Giáo án anh văn lớp 12 - UNIT11: BOOKS - LESSON 2: speaking

Chia sẻ: vertu1209

1. Objectives: a.Educational aim : b.knowledge: 2. Teaching aids: 3. Procedure: Tim e I. Warm – up : Short stories Steps - contents Teacher’s acts Students’acts Brainstorm -Elicit students to Sorts of book -Discuss with friends and present the results present words

Nội dung Text: Giáo án anh văn lớp 12 - UNIT11: BOOKS - LESSON 2: speaking

UNIT11: BOOKS

LESSON 2: speaking

1. Objectives:

a.Educational aim :

b.knowledge:

2. Teaching aids:

3. Procedure:

Tim Steps - contents Teacher’s acts Students’acts

e

I. Warm – up :
Short stories
Brainstorm

-Elicit students to -Discuss with friends

present words and present the
Sorts of book
results
II. Pre reading

Task1: Complete the conversation

* Conversation1:
-Take note students’
Expected answers: answers and ask them

- What sorts of book do you like to to read the words -Read the words

read?

- How do you often read them?

- When do you read book? -Ask sts to work in

pairs.

Task 2: Ask and answer about each -Work in pairs-

other’s reading habits. present the answers

-Ask sts to present

the answers and -Practice reading the

practice reading the conversation

conversation

Task 3: Complete the conversation

Expected answers: -Ask sts make

- What book are you reading at the dialogue, base on the -Make conversations,

moment? conversation 1 use the cues above

- Who is the main character? -Elicit/ help sts -Present the result to

- How is he/ she? What is he like? class

-Pair work

-Work in pairs

-Ask sts to practice Practise reading the
Task4: Practise asking and answer about reading the conversation

the conversation

book you are reading or you have

read.

Use the suggested cues. Work in pairs-

- Sorts of book? -Ask sts to practice present the result to

- Main character? asking and answering class

- About what? about the books being

- How/main character? read

III. While speaking -Elicit sts/ give cues

Report the results to class.

-Evaluate the answers
IV. Post task: -Report the results to

Discuss with your friends, answer -Observe and help class

these questions: weak sts.

a. To you, what sorts of books children -Indicate good sts to

should report the result first.

Read/ shouldn’t read? Why? -Evaluate and give

a. What are the advantage and feedback
disadvantage of

Reading books a lot. -Discuss and present

V. Homework -Ask sts to discuss in ideas

Practise asking and answering about groups and present

reading books their ideas to class

-Give feedback.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản