Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ

Chia sẻ: abcdef_28

Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. - Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể . - Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. - Những quy định của pháp luật về sử dụn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ
Ngày dạy :

Ngày soạn :

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

- Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản

văn hoá vật thể.

- Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn

hoá phi vật thể .

- Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.

- Những quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ bảo vệ di

sản văn hoá.

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá.ngăn

ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản

văn hoá.

- Có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá.

- Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản

văn hoá.

II. CHUẨN BỊ :
- Tranh ảnh, tài liệu, băng hình.

- Tài liệu sách báo, tạp chí nói về bảo vệ di sản văn hoá .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

* KIỂM TRA BÀI CŨ :

Em có hành vi gây ô nhiễm môi trường sau đây không

?

- Vứt rác ra lớp, sân trường.

- Vứt giấy túi gói ra đường.

- Vứt vỏ kẹo vỏ chuối, kẹo cao su xuống đường.

- Bẻ cây hái hoa trong công viên.

- Lãng phí điện nước.

- Đốt bếp than làm khói mù mịt.

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :

Vào dịp hè, em thường cùng gia đình đi nghỉ mát, tham

quan ở những địa điểm nào ?

….

Những địa danh trên là di sản văn hoá của nước ta. Em

hiểu thế nào là di sản văn hoá ? Chúng ta cùng học bài học ngày

hôm nay.
Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs

Hoạt động 1 : Phân tích 1. Tìm hiểu thông tin :

thông tin :

Quan sát ảnh và phát

biểu ý kiến cá nhân. ảnh 1 : Di tích Mĩ Sơn là

Em hãy nhận xét đặc công thình kiến trúc phản ánh tư

điểm và phân loại ba bức tranh tưởng xã hội ( văn hoá, nghệ

thuật, tôn giáo…) của nhân dân
trên ?

thời kì phong kiến.

ảnh 2 : Vịnh Hạ Long là

danh lam thắng cảnh, là cảnh

đẹp tự nhiên đã được xếp hạng

là thắng cảnh thế giới.

Từ đăck điểm và phân ảnh 3 : Bến Nhà rồng là

loại trên, em hãy nêu một số di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự

vd về danh lam thắng cảnh, di kiện Chủ tịch HCM ra đi tìm

tích lịch sử văn hoá ở địa đường cứu nước. đây là một sự

phương, nước ta và trên thế kiện trọng đại.

giới.
Vn có những di sản văn

hoá nào được UNESCO xếp

hạng là di sản văn hoá thế giới.

Thảo luận nhóm :

Gv hướng dẫn Hs đi

đến kết luận đặc điểm của các sản Di
Di tích Danh

loại di sản văn hoá, di tích lịch văn hoá lịch sử lam

sử, danh lam thắng cảnh. và cách thắng

mạng cảnh

Cố đô Bến nhà Vịnh Hạ

Huế Rồng Long

Phố cổ Bảo Ngũ

Hội An tàng Hành

Sơn
Thánh HCM

địa Mĩ Hoả Lò Đồ Sơn

Sơn Cô Đảo Rừng

Văn Pắc Bó Cúc

miếu Gò đống Phương
Đa
QTG Hang

C hữ Bích

Động
Nôm

áo dài

truyền

thống

Bài hát

quan họNhững di sản văn hoá ở

Vn được UNESCO công nhận

là di sản văn hoá :

Để hs hiểu rõ hơn khái Cố đô Huế

niệm, gv cho hs đọc nội dung Phố cổ Hội An

SGK. Thánh địa Mĩ Sơn

Đọc phần a – sgk. Vịnh Hạ Long.

1, Di sản văn hoá bao

gồm văn hoá phi vật thể và văn Di sản văn hoá

hoá vật thể.
2, Di tích lịch sử – văn Vật thể Phi vật thể

hoá. - Cố đô - Kho

3, Danh lam thắng cảnh. Huế. tàng ca

Gv lấy vd về di sản văn - Phố cổ dao, tục

hoá, di tích lịch sử, danh lam Hội An. ngữ,

thắng cảnh Vn và thế giới. truyện
- Thánh

Giải thích đặc điểm và địa Mĩ dân

phân loại di sản theo 3 nội Sơn. gian.

dung. - Vịnh Hạ - C hữ

Long. Hán,

- Bến ch ữ

Tiết 2 : cảng nhà Nôm.

Hoạt động 2 : Bài học : Rồng - Các

Thảo luận theo nhóm điệu

: dân ca.

1, Khái niệm về di - tác

sản văn háo, di tích lịch sử, phẩm

danh lam thắng cảnh ? văn

2, ý nghĩa của việc
giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá, học.

di tích lịch sử văn háo và danh

lam thắng cảnh ? 2. Bài học :

3, Trách nhiệm của A, Khái niệm :

công dân được qui định trong - Di sản văn hoá bao

pháp luật . gồm văn hoá vật thể và văn hoá

phi vật thể, là sản phẩm tinh

thần, vật chất có ý nghĩa lịch sử,

văn hoá, khoa học, được lưu

truyền từ đời này sang đời

khác…

- Di tích lịch sử văn hoá

là : Công trình xây dựng, địa

điểm và các di vật cổ vật, bảo

vật quốc gia, thuộc công trình

địa điểm có giá trị lịch sử, văn

hoá, khoa học.

- Danh lam thắng cảnh là

cảnh quan thiên nhiên hoặc địa
điểm có sự kết hợp giữa cảnh

quan thiên nhiên với công trình

kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm

mĩ, khoa học.

B, ý nghĩa :

- Di sản văn hoá, di tích

lịch sử – văn hoá và danh lam

thắng cảnh là những cảnh đẹp

của đất nước, là tài sản của dân

tộc, nói lên truyền thống của

dân tộc, thể hiện công đức của

các thế hệ cha ông trong công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc, thể hiện kinh nghiệm của

dân tộc trên các lĩnh vực.

C, Trách nhiệm công

dân trong việc bảo vệ và giữ

gìn các di sản văn hoá :

- Nhà nước có trách
nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị

của di sản văn hoá.

- Nhà nước bảo vệ quyền

và lợi ích hợp pháp của chủ sở

Từ những đơn vị kiến hữu di sản văn hoá. Chủ sở hữu

thức trên, gv khắc sâu : di sản văn hoá có trách nhiệm

1, Hs cần nhận thức giữ gìn và phát huy giá trị của di

sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, ý sản văn hoá.

nghĩa giáo dục truyền thống, ý - Nghiêm cấm các hành

nghĩa văn hoá, giá trị kinh tế – vi :

xã hội của các di sản văn hoá. + Chiếm đoạt, làm sai

Ngày nay di sản văn hoá có ý lệch di sản văn hoá.

nghĩa kinh tế không nhỏ. Ơ + Huỷ hoại hoặc gây

nhiều nước, du lịch sinh thái nguy cơ huỷ hoại di sản văn

văn hoá đã trở thành ngành inh hoá.

tế chủ chốt, đồng thời qua du + Đào bới trái phép địa

lịch thiết lập quan hệ quốc tế, điểm khảo cổ, xây dựng trái

hội nhập cùng phát triển. phép, lấn chiếm đất đai, thuộc di

2, Bảo vệ di sản văn tích lịch sử văn hoá, danh lam
hoá còn góp phần bảo vệ môi thắng cảnh.

trường tự nhiên, môi trường + Mua bán, trao đổi, vận

sống của cgn , một vấn đề bức chuyển trái phép di vật, cổ

xúc của nhân loại hiện nay. vật….

3, để làm tốt vấn đề

này, Đảng và nhà nước ta đã

ban hành Luật Di sản văn hoá.

Bảo vệ giữ gìn và sử dụng hợp

lí di sản văn hoá là quyền và

nghĩa vị của mỗi công dân.

Chúng ta cần vận động tuyên

truyền mọi người cùng thực

hiện hiện, nếu phát hiện hành

vi vi phạm thì kịp thòi ngăn

chặn và xử lí theo pháp luật.

Hoạt động 3 : Luyện tập :

Nội dung bài tập a.
Thảo luận :

A, Luật di sản văn

hoá VN ra đời ngày tháng năm

nào ?

B, Em có biết ý kiến

đúng về ý nghĩa du lịch của

nước ta hiện nay :

Giới thiệu đất
1, 3. Bài tập :

nước, con người VN. A, Hành vi góp phần giữ gìn,

2, Thể hiện tình yêu bảo vệ di sản văn hoá :

quê hương đất nước. 3,7,9,8,11,12.

3, Phát triển kinh tế, - Hành vi phá hoại di sản văn

xã hội. hoá : 1,2,4,5,6,10,13.

4, thương mại háo du

lịch. A, 29 – 6 – 2001.

C, Điền vào bảng sau

: B, a,b,c.
Di Di Danh

sản tích lam

văn lịch thắng

sử cảnh
hoá

Vn

Thế

giới

D, Em sẽ làm gì để góp

phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn

hoá, di tích lịch sử, danh lam

thắng cảnh ?
D,

- Giữ gìn sạch đẹp các di sản

văn hoá ở địa phương.

- Đi tham quan, tìm hiểu các di

Hoạt động 4: Củng cố, dặn tích lịch sử, di sản văn hoá.
- Không vứt rác bừa bãi.
dò :

Xã hội ngày càng văn - Tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ

minh, càng phát triển thì người vật, di vật…

ta càng có xu hướng quan tâm - Chống mê tín dị đoan.

đến di sản văn hoá đến di tích - Tham gia các lễ hội truyền

lịch sử và danh lam thắng thống…

cảnh. Đó là một nhu cầu của

cuộc sống. Thế hệ mai sau có

quyền biết được những giá trị

văn hoá nói chung và di sản

văn hoá vật thể nói riêng. Với

trách nhiệm là một công dân

tương lai, chúng ta phải biết

bảo vệ, giữ gìn, và phát huy

những giá trị văn hoá đó. để

làm giàu đất nước để góp phần

cho văn hoá nhân loại ngày

càng phong phú hơn.

Bài tập về nhà : bài tập 3
- sgk.

Sưu tầm tranh ảnh về

các di sản văn hoá, di tích lịch

sử, danh lam thắng cảnh.

Ôn tập kiến thực, chuẩn

bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản