Giáo án Anh văn lớp 6 - KIỂM TRA 1 TIẾT

Chia sẻ: mobell1209

Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - Tiếng anh lớp 6 - Đề kiểm tra 1 tiết.

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 6 - KIỂM TRA 1 TIẾT

 

  1. Name :_______________________ KIỂM TRA 1 TIẾT Class : _______________________ I. Choün tæì âuïng ( 2 âiãøm) 1. How are you ? ........................ are fine . a) I b) We c) You 2. I ............. a student. a) is b) am c) are 3. What ‘s ........... name ? Her name ‘s Anh a) her b) your c) my 4. I ‘m fine, ................ a) thank b) thanks you c) thank you 5. I live .......... Danang. a) on b) up c) in 6. Is this your school bag ? No, that ‘s .......... school bag. a) my b) you c) your 7. How many ......... are there ? a) bookshelfs b) bookshelf c) bookshelves 8. What ........ she do ? a) does b) do c) is II. Viãút cáu hoíi, âaïp cho caïc cáu sau ( 2 âiãøm) 1. Who ‘s that ? - ................................................................ 2. .............................................................. ? - There are fifty students. 3. Is that your father ? - ................................................................ 4. .............................................................. ? - They ‘re pencils. III. Viãút caïc chæî säú vaìo khoaíng träúng cho âuïng (1 âiãøm) 1. ........................ x two = twenty 2. Seventy - eithteen = ................................ 3. Ninety + twelve = .............................. 4. .............................. : four = fifteen IV. Hoaìn thaình baìi häüi thoaûi sau (2 âiãøm) A : ....................................................................... that ? B : ....................................................................... his father. A : ................................ his .......................................... ? B : ....................................................................... Lam . A : How ................................is ....................................... ? B : He is forty ....................................................................... A : What ................................he ....................................... ?
  2. B : He .................................... an ................................... V. Em noïi nhæ thãú naìo bàòng tiãúng Anh trong caïc tçnh huäúng sau (1 âiãøm) 1. Giåïi thiãûu kia laì nhæîng ngæåìi baûn hoüc cuìng låïp cuía em. .............................................................................................................................................. 2. Hoíi em âáy coï phaíi laì træåìng hoüc cuía Lan khäng ? .............................................................................................................................................. VI/ Âoüc kyî âoaûn vàn vaì traí låìi caïc cáu hoíi dæåïi âáy (2 âiãøm) This is Lan ‘s family. There are four people in her family : her father, her mother, her mother and her. Her father is forty years old. He is a doctor. Her mother is thirty - eight. She is a nurse. Her brother is eighteen. Lan is twelve. They are students. 1. How old is Lan ‘s mother ? - ............................................................................................. 2. What do Lan and her brother do ? - ................................................................................. 3. How many people are there in Lan ‘s family ? - ................................................................ 4. Is Lan ‘s father a doctor ? - ................................................................................................ P.19
  3. Name :_______________________ KIỂM TRA 1 TIẾT Class : _______________________ I. Choün tæì âuïng ( 2 âiãøm) 1. How are you ? ........................ are fine . a) I b) We c) You 2. I ............. a student. a) is b) am c) are 3. What ‘s ........... name ? Her name ‘s Anh a) her b) your c) my 4. I ‘m fine, ................ a) thank b) thanks you c) thank you 5. I live .......... Danang. a) on b) up c) in 6. Is this your school bag ? No, that ‘s .......... school bag. a) my b) you c) your 7. How many ......... are there ? a) bookshelfs b) bookshelf c) bookshelves 8. What ........ she do ? a) does b) do c) is II. Viãút cáu hoíi, âaïp cho caïc cáu sau ( 2 âiãøm) 1. Who ‘s that ? - ................................................................ 2. .............................................................. ? - There are fifty students. 3. Is that your father ? - ................................................................ 4. .............................................................. ? - They ‘re pencils. III. Viãút caïc chæî säú vaìo khoaíng träúng cho âuïng (1 âiãøm) 1. ........................ x two = twenty 2. Seventy - eithteen = ................................ 3. Ninety + twelve = .............................. 4. .............................. : four = fifteen IV. Hoaìn thaình baìi häüi thoaûi sau (2 âiãøm) A : ....................................................................... that ? B : ....................................................................... his father. A : ................................ his .......................................... ? B : ....................................................................... Lam . A : How ................................is ....................................... ? B : He is forty ....................................................................... A : What ................................he ....................................... ?
  4. B : He .................................... an ................................... V. Em noïi nhæ thãú naìo bàòng tiãúng Anh trong caïc tçnh huäúng sau (1 âiãøm) 1. Giåïi thiãûu kia laì nhæîng ngæåìi baûn hoüc cuìng låïp cuía em. .............................................................................................................................................. 2. Hoíi em âáy coï phaíi laì træåìng hoüc cuía Lan khäng ? .............................................................................................................................................. VI/ Âoüc kyî âoaûn vàn vaì traí låìi caïc cáu hoíi dæåïi âáy (2 âiãøm) This is Lan ‘s family. There are four people in her family : her father, her mother, her mother and her. Her father is forty years old. He is a doctor. Her mother is thirty - eight. She is a nurse. Her brother is eighteen. Lan is twelve. They are students. 1. How old is Lan ‘s mother ? - ............................................................................................. 2. What do Lan and her brother do ? - ................................................................................. 3. How many people are there in Lan ‘s family ? - ................................................................ 4. Is Lan ‘s father a doctor ? - ................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản