Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 2: A3 - A5.

Chia sẻ: abcdef_27

Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 7 : tên bài dạy : unit 8: places. lesson 2: a3 - a5.', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 2: A3 - A5.

Unit 8: Places.

Lesson 2: A3 - A5.


I. Objectives:

- Further Practice in asking and telling the way and asking and

telling the distance to get to a place .

- After the lesson,Ss will be able to tell the ways to a place and

tell the distance to a place.

II. Preparation:

- Textbook.III. Teaching procedure:

1. Organization:

2. Oral test:

- Test in the lesson.

3. New lesson:

A. Warm- up:

- Introduce the lesson.
B. Presentation:

* Pre- speaking:

- Ask Ss to do the network:opposite between
Prepostions
of place
- Ss give some examples with those prepositions.

* While - speaking:

- Ss resay the ways to ask direction to a place:

 Could you tell me how to get to ...?

 Could you tell me the way to ...?

- Ss say again the way to give instructions.

- Ask Ss to practice asking and giving instructions to the places

given basing on the map.

Example Exchanges:

S1: Where is the bank ?
S2: The bank is between the hotel and the restaurant. It’s

opposite the hospital.

- Ask Ss to practice in pairs.

- Call some pairs to practice aloud.

* Post - speaking:

- Ask Ss to ask the directions to the real places in their local:

the market - the post office - the Auco Temple.

A4:

*Pre-teach :

- Ask Ss to read these sentences in the dialogue again:

How far is it from + (name of a place) + to +

(name of a place) ?

It is (about)............. meters / kilometers.

How far ist it from Hanoi ?

I think it’s about 680 km.

How far is it from Hue to Ho Chi Minh City ?

I think it’s abpout 1,030 km.

*Practice :

- Present the tasks.
- Ss listen to tape twice, then practice reading the dialogue in

pairs.

- Call some pairs to read the dialogue aloud.

- Ask Ss to answer these questions:

What are those questions used for ? For asking the distance

from a place to another place.

How can you answer it ? It’s about ................. m / km.

- T gives an example to make it clear:

Hien Luong / Hanoi / 170 km:

How far is it from Hien Luong to Hanoi ?

It is about 170 kilometers.

- Ask Ss to practice with the places given in texbook in pairs.

- Call some pairs to practice.

*Production:

- T asks Ss to work in pairs to do the Ex/P5/T/P82 by making a

new dialogue on the base of the dialogue in P4/T/P82 .

4. Consolidation:

- Remind Ss the way to ask and answer the distance to place.

- Give Word Cue Drill:
a. Hien luong/ Viet Tri / 85 km.

b. Hien Luong / Yen Bai City / 18 km.

c. Viet tri / Hanoi / 65 km.

5. Homework:

- Do Ex in workbook.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản