Giáo án bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng việt 4 - GV.Hoàng Thi Thơ

Chia sẻ: hoangthitho15011970

HS biết sắp xếp các sự việc để kể lại rõ ý chuyện mà các em được chứng kiến hoặc tham gia theo gợi ý của sách Tiếng việt 4 và trao đổi với bạn về ý nghĩa truyện. GDKNS: Giáo tiếp, biết thể hiện sự tự tin, có kĩ năng ra quyết định và biết tư duy sáng tạo.

Nội dung Text: Giáo án bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng việt 4 - GV.Hoàng Thi Thơ

Giáo án Tiếng việt lớp 4 KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I MỤC TIÊU :

- Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn đƣợc câu chuyện ( đƣợc chứng kiến hoặc
tham gia) nói về một ngƣời có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt.

- Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và trao đổi với
bạn về ý nghĩa câu chuyện.

* GDKNS :- Thể hiện sự tự tin ( mạnh dạn trình bày trƣớc lớp các sự việc
của câu chuyện )

- Ra quyết định ( Biết lựa chọn câu chuyện , chọn lọc sự việc ,
hoạt động … có thực , đúng chủ điểm .

II. CÁC PHƢƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ
SỬ DỤNG .

Phƣơng pháp : Dạy học nhóm

Kĩ thuật : Kĩ thuật giao nhiệm vụ , trình bày 1 phút .

III . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Tranh minh họa truyện trong SGK

- Bảng lớp viết sẵn đề bài; Viết sẵn gợi ý 3(dàn ý cho 2 cách kể)

- Giấy khổ to viết tiêu chuẩn đánh giá bài KC.

IV – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1 phút 1. Ổn định: HS hát

4 phút 2. Bài cũ :Kể chuyện đã nghe, đã đọc

-GV cho 1 HS kể lại câu chuyện mà
em đã đƣợc nghe hoặc đƣợc đọc về 1 HS kể lại câu chuyện mà em đã
một ngƣời có tài . đƣợc nghe hoặc đƣợc đọc về một
ngƣời có tài .

* GV nhận xét và ghi điểm

3. Bài mới:

Giới thiệu bài:
1 phút
Em nào đã đƣợc nghe hay đọc câu
chuyện nói về một ngƣời có sức khỏe HS trả lời .
đặc biệt không nào ?

Để các em đƣợc biết thêm một số câu
chuyện nói về ngƣời có khả năng hoặc
có sức khoẻ đặc biệt thì cô và các em
sẽ tìm hiểu qua bài : Kể chuyện đƣợc
chứng kiến hoặc tham gia

Hƣớng dẫn hs kể chuyện:

Hoạt động 1:Hƣớng dẫn hs hiểu yêu HS nhắc lại tựa bài .
cầu đề bài
10 phút -Yêu cầu hs đọc đề bài và gạch dƣới
các từ quan trọng.
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH-Yêu cầu 4 hs nối tiếp đọc các gợi ý. -Đọc và gạch: Ke lại một chuyện về

-Yêu cầu hs giới thiệu nhân vật muốn một ngƣời có khả năng hoặc có sức

kể: Ngƣời ấy là ai, ở đâu, có tài gì? khoẻ đặc biệt mà em biết.

-Dán bảng 2 phƣơng án kể chuyện -Đọc gợi ý.

theo gợi ý 3. -Giới thiệu ngƣời muốn kể.

-Yêu cầu hs lập dàn ý cho bài kể, khen
ngợi những hs đã chuẩn bị trƣớc dàn ý
ở nhà.
-Đọc và lựa chọn 1 trong 2 gợi ý để
* Kĩ thuật trình bày 1 phút . thực hiện:
-Nhắc hs kể chuyện ở ngôi thứ nhất
(tôi, em)
+Kể một câu chuyện cụ thể có đầu,
Hoạt động 2: Hs thực hành kể chuyện có cuối.
-Cho hs kể chuyện theo cặp và hƣớng +Kể sự việc chứng minh khả năng
dẫn góp ý cho từng nhóm. đặc biệt của nhân vật (không kể
* Kĩ thuật giao nhiệm vụ thành chuyện)

19 phút -Dán tiêu chuẩn đánh giá cho cả lớp -Lập dàn ý cho bài kể của mình.
xem và dựa vào đó mà nhận xét bạn

-Cho hs thi kể trƣớc lớp.
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

-Cho hs bình chọn bạn kể tốt và nêu
đƣợc ý nghĩa câu chuyện.

4.Củng cố,

.-GV giáo dục HS chăm chú theo dõi -Kể theo cặp về câu chuyện của
bạn kể truyện. Nhận xét , đánh giá mình .
đúng lời kể
-Hs thi kể và cả lớp nghe, đặt câu hỏi
5- Dặn dò: -Các em về nhà kể lại cho bạn trả lời.
3 phút truyện cho ngƣời thân, xem trƣớc nội
dung tiết sau.

-Gv nhận xét tiết học, khen ngợi
những hs kể tốt và cả những hs chăm
chú nghe bạn kể, nêu nhận xét chính
1 phút
xác
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản