Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29

Chia sẻ: hominhtampro

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29

TUAÀN 19
Thö ùhai, ngaøy 5 thaùng 01 naêm 2009
ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 19
BAØI: KÍNH TROÏNG BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
- Nhaän thöùc vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng
- Bieát baøy toû söï kính troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lao
- Kính troïng vaø bieát ôn nhöõng ngöôøi lao ñoäng.
II. ÑOÀ DUØNG : Moät soá ñoà duøng cho troø chôi ñoùng vai
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
A.Baøi cuõ: (5’) Thöïc haønh kó naêng cuoái hoïc kì I - Taïi sao phaûi trung thöïc
trong hoïc taäp?
- Em ñaõ tham gia nhöõng coâng vieäc
gì ôû nhaø, ôû tröôøng
B.Baøi môùi: (30’) “ Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng”
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
a.Giôùi thieäu baøi: “Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng”
b.Caùc hoaït ñoäng:
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp (Truyeän “Buoåi hoïc
ñaàu tieân” SGK/28)
-GV ñoïc truyeän (hoaëc keå chuyeän) “Buoåi hoïc -1 HS ñoïc laïi truyeän “Buoåi
-GV cho HS thaûo luaän theo 2 caâu hoûi (SGK/28) hoïc ñaàu tieân”
+Vì sao moät soá baïn trong lôùp laïi cöôøi khi -HS thaûo luaän theo caëp
nghe baïn Haø giôùi thieäu veà ngheøâ nghieäp boá -Ñaïi dieän HS trình baøy keát
+Neáu em laø baïn cuøng lôùp vôùi Haø, em seõ
laøm gì trong tình huoáng ñoù?
-GV keát luaän:
Caàn phaûi kính troïng moïi ngöôøi lao ñoäng, duø laø nhöõng
ngöôøi lao ñoäng bình thöôøng nhaát. -Caùc nhoùm thaûo luaän.
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi (Baøi -Caû lôùp trao ñoåi vaø tranh
taäp 1- SGK/29) -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình
-GV neâu yeâu caàu baøi taäp 1: baøy keát quaû.
Nhöõng ngöôøi sau ñaây, ai laø ngöôøi lao ñoäng? + Ngöôøi lao ñoäng laø: Noâng
a. Noâng daân daân, baùc só, ngöôøi giuùp
b. Baùc só vieäc, laùi xe oâm, giaùm ñoác
c. Ngöôøi giuùp vieäc trong (nhaø) gia ñình coâng ty, nhaø khoa hoïc,
d. Laùi xe oâm ngöôøi ñaïp xích loâ , giaùo
ñ. Giaùm ñoác coâng ty vieân, Kó sö tin hoïc, nhaø
e. Nhaø khoa hoïc vaên, nhaø thô ñeàu laø
g. Ngöôøi ñaïp xích loâ + Vì hoï ñeàu laø nhöõng
h. Giaùo vieân ngöôøi laøm vieäc coù ích cho
i. Người buoân baùn ma tuùy xaõ hoäi, cho gia ñình vaø baûn
k. Keû troäm
l. Ngöôøi aên xin
m. Kó sö tin hoïc
n. Nhaø vaên, nhaø thô
-GV keát luaän:
+Noâng daân,baùc só, ngöôøi giuùp vieäc, laùi xe oâm,
giaùm ñoác coâng ty, nhaø khoa hoïc, ngöôøi ñaïp xích loâ , -HS laéng nghe.
giaùo vieân, Kó sö tin hoïc, nhaø vaên, nhaø thô ñeàu laø
nhöõng ngöôøi lao ñoäng (Trí oùc hoaëc chaân tay).
+Nhöõng ngöôøi aên xin, keû troäm, keû buoân baùn ma tuùy,
keû buoân baùn phuï nöõ, treû em khoâng phaûi laø ngöôøi lao
ñoäng vì nhöõng vieäc laøm cuûa hoï khoâng mang laïi lôïi ích,
thaäm chí coøn coù haïi cho xaõ hoäi.
*Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp 2-
-GV chia 6 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi -Caùc nhoùm laøm vieäc.
nhoùm thaûo luaän veà 1 tranh. -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình
Em hãy cho biết những công việc của người lao động dưới -Caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt
đây đem lại lợi ích gì cho xã hội?
Nhoùm 1 :Tranh 1
Nhoùm 2 : Tranh 2
Nhoùm 3 : Tranh 3
Nhoùm 4 : Tranh 4
Nhoùm 5 : Tranh 5
Nhoùm 6 : Tranh 6
-GV ghi laïi treân baûng theo 3 coät
-GV keát luaän:
+Moïi ngöôøi lao ñoäng ñeàu mang laïi lôïi ích cho baûn
thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.
-HS laøm baøi taäp
*Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân (Baøi taäp 3-
-HS trình baøy yù kieán caû
-GV neâu yeâu caàu baøi taäp 3:
lôùp trao ñoåi vaø boå sung.
Nhöõng haønh ñoäng, vieäc laøm naøo döôùi
ñaây theå hieän söï kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi
a. Chaøo hoûi leã pheùp
b. Noùi troáng khoâng
c. Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng, ñoà chôi.
d. Duøng hai tay khi ñöa hoaëc nhaän vaät gì
ñ. Hoïc taäp göông nhöõng ngöôøi lao ñoäng
e. Quyù troïng saûn phaåm lao ñoäng
g. Giuùp ñôõ ngöôøi lao ñoäng nhöõng vieäc phuø
hôïp vôùi khaû naêng Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù trang
h. Coi thöôøng ngöôøi lao ñoäng ngheøo, ngöôøi lao
ñoäng chaân tay
-GV keát luaän:
+Caùc vieäc laøm a, d, ñ, e,g laø theå hieän söï kính troïng,
bieát ôn ngöôøi lao ñoäng.
+Caùc vieäc laøm b, h laø thieáu kính troïng ngöôøi lao
ñoäng
C.Cuûng coá, daën doø:(5’)
- Vì saoemphaûi kính troïngvaøbieátôn ngöôøi lao ñoäng
- CB : Kính troïngvaøbieátôn ngöôøi lao ñoäng (T2)

Thöù ba, ngaøy6 thaùng01 naêm2009
THEÅ DUÏC : Tieát 37
BAØI: ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP- TC “CHAÏY THEO HÌNH TAM
GIAÙC
I. Muïc tieâu :
-OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ôû möùc
töông ñoái chính xaùc.
-Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia
chôi chuû ñoäng tích cöïc.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp
luyeän.tieän : Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Chaïy theo hình tam giaùc ”
Phöông
nhö côø, keû saün caùc vaïch cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá
cô baûn” vaø troø chôi.phaùp leân lôùp:
III. Noäi dung vaø phöông
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc
löôïng
1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh phuùt x x x x x x x x x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc 1–2 Gv
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.
-Khôûi ñoäng: Caû lôùp chaïy chaäm 
theo moät haøng doïc xung quanh saân 1 phuùt
+Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt , Gv
khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, 1 phuùt

coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai.
+Troø chôi: “Bòt maét baét deâ”. 2 phuùt
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22
a) Baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn’’ phuùt
* OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng 12 – 14 Gv
ngaïi vaät thaáp phuùt
-GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch thöïc x x x x x
-Toå chöùc cho HS oân laïi caùc ñoäng
taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät döôùi 2 – 3 laàn
döï ñieàu khieån cuûa GV. cöï li 10
* GV toå chöùc cho HS oân taäp theo 15m
töøng toå ôû khu vöïc ñaõ quy ñònh .GV
theo doõi bao quaùt lôùp vaø nhaéc
nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn
b) Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc”hoaëc 
troø chôi HS öa thích: 5–6 
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi
 x
vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå
-Neâu teân troø chôi.
-GV cho HS nhaéc laïi caùch chôi. x
-GV giaûi thích laïi ngaén goïn luaät x
chôi vaø toå chöùc cho HS thi ñua chôi x
chính thöùc theo toå. GV theo doõi
nhaéc caùc em khi chaïy phaûi thaúng
höôùn, ñoäng taùc phaûi nhanh, kheùo
leùo khoâng ñöôïc quy phaïm ñeå ñaûm
-Sau caùc laàn chôi GV quan saùt,
nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng toå HS
\3. Phaàn keát thuùc: 4–6 x x x x x x x x x x
-HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay 1 phuùt x x x x x x x x x
-HS ñi theo voøng troøn xung quanh 1 phuùt Gv
saân taäp, vöøa ñi vöøa hít thôû saâu.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi 1–2
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc 1–2
ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi
taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn”.-GV


KHOA HOÏC : Tieát 37
BAØI: TAÏI SAO COÙ GIOÙ ?
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát : Giaûi thích taïi sao coù gioù ?
- Giaûi thích taïi sao ban ngaøy gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát bieån, ban ñeâm
gioù thoåi töø ñaát lieàn ra bieån - Laøm thí nghieäm chöùng minh khoâng khí
chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù - Giaûi thích taïi sao coù gioù ?
- GDHS yeâu thích tìm hieåu khoa hoïc
II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 74, 75/SGK. - Chong choùng Chuaån bò caùc ñoà
duøng thí nghieäm theo nhoùm+ Hoäp ñoái löu nhö mieâu taû - SGK/ 74 +
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Khoâng khí caàn cho söï soáng .
- Chaátkhí naøocaàncho söï soángcuûacon ngöôøi, thöïc vaätvaøñoängvaät?
- Neâu moätvaøi thí vuï cho thaáykh. khí raát caàncho söï soángcuûacon ngöôøi, ñoängvaät
vaøthöïc vaät
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Taïi sao coù gioù ?
2.. Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng 1: Chôi chong choùng Laøm vieäc nhoùm-toå
*MT: Laøm thí nghieäm chöùng minh + Chôi chong choùng treân saân
khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh tröôøng -> quan saùt, tìm hieåu
- Keát luaän :+ Khi ta chaïy, khoâng khí - Khi naøo chong choùng khoâng
quanh ta chuyeån ñoäng, taïo ra gioù . - Khi naøo chong choùng quay ?
Gioù thoåi maïnh laøm chong choùng Khi naøo chong choùng quay nhanh,
quay nhanh Gioù thoåi yeáu laøm chong chaäm ?
choùng quay chaäm. Khoâng coù gioù
. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu nguyeân nhaân
gaây ra gioù. - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
*MT: HS bieát giaûi thích taïi sao coù gioù. -> tieán haønh thí nghieäm -> TLCH
- Keát luaän: - Khoâng khí chuyeån ñoäng töø ôû SGk .
nôi laïnh ñeán nôi noùng. Söï cheânh leäch nhieät
ñoä cuûa khoâng khí laø nguyeân nhaân gaây ra
söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí . Khoâng khí
chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù .
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu nguyeân nhaân - Laøm vieäc nhoùm 4 .
gaây ra söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng + Ñoïc thoâng tin ôû muïc : Baïn
khí trong töï nhieân caàn bieát – SGK/75 .
*MT: Giaûi thích ñöôïc taïi sao ban ngaøy + Keát hôïp kieán thöùc ôû HÑ2 ->
gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn vaø giaûi thích: Taïi sao ban ngaøy gioù
ban ñeâm gioùtöø ñaát lieàn thoåi ra töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn vaø
- Keát luaän :- Söï cheânh leäch nhieät ñoä ban ñeâm gioù töø ñaát lieàn thoåi
vaøo ban ngaøy vaø ban ñeâm giöõa bieån vaø
ñaát lieàn ñaõ laøm cho chieàu gioù thay ñoåi
giöõa ban ngaøy vaø ñeâm .
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Giaûi thích taïi sao coù gioù ?
- Chuaån bò : Gioù nheï, gioù maïnh, phoøng choáng baõo.

************************************


Thöù tö ngaøy 7 thaùng 01 naêm 2009
LÒCH SÖÛ : Tieát 19
BAØI: NÖÔÙC TA CUOÁI THÔØI TRAÀN
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS bieát :
- Caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa TK XIV .Vì sao nhaø
Hoà thay nhaø Traàn .?
- Trình baøy ñöôïc noäi dung baøi hoïc
- GDHS töï haøo veà lòch söû haøo huøng cuûa daân toäc
II.Chuaån bò : PHT cuûa HS. Tranh minh hoaï nhö SGK neáu coù .
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
1.OÅn ñònh: (1’) Cho HS haùt .
2.KTBC :(4’) Kieåm tra HK1
-YÙ chí quyeát taâm tieâu dieät quaân xaâm löôïc quaân Moâng-Nguyeân cuûa
quaân daân nhaø Traàn ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ?
-Khi giaëc Moâng –Nguyeân vaøo Thaêng Long vua toâi nhaø Traàn ñaõ duøng
keá gì ñeå ñaùnh giaëc ?
-HS traû lôøi caâu hoûi .-HS nhaän xeùt . -GV nhaän xeùt , ghi ñieåm .
3.Baøi môùi :(30’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
a.Giôùi thieäu baøi: Giôí thieäu vaø ghi töïa. -HS nghe.
b.Caùc hoaït ñoäng:
* Hoaït ñoäng 1 :Tình hình đất nước cuối thời
Trần.
GV phaùt PHT cho caùc nhoùm. Noäi dung cuûa -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø
phieáu: cöû ngöôøi trình baøy keát quaû .
Vaøo giöõatheákæXIV : + AÊn chôi sa ñoïa.
+VuaquannhaøTraànsoángnhötheánaøo? +Ngang nhieân vô veùt cuûa daân
+Nhöõngkeû coù quyeàntheáñoái xöû vôùi daân laøm giaøu.
ra sao? + Voâ cuøng cöïc khoå.
+Cuoäcsoángcuûanhaândaânnhötheánaøo? +Baát bình, phaãn noä tröôùc
+Thaùi ñoä phaûn öùng cuûa nhaân daân vôùi thoùi sa hoa, boùc loät cuûa vua
trieàuñìnhra sao? quan. Noâng daân vaø noâ tì ñaõ
+ Giaëc ngoaïi xaâm laêm le xaâm
+Nguycô ngoaïi xaâmnhötheánaøo? löôïc nöôùc ta

-Caùc nhoùm khaùc nhaän
-GV nhaänxeùt,keátluaän. -1 HS neâu. -HS traû lôøi.
-GV cho 1 HS neâukhaùi quaùttình hình cuûañaát
nöôùcta cuoái thôøi Traàn. Hoaït ñoäng nhoùm 4
*Hoaït ñoäng2: Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn.
-GV toå chöùc cho HS thaûo luaän 3 caâu +Laø quan ñaïi thaàn cuûa nhaø
+Hoà Quyù Ly laø ngöôøi nhö theá +OÂng ñaõ thay theá caùc quan
+OÂng ñaõ laøm gì ? cao caáp cuûa nhaø Traàn baèng
nhöõng ngöôøi thöïc söï coù taøi,
ñaët leä caùc quan phaûi thöôøng
xuyeân xuoáng thaêm daân . Quy
ñònh laïi soá ruoäng ñaát, noâ tì
cuûa quan laïi quyù toäc, neáu
thöøa phaûi noäp cho nhaø nöôùc.
Nhöõng naêm coù naïn ñoùi, nhaø
+Haønh ñoäng truaát quyeàn vua cuûa -HS thaûo luaän vaø traû lôøi caâu
Hoà Quyù Ly coù hôïp loøng daân khoâng ?
-GV cho HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi : -HS khaùc nhaän xeùt, boå sung .
Haønh ñoäng truaát quyeàn vua laø hôïp
loøng daân vì caùc vua cuoái thôøi nhaø
Traàn chæ lo aên chôi sa ñoïa, laøm cho
vaø Hoà Quyù Ly ñaõ coù nhieàu caûi
caùch tieán boä.
4.Cuûng coá ,daën doø: (5’)
-GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong SGK.
-Trình baøy nhöõng bieåu hieän suy taøn cuûa nhaø Traàn?
-Trieàu Hoà thay trieàu Traàn coù hôïp loøng daân khoâng? Vì sao ?
-Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “ Chieán thaéng Chi Laêng”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
***************************************

Thöù naêm ngaøy 8 thaùng 01 naêm 2009
THEÅ DUÏC : Tieát 38
BAØI: ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP – TROØ CHÔI : “THAÊNG
BAÈNG”
I. Muïc tieâu :
-OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Yeâu caàu thöïc hieän thuaàn thuïc kó
naêng naøy ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng.
-Troø chôi: “Thaêng baèng ”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông
ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp. ñaûm baûo an toaøn taäp
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû tröôùc saân chôi, duïng cuï cho taäp luyeän
baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi ”.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc
löôïng
1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh 1–2 x x x x x x x x x x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc Gv
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.
-Khôûi ñoäng: Caû lôùp chaïy chaäm 1 phuùt
theo moät haøng doïc xung quanh saân Gv
-Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt, khôûi 1 phuùt
ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, coå 
chaân, ñaàu goái, hoâng, vai. 1 phuùt
-Troø chôi : “Chui qua haàm ” hoaëc troø
chôi HS yeâu thích. 18- 22
2. Phaàn cô baûn: phuùt x x x x x x x x x
a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn 10– x x x x x x x x x
luyeän tö theá cô baûn: Gv
* OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng 3–4
haøng, quay sau. 2 – 3 laàn
-GV chæ huy cuøng caû lôùp thöïc
-Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn x x x x x
taäp, GV theo doõi söûa sai cho HS, 1–2
nhaéc nhôû caùc em taäp luyeän.
-Caû lôùp lieân hoaøn caùc ñoäng taùc 6–8
treân theo leänh cuûa GV.
* OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi
vaät thaáp.
-GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch thöïc
-Toå chöùc cho HS oân laïi caùc ñoäng
taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät döôùi döï
ñieàu khieån cuûa GV.

-GV toå chöùc cho HS oân taäp theo 7–8 x x
töøng toå ôû khu vöïc ñaõ quy ñònh. GV
theo doõi bao quaùt lôùp vaø nhaéc nhôû 
caùc em ñaûm baûo an toaøn trong
b) Troø chôi : “Hoïc troø chôi thaêng baèng”
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi
vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå
chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng.
-Neâu teân troø chôi.
-GV höôùng daãn caùch chôi:
Chuù yù : GV choïn HS chôi coù cuøng taàm
voùc vaø söùc löïc. 4–6
-Toå chöùc thi ñaáu giöõa caùc toå theo 1–2
phöông phaùp loaïi tröïc tieáp töøng ñoâi
moät, toå naøo coù nhieàu baïn giöõ
ñöôïc thaêng baèng ôû trong voøng troøn 2–3
laø toå ñoù thaéng vaø ñöôïc bieåu 1–2
x x x x x x x x x x
3. Phaàn keát thuùc:
x
-HS ñi theo haøng doïc thaønh voøng
x x x x x x x x x
troøn xung quanh saân taäp, vöøa ñi
x x
vöøa thaû loûng vöøa hít thôû saâu.
Gv
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc
ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi
taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn”. -GV
-HS hoâ “khoûe”.

***********************************

KHOA HOÏC: Tieát 38
BAØI: GIOÙ NHEÏ , GIOÙ MAÏNH . PHOØNG CHOÁNG BAÕO .(GD.BVMT)
I .MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát:
- Phaân bieät gioù nheï, gioù khaù maïnh, gioù to, gioù döõ .
- Noùi veà nhöõng thieät haïi do doâng, baõo gaây ra vaø caùch phoøng
- Bieát caùch phoøng choáng baõo vaø baûo veä moâi tröôøng khi gioù
II. ÑOÀ DUØNG:Hình trang 76,77/SGKPhieáu hoïc taäp
- Söu taàmcaùchìnhveõ, tranhaûnh,veàcaùccaápgioù, veànhöõngthieäthaïi do doâng,
baõogaâyra
- Söu taàmhoaëcghi laïi nhöõngbaûntin thôøi tieátcoù lieânquanñeángioù baõo
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) Taïi sao coù gioù ? Giaûi thích taïi sao coù gioù ?
- Giaûi thích taïi sao ban ngaøy gioù bieånthoåi vaøo ñaátlieàn, ban ñeâmgioù töø ñaát
lieànthoåi ra bieån
B.Baøi môùi: (25’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Gioù nheï, gioù maïnh,
phoøng choáng baõo 2. Caùc hoaït ñoäng :
. Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà moät soá caáp - Laøm vieäc nhoùm ñoâi
- GV giôùi thieäu veà ngöôøi ñaàu tieân nghó ra - Quan saùt hình veõ vaø ñoïc
caùch phaân chia söùc gioù thaønh 13 caáp caùc thoâng tin trong sgk/ 76
Caáp gioù Taùc ñoäng cuûa caáp gioù . -> Hình thaønh phieáu baøi
Caáp 5: - Khi coù gioù naøy maây
Gioù khaù bay, caây nhoû ñu ñöa, soùng
nöôùc trong hoà daäp dôøn
Caáp 9: - Khi coù gioù naøy, baàu trôøi
Gioù chó ñaày nhöõng ñaùm maây ñen,
caây lôùn gaõy caønh nhaø
coù theå bò toác maùi
Caáp 0: - Luùc naøy khoùi baây
Khoâng coù thaúng leân trôøi, caây coû
gioù
Caáp 7: - Khi coù gioù naøy, trôøi coù
Gioù to theà toái vaø coù baõo . Caây
lôùn ñu ñöa, ngöôøi ñi boä ôû
ngoaøi trôøi seõ raát khoù
khaên vì phaûi choáng laïi
Caáp 2: - Khi coù gioù naøy, baàu trôøi - Laøm vieäc theo nhoùm 4
Gioù nheï thöôøng saùng suûa, baïn coù - Quan saùt H5, 6 vaø muïc
theå caûm thaáy gioù treân “baïn caàn bieát” sgk/77 ->
da maët, nghe thaáy tieáng + Neâu nhöõng daáu hieäu
laù rì raøo, nhìn ñöôïc laøn ñaëc tröng cuûa baõo .
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà söï thieät haïi + Neâu taùc haïi do baõo gaây
cuûa baõo vaø caùch phoøng choáng baõo . ra vaø moät soá caùch phoøng
* MT : Noùi veà nhöõng thieät haïi do doâng, choáng baõo . Lieân heä thöïc
baõo gaây ra vaø caùch phoøng choáng baõo
- Keát luaän :
+ Baõo thöôøng gaây thieät haïi veà ngöôøi
vaø cuûa .Nhöõng daáu hieäu ñaët tröng cuûa
baõo : Trôøi toái (coù theå coù möa), gioù to,
hung döõ coù theå laøm caây lôùn gaõy caønh,
nhaø coù theå bò toác maùi .Caàn tích cöïc Giöõ gìn moâi tröôøng soáng
phoøng choáng baõo baèng caùch theo doõi saïch seõ,khoâng vöùt xaû
caùc baûn tin thôøi tieát, tìm caùch baõo veà raùc böøa baõi, söû duïng nhaø
nhaø cöûa, saûn xuaát, chuaån bò thöùc aên, tieâu tieåu hôïp veä sinh. Sau
nöôùc uoáng. Khi caàn phaûi ñeán nôi truù aån baõo luït,phun thuoác phoøng
an toaøn, caét heä thoáng ñieän, ngö daân dòch,khöû truøng nguoàn
Hoaït ñoäng GDMT :
- Baõo ñem theo möa luõ, thöôøng gaây thieät
haïi lôùn veà ngöôøi vaø cuûa, sau côn baõo,
luõ luït laø dòch beänh phaùt sinh. Ñeå ngaên
ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng sau baõo,
C.Cuûng coá - daën doø: (5’)
- Gioù ñöôïc phaânthaønhmaáycaáp? Gioù ôû caápnaøoñöôïc xemlaø baõo?
- Chuaånbò: Khoângkhí bò oâ nhieãm.

Thöù saùu ngaøy9 thaùng1 naêm2009
KYÕ THUAÄT: Tieát 19
LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC TROÀNG RAU HOA
I. Muïc Tieâu: Hoïc xong baøi naøy hs bieát
- Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau, hoa .
-Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc troàng rau hoa
_ - Yeâu thích coâng vòeâc troàng rau, hoa.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Tranh aûnh moät soá loaïi caây rau, hoa.
_Tranh minh hoïa lôïi ích cuûa vieäc cuûa troàng rau, hoa
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A. Baøi cuõ: (5’)Caét khaâu , theâu saûn phaåm töï choïn .
_Ñaùnh giaù chung veà saûn phaåm thöïc haønh cuûa hs
B. Baøi môùi:(30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau,
2.. Caùc hoaït ñoäng :
HÑ1: Höôùng daãn hs tìm hieåu veà lôïi ích cuûa _Laøm vieäc caû lôùp
vieäc troàng rau , hoa .
a. Rau: + Quan saùt tranh TLCH:
_ Rau ñöôïc duøng laøm thöùc aên . Rau cung caáp + Neâu ích lôïi cuûa vieäc
caùc chaát dinh döôõng caàn thieát cho con ngöôøi , troàng rau (hoa)?
rau laøm thöùc aên cho vaät nuoâi . Ngoaøi ra coøn +Rau (hoa) ñöôïc söû duïng nhö
ñöôïc ñem baùn , xuaát khaåu , cheá bieán thöïc theá naøo ?
b. Hoa: +Rau (hoa) ñöôïc söû duïng nhö
_ Hoa ñöôïc duøng ñeå trang trí trong caùc leã hoäi , theá naøo?
trong gia ñình : Laø quaø taëng troàng hoa mang laïi
thu nhaäp raát cao. ÔÛ nöôùc ta moät soá vuøng _ Laøm vieäc theo nhoùm 4
phaùt trieån vieäc troàng hoa : Ñaø laït, Tam Ñaûo, + Ñoïc noäi dung 2- sgk 
.HÑ2: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu ñk khaû TLCH: khí haäu vaø ñaát ñai ôû
naêng phaùt trieån caây rau , hoa ôû nöôùc ta. nöôùc ta thuaän lôïi cho caây
_ Keát luaän : Ñieàu kieän khí haäu , ñaát ñai ôû
nöôùc ta raát thuaän lôïi cho caây rau, hoa phaùt + Ñeå troàng rau, hoa ñaït keát
trieån quanh naêm . Ñôøi soáng caøng cao  nhu quaû cao chuùng ta caàn laøm
caàu söû duïng hoa quaû caøng nhieàu . Vì vaäy ,
ngheà troàng rau , hoa ôû nöôùc ta ngaøy caøng
C. Cuûng coá, daën doø: (5’)_ Vì sao neân troàng nhieàu rau, hoa ?
_ Chuaån bò : vaät lieäu vaø duïng cuï troàng rau , hoa .
********************************************

ÑÒA LÍ: Tieát 19
BAØI: ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ ( GD.BVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát:
- NhöõngñaëcñieåmtieâubieåuveàthieânnhieânñoàngbaèngNamBoä .
- Chævò trí ñoàngbaèngNamBoä treânbaûnñoàVN : SoângTieàn,soângHaäu,soâng
ÑoàngNai, ÑoàngThaùpMöôøi, KieânGiang,Muõi Caø Mau – Trình baøynhöõngñaëc
ñieåmtöï nhieânveàñoàngbaèngNamboä
- GDHS baûoveä nguoànnöôùc, moâi tröôøngôû ñoàngbaèngNamboä
II. ÑOÀ DUØNG: Caùc baûn ñoà: Ñòa lyù töï nhieân VN
- Tranh,aûnhveàthieânnhieâncuûañoàngbaèngNamBoä .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Kieåm tra ñònh kyø cuoái HK 1
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Ñoàng Baèng Nam
2.Caùc hoaït ñoäng :
a)Ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa nöôùc ta.
Hoaït ñoäng 1 :- Ñoàng baèng Nam Boä - Laøm vieäc nhoùm, toå .
naèm ôû phía nam nöôùc ta . Ñaây laø + Döïa vaøo SGK coäng voán hieåu
ñoàng baèng lôùn nhaát ôû nöôùc ta , bieát cuûa baûn thaân ->TLCH
do phuø sa cuûa heä thoáng soâng + Ñoàng baèng Nam Boä naèm phía
Meâ Coâng vaø soâng Ñoàng Nai boài naøo cuûa ñaát nöôùc ? do phuø sa
ñaép, ñoàng baèng coù heä thoáng caùc soâng naøo boài ñaép neân ?
keânh raïch chaèng chòt. Ngoaøi ñaát + Ñoàng Baèng Nam boä coù nhöõng
phuø sa maøu môõ, ñoàng baèng ñieåm gì tieâu bieåu (dieän tích ñòa
coøn coù nhieàu ñaát pheøn ñaát + Xaùc ñònh vò trí ñoàng baèng Nam
maën . Boä, moät soá keânh raïch ?


b) .Maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch + Döïa vaøo SGK -> Neâu ñaëc ñieåm
chaèng chòt cuûa soâng Meâ Coâng -> Giaûi thích
*.Hoaït ñoäng 2: Soâng Meâ Coâng baét vì sao ôû nöôùc ta soâng laïi coù teân
nguoàn töø Trung Quoác coù ñoaïn + Xaùc ñònh vò trí soâng Meâ Coâng,
töø haï löu chaûy treân ñaát Vieät soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng
Nam, daøi treân 200km vaø chia 2 Ñoàng Nai, keânh Vónh teá,….
nhaùnh soâng, soâng Tieàn, soâng - Laøm vieäc caù nhaân
Haäu do hai nhaùnh ñoå ra bieån + Döïa vaøo SGK coäng hieåu bieát
* Hoaït Ñoäng 3 : Ñoàng baèng Nam cuûa baûn thaân -> TLCH.
Boä khoâng ñaép ñeâ ven soâng nhö + Vì sao ôû ñoàng baèng Nam Boä
ôû Ñoàng Baèng Baéc Boä (Nhôø heä khoâng coù ñeâ ven soâng ?
thoáng keânh raïch) vì nhôø coù bieån - Soâng ôû ñaây coù taùc duïng gì ?
hoà sôû Campuchia ñieàu hoøa nöôùc - Ñeå khaéc phucï tình traïng thieáu
soâng Meâ Coâng. Heä thoáng soâng nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ, ngöôøi
ôû ñaây vaøo muøa luõ daân lôïi veà daân nôi ñaây ñaõ laøm gì ?
ñaùnh baét caù, soâng coøn coù taùc
duïng thay chua, röûa maën cho ñaát - Ñieàu hoaø nguoàn nöôùc cho ñoàng
Hoaït ñoäng GDBVMT :- Ñoàng baèng luaù,ñem laïi nguoàn lôïi thuûy
Nam boä mang laïi ích lôïi gì cho saûn,thay chua, röûa maën cho ñaát…
noâng daân? Phaûi laøm gì ñeå moâi Phaûi giöõ gìn veä sinh trong khi sinh
tröôøng soáng ñöôïc trong saïch vaøo hoaït, khoâng khai thaùc böøa baõi
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- NeâunhöõngñaëcñieåmtieâubieåucuûañoàngbaèngNamBoä ?
- CB: Ngöôøi daânôû ñoàngbaèngNamBoä .
HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ - Tieát : 19

KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN

I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 19 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 20
-Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ.
-HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët.
-GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc.
II.Caùc hoaït ñoäng:
1) *Ñaùnh giaù caùc maët : ñaïo ñöùc, hoïc taäp cuûa HS trong tuaàn.
a) Neà neáp
-Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân caàn.
- Xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc.
Tuy nhieân, trong giôø hoïc tình traïng noùi chuyeän vaãn coøn xaûy ra :
M.Troïng, B Traâm, Hieån, Quyeân – Giôø theå duïc 1 soá em chöa
nghieâm tuùc : B. Chaâu, M. Troïng, Hieån
2).Hoïc taäp:
-Ñi hoïc ñuùng giôø ,hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû.
-Ñaûm baûo thôøi gian hoïc ôû nhaø.
3)Veä sinh lôùp,tröôøng saïch,ñeïp.
- Giöõ veä sinh phoøng beänh
- Tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoaù do nhaø tröôøng toå chöùc.
Phöông höôùng tuaàn tôùi :
-Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng
- Khoâng chôi troø chôi gaây chaùy ,noå, thöïc hieän toát ATGT
- Reøn luyeän VSCÑ
- UÛng hoä saùch cho Thö vieän
Hoaït ñoäng Ñoäi :
- Kieåm tra 3 lôøi höùa cuûa Ñoäi vieân


***********************************************
TUAÀN 20
Thö ùhai, ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2009
ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 20
BAØI: KÍNH TROÏNG BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
-Nhaän thöùc vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng
- Bieát baøy toû söï kính troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi
- Kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng
II. ÑOÀ DUØNG :Moät soá ñoà duøng cho troø chôi ñoùng vai
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
A.Baøi cuõ: (5’)Kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng (T1)
- Vì sao chuùng ta phaûi bieát ôn vaø kính troïng ngöôøi lao ñoäng ?
B.Baøi môùi: (30’)*
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Giôùi thieäu baøi:
Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng
2.Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng1: Ñoùng vai (B.T4) - Laøm vieäc theo toå
- Caùc nhoùm thöïc theà hieän . + Thaûo luaän => Thaûo luaän
. N1: Tình huoáng a.
- Phoûng vaán caùc HS ñoùng vai . . N2: Tình huoáng b.
- Giaùo vieân keát luaän : . N3: Tình huoáng c.
a. Caàn roùt nöôùc môøi baùc Tö uoáng . - Laøm vieäc theo nhoùm
b. Haøn seõ nhaéc caùc baïn khoâng neân
coù thaùi ñoä nhö vaäy . Vì laøm nhö vaäy
laø khoâng toân troïng vôùi ngöôøi lôùn
c. Lan nhaéc nhôû caùc baïn khoâng neân
ñuøa giôõn to tieáng ñeå boá laøm vieäc
Hoaït ñoäng 2: Trình baøy saûn phaåm (B- - Laøm vieäc theo nhoùm .
- Trình baøy saûn phaåm + Caùc nhoùm trình baøy saûn
- Nhaän xeùt phaåm cuûa nhoùm theo chuaån bò
- Keát luaän chung : Sgk/28 - 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù .
Hoaït ñoäng tieáp noái
Thöïc hieän nhöõng lôøi noùi, vieäc laøm
theå hieän söï kính troïng, bieát ôn ngöôøi
C.Cuûng coá, daën doø:(5’) Thöïc hieän kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng qua
lôøi noùi vieäc laøm
- CB : Lòch söï vôùi moïi ngöôøi (T2)


Thöù ba ngaøy 13/01/2009
THEÅ DUÏC : Tieát 39
BAØI: ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG TRAÙI, PHAÛI – TROØ CHÔI “THAÊNG BAÈNG”
I. Muïc tieâu :
-OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông
-Troø chôi: “Thaêng baèng ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch, duïng cuï cho taäp luyeän baøi taäp
“Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi ”.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só 1–2 x x x x x x x x x x x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc Gv
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
-Khôûi ñoäng: HS chaïy chaäm theo moät 1 phuùt
haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung
quanh saân tröôøng.
+Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
+Troø chôi: “Coù chuùng em” hoaëc moät 1 laàn (4
troø chôi naøo ñoù maø GV vaø HS löïa laàn 8
2. Phaàn cô baûn: 1 phuùt 
a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän 18- 22
tö theá cô baûn 12–
x x x x x x x x x x x
* OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng
x x x x x x x x x x
haøng, ñi ñeàu theo
Gv
1 – 4 haøng doïc
-Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn
taäp , GVbao quaùt , nhaéc nhôû , söûa sai  x x x x x……… 
cho HS
* OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi 
-GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän
theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå 
tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, GV
ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc giuùp
ñôõ nhöõng hoïc sinh thöïc hieän chöa
ñuùng.

-Toå chöùc cho HS thi ñua taäp hôïp haøng
x x x x x x x x x x
ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4
x
haøng doïc vaø ñi chuyeån höôùng phaûi
x x x x x x x x x x
traùi . Laàn löôït töøng toå thöïc hieän 1
x
laàn vaø ñi ñeàu trong khoaûng 10 – 15m.
Gv
Toå naøo taäp ñeàu , ñuùng, ñeïp, taäp

hôïp nhanh ñöôïc bieåu döông, toå naøo 5–6
keùm nhaát seõ phaûi chaïy 1 voøng xung phuùt
quanh caùc toå thaéng. x x x
Gv
b) Troø chôi : “ Thaêng baèng” x
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø 4–6 Gv
cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, phuùt
ñaàu goái, khôùp hoâng. 2–3
-Neâu teân troø chôi. -GV nhaéc laïi caùch phuùt
chôi 1 phuùt
- Sau vaøi laàn chôi GV coù theå thay ñoåi 1 phuùt
hình thöùc, ñöa theâm quy ñònh hoaëc 1 phuùt
caùch chôi khaùc cho troø chôi theâm
phaàn sinh ñoäng. x x x x x x x x x x x
3. Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x x x
-HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt. x
-Ñöùng taïi choã thöïc hieän thaû loûng, Gv
hít thôû saâu.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. -HS hoâ “khoûe”.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû
giôø hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng
taùc ñi ñeàu.
-GV hoâ giaûi taùn.
KHOA HOÏC: Tieát 39
BAØI: KHOÂNG KHÍ BÒ OÂ NHIEÃM ( GD.BVMT)

I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát: - Theá naøo laø KK trong saïch vaø KK bò oâ
nhieãm?
- Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baån khoâng khí.
- Phaân bieät khoâng khí saïch (trong laønh) vaø khoâng khí baån (khoâng khí bò oâ nhieãm) .
- Coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä baàu khoâng khí trong laønh
II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 78,79/SGK
- Caùc tranh aûnh veà caûnh theå hieän baàu khoâng khí trong saïch, bò oâ
nhieãm
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Gioù nheï, gioù maïnh - Phoøng choáng baõo.- Phaân bieät gioù nheï,
gioù khaù maïnh, gioù to, gioù baõo
- Trình baøy nhöõng thieät haïi do doâng, baõo gaây ra vaø caùch phoøng choáng baõo
B.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Khoâng khí bò oâ nhieãm
2..Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà khoâng khí oâ nhieãm vaø
khoâng khí saïch .
*MT: Phaân bieät khoâng khí saïch( trong laønh ) vaø - Laøm vieäc nhoùm ñoâi
khoânh khí baån (khoâng khí bò oâ nhieãm ) + Quan saùt h78,79/SGK ->
- H2: Nôi coù khoâng khí trong saïch xaùc ñònh hình theå hieän
- H1,3,4: khoâng khí bò oâ nhieãm . khoâng khí
- Keát luaän Tron
+ Khoâng khí saïch laø khoâng khí trong suoát, g Saïch
khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò, caùc chaát O
ñoäc haïi chæ chieám moät tæ leä thaáp , khoâng  nhieãm
laøm haïi ñeán sk con ngöôøi . + Khoâng khí coù nhöõng tính
- Khoâng khí bò oâ nhieãm laø khoâng khí coù chaát naøo ?
chöùa chaát ñoäc haïi quaù tæ leä cho pheùp, coù
haïi cho sk con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà nhöõng nguyeân nhaân
gaây oâ nhieãm khoâng khí.
*MT: Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baån baàu
khoâng khí.
- Nguyeân nhaân laøm oâ nhieãm laøm khoâng khí
+ Do buïi
+ Do khí ñoäc
Hoaït ñoäng GDBVMT Laøm vieäc caû lôùp
MT : GDHS yù thöùc baûo veä giöõ gìn baàu khoâng khí + Lieân heä thöïc teá -> yù
trong laønh kieán
- Laøm theá naøo ñeå baàu khoâng khí luoân ñöôïc
trong laønh, baûo ñaûm söùc khoeû con ngöôøi?
Troàng nhieàu caây xanh - caùc
nhaø maùy xöû lyù toát khoùi
buïi, caùc khí ñoäc thaûi ra trong
quaù trình saûn xuaát- xöû lyù
raùc thaûi sinh hoaït phaûi giaûi
quyeát kòp thôøi, khoâng ñeå
toàn ñoïng phaùt sinh khí
ñoäc….
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Phaânbieätkhoângkhí saïchvaøkhoângbò oâ nhieãm.
- CB: Baûoveäbaàukhoângkhí trongsaïch.
Thöù tö ngaøy14/01/2009
LÒCH SÖÛ : Tieát 20
BAØI: CHIEÁN THAÉNG CHI LAÊNG
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS bieát :
- Dieãn bieán vaø y Ù nghóa quyeát ñònh cuûa traän Chi Laêng ñoái vôùi thaéng lôïi
cuûa khôûi nghóa Lam Sôn
- Thuaät laïi dieãn bieán traän Chi Laêng .
- Caûm phuïc söï thoâng minh saùng taïo trong caùch ñaùnh giaëc cuûa oâng cha ta qua traän Ch
Laêng .
II. ÑOÀ DUØNG:Hình trong SGK phoùng to .
- Phieáu baøi taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Nöôùc ta cuoái thôøi Traàn
- Neâu caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa TKXIV
- Vì sao nhaø Hoà thay nhaø Traàn ?
B.Baøi môùi: (30’)
caûnh aûi Chi Laêng. - Laøm vieäc theo nhoùm-toå
+ Thaûo luaän -> TLCH:
+ Khi quaân Minh ñeán Aûi Chi
.HÑ3: Dieãn bieán traän Chi Laêng. laêng, kò binh ta ñaõ haønh ñoäng
- Dieãn bieán : nhö theá naøo ?
- Khi quaân Minh ñaùnh vaøo Laïng Sôn kò binh + Quaân Minh phaûn öùng ra sao ?
ta ngheânh chieán roài quay ñaàu giaû boä thua + Kò binh cuûa nhaø Minh bò thua
ñeå nhöû Lieãu Thaêng vaø ñaùm kò binh vaøo nhö theá naøo ?
aûi…. Caû kò binh vaø boä binh cuûa giaëc Minh + Boä binh cuûa nhaø Minh bò thua
ñeàu bò phuïc kích -> soá bò gieát, soá boû chaïy nhö theá naøo ?
. - Laøm vieäc caû lôùp
- Thaûo luaän ->TLCH :
+ Trong traän Chi Laêng, nghóa
quaân Lam Sôn ñaõ theå hieän söï
HÑ4: Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa cuûa thoâng minh nhö theá naøo
chieán thaéng Chi Laêng.
- Trong traän Chi Laêng, nghóa quaân Lam Sôn + Sau traän Chi Laêng, thaùi ñoä
ñaõ bieát chia vaøo ñòa hình khaù hieãm trôû cuûa quaân Minh nhö theá naøo ?
cuûa aûi Chi Laêng ñeå duï ñòch coù ñöôøng
vaøo maø khoâng coù ñöôøng ra .
- Chieán thaéng Chi Laêng phaù tan möu ñoà
cöùu vieän cuûa nhaø Minh -> quaân Minh phaûi
ñaàu haøng , ruùt veà nöôùc .
- Leâ lôïi leân ngoâi Vua, môû ñaàu thôøi Haäu
Leâ.
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Giaùo duïc hoïc sinh caûm phuïc söï thoâng minh saùng ïtaïo trong caùch ñaùnh
giaëc cuûa oâng cha ta.
- Chuaån bò: Nhaø Haäu Leâ vaø vieäc toå chöùc quaûn lí ñaát nöôùc .

Thöù naêm ngaøy 15 ngaøy 01 naêm 2009
THỂ DỤC TIẾT 40
ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI ,TRAÙI
TROØ CHÔI : “LAÊN BOÙNG”
I. Muïc tieâu :
-OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc
töông ñoái ñuùng.
-Hoïc troø chôi: “Laên boùng baèng tay ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc
ñaàu tham gia ñöôïc vaøo troø chôi.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp
luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch , duïng cuï vaø boùng cho
taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi: Laên boùng baèng tay ”.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc
löôïng
1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só phuùt x x x x x x x x x x
soá. 1–2 x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt x x x x x x x x x x
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. x
-Khôûi ñoäng : HS giaäm chaân taïi choã, Gv
voã tay vaø haùt. 1 phuùt 
+Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân
quanh saân taäp. 1 phuùt
+Khôûi ñoäng caùc khôùp coå chaân, coå
tay, goái, hoâng, vai. 1–2
+Troø chôi : “Quaû gì aên ñöôïc”. phuùt
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22
x x x x
a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän phuùt
x x x x
tö theá cô baûn: 12–
x xx x
* OÂn taäp ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc. 14phuùt
x x x x
-Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn
x x x x
taäp, GV bao quaùt chung vaø nhaéc nhôû 3–4
x x x x
nhöõng em thöïc hieän chöa chính xaùc. phuùt
x x x x
* OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi
x x x x
-GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän
theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå
Gv
tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, 7–8
GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc phuùt
giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh thöïc hieän
chöa ñuùng.
-Toå chöùc cho HS thi ñua ñi ñeàu theo 1
– 4 haøng doïc vaø ñi chuyeån höôùng
phaûi traùi. Laàn löôït töøng toå thöïc hieän
1 laàn vaø ñi ñeàu trong khoaûng 10 – 
15m. Toå naøo taäp ñeàu, ñuùng, ñeïp,
taäp hôïp nhanh ñöôïc bieåu döông, toå
naøo keùm nhaát seõ phaûi chaïy 1 voøng
xung quanh caùc toå thaéng. 7–8
b) Troø chôi: “Laên boùng baèng tay” phuùt
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø
cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân,
ñaàu goái, khôùp hoâng.
-GV höôùng daãn caùch laên boùng.
Chuaån bò :
-Keû 2 vaïch chuaån bò vaø xuaát phaùt caùch x x x x x
nhau 1,5m, caøch vaïch xuaát phaùt 10m, ñaët 1 vaät x……………
hoaëc caém côø laøm ñích. moãi ñoäi 1 quaû boùn.g x x x x x
Caùch chôi : x……………
-GV taäp tröôùc ñoäng taùc di chuyeån,
tay ñieàu khieån quaû boùng, caùch quay
voøng ôû ñích.
-Khi HS taäp thuaàn thuïc nhöõng ñoäng
taùc treân GV toå chöùc cho HS chôi thöû.
-GV höôùng daãn theâm nhöõng tröôøng
hôïp phaïm quy ñeå HS naém ñöôïc luaät
chôi.
-GV toå chöùc cho hS chôi chính thöùc. 4–6
3. Phaàn keát thuùc: phuùt
-Ñöùng taïi cho ãvoã tay, haùt. 1 phuùt
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 1 phuùt
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû 1 phuùt Gv
giôø hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng
taùc ñi ñeàu.
-GV hoâ giaûi taùn.
-HS hoâ “khoûe”.
***************************

KHOA HOÏC: Tieát 40
BAØI: BAÛO VEÄ BAÀU KHOÂNG KHÍ TRONG SAÏCH (GD.BVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát:
- Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä khoâng khí trong saïch.
- Cam keát thöïc hieän baûo veä baàu khoâng khí trong saïch .
- Veõ tranh coå ñoäng vaø tuyeân truyeàn baûo veä baàu khí quyeån trong laønh
.
II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 80,81/SGK - Giaáy A0 .
- Söu taàm caùc tö lieäu, hình veõ, tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng baûo veä
moâi tröôøng khoâng khí
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) Khoâng khí bò oâ nhieãm .
- Phaân bieät khoâng khí saïch vaø khoâng khí bò oâ nhieãm .
- Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baàu khoâng khí
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Baûo veä khoâng khí
trong laønh
2.. Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu nhöõng bieän
phaùp baûo veä khoâng khí trong saïch . - Laøm vieäc theo caëp.
*MT: Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân + Quan saùt h ôû SGK/81,82 -> TLCH:
laøm ñeå baûo veä baàu khoâng khí trong saïch. Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå
+ Keát luaän : Choáng oâ nhieãm khoâng baûo veä baàu khoâng khí trong
khí baèng caùch : laønh ?
+ Thu gom vaø xöû lí raùc, phaân hôïp lí.
+ Giaûm löôïng khí ñoäc hòa cuûa xe coù
ñoäng cô chaïy baèng xaêng daàu vaø
cöûa nhaø maùy, giaûm khoùi ñun beáp .
+ Baûo veä röøng vaø troàng nhieàu caây
xanh ñeå giöõ cho baàu khoâng khí trong - Laøm vieäc theo nhoùm , toå
laønh .
Hoaït ñoäng 2: Veõ tranh coå ñoäng baûo veä + Thaûo luaän -> xaây döïng baûn cam
baàu khoâng khí trong saïch keát .
*MT: Baûn thaân HS cam keát tham gia baûo + Veõ tranh vaø tìm yù cho noäi dung
veä baàu khoâng khí trong saïch vaø tuyeân tranh
truyeàn , coå ñoäng ngöôøi khaùc cuøng baûo veä
baàu khoâng khí trong saïch .
- GDBVMT : Em phaûi laøm gì khi coù
ngöôøi chaët caây, xaû raùc böøa baõi - Nhaéc nhôû moïi ngöôøi khoâng neân
chung quanh nôi em ôû ? chaët caây xanh vì caây xanh sinh ra
- Trình baøy tranh vaø yù töôûng cuûa oxy, loïc khoâng khí, khoâng neân xaû
tranh raùc böøa baõi vì seõ gaây oâ nhieãm
- Ñaùnh giaù nhaän xeùt . moâi tröôøng.
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Keå teânmoätsoávieäcneânlaømvaøkhoângneânlaømñeåbaûoveäbaàu
khoângkhí tronglaønh.
- CB: AÂm Thanh.


Thöù saùungaøy16 thaùng01 naêm2009

KYÕ THUAÄT: Tieát 20
VAÄT LIEÄU VAØ DUÏNG CUÏ TROÀNG RAU, HOA
I. Muïc Tieâu:
- HS bieát ñaëc ñieåm , taùc duïng cuûa caùc vaät lieäu, duïng cuï thöôøng
duøng ñeå gieo troàng chaêm soùc rau, hoa .
-Bieát söû duïng moät soá duïng cuï lao ñoäng troàng rau, hoa ñôn giaûn
-Coù yù thöùc giöõ gìn , baûo quaûn vaø baûo ñaûm an toaøn khi söû duïng
duïng cuï gieo troàng rau , hoa
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
GV-Maãu : haït gioáng , moät soá loaïi phaân hoùa hoïc, phaân vi sinh , cuoác ,
caøo, voà ñaäp ñaát , daàm xôùi, bình coù voøi hoa sen , bình xòt nöôùc .
HS- SGK kĩ thu 4 .
ật
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A. Baøi cuõ: (5’)Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau hoa
- Goïi 2 HS TLCH:+Vì sao neân troàng nhieàu rau hoa .
+Vì sao coù theå troàng rau, hoa quanh naêm vaø troàng ôû khaép moïi nôi ?
B. Baøi môùi: (25’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu troàng
rau, hoa.
2.. Caùc hoaït ñoäng : Laøm vieäc caù nhaân .
HÑ1:(10’)-Höôùng daãn HS tìm hieåu + Tham khaûo ôû sgk (nd1)  TLCH:
nhöõng vaät lieäu chuû yeáu ñöôïc söû -Ñeå tieán haønh troàng rau hoa caàn
duïng khi gieo troàng rau, hoa . coù nhöõng vaät lieäu naøo ? Taùc
- Muoán gieo troàng baát cöù moät duïng cuûa nhöõng vaät lieäu naøy ntn
loaïi caây naøo, tröôùc heát ta caàn ? Khi ñöôïc söû duïng ñeå troàng rau
phaûi coù haït gioáng (hoaëc caây hoa ?
gioáng).Coù nhieàu loaïi haït gioáng +Haõy keå teân moät soá haït gioáng
rau hoa khaùc nhau . Moãi loaïi haït rau hoa maø em bieát? Gia ñình em
coù kích thöôùc hình daùng khaùc thöôøng duøng loaïi phaân naøo ñeå
nhau . boùn cho caây
-Caây caàn dinh döôõng ñeå lôùn leân
ra hoa , keát quaû. Phaân boùn laø
nguoàn cung caáp caùc chaát dinh
döôõng cho caây . Coù nhieàu loaïi
phaân boùn . Söû duïng loaïi phaân
boùn naøo vaø söû duïng ra sao laø
coøn tuøy thuoäc vaøo loaïi caây .
-Nôi naøo coù ñaát troàng  coù theå Laøm vieäc nhoùm ñoâi
troàng ñöôïc rau hoa + Ñoïc muïc 2/ sgk tìm hieåu ññ hình
3. HÑ2:(13’)-Höôùng daãn HS tìm hieåu daïng caáu taïo , caùch söû duïng moät
caùc duïng cuï gieo troàng , chaêm soá duïng cuï- thöôøng duøng ñeå gieo
soùc rau hoa. troàng rau hoa ?
-Duïng cuï troàng rau hoa goàm coù :
+Cuoác , daàm xôùi, caøo , voà ñaäp
ñaát, bình töôùi nöôùc .
-Troâng sx noâng nghieäp ngöôøi ta
coøn söû duïng caùc coâng cuï khaùc
nhö maùy caøy , maùy böøa , maùy
laøm coû  giuùp cho coâng vieäc lao
doäng nheï nhaøng hôn , nhanh hôn ,
vaø cho naêng suaát cao hôn .
-Khi söû caùc duïng cuï lao ñoäng caàn
phaûi söø duïng ñuùng caùch vaø baûo ñaûm
an toaøn.
C. Cuûng coá, daën doø(5’)
-Neâu nhöõng vaät lieäu duïng cuï caàn ñeå söû duïng trong vieäc troàng rau
hoa ?
-CB: Ñieàu kieän ngoaïi caûnh cuûa caây rau hoaÑÒA LÍ: Tieát 20

BAØI: NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ ( GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi hoïc, HS bieát:
- Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân toäc, nhaø ôû, laøng xoùm,
tranh phuïc leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ÑBNB- Söï thích öùng cuûa con ngöôøi
vôùi töï nhieân ôû ñoàng baèng Nam Boä .
- Döïa vaøo tranh aûnh tìm ra kieán thöùc
- YÙ thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng
II. ÑOÀ DUØNG:
- Tranh, aûnh veà nhaø ôû, laøng queâ, trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèn
Boä
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Ñoàng baèng Nam Boä
- Xaùc ñònh vò trí cuûa ñoàng baèng Nam Boä treân baûn ñoà VN
- Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà thieân nhieân ñoàng baèng Nam Boä ?
B.Baøi môùi: (30’
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi daân ôû
Ñoàng Baèng Nam Boä .
2.. Caùc hoaït ñoäng : Nhaø ôû cuûa ngöôøi
daân - Laøm vieäc caù nhaân .
*Hoaït ñoäng 1: Nhaø ôû cuûa ngöôøi daân + Döïa vaøo SGK, baûn ñoà phaân boá
- Caùc daân toäc soáng ôû ñoàng baèng daân cö vaø voán hieåu bieát cuûa
Nam Boä chuû yeáu laø Kinh, Khô Me, baûn thaân -> TLCH:
+ Ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø ôû
Chaêm, Hoa ngöôøi daân thöôøng laäp ñaâu vì sao?
aáp, laøm nhaø ôû ven soâng, ngoøi, + Phöông tieän ñi laïi phoå bieán cuûa
keânh raïch . Xuoàng, ghe laø phöông ngöôøi daân nôi ñaây laø gì ?
tieän ñi laïi phoå bieán cuûa ngöôøi daân .
Hieän nay veà nhaø ôû cuõng coù nhieàu
thay ñoåi lôùn .
Trang phuïc vaø leã hoäi . - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
* Hoaït Ñoäng 2 : + Thaûo luaän -> laøm baøi taäp “
Trang phuïc phoå bieán tröôùc ñaây cuûa Quan saùt H1…” SGK/ 119
ngöôøi daân Nam Boä laø quaàn aùo baø + Trang phuïc haøng ngaøy cuûa
ba vaø chieác khaên raèn ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä
- Ngöôøi daân toå chöùc caùc leã hoäi ñeå tröôùc ñaây coù ñaëc bieät gì ?
caàu ñöôïc muøa vaø nhöõng ñieàu may + Leã hoäi cuûa ngöôøi daân nhaèm
maén trong cuoäc soáng . Trong leã hoäi muïc ñích gì ? Trong leã hoäi coù
thöôøng coù caùc hoaït ñoäng nhö ñua nhöõng hoaït ñoäng naøo ? Keå teân
ghe, ñua traâu, …. Moät soá leã hoäi lôùn moät soá leã hoäi ôû ñoàng baèng
ôû ñoàng baèng Nam Boä : Leã hoäi Baø Nam Boä ?
Chuùa Xöù (An Giang) ; hoäi xuaân nuùi
Baø (Taây Ninh), leã thaàn caù OÂng…
* Hoaït ñoäng Giaùo duïc baûoveä moâi tröôøng. Ñaép ñeâ ven soâng ngaên luõ, caûi
Ngöôøi daân ñoàng baèng Nam boä thích taïo ñaát chua maën, ñaùnh baét, nuoâi
öùng vôùi moâi tröôøng töï nhieân nhö troàng thuûy, haûi saûn, troàng luùa
theá naøo? theo muøa nöôùc, troàng traùi caây….
4.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Nhaø ôû tröôùc ñaây vaø sau naøy cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Nam Boä coù
gì khaùc nhau ?
- CB: Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä.


HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ - Tieát : 20

KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN

I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 20 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 21
-Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ.
-HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët.
-GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc.
II.Caùc hoaït ñoäng:
1 *Ñaùnh giaù caùc maët :
a) Neà neáp-Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân caàn.
- Xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc.
Tuy nhieân, trong giôø hoïc tình traïng noùi chuyeän vaãn coøn xaûy ra :
M.Troïng, B Traâm, Hieån, Quyeân – Giôø theå duïc 1 soá em chöa
nghieâm tuùc : B. Chaâu, M. Troïng, Hieån
b).Hoïc taäp:
-Ñi hoïc ñuùng giôø ,hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû. Coøn 1 soá em chöa
tích cöïc phaùt bieåu: Trang, Phuïng B.Ngoïc - Nhaéc nhôû hoïc sinh tích cöïc
hôn : Chí Baûo, Baûo Ngoïc.
c)Veä sinh lôùp,tröôøng coøn leà meà
2.Phöông höôùng tuaàn tôùi :
- Ñi hoïc nghieâm tuùc, ñuùng giôø
-Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng
- Khoâng chôi troø chôi gaây chaùy ,noå, thöïc hieän toát ATGT
3 . Sinh hoaït Ñoäi Kieåm tra khaåu hieàu Ñoäi
--------------------------------------
TUAÀN 21
Thö ùhai, ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2009
ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 21
BAØI: LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng hieåu :
-Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöøôi+ Vì sao caàn lòch söï vôùi moïi
ngöôøi
- Bieát cö xöû vôùi moïi ngöôøi xung quanh
- Töï troïng, toân troïng ngöôøi khaùc, toân troïng neáp soáng vaên minh-+
Ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi bieát cö xöû lòch söï vaø khoâng ñoàng tình
vôùi nhöõng ngöøôi cö xöû baát lòch söï .
II. ÑOÀ DUØNG : Caùc taám theû maøu .Moät soá ñoà vaät phuïc vuï cho troø
chôi ñoùng vai .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP :
A.Baøi cuõ:(5’) Kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng (T2)
- Vì sao chuùng ta phaûi bieát ôn vaø kính troïng ngöôøi lao ñoäng ?
- Goïi moät HS laøm laïi baøi taäp 3 SGK/30
B.Baøi môùi: (30’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Giôùi thieäu baøi: Lòch söï vôùi moïi ngöôøi
2. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp: “Chuyeän ôû
tieäm may” (SGK/31- 32)
-GV neâu yeâu caàu: Caùc nhoùm HS ñoïc -Caùc nhoùm HS laøm vieäc.
truyeän (hoaëc xem tieåu phaåm döïa theo noäi -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình
dung caâu chuyeän) roài thaûo luaän theo caâu baøy keát quaû thaûo luaän
hoûi 1, 2- SGK/32. tröôùc lôùp.
+Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû -Caùc nhoùm khaùc nhaän
cuûa baïn Trang, baïn Haø trong caâu chuyeän? xeùt, boå sung.
+Neáu em laø baïn cuûa Haø, em seõ
khuyeân baïn ñieàu gì? Vì sao?
-GV keát luaän:
+Trang laø ngöôøi lòch söï vì ñaõ bieát chaøo hoûi -HS laéng nghe.
moïi ngöôøi, aên noùi nheï nhaøng, bieát thoâng caûm
vôùi coâ thôï may …
+Haø neân bieát toân troïng ngöôøi khaùc vaø cö xöû
cho lòch söï.
+Bieát cö xöû lòch söï seõ ñöôïc moïi ngöôøi toân
troïng, quyù meán. -Caùc nhoùm HS thaûo luaän.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ñoâi (Baøi -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình
taäp 1- SGK/32) baøy. Caùc nhoùm khaùc
. Nhöõng haønh vi, vieäc laøm naøo sau laø nhaän xeùt, boå sung.
ñuùng? Vì sao?
Nhoùm 1 : b.Trung nhöôøng gheá treân oâtoâ
buyùt cho moät phuï nöõ mang baàu.
Nhoùm 2 : c.Nam nhaän ñöôïc thö vaø caûm
ôn baùc ñöa thö Nhoùm 3 : d. Do sô yù, Laâm
laøm moät em beù ngaõ. Laâm lieàn xin loãi
vaø ñôõ beù daäy.
Nhoùm 4 :. D.Nam ñaõ boû moät con saâu
vaøo caëp saùch cuûa baïn Nga. -Caùc nhoùm thaûo luaän.
-GV keát luaän: +Caùc haønh vi, vieäc laøm b, d laø -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình
ñuùng. baøy. Caùc nhoùm khaùc
+Caùc haønh vi, vieäc laøm, c, ñ laø sai. nhaän xeùt, boå sung.
 Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp
3- SGK/33)
-GV chia 4 nhoùm, giao nhieäm vuï cho moãi -HS laéng nghe.
nhoùm.
Em haõy cuøng caùc baïn trong nhoùm thaûo
luaän ñeå neâu ra moät soá bieåu hieän cuûa
pheùp lòch söï khi aên uoáng, noùi naêng,
chaøo hoûi …
-GV keát luaän: Pheùp lòch söï khi giao tieáp
theå hieän ôû: Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK
Noùi naêng nheï nhaøng, nhaõ nhaën, trang 32
khoâng noùi tuïc, chöûi baäy …
Bieát laéng nghe khi ngöôøi khaùc ñang
noùi.
Chaøo hoûi khi gaëp gôõ.
Caûm ôn khi ñöôïc giuùp ñôõ.
Xin loãi khi laøm phieàn ngöôøi khaùc.
AÊn uoáng töø toán, khoâng rôi vaõi, Khoâng
vöøa nhai, vöøa noùi.
C.Cuûng coá - Daën doø:(5’)
-Söu taàm ca dao, tuïc ngöõ, truyeän, taám göông veà cö xöû lòch söï vôùi
baïn beø vaø moïi ngöôøi.
-Veà nhaø chuaån bò baøi tieát sau.

***********************************************
Thöù ba ngaøy 20 thaùng 01 naêm2009
THEÅ DUÏC – Tieá 41
NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN
TROØ CHÔI : “LAÊN BOÙNG ”
I. Muïc tieâu :
-OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân .Yeâu caàu thöïc hieän
ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc.
-Hoïc troø chôi: “Laên boùng baèng tay”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia
chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp,
ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. Phöông tieän: Chuaån bò coøi, 2 – 4 quaû
boùng, hai em moät daây nhaûy vaø saân chôi cho troø chôi nhö baøi 40.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc
löôïng
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh phuùt x x x x x x x x x x
baùo caùo. 1–2 x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt x x x x x x x x x
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. x x
-Khôûi ñoäng: HS ñöùng taïi choã, voã x x x x x x x x x x
tay vaø haùt. 1 phuùt x
+Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân 1 phuùt
+Khôûi ñoäng caùc khôùp coå chaân, 1 phuùt Gv
coå tay, goái, hoâng, vai. 1 phuùt 
+Ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc.
2. Phaàn cô baûn 18 – 22
a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn phuùt
* OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu 12–
chuïm hai chaân 13phuùt
-GV cho HS khôûi ñoäng kó laïi caùc
khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, x x x x
khôùp vai, khôùp hoâng. x x x x
-GV nhaéc laïi caùch thöïc hieän vaø x xx x
laøm maãu ñoäng taùc so daây, chao x x x x
daây, quay daây keát hôïp giaûi thích x x x x
töøng cöû ñoäng ñeå HS naém ñöôïc. x x x x
+Caùch so daây: Hai tay caàm hai ñaàu daây, x x x x
chaân phaûi hoaëc chaân traùi giaãm leân daây x x x x
(daây ñaët saùt maët ñaát), so keùo daây cho vöøa,
ñoä daøi cuûa daây töø maët ñaát leân tôùi ngang Gv
vai laø thích hôïp.
+Caùch quay daây: Duøng coå tay quay daây, 
ñöa daây töø phía sau leân cao ra tröôùc xuoáng

döôùi, daây gaàn ñeán chaân thì chuïm hai chaân
baät nhaûy leân cho daây qua vaø cöù nhö vaäy
baät nhaûy qua daây moät caùch nhòp nhaøng theo
nhòp quay cuûa daây, khoâng ñeå daây vöôùng
vaøo chaân.
-GV chæ huy cho moät toå taäp laøm
maãu laïi.
-Caùn söï ñieàu khieån luaân phieân cho
caùc toå thay nhau taäp
-GV chæ ñònh moät soá em nhaûy
ñuùng ra laøm ñoäng taùc ñeå taát caû
HS cuøng quan saùt vaø nhaän xeùt.
b) Troø chôi: “ Laên boùng baèng tay ”
x x x x x
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
x……………
-Neâu teân troø chôi. 5–7 x x x x x
-GV cho töøng toå thöïc hieän troø chôi, phuùt x……………
sau ñoù GV nhaän xeùt vaø uoán naén
nhöõng em laøm chöa ñuùng.
-GV phoå bieán laïi quy taéc chôi giuùp
HS naém vöõng luaät chôi.
-GV toå chöùc cho hS chôi chính thöùc. 4–6
-Sau vaøi laàn chôi GV toå chöùc cho HS phuùt
chôi theo quy ñònh laên boùng baèng 2 phuùt
moät hoaëc hai tay tuyø theo nhöõng laàn 1 phuùt
chôi khaùc nhau. Toå naøo thaéng thì 2 phuùt
ñöôïc khen , toå naøo thua thì bò phaït
3. Phaàn keát thuùc
-Ñi theo 1 voøng troøn, thaû loûng chaân GV
tay tích cöïc.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi
hoïc. -HS hoâ “khoûe”.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû
giôø hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng
taùc ñi ñeàu.
-GV hoâ giaûi taùn.

KHOA HOÏC: Tieát 41
BAØI: AÂM THANH
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát:
- Nhaânbieátñöôïc nhöõngaâmthanhxungquanh.
- Thöïc hieänñöôïc caùccaùchkhaùcnhauñeålaømcho vaätphaùtra aâm
thanh.
Neâuñöïôc ví duï hoaëclaømthí nghieämñôngiaûnchöùngminhveàsöï
kieänlieânheägiöõarungñoängvaøsöï phaùtra aâmthanh.
- GDHS yêu thích tìm hiểu các âm thanh đa dạng trong cuộc sống
II. ÑOÀ DUØNG:GV- SGK khoa học 4 .
HS-Chuaånbò theonhoùm:
+ OÁng boû, thöôùc,vaøi hoønsoûi
+ Troángnhoû,moätít giaáyvuïn
+ Moät soáñoàvaätkhaùctaïo ra aâmthanh: Keùo, löôïc…
+ Ñoà duøng:ÑaønGhi Ta
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) Baûo veä baàu khoâng khí trong laønh.
+ Neâu nhöõng vieäc laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä baàu khoâng
khí trong saïch ?
+ Ñoïc laïi baûn cam keát thöïc hieän baûo veä baàu khoâng khí trong saïch
cuûa nhoùm .
B.Baøi môùi: (25’)
1.Giôùi thieäu baøi: (2’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Giôùi thieäu baøi: AÂm Thanh .
2.. Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng 1: (7’) Tìm hieåu caùc aâm thanh xung - Laøm vieäc caù nhaân -
quanh lôùp
*MT: Nhaän bieát ñöôc nhöõng aâm thanh xung quanh + Neâu caùc aâm thanh maø
- Moät soá aâm thanh coù trong cuoäc soáng caùc em bieát ? Phaân bieät
tieáng nhaïc, tieáng chim hoùt, tieáng xe chaïy, phaân loaïi aâm thanh ?

- Coù aâm thanh do con ngöøôi gaây ra, coù aâm
phaùt ra buoåi saùng, ban ngaøy, buoåi toái. - Laøm vieäc theo nhoùm .
Hoaït ñoäng 2: (8’)Thöïc haønh caùc caùch phaùt ra aâm + Taïo ra aâm thanh vôùi
thanh caùc duïng cuï ôû H.2-
*MT: HS bieát vaø thöïc hieän ñöôïc caùc caùch khaùc SGK/82
nhau ñeå laøm cho vaät phaùt ra aâm thanh.
- Baùo caùo veà caùc caùch laøm ñeå phaùt ra
aâm thanh - Laøm vieäc nhoùm ñoâi
- Keát luaän : AÂm thanh do caùc vaät rung + Thöïc hieän thí nghieäm
ñoäng phaùt ra . “Goõ troáng” ôû SGK/83 ->
Hoaït ñoäng 3 Tìm hieåu khi naøo vaät phaùt ra aâm nhaän xeùt
thanh + Noùi -> ñöa tay vaøo yeát
* MT : HS neâu ñöôïc ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñôn haàu
giaûn chuùng minh veà söï lieân heä giöõa rung ñoäng -> Phaùt hieän ra söï rung
vaø söï phaùt ra aâm thanh ñoäng cuûa aâm thanh
quaûn.

Hoaït ñoäng4: (7’)Troø chôi : Tieáng gì, ôû phía naøo
theá ?
*MT: Phaùt trieån thính giaùc ( Khaû naêng phaân bieät
ñöôïc caùc aâm thanh khaùc nhau, ñònh höôùng nôi - Laøm vieäc theo nhoùm
phaùt ra aâm thanh. ) (2nhoùm)
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm : + Thaûo luaän -> xaùc ñònh
+ Moãi nhoùm gaây tieáng ñoäng moät laàn -> aâm thanh do vaät naøo
nhoùm chia ñoaùn xem aâm thanh ñoù do vaät gaây ra
gì gaây ra ?
+ Nhoùm naøo ñoaùn ñuùng nhieàu -> thaéng
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- AÂm thanhlaø gì ? .
- CB: Söï lan truyeànaâmthanh.Thöù tö ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2009
LÒCH SÖÛ : Tieát 21
BAØI: NHAØ HAÄU LEÂ VAØ VIEÄC TOÅ CHÖÙC QUAÛN LÍ ÑAÁT NÖÔÙC

I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS bieát :
- Nhaø HaäuLeâ ra ñôøi tronghoaøncaûnhnaøo.
NhaøHaäuLeâ ñaõtoåchöùcñöôïc moätboämaùynhaønöôùcquy cuûvaøquaûnlí ñaátnöôùctöông
ñoái chaëtcheõ.
- Neâuñöôïchoaøncaûnhra ñôøi vaøtoåchöùcboämaùy nhaønöôùcthôøi HaäuLeâ
- Nhaänthöùcböùôcñaàuveàvai troøcuûaphaùpluaät
II. ÑOÀ DUØNG:
- Sô ñoàveànhaønöôùcthôøi HaäuLeâ
- Moät soáñieåmcuûaBoä LuaätHoàngÑöùc.
- Phieáuhoïc taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Chieán thaéng Chi Laêng .
- Trình baøy sô löôïc dieãn bieán traän Chi Laêng ?
- Trong traän Chi Laêng, nghóa quaân Lam Sôn ñaõ theå hieän söï thoâng minh nhö
theá naøo ?
- YÙ nghóa cuûa chieán thaéng nhö theá naøo?
B.Baøi môùi: (30’)
*. Giôùi thieäu baøi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Nhaø Haäu Leâ vaø
vieäc toå chöùc quaûn lí ñaát nöùôc .
2.. Caùc hoaït ñoäng :
HÑ1: Sô ñoà nhaø nöôùc thôøi HaäuLeâ. - Laøm vieäc caù nhaân - lôùp .
- Giôùi thieäu moät soá neùt veà nhaø - Laéng nghe
Haäu Leâ thaùng 4-1428, Leâ Lôïi leân
ngoâi vua, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Vieät,
nöôùc Ñaïi Vieät ôû thôøi Haäu Leâ phaùt
trieån röïc rôõ nhaát ôû ñôøi Vua Leâ - Laøm vieäc theo caëp
Thaùnh Toâng. + Thaûo luaän. Quan saùt tranh vaø noäi
HÑ2: Quyeàn löïc cuûa nhaø vua dung baøi hoïc ->TLCH: Tìm nhöõng söï
- Keát luaän :vua Leâ Thaùnh Toâng (1460- vieäc theå hieän vua laø ngöôøi coù
1497) quyeàn uy toái cao?
+ Taäp trung quyeàn raát cao. Vua laø con
trôøi coù quyeàn toái cao, tröïc tieáp chæ - Laøm vieäc caù nhaân
huy quaân ñoäi . - Laéng nghe - Thaûo luaän ->TLCH :
+ Luaät Hoàng Ñöùc baûo veä quyeàn lôïi
HÑ3: Boä luaät Hoàng Ñöùc cuûa ai ?
- Giôùi thieäu vai troø cuûa boä luaät
Hoàng Ñöùc -> Coâng cuï ñeå quaûn lí + Luaät Hoàng Ñöùc coù ñaëc ñieåm naøo
ñaát nöôùc. tieán boä ?
+ Luaät Hoàng Ñöùc baûo veä quyeàn lôïi
cho Vua, nhaø giaøu, laøng xaõ ….
+ Ñieåm tieán boä cuûa Luaät Hoàng Ñöùc 1 hoïc sinh ñoïc baøi hoïc trang 48
: giöõ ñöôïc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa
daân toäc vaø baûo veä quyeàn lôïi cuûa
phuï nöõ .
C.Cuûng coá - daën doø: (5’)
- NhaøHaäuLeâ ñaõtoåchöùcboämaùynhaønöôùcntn?
- Chuaånbò: Tröôønghoïc thôøi HaäuLeâ .
Thöùnaêmngaøy05 thaùng02 naêm2009
THEÅ DUÏC : Tieát 42
NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN
TROØ CHÔI : “LAÊN BOÙNG”
I. Muïc tieâu
-OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân .Yeâu caàu thöïc hieän
ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc.
-Hoïc troø chôi: “Laên boùng baèng tay” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia
chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän *Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp .
ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän *Phöông tieän: Chuaån bò coøi, 2 – 4 quaû
boùng, hai em moät daây nhaûy vaø saân chôi cho troø chôi nhö baøi 41.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp
Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10 x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh baùo phuùt x x x x x x x
caùo. 1 – 2 phuùt 
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - GV
yeâu caàu giôø hoï.c 1 – 2 phuùt
-Khôûi ñoäng: Khôûi ñoäng caùc khôùp coå
chaân, coå tay, goái, hoâng, vai. 1 – 2 phuùt
+Chaïy chaäm theo haøng doïc treân ñòa
hình töï nhieân quanh saân taäp. 1 phuùt
+Troø chôi: “Coù chuùng em”.
2. Phaàn cô baûn 18 – 22 ph
a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn 12– 14
* OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai phuùt
chaân
-GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän
theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå tröôûng
duøng lôøi vaø tieáng voã tay ñieàu khieån 
nhòp cho toå cuûa mình nhaûy. Rieâng moãi
toå khi taäp luyeän coù theå chia thaønh töøng 
ñoâi taäp hoaëc cho luaân phieân töøng
nhoùm thay nhau taäp, GV bao quaùt lôùp, 
tröïc tieáp chæ daãn, söûa chöõa ñoäng taùc
sai cho HS.
-GV toå chöùc thi nhaûy caù nhaân xem ai
nhaûy daây ñöôïc nhieàu laàn nhaát.
Hình thöùc thi ñua :
1) Baèng caùch ñeám soá laàn nhaûy lieân
tuïc. 1 -2 laàn
2) Theo thôøi gian quy ñònh.
GV coù söï phaân coâng trong töøng ñoâi thay x x x x x
ñoåi nhau ngöôøi taäp vaø ngöôøi ñeám . Keát x……………
thuùc noäi dung xem baïn naøo nhaûy ñöôïc x x x x x
nhieàu laàn nhaát x……………
b) Troø chôi : “Laên boùng baèng tay”
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi coù
trình ñoä töông ñöông nhau. 5 – 6 phuùt
-Neâu teân troø chôi.
-GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch chôi giuùp
HS naém vöõng luaät chôi.
-GV toå chöùc cho HS chôi chính thöùc.
-Khi chôi, ñoäi naøo thöïc hieän nhanh nhaát,
ít laàn phaïm quy, toå ñoù thaéng vaø ñöôïc 4 – 6 phuùt
caû lôùp bieåu döông, toå naøo thua seõ naém 1 phuùt
tay nhau thaønh voøng troøn vöøa nhaûy nheï
nhaøng vöøa haùt caâu “Hoïc taäp ñoäi baïn ! 1 phuùt
Chuùng ta cuøng nhau hoïc taäp ñoäi baïn !”. 1 phuùt
3. Phaàn keát thuùc
GV
-Ñi thöôøng theo nhòp hoaëc giaäm chaân
taïi choã theo nhòp ñeám.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.
-HS hoâ “khoeû”.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø
hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân nhaûy
daây kieåu chuïm hai chaân. -GV hoâ giaûi
taùn.

KHOA HOÏC: Tieát 42
BAØI: SÖÏ LAN TRUYEÀN AÂM THANH (GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå :
- Hiểu ñöôïc tai ta ngheñöïôc aâmthanhkhi rungñoängtöø vaätphaùtra aâm
thanhñöïôc lan truyeàntrongmoâi tröôøng(Khí, loûnghoaëcraén)tôùi tai .
- Nhaän bieát ñöôïc tai ta nghe ñöôïc aâm thanh khi rung ñoäng töø vaät phaùt ra
aâm thanh ñöôïc lan truyeàn trong moâi tröôøng (khí, loûng, hoaëc raén) tôùi
tai . Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm chöùng toû aâm thanh yeáu di lan
truyeàn ra xa nguoàn .
Neâu ví duï veà aâm thanh coù theå lan truyeàn qua chaát raén , chaát loûng
- Khoâng gaây oàn aøo laøm aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi chung quanh
II. ÑOÀ DUØNG:
- Chuaån bò theo nhoùm : 2 oáng bô, vaøi vuïn giaáy, 2 mieáng ni loâng; daây
chun; moät sôi daây meàm; troáng, ñoàng hoà, tuùi niloâng, chaäu nöôùc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) AÂm Thanh .- Neâu moät soá aâm thanh coù xung quanh söï soáng ?
- Thöïc hieän moät soá caùch khaùc nhau laøm caùc vaät phaùt ra aâm thanh
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giôùi thieäu baøi: Söï lan truyeàn AÂm
Thanh .
2.. Caùc hoaït ñoäng : Laøm vieäc theo caëp
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà söï lan truyeàn
cuûa aâm thanh
*MT: Nhaän bieát ñöôcï tai ta nghe ñöôïc aâm
thanh khi rung ñoäng töø vaät phaùt ra aâm
thanh ñöôïc lan truyeàn tôùi tai. + Tieán haønh thí nghieäm -> thaûo luaän
- Hoûi: Taïi sao khi goõ troáng, tai ta nghe veà nguyeân nhaân laøm cho taám
ñöïôc tieáng troáng ? niloâng rung vaø giaûi thích aâm thanh
- Höôùng daãn laøm thí nghieäm SGK/84 truyeàn ñeán tai nghe tai nghe nhö theá
- Keát luaän: naøo ?
- Maët troáng rung ñoäng -> khoâng khí
gaàn ñoù rung ñoäng . Rung ñoäng naøy
ñöôïc truyeàn ñeán khoâng khí gaàn ñoù,
… vaø lan truyeàn torng khoâng khí .Khi
rung ñoäng lan truyeàn tôùi mieäng oáng
seõ laøm cho taám miloâng rung ñoäng ->
caùc giaáy vuïn giaáy chuyeån ñoäng .
- Töông töï nhö vaäy, khi rung ñoäng lan
truyeàn tôùi tai se laøm maøng nhó rung
ñoäng, nhôø ñoù ta coù theå nghe ñöôïc
aâm thanh - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï lan truyeàn cuûa
aâm thanh qua chaát loûng, chaát raén.
*MT: Neâu ví duï chöùng toû aâm thanh coù
theå lan truyeàn qua chaát loûng ,chaát raén. + Thöïc hieän thí nghieäm H2 SGK/->85
- Höôùng daãn hoc sinh tieán haønh thí + Döïa vaøo kinh nghieäm, hieåu bieát ->
nghieäm Cho ví duï cho thaáy söï truyeàn aâm
- Keát luaän thanh qua chaát raén vaø chaát loûng
- AÂm thanh coù theå truyeàn qua nöôùc ,
qua thaønh chaäu -> aâm thanh coøn coù - Laøm vieäc caû lôùp
theå truyeàn qua chaát loûng vaø chaát
raén
Hoaït ñoäng3: Tìm hieåu aâm thanh yeáu ñi hay
maïnh leân khi khoaûng caùch ñeán nguoàn aâm
xa hôn . +Neâu ví duï ñeå chöùng toû aâm thanh
*MT: Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm yeáu di khi lan truyeàn ra xa nguoàn aâm
chöùng toû aâm thanh yeáu ñi khi lan truyeàn ra
xa nguoàn aâm.
VD: Ñöùng gaàn tieáng tröôøng thì nghe
Thöïc haønh theo nhoùm 2
roõ hôn ; khi oâtoâ ôû xa nghe tieáng coøi,
nhoû… -> Keát luaän : AÂm thanh yeáu
daàn khi lan truyeàn ra xa nguoàn aâm
thanh
Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi “ Noùi chuyeän qua
ñieän thoaïi
*MT: Cuûng coá, vaän duïng tính chaát aâm
thanh coù theå truyeàn qua vaät raén.
- Thöïc haønh laøm ñieän oáng noái daây:
phaùt moãi nhoùm 1 maãu tin ngaén ->
noùi tin naøy cho baïn ñaàu daây beân kia
- Khoâng gaây tieáng oàn quaù möùc khi
.
moïi ngöôøi nghæ ngôi, ñang laøm vieäc
- Nhoùm naøo ghi laïi ñuùng baûn tin maø
khoâng ñeå loä thì ñaït yeâu caàu
Hoaït ñoäng Giaùo duïc moâi tröôøng .
*MT: Giöõ gìn moâi tröôøng soáng yeân tónh
- Chuùng ta phaûi baûo veä söï trong
laønh cuûa moâi tröôøng aâm thanh nhö
theá naøo?
C.Cuûng coá - daën doø:(5’) Vì sao tai ta nghe ñöïôc aâm thanh ? .
- CB: AÂm thanhtrongcuoäcsoáng.
****************************************

Thöù saùu ngaøy 06 thaùng 2 naêm 2009
KYÕ THUAÄT: Tieát 21
ÑIEÀU KIEÄN NGOAÏI CAÛNH CUÛA CAÂY RAU, HOA
I. Muïc Tieâu:
- Hs bieát ñöôïc caùc ñaëc ñieåm ngoaïi caûnh vaø aûnh höôûng cuûa chuùng ñoái vôùi
caây rau, hoa .
- Nêu được các yếu tố ngoaïi caûnh vaø aûnh höôûng cuûa chuùng ñoái vôùi caây rau, hoa .
-Coù yù thöùc chaêm soùc caây rau , hoa ñuùng kyõ thuaät
II. Ñoà duøng daïy hoïc: GV- Caùc hình trong sgk .HS – SGK kĩ thu t 4

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A. Baøi cuõ:(5’) Vaät lieäu vaø duïng cuï troàng rau hoa.Neâu caùc vaät lieäu caàn thieát
ñeå troàng rau hoa .
+Keå teân caùc duïng cuï ñeå troàng rau, hoa?
B. Baøi môùi(25’):
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Ñieàu kieän ngoaïi caûnh
cuûa caây rau, hoa ? (2’)
2.Caùc hoaït ñoäng:
HÑ1:(10’)
-Höôùng daãn HS tìm hieåu caùc ñieàu _Laøm vieäc caù nhaân
kieän ngoaïi caûnh aûnh höôûng ñeán söï + Quan saùt tranh + h.2  TLCH:
sinh tröôûng phaùt trieån cuûa caây rau, _Caây rau , hoa caàn nhöõng ñieàu kieän
_-Caùc ñieàu kieän ngoaïi caûnh caàn ngoaïi caûnh naøo ?
thieát cho caây rau hoa bao goàm : nhieät
ñoä, nöôùc aùnh saùng, chaát dinh döôûng
HÑ2:(13’)_Höôùng daãn HS tìm hieåu
aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän ngoaïi -Laøm vieäc theo caëp
caûnh ñoái vôùi söï sinh tröôûng vaø phaùt + Ñoïc noäi dung 2 sgk TLCH
trieån cuûa caây rau hoa +Thaûo luaän :
-Keát luaän : . T/caàu cuûa caây ñoái vôùi töøng ñieàu
-Moãi caây rau hoa ñeàu caàn caùc ñieàu kieän ngoaïi caûnh
kieän ngoïai caûnh thích hôïp ñeå sinh . Nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa
tröôûng, phaùt trieån. Neáu ñieàu kieän caây khi gaëp caùc ñieàu kieän ngoaïi
ngoïai caûnh khoâng thích hôïp, caây caûnh khoâng phuø hôïp.
C. Cuûng coá , daën doø:(5’)
-Haõy keå teân caùc ñieàu kieän ngoïai caûnh coù aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng
vaø phaùt trieån cuûa caây rau , hoa ?
-CB: Laøm ñaát , leân huoáng ñeå gieo troàng caây rau, hoa.
***************************************


ÑÒA LÍ: Tieát 21
BAØI: HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG
NAM BOÄ
(GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi hoïc, HS bieát:
- ÑoàngbaèngNamBoä troàngnhieàuluùagaïo, caâyaêntraùi, ñaùnhbaétvaønuoâinhieàuthuûysaûn
nhaátcaûnöôùc.
Neâumoätsoádaãnchöùng,chöùngminhcho ñaêcñieåmtreânvaønguyeân
nhaâncuûanoù.
- Döïa vaøo tranh, aûnh keå teân thöù töï caùc coâng vieäc trong vieäc xuaát khaåu
gaïo , khai thaùc kieán thöùc töø tranh aûnh, baûn ñoà
- GDHS yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân, tìm hieåu hoaït ñoäng
saûn xuaát cuûa ngöôøi daân Nam boä
II. ÑOÀ DUØNG:Baûn ñoà noâng nghieäp Vieät Nam .
- Tranh,aûnhveàsaûnxuaátnoângnghieäp,nuoâi vaøñaùnhbaétcaùtoâmôû
ñoàngbaèngNamBoä
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä-Nhaø cuûa ngöôøi daân ñoàng
baèng Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?
- Keå teân moät soá Leã Hoäi noåi tieáng ôû ñoàng baèng Nam Boä ?
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng saûn xuaát
cuûa ngöôøi daân ôû Ñoàng Baèng Nam
Boä .
2.Caùc hoaït ñoäng:
1.Vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû
nöôùc . - Laøm vieäc caù nhaân
* Hoaït ñoäng 1: + Döïa vaøo keânh chöõ trong saùch giaùo
- Nhôø coù ñaát maøu môû khí haäu noùng khoa vaø voán hieåu bieát cuûa baûn
aåm, ngöôøi daân caàn cuø lao ñoäng -> thaân -> TLCH :
Ñoàng baèng Nam Boä ñaõ trôû thaønh + Ñoàng baèng Nam Boä coù nhöõng
vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn cuûa caû ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôø
nöôùc. thaønh vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn
- Luùa gaïo vaø traùi caây ôû ñoàng baèng nhaát caû nöôùc ?
Nam Boä cung caáp khoâng nhöõng cho + Luùa gaïo, traùi caây ôû Ñoàng baèng
nhu caàu trong nöôùc maø coøn ñöôïc Nam Boä ñöôïc tieâu thuï ôû nhöõng
xuaát khaåu . ñaâu ?
- Laøm vieäc theo nhoùm .
+ Döïa vaøo SGK tranh, aûnh vaø voán
* Hoaït ñoäng 2: hieåu bieát cuûa baûn thaân -> TLCH :
- Quy trình thu hoaïch vaø cheá bieán - Keå teân theo thöù töï caùc coâng vieäc
gaïo . trong thu hoaïch vaø cheá bieán gaïo xuaát
- Gaït luùa -> Tuoát luùa -> Phôi thoùc-> khaåu ôû ñoàng baèng Nam Boä .
Xay xaùt gaïo vaø ñoáng bao -> xeáp gaïo - Keå teân caùc loaïi traùi caây ôû ñoàng
leân taøu ñeå xuaát khaåu . baèng Nam Boä ?
- Caùc loaïi traùi caây coù nhieàu ôû ñoàng
baèng Nam Boä Saàu rieâng, maêng cuït,
choâm choâm, xoaøi… - Laøm vieäc theo nhoùm toå
2. Nôi nuoâi vaø ñaùnh baét nhieàu thuûy saûn + Döïa vaøo SGK tranh, aûnh vaø voán
nhaát caû nöôùc . hieåu bieát cuûa baûn thaân -> Thaûo
* Hoaït ñoäng 3 : luaän :
- Vuøng bieån coù nhieàu caù, toâm vaø + Ñieäu kieän naøo laøm cho ñoàng baèng
caùc haûi saûn, maïng löôùi soâng ngoøi Nam Boä ñaùnh baét ñöôïc nhieåu thuûy
daøy laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc saûn ?
nuoâi vaø ñaùnh baét thuûy saûn ôû + Keå teân moät soá loaïi thuûy saûn ñöôïc
ñoàng baèng Nam Boä . nuoâi nhieàu ôû ñaây ?
- Thuûy saûn ôû ñoàng baèng Nam Boä + Thuûy saûn ôû ñoàng baèng Nam Boä
ñöôïc tieâu thuï trong vaø nhieàu nöôùc ñöôïc tieâu thuï ôû ñaâu ?
treân theá giôùi .
+ Ví duï : Caù tra , caù basa, toâm, möïc,… - Troàng röøng ngaäp maën, khai thaùc
thuûy saûn theo muøa nöôùc noåi,troàng
nhieàu caây aên quaû…………
* Hoaït ñoäng Giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng
- Ngöôøi daân ôû Ñoàng baèng Nam boä
hoaït ñoäng saûøn xuaát nhö theá naøo
ñeå khoâng huyû hoaïi moâi tröôøng
thieân nhieân?
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- GV yeâucaàuHS neâulaïi moätsoáñaëcñieåmveàhoaït ñoängsaûnxuaátcuûa
ngöôøi daânôû ñoàngbaèngNamBoä.
 Daën doø: Chuaån bò baøi: hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng
baèng Nam Boä (t.t)
***********************************************


HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ Tieát : 21
BAØI : KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN

I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 21 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 22
-Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ.
-HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët.
-GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc.
II.Caùc hoaït ñoäng:
1 *Ñaùnh giaù caùc maët :
a) Neà neáp-Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân
caàn,ñuùng giôø sau Teát
- Xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc.
b).Hoïc taäp:
- Ña soá caùc em chuaån bò baøi toát, coù hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày
ñuû tröôùc khi ñeán lôùp
- Trong giôø hoïc taäp trung, phaùt bieåu soâi noåi : Vi, Nhi, Nhaõ,H.Ñaêng
Beân caïnh ñoù coøn 1 soá em löôøi hoïc vaø laøm baøi : : Chí Baûo,
Uyeân, Ngaân
c)Lao ñoäng ,Veä sinh lôùp,tröôøng thöïc hieän toát
2.Phöông höôùng tuaàn tôùi :
-Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng
- Thöïc hieän toát ATGT
3 Sinh hoaït Ñoäi Taäp haùt baøi Thieáu Nhi theá giôùi lieân hoan

TUAÀN 22
Thö ù hai, ngaøy ngaøy 9 thaùng 2 naêm 2009
ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 22
BAØI: LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng hieåu :
- Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöøôi ,Vì sao caàn lòch söï vôùi moïi ngöôøi
- Bieát cö xöû vôùi moïi ngöôøi xung quanh
- Coù thaùi ñoä : Töï troïng, toân troïng ngöôøi khaùc, toân troïng neáp soáng vaên
minh.
Ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi bieát cö söû lòch söï vaø khoâng ñoàng
tình vôùi nhöõng ngöøôi cö xöû baát lòch söï .
II. ÑOÀ DUØNG :Caùc taám theû maøu .Moät soá ñoà vaät phuïc vuï cho troø chôi
ñoùng vai .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP :
A.Baøi cuõ:(5’) Lòch söï vôùi moïi ngöøôi - Theá naøo laø lòch söï vôùi moïi ngöôøi ? ?
- Lòch söï vôùi moïi ngöøôi mang laïi lôïi ích gì ?
B.Baøi môùi: (30’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Giôùi thieäu baøi: Lòch söï vôùi moïi ngöôøi
(T2)
2.Caùc hoaït ñoäng: -õ-HS bieåu loä thaùi ñoä theo caùch
Hoaït ñoäng 1: Baøy toû yù kieán (Baøi taäp 2- quy öôùc ôû hoaït ñoäng 3, tieát 1-
SGK/33) baøi 3.
-GV laàn löôït neâu töøng yù kieán cuûa baøi
taäp 2.
Trong nhöõng yù kieán sau, em ñoàng yù vôùi
yù kieán naøo?
a. Chæ caàn lòch söï vôùi ngöoøi lôùn tuoåi.
b. Pheùp lòch söï chæ phuø hôïp khi ôû thaønh -HS giaûi thích söï löïa choïn cuûa
phoá, thò xaõ. mình.
c. Pheùp lòch söï giuùp cho moïi ngöôøi gaàn
guõi vôùi nhau hôn. -Caû lôùp laéng nghe.
d. Moïi ngöôøi ñeàu phaûi cö xöû lòch söï,
khoâng phaân bieät giaø- treû, nam- nöõ.
ñ. Lòch söï vôùi baïn beø, ngöôøi thaân laø
khoâng caàn thieát.
-GV ñeà nghò HS giaûi thích veà lí do löïa
choïn cuûa mình. -Caùc nhoùm HS chuaån bò cho
-GV keát luaän: ñoùng vai.
+Caùc yù kieán c, d laø ñuùng. -Moät nhoùm HS leân ñoùng vai;
+Caùc yù kieán a, b, ñ laø sai. Caùc nhoùm khaùc coù theå leân
 Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai (Baøi taäp 4- ñoùng vai neáu coù caùch giaûi
quyeát khaùc.
SGK/33)
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc -Lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù caùc
nhoùm thaûo luaän, chuaån bò ñoùng vai tình caùch giaûi quyeát.
huoáng a, baøi taäp 4.
 Tieán sang nhaø Linh, hai baïn cuøng chôi
-HS laéng nghe.
ñoà chôi thaät vui veû. Chaúng may, Tieán lôõ
tay laøm hoûng ñoà chôi cuûa Linh. Theo em,
hai baïn caàn laøm gì khi ñoù?
-GV nhaän xeùt chung.
Keát luaän chung :
-GV ñoïc caâu ca dao sau vaø giaûi thích yù
nghóa:
Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua
Löïa lôøi maø noùi cho vöøa
loøng nhau
 Hoaït ñoäng tieáp noái : Thöïc hieän cö xöû lòch
söï vôùi moïi ngöôøi xung quanh trong cuoäc
soáng haøng ngaøy
C.Cuûng coá - Daën doø:(5’)
-Thöïc hieän cö xöû lòch söï vôùi moïi ngöôøi xung quanh trong cuoäc soáng haøng
ngaøy.
-Veà xem laïi baøi vaø aùp duïng nhöõng gì ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.
-Chuaån bò baøi tieát sau.

Thöù ba ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2009
THEÅ DUÏC: Tieát 43

BAØI: NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN – TROØ CHÔI
“ÑI QUACAÀU”

I. Muïc tieâu
-OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân. Yeâu caàu thöïc hieän
ñoäng taùc cô baûn ñuùng.
-Hoïc troø chôi: “Ñi qua caàu” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi
töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp
luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, hai em moät daây nhaûy vaø duïng cuï saân chôi
cho troø chôi “Ñi qua caàu”.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp
Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm phuùt Gv
danh baùo caùo. 1–2 
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu phuùt x x x x x x x
muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. x x x x x x x
-HS taäp baøi theå duïc phaùt trieån x x x x
chung.
1 laàn ( 2
-Khôûi ñoäng: Chaïy chaäm theo laàn x 8 GV
haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân nhòp )
quanh saân taäp. 2 phuùt
-Troø chôi: “Bòt maét baét deâ”. 1–2
2. Phaàn cô baûn phuùt
a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn 18 – 22
* OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu phuùt
chuïm hai chaân 12– 14
-GV cho HS khôûi ñoäng laïi caùc phuùt
khôùp, oân caùch so daây, chao daây,
quay daây vaø chuïm hai chaân baät
nhaûy qua daây nheï nhaøng theo
nhòp quay daây. 
-GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp
luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh.
-Caû lôùp nhaûy daây theo nhòp hoâ.
Em naøo coù soá laàn nhaûy nhieàu x
nhaát ñöôïc bieåu döông. x xxx x
b) Troø chôi : “Ñi qua caàu”
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
-Neâu teân troø chôi.
-GV phoå bieán caùch chôi.
Chuaån bò :
Söû duïng gheá baêng hoaëc caàu
thaêng baèng hoaëc nôi coù baäc
gaïch xaây coù beà maët 15 – 20 cm,
ñoä cao caùch maët ñaát 20 – 30cm.
-GV cho HS taäp tröôùc 1 soá laàn ñi
treân maët ñaát, sau ñoù ñöùng vaø ñi
treân caàu ñeå laøm quen vaø taäp
giöõ thaêng baèng roài toå chöùc cho
taäp thöû ñi treân caàu theo toå. 1 laàn
-GV toå chöùc cho HS chôi chính GV
thöùc. Toå naøo thöïc hieän ñuùng 7–8
nhaát, toå ñoù thaéng. phuùt
3 . Phan keát thuùc
-Chaïy nheï nhaøng, sau ñoù ñöùng 4–6
taïi choã taäp moät soá ñoäng taùc phuùt -HS hoâ “khoûe”.
hoài tónh thaû loûng tay chaân keát 1–2
hôïp hít thôû saâu. phuùt
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi
hoïc.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát 1 phuùt
quaû giôø hoïc. 1 phuùt
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân
nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân.
-GV hoâ giaûi taùn.

***************************************
KHOA HOÏC: Tieát 43
BAØI: AÂM THANH TRONG CUOÄC SOÁNG (GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå :
- Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng , ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi
ñöôïc aâm thanh .
- Trình baøy raønh maïch caùc kieán thöùc treân
- Trình baøy raønh maïch caùc kieán thöùc treân
- Söû duïng aâm thanh khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng soáng cuûa
nhöõng ngöôøi chung quanh
II. ÑOÀ DUØNG: Chuaån bò theo nhoùm : -5 chai hoaëc coác gioáng nhau .
- Tranh aûnh veà vai troø cuûa aâm thanh trong cuoäc soáng.
- Tranh aûnh veà caùc loaïi aâm thanh khaùc nhau . -Chuaån bò GV : Maùy caùt -
xeùt Baêng, ñóa
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Söï lan truyeàn aâm thanh :- AÂm thanh do ñaâu maø coù?
- Cho ví duï ñeå thaáy aâm thanh yeáu ñi hay maïnh leân khi khoaûng caùch ñeán
nguoàn aâm xa hôn.
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: AÂm thanh trong cuoäc soáng
2.Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng
- 2 nhoùm : + Moät nhoùm neâu teân nguoàn phaùt - Laøm vieäc theo daõy
ra aâm thanh + Suy nghó -> Neâu yù
+ Moät nhoùm tìm töø phuø hôïp dieãn kieán.
taû aâm thanh
- Ñ.V.Ñ : Ñieàu gì xaûy ra neáu khoâng coù aâm thanh - Laøm vieäc theo nhoùm
?
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi
soáng.
*MT: Neâu ñöôïc vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng + Quan saùt H SGK/86 -> Ghi laïi
( giao tieáp vôùi nhau qua noùi , haùt, nghe ; duøng ñeå laøm vai troø cuûa aâm thanh
tín hieäu ( tieáng troáng, tieáng coøi …)
- Keát luaän: AÂm thanh raát caàn cho con ngöôøi . - Laøm vieäc caù nhaân
nhôø coù aâm thanh chuùng ta coù theå hoïc taäp, + Neâu leân yù kieán vaø
noùi chuyeän vôùi nhau, thöôûng thöùc, baùo hieäu … giaûi thích cho söï löïa choïn
Hoaït ñoäng 2: Noùi veà nhöõng aâm thanh öa thích vaø cuûa mình .
nhöõng aâm thanh khoâng öa thích .
*MT: Giuùp HS dieãn taû thaùi ñoä tröôùc theá giôùi aâm - Laøm vieäc theo caëp
thanh xung quanh .Phaùt trieån kyõ naêng ñaùnh giaù. + Nghe baøi haùt -> Thaûo
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm luaän veà caùc ích lôïi cuûa
thanh vieäc ghi laïi aâm thanh .
* MT: Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi aâm
thanh. Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc nghieân cöùu
khoa hoïc vaø coù thaùi ñoä traân troïng. - Laøm vieäc theo nhoùm
- Vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh giuùp : + Thöïc hieän theo caùch
+ Nghieân cöùu, tìm hieåu veà caùc söï vaät hieän laøm ôû SGK/87
töôïng xung quanh . + So saùnh aâm thanh phaùt
+ Thöïc hieän nhöõng baûn tin,… ra ôû töøng chai
Hoaït ñoäng 4: Troø chôi laøm nhaïc cuï . Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
*MT: Nhaän bieát ñöôïc aâm coù theå nghe cao, -Thaûo luaän veà caùc
thaáp( boång , traàm ) khaùc nhau. nguyeân nhaân gaây neân
- AÂm thanh phaùt ra ôû töøng chai laø khaùc nhau . caùc loaïi aâm thanh laøm
- Bieåu dieån-> nhaän xeùt. haïi söùc khoeû con ngöôøi
Giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng . ( tieáng ñoäng cô xe maùy
*MT: GDHS bieát söû duïng aâm thanh ñuùng möùc, quaù lôùn, môû nhaïc quaù
khoâng aûnh höôûng ñeán ngöôøi chung quanh lôùn, chôi ñuøa la heùt oàn
- AÂm thanh coù lôïi cho con ngöôøi khi bieát söû aøo….)
duïng ñuùng möùc khoâng gaây tieáng ñoäng maïnh
khi ngöôøi khaùc ñang laøm vieäc , nghæ ngôi… ñoù
laø baûo veä toát moâi tröôøng soáng, baûo ñaûm
söùc khoeû
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Neâuvai troøcuûaaâmthanhñoái vôùi cuoäcsoáng.
CB : AÂm thanh trong cuoäc soáng (tt)

Thöù tö ngaøy 11/02/2009
LÒCH SÖÛ : Tieát 22
BAØI: TRÖÔØNG HOÏC THÔØI HAÄU LEÂ
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát :
- Nhaø Haäu Leâ raát quan taâm ñeán giaùo duïc, toå chöùc daïy hoïc .Thi cöû, noäi
dung daïy hoïc döôùi thôøi Haäu Leâ.
- Toå chöùc giaùo duïc thôøi Haäu Leâ coù quy cuû, neà neáp hôn .- Coi troïng söï töï
hoïc
- Trình baøy raønh maïch tình hình GD thôøi Haäu Leâ
- GDHS töï haøo veà truyeàn thoáng giaùo duïc cuûa nöôùc ta
II. ÑOÀ DUØNG: Phieáu hoïc taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Nhaø Haäu Leâ vaø vieäc toå chöùc ñaát nöôùc .
- Nhöõng söï vieäc naøo trong baøi theå hieän quyeàn toái cao cuûa nhaø vua ?
- Boä luaät Hoàng Ñöùc coù nhöõng noäi dung cô baûn naøo ?
B.Baøi môùi: (30’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu vaø ghi töïa
leân baûng
2.Caùc hoaït ñoäng: -HS caùc nhoùm thaûo luaän , vaø
Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc giaùo duïc thôøi Haäu traû lôøi caâu hoûi:
Leâ +Laäp Vaên Mieáu, thu nhaän caû
con em thöôøng daân vaøo tröôøng
+Vieäc hoïc döôùi thôøi Leâ ñöôïc toà chöùc Quoác Töû Giaùm, tröôøng hoïc coù
nhö theá naøo ? lôùp hoïc, choã ôû, kho tröõ saùch;
ôû caùc ñaïo ñeàu coù tröôøng do
nhaø nöôùc môû .
-Ba naêm coù moät kì thi Höông
vaø thi Hoäi, coù kì thi kieåm tra
+Cheá ñoä thi cöû thôøi Leâ theá naøo ? trình ñoä cuûa caùc quan laïi


-GV keát luaän : GD thôøi Leâ coù toå chöùc
quy cuû, noäi dung hoïc taäp laø Nho giaùo.
Hoaït ñoäng2:Nhöõng bieän phaùp khuyeán -HS traû lôøi :Toå chöùc Leã ñoïc
khích hoïc taäp cuûa nhaø Haäu Leâ teân ngöôøi ñoã, leã ñoùn röôùc
-GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi : Nhaø ngöôøi ñoã veà laøng, khaéc vaøo
Leâ ñaõ laøm gì ñeå khuyeán khích hoïc taäp ? bia ñaù teân nhöõng ngöôøi ñoã cao
-GV toå chöùc cho caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi roài ñaët ôû Vaên Mieáu.
ñeán thoáng nhaát chung. -HS xem tranh, aûnh .
-GV cho HS xem vaø tìm hieåu noäi dung caùc
hình trong SGK vaø tranh , aûnh tham khaûo
theâm : Khueâ Vaên Caùc vaø caùc bia tieán só
ôû Vaên Mieáu cuøng hai böùc tranh: Vinh quy
baùi toå vaø Leã xöôùng danh ñeå thaáy ñöôïc
nhaø Leâ ñaõ raát coi troïng giaùo duïc .
C.Cuûng coá -Daën doø(5’) -Cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung .
+Tình hình giaùo duïc nöôùc ta döôùi thôøi Leâ ?
-Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : “Vaên hoïc vaø khoa hoïc thôøi Haäu Leâ”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
**************************************************

Thöù naêm ngaøy 12 thaùng 02 naêm 2009
THEÅ DUÏC : Tieát 44
NHAÛY DAÂY - TROØ CHÔI : “ÑI QUA CAÀU ”
I. Muïc tieâu
-Kieåm tra nhaûy daây caù nhaân kieåu chaäm hai chaân. Yeâu caàu thöïc hieän
töông ñoái chính xaùc.
-Troø chôi: “Ñi qua caàu” Yeâu caàu naém ñöôïc caùch chôivaø tham gia chôi töông
ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng . Veä sinh nôi taäp. ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän : Chuaån bò baøn gheá, hai em moät daây nhaûy vaø saân ñöôïc keû saün
khu vöïc kieåm tra.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp
Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10 Gv
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh baùo phuùt 
caùo. x x x x x x x
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu 1 – 2 phuùt x x x x x x x
- yeâu caàu giôø kieåm tra. x x x x
-HS taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 2 – 3 phuùt GV
-Khôûi ñoäng: Chaïy chaäm theo haøng doïc 1 phuùt
treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp.
-Troø chôi: “Keát baïn”. 1 phuùt
2. Phaàn cô baûn 18 – 22 ph
a) OÂn taäp nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân 16 – 17 ph
-GV cho HS khôûi ñoäng laïi caùc khôùp, 
oân caùch so daây, chao daây, quay daây vaø
chuïm hai chaân baät nhaûy qua daây nheï 
nhaøng theo nhòp quay daây.
GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän
theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. -Caû lôùp nhaûy
daây theo nhòp hoâ. Em naøo coù soá laàn x
nhaûy nhieàu nhaát ñöôïc bieåu döông. x xxx x
b) Troø chôi : “Ñi qua caàu”
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
-Neâu teân troø chôi.
-GV nhaéc laïi quy taéc chôi ñeå HS naém
vöõng caùch chôi.
-GV toå chöùc cho HS chôi chính thöùc, ñoäi
naøo thöïc hieän nhanh nhaát, ít laàn phaïm
quy, ñoäi ñoù thaéng . 7 – 8 phuùt
3. Phaàn keát thuùc Gv
-HS chaïy chaäm thaû loûng tích cöïc, hít 4 – 6 phuùt
thôû saâu. 1 – 2 phuùt
-GV nhaän xeùt phaàn kieåm tra vaø bieåu 2 – 3 phuùt
döông nhöõng em ñaït thaønh tích toát, 1 phuùt
nhaéc nhôû nhöõng em caàn phaûi tieáp tuïc -HS hoâ “khoûe”.
taäp luyeän theâm.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø
hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.
-GV hoâ giaûi taùn.
******************************
KHOA HOÏC: Tieát 44
BAØI: AÂM THANH TRONG CUOÄC SOÁNG (TT) - (GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå :
- Nhaänbieátñöôïc moätsoáloaïi tieángoàn.
- Neâuñöôïc moätsoátaùchaïi cuûatieángoànvaøbieänphaùpphoøngchoáng.
- Coù yù thöùcvaøthöïc hieänñöôïc moätsoáhoaïtñoängñôngiaûngoùpphaàn
choángoâ nhieãmtieángoàncho baûnthaânvaønhöõngngöôøi xungquanh.
II. ÑOÀ DUØNG: Chuaån bò theo nhoùm
- Tranhaûnhveàcaùcloaïi tieángoànvaøvieäcphoøngchoáng.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)AÂm thanh trong cuoäc soáng: - Neâu vai troø cuûa aâm thanh trong
cuoäc soáng.
- Neâu ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh .
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: AÂm thanh trong cuoäc soáng
(TT) .
2.Caùc hoaït ñoäng: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu nguoàn gaây tieáng oàn + Quan saùt H/88 -SGK-> Neâu
*MT: Nhaän bieát ñöôïc moät soá loaïi tieáng oàn. caùc nguoàn gaây ra tieáng oàn .
- Keát luaän: Phaàn lôùn tieáng oàn ñeàu do con ngöôøi Laøm vieäc theo nhoùm 4
gaây ra . + Ñoïc vaø quan saùt hình trong
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà taùc haïi cuûa tieáng oàn SGK/88 vaø tranh sieâu taàm ->
vaø bòeân phaùp phoøng choáng . Thaûo luaän veà taùc haïi vaø
*MT: Neâu ñöôïc moät soá taùc haïi cuûa tieáng oàn vaø caùch phoøng choáng tieáng oàn .
bòeân phaùp phoøng choáng .
- Keát luaän : Tieáng oàn aûnh höôûng ñeán söùc
khoûe con ngöôøi, coù theå gaây maát nguû, ñau
ñaàu, suy nhöôïc thaàn kinh coù haïi cho tai,…Vì
vaäy caàn coù bieän phaùp choáng tieáng oàn,
chaúng haïn :
+ Coù nhöõng quy ñònh chung veà khoâng gaây
tieáng oàn ôû nôi coâng coäng . Laøm vieäc theo nhoùm
+ Söû duïng caùc vaät ngaên caùch laøm giaûm + Trao ñoåi, thaûo luaän veà
tieáng oàn ñeán tai. nhöõng vieäc neân vaø khoâng
Hoaït ñoäng GDBVMT : Noùi veà caùc vieäc neân neân laøm ñeå goùp phaàn
vaø khoâng neân laøm ñeå goùp phaàn choáng choáng oâ nhieãm tieáng oàn ôû
tieáng oàn cho baûn thaân vaø nhöõng ngöôøi lôùp, ôû nhaø vaø nôi coâng
xung quanh . coäng .
*MT: Coù yù thöùc vaø thöïc hieän ñöôïc moät soá hoaït
ñoäng ñôn giaûn goùp phaàn choáng oâ nhieãm tieáng
oàn cho baûn thaân vaø nhöõng ngöôøi xung quanh .
- HS trình baøy-> Giaùo vieân toång keát chung .
C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Neâu taùc haïi cuûa tieáng oàn vaø bieän phaùp phoøng
choáng .
- CB : AÙnh saùng
Thöù saùu, ngaøy 13 thaùng 02/naêm2009
KYÕ THUAÄT: Tieát 22
TROÀNG CAÂY RAU, HOA (T1)

I/ Muïc Tieâu: _ Hs bieát caùch choïn caây con rau hoaêc hoa ñem troàng .
_Troàng ñöôïc caây rau,hoa treân luoáng hoaëc trong baàu ñaát .
_Ham thích troàng caây, quí troïng thaønh quaû lao ñoäng va` laøm vieäc
chaêm chæ, ñuùng kæ thuaät .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
GV-Caây con rau,hoa ñeå troàng .
-Tuùi baàu coù chöùa ñaày ñaát.
HS-Cuoác ,daàm xôùi, bình töôùi nöôùc coù voøi hoa sen ( loaïi nhoû )
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A. Baøi cuõ:(5’) Điều kiện ngoại cảnh của cậy rau hoa
_Taïi sao phaûi trồng rau hoa ở nơi có ánh sáng thích hợp?
- Cây rau, hoa cần có những điều kiện ngoại cảnh nào?
B. Baøi môùi:(25’)
1.Giôùi thieäu baøi: Troàng caây rau, hoa. :(2’)
2.Caùc hoaït ñoäng:
HÑ1:(13’)GV höôùng daãn hs tìm hieåu qui trình _Laøm vieäc theo caëp
kæ thuaät troàng caây con . +Tham khaûo noäi dung ôû SGK .
_Muoán troàng caây rau hoa ñaït keát quaû caàn _Nhaéc laïi caùch gieo haït vaø so
tieán haønh choïn caây gioáng vaø chuaån bò saùnh caùc coâng vieäc chuan bò
ñaát . Caây ñem troàng phaûi map, gieo haït vaø chuan bi troàng caây
khoûe,khoâng bò saâu, beänh thì sau troàng con .
caây beùn reã nhanh, phaùt trieån toát . _Taïi sao phaûi choïn caây con
_Ñaát troàng caây con caàn ñöôïc laøm nhoû, khoeû, khoâng cong queo, gaày
töôi xoáp, saïch coû daïi vaø leân luoáng  caây yeâu vaø khoâng bò saâu beänh
phaùt trieån thuaän lôïi, ñi laïi chaêm soùc deã ñöùt reã, gaãy ngoïn .
daøng . _Nhaéc laïi caùch chuan bò ñaát
_Caùc böôùc troàng caây : tröôùc khi gieo haït ?
+Xeùt vò trí : Moãi loaïi caây caàn moät khoaûng
caùch nhaát ñònh .
+Ñaøo hoác ñeå troàng ôû vò trí ñaõ xaùc ñònh . _Quan saùt hình SGK vaø neân
+Ñaët caây vaøo hoác, vun ñaát vaø aán chaët caùc böôùc troàng caây  TLCH :
quanh goác . _AÁn chaët ñaát vaø töôùi nheï
+Duøng bình töôùi nöôùc nheï quanh goác caây . quanh goác caây nhaèm muïc ñích
+AÁn chaët quanh goác vaø töôùi sau khi troàng gì ?
thì caây khoâng bò nghieâng ngaõ vaø khoâng
bò heùo . _Laøm vieäc caù nhaân .
HÑ2 :(10’) Höôùng daãn thao taùc kó thuaät . _Quan saùt .
_GV thöïc hieän troàng caây vaøo baàu ñaát .
C. Cuûng coá , daën doø:(5’)
_ Nhaéc laïi caùc böôùc troàng caây rau hoa .
_CB: Troàng rau hoa trong chaäu .
ÑÒA LYÙ Tieát 22
BAØI: HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN
ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ (TT)-( GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi hoïc, HS bieát:
- ÑoàngbaèngNamBoä laø nôi coù saûnxuaátcoângnghieäpphaùttrieånmaïnhnhaátcuûa
ñaátnöôùc.
- Neâumoätsoádaãnchöùngcho ñaêcñieåmtreânvaønguyeânnhaâncuûanoù .
- Chôï noåi treânsoânglaø moätneùtñoäcñaùocuûaMieànTaâyNamBoä.
- Khai thaùc kieánthöùctöø tranhaûnh,baûnheäthoáng,baûnñoà
- GDHS yù thöùctìm hieåuveàvuøngñoàngbaèngNamboä,baûoveämoâi tröôøngsoáng
II. ÑOÀ DUØNG: Baûn ñoà coâng nghieäp Vieät Nam .
- Tranh,aûnhveàsaûnxuaátcoângnghieäp,chôï noåi treânsoângôû ÑoàngBaèngNam
Boä
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam
Boä (T1)
- Haõy neâu nhöõng thuaän lôïi ñeå ñoàng baèng Nam Boä trôû thaønh vuøng
saûn xuaát luùa gaïo, traùi caây vaø thuûy saûn lôùn nhaát caû nöôùc ?
- Neâu nhöõng ví duï cho thaáy ñoàng baèng Nam Boä laø nôi saûn xuaát luùa
gaïo, traùi caây vaø thuûy saûn lôùn nhaát caû nöôùc ?
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng saûn xuaát
cuûa ngöôøi daân ôû Ñoàng Baèng Nam
Boä(tt)ä .
2.Caùc hoaït ñoäng: Laøm vieäc theo nhoùm .
* Hoaït ñoäng 1: Vuøng coâng nghieäp + Döïa vaøo SGK baûn ñoà coâng
phaùt trieån maïnh nhaát nöôùc ta . nghieäp VN, tranh aûnh vaø voán
- Nhôø coù nguoàn nguyeân lieäu vaø lao hieåu bieát -> Trao ñoåi :
ñoäng , laïi ñöôïc ñaàu tö xaây döïng + Nguyeân nhaân naøo laøm cho
nhieàu nhaø maùy -> ñoàng baèng Nam ñoàng baèng Nam Boä coù coâng
Boä laø vuøng coù ngaønh coâng nghieäp nghieäp phaùt trieån maïnh nhaát
phaùt trieån maïnh nhaát nöôùc nöôùc ta ?
- Moät soá ngaønh coâng nghieäp noåi + Keå teân ngaønh Coâng Nghieäp
tieáng ôû ñaây laø : Khai thaùc daàu khí, noåi tieáng cuûa ñoàng baèng
saûn xuaát ñieän, hoùa chaát, phaân Nam Boä ?
boùn, cao su ,….
Hoaït ñoäng 2: Chôï noåi treân soâng Laøm vieäc theo nhoùm.
- Keát luaän : Chôï noåi treân soâng laø + Keå teân moät soá chôï noåi
moät neùt ñoäc ñaùo cuûa ngöôøi ñoàng tieáng cuûa ñoàng baèng Nam Boä
baèng soâng Cöûu Long . ?
Hoaït ñoäng Giaùo duïc baûo veä moâi tröôøng
- Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát naøo ôû - Caùc ngaønh daàu khí,hoaù
ñoàng baèng Nam boä gaây haïi ñeán chaát, phaân boùn…thöôøng gaây
moâi tröôøng? haïi moâi tröôøng.
- Muoán baûo veä moâi tröôøng trong - Ñeå coù moâi tröôøng trong
saïch, laønh maïnh caùc hoaït ñoäng saïch, caùc nhaø maùy caàn phaûi
naøy phaûi nhö theá naøo? coù heä thoáng xöû lyù nöôùc,
raùc thaûi ñaït tieâu chuaån,
khoâng gaây oâ nhieãm.
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- NeâunhöõngñieàukieänñeåñoàngbaèngNamBoä laø vuøngcoâng
nghieäpphaùttrieånmaïnhnhaátnöôùcta ?
-CB : ThaønhPhoáHoà Chí Minh
HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ

Tieát 22: Baøi : KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN

I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 22 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 23
- Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ.
- HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët.
- GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc.
II.Caùc hoaït ñoäng:
1 *Ñaùnh giaù caùc maët : Caùc toå tröôûng baùo caùo hoaït ñoäng trong tuaàn
– GV nhaän xeùt :
a) Neà neáp-Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân caàn.
b).Hoïc taäp:
- Ña soá caùc em chuaån bò baøi toát : Trang, Mi, Thònh
- Beân caïnh ñoù coøn 1 soá em löôøi hoïc baøi vaø laøm baøi : B.Ngoïc,
Bình
- Trong giôø hoïc khoâng taäp trung, laøm baøi chaäm : Quoác Vuõ
c) Lao ñoäng : Thöïc hieän toát
2.Phöông höôùng tuaàn tôùi :
- Ñi hoïc nghieâm tuùc, ñuùng giôø
-Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng
- GDHS thöïc hieän toát veä sinh caù nhaân
3 Sinh hoaït Ñoäi Tieáp tuïc taäp haùt baøi Thieáu Nhi theá giôùi lieân hoan
--------------------------------------
TUAÀN 23
Thö ù hai ngaøy 16 thaùng 02 naêm 2009
ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 23
GIÖÕ GÌN CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG (Tieát 1) - ( GDBVMT)
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng hieåu :
- Caùc coâng trình coâng coäng laø taøi saûn chung cuûa xaõ hoäi . Moïi
ngöôøi ñeàu coù traùch nhieäm baøo veä, giöõ gìn . Nhöõng vieäc caàn laøm
ñeå giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng .
- Bieát toân troïng, giöõ gìn vaø baûo veä caùc coâng trình coâng coäng .
- Tích cöïc tham gia giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng baèng nhöõng
vieäc laøm phuø hôïp
- Coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä moâi tröôøng, caùc coâng trình coâng
coäng
II. ÑOÀ DUØNG : Phieáu ñieàu tra .Moät HS coù 3 taám bìa : Xanh, ñoû, traéng
.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP :
A.Baøi cuõ: (5’)Lòch söï vôùi moïi ngöøôi (T2) - 1 HS laøm laïi BT 2-SGK/33-
Giaûi thích yù nghóa caâu ca dao : Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua Löïa lôøi
maø noùi cho vöøa loøng nhau
B.Baøi môùi:(30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Giöõ gìn caùc coâng trình
coâng coäng.
2.Caùc hoaït ñoäng: Thaûo luaän nhoùm ñoâi
Hoaït ñoäng1: + Trao ñoåi veà tình huoáng
- Keát luaän: Nhaø vaên hoùa xaõ hoäi laø ôû SGK/34 .
moät coâng trình coâng coäng, laø nôi sinh Gv
hoaït vaên hoùa chung cuûa nhaân daân, ñöôïc
xaây döïng bôûi nhieàu coâng söùc, tieàn
cuûa . Vì vaäy, Thaéng caàn phaûi khuyeân - Laøm vieäc nhoùm toå
Huøng neân giöõ gìn, khoâng ñöôïc veõ baäy + Trao ñoåi -> yù kieán noäi
leân ñoù . dung tranh
Hoaït ñoäng 2: (Baøi 1- SGK) - Laøm vieäc theo nhoùm.
- Keát luaän :+ Tranh 1,3 : Sai + Tranh 2,4 : + Thaûo luaän -> ñöa ra
Ñuùng caùch cö xöû lí töøng tình
Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng huoáng .
a. Caàn baùo cho ngöôøi lôùn hoaëc nhöõng
ngöôøi coù traùch nhieäm veà vieäc naøy .
b. Caàn phaân tích lôïi ích cuûa bieån baùo
giao thoâng, giuùp caùc baïn nhoû thaáy roõ
taùc haïi cuûa haønh ñoäng neùm ñaát ñaù
vaøo bieån baùo giao thoâng vaø khuyeân Khoâng phaù hoaïi caây coái,
naêng hoï . khoâng veõ baäy, vieát baäy
Hoaït ñoäng 4 : Giaùo duïc BVMT leân caùc coâng trình, khoâng
- Caùc nôi coâng coäng laø choã vui chôi, ñuøa giôõn oàn aøo….
giaûi trí cho moïi ngöôøi, chuùng ta laøm gì ñeå - Ñoïc noäi dung phaàn ghi
baûo veä moâi tröôøng trong laønh taïi caùc nhôù
nôi ñoù?
Ghi nhôù:- Coâng trình coâng coäng laø taøi
saûn chung cuûa Xaõ Hoäi . Moïi ngöôøi daân
ñeàu coù traùch nhieäm, giöõ gìn
C.Cuûng coá, daën doø:(5’)- Caùc nhoùm HS ñieàu tra veà caùc coâng trình coâng
coäng ôû ñòa phöông (theo maãu BT4) - Boå sung theâm coät lôïi ích coâng
trình coâng coäng.
- Nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän toát ñieàu ñaõ hoïc
CB : - Giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng

****************************************Thöù ba ngaøy 17/02/2009
THEÅ DUÏC : Tieát 45
BAØI: BAÄT XA - TROØ CHÔI “CON SAÂU ÑO”
I. Muïc tieâu
-Hoïc kyõ thuaät baät xa. Yeâu caàu bieát ñöôïc caùch thöïc hieän ñoäng taùc
töông ñoái ñuùng.
-Hoïc troø chôi: “Con saâu ño” Yeâu caàu bieát ñöôïc caùch chôi vaø tham gia
chôi töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñòa ñieåm – phöông tieän
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp
luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, duïng cuï phuïc vuï taäp baät xa, keû saün vaïch
chuaån bò vaø xuaát phaùt cho troø chôi.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå
löôïng chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10 x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh baùo phuùt x x x x x x x
caùo. 1–2 Gv
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - phuùt 
yeâu caàu giôø hoïc.
-Khôûi ñoäng : HS taäp baøi theå duïc phaùt
trieån chung. 1 laàn
+Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân 2 phuùt
quanh saân taäp. 1 phuùt
GV
+Troø chôi : “Ñöùng ngoài theo leänh”. 18 – 22 ph
2 .Phaàn cô baûn 12–
a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn 14phuùt Gv
* Hoïc kó thuaät baät xa
-GV neâu teân baøi taäp
-GV höôùng daãn, giaûi thích keát hôïp laøm
maãu caùch taïo ñaø taïi choã, caùch baät xa:
Chuaån bò :Keû hai vaïch chuaån bò vaø xuaát phaùt
caùch nhau 1,5m .Ñaët ñeäm theå duïc caùch vaïch xuaát
phaùt 0,8. Tuyø theo soá löôïng ñeäm hieän coù ñeå taäp
hôïp HS thaønh 2 – 4 haøng doïc, sau vaïch chuaån bò. x
TTCB: Khi ñeán löôït, caùc em tieán vaøo vò trí xuaát
phaùt, thöïc hieän tö theá ñöùng baèng hai baøn chaân XP
chuïm, muõi chaân saùt meùp vaïch xuaát phaùt, hai tay
buoâng töï nhieân.
Ñoäng taùc:
+Töø TTCB hai tay ñöa ra tröôùc leân cao keát hôïp
döôùn thaân, hai baøn chaân kieång
+Vung hai tay töø treân cao xuoáng thaáp ra sa , khuîu
goái, hai chaân chaïm ñaát baèng caû baøn chaân, thaân
treân ngaû ra tröôùc.
+Hai baøn chaân ñaïp maïnh xuoáng ñaát keát hôïp vôùi
ñaùnh maïnh tay laáy ñaø ñeå baät ngöôøi rôøi khoûi maët
ñaát leân cao ra tröôùc. Khi hai baøn chaân chaïm ñaát,
chuøn chaân ñeå giaûm chaán ñoäng phoái hôïp vôùi ñöa
hai tay veà tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng.
-Toå chöùc cho HS baät thöû.
-GV toå chöùc cho HS taäp chính thöùc. 6–8m
-GV höôùng daãn caùc em thöïc hieän phoái x x x
hôïp baøi taäp nhòp nhaøng nhöng caàn chuù ……………………
yù an toaøn cho caùc em
b) Troø chôi: “Con saâu ño” CB XP Ñ
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
-Neâu teân troø chôi.
-GV giôùi thieäu caùch chôi thöù nhaát.
Chuaån bò :Treân saân tröôøng keû hai vaïch xuaát 6–8
phaùt vaø vaïch ñích caùch nhau 6 – 8m. Caùc em taäp phuùt
hôïp sau vaïch xuaát phaùt, tuyø theo caùch chôi maø caùc
em ngoài xoåm hoaëc ngoài quay maët veà höôùng vaïch
ñích vaø hai tay choáng xuoáng ñaát.
Caùch chôi: Caùc em ngoài xoåm, maët höôùng veà phía 
vaïch ñích, hai tay choáng ôû phía sau löng, buïng höôùng
leân. Khi coù leänh caùc em duøng söùc cuûa hai tay vaø
toaøn thaân, di chuyeån veà vaïch ñích, em naøo veà ñích
tröôùc em ñoù thaéng Troø chôi coù theå chôi theo toå, thi
ñua tieáp söùc, cuõng coù theå thi ñua töøng ñoâi vôùi
nhau.
-Cho moät nhoùm HS ra laøm maãu ñoàng
thôøi giaûi thích laïi ngaén goïn caùch chôi.
-Cho HS chôi thöû moät laàn ñeå bieát caùch
chôi. 4–6
-Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø nhaéc phuùt x x x x x x x
caùc em. 1–2 x x x x x x x
3 .Phaàn keát thuùc: phuùt Gv
-Chaïy chaäm thaû loûng tích cöïc, hít thôû 1–2
saâu. phuùt -HS hoâ “khoûe”.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 1 phuùt
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø
hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân baät xa.
-GV hoâ giaûi taùn.
KHOA HOÏC: Tieát 45
BAØI: AÙNH SAÙNG .
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå :
- Phaân bieät ñöôïc caùc vaät töï phaùt saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng
.
- Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh caùc vaät cho aùnh saùng truyeàn qua
chaäu hoaëc khoâng truyeàn qua .
- Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû aùnh saùng theo ñöôøng
thaúng .
- Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû maét chæ thaáy moät vaät khi
coù aùnh saùng töø vaät ñoù tôùi maét.
- HS yeâu thích tìm hieåu khoa hoïc
II. ÑOÀ DUØNG:
- Chuaån bò theo nhoùm : Hôïp kín, taám kính , nhöïa trong ; taám kính môø, taám vaùn,…
- Tranh aûnh veà caùc loaïi tieáng oàn vaø vieäc phoøng choáng .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’)AÂm thanh trong cuoäc soáng (tt)
- Neâu moät soá taùc haïi tieáng oàn vaø bieän phaùp phoøng choáng ?.
B.Baøi môùi: (30’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: AÙnh saùng
2.Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1:- Tìm hieåu caùc vaät töï phaùt
ra saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng . - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi
*MT: Phaân bieät ñöôïc caùc vaät töï phaùt + Döïa vaøo H1, 2-SGK/190+ Kinh
saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng . nghieäm -> Neâu nhöõng vaät taïi
H.1: Ban ngaøy phaùt saùng vaø nhöõng vaät ñöôïc
- Vaät töï phaùp saùng : Maët trôøi chieáu saùng
- Vaät ñöôïc chieáu saùng : Göông, baøn
gheá
- H.2: Ban ñeâm .
- Vaät töï phaùp saùng : Ngoïn ñeøn
ñieän .
- Vaät ñöôïc chieáu saùng : Maët traêng,
caùi göông, baøn gheá… ñöôïc ñeøn
chieáu saùng . - Laøm vieäc theo nhoùm 4
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà ñöôøng truyeàn + Tieán haønh thí nghieäm nhö SGK/91
cuûa aùnh saùng Ghi keát quaû vaøo baûng
*MT: Neâu ví duï hoaëc lamø thí nghieäm ñeå
chöùng toû aùnh saùng truyeàn theo ñöôûng
thaúng - Laøm vieäc theo nhoùm toå
- Keát luaän : AÙnh saùng truyeàn theo +Tieán haønh thí nghieäm nhö SGK/91
ñöôøng thaúng Ñöa ra caùc döï ñoaùn tieán haønh
.Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu söï truyeàn aùnh thí nghieäm
saùng qua caùc vaät . Ñeå kieåm tra döï ñoaùn.
*MT: Bieát laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh
caùc vaät cho aùnh saùng truyeàn qua vaø
khoâng cho aùnh saùng truyeàn qua.
- Keát luaän : AÙnh saùng coù theå Hoaït ñoäng nhoùm 2
truyeàn qua moät soá vaät vaø khoâng
truyeàn qua moät soá vaät . Học sinh làm thí nghiệm sách giáo khoa trang 91
Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu maét nhìn thaáy vaät
khi naøo .
*MT: Neâu ví duï hoaëc lamø thí nghieäm ñeå
chöùng toû maét chæ nhìn thaáy moät vaät khi
coù aùnh saùng töø vaät ñoù ñi tôùi maét.
- Keát luaän : Ta chæ nhìn thaáy vaät khi
coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn
vaøo maét.
C.Cuûng coá - daën doø:(5’)
- Keå teân moät soá vaät töø phaùt saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng ?
- Maétta nhaännhìn thaáyvaätkhi naøo?
- CB: Boùngtoái
**********************************

Thöù tö ngaøy18/02/2009
LÒCH SÖÛ : Tieát 23
BAØI: VAÊN HOÏC VAØ KHOA HOÏC THÔØI HAÄU LEÂ
I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát :
- Caùc taùc phaåm thô vaên, coâng trình khoa hoïc cuûa nhöõng taùc giaû tieâu bieåu d
thôøi Haäu Leâ, nhaát laø Nguyeãn Traõi, Leâ Thaùnh Toâng Noäi dung khaùi quaùt cuû
caùc taùc phaåm, caùc coâng trình ñoù .Thôøi Haäu Leâ, vaên hoïc vaø khoa hoïc ñöôïc
trieån hôn caùc giai ñoaïn tröôùc .Döôùi thôøi Haäu Leâ, vaên hoïc vaø khoa hoïc ñöôïc
trieån röïc rôõ hôn caùc giai ñoaïn tröôùc .
- Trình baøy raønh maïch noäi dung vaên hoïc vaø khoa hoïc thôøi Haäu Leâ
- GDHS töï haøo veà lòch söû nöôùc nhaø
II. ÑOÀ DUØNG: -Hình ôû SGK .Moät vaøi ñoaïn thô vaên tieâu bieåu cuûa moät
soá taùc phaåm tieâu bieåu .
- Phieáu hoïc taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) Tröôøng hoïc thôøi Haäu Leâ .
- Moâ taû toå chöùc giaùo duïc döôùi thôøi Haäu Leâ ?
- Nhaø Haäu Leâ ñaõ laøm gì ñeå khuyeán khích vieäc hoïc taäp ?Gv
B.Baøi môùi: (30’)
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Giôùi thieäu baøi:“Vaên hoïc vaø khoa hoïc thôøi
haäu Leâ”
2.Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1: -HS thaûo luaän vaø ñieàn vaøo
-GV phaùt PHT cho HS . baûng .
-GV höôùng daãn HS laäp baûng thoáng keâ -Döïa vaøo baûng thoáng keâ, HS
veà noäi dung,taùc giaû ,taùc phaåm vaên moâ taû laïi noäi dung vaø caùc
thô tieâu bieåu ôû thôøi Leâ (GV cung caáp taùc giaû, taùc phaåm thô vaên
cho HS moät soá döõ lieäu, HS ñieàn tieáp tieâu bieåu döôùi thôøi Leâ.
ñeå hoaøn thaønh baûng thoáng keâ). -HS khaùc nhaän xeùt, boå
Taùc giaû Taùc phaåm sung .
-Nguyeãn Traõi - Quốc Âm thi tập Noäi dung
- Lê Thánh Tông - Hồng Đức quốc âm thi tập -Phaûn aùnh khí phaùch anh
huøng vaø nieàm töï haøo chaân
chính cuûa daân toäc.
-Ca ngôïi coâng ñöùc cuûa nhaø
-GV giôùi thieäu moät soá ñoaïn thô, vaên tieâu bieåu vua.
cuûamoätsoátaùcgiaûthôøi Leâ. -Taâm söï cuûa nhöõng ngöôøi
Hoaït ñoäng 2 khoâng ñöôïc ñem heát taøi
-GV phaùt PHT coù keû baûng thoáng keâ naêng ñeå phuïng söï ñaát
cho HS. nöôùc.
-GV giuùp HS laäp baûng thoáng keâ veà
noäi dung, taùc giaû, coâng trình khoa hoïc
tieâu bieåu ôû thôøi Leâ (GV cung caáp cho
HS phaàn noäi dung, HS töï ñieàn vaøo coät -HS phaùt bieåu.
taùc giaû, coâng trình khoa hoïc hoaëc ngöôïc -HS ñieàn vaøo baûng thoáng
laïi ) . keâ .
Taùc giaû Coâng trình khoa hoïc -Döïa vaøo baûng thoáng keâ HS
-Ngoâ só Lieân -Ñaïi vieät söû moâ taû laïi söï phaùt trieån
kí toaøn thö cuûa khoa hoïc thôøi Leâ.
Noäi dung
-Nguyeãn Traõi -Lam Sôn thöïc -Lòch söû nöôùc ta töø thôøi
luïc Huøng Vöông ñeán ñaàu thôøi
-Nguyeãn Traõi -Dö ñòa chí Leâ.
-Lòch söû cuoäc khôûi nghóa
-Löông Theá Vinh -Ñaïi thaønh Lam Sôn.
toaùn phaùp -Xaùc ñònh laõnh thoå, giôùi
-GV yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû. thieäu taøi nguyeân, phong tuïc
-GV ñaët caâu hoûi : Döôùi thôøi Leâ, ai laø taäp quaùn cuûa nöôùc ta
nhaø vaên, nhaø thô, nhaø khoa hoïc tieâu -Kieán thöùc toaùn hoïc.
bieåu nhaát ? -HS thaûo luaän vaø keát luaän:
Keát luaän : Döôùi thôøi Haäu Leâ, Vaên hoïc Nguyeãn Traõi vaø Leâ Thaùnh
vaø khoa hoïc nöôùc ta phaùt trieån röïc rôõ Toâng .
hôn haún caùc thôøi kì tröôùc.
C. Cuûng coá - Daën doø (5’)
-GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc ôû trong khung .
+Keå teân caùc taùc phaåm vaø taùc giaû tieâu bieåu cuûa vaên hoïc thôøi
Leâ.
+Vì sao coù theå coi Nguyeãn Traõi, Leâ Thaùnh Toâng laø nhöõng nhaø vaên
hoùa tieâu bieåu cho giai ñoaïn naøy?
-Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi “OÂn taäp”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Thöù naêm ngaøy 19/02/2009
THEÅ DUÏC : Tieát 46
BAØI: BAÄT XA - TAÄP PHOÁI HÔÏP CHAÏY NHAÛY - TROØ CHÔI “CON SAÂU
ÑO”
I. MUÏC TIEÂU:
-OÂn baät xa vaø phoái hôïp chaïy, nhaûy .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô
baûn ñuùng
- Troø chôi “Con saâu ño”. Yeâu caàu bieát ñöôïc caùch chôi vaø tham gia chôi
ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng .
II. ÑÒA ÑIEÅM VAØ PHÖÔNG TIEÄN: Ñòa ñieåm : Saân tröôøng .
- Coøi, duïng cuï vaø phöông tieän luyeän taäp baät xa
III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc
löôïng
1 . Phaàn môû ñaàu 6 – 10 ph x x x x x x x
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh 1 – 2 ph x x x x x x x
baùo caùo 1 laàn
-GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc
tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 1 phuùt Gv
-Khôûi ñoäng : HS taäp baøi theå duïc 1 phuùt 
phaùt trieån chung.
-Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân 18 – 22 GV
quanh saân taäp ph
-Troø chôi: “Keùo cöa löøa xeû”. 12– 14ph
2 . Phaàn cô baûn 5 – 6 ph Gv
a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn
* OÂn baät xa 1 laàn
-GV cho HS khôûi ñoäng kó laïi caùc
khôùp.
-GV chæ huy HS taäp baät nhaûy nheï
nhaøng moät soá laàn. Ñoàng thôøi nhaéc
laïi yeâu caàu vaø caùch thöïc hieän baøi x x x
taäp. x…………x
-GV chia toå, toå chöùc cho HS taäp
luyeän taïi nhöõng nôi quy ñònh
-GV toå chöùc cho thi ñua giöõa caùc toå
xem toå naøo coù ngöôøi baät xa nhaát 5 – 6 ph
seõ ñöôïc khen thöôûng. Khi HS baät xong,
GV nhaéc caùc em thaû loûng tích cöïc.
-GV toå chöùc cho HS thi baät nhaûy
töøng ñoâi moät, toå naøo coù nhieàu
ngöôøi baät xa hôn ñöôïc bieåu döông.
* Hoïc phoái hôïp chaïy nhaûy
-GV neâu teân baøi taäp.
-GV höôùng daãn caùch taäp luyeän
phoái hôïp, giaûi thích ngaén goïn caùc
ñoäng taùc vaø laøm maãu:
Chuaån bò : Keû 2 vaïch chuaån bò vaø
xuaát phaùt caùch nhau 1,5 m. caùch
vaïch xuaát phaùt 5 – 6m keû vaïch giôùi
haïn, caùch vaïch giôùi haïn 1m ñeå moät
ñeäm theå duïc.
TTCB : Khi ñeán löôït caùc em tieán vaøo
vò trí xuaát phaùt, chaân sau kieång goùt, 5 – 6 ph
muõi chaân caùch goùt chaân tröôùc moät
baøn chaân, thaân hôi ngaû ra tröôùc, hai 6–8m
tay buoân töï nhieân hay hôi gaäp ôû x x x
khuyûu. ……………………
Ñoäng taùc : Khi coù leänh, moãi em
chaïy nhanh ñeán vaïch giôùi haïn giaäm CB XP Ñ
nhaûy baèng moät chaân baät ngöôøi leân 4 – 6 ph
cao veà phía tröôùc. Khi hai chaân tieáp 2 ph 
ñaát, chuøng chaân ñeå giaûm chaán
ñoäng, sau ñoù ñi thöôøng veà taäp hôïp 2 – 3 ph
x x x x x x x
ôû cuoái haøng. 1 ph x x x x x x x
b) Troø chôi : “Con saâu ño”. Gv
-GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
-Neâu teân troø chôi.
-GV giôùi thieäu caùch chôi thö ùhai. -HS hoâ “khoûe”.
-GV höôùng daãn vaø giaûi thích caùch
chôi.
-Cho HS chôi thöû moät laàn ñeå bieát
caùch chôi.
-Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø
nhaéc caùc em.
3 .Phaàn keát thuùc
-Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo
nhòp hoaëc ñi thöôøng theo nhòp 2 – 4
haøng doïc.
-GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi
hoïc.
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû
giôø hoïc.
-GVø giao baøi taäp veà nhaø oân baät
xa.
-GV hoâ giaûi taùn.

************************************

KHOA HOÏC: Tieát 46
BOÙNG TOÁI .
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå :
- Bieát boùng cuûa moät vaät thay ñoåi veà hình daïng, kích thöôùc khi vò trí cuûa
vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät ñoù thay ñoåi .
- Neâu ñöôïc boùng toái xuaát hieän phìa sau vaät caûn saùng khi ñöôïc chieáu
saùng , döï ñoaùn ñöïôc vò trí, hình daïng boùng toái trong moät soá tröôøng hôïp
ñôn giaûn .
- GD Hoïc sinh yeâu thích khoa hoïc
II. ÑOÀ DUØNG: Chuaån bò chung : ñeøn baøn .
- Chuaån bò theo nhoùm : ñeøn pin, tôø giaáy to hoaëc taám vaûi, keùo, bìa, moät soá thanh t
nhoû, moät soá vaät chaúng haïn oâ toâ ñoà chôi hoäp…
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A.Baøi cuõ: (5’) AÙnh saùng
- AÙnh saùng coù theå truyeàn qua nhöõng vaät naøo ?- Neâu ñieàu kieän ñeå maét
nhìn thaáy caùc vaät ?
B.Baøi môùi: (30’)

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Giôùi thieäu baøi: Boùng toái
2.Caùc hoaït ñoäng:
Höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng:
-Cho HS quan saùt hình 1 / 92 SGK vaø Laøm vieäc theo nhoùm--HS quan saùt
hoûi : vaø traû lôøi :
-HS nghe.
- Laøm vieäc theo nhoùm
-. + Quan saùt H1-SGK/92
+ Kinh nghieäm -> TLCH: Maët rôøi
chieáu saùng töø phía naøo trong hình
1?
+ Chieáu ñeøn pin -> ñoaùn vò trí coù
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà boùng toái . boùng treân töôøng .Sau ñoù baät ñeøn
*MT: Neâu ñöôïc boùng toái xuaát hieän phía KT .
sau vaät caûn saùng khi ñöôïc chieáu saùng . Döï
ñoaùn ñöôïc vò trí , hình daïng boùng toái trong - Laøm vieäc caù nhaân,lôùp .
moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn .Bieát boùng
cuûa moät vaät thay ñoåi veà hình daïng , kích + Thöïc hieän thí nghieäm - SGK/93 ->
thöôùc khi vò trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái Ñöa ra döï ñoaùn cuûa mình .
vôùi vaät ñoù thay ñoåi. - Laøm vieäc theo nhoùm
- Boùng toái xuaát hieän phía sau vaät + Tieáng haønh thí nghieäm -SGK/93 ->
caûn saùng khi vaät naøy ñöôïc chieáu Ghi laïi keát quaû -> TLCH :
saùng . - Boùng toái xuaát hieän ôû ñaâu vaø khi
- Boùng cuûa moät vaät thay ñoåi khi vò naøo ?
trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät - Laøm thí nghieäm theo nhoùm ->
ñoù thay ñoåi . TLCH : Laøm theá naøo ñeå boùng cuûa
vaät to hôn ? Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu
Hoaït ñoäng 2 Troø chôi hoaït hình ñöa vaät dòch leân treân gaàn vaät
Muïc tieâu : Cuûng coá , vaän duïng kieán thöùc chieáu saùng ? Boùng cuûa vaät thay
ñaõ hoïc veà boùng toái ñoåi khi naøo ?
GV höôùng daãn chôi troø chôi : xem - Caû lôùp chôi
boùng ñoaùn vaät
+ Chieáu boùng cuûa vaät leân töôøng

HS nhìn leân töôøng vaø ñoaùn xem laø
vaät gì ?
-Ñoïc muïc baïn caàn bieát trang 93
C.Cuûng coá, daën doø (5’) Boùng toái xuaát hieän ôû ñaâu, khi naøo ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Chuaån bò : AÙnh saùng caàn cho söï soáng

********************************************

Thöù saùu ngaøy 20/02/2009
KYÕ THUAÄT: Tieát 23
Bài : TRỒNG CÂY RAU HOA (T2)
I/ Muïc tieâu:
-HS bieát caùch choïn caây con rau hoaëc hoa ñem troàng.
-Troàng ñöôïc caây rau, hoa treân luoáng hoaëc trong baàu ñaát.
-Ham thích troàng caây, quí troïng thaønh quaû lao ñoäng vaø laøm vieäc
chaêm chæ, ñuùng kyõ thuaät.
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
- Caây con rau, hoa ñeå troàng.
-Tuùi baàu coù chöùa ñaày ñaát.
-Daàm xôùi, cuoác, bình töôùi nöôùc coù voøi hoa sen( loaïi nho)û.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
1.OÅn ñònh lôùp:(1’)
2.Kieåm tra baøi cuõ: (4’)Kieåm tra duïng cuï cuûa HS.
3.Daïy baøi môùi:(30’)
C.Nhaän xeùt- daën doø:(5’) – Nhaéc laïi caùc böôùc troàng caây rau hoa
-Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh
cuûa HS.
-Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc baøi vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng
cuï theo SGK ñeå hoïc baøi” Troàng caây rau, hoa trong chaäu”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản