Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt)

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai trò ntn đối với nhận thức ? _ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc nguồn từ thực tiễn . _ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . _ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận thức . II. Nội dung : : + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là động lực...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt)

Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI

NHẬN THỨC (tt)

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai

trò ntn đối với nhận thức ?

_ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc

nguồn từ thực tiễn .

_ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học

vào cuộc sống .

_ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận

thức .

II. Nội dung : :

+ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là động lực của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là mục đích của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là ntn ?

III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề .diễn giải

IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :
1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : _ Khái niệm nhận thức ? Khái niệmthực tiễn ?

_ Cáchình thức cơ bản của thực tiễn ? Cho ví dụ ?

_ Nhận thức cảm tính là gì ? Nhận thức lý tính là gì ?

3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

*phương pháp :Thảo luận nhóm 3. Vai trò của thực tiễn đối với

chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. nhận thức :

Tổ 1 mục a. Tô’ 2 mục b . Tổ 3

mục c. Tổ 4 mục d. Gọi HS trả

lời . a. Thực tiễn là cơ sở của nhận

HĐ I : thức :

+a Thực tiễn là cơ sở của nhận Nhờ hoạt động thực tiễn mà con

thức là ntn ? Nêu ví dụ để chứng người tiếp xúc tác động vào

minh ? (HS trả lời Nhờ hoạt SVHT, tiếp thu những tri thức

động thực tiễn mà con người của thế hệ trước . Từ đó phát
tiếp xúc tác động vào SVHT, hiện ra bản chất , quy luật của

tiếp thu những tri thức của thế hệ chúng .

trước . Từ đó phát hiện ra bản

chất , quy luật của chúng .)

+b Thực tiễn là cơ sở của nhận b. Thực tiễn là cơ sở của nhận

thức là ntn? thức :

Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS Thông qua hoạt động thực tiễn

trả lời Thông qua hoạt động thực nó thúc đẩy nhận thức phát triển

tiễn nó thúc đẩy nhận thức phát cao hơn đặc ra những yêu cầu

triển cao hơn đặc ra những yêu mớithúc đẩy nhậnthức phát triển

cầu mớithúc đẩy nhậnthức phát .

triển .)

+c Thực tiễn là cơ sở của nhận

thức là ntn ? c. Thực tiễn là cơ sở của nhận

Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS thức :

trả lời Thông qua hoạt động thực Mục đích cuối cùng của nhận

tiễn nó thúc đẩy nhận thức phát thức là nhằm cải tạo hiện thực
triển cao hơn đặc ra những yêu khách quan đáp ứng nhu cầu vật

cầu mớithúc đẩy nhậnthức phát chất tinh thần của con người .

triển .)d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của

+d Vì sao nói Thực tiễn là tiêu chân lý :

chuẩn của chân lý? Chân lý là những tri đúng đắn

Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS phù hợp với SVHT mà đã thông

trả lời… qua thực tiễn kiễm nghiệm
*Tóm lại : Thực tiễn là cơ sỏ của

_ Như vậy vai trò thực tiễn đối nhận thực , là động lực của nhận

với nhận thức là ntn ? (HS trả lời thức , là mục đ1ch của nhận thức

Thực tiễn là cơ sỏ của nhận thực , là tiêu chuẩn để kiển tra kết quả

, là động lực của nhận thức , là của nhận thức .

mục đ1ch của nhận thức , là tiêu
chuẩn để kiển tra kết quả của

nhận thức .)
4. Củng cố : + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là động lực của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là mục đích của nhận thức là ntn ?

+ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là ntn ?5. HĐ tiếp nối: _ Học bài và làm bài tập : 1,2,5/44 . Chuẩn bị bài

mới mục :3/40 .
_Tồn tại xã hội là gì ?

_ Môi trường tự nhiên là gì

_ Dân số là gì ?

_ Phương thức sản xuất là gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản