Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức. HS hiểu nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân. 2. Kĩ năng. HS biết cách tự bảo vệ quyền sỡ hữu. 3.Thái độ. Hình thành bồi dưỡng cho HS ý thức tôn trọng tài sản của mọi người và đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sỡ hữu. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên: Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận, bút dạ. 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Phương pháp diễn giải. Phương pháp toạ đàm. Phương pháp thảo luận. IV.Tiến...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ
TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
1.Kiến thức.
HS hiểu nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc
quyền sở hữu của công dân.
2. Kĩ năng.
HS biết cách tự bảo vệ quyền sỡ hữu.
3.Thái độ.
Hình thành bồi dưỡng cho HS ý thức tôn trọng tài sản của mọi
người và đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sỡ hữu.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận, bút dạ.
2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ.
III.Phương pháp dạy học:
Phương pháp diễn giải.
Phương pháp toạ đàm.
Phương pháp thảo luận.
IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.
2.Kiểm tra bài cũ:
* Tác hại của tai nạn do vũ khí, cháy nổ và chất độc hại?(7
điểm)
- Mất tài sản của cá nhân, gia đình và xã hội.
- Bị thương, tàn phế và chết người.
* Những loại, chất nào sau đây dễ gây tai nạn nguy hiểm cho con
người (đánh dấu X vào ô trống)(3 điểm)

- Thốc nổ

- Thuốc làm pháo

- Dầu gội đầu

- Xăng, dầu, ga

- Cồn 90O

- Thuốc trừ sâu

- Thuốc diệt chuột, côn trúng

- Axít, thủy ngân
3.Giảng bài mới:
Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
GV: Cầm trong tay sách GDCD lớp 8 và
nói: “Cuốn sách này của tôi”. Tức là GV
đã khẳng định điều gì với quyển sách.
HS A: Cầm trong tay cái bút và nói: “Cái
bút này của em”. HS A đã khẳng định
điều gì với cây bút.
HS trả lời: GV là chủ sở hữu của quyền
sách.
HS A là chủ sở hữu của cái bút. I. Đặt vấn đề.
GV: Để hiểu thêm về vấn đề sở hữu,
chúng ta học bài hôm nay.
HS đọc phần đặt vấn đề SGK.
GV: Tổ chức cho học sinh thảo luận
nhóm.
GV: Chia lớp thành 3 nhóm
HS: Cử đại diện nhóm, thư ký
GV: Giao câu hỏi cho các nhóm.
Nhóm 1:
Câu 1: Những người sau đây có quyền Đáp án :1-a,b,c
gì? (Em hãy chọn đúng các mục tương 2-a
ứng) 3-a,b
1) Người chủ a) Giữ gìn bảo
chiếc xe máy quản xe
2) Người được b) Sử dụng xe để đi
giao, giữ xe
3) Người mượn xe c) Bán, tặng, cho
người
Đáp án:1-a; 2-b ;3-c
Nhóm 2:
Câu 2: Người chủ xe máy có quyền gì?
(Em hãy chọn các mục tương ứng)
1) Cất giữ trong a) Chiến hữu
b) Sử dụng
nhà
2) Dùng để đi lại,
Đáp án: Bình cổ
chở hàng c) Định đoạt
không thuộc về ông
3) Bán, tặng, cho
An vì bình cổ thuộc về
mượn
nhà nước. Ong An
Nhóm 3:
không có quyền bán vì
Câu 3:-Bình cổ ông An tìm được có
chủ sở hữu mới có
thuộc về ông An không? Vì sao?
quyền bán
-Ông An có quyền bán bình cổ không? Vì
sao?
HS: Các nhóm thảo luận.
HS: Cử đại diện nhóm trình bày.
II. Nội dung bài học.
HS: Cà lớp tranh luận.
1. Quyền sở hữu của
GV: Nhận xét, giải đáp, đánh giá.
công dân là quyền của
GV: Giải thích:
công dân đối với tài sản
-Chiếm hưũ là chiếm giữ tài sản.
thuộc quyền sở hữu của
-Định đoạt là quyết định số phận tài sản.
mình.
-Sử dụng là dùng đúng mục đích.
2. Quyền sở hữu tài sản
GV: Kết luận, rút ra bài học.
gồm:
Câu hỏi 1: Quyền sở hữu là gì?
-Quyền chiềm hữu: trực
Câu hỏi 2: Thế nào là quyền chiếm hữu,
tiếp nắm giữ, quản lý tài
sử dụng, định đoạt. Trong 3 quyền thì
sản.
quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao?
-Quyền sử dụng: Khai
Câu hỏi 3: Công dân có các quyền sở hữu
thác giá trị tài sản và
nào? Ví dụ?
hưởng lợi từ giá trị sử
Câu hỏi 4: Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của
dụng tài sản.
công dân theo qui định của pháp luật? Ví
-Quyền định đoạt: quyết
dụ?
định đối với tài sản như
Câu hỏi 5: Vì sao phải tôn trọng tài sản
mua, tặng, cho.
của người khác. Nó thể hiện phẩm chất
3. Công dân có các
đạo đức nào?
quyền:
Câu hỏi 6: Nguyên tắc thực hiện quyền
-Thu nhập hợp pháp.
sở hữu. Ví dụ?
- Của cải để dành
HS: trả lời câu hỏi.
-Sở hữu nhà ở
GV: Kết luận ý kiến HS.
-Sở hữu tư liệu sinh hoạt
GV: tóm tắt nội dung lên bảng hoặc chiếu
-Sở hữu vốn và tài sản
lên máy.
trong các doanh nghiệp.
HS: Ghi bài vào vở.
GV: Nhắc nhở HS học kỹ nội dung. 4. Công dân có nghĩa vụ
GV: Gợi ý HS trả lời các câu hỏi liên hệ tôn trọng quyền sở hữu
thực tế. của người khác:
-Gia đình em có loại tài sản gì? (những -Nhặt được của rơi trả
thứ đáng giá) lại.
-Bác Hùng xin góp tiền vốn để nuôi Tôm. -Khi vay nợ phải trả đầy
Bác có quyền gì? đủ đúng hẹn.
-Chú An mua máy xay xát để sản xuất. -Khi mượn giữ gìn cẩn
Quyền tài sản của chú An là gì? thận, sử dụng xong phải
-Cô Hạnh có người bà con gửi biếu tiền, trả cho chủ sở hữu. Nếu
cô có được sở hữu tiền này không? làm hỏng phải sửa chữa
HS: Nhận xét, tranh luận. và bồi thường tương ứng
GV: Nhận xét, cho điểm. giá trị tài sản.
GV: Chiếu lên máy, hoặc viết lên bảng -Nếu gây thiệt hại về tài
phụ điều 58 Hiến pháp năm 1992. Điều sản thì phải bồi thường
175 của Bộ luật Hình sự. theo qui định.
GV khẳng định lại nội dung bài học. III. Bài tập.
GV: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK Đáp án:
Bài tập 1:
trang 46 (bài 1, 5).
GV: Phát phiếu học tập. -Em sẽ làm động tác để
HS: Chia 2 khu vực, nhận câu hỏi. người có tài sản biết
Bài 1: Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi mình bị mất cắp và sau
với em đang lấy trộm tiền của một người đó giải thích và khuyên
nào đó, em sẽ là gì? Vì sao em làm như bạn.
vậy? -Vì người có tài sản phải
Bài 5: Em hãy tìm một số câu ca dao, tục lao động vất vả để có
ngữ có nội dung về tôn trọng tài sản của tiền, không nên vi phạm
người khác. tài sản của họ và hành vi
HS: Suy nghĩ cá nhân. đấy là không thật thà và
HS: Trả lời nhanh vào phiếu rồi lên bảng tội đó là tội ăn cắp sẽ bị
pháp luật trừng trị.
trình bày.
HS: cả lớp nhận xét. Bài tập 5:
GV: Chữa bài tập và đánh giá. Cha chung không ai
khóc.
Của mình thì giữ bo bo.
Của người thì để cho bò
nó ăn.
4. Củng cố và luyện tập.
GV: Tổ chức cho HS trò chơi sắm vai (nếu còn thời gian).
GV: Đưa ra các tình huống (bài tập 2 SGK).
HS: Xây dựng kịch bản phân vai và lời thoại.
HS: nhận xét tiểu phẩm và rút ra bài học.
GV: Nhận xét, giải đáp.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Bài cũ:
-Học bài kết hợp SGK trang 45 .
-Làm bài tập còn lại SGK trang 46,47 .
Bài mới:
Chuẩn bị bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước
và lợi ích công cộng.
- Đọc phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang 47.
- Xem nội dung bài học, tư liệu tham khảo SGK trang 48.
- Xem bài tập SGK trang 49.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản