Giáo án Anh văn lớp 6 - KIỂM TRA 1 TIẾT

Chia sẻ: mobell1209

Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - Tiếng anh lớp 6 - Đề kiểm tra 1 tiết.

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 6 - KIỂM TRA 1 TIẾT

Name :_______________________ KIỂM TRA 1 TIẾT
Class : _______________________I. Choün tæì âuïng ( 2 âiãøm)

1. How are you ? ........................ are fine . a) I b) We c) You

2. I ............. a student. a) is b) am c) are

3. What ‘s ........... name ? Her name ‘s Anh a) her b) your c) my

4. I ‘m fine, ................ a) thank b) thanks you c) thank you

5. I live .......... Danang. a) on b) up c) in

6. Is this your school bag ? No, that ‘s .......... school bag. a) my b) you c) your

7. How many ......... are there ? a) bookshelfs b) bookshelf c) bookshelves

8. What ........ she do ? a) does b) do c) is

II. Viãút cáu hoíi, âaïp cho caïc cáu sau ( 2 âiãøm)

1. Who ‘s that ? - ................................................................

2. .............................................................. ? - There are fifty students.

3. Is that your father ? - ................................................................

4. .............................................................. ? - They ‘re pencils.

III. Viãút caïc chæî säú vaìo khoaíng träúng cho âuïng (1 âiãøm)

1. ........................ x two = twenty 2. Seventy - eithteen = ................................

3. Ninety + twelve = .............................. 4. .............................. : four = fifteen

IV. Hoaìn thaình baìi häüi thoaûi sau (2 âiãøm)

A : ....................................................................... that ?

B : ....................................................................... his father.

A : ................................ his .......................................... ?

B : ....................................................................... Lam .

A : How ................................is ....................................... ?

B : He is forty .......................................................................

A : What ................................he ....................................... ?
B : He .................................... an ...................................

V. Em noïi nhæ thãú naìo bàòng tiãúng Anh trong caïc tçnh huäúng sau (1 âiãøm)

1. Giåïi thiãûu kia laì nhæîng ngæåìi baûn hoüc cuìng låïp cuía em.

..............................................................................................................................................

2. Hoíi em âáy coï phaíi laì træåìng hoüc cuía Lan khäng ?

..............................................................................................................................................

VI/ Âoüc kyî âoaûn vàn vaì traí låìi caïc cáu hoíi dæåïi âáy (2 âiãøm)

This is Lan ‘s family. There are four people in her family : her father, her mother, her mother and her. Her

father is forty years old. He is a doctor. Her mother is thirty - eight. She is a nurse. Her brother is eighteen.

Lan is twelve. They are students.

1. How old is Lan ‘s mother ? - .............................................................................................

2. What do Lan and her brother do ? - .................................................................................

3. How many people are there in Lan ‘s family ? - ................................................................

4. Is Lan ‘s father a doctor ? - ................................................................................................

P.19
Name :_______________________ KIỂM TRA 1 TIẾT
Class : _______________________I. Choün tæì âuïng ( 2 âiãøm)

1. How are you ? ........................ are fine . a) I b) We c) You

2. I ............. a student. a) is b) am c) are

3. What ‘s ........... name ? Her name ‘s Anh a) her b) your c) my

4. I ‘m fine, ................ a) thank b) thanks you c) thank you

5. I live .......... Danang. a) on b) up c) in

6. Is this your school bag ? No, that ‘s .......... school bag. a) my b) you c) your

7. How many ......... are there ? a) bookshelfs b) bookshelf c) bookshelves

8. What ........ she do ? a) does b) do c) is

II. Viãút cáu hoíi, âaïp cho caïc cáu sau ( 2 âiãøm)

1. Who ‘s that ? - ................................................................

2. .............................................................. ? - There are fifty students.

3. Is that your father ? - ................................................................

4. .............................................................. ? - They ‘re pencils.

III. Viãút caïc chæî säú vaìo khoaíng träúng cho âuïng (1 âiãøm)

1. ........................ x two = twenty 2. Seventy - eithteen = ................................

3. Ninety + twelve = .............................. 4. .............................. : four = fifteen

IV. Hoaìn thaình baìi häüi thoaûi sau (2 âiãøm)

A : ....................................................................... that ?

B : ....................................................................... his father.

A : ................................ his .......................................... ?

B : ....................................................................... Lam .

A : How ................................is ....................................... ?

B : He is forty .......................................................................

A : What ................................he ....................................... ?
B : He .................................... an ...................................

V. Em noïi nhæ thãú naìo bàòng tiãúng Anh trong caïc tçnh huäúng sau (1 âiãøm)

1. Giåïi thiãûu kia laì nhæîng ngæåìi baûn hoüc cuìng låïp cuía em.

..............................................................................................................................................

2. Hoíi em âáy coï phaíi laì træåìng hoüc cuía Lan khäng ?

..............................................................................................................................................

VI/ Âoüc kyî âoaûn vàn vaì traí låìi caïc cáu hoíi dæåïi âáy (2 âiãøm)

This is Lan ‘s family. There are four people in her family : her father, her mother, her mother and her. Her

father is forty years old. He is a doctor. Her mother is thirty - eight. She is a nurse. Her brother is eighteen.

Lan is twelve. They are students.

1. How old is Lan ‘s mother ? - .............................................................................................

2. What do Lan and her brother do ? - .................................................................................

3. How many people are there in Lan ‘s family ? - ................................................................

4. Is Lan ‘s father a doctor ? - ................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản