Giáo án Autocad

Chia sẻ: duckhiet

Khởi động AutoCAD: nhấp đúp chuột vào biểu tượng AutoCAD tên màn hình hoặc vào program/ AutoCAD 2.Cấu trúc màn hình Graphics area : là vùng ta thể hiện bản vẽ - UCSicon :biểu tượng hệ tọa độ nằm dưới góc trái màn hình( bật tắt bằng lệnh ucsicon)cursor : con chạy Startup line : dòng trạng thái nằm phía dưới màn hình hiển thị :GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Autocad

Bµi 1

1.Khëi ®éng AutoCAD: nhÊp ®óp chuét vµo biÓu tîng AutoCAD tªn mµn h×nh
hoÆc vµo program/ AutoCAD
2.CÊu tróc mµn h×nh
Graphics area : lµ vïng ta thÓ hiÖn b¶n vÏ - UCSicon :biÓu tîng hÖ täa ®é n»m díi
gãc tr¸i mµn h×nh( bËt t¾t b»ng lÖnh ucsicon)cursor : con ch¹y
Startup line : dßng tr¹ng th¸i n»m phÝa díi mµn h×nh hiÓn thÞ :GRID, SNAP,
ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE
Coordinate display : hiÓn thÞ täa ®é con ch¹y(giao cña hai sîi tãc)
Command line: vïng dßng lÖnh -n¬i nhËp lÖnh trùc tiÕp
Menu bar : thanh ngang danh môc menu n»m trªn mµn h×nh
Toolbar : thanh c«ng cô .
3.C¸c lÖnh vÒ mµn h×nh:
 -§æi mµu mµn h×nh: tool/preferences/ display-color
 -Thay ®æi ®é dµi sîi tãc con ch¹y: : tool/preferences/pointer - cursor size
 -BËt t¾t täa ®é con ch¹y -F6
 -BËt t¾t thanh c«ng cô: View/ toolbar
 -Shift + ph¶i chuét : gäi tr×nh ®¬n di ®éng
 -ChuyÓn mµn h×nh ®å häa sang mµn h×nh v¨n b¶n : F 2
 -§èi víi AutoCAD 14 cã c¸c c¸ch gäi lÖnh:
 -Vµo lÖnh tõ bµn phÝm: dßng command line
 -Gäi lÖnh tõ danh môc menu
 -Gäi lÖnh tõ thanh c«ng cô
 -Ph¶i chuét hoÆc nhÊn phÝm up arrow (mòi tªn híng lªn) ®Ó gäi l¹i lÖnh võa
thùc hiÖn
 -NhÊn phÝm esc ®Ó hñy bá lÖnh ®ang thùc hiÖn
*Lu ý : trong khi lµm viÖc víi auto CAD lu«n ph¶i ®Ó ý c¸c dßng lÖnh command line
vµ tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái cña dßng lÖnh.C¸c lÖnh n»m trong dÊu ngoÆc < > lµ
lÖnh mÆc ®Þnh cña autoCAD, ta chØ cÇn enter ®Ó chÊp nhËn lÖnh ®ã.(hoÆc
ph¶i chuét )
4.C¸c lÖnh ®Þnh d¹ng b¶n vÏ
*Më 1 b¶n vÏ míi: file/New hay command :New
Hép :create new drawing chän start from serathch chän metric tõ môc select default
settting
NhËp OK ®Ó lµm viÖc víi hÖ mÐt
*§Þnh giíi h¹n b¶n vÏ :
-Format / drawing limits:
On/off/ < lower left corner> enter ( chÊp nhËn to¹ ®é gãc tr¸i
cña trang giÊy)
< 12.0000,9.0000> nhËp täa ®é gãc ph¶i cña b¶n vÏ
VD : b¶n vÏ A4 , tû lÖ 1/100 ®¸nh 29700, 21000

1
Sau khi ®Þnh d¹ng xong , nhËp lÖnh Z enter dïng lùa chän A enter ®Ó quan
s¸t toµn bé b¶n vÏ


5.Mét sè lÖnh vÏ c¬ b¶n :
*LÖnh Line :vÏ ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch nhËp ®IÓm ®Çu vµ cuèi
-NhËp lÖnh :

-Draw/line BiÓu tîng command : L enter
From point : NhËp täa ®é ®iÓm ®Çu
To point : nhËp to¹ ®é ®IÓm tíi ,tiÕp tôc nhËp c¸c ®IÓm tiÕp ®Õn khi enter hoÆc
ph¶I chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh.
Muèn khÐp kÝn ®a tuyÕn vÏ b»ng lÖnh line thµnh 1 ®a gi¸c ta nhËp lÖnh close(c
enter )
U(undo) : hñy bá 1 ®o¹n th¼ng võa vÏ tríc ®ã
*LÖnh polygon : vÏ ®a gi¸c ®Òu
Draw/ polygon biÓu tîng command :pol enter
Number of sides : nhËp sè c¹nh cña ®a gi¸c
Cã 3 c¸ch vÏ ®a gi¸c
-§a gi¸c ngo¹i tiÕp ®êng trßn (circumscribed about circle )
Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ®é t©m cña ®a gi¸c
Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) : C enter
Radius of circle : nhËp b¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp
-§a gi¸c néi tiÕp ®êng trßn (Inscribed in circle)
Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ®é t©m cña ®a gi¸c
Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) : I enter
Radius of circle : nhËp b¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp
-§a gi¸c qua ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña 1 c¹nh (edge)
Edge / < Center of polygon > : e enter
First end point of edge : nhËp täa ®é ®iÓm ®Çu cña 1 c¹nh ®a gi¸c
Second end point of edge : nhËp täa ®é ®iÓm cuèi cña 1 c¹nh ®a gi¸c
*LÖnh rectange : vÏ h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®a täa ®é 2 ®iÓm gãc ®èi diÖn
nhau cña h×nh ch÷ nhËt

Draw /rectange biÓu tîng command : rec enter
C¸c lùa chän cña c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt :
Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ < first corner >
-Chamfer : v¸t mÐp 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp kho¶ng c¸ch tõ gãc
LÖnh : c enter
-Fillet: bo trßn 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp b¸n kÝnh bo trßn
LÖnh : f enter
-Width: ®é réng cho nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt
LÖnh : w enter
-Elevation /thickness: ®Þnh cao ®é vµ ®é dµy trong vÏ 3D


2
Chó ý : sau khi ®· vÏ h×nh ch÷ nhËt theo c¸c lùa chän nh trªn, muèn vÏ tiÕp 1 h×nh
ch÷ nhËt kh¸c kh«ng cã c¸c lùa chän th× ph¶i x¸c lËp l¹i tham sè c¸c lùa chän cña
lÇn vÏ tríc b»ng 0
*LÖnh circle :vÏ ®êng trßn

Draw /circle biÓu tîng command : c enter
Cã 5 c¸ch vÏ ®êng trßn
-T©m vµ b¸n kÝnh ( center, radius)
3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®êng trßn
Diameter / < Radius > : nhËp b¸n kÝnh hay täa ®é 1 ®iÓm trªn ®êng trßn
-T©m vµ ®êng kÝnh ( center, Diameter)
3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®êng trßn
Diameter / < Radius > : d enter -nhËp ®êng kÝnh
-§êng trßn ®i qua 3 ®iÓm :
3P / 2P / TTR/ < center point > :3P enter
First point :nhËp ®iÓm thø nhÊt
Second point:nhËp ®iÓm thø hai
Third point :nhËp ®iÓm thø ba
-§êng trßn ®i qua 2 ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña ®êng kÝnh
3P / 2P / TTR/ < center point > :2P enter
First point on diameter :nhËp ®iÓm ®Çu cña ®êng kÝnh
Second point on diameter :nhËp ®iÓm cuèi cña ®êng kÝnh
-§êng trßn tiÕp xóc víi 2 ®èi tîng vµ cã b¸n kÝnh R (TTR)
3P / 2P / TTR/ < center point > :TTR enter
Enter tangent spec :chän ®èi tîng thø nhÊt ®êng trßn tiÕp xóc
Enter second tangent spec :chän ®èi tîng thø hai ®êng trßn tiÕp xóc
Radius: nhËp b¸n kÝnh
6.Truy b¾t ®iÓm b»ng tr×nh ®¬n di ®éng: shift + ph¶i chuét
-END point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña :Line, spline, pline, mline
vµ c¸c c¹nh cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt.
-Mid point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm gi÷a cña :Line, spline, pline, mline vµ c¸c c¹nh
cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt.
-INTersection: dïng ®Ó truy b¾t giao ®iÓm cña hai ®èi tîng.
-QUAdrant :b¾t vµo ®iÓm gãc 1/4 cña circle, ellipse, arc.
-CENter :dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm t©m cña circle, ellipse, arc.
-TANgent :truy b¾t ®iÓm tiÕp xóc víi circle, ellipse, arc, spline.
-PERpendicular : truy b¾t ®iÓm vu«ng gãc víi ®èi tîng.
-NODe : truy b¾t 1 ®iÓm
-INSert :truy b¾t vµo ®iÓm chÌn dßng text vaf block
-Nearest :truy b¾t vµo ®iÓm gÇn nhÊt
LÖnh truy b¾t nµy chØ cã t¸c dông khi ®ang thùc hiÖn 1 lÖnh autoCAD vµ mçi lÇn
muèn thùc hiÖn 1 lÖnh truy b¾t ta ph¶i lÆp l¹i thao t¸c.
3
Bµi 2:
LÖnh vÏ c¬ b¶n(tiÕp)

1.LÖnh arc : vÏ cung trßn

-Draw / arc BiÓu tîng command : a enter
-10 c¸ch vÏ cung trßn
arc Center/:
a.Cung trßn qua 3 ®iÓm ( 3point)
b.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end )
c.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end )
d.§iÓm ®Çu, t©m, gãc ë t©m ( start, center, angle )
e.§iÓm ®Çu, t©m, chiÒu dµi d©y cung( start, center, length of chord)
f.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , b¸n kÝnh ( start, center, radius)
g.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , gãc ë t©m ( start, center, angle )
h.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , híng tiÕp tuyÕn cña cung t¹i ®iÓm b¾t ®Çu ( start,
center, direction )
arc Center/:c enter
k.T©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi (center, start, end )
l.T©m, ®iÓm ®Çu, gãc ë t©m (center, start, angle)
m.T©m, ®iÓm ®Çu, chiÒu dµi d©y cung (center, start, length)
2.LÖnh point : vÏ ®iÓm
-Command :PO enter
-Point :chØ ®Þnh ®iÓm
-Ta cã thÓ ®Þnh ®îc c¸ch hiÓn thÞ ®iÓm b»ng c¸ch vµo Format / point style
3.LÖnh pline: vÏ ®a tuyÕn lµ 1 ®èi tîng ®ång nhÊt
Draw/ polyline biÓu tîng command :PL enter
From point: nhËp ®iÓm ®Çu
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/:nhËp ®iÓm cuèi
C¸c lùa chän:
-Arc : vÏ cung trßn
Command: a enter
Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/
: t¬ng tù nh lÖnh vÏ cung trßn. Muèn trë l¹i vÏ ®o¹n th¼ng gâ
l enter
4
-Close : c enter khÐp kÝn ®a tuyÕn
*Chó ý : sau khi ®· vÏ h×nh ch÷ nhËt theo c¸c lùa chän nh trªn, muèn vÏ tiÕp 1 h×nh
ch÷ nhËt kh¸c kh«ng cã c¸c lùa chän th× ph¶i x¸c lËp l¹i tham sè c¸c lùa chän cña
lÇn vÏ tríc b»ng 0
4.LÖnh ellipse :

Draw/ ellipse biÓu tîng command :el enter
C¸c lùa chän
-Arc/Center/:nhËp ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña trôc thø nhÊt, ®iÓm
cuèi b¸n trôc thø hai
-Arc/Center/:c enter - vÏ ellipse qua t©m vµ hai ®iÓm cuèi hai b¸n
trôc
-Arc/Center/: a enter -vÏ cung ellipse .VÏ cung qua t©m hoÆc
®iÓm trªn cung. X¸c ®Þnh 2 b¸n trôc vµ hai ®iÓm ®Çu cuèi cung .
5.LÖnh donut : vÏ h×nh v»n kh¨n
Draw/ donut biÓu tîng command :do enter
C¸c tham sè: inside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®êng kÝnh trong
outside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®êng kÝnh ngoµi
center of soughnut : nhËp täa ®é t©m cña donut
7.LÖnh fill :t« ®Æc ®èi tîng
ON/OFF : off- kh«ng t«, on- t«
8.LÖnh thu phãng mµn h×nh: zoom
View/ zoom command : z enter
-Realtime : gi÷ tr¸i chuét kÐo vÒ tr¸i thu nhá, vÒ ph¶i phãng to. Tho¸t khái esc
-All: autocad t¸i t¹o l¹i mµn h×nh sao cho mäi ®èi tîng cña b¶n vÏ sÏ ®îc thu vµo
mµn h×nh vµ n»m trong giíi h¹n b¶n vÏ
-Center : phãng to mµn h×nh quanh 1 t©m ®iÓm víi chiÒu cao cöa sæ
-Dynamic : hiÖn lªn h×nh ¶nh cña toµn b¶n vÏ vµ trong h×nh vÏ cña khung cöa
sæ hiÖn hµnh ta cã thÓ thay ®æi kÝch thíc di chuyÓn khung cöa sæ ®éng vµ
nÕu chÊp nhËn 1 ®iÓm nh×n nµo ®ã th× ta nhÊp phµi chuét
-Window : phosng to mµn h×nh phÇn h×nh ¶nh x¸c ®Þnh bëi khung cöa sæ
h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch x¸c ®Þnh 2 ®iÓm
-Extents : phãng to toµn bé c¸c ®èi tîng b¶n vÏ ®Õn kh¶ n¨ng lín nhÊt cã thÓ
-Previous : phôc håi lÖnh zoom tríc ®ã
-Scale : (X/XP ) phãng to thu nhá b»ng c¸ch nhËp tû lÖ
Tho¸t khái lÖnh zoom ph¶i chuét hoÆc phÝm esc
9.LÖnh di chuyÓn mµn h×nh: Pan
View/ pan biÓu tîng command : p enter
Cho phÐp dÞch chuyÓn b¶n vÏ theo ý muèn mµ kh«ng thay ®æi ®é lín. Tho¸t khái
lÖnh pan ph¶i chuét hoÆc phÝm esc
5
Bµi 3:

A.C¸c lÖnh vÒ lùa chän ®èi tîng :
-C¸ch chän tõng ®èi tîng : nhÊp tr¸i chuét vµo tõng ®èi tîng cÇn chän.c¸c ®èi tîng
nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n.
-C¸ch chän ®èi tîng theo khung bao : rª chuét tõ tr¸i sang ph¶i thµnh 1 khung bao
quanh c¸c ®èi tîng cÇn chän c¸c ®èi tîng nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n.ChØ c¸c ®èi t-
îng n»m trong khung chän míi ®îc chän.
-C¸ch chän ®èi tîng theo khung c¾t : rª chuét tõ ph¶i sang tr¸i thµnh 1 khung bao
quanh c¸c ®èi tîng cÇn chän c¸c ®èi tîng nµy xuÊt hiÖn nÐt ®øt ®o¹n.Nh÷ng ®èi t-
îng ch¹m vµo khung chän ®Òu ®îc chän.
-C¸c lÖnh xãa vµ phôc håi ®èi tîng:
*LÖnh xãa : chän ®èi tîng cÇn xãa vµo menu edit/ clear hoÆc command : erase(e
enter)
*LÖnh phôc håi :
-Command :oops -phôc håi c¸c ®èi tîng xãa b»ng lÖnh erase
-LÖnh undo: ctrl + z -quay l¹i 1 thao t¸c tríc ®ã
-LÖnh redo :ctrl + y- trë l¹i thao t¸c võa undo
B.C¸c lÖnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn ®èi tîng:
1.LÖnh chuyÓn dêi c¸c ®èi tîng :
Modify / move BiÓu tîng : command: m enter
Dïng ®Ó chuyÓn dêi 1 hay nhiÒu ®èi tîng th«ng qua ®iÓm chuÈn ®Õn 1 vÞ trÝ
kh¸c trªn b¶n vÏ.
Select objects: chän ®èi tîng cÇn di chuyÓn, sau ®ã tiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét
®Ó kÕt thóc lÖnh chän.
Base point or displacement :chän ®iÓm chuÈn ®Ó dêi
Second point or displacement : chän ®iÓm dêi ®Õn hay nhËp kho¶ng dêi
2.LÖnh xÐn ®èi tîng :
Modify / trim BiÓu tîng command :tr enter
XÐn 1 phÇn ®èi tîng b»ng c¸ch chän dao c¾t vµ phÇn cÇn c¾t
Víi 1 dao c¾t : xÐn 1 phÇn cña ®èi tîng
Víi 2 dao c¾t : xÐn phÇn cña ®èi tîng n»m gi÷a hai dao c¾t

6
Select objects: chän ®èi tîng lµm dao c¾t, sau ®ã tiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét
®Ó kÕt thóc lÖnh chän.
/project / edge / undo : chän phÇn cÇn c¾t bá
Ph¶i chuét kÕt thóc lÖnh
Chó ý : cã lÖnh undo côc bé phôc håi ®èi tîng bÞ xãa nhÇm( u enter )
3.LÖnh kÐo dµi ®èi tîng :
modify / Extend BiÓu tîng command: ex enter
dïng ®Ó kÐo dµi 1 ®èi tîng ®Õn ch¹m vµo 1 ®èi tîng kh¸c.
select boundary edge(s):(projmode=View,Edgemode=no extend)
select object:chän ®èi tîng lµ ®êng biªn, hay ®Ých cÇn kÐo tíi.Chän tiÕp hay ph¶i
chuét ®Ó kiÓm nhËn.
/ project/ edge/ undo :chän ®èi tîng cÇn kÐo dµi, ph¶i
chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh.

4.LÖnh quay ®èi tîng:
modify / rotate BiÓu tîng command: ro enter
Dïng ®Ó quay 1 ®èi tîng quanh 1 ®iÓm chuÈn gäi lµ t©m xoay.
select object:chän ®èi tîng cÇn xoay, ph¶i chuét ®Ó kiÓm nhËn.
Base point : chän t©m xoay
/ reference : chän gãc quay hoÆc gâ R enter ®Ó ®a gãc thanh
chuÈn.
5.T¹o c¸c ®èi tîng ®ång d¹ng:
modify / ofset BiÓu tîng command: o enter
Dïng ®Ó t¹o 1 ®èi tîng míi ®ång d¹ng vµ c¸ch ®Òu ®èi tîng gèc 1 kho¶ng ®Þnh tríc.
Offset distance or through: ®a kho¶ng c¸ch cÇn offset
Select object to offset : chØ ®èi tîng cÇn offset
Side to offset ?: híng offset- chØ híng b»ng chuét tr¸i
Select object to offset : tiÕp tôc chän ®èi tîng cÇn offset hoÆc ph¶i chuét kÕt thóc
lÖnh.
6.LÖnh sao chÐp ®èi tîng
modify / copy BiÓu tîng command: cp enter
Dïng ®Ó sao chÐp tõ ®èi tîng ban ®Çu ra nhiÒu ®èi tîng kh¸c
Select object : chän ®èi tîng cÇn sao chÐp.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp
nhËn
< basepoint or displancement>/ multiple : chän ®iÓm chuÈn.NÕu muèn t¹o ra nhiÒu
®èi tîng liªn tiÕp th× tríc khi chän ®iÓm chuÈn gâ M enter tõ bµn phÝm
Second point or displancement: chän vÞ trÝ cÇn sao chÐp tíi
7.LÖnh ®èi xøng g¬ng:
modify / mirror BiÓu tîng command: mi enter
Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi tîng míi ®èi xøng g¬ng víi c¸c ®èi tîng ®îc chän qua 1 hoÆc hai
®iÓm chän
Select object : chän ®èi tîng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp
nhËn
First point or mirror line :diÓm thø nhÊt cña trôc ®èi xøng
Second point or mirror line :diÓm thø hai cña trôc ®èi xøng

7
Delete old object ?< N>:xãa ®èi tîng ®îc chän hay kh«ng?
8.LÖnh t¹o m¶ng :
modify / array BiÓu tîng command: ar enter
Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi tîng thµnh tõng d·y( hµng vµ cét) hoÆc x¾p xÕp chóng xung
quanh 1 diÓm.
Select object : chän ®èi tîng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp
nhËn
T¹o m¶ng h×nh ch÷ nhËt:rectangular array
Rectangular or polar array (P/R )< R > R enter
Number of row (---) < 1> : cho sè hµng
Number of column(|||) < 1> : cho sè cét
Unit cell or distance between row(---): kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng
Distance between columns (|||) :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét
M¶ng trßn : polar array
Rectangular or polar array (P/R )< R > P enter
Base / < specify center point or array > chän t©m cña m¶ng
Number of items : sè ®èi tîng cÇn t¹o
Angle to fill (+=ccw : -=cw) gãc quay cÇn t¹o qua ®iÓm t©m
Rotate object as they are copiod?< Y/N >:cã quay c¸c ®èi tîng khi sao chÐp kh«ngBµi 4:
HÖ täa ®é nhËp ®iÓm trong AutoCAD

Trôc Y(chiÒu d¬ng )
Gèc täa ®é( 0,0 ) Trôc X ( chiÒu d¬ng )
*Täa ®é tuyÖt ®èi
Y


A x (theo chiÒu truc X) M (x,y )y ( chiÒu theo trôc y)

O

8
( 0,0 ) B X

Täa ®é tuyÖt ®èi : täa ®é ®iÓm so víi gèc täa ®é
-x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc X(OB), cïng chiÒu
trôc X lµ chiÒu d¬ng, ngîc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n

-y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(OA), cïng chiÒu
trôc Y lµ chiÒu d¬ng, ngîc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n

-C¸ch nhËp: command: x,y enter

*Täa ®é cùc tuyÖt ®èi
Y


M (D < α)
α
O
( 0,0 ) X

Täa ®é cùc tuyÖt ®èi :
-D : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é (OM)
-α : gãc gi÷a ®êng th¼ng nèi ®iÓm víi gèc täa ®é so víi trôc X ,ngîc
chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu d¬ng, cïng chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu
©m. §¬n vÞ lµ ®é
-C¸ch nhËp: command: D < α enter
*Täa ®é t¬ng ®èi
Y


A M2 (x2,y2 )
M1
( x1,x2 ) B X

Täa ®é t¬ng ®èi : täa ®é ®iÓm so víi ®iÓm x¸c ®Þnh tríc ®ã.


9
-x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm theo trôc X(M1B = x2 - x1), ®¬n vÞ
tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ
-y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(M1A = y2 - y1),
®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ
-C¸ch nhËp: command: @x,y enter

*Täa ®é cùc t¬ng ®èi
Y


M 2(D < α)
α
M1
( 0,0 ) X

Täa ®é cùc t¬ng ®èi :
-D : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm x¸c ®Þnh tríc ®ã (M1M2)
-α : gãc gi÷a ®êng th¼ng nèi 2 ®iÓm víi gèc täa ®é so víi trôc X ,ngîc
chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu d¬ng, cïng chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu
©m. §¬n vÞ lµ ®é
-C¸ch nhËp: command: @D < α enterLÖnh Mline :dïng ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng gåm nhiÒu ®êng song song
Draw / multiline
Command : ml (mline ) enter
Justification / scale/ style /< from point >:
Justification : J enter chØnh ®iÓm kÐo
-Top/ zero /bottom :
Top : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt trªn
Zero : ®iÓm kÐo n»m t¹i gi÷a hai nÐt
Bottom : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt díi
-Scale : s enter kho¶ng c¸ch gi÷a hai nÐt
< from point >: ®iÓm b¾t ®Çu
To point : ®iÓm tiÕp theo
-Undo : u enter quay l¹i 1 bíc vÏ
-Close : c enter khÐp kÝn 1 ®êng mline
§èi tîng mline kh«ng chÞu t¸c dông cña lÖnh trim, extend. Muèn sö dung c¸c lÖnh
nµy tríc hÕt ph¶i vµo lÖnh explode ®Ó ph¸ vì ®èi tîng mline
LÖnh ph¸ vì ®èi tîng ®a tuyÕn:

10
Modify/ explode command: x enter
Dïng ®Ó ph¸ vì c¸c ®èi tîng nh polyline, h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c… thµnhc c¸c ®èi t-
îng riªng biÖt lµ c¸c ph©n ®o¹n cña ®èi tîng cò
Select object: chän ®èi tîng. TiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh
Bµi 5:

A.T« chÊt liÖu mÆt c¾t:
Draw / hatch Command:h enter
HiÖn hép tho¹i : boundary hatch
1.Pttern type:
-Chän mÉu mÆt c¾t theo th viÖn cã s½n trong m¸y
-Sö dông nót Next vµ Previous ®Ó lËt trang vËt liÖu
-Chän vËt liÖu nµo th× Ên tr¸i chuét vµo mÉu vËt liÖu ®ã råi nhÊn OK
-§Ó t« ®en 1 vïng kÝn ta lùa chän chÕ ®é Solid
2.Pattern properties : dïng ®Ó g¾n tÝnh chÊt cho mÉu mÆt c¾t.
-Iso pen width : chiÒu réng nÐt vÏ khi in
-Scale: hÖ sè tû lÖ cho mÉu c¾t ®ang chän
Chó ý : nÕu b¶n vÏ ®¬n vÞ lµ m th× nh÷ng vËt liÖu cã dÊu (*) bªn trªn hoÆc b¾t
®Çu b»ng ch÷ AR- th× ta chän tû lÖ: 0,02-0,04
-Angle : §Þnh gãc nghiªng c¸c ®êng c¾t so víi mÉu chän
11
-Spacing vµ double : chØ cã t¸c dông khi chän Usser – defined pattern -®©y lµ
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng g¹ch chÐo (spacing) – t¹o ra ®êng g¹ch chÐo ®an chÐo
nhau(double hatch)
3.Boundary – X¸c ®Þnh vïng vÏ mÆt c¾t
*Pick point : x¸c ®Þnh ®êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän 1 ®iÓm n»m trong
*Select object :chän ®êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän c¸c ®èi tîng bao quanh.
*Remove island : sau khi chän xong ®êng biªn vµ vïng kÝn bªn trong,nÕu ta muèn
trõ ®i c¸c vïng bªn trong ®êng biªn kÝn th× chän nót nµy
*Selection : xem c¸c ®êng biªn ®· chän díi d¹ng nÐt khuÊt
*Advanced options : xuÊt hiÖn hép héi tho¹i ®Ó chän chÕ ®é t«
-Retain boundries : gi÷ l¹i ®êng biªn, 1 ®êng bao lµ polyline sÏ ®îc vÏ thªm kÌm
mÆt c¾t
-Make new boundary set : cho phÐp chän mét sè ®èi tîng lµm ®êng bao, c¸c
®èi tîng nµy ph¶i khÐp kÝn mét diÖn tÝch.sau khi kÕt thóc chän sÏ trë l¹i hép
héi tho¹i lín.khi dïng Pick point ®Ó chän vïng t«, mÆc dï cã nhiÒu ®èi tîng bao
quanh ®iÓm nµy nhng chØ cã nh÷ng ®èi tîng võa ®îc chän míi ®îc dïng lµm
®êng bao.
-Hatching style : c¸ch g¹ch mÆt c¾t
Norman: nh trªn h×nh
Outer: chØ t« bªn trong ®êng trßn bªn ngoµi h×nh vu«ng
Ignore : t« toµn bé diÖn tÝch h×nh trßn, lÊp c¶ h×nh bªn trong
*Preview hatch : xem tríc vïng ®· t« mÆt c¾t
*Inherit properties : copy 1 mÉu t« ®· cã s½n trong b¶n vÏ
*Exploded hatch : bung c¸c ®êng nÐt t¹o mÉu t« mÆt c¾t thµnh c¸c ®èi tîng ®éc
lËp
Sau khi chän xong , nhÊn APPLY ®Ó thùc hiÖn.
B.HiÖu chØnh mÆt c¾t:
Modify / object/ hatch...
XuÊt hiÖn hép héi tho¹i hatchedit tîng tù hép héi hto¹i Boundary htch.
Bµi 6:
Ghi kÝch thíc cho b¶n vÏ:

NhËp lÖnh Format/dimension style hay dimension/style
Command : d enter
-Current : kiÓu kÝch thø¬c hiÖn hµnh
-Name : nhËp tªn kiÓu kÝch thíc cÇn khai b¸o
-Save : t¹o 1 kiÓu kÝch thíc tõ 1 kiÓu ®É cã
-Rename : thay ®æi tªn 1 kiÓu kÝch thíc
* Hép héi tho¹i : geometry
-Scale : tû lÖ c¸c biÕn
-Suppess 1st vµ 2st : bá qua ®êng kÝch thíc 1 hoÆc 2

12
Extension : kho¶ng vît cña ®êng kÝhc thíc ra khái ®êng dãng
Spacing : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng kÝch thíc chuÈn trong kiÓu ghi kÝch thíc chuÈn
baseline
-Extension line : ®êng giãng
Extension : kho¶ng vît cña ®êng giãng ra khái ®êng kÝch thíc
Origin offset: Kho¶ng c¸ch tõ ®êng gèc tíi ®Çu ®êng giãng
Color : mµu ®êng giãng
-Arrrowdeads : mòi tªn
Size : kÝch thíc mòi tªn
-Center : dÊu t©m vµ ®êng t©m
Size: kich thíc
*Format : hép héi tho¹i hiÓu chØnh vÞ trÝ, ph¬ng cña ch÷ sè ghi kÝch thíc
-Use defined : ®Þnh ®iÓm chÌn cña ch÷ sè ghi kÝch thíc( thêng chØ chän khi ghi kÝch thíc
cho ®êng trßn)
-Force line inside : lu«n cã 1 ®êng th¼ng n»m gi÷a hai ®êng giãng
-Fit : ®Þnh vÞ trÝ mòi tªn vµ ch÷ sè kÝch thíc
Text and arrows : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo
bªn trong, cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi
Text only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo bªn
trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ th× ch÷ ®îc ®Æt vµo bªn trong vµ mòi tªn ë
ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi
Arrows only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo bªn
trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho mòi tªn th× mòi tªn ®îc ®Æt vµo bªn trong vµ ch÷
ë ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi
Best fit : bè trÝ sao cho tèt nhÊt
Leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× lµm ®êng dÉn ra bªn
ngoµi
No leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× kh«ng lµm ®êng dÉn
ra bªn ngoµi
-Text : ®Þnh vÞ trÝ ch÷ so víi ®êng kÝch thíc
-Horizontal justification: ®Þnh vÞ trÝ ph¬ng ngang so víi ®êng ghi kch thíc
-Vertical justification: ®Þnh vÞ trÝ ph¬ng ngang so víi ®êng ghi kch thíc
*Annotation : hép tho¹i liªn quan ®Õn ch÷ sè ghi kÝch thíc
-Primary uniys:
Prefix , suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho ch÷ sè ghi kÝch thíc
Units : ®inh ®¬n vÞ cho biÕn kÝch thíc
Nhãm scale: ®Þnh tû lÖ
Linear : hÖ sè tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ ®o ®îc trong b¶n vÏ vµ gi¸ trÞ cÇn ghi trong côm
kÝch thíc cÇn ®o
Paper space only : tû lÖ ®îc cho theo kh«ng gian giÊy vÏ
Nhãm units : ®Þnh ®¬n vÞ ®o ®é dµi
Angle : ®¬n vÞ ®o gãc
« precion : ®Þnh ®é chÝnh x¸c ( sè ch÷ thËp ph©n cã nghÜa sau dÊu phÈy )
Nhãm zero :suppression : bá sè kh«ng v« nghÜa trong ch÷ ghi kÝch thíc vµ ch÷
ghi dung sai
-Alterrnate units :
Enable units : cho phÐp chän hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ( ®îc ghi trong ngoÆc )
Prefix, suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ
-Tolerance : dïng ghi dung sai cho c¸c biÕn cã liªn quan

13
-Text :
Style : kiÓu ch÷ sè ghi kch thíc
Height : chiÒu cao ch÷ sè ghi kÝch thíc
Gap : kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ sè ghi kÝch thíc vµ ®êng ghi kÝch thíc
Color : mµu cña ch÷ sè ghi kÝch thíc
Sau khi ®Þnh d¹ng xong nhÊn save.
HiÖu chØnh ch÷ sè ghi kÝch thíc:
Dimension -align text : cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ, ph¬ng cña ch÷ sè kÝch thíc cña 1 kÝch
thíc liªn kÕt
Command : dimedit
Dimension edit ( home/ new.rotate ? oblique ) < home>
Home : ®a ch÷ sè kÝch thíc vÒ vÞ trÝ ban ®Çu khi ghi kÝch thíc
New : thay ®æi ch÷ sè ghi kÝch thíc
Rotate : quay ch÷ sè kÝch thíc
Oblique : ®Ó nghiªng ®êng giãng so víi c¸c ®êng ghi kÝch thíc
LÖnh dimcontinue : dïng ghi chuçi kÝch thíc liªn tôc . C¸ch thùc hiÖn gièng lÖnh ghi kÝch th-
íc cã ®êng dãng lµ ®êng chuÈn.
Lªnh tolerance: ghi dung sai h×nh d¹ng cho b¶n vÏ
Bµi 7:
Ghi ch÷ cho b¶n vÏ:

T¹o biÕn míi :
Format / text style: hép héi tho¹i Text style
Nót new :new text style- stylename : nhËp tªn kiÓu ch÷ míi. NhÊp OK
Rename :®æi tªn 1 kiÓu ch÷
Delete : xãa 1 kiÓu ch÷
PhÇn Font :chän kiÓu ch÷
Preview : xem kiÓu ch÷ võa t¹o

14
Hight : chiÒu cao cña ch÷
Upside down: dßng ch÷ ®øng ph¬ng ngang
Backwards: dßng ch÷ ®øng ph¬ng th¼ng
Width factor : hÖ sè chiÒu réng cña ch÷
Oblique angle : gãc nghiªng cña ch÷
Chän Apply vµ Close khi ®Þnh d¹ng xong ®Ó ®ãng hép tho¹i
NhËp dßng ch÷ vµo b¶n vÏ:
1.Draw/text – single line text:
Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i
Height () : chiÒu cao dßng ch÷ hoÆc ®iÓm thø hai trªn mµn h×nh
Rotation angle(0.0000) : ®é nghiªng cña ch÷
Text : nhËp dßng ch÷ tõ bµn phÝm
Text :tiÒp tôc nhËp dßng ch÷- enter hai lÇn ®Ó tho¸t khái lÖnh
*C¸c lùa chän kh¸c:
Style : chän 1 kiÓu ch÷ ®· khai b¸o lµm hiÖn hµnh
Style name(or ?):nhËp tªn kiÓu ch÷
Justify :J enter
Align /fit /center/middle/right/TL/TC/TR/ML/Mc/MR/BL/BC/BR: c¸c kiÓu c¨n lÒ
– ta thêng chän TL (top-left)
2.LÖnh text: command :text
Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i
Height :chiÒu cao dßng ch÷
LÖnh text t¬ng tù nh dtext nhng lÖnh nµy chØ ghi ®îc 1 dßng ch÷ vµ dßng
ch÷ nµy chØ xuÊt hiÖn khi ta kÕt thóc lÖnh text
3.NhËp ®o¹n v¨n b¶n vµo b¶n vÏ
Draw/Mtext – multiline text: command:Mt enter
LÖnh nµy cho phÐp ta t¹o 1 ®o¹n v¨n b¶n ®îc giíi h¹n lµ h×nh biªn h×nh ch÷ nhËt
®o¹n v¨n b¶n võa t¹o ®îc coi nh 1 ®èi tîng cña b¶n vÏ
Current text style : STANDARD Text height
Specify first corner : chän ®iÓm gèc thø nhÊt
Specify opposite corner or (Height/justify/rotation/style/width) : ®iÓm gèc thø
hai
Sau ®ã xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Multiple Text Editor
-Trang character:
Style:chän kiÓu theo danh s¸ch kÐo xuèng
Height : nhËp chiÒu cao dßng ch÷
Import : xuÊt hiÖn import text file ®Ó nhËp 1 tËp tin v¨n b¶n vµo khung h×nh
ch÷ nhËt
-Trang properties :
Style : thay ®æi kiÓu ch÷
Justification : chiÒu réng ®o¹n v¨n b¶n
Rotation : gãc nghiªng v¨n b¶n so víi ph¬ng ngang
-Trang find/replace : cho phÐp ta thay ®æi c¸c ch÷ trong v¨n b¶n
HiÖu chØnh v¨n b¶n:
Modify/object /text.. cho phÐp ta thay ®æi dßng ch÷ vµ thay ®æi thuéc tÝnh

15
Command: ddedit lÖnh t¾t: ed enter
/undo: chän dßng text cÇn thay ®æi néi dung
- NÕu ch÷ ®îc t¹o b»ng lÖnh text hoÆc dtext sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i edittext
- NÕu ch÷ ®îc t¹o b»ng lÖnh mtext sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i edit mtext editer
Bµi 8:
Qu¶n lý c¸c ®èi tîng trong b¶n vÏ

1.Qu¶n lý ®èi tîng theo líp
Format /layer…

16
XuÊt hiÖn hép héi tho¹i cã hai trang: layer vµ linetype properties
-Trang layer: chän new ®¸nh tªn líp cÇn t¹o
-C¸c thuéc tÝnh cña líp:
Chän « vu«ng chØ thÞ mµu trong b¶ng layer sÏ xuÊt hiÖn b¶ng mµu.
*Lu ý: nªn chän c¸c mµu c¬ b¶n ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc in Ên.
-G¸n líp hiÖn hµnh:(current)
1 b¶n vÏ cã nhiÒu líp kh¸c nhau nhng khi vÏ chØ cã thÓ vÏ trªn 1 líp duynhÊt lµ
líp hiÖn hµnh mang tÝnh chÊt vÒ kiÓu nÐt nÐt, mµu s¾c ®îc qui ®Þnh trong
líp ®ã.
ChØ chuét vµo líp cÇn chän Ên current
-Qu¶n lý 1 líp :
T¾t më líp: chän on/off hay chØ biÓu tîng ®Ìn
§ãng hay lµm tan b¨ng c¶n 1 líp freeze/thaw hay biÓu tîng mÆt trêi
Kho¸ më 1 líp : lock/ unlock biÓu tîng c¸i kho¸
Xo¸ 1 líp : chØ vµo líp chän delete
2.C¸c lÖnh liªn quan ®Õn kiÓu ®êng trong b¶n vÏ :
-NhËp lÖnh : Format/ linetype hoÆc chän trang linetype tõ format/ layer…
NhËp 1 kiÓu ®êng : load, chän kiÓu ®êng nÐt råi Ên OK
Chän details vµ g¸n tû lÖ phãng t¹i global scale fator(theo ®¬n vÞ b¶n vÏ)
(current object scale: tû lÖ cho riªng kiÓu ®êng ®îc chän)
-LÖnh ltscale : thay ®æi tû lÖ c¸c ®êng nÐt.
-Thay ®æi kiÓu ®êng trong layer vµo b¶n layer chän liletype råi chon kiÓu ®êng
nÐt
3.LÖnh hiÓu chØnh tÝnh chÊt c¸c ®èi tîng :
*LÖnh ddechprop: command :dh enter
-Select object : chä ®èi tîng cÇn thay ®æi. Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét chÊp nhËn
-XuÊt hiÖn hép héi tho¹i change properties:
Layer : thay ®æi lãp
Color: thay ®æi mµu s¾c ®èi tîng
Linetype: thay ®æi kiÓu ®êng
*Modify/ match properties command: matchprop
Dïng ®Ó g¸n tÝnh chÊt c¸c ®èi tîng ®îc chän ban ®Çu (source object) cho c¸c ®èi t-
îng ®îc chän sau ®ã (destination object)
-Select source object: chän ®èi tîng cã tÝnh chÊt mong muèn
-Setting/ < select destination object>: chän ®ãi tîng cÇn thay ®æi tÝnh chÊt. Sau khi
chän xong ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh
Bµi 9:

1.LÖnh t¹o khèi: Block

17
Nhãm 1 sè ®èi tîng thµnh 1 khèi, dïng lÖnh insert ®Ó chÌn khèi nµy vµo nh÷ng vÞ
trÝ kh¸c nhau vµ víi tû lÖ, kÝch thíc kh¸c nhau trong b¶n vÏ hoÆc b¶n vÏ kh¸c
D¹ng lÖnh:
Draw /block/ make block
HoÆc command : b enter
Block name : tªn khèi
Select object : chäc c¸c ®èi tîng muèn t¹o khèi
Select point : chän ®iÓm chuÈn ®Ó chÌn khèi
List block name : liÖt kª c¸c khèi cã trong b¶n vÏ
Retain object : kiÓm nhËn ®Ó c¸c ®èi tîng t¹o thµnh khèi lu gi÷ trong b¶n vÏ
Kh«ng kiÓm nhËn : c¸c ®èi t¬ng bÞ xãa
2.LÖnh wblock :
XuÊt 1 khèi hoÆc 1 sè ®èi tîng b¶n vÏ ®Ó cã thÓ chÌn vµo b¶n vÏ kh¸c
Command : wblock enter
File name: dÆt tªn b¶n vÏ lu tr÷ khèi .nhÊn save
XuÊt hiÖn dßng lÖnh : block name - ®Æt tªn khèi enter
File/ export: cã thÓ lu c¸c khèi hoÆc c¸c ®èi tîng cÇn lu gi÷ trªn b¶n vÏ
Lu gi÷ khèi : chän save as type : chän block - t¬ng tù nh lÖnh block
Lu ý: gâ = :lÊy tªn khèi trïng víi tªn tËp tin võa ®Æt
* lÊy tÊt c¶ c¸c ®èi t¬ng trong b¶n vÏ hiÖn hµnh ®Ó xuÊt ra tÖp ve b¶n vÏ võa
®Æt tªn, ®iÓm gèc cña b¶n vÏ cã täa ®é 0,0
3.LÖnh chÌn khèi:
Insert /block…
Block name : cho tªn khèi cÇn chÌn
Insertion point : ®iÓm chÌn
X scale factor /Corner/XYZ : hÖ sè kÝch thíc theo trôc X
Y scale factor (default=X): hÖ sè kÝch thíc theo trôc Y
Rotation angle : gã xoay cña khèi thµnh phÇn
Muèn söa khèi dïng lÖnh explode ®Ó ph¸ vì khèi
4.LÖnh minsert : chÌn khèi vµo b¶n vÏ theo h×nh ch÷ nhËt
Command : minsert enter
Block name : cho tªn khèi cÇn chÌn
Insertion point : ®iÓm chÌn
X scale factor /Corner/XYZ : hÖ sè kÝch thíc theo trôc X
Y scale factor (default=X): hÖ sè kÝch thíc theo trôc Y
Rotation angle : gã xoay cña khèi thµnh phÇn vµ còng lµ gãc nghiªng cña d·y
h×nh ch÷ nhËt
Number of row (---): sè hµng
Number of colums(|||): sè cét
Unit all or distance between row(---): kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng
Distance between columns (|||) :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét
Chó ý: lÖnh nµy kh«ng thÓ ph¸ vì khèi b»ng lÖnh explode

Bµi 10:


18
1.LÖnh USC:
Command : USC
-Cho phÐp ta t¹o ra 1 hÖ täa ®é míi gäi lµ hÖ täa ®é ngêi dïng.
-Origin /ZAxit /3point /Entity/view/ X/Y/Z/previous/restore/save/del/?/
-C¸c lùa chän trong 2D:
Origin :t¹o hÖ täa ®é míi b»ng c¸ch thay ®æi gèc täa ®é.
Previous: gäi l¹i hÖ täa ®é tríc ®ã
Z: quay hÖ trôc täa ®é quanh trôc Z
3 point: t¹o hÖ täa ®é qua 3 ®iÓm
World :trë vÒ hÖ täa ®é tríc ®ã
Save : nhí hÖ täa ®é ngêi dïng b»ng 1 tªn gäi
Restore : gäi l¹i hÖ täa ®é ngêi dïng ®îc ®Æt tªn
2.LÖnh ghi nhí 1 ®iÓm nh×n: View
View/ named view… command: v enter
-LÖnh nµy ®Ó t¹o ra vµ cã thÓ ghi nhí l¹i c¸c phÇn h×nh ¶nh cña b¶n vÏ hiÖn hµnh
-?/ delete/ restore/ save/ window
Save: lu gi÷ 1 khung nh×n -view name to save : ®Æt tªn khung nh×n
Restore :gäi l¹i phÇn h×nh ¶nh ®îc dÆt tªn- view name restore: tªn khung
nh×n cÇn gäi
Delete: xãa 1 khung nh×n cÇn lu gi÷
Window: lu gi÷ h×nh ¶nh ®îc x¸c ®Þnh b»ng 1 khung cöa sæ
?: hiÖn danh s¸ch c¸c khung nh×n cÇn lu gi÷
3.LÖnh New: t¹o b¶n vÏ míi
File/ new command :new enter
4.LÖnh Save: lu tr÷ b¶n vÏ
File/ save command: save
HiÖn hép héi tho¹i: save drawing as
Save in : chän n¬i lu b¶n vÏ lµ ë th môc trong c¸c æ ®Üa
File name : ®Æt tªn tËp tin
Save as type : kiÓu ®u«i tËp tin- cña AutoCAD lµ dwg( cã thÓ më b¶n nµy ®Ó
lu l¹i thµnh c¸c file cã thÓ më ë c¸c phiªn b¶n AutoCAD tríc ®ã b»ng c¸ch kÐo
b¶ng nµy xuèng vµ chän release ®ã)
5.LÖnh save as: lu b¶n vÏ l¹i v¬i tªn kh¸c ®êng dÉn kh¸c
File /save as : t¬ng tî nh lÖnh save
6.LÖnh open: më 1 b¶n vÏ cã s½n
7.LÖnh export : xuÊt b¶n vÏ sang c¸c ®Þnh d¹ng file kh¸c
File/ export
8.LÖnh print: in Ên b¶n vÏ ra giÊy
File /print command: print hoÆc plot enter tæ hîp phÝm Ctrl+P
-Hép héi tho¹i :print/plot configuration
Nhãm device and default seletion /change : chän m¸y in vµ khæ giÊy in
-Nhãm paper size : ®¬n vÞ trong c¸c gi¸ trÞ cña hép tho¹i
-Nót pen assignment : ®é ®Ëm nÐt vÏ theo mµu (®é ®Ëm theo ®¬n vÞ ®Æt á trªn)
¤ color : mµu theo mµu b¶n vÏ ( theo sè thø tù mµu)
¤ pen : ®Æt sè bót : nÕu trïng víi sè cña mµu nµo khi in ra sÏ cã mµu ®ã

19
¤ width: ®é ®Ëm cña nÐt cã sè mµu ®· chän
-Nhãm additional parameters : x¸c ®Þnh vïng in trong b¶n vÏ
Display :in h×nh vÏ n»m trong khu«n khæ mµn h×nh
Extents :in tÊt c¶ nh÷ng h×nh cã trong b¶n vÏ
Limits: in c¸c h×nh n»m trong khu«n khæ limit
Window :in theo cöa sæ ngêi dïng chØ ®Þnh- xuÊt hiÖn hép héi tho¹i window
selection
X,Y : täa ®é c¸c ®iÓm gãc cña vïng in
Pick : chon vïng in b»ng cöa sæ trùc quan trªn mµn h×nh
Sau ®ã nhÊn OK
Text fill: on in ra ch÷ ®Æc, off in ra ch÷ rçng
Hide lines: on kh«ng in c¸c nÐt khuÊt
Plot file: xuÊt n vÏ ra tËp tin d¹ng *.PLT ®Ó in tõ DOS
-Nhãm scale,rotation and origin :
Nót rotation and origin :hép héi tho¹i
Plot rotation : chän gãc ®Æt b¶n vÏ
X origin : kho¶ng c¸ch mÐp giÊy ®Õn c¹nh th¼ng ®øng cña b¶n in
Y origin : kho¶ng c¸ch mÐp giÊy ®Õn c¹nh n»m ngang cña b¶n in
Ploted MM= ®¬n vÞ trªn giÊy theo ®¬n vÞ ë trªn. ®Æt tû lÖ ®¬n vÞ ®o ®îc
trªn giÊy
Drawing Units : ®¬n vÞ trong b¶n vÏ b»ng ®¬n vÞ trªn b¶n vÏ
Nót scale to fit : ®Æt b¶n vÏ theo tû lÖ phï hîp sao cho võa khÝt khæ giÊy võa
chän
-Nót preview : xem tríc khi in
Partial : xem vÞ trÝ giÊy vµ b¶n vÏ chØ hiÖn khu«n giÊy vµ khung h×nh vÏ
Full: xem b¶n vÏ tren giÊy 1 c¸ch ®Çy ®ñ -nhÊn ESC kÕt thóc preview
20
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản