bài TĐN số 8.
- So ạn bài âm nhạc thường thức.
IV. Ruùt kimh nghieäm
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 29.

Ngaøy soaïn 18/3/2010
Ngaøy daïy :
23/3/2010


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 67 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011


Ôn Tập Đọc Nhạc
Nhạc Lí: Gam Trưởng –Giọng Trưởng
Âm Nhạc Thường Thức: Nhạc Sĩ Huy Du và bài hát
Đường Chúng Ta Đi

I.Muïc tieâu:
1. Kiến thức
- HS ôn tập để đọc đúng nhạc bài TĐN số 5.
- Cung cấp cho HS về kiến thức Gam trưởng, giọng trưởng.
- HS biết thêm về một người có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Vi ệt Nam đó là
nhạc sĩ Huy du và bài hát Đường Chúng Ta Đi.
2.Kỹ năng
-Học sinh rèn luyện kỹ năng hát đuổi, hát đối đối đáp, biểu diễn được bài hát một cách
thành thạo.
- học sinh rèn luyện khả năng nhận và đọc đúng tên nốt và cao độ nốt nh ạc trên
khuông nhạc, ghép được lời ca cho bài tập đọc nhạc.
3. Thái độ
- Giáo dục HS thái độ trân trọng những nhạc sĩ đã có sự đóng góp cho s ự phát tri ển
nền âm nhạc của đất nước.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1/ Chuẩn bị của giáo viên
- Phöôngphaùp: Oân luyeän, Giaûnggiaûi , Thöïc haønh, truy n khẩu.

- Ảnh nhạc sĩ Huy Du phóng to.
- Tập thể hiện một số đoạn trích để hát minh h ọa cho HS nghe: Anh v ẫn hành quân,
nỗi lửa lên em, tình em. . .
2/ Chuẩn bị của học sinh
- SGK +vôû ghi cheùp+Xem tröôùcbaøi ôû nhaø.
III. Hoạt động dạy học:
1. OÅn ñònhtình hình lớp: ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong.
2. Kieåmtrabaøi cuõ Keát hôïp oântaäpvaø kieåmtra.
:
3.Bài mới
* Giới thiệu.
* Tiến trình dạy học
Tl Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Nội dung
Hoạt động 1 Ôn Tập Đọc Nhạc Số 8
- Gv :Viết baûng - Hs: viết bài Chuù chim nhoû deã
- Gv đàn và hướng dẫn - Hs luyện thanh
thöông
Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN -Hs: Traû lôøi : Nhòp 4/4
ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ?
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 68 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
-GV chæñònhtöøngtoålaàn -HS thöïc hieän nghe vaø töï
löôït trình baøy laïi baøi ñieàuchnhætheohöôùngdaãn
TÑN cuûaGV
-HS nghe, caûm nhaän vaø
-GV höôùng daãn caùc em söûa laïi nhöõng choã caàn
ñieàu chænh laïi nhöõng thieát
choãcaànthieát.
-HS thöïc hieän
-GV ñaùnhñaønvaø töï trình
baøy laïi baøi, caùc em
nghe, töï so saùnhvaø ñieàu
chænhlaïi. -HS thöïc hieän
-GV yeâu caàu taát caû HS
cuøng ñoïc nhaïc, haùt lôøi
baøi Chæ coù moät treân
ñôøi. -HS leânkieåmtra
-GV kieåm tra moät soá caù
nhaân.

Hoạt động 2 II Nhạc lí:
- Gv viết lên bảng - Hs viết bài Gam trưởng-Giong trưởng
- GV hỏi: (Hs Tb ) - Hs trả lời được: -+ Gam trưởng là hệ thống 7
+ Đơn vị dùng để đo trong + Cung và nữa cung bậc âm được sắp xếp liền
âm nhạc là gì? bậc, hình thành dựa trên cung
- Gv giới thiệu công thức - Hs theo dõi và ghi bài và nữa cung. Âm chủ là âm ổn
gam trưởng định nhất trong gam.
+ Khái niệm về gam - Hs dựa vào sgk trả lời I II III IV V VI VII (I)
trưởng? Âm chủ là gì? + Gam trưởng là hệ
- Gv diễn giải thêm thống 7 bậc âm được
sắp xếp liền bậc, hình
thành dựa trên cung và
nữa cung. Âm chủ là
âm ổn định nhất trong
- GV đàn gam Đô trưởng. gam.
- GV đàn và hướng dẫn - Hs nghe và cảm nhận
Hỏi: (Hs Khá, Giỏi ) - HS thực hiện
- Nêu khái niệm về giọng - Các bậc âm trong gam trưởng
trưởng? - Hs trả lời theo sgk: được sử dụng để xây dựng
- Các bậc âm trong gam giai điệu một bài hát đó là
trưởng được sử dụng giọng trưởng
để xây dựng giai điệu
một bài hát đó là giọng
- GV: Thuyết trình Vậy trưởng
bản nhạc bài hát viết ở - Hs theo dõi và ghi bài

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 69 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
giọng Đô trưởng là bài hát
đầu khuông nhạc không có
hóa biểu và nốt kết là nốt
Đô (âm chủ)


Hoạt động 3 III. Âm Nhạc Thường Thức:
- Gv viết bảng - Hs viết bài Nhạc Sĩ Huy Du và bài hát
- GV treo ảnh NS Huy Du - Hs quan sát và theo dõi Đường chúng ta đi.
lên và giới thiệu
-NS Huy Du sinh ngày 1-12-
1926, quê ở Tiên Du, Bắc Ninh
-Hỏi : ( Hs TB )
- Nhạc sĩ Huy Du sinh năm
mấy? Quê ở đâu? -Hs trả lời theo sgk

- GV hát một số bài hát -Hs nghe và cảm nhận.
đoạn trong các bài hát của
nhạc sĩ Huy Du để minh
họa. -Hs nghe và cảm nhận
- GV mở băng cho HS nghe
bài hát 1-2 lần bài hát
Đường chúng ta đi

4. Củng cố:
- Gv đàn và hướng dẫn - Hs :Cả lớp đọc lại bài
TĐN số 8
-Hỏi: ( Hs Kh ) Nêu vài nét - Hs Trả lời
chính về NS Huy Du ?
- GV nhận xét tiết học. - Hs theo dõi và rút kinh
nghiệm.
4 Dặn Dò:
-Về học bài, chép bài và xem trước bài hát “Tiếng ve gọi hè”. Các em cần lưu ý ở bài
này có rất nhiều dấu chấm dôi, nốt đơn và đặc biệt lưu ý các dấu hóa bất thường.
IV. Ruùt kimh nghieäm
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 70 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tieát 30
Ngaøysoaïn:27/3/2010
Ngaøy daïy : 30/3/2010
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 71 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011

Hoïc haùt:
Tieáng ve goïi heø
Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

……..v……..
I.Mục tiêu:
1. Kiến Th ức
- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi b “ ếng ve gọi hè “ c a nhạc sỹ
aøi haùt Ti ủ
Trịnh Công Sơn.
2. K năng

-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö h
gioïng, haùt lónh xöôùng.
3.Thái độ
-Qua noäi dung baøi haùt höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu meán vaø caû
ñöôïc veõeïp cuûa maøu heø .
ñ
II. Chuẩn bị của Gv và Hs
1/ Chuẩn bị của Gv
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi , Thöïc haønhkhẩu
ền , Truy
- Nhaïc cuï – baêng nhaïc – Baûng phuï baøi haùt
2/ Chuẩn bị của Hs
- SGK + vôû ghi cheùp + Xem tröôùc baøi ôû nhaø
III.Hoạt động dạy học :
1.OÅn ñònh tình hình l( 1phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
ớp:
2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) Goïi HS Ñoïc baøi TÑN soá 8
* GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
3. Baøi môùi:.
*Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )
- Ñoái vôùi löùa tuoåi hoc troø ai cuûng coù moät muøa heø , muøa heø baù
moät naêm hoïc saép keát thuùc . Nhaïc só Trònh Coâng Sôn ñaõ vieát baøi haùt
goïi heø ñeå baùo hieäu moät naêm hoïc saép keát thuùc .
* Tiến trình dạy học
T Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Noäi dungkieánthöùc
L HS
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 72 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
27 *Hoaït ñoäng 1: Hoïc baøi haùt
ph - Gv: Vieát baûng - Hs: Vieát baøi
- Gv: Giôùi thieäu - Hs: Laéngnghe Tieáng ve goïi
ñoâi neùt veà nhaïc só heø
TRònh Coâng Sôn vaø Nhaïcvaø lôøi: Trònh Coâng Sôn
haùt trích ñoaïn 1 vaøi
baøi haùt cuûa oâng - Hs: Quansaùt
- Gv: Treo baûng phuï - Hs: Traû lôøi : Nhòp
Hoûi :(Hs Tb ) Baøi haùt 2/4
ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? - Hs: Traû lôøi : Daáu
Hoûi :(Hs Kh ) Baøi hoaùsuoát.
haùt söõ duïng daáu hoaù - Hs: Luyeänthanh
gì ? - Hs: Ñoïc lôøi ca
- Gv: Đàn và hướng dẫn - Hs: Laéng nghe baøi
- Gv: Chæñònh haùtmaãu
- Gv: Môû baêng nhaïc - Hs: Laéng nghe vaø
maãu hoaët trình baøy ghi nhôù
baøi haùt
- Gv: Höôùng daãn chia
caâu cho baøi haùt : baøi
haùt goàm coù 2 ñoaïn,
ñoaïn 1 goàm3 caâu, ñoaïn
2 goàm2 caâu:
*Ñoaïn 1:
+Caâu 1:Töø ñaàu….troå
boâng
+ Caâu 2 :Tieáp theo …
theâmxanh
+Caâu 3 : Tieáp theo… - Hs: Moät HS nhaéc
söôûi aám laïi caáutruùccuûabaøi
*Ñoaïn 2: haùt
+Caâu 1: Boán muøa…
caâylôùn
+Caâu2: Phaàncoønlaïi - Hs: Nghevaø haùttheo
- Gv: Chæñònh tieáng ñaøn, haùt hoaø
- Gv: Ñaøn giai ñieäu và gioïng
hát mẫu caâu 1 3 laàn,
yeâucaàuHS nghevaø haùt
nhaåmtheo


- Hs: Thöïc hieän theo
yeâucaàucuûaGV


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 73 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv: taäp töông töï vôùi Chia töøng daõy haùt
+
caùc caâu tieáp theo baèng baøi
toaøn
phöông phaùp moùc xích. Haùt laàn moät caû
+
Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt. Haùt laàn hai:
lôùp
haùt ñaày ñuû caû baøi Caâu 1 lónh xöôùng.
- Gv: ñaøn giai ñieäu baøi
Phaàn coøn laïi caû lôùp
haùt và h ng dẫn lĩnh haùt.
ướ
xướng
Hoạt động 2 Bài đọc them
- Gv chỉ định và hướng dẫn - Hs đại diên ddocjbaif Xuất xứ một bài ca
đọc them ở sách giáo
khoa.

* Củng cố : -Cho HS haùt laïi baøi
- Gv: Đệm đàn- hướng haùttheohòpñaøn
dẫn
4/ Daëndoø (1 phuùt):
-Veà nhaøhoïc thuoäcbaøi haùt“ Tiếng ve gọi hè”
- Cheùpvaø tìm hieåubaøi TÑN soá9.
IV. Ruùt kimh nghieäm
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 74 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tiết 31.
Ngaøy soaïn :3/4/2010
Ngaøy daïy : 6/4/2010
Ôn Tập Bài
Tieáng ve goïi heø
Tập Đọc nhạc: TĐN số 9
TRƯỜNG LÀNG TÔI
I.M ục tiêu:
1. Kiến Thức
- HS hát thuần thục hơn và trình bày hoàn chỉnh bài hát “Tiếng ve gọi hè” của nhạc
sỹ Trịnh Công Sơn.
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN số 9.
2. Kỹ năng
-Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp
theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
3.Thái độ
-Qua noäi dung baøi haùt höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu
meán vaø caûm nhaän ñöôïc veõ ñeïp cuûa maøu heø .
II. Chu ẩn bị của Gv và Hs
1/ Chu ẩn bị của Gv
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi , Thöïc haønh , Truy ền khẩu
- Nhaïc cuï – baêng nhaïc – Baûng phuï baøi haùt
- Bảng phụ bài TĐN số 9
- Máy nghe và băng nhạc bài hát trường làng tôi.
2/ Chu ẩn bị của Hs
- SGK + vôû ghi cheùp + Xem tröôùc baøi ôû nhaø
III.Ho ạt động dạy học :
1.OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc
phong.
2.Kieåm tra baøi cuõ: Kiểm tra trong khi ôn tập bài hát
3. Baøi môùi:.
*Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )
Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại bài hát Tiếng ve gọi hè để hát cho hay hơn, đúng nhịp
và diển cảm hơn, mặt khác chúng ta còn hát thêm một số cách hát thông thường. Đ ồng th ời
chúng ta cũng tìm hiểu thêm bài TĐN số 9 là đoạn đầu của bài trường làng tôi.


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 75 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
* Tiến trình dạy học
TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Nội dung
18 Hoaït ñoäng 1 I.Ôn tập bài hát
p - Gv: Vieát baûng
- Gv:Ñaøn vaø höôùng
- Hs: Vieát baøi
- Hs: Luyeän Thanh
Tieáng ve
daãn goïi heø
- Gv: Cho HS nghe laïi
- Ñoïc gan Ñoâ Nhaïcvaø lôøi: Trònh
baøi haùt . tröôûng Coâng Sôn
- Gv:ñaøn vaø höôùng - Hs:Laéng nghe baøi
daãn haùt vaø nhaåm theo
- Hs:Theå hieän baøi
- Gv: Phaùt hieän haùt
nhöõng choå sai ñeå
söûa sai (Neáu coù ) - Hs: Thöïc hieän vaø
- Gv: Chæ ñònh söõa nhöõng choå sai

- Hs:Theå hieän baøi
- Gv: Höôùng daãn haùt theo söï chæ
ñònh cuûa GV
-Gv:Goïi 1 vaøi nhoùm - Hs:Bieåu dieãn
leân bieåu dieãn tröôùc lôùp theo söï
- Gv: Ñaùnh giaù – chæ ñònh cuûa GV
Nhaän xeùt - Hs: Laéng nghe

20 Hoaït ñoäng 2 I . Tập đọc nhac
- Gv:Vieát baûng - Hs:Vieát baøi
- Gv: Treo baûng phuï - Hs:Quan saùt
Hoûi :(Hs Tb) Baøi Traû lôøi : Nhòp 3/4
TÑN ñöôïc vieát ôû
nhòp maá y ? - Hs:Traû lôøi : Laø; sì
Hoûi ( Hs K, Gioûi) ;Ñoâ, reâ, mi ,pha,
Veà cao ñoä goà m son
nhöõn g teân noát gì ? - Hs:Traû lôøi : Noát
Hoûi :(Hs K, gioûi) traéng ; noát ñen
Veà tröôøng ñoä .traéng chaám doâi .
goà m nhöõn g aâ m
hình noát gì ? - Hs: Ñoïc gam đô
- Gv: Ñaøn gam đđô trưởng
trưởng - Hs:Ñoïc teân noát
- Gv:Cho caû lôùp nhaïc
ñoàng thanh ñoïc teân
noát nhaïc - Hs: Laéng nghe
- Gv:Ñaøn giai ñieäu

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 76 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
baøi TÑN - Hs:Ñoïc theo söï
- Gv:Tieán haønh taäp höôùng daãn cuûa GV
töøng caâu theo loái
moùc xích .
Moãi caâu GV ñaøn
giai ñieäu 3 laàn sau
ñoù cho ñoïc cöù theá
cho ñeán heát baøi . - Hs:Ñoïc lôøi ca theo
- Gv:Chæ ñònh söï chæ ñònh cuûa
GV
- Gv:Gheùp maãu lôøi - Hs:Laéng nghe vaø
ca nhaåm theo - gheùp
lôøi ca
- Gv: Höôùng daãn HS
gheùp lôøi ca . - Gv: - Hs:Ñoïc toaøn baøi
Baét gioïng caû noát nhaïc vaø
5p lôøi ca
-Phaùt hieän nhöõng - Hs: Laéng nghe vaø
choå sai ñeå söûa sai söûa sai
(Neáu coù ) - Hs: Laéng nghe
- Ñaùnh giaù – Nhaän
xeùt
* Chuù yù : Ñoái vôùi
nhöõng HS coù khaû
naêng veà aâm nhaïc
cho caùc em ñoïc baøi -Hs:thöïc hieän
TÑN moät caùch
hoaøn chænh döôùi
hình thöùc ñôn ca .
Cuûn g co á : -Hs:thöïc hieän
-Gv: Chia lôùp thaønh
2 nhoùm . Nhoùm 1
ñoïc noát nhaïc ,
nhoùm 2 gheùp lôøi
ca vaø ngöôïc laïi
-Cho caû lôùp haùt laïi
baøi
“ Tiếng ve gọi hè “
4/ Daën doø (1 phuùt):
-Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt “Tiếng ve gọi hè”
- Cheùp vaø tìm hieåu baøi TÑN soá 9.
IV. Ruùt kimh ng hi e ä m
Thời lượng.........................................................................................................
.........................................................................................................................
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 77 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Phương pháp.......................................................................................................
Nội dung:............................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................Ti ết :32 Ngày soạn 8/4/2010
Ngày dạy : 13/4/2010


OÂn baøi haùt
Ti ếng ve gọi hè
OÂn ñoïc nhaïc : TÑN 9
Âm Nhạc Thường Thức:

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- HS được ôn tập, củng cố lại 2 bài vừa học là bài Tiếng ve gọi hè và bài TĐN số 9
- Có thêm hiểu biết về Dân Ca một số dân tộc ít người ở Việt Nam.
2. Kỹ năng
- Học sinh thuần thục hơn với cách biểu diễn bài hát và đọc nhạc đúng cao độ
3. Thái độ
- Giúp các em cảm nhận được tình đoàn kết các dân tộc trong nước, xóa bỏ sự phân
biệt chủng tộc, giúp đỡ đồng bào miền núi.
II. Chu ẩn b ị:
1/Chuaånbò cuûagiaùovieân
- Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh.
- Nhaïc cuï
- Baûngphuï baøi TÑN 6
2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.OÅn ñònh tình hình l ớp : (1phuùt)Ñieåmdanh+kieåmtrataùc
phong
2. Kieåm tra baøi cuõ : ( 3phuùt)
HS1 : haùtbaøi “ Tiếng ve gọi hè”
3. Bài mới

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 78 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
* Giới thiệu: Tiết trước các em học và ôn bài hát “ tiếng ve gọi hè” đòng thời đọc bài
TĐN số 9 ; hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại những kiến thức này .
* Tiến trình dạy học
TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc
10 *Hoaït ñoäng1: I. OÂn baøi haùt:
ph - Ñaùnhñaøn - Luyeänthanh
-Goïi hai HS trình baøy baøi - Thöïc hieän vaø theo Tieáng ve
haùt doõi
- Chæñònh - Nhaänxeùtbaøi haùt goïi heø
Nhaïcvaø lôøi: Trònh
Coâng Sôn
-GV haùt maãu laïi nhöõng - Luyeäntaäpsöûasai
choãkhoùhaùt
- Cho hoïc sinh haùt theo loái - Trình baøy haùt theo
haùtxoâvaø haùtxöôùng. höôùngdaãncuûaGV
- Laéngnghe
- Ñaùnhgiaù– Nhaänxeùt

10
ph *Hoaït ñoäng2:
- Ñaøngamñoâtröôûng IIÔn tập bài TĐN số 9
- Ñaøngiai ñieäu
- Höôùngdaãn
- Xung phong ñoïc
- Phaùt hieän nhöõngchoå sai baøi
Trường làng tôi
ñeåsöûasai ( Neáucoù )
- Yeâu caàutaäpñoïc nhaïc thì
nhìn vaøo SGK nhöng gheùp
lôøi ca phaûi thuoäc
-Khuyeán khích HS xung
phong ghi ñieåm cho nhöõng
emñoïc baøi toát Vieát baøi
20 *Hoaït ñoäng3:
ph - Vieát baûng
- Chæñònh _ Hs trả lời 54 dân tộc III. AÂ m nh aï c
: Tầy, Nùng . Thái , th ö ô ø n g th ö ù c :
-( Hs Khá ) GV: Nước ta HRe….
gồm bao nhiêu dân tộc? Kể
tên những dân tộc miền núi? - Hs trả lời : cảnh
sinh hoạt , rừng núi,
-( Hs Giỏi) GV: Dân Ca của buôn làng..
các dân tộc miền núi thường - Hs thực hiện; báo
nói lên điều gì? cáo kết quả
- GV cho HS thảo luận nhóm:


Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 79 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
4/ Da ë n do(ø1 phuùt )
- Veà nhaø chuẩn bị tốt các nội dung để ôn tập học kì II
5/ Ruù t kinh ng hi e ä m

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 80 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
T ieát 33
Ngaøy soaïn 15/4/2010
Ngày dạy: 18/4/2010
OÂn taäp ……..v……..
I/ Muïc tieâu :
1 . Kieán thöùc :
- Hs :Trình baøy hoaøn chænh moät trong hai baøi haùt ñaõ hoïc:
- Hs :Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc 3 baøi taäp ñoïc nhaïc soá 6, soá 7, soá
8,9
- Vaän duïng thaønh thaïo nhòp laáy ñaø trong caùc baøi TÑN .
2 . Kó naên g :
-Hs : Haùt ñuùng nhòp, phaùch vaø trình baøy thuaàn thuïc caùc baøi
haùt tröôùc taäp theå.
- Hs : Ñoïc ñuùng cao ñoä noát nhaïc trong baøi- thuoäc vò trí noát
nhaïc treân khuoâng nhaïc .
3. Thaùi ñoä :
- Giuùp caùc em bieát yeâu thích aâm nhaïc, thích boä moân aâm
nhaïc , ñoàng thôøi taïo trong moãi hoïc söï töï tin vaø laïc quan hôn.
II/Chu a å n bò cu û a gia ù o vie â n va ø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; Thöïc haønh .
- Nhaïc cuï
- Baûng phuï các baøi TÑN
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ño ä n g daïy hoïc:
1/ OÅn ñònh tình hình lôùp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc
phong.
2/Kieåm tra baøi cuõ ( 4 phuùt )
- HS 2 : Ñoïc baøi TÑn soá 3
GV : Ñaùnh giaù – ghi ñieåm .
3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu ( 1 phuùt )
Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung
Gv
16’ Hoaï t ño ä n g 1 -Hs : Vieát baøi 1,OÂn taäp baøi

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 81 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv :Ghi leân baûng -Hs :Luyeän thanh haùt
- Gv :Ñaøn vaø höôùng -Hs :Laéng nghe 2 a)OÂn taäp baøi
daãn baøi haùt haùt:
-Gv : Cho Hs laàn löôïc Đi cát lúa
nghe laïi 2 baøi haùt“ Đi
cát lúa” , “Khúc ca bốn - Hs :Traû lôøi :
mùa” Nhòp 3/4
Hoûi :( Hs Tb ) Baøi -Hs : Thöï hieän
haùt “ Khúc ca bốn mùa”
ñöôïc vieát ôû nhòp -Hs : Thöcï hieän
maá y ? b)OÂn baøi haùt:
Khúc ca bốn mùa
- Gv: Baét gioïng – -Hs : Laéng nghe
ñeäm ñaøn baøi vaø söûa sai
haùt“ Khúc ca bốn mùa - Hs :töøng nhoùm
- Gv: Höôùng daãn choïn moät trong
töông töï nhö treân 2 baøi haùt ñeå
-Gv : Phaùt hieän theå hieän
nhöõng choå sai ñeå * Chuù yù :theå
söûa sai ( Neáu coù ) hieän cho phuø
-Gv: chæ ñònh – höôùng hôïp vôùi tính chaát
daãn cuûa baøi haùt :1
15’ baøi theå loaïi
haønh khuùc .
1baøi theå loaïi 2.OÂn taäp 4 baøi
daân ca . TÑN

- Hs : Vieát baøi a). Baøi TÑN soá6
- Hs :Ñoïc gam ñoâ
Hoaï t ño ä n g 2 tröôûng
- Gv :Ghi leân baûng - Hs :Laéng nghe b). Baøi TÑN soá 7
- Gv :Ñaøn gam ñoâ c). Baøi TÑN soá 8
tröôûng, höôùng daãn
- Gv :Laàn löôïc ñaøn -Hs : Ñoïc baøi TÑN
giai ñieäu 3 baøi TÑN soá 6
Ñoïc laïi baøi TÑN soá 6 -Hs : thöïc hieän
- Gv :Baét nhòp – ñaøn theo höôùng daãn
theo giai ñieäu cuûa
baøi
- Gv : tieán haønh laàn
löôïc nhö treân cho caùc
baøi ñoïc nhaïc coøn - Hs :Traû lôøi :
laïi. Nhòp 4/4
Hoûi : :( Hs Tb ) Baøi T - Hs :Traû lôøi ñöôïc
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 82 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
ÑN so á 7 ñö ôï c vi e á t : Nhòp 3/4
ôû nh ò p m a á y ?
- Gv : chæ ñònh 1 hoïc
sinh yeáu Hoûi : :( Hs Tb - Hs : moãi nhoùm
) Baøi T ÑN so á 3 choïn moãi baøi
ñö ôï c vi e á t ôû nh ò p laàn löôïc trình
maá y ? baøy
5’ -Gv: chæ ñònh – höôùng - Hs :Laéng nghe
daãn vaø söûa sai
- Gv :Phaùt hieän - Hs :Ñoïc vaø goû
nhöõng choå sai ñeå nhòp 4/4
söûa sai ( Neáu coù ) - Hs :Ñoïc baøi TÑN
- Gv :Cho HS vöøa ñoïc theo söï chæ ñònh
vöøa goû nhòp . cuûa GV
-Gv : goïi töøng nhoùm - Hs :Laéng nhge
ñoïc baøi goû nhòp .

- Gv :Ñaùnh giaù – - Hs : Töøng nhoùm
Nhaän xeùt thaûo luaän vaø
*Cuûng coá : leân baûng trình
Phaùt phieáu hoïc taäp baøy
Tìm m o ä t so á ba ø i
haù t tr o n g sa ù c h -Hs : thöïc hieän –
gia ù o kh o a coù nh ò p töï ñaùnh giaù
laá y ña ø?
- Gv : ñaùnh giaù- cho
ñieåm khích leä tinh
thaàn töøng nhoùm
4/ Daën doø(3’) :
- Chuùng ta veà nhaø chuan bò phaàn kieán thöùc hoïc kì II tieát sau
chuùng ta seõ tieáp tuïc oân taäp
IV/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 83 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
T ieát 34
Ngaøy soaïn 20/4/2010
Ngày dạy: 26/4/2010
OÂn taäp ……..v……..
I/ Muïc tieâu :
1 . Kieán thöùc :
- Hs :Trình baøy hoaøn chænh moät trong hai baøi haùt ñaõ hoïc:
- Hs :Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc 3 baøi taäp ñoïc nhaïc soá 6, soá 7, soá
8,9
- Vaän duïng thaønh thaïo nhòp laáy ñaø trong caùc baøi TÑN .
2 . Kó naên g :
-Hs : Haùt ñuùng nhòp, phaùch vaø trình baøy thuaàn thuïc caùc baøi
haùt tröôùc taäp theå.
- Hs : Ñoïc ñuùng cao ñoä noát nhaïc trong baøi- thuoäc vò trí noát
nhaïc treân khuoâng nhaïc .
3. Thaùi ñoä :
- Giuùp caùc em bieát yeâu thích aâm nhaïc, thích boä moân aâm
nhaïc , ñoàng thôøi taïo trong moãi hoïc söï töï tin vaø laïc quan hôn.
II/Chua å n bò cu û a gia ù o vie â n va ø hoïc sinh
1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; Thöïc haønh .
- Nhaïc cuï
- Baûng phuï các baøi TÑN
2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh
- Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp
III/ Hoaït ño ä n g daïy hoïc:
1/ OÅn ñònh tình hình lôùp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc
phong.
2/Kieåm tra baøi cuõ ( 4 phuùt )
- HS 2 : Ñoïc baøi TÑn soá 3
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 84 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
GV : Ñaùnh giaù – ghi ñieåm .
3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu ( 1 phuùt )
Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung
Gv
16’ Hoaï t ño ä n g 1 -Hs : Vieát baøi 1,OÂn taäp baøi
- Gv :Ghi leân baûng -Hs :Luyeän thanh haùt
- Gv :Ñaøn vaø höôùng -Hs :Laéng nghe 2 a)OÂn taäp baøi
daãn baøi haùt haùt:
-Gv : Cho Hs laàn löôïc Đi cát lúa
nghe laïi 2 baøi haùt“ Đi
cát lúa” , “Khúc ca bốn - Hs :Traû lôøi :
mùa” Nhòp 3/4
Hoûi :( Hs Tb ) Baøi -Hs : Thöï hieän
haùt “ Khúc ca bốn mùa”
ñöôïc vieát ôû nhòp -Hs : Thöcï hieän
maá y ? b)OÂn baøi haùt:
Khúc ca bốn mùa
- Gv: Baét gioïng – -Hs : Laéng nghe
ñeäm ñaøn baøi vaø söûa sai
haùt“ Khúc ca bốn mùa - Hs :töøng nhoùm
- Gv: Höôùng daãn choïn moät trong
töông töï nhö treân 2 baøi haùt ñeå
-Gv : Phaùt hieän theå hieän
nhöõng choå sai ñeå * Chuù yù :theå
söûa sai ( Neáu coù ) hieän cho phuø
-Gv: chæ ñònh – höôùng hôïp vôùi tính chaát
daãn cuûa baøi haùt :1
15’ baøi theå loaïi
haønh khuùc .
1baøi theå loaïi 2.OÂn taäp 4 baøi
daân ca . TÑN

- Hs : Vieát baøi a). Baøi TÑN soá6
- Hs :Ñoïc gam ñoâ
Hoaï t ño ä n g 2 tröôûng
- Gv :Ghi leân baûng - Hs :Laéng nghe b). Baøi TÑN soá 7
- Gv :Ñaøn gam ñoâ c). Baøi TÑN soá 8
tröôûng, höôùng daãn
- Gv :Laàn löôïc ñaøn -Hs : Ñoïc baøi TÑN
giai ñieäu 3 baøi TÑN soá 6
Ñoïc laïi baøi TÑN soá 6 -Hs : thöïc hieän
- Gv :Baét nhòp – ñaøn theo höôùng daãn
theo giai ñieäu cuûa
baøi
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 85 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
- Gv : tieán haønh laàn
löôïc nhö treân cho caùc
baøi ñoïc nhaïc coøn - Hs :Traû lôøi :
laïi. Nhòp 4/4
Hoûi : :( Hs Tb ) Baøi T - Hs :Traû lôøi ñöôïc
ÑN so á 7 ñö ôï c vi e á t : Nhòp 3/4
ôû nh ò p m a á y ?
- Gv : chæ ñònh 1 hoïc
sinh yeáu Hoûi : :( Hs Tb - Hs : moãi nhoùm
) Baøi T ÑN so á 3 choïn moãi baøi
ñö ôï c vi e á t ôû nh ò p laàn löôïc trình
maá y ? baøy
5’ -Gv: chæ ñònh – höôùng - Hs :Laéng nghe
daãn vaø söûa sai
- Gv :Phaùt hieän - Hs :Ñoïc vaø goû
nhöõng choå sai ñeå nhòp 4/4
söûa sai ( Neáu coù ) - Hs :Ñoïc baøi TÑN
- Gv :Cho HS vöøa ñoïc theo söï chæ ñònh
vöøa goû nhòp . cuûa GV
-Gv : goïi töøng nhoùm - Hs :Laéng nhge
ñoïc baøi goû nhòp .

- Gv :Ñaùnh giaù – - Hs : Töøng nhoùm
Nhaän xeùt thaûo luaän vaø
*Cuûng coá : leân baûng trình
Phaùt phieáu hoïc taäp baøy
Tìm m o ä t so á ba ø i
haù t tr o n g sa ù c h -Hs : thöïc hieän –
gia ù o kh o a coù nh ò p töï ñaùnh giaù
laá y ña ø?
- Gv : ñaùnh giaù- cho
ñieåm khích leä tinh
thaàn töøng nhoùm
4/ Daën doø(3’) :
- Chuùng ta veà nhaø chuan bò phaàn kieán thöùc hoïc kì II tieát sau
chuùng ta seõ tieáp tuïc oân taäp
IV/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 86 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
Tieát 35
Ngaøy soaïn: 24/4/2009
Ngày dạy : 29/4 /2010


Kieåm tra Hoïc kì hai
……..v……..
I/Muïc tie â u :
1 Kiến thức
-Kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp phaàn , bài hát ,TÑN trong
HK II cuûa hoïc sinh để lấy điểm học kì II và cả năm.
2 Kỹ năng
-Học sinh độc nhạc thuần thục về cao độ , tiết tấu các bài tập đọc nhạc đã h ọc, hát
đúng giai điệu lời ca trong bài tập đọc nhạc.
3 Thài độ
- Học sinh nghiêm túc trong kiểm tra, chép bài và học bài đầy đủ qua đó giúp các em
thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ giáo dục.
II/Chu a å n bò cu û a gi a ù o vi e â n va ø hoïc sin h:
1 Giaùo vieân:
-Soå ghi ñieåm, taøi lieäu phuïc vuï cho vieäc kieåm tra ñaùnh giaù.
- Phöông phaùp thi boác thaêm, thöïc haønh tröïc tieáp.
2 Hoïc sinh:
- Chuaån bò toát caùc baøi TÑN ñaõ hoïc.
III/Hoaït ño ä n g daïy hoïc:
1-OÅn ñònh tình hình lôùp:(1ph) Ñieåm danh.
2-Kieåm tra baøi cuõ:
3-Giaûng baøi môùi:
- Kieåm tra
Laàn löôïc goïi teân HS vaøo lôùp boác xaêm vaø theå hieän .
ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA
* Trong moãi phieáu boác xaêm coù 1 baøi haùt vaø 1 baøi TÑN
- Baøi haùt : Haùt ñuùng giai ñieäu , cao ñoä , tröôøng ñoâ ( 3 ñieåm )
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 87 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
: Bieát theå hieän saéc thaùi baøi haùt ( 1 ñieåm )
: Laøm 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ( 1 ñieåm )
- Baøi TÑN : Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä ( 3 ñieåm )
Gheùp ñuùng lôøi ca ( 1 ñieåm )
Bieát nhaán vaøo phaùch maïnh ( 1 ñieåm )
TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung
HS
4’ HÑ1: -GV ghi leân HÑ1: -HS ghi baøi I.Kie å m tra hoïc kì II:
baûng -Theo doõi phöông Laàn löôïc HS leân boác
-Thuy e á t trình : Hoâm phaùp thi hoïc kì. thaêm vaø trình baøy
nay caùc em seõ tieán baøi TÑN ñaõ hoïc trong
haønh thi TÑN. Moãi em chöông trình ôû hoïc kì
laàn löôït boác thaêm II .
32 vaø trình baøy baøi HÑ2: -Caù nhaân
’ TÑN ñaõ hoïc trong HS leân trình baøy
chöông trình ôû hoïc kì baøi TÑN ñaõ boác
I. thaêm.
HÑ2: -GV goïi töøng hoïc
6’ sinh leân boác thaêm HÑ3: -HS nghe
ñeå kieåm tra, theo
doõi vaø cho ñieåm
coâng baèng, chính
xaùc
HÑ3: - Coâng boá ñieåm
thi vaø keát quaû hoïc
taäp hoïc kì II .
Khen ngôïi nhöõng em
hoïc taäp toát vaø
ñoäng vieân em hoïc
chöa ñaït yeâu caàu,
nhaéc caùc em coá
gaéng hôn trong HKì II.


THOÁNG KEÂ CHAÁT LÖÔÏNG
Lôù Só Gioûi khaù T.Bình Yeáu T.B trôû
p soá leân
7A1
7A2
7A3
TC

IV/Ruù t kinh ng hi e ä m , bo å su n g :

Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 88 Gv:PhanVaênÑoaøn
Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 89 Gv:PhanVaênÑoaøn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản