Giáo án bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại - Lý 7 - GV.N.T.N.Loan

Chia sẻ: ngocloannguyenthi

Qua bài học Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại học sinh nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng .Kĩ năng rèn kĩ năng nhận biết chất cách điện, chất cách điện.

Nội dung Text: Giáo án bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại - Lý 7 - GV.N.T.N.Loan

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN
- DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I.Mục tiêu
1.Kiến thức
-Nhận biết trên thực tế chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua, chất
cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua
-Kể tên một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu cách điện) và vật cách điện (hoặc
vật liệu cách điện) thường dùng
-Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectơrông tự do dịch
chuyển có hướng
2.Kĩ năng
-Rèn kĩ năng nhận biết chất cách điện, chất cách điện
3.Thái độ
-Tích cực, chính xác,cẩn thận
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên
- Đối với cả lớp:
+Bảng phụ
+Một số dụng cụ hoặc thiết bị dùng điện: Bóng đèn, công tắc, ổ lấy điện,
dây nối các loại
- Đối với mỗi nhóm HS
+1 bóng đèn đui cài hoặc đui soáy
+1 phích điện nối với 1 đoạn dây điện
+1 pin, 1 bóng đèn pin
+5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện
2.Học sinh
-Ruột bút chì, dây đồng, dây sắt
III.Phương pháp
-Gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề
IV.Tổ chức dạy học
*)Khởi động (1')
-Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS
-Cách tiến hành: GV sử dụng bảng phụ, nêu vấn đề như sgk, yêu cầu 1HS đọc

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS
H§1: ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn (10')
-Môc tiªu: NhËn biÕt trªn thùc tÕ chÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ch¹y qua,
chÊt c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua
KÓ tªn mét sè vËt dÉn ®iÖn (hoÆc vËt liÖu c¸ch ®iÖn) vµ vËt c¸ch ®iÖn
(hoÆc vËt liÖu c¸ch ®iÖn) th­êng dïng
-§å dïng: B¶ng phô
+Mét sè dông cô hoÆc thiÕt bÞ dïng ®iÖn: Bãng ®Ìn, c«ng t¾c, æ lÊy
®iÖn, d©y nèi c¸c lo¹i
+1 bãng ®Ìn ®ui cµi hoÆc ®ui so¸y
+1 phÝch ®iÖn nèi víi 1 ®o¹n d©y ®iÖn
+1 pin, 1 bãng ®Ìn pin
+5 ®o¹n d©y nèi cã vá bäc c¸ch ®iÖn
-C¸ch tiÕn hµnh
I.ChÊt dÉn ®iÖn, chÊt c¸ch ®iÖn
-Yªu cÇu HS nghiªn cøu th«ng tin vÒ -HS nghiªn cøu th«ng tin trong sgk
chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn
?ThÕ nµo lµ chÊt dÉn ®iÖn, chÊt c¸ch - Tr¶ lêi
®iÖn? -ChÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn
ch¹y qua
-ChÊt c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho
dßng ®iÖn ch¹y qua
-Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1 -HS tr¶ lêi C1
-Yªu cÇu HS ®äc thÝ nghiÖm, nªu dông C1:
cô vµ c¸ch tiÕn hµnh
-Yªu cÇu HS H§ nhãm lµm TN h×nh ThÝ nghiÖm:
20.2 sau ®ã ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng -§äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
-Ho¹t ®éng nhãm lµm TN
-Yªu cÇu HS tr¶ lêi C2,C3 -HS tr¶ lêi C2,C3
C2:
-C¸c vËt liÖu th­êng dïng ®Ó lµm vËt
liÖu dÉn ®iÖn: §ång, s¾t,nh«m,ch×…
-C¸c vËt liÖu th­êng dïng ®Ó lµm vËt
c¸ch ®iÖn: Nhùa,thuû tinh, sø, cao su
Gv kÕt luËn kiÕn thøc C3:

H§2: Dßng ®iÖn trong kim lo¹i (10')
-Môc tiªu: Nªu ®­îc dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ªlect¬r«ng tù do
dÞch chuyÓn cã h­íng
§å dïng: B¶ng phô
-C¸ch tiÕn hµnh
II.Dßng ®iÖn trong kim läai
?Kim läai lµ chÊt dÉn ®iÖn hay chÊt 1. £lectr«n trong kim lo¹i
c¸ch ®iÖn -Tr¶ lêi
-Yªu cÇu HS tr¶ lêi C4 -H§ c¸ nh©n tr¶ lêi C4
C4: H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch d­¬ng,
ªlectr«n mang ®iÖn tÝch ©m
-§­a h×nh 20.3 lªn b¶ng phô Quan s¸t trªn b¶ng phô vµ tr¶ lêi C5
-Yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi C5 C5:
2.Dßng ®iÖn trong kim lo¹i
-GV chiÕu h×nh h×nh 20.4 lªn b¶ng phô Quan s¸t
-Yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi C6 -Tr¶ lêi C6
C6: C¸c ªlectr«n bÞ cùc ©m cña pin
®Èy, bÞ cùc d­¬ng cña pÞ hót
Hoµn thiÖn kÕt luËn
-Yªu cÇu HS hoµn thiÖn kÕt luËn *)KÕt luËn
….ªlectr«n tù do…..dÞch chuyÓn cã
h­íng…..
Gv chèt l¹i kiÕn thøcc¬ b¶n
H§3: VËn dông (7')
-Môc tiªu: VËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i mét sè bµi tËp
§å dïng: B¶ng phô
-C¸ch tiÕn hµnh
III.VËn dông
-GV lÇn l­ît chiÕu c¸c c©u C7,C8, C9 -Quan s¸t lªn b¶ng phô
lªn m¸y chiÕu -H§ c¸ nh©n tr¶ lêi C7, C8, C9
-Yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi C7: B
-Yªu cµu HS nhËn xÐt C8: C
-GV nhËn xÐt vµ chÝnh x¸c néi dung C9: C
Gv kÕt luËn kiÕn thøc toµn bµi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản