Giáo án bài 26: Cảm ứng ở động vật - Sinh học 11 - GV.Đoàn Thế Hạnh

Chia sẻ: kimngan161996

Tìm hiểu về khái niệm cảm ứng ở thực vật. So sánh cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật. Các dạng cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi và hệ thần kinh dạng lưới. Dẫn chứng vê khả năng cảm ứng ở động vật.

Nội dung Text: Giáo án bài 26: Cảm ứng ở động vật - Sinh học 11 - GV.Đoàn Thế Hạnh

GV: Đoàn thế hạnh Sinh học 11


Tiết TUẦN 14- Tiết 25
Ngày soạn: …../......./……….
Ngày dạy: …../……/……….
B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Bài 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm cảm ứng ở thực vật
+ So sánh cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật
+ Sự tiến hoá của hệ thần kinh qua các nhóm sinh vật
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Vận dụng giải thích các hiện tượng thực tế.
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ 26.1, 26.2. SGK
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRONG TÂM BÀI HỌC: Sự khác biệt giữa các kiểu cảm ứng ở các dạng động vật.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
+ Thế nào là ứng động và hướng động?
+ Sự giống và khác nhau giữa hướng động và ứng động?
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về I. KHÁI NIỆM VỀ CẢM ỨNG ĐỘNG
cảm ứng ở động vật VẬT
- Cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời nhận kích thích và phản ứng với kích thích
câu hỏi từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật
+ Thế nào là cảm ứng ở động vật? Cho tồn tại và phát triển.
ví dụ - Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh
+ Các khâu của cung phản xạ? nhờ 1 Cung phản xạ gồm:
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời + Bộ phận tiếp nhận kích thích.
câu hỏi. + Đường dẫn truyền vào.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận + Bộ phận phân tích và tổng hợp.
+ Đường dẫn truyền ra.
+ Bộ phận trả lời kích thích.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu cảm ứng ở các II. CẢM ỨNG Ở CÁC NHÓM ĐỘNG
GV: Đoàn thế hạnh Sinh học 11


nhóm động vật chưa có tổ chức thần kinh VẠT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN
GV: + Tại sao động vật đơn bào chưa có KINH
hệ thần kinh? Hình thức trả lời của chúng - Động vật: Cơ thể đơn bào
với kích thích? - Phản ứng lại kích thích bằng chuyển
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi. động cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận III. CẢM ỨNG Ở CÁC NHÓM ĐỘNG
* Hoạt động 3: Tìm hiểu cảm ứng ở các VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH
nhóm động vật có tổ chức thần kinh. 1. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần
GV: + Khi kích thích tại một điểm trên cơ kinh dạng lưới.
thể thủy tức nó phản ứng lại kích thích như + Nhóm động vật: đối xứng toả tròn thuộc
thế nào? ngành Ruột khoang.
+ Phản ứng của thủy tức có phải là phản + Cấu tạo hệ thần kinh : các tế bào thần
xạ không? Tại sao? kinh phân bố khắp cơ thể thành dạng lưới
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời + Hình thức trả lời kích thích : co rút toàn
câu hỏi. thân.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận 2. Cảm ứng ở nhóm động vật có hệ thàn
GV: + Hệ thần kinh chuỗi hạch có ở kinh dạng chuỗi hạch
những động vật nào? - Động vật: Giun dẹp, giun tròn, chân
+ Động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch khớp, côn trùng.
phản ứng lại kích thích của môi trường như - Cấu tạo chung:
thế nào? + Các tế bào thần kinh tập trung thành
+ Tại sao HTK dạng chuỗi hạch có thể hạch thần kinh.
trả lời cục bộ khi bị kích thích? + Các hạch thần kinh nối với nhau bằng
+ Việc hình thành đầu và hạch não day thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần
có lợi như thế nào đối với sinh vật? kinh.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời - Hình thức hoạt động : Mỗi hạch chỉ đạo
câu hỏi. một phần cơ thể-trả lời cục bộ.(chủ yếu là
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận phản xạ không điều kiện)

4. Củng cố:
+ Tại sao động vật có khả năng trả lời kích thích nhanh từ môi trường?
+ Hệ thần kinh mạng lưới ở thuỷ tức là hệ thần kinh chưa thực hiện phản xạ, tại
sao?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK cuối bài
- Tìm hiểu hệ thần kinh ở người và cá
GV: Đoàn thế hạnh Sinh học 11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản