Giáo an công nghệ 9 : NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Chia sẻ: Duong Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
231
lượt xem
47
download

Giáo an công nghệ 9 : NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Mục tiêu: - Hs biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống - Có được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có định hướng sau này về nghề nghiệp B. Chuẩn bị : 1/ Giáo viên: - Nội dung kiến thức bài học - Tranh ảnh về nghề điện dân dụng - Bản mô tả nghề điện dân dụng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo an công nghệ 9 : NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

 1.    Ngµy :26/08/2009     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Ti t: 01  Õ Bµi 1 giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n      :  dông                           A.Môc tiªu: ­ Hs biÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi  víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ­ Cã ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông ­ BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ  ®iÖn d©n dông, cã ®Þnh híng sau nµy vÒ nghÒ nghiÖp B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: ­ Néi dung kiÕn thøc bµi häc ­ Tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông ­ B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông.     2/ Häc sinh: ­ ChuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, th¬ vÒ nghÒ ®iÖn C. TiÕn tr×nh d¹y häc:    I. Tæ chøc líp:     II. KiÓm tra bµi cñ:    III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:     Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nghÒ ®iÖn gãp mét phÇn ®Èy  nhanh tèc ®é CNH XHCN, thî ®iÖn cã mÆt trong c¸c c¬ së s¶n  xuÊt vµ söa ch÷a c¬ khÝ, thiÕt bÞ ®iÖn .. tõ quy m« nhá  ®Õn quy m« lín. S¶n phÈm cña nghÒ ®iÖn chiÕm mét tû lÖ kh¸  cao trong thùc tiÔn. ChÝnh v× vËy, nghÒ ®iÖn cã mét vÞ trÝ  then chèt vµ quyÕt ®Þnh trong ngµnh ®iÖn nãi chung, nã cã  ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng ë thµnh phè mµ cßn ë n«ng  th«n, miÒn nói. Víi ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña nghÒ  ®iÖn   nh  vËy,   chóng   ta   cïng   ®i   nghiªn   cøu   bµi:   ”  Giíi  thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông” 2 Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 Gv:   T×nh   h×nh   sö   dông   ®iÖn   ë   gia  I. Vai trß, vÞ trÝ cña  ®×nh em vµ ë ®Þa ph¬ng em ? nghÒ   ®iÖn   d©n   dông  Hs cã thÓ tr¶ lêi: trong s¶n xuÊt  vµ ®êi  Nhu   cÇu   sö   dông   nhiÒu   c¶   trong  sèng: sinh ho¹t vµ c¶ trong s¶n xuÊt VD:   Trong   s¶n   xuÊt:   xëng   c¬   khÝ,  xëng ca, ..         Trong sinh ho¹t: … ?   Vai   trß   cña   nghÒ   ®iÖn   d©n   dông  nh thÕ nµo. Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 2.    H s: quan träng     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9     Ho¹t ®éng 2 Gv cho hs ho¹t ®éng theo nhãm: II. §Æc ®iÓm vµ yªu   ? Theo  em hiÓu  ®èi tîng  lao ®éng  cÇu cña nghÒ: cña nghÒ ®iÖn d©n dông lµ g×? Cho    1.§èi t   îng lao ®éng    vÝ dô. cña nghÒ ®iÖn d©n dông  Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi. (GK) Gv kÕt luËn  2.Néi dung lao ®éng  Hs quan s¸t b¶ng ë SGK cña nghÒ ®iÖn d©n    dông: ? Theo  em hiÓu  néi dung  lao ®éng    cña   nghÒ   ®iÖn   d©n   dông   bao   gåm  Gåm ba chuyªn ngµnh: nh÷ng lÜnh vùc nµo? cho vÝ dô. ­ L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn  Hs th¶o luËn theo nhãm vµ tr¶ lêi SX vµ SH Gv bæ sung vµ kÕt luËn  ­ L¾p ®Æt TB vµ ®å  dïng ®iÖn Gv cho Hs t×m hiÓu b¶n m« t¶ nghÒ  ­ VËn hµnh, b¶o dìng  ®iÖn vµ söa ch÷a… Theo   em   ngêi   thî   ®iÖn   lµm   viÖc  trong ®iÒu kiÖn nh thÕ nµo? cho vÝ  3.§iÒu kiÖn lµm viÖc  dô? cña nghÒ ®iÖn d©n  Hs th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi dông: + Lµm viÖc trong nhµ: l¾p ®Æt c¸c  ­ ViÖc l¾p ®Æt ®êng  TB   ®iÖn,   ®å   dïng   ®iÖn   hoÆc   söa  d©y, söa ch÷a .. c¸c  ch÷a khi gÆp sù cè. TB trong m¹ng ®iÖn  + Lµm viÖc ngoµi trêi: l¾p ®Æt líi  thêng tiÕn hµnh ngoµi  ®iÖn .. trêi, trªn cao, lu  Gv bæ sung vµ kÕt luËn: ®éng, gÇn n¬i cã ®iÖn ­  Gv cho Hs t×m hiÓu b¶n m« t¶ nghÒ  4.Yªu cÇu cña nghÒ  ®iÖn ®iÖn d©n dông ®èi víi  ? Theo  em nghÒ  ®iÖn cã  nh÷ng  yªu    êi lao ®éng: ng    cÇu g× ®èi víi ngêi lao ®éng. Hs th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi +Tri thøc Gv bæ sung, kÕt luËn +KÜ n¨ng +Søc khoÎ +Th¸i ®é Gv: T×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh  Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 3.    ® i n ë ní  ta  hi     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Ö c Ö n nay? Tõ ® ã  liªn   5.TriÓn väng cña nghÒ: hÖ vÒ tri n  väng cña nghÒ ® i n d© n Ó Ö   dông? H s th¶o l uËn  vµ tr¶  l i. ê 6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o  ? Theo em  ë ® Þa ph¬ ng em ® ang sèng  nghÒ: cã nh÷ ng n¬ i  nµo ® µo  t¹o  nghÒ ® i n  Ö d© n  dông. 7. Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng  nghÒ: Sau   kh i   H s  th¶o   luËn   nh÷ ng   néi  dung  trªn  vµ   tr¶  l i,  G v bæ  sung  ê vµ ® i Õn  ®  kÕ t l uËn      IV. Cñng cè: ­GV kh¸i qu¸t l¹i toµn bé bµi d¹y ­Híng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.    V. DÆn dß:           ­Hs ®äc tríc bµi häc 2 SGK.           ­ Su tÇm c¸c mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn Ti t: 02      Bµi 2: VËt liÖu ®iÖn dïng  Õ trong  l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ  (tiÕt1) Ngµy so¹n:  03/09/2008 A. Môc tiªu: ­ Hs biÕt ®îc mét sè vËt liÖu thêng dïng trong l¾p ®Æt  m¹ng ®iÖn ­N¾m ®îc c«ng dông, tÝnh n¨ng vµ t¸c dông cña tõng lo¹i  vËt liÖu. ­BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông mét  c¸ch hîp lý Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 4.    B. ChuÈn bÞ :     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9       1/ Gi¸o viªn: ­ Néi dung kiÕn thøc bµi häc ­ Mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn ­ Mét sè mÉu vËt liÖu c¸ch ®iÖn, dÉn ®iÖn vµ dÉn tõ     2/ Häc sinh: ­ ChuÈn bÞ bµi cñ ­ §äc vµ t×m hiÓu bµi míi ­ Hs su tÇm mét sè mÉu vËt liÖu dÉn ®iÖn,… C. TiÕn tr×nh d¹y häc:    I. Tæ chøc líp:       II. KiÓm tra bµi cñ: ? §Ó trë thµnh ngêi thî ®iÖn, cÇn ph¶i phÊn ®Êu vµ rÌn  luyÖn nh thÕ nµo vÒ häc tËp vµ søc khoÎ    III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:    VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn bao gåm d©y  dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn vµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn. D©y c¸p ®iÖn,  dÉn ®iÖn ®îc dïng ®Ó truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng ®Õn  ®å dïng ®iÖn. §Ó ®¶m b¶o cho m¹ng ®iÖn lµm viÖc hiÖu qu¶  vµ an toµn cho ngêi vµ m¹ng ®iÖn, ngêi ta ph¶i dïng vËt  liÖu c¸ch ®iÖn. VËy nh÷ng vËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt  m¹ng ®iÖn trong nhµ bao gåm nh÷ng vËt liÖu g× ? chóng ta  cïng nghiªn cøu bµi: “  VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt  m¹ng ®iÖn trong nhµ”  2 Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 Gv cho Hs quan s¸t mét sè mÉu d©y  I. D©y dÉn ®iÖn: vµ tranh h×nh 2­1. 1/Ph©n lo¹i: Em h∙y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn   Theo vâ c¸ch ®iÖn: ®iÖn mµ em biÕt?  + D©y trÇn Hs cã thÓ  tr¶ lêi:  d©y  trÇn,  d©y  + D©y cã vâ c¸ch ®iÖn cã vâ c¸ch ®iÖn.. Theo sè lâi: Gv cho  Hs lµm viÖc  theo  nhãm  lµm  + D©y cã lâi mét sîi bµi tËp theo b¶ng 2­1 + D©y cã lâi nhiÒu  Gv kÕt luËn sîi ? Em h∙y ph©n biÖt lâi vµ sîi d©y  Theo sè sîi: dÉn ®iÖn. + Lâi mét sîi Hs: Lâi  lµ mét  phÇn cña  d©y dÉn,  + Lâi nhiÒu sîi lâi gåm cã mét sîi hoÆc nhiÒu sîi Gv cho Hs lµm bµi tËp ®iÒn vµo chæ  trèng c¸c côm tõ. Gv kÕt luËn   Ho¹t ®éng 2 Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 5.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   2/ CÊu t¹o cña d©y  G v  cho   H s  quan   s¸t   m Éu  d© y  dÉn  dÉn ®iÖn cã bäc c¸ch   ®inÖ ®iÖn: ? D© y  cã  vâ  c¸ch  ® i n cã  cÊu  t¹o   Ö nh thÕ  nµo. H s tr¶  l i ê G åm   2   bé   phËn   chÝnh:   l i   vµ   vâ  â c¸ch  ® i n Ö VËt   li u :   l i   ®î   chÕ   t¹o   b»ng  Ö â c ® ång,  nh«m Vâ c¸ch  ® i n: PVC , cao su .. Ö 3/Sö dông d©y dÉn  ? T¹i sao lí  vâ c¸ch  ® i n cña d© y ®iÖn: p Ö   dÉn ® i n cã m µu Ö  s¾ c kh¸c nhau. H s: ® Ó  dÔ ph© n Ö t kh i sö dông.  bi ? V× sao  l i  cña  d© y dÉn ® i n cã  Khi l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn  â Ö kÝch th í  kh¸c nhau.  c cÇn lùa chän d©y dÉn  H s th¶o l uËn  vµ tr¶  l iê ®iÖn sao cho phï hîp:  G v kÕ t l uËn an toµn ®iÖn vµ gi¸  thµnh tiÕt kiÖm Ngoµi ra  G v cho H s tham  kh¶o b¶ng  m ét sè ® Æ c i  ® Óm cña d© y dÉn ® i n Ö VÝ dô:  Lâi:  A – Lâi nh«m ;  S – l i  m Òm â Vâ c¸ch  ® i n: V – PVC ;     R – Cao  Ö su lu ho¸           IV. Cñng cè: ­ D©y dÉn ®iÖn cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?    V. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi cñ - §äc vµ nghiªn cøu phÇn d©y c¸p ®iÖn.. Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 6.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   TiÕt: 03 Bµi 2: VËt liÖu ®iÖn dïng  trong       l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ  (tiÕt 2)    Ngµy so¹n: 10/09/2008  A. Môc tiªu: ­ Hs biÕt ®îc mét sè vËt liÖu thêng dïng trong l¾p ®Æt  m¹ng ®iÖn ­ N¾m ®îc c«ng dông, tÝnh n¨ng vµ t¸c dông cña tõng lo¹i  vËt liÖu. ­ BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông mét  c¸ch hîp lý B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: ­ Néi dung kiÕn thøc bµi häc ­ Mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn ­ Mét sè mÉu vËt liÖu c¸ch ®iÖn, dÉn ®iÖn vµ dÉn tõ     2/ Häc sinh: ­ ChuÈn bÞ bµi cñ ­ §äc vµ t×m hiÓu bµi míi ­ Hs su tÇm mét sè mÉu vËt liÖu dÉn ®iÖn,… C. TiÕn tr×nh d¹y häc:    I. Tæ chøc líp:       II. KiÓm tra bµi cñ: ? §Ó trë thµnh ngêi thî ®iÖn, cÇn ph¶i phÊn ®Êu vµ rÌn  luyÖn nh thÕ nµo vÒ häc tËp vµ søc khoÎ    III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: 2 Bµi míi: Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 7.       Ho¹t ®éng 1  Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Gv cho Hs quan s¸t mét sè mÉu d©y  II. D©y c¸p ®iÖn: vµ tranh h×nh 2­2. 1/cÊu t¹o: Em h∙y ph©n biÖt d©y dÉn ®iÖn  vµ  Gåm 3 bé phËn: d©y c¸p?  ­Lâi (1): ®ång, nh«m Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi:  ­Vâ c¸ch ®iÖn(2): Cao  Gv   kÕt   luËn:   c¸p   ®iÖn   gåm   nhiÒu  su, PVC d©y dÉndîc bäc l¹i bìi líp vâ b¶o  ­Vâ b¶o vÖ c¬ häc(3): vÖ bªn ngoµi Gv cho Hs lµm viÖc theo nhãm  2 1 ? Em h∙y quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o  cña d©y c¸p ®iÖn. Gv kÕt luËn ? D©y c¸p ®iÖn cã nh÷ng lo¹i nµo Hs th¶o luËn, tr¶ lêi: 3 C¸p mét lâi, nhiÒu lâi C¸p ®iÖn lùc, ®iÒu khiÓn Gv kÕt luËn Gv  cho  Hs liªn   hÖ thùc   tÕ:  ®êng  2/ Sö dông c¸p ®iÖn: d©y t¶i ®iÖn, c¸p ngÇm? C¸c lo¹i  c¸p ®îc dïng ë ®©u Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi Gv bæ sung vµ kÕt luËn:   Dïng   truyÔn   t¶i   ®iÖn   n¨ng;  truyÒn   cho   biÒn   ¸p;   truyÒn   ®iÖn  TruyÒn t¶i ®iÖn tõ  cho   c¸c   hé;   truyÒn   cho   c¸c   phô  m¹ng h¹ ¸p gÇn nhÊt  t¶i c«ng suÊt lín… ®Õn m¹ng ®iÖn trong  Hs quan s¸t h×nh vÏ 2­4 SGK nhµ ? §èi  víi  c¸p  sö  dông  trong  nhµ  cã cÊu t¹o vµ ph¹m vi sö dung nh  thÕ nµo Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi Gv kÕt luËn: Ho¹t ®éng 2 Gv:  §Õ  d¶m  b¶o  an toµn   cho  ngêi  III. VËt liÖu c¸ch  vµ   m¹ng   ®iÖn   vµ   m¹ng   ®iÖn   lµm  ®iÖn: viÖc  cã  hiÖu  qu¶  ta  cÇn  sö  dông  lo¹i vËt liÖu g× VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ  Hs: VËt liÖu c¸ch ®iÖn vËt liÖu c¸ch li gi÷a  ? VËy vËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ g×?  c¸c phÇn dÉn ®iÖn víi  Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi nhau vµ gi÷a phÇn dÉn  Gv kÕt luËn ®iÖn vµ kh«ng mang   Gv cho Hs lµm bµi tËp SGK ®iÖn kh¸c ?   VËt   liÖu   c¸ch   ®iÖn   ph¶i   ®¹t  nh÷ng yªu cÇu g×? Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 8.    H s tr¶  l i ê     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   G v kÕ t luËn Yªu cÇu: §é bÒ n c¸ch   G v cho H s quan s¸t m ét sè m Éu vËt  ® i n cao, chÞu nhi t  Ö Ö li u  c¸ch  ® i n vµ gi i  thÝch  øng  tèt,  chèng Èm tèt,  cã  Ö Ö ¶ dông cña chóng ®é bÒ n c¬  häc cao    IV. Cñng cè: ­ GV kh¸i qu¸t bµi d¹y ­ T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng vËt  liÖu c¸ch ®iÖn?    V. DÆn dß:     ­ ChuÈn bÞ bµi cñ     ­ §äc vµ nghiªn cøu bµi míi: bµi 3 Dông cô dïng  trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 9.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   TiÕt: 04 Bµi 3: dông cô dïng  trong  l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn (tiÕt 1) Ngµy so¹n:  20/09/2008  A. Môc tiªu: ­ Hs biÕt c«ng dông, ph©n lo¹i cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn ­ BiÕt c«ng dông cña mét sè lo¹i dông cô c¬ khÝ dïng trong  l¾p ®Æt ®iÖn ­ HiÓu ®îc tÇm quan träng cña ®o lêng ®iÖn trong nghÒ ®iÖn  d©n dông B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: ­ Néi dung kiÕn thøc bµi häc ­ Mét sè dông cô c¬ khÝ, ®ång hå ®o ®iÖn ­ Mét sè tranh vÏ c¸c dông cô c¬ khÝ, ®ång hå ®o ®iÖn     2/ Häc sinh: ­ ChuÈn bÞ bµi cñ ­ §äc vµ t×m hiÓu bµi míi C. TiÕn tr×nh d¹y häc:    I. Tæ chøc líp:          II. KiÓm tra bµi cñ: ­ T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng vËt  liÖu c¸ch ®iÖn?    III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:    Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn gåm cã ®ång hå ®o  ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. Cã rÊt nhiÒu lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn,  chóng kh¸c nhau vÒ ®¹i lîng ®o, c¬ cÊu ®o, cÊp chÝnh x¸c..  Trong bµi nµy chóng ta chØ xÐt tíi nh÷ng lo¹i ®ång hå ®o  ®iÖn thêng dïng ®Ó ®o ®iÖn ¸p, cêng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn trë  ..§Ó râ h¬n vÒ c¸c lo¹i §H§§ nµy vµ c¸c dông cô c¬ khÝ  dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn, chóng ta ®i nghiªn cøu bµi:  “ Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn” 2 Bµi míi: Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 10.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Ho¹t ® éng 1 Gv ®Æt c©u hái:  ® ång hå ® o  ® i n  I. §ång hå ®o ®iÖn: ? C«ng  dông cña Ö Em h∙y kÓ tªn mét sè lo¹i ®ång hå  ­ §Ó  ki m  tra  trÞ  sè  l  g× . s th¶o l µ H uËn  vµ tr¶  l iê Ó 1/ C«ng dông cña ®ång  ®o ®iÖn mµ em biÕt? uËn G v bæ sung vµ kÕ t l ® Þnh  m øc  cña   c¸c   ® ¹i  hå Hs   th¶o   luËn.Gv   bæ   sung   vµ   kÕt  ng lî  ® i n. Ö luËn §ång hå ®o ®iÖn: A, V, W, KWh, VOM  ­   §o    cã n  n¨ng   tiªu   ? T¹i sao trªn  vá m ¸y bi n ¸p th ­ ­   Nhê ® i   ®ång   hå   ®o  Õ Ö …êng ®î  l p A , V . c ¾ thô ®iÖn, chóng ta cã thÓ  H s th¶o l uËn , tr¶  l i ê Gv cho Hs lµm viÖc theo nhãm bµi  biÕt   ®îc   t×nh   tr¹ng  G v kÕ t l tËp nhá SGKuËn lµm   viÖc   cña   c¸c   TB  ?   C«ng   t   ® i n  dï   l p   ë   m ¹ ¬ Ö Gv híng dÉn vµ kÕt luËn ng ¾ ng  ®iÖn, ph¸n ®o¸n nh÷ng  ® i n trong  nhµ nh»m m ôc Ých g× . nguyªn   nh©n   h  háng,  Ö  ® I x Cêng   ®é  H s tr¶  l i ê chiÕus¸ng sù   cè   kü   thuËt,   hiÖn  G v kÕ t luËn R x §iÖn n¨ng TT x tîng   lµm   viÖc   kh«ng  D d©y dÉn V x b×nh   thêng   cña   m¹ng  P tiªu thô x L cña d©y dÉn ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn. Ho¹t ®éng 2 Gv cho Hs quan s¸t b¶ng 3­2; 3­3/ 2/ Ph©n lo¹i ®ång hå  SGK ®o ®iÖn: Hs   lµm   viÖc   c¸   nh©n   theo   phiÕu  häc tËp .Hs  kiÓm  tra,  Gv  bæ  sung  vµ  kÕt  luËn §ång hå ®o  §¹i lîng  KÝ  ®iÖn cÇn ®o hiÖu Ampe kÕ I A O¸t kÕ W W V«n kÕ U V C«ng   t¬  KWh KWh 3/ Ký hiÖu cña ®ång  ®iÖn hå ®o ®iÖn: ¤m kÕ R Ω §ång   hå   v¹n  U,I,R VOM n¨ng Gv   cho   Hs   quan   s¸t   mét   sè   lo¹i  ®ång hå ®o ®iÖn V«n kÕ cã thang ®o  ? Em  h∙y  gi¶i  thÝch  ký  hiÖu  ghi  lµ: 300 V trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn vµ tÝnh  CÊp chÝnh x¸c: 1,5  ®é chÝnh x¸c cña ®ång hå ®o ®iÖn  th× sai sè tuyÖt ®èi  ®ã. lín nhÊt lµ:  Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi   Gv kÕt luËn 300 x1 = 4,5V VÝ dô: MÆt V cã ghi: 100    V      : V«n kÕ          1: cÊp  chÝnh x¸c Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 11.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9                   §Æt n»m ngang     IV. Cñng cè: ­ Nh÷ng ký hiÖu ®îc ghi trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn cã  vai trß g× ?    V. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi cñ - T×m hiÓu cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông c¸c dông cô c¬ khÝ  (SGK) Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 12.        Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   TiÕt: 05 Bµi 3: dông cô dïng  trong           l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn (tiÕt  2) Ngµy so¹n:  27/09/1009 A. Môc tiªu: ­ Hs biÕt c«ng dông, ph©n lo¹i cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn ­ BiÕt c«ng dông cña mét sè lo¹i dông cô c¬ khÝ dïng trong  l¾p ®Æt ®iÖn ­ HiÓu ®îc tÇm quan träng cña ®o lêng ®iÖn trong nghÒ ®iÖn  d©n dông B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: ­ Néi dung kiÕn thøc bµi häc ­ Mét sè dông cô c¬ khÝ, ®ång hå ®o ®iÖn ­ Mét sè tranh vÏ c¸c dông cô c¬ khÝ, ®ång hå ®o ®iÖn     2/ Häc sinh: ­ ChuÈn bÞ bµi cñ ­ §äc vµ t×m hiÓu bµi míi C. TiÕn tr×nh d¹y häc:    I. Tæ chøc líp:       II. KiÓm tra bµi cñ: ­ Nh÷ng ký hiÖu ®îc ghi trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn cã  vai trß g× ?    III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:       Dông   cô   c¬   khÝ   ®îc   dïng   trong   l¾p   ®¨t   m¹ng   ®iÖn   cã  nh÷ng laäi nµo? sö dông chóng ra sao? §Ó râ h¬n vÒ dông cô  c¬ khÝ vµ t¸c dông cña chóng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn,  chóng ta ®i nghiªn cøu bµi:  “ Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn” 2 Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 Gv gi¶ng cho Hs biÕt: Trong  I. Dông cô c¬ khÝ: c«ng   viÖc   l¾p   ®Æt   vµ   söa  ch÷a   m¹ng   ®iÖn,   chóng   ta  ph¶i   sö   dông   mét   sè   lo¹i  dông cô c¬ khÝ khi l¾p ®Æt  d©y dÉn vµ Tb ®iÖn. HiÒu   qu¶   c«ng   viÖc   phô  thuéc vµo viÖc sö dông c¸c  dông cô nµy hîp lý Em   h∙y   kÓ   tªn   mét   sè   lo¹i  dông cô c¬ khÝ mµ em biÕt? Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 13.    H s th¶o l     Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   uËn . G v bæ sung vµ  kÕ t l uËn G v   cho   H s   l   vi c   theo  µm Ö nhãm bµi tËp  SG K G v hí  dÉn vµ kÕ t l ng uËn Tªn dông   C«ng dông cô Thíc §o   kÝch   thíc,  kho¶ng c¸ch Ho¹t ®éng 2 Gv cho Hs quan s¸t c¸c dông cô c¬  ­ Sö dông thíc cÆp ®o  khÝ ®êng   kÝnh   ngoµi   cña  Gv   thao   t¸c   mÉu:   sö   dông   thíc  d©y dÉn: cÆp, k×m tuèt d©y, khoan tay…  §Æt vu«ng gãc víi vËt  Hs quan s¸t vµ   sö dông c¸c dông  cÇn ®o, chÝnh m¸ thíc  cô ®óng thao t¸c kü thuËt (2 m¸) võa víi vËt Khi   ®äc   chØ   sè:   v¹ch  0 trªn m¸ di ®éng chØ  vµo   sè   trªn   th©n   th­ íc: ta ®äc chØ s蠮㠭   Sö   dông   k×m   tuèt  d©y:   ®Æt   d©y   dÉn   vµo  r∙nh   (  tuú   theo   kÝch  thíc   ®êng   kÝnh   d©y)  hoÆc   dïng   k×m   tuèt  d©y ®Ó c¾t d©y dÉn ­   Sö   dông  Gv tãm t¾t néi dung bµi häc gåm 2  khoan(   khoan   tay):  phÇn chÝnh: gi÷ chÆt khoan vµ vËt  + §ång hå ®o ®iÖn – c«ng dông cÉn   khoan,   khoan   ®Æt  + Dông cô c¬ khÝ ­ c«ng dông. vu«ng gãc ..    IV. Cñng cè: ­ Sö dông c¸c dông cô c¬ khÝ nh thÕ nµo lµ hiÖu qu¶?    V. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi cñ – lµm bµi tËp - §äc vµ chuÈn bÞ bµi sau: “Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn” Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 14.   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 15. Ngµy 9/10/2009   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   TiÕt: 06 Bµi 4:  Thùc hµnh                     sö dông ®ång hå ®o  ®iÖn (tiÕt 1) A. Môc tiªu: - Hs biÕt c«ng dông, c¸ch sö dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông - §o ® ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c«ng t¬ ®iÖn, ®o ® ®iÖn îc îc trë b»ng VOM - §¶m b¶o an toµn ®iÖn khi thùc hµnh B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: - Néi dung kiÕn thøc bµi häc - Tranh vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn, m¹ch ®iÖn ®ång hå ®o ®iÖn     2/ Häc sinh: - ChuÈn bÞ bµi cñ - §äc vµ t×m hiÓu bµi míi C. TiÕn tr×nh d¹y häc: I. Tæ chøc líp:  II. KiÓm tra bµi cñ: - §ång hå ®o ®iÖn cã vai trß nh thÕ nµo trong nghÒ ®iÖn d©n dông ?  III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:     C¸c dông cô ®o lêng nh: V, A, Ω, VOM, KWh, W  ®îc sö  dông réng  r∙i trong SX vµ SH. C¸c dông cô nµy ®îc sö  dông   nh»m   môc   ®Ých   x¸c   ®Þnh   c¸c   ®¹i   lîng   nh:   U,   I,  R .. Cïng nhê c¸c dông cô nµy mµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng sù   cè, h háng vµ hiÖn tr¹ng lµm viÖc kh«ng b×nh thêng cña  c¸c TB ®iÖn vµ m¹ch ®iÖn. §Ó sö dông ®óng vµ   tr¸nh   nh÷ng  sù cè ®¸ng tiÕc  xÈy  ra,  ta cÇn n¾m v÷ng  nh÷ng   chøc n¨ng vµ ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i TB. Chóng ta cïng   lµm bµi tËp thùc hµnh:  “ Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn” 2 Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 Gv nªu yªu cÇu cña bµi tËp thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh Chia nhãm thùc hµnh: theo tæ ChuÈn bÞ dông cô, vËt l iÖu vµ thiÕt bÞ ®o Ho¹t ®éng 2 Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh I. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn Gv ph©n chia c¸c lo¹ i ®ång hå: V, A, KWh, VOM . . cho c¸c tæ Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 16.   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Gv yªu cÇu Hs lµm viÖc ví i nh÷ng néi dung sau: +§äc vµ gi¶i thÝch nh÷ng ký hiÖu cã ghi trªn m c¸c Æt lo¹ i ®ång hå +Chøc n¨ng cña c¸c lo¹ i ®ång hå: ®¹i l îng ®o? Hs th¶o luËn theo nhãm vµ tr¶ lêi Gv bæ sung vµ kÕt luËn: dïng b¶ng theo mÉu ®ÓHs dÔ nhËn biÕt Ký hiÖu Chøc n¨ng vµ ý nghÜa A Dông cu ®o dßng ®iÖn: Ampe kÕ V - Dông cô ®o ®iÖn ¸p: V«n kÕ Gv l u ý cho Hs hiÓu r»ng: + ngoµi nh÷ng ký hiÖu ®· häc cßn cã nh÷ng ký hiÖu kh¸c nh: lo¹ i dßng ®iÖn Dßng ®iÖn mét chiÒu Dßng ®iÖn xoay chiÒu +Khi sö dông cÇn chó ý t í i thang ®o, c¸ch m . . ¾c Gv cho Hs t×m hiÓu chøc n¨ng cña c¸c nóm ®iÒu chØnh ë c¸c lo¹ i ®ång hå: +Nóm®iÒu chØnh thang ®o: +Nóm®iÒu chØnh chøc n¨ng ®o(VOM) + Nóm ®iÒu chØnh que ®o vÒ vÞ trÝ 0 +VÞ trÝ m que ®o, vÞ trÝ nèi ®Çu vµo vµ ®Çu ra ¾c Gv l u ý cho Hs: Khi ®o cÇn m ®óng, c¸ch ® ®óng ¾c Æt … Hs quan s¸t Gv thao t¸c mÉu. Hs thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo mÉu II. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Gv nhËn xÐt giê thùc hµnhvÒ c¸c néi dung: +C«ng t¸c chuÈn bÞ cña c¸c nhãm +ý thøc th¸i ®é lµm viÖc +KÕt qu¶ thùc hµnh + Thu b¸o c¸o thùc hµnh IV. Cñng cè: - Hs n¨m v÷ng nh÷ng ký hiÖu cã trªn m ®ång hå ®o Æt ®iÖn vµ c¸ch sö dông c¸c nóm ®iÒu chØnh tõ ®ã rót ra c¸ch sö dông c¸c lo¹ i ®ång hå ®o c¸c ®¹i l îng vÒ ®iÖn V. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi cñ - §äc vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo: “§o ®iÖn n¨ng tiªu thô  b»ng KWh” Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 17.   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 18.   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9     Ngµy: 16 / 10/ 2009 Ti t 7  Õ Bµi 4: Thùc hµnh                    sö dông ®ång hå ®o ®iÖn  (tiÕt 2)  A. Môc tiªu: - Hs biÕt c«ng dông, c¸ch sö dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông - §o ® ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c«ng t¬ ®iÖn. îc - §¶m b¶o an toµn ®iÖn khi thùc hµnh B. ChuÈn bÞ :     1/ Gi¸o viªn: - Néi dung kiÕn thøc bµi häc - Tranh vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn, m¹ch ®iÖn, KWh     2/ Häc sinh: - ChuÈn bÞ bµi cñ - §äc vµ t×m hiÓu bµi míi C. TiÕn tr×nh d¹y häc: I. Tæ chøc líp:  II. KiÓm tra bµi cñ: - V× sao khi sö dông c¸c lo¹ i ®ång hå ®o ®iÖn chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu c¸c ký hiÖu cã trªn m c¸c lo¹ i ®ã? Æt  III. TiÕn tr×nh bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi:      TiÕt tríc chóng ta ®∙ t×m hiÓu cÊu t¹o, chøc n¨ng vµ   n¾m ®îc c¸ch sö dông c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn: V, A,   KWh, VOM ..C¸c dông cô ®o lêng ®îc l¾p ®Æt nh thÕ nµo?  ®o ra sao? Chóng ta cïng lµm bµi tËp thùc hµnh:  “§o ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng KWh”   2 Bµi míi    :  Ho¹t ®éng 1 Gv chia nhãm thùc hµnh: theo tæ ChuÈn bÞ dông cô, vËt l iÖu vµ thiÕt bÞ ®o Hs t×m hiÓu m¹ch ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô 1/ T×m hiÓu c¸c ký hiÖu vµ ý nghÜa cña KWh, lËp b¶ng theo   mÉu: Gv híng dÉn cho Hs quan s¸t Hs lµm viÖc theo nhãm, th¶o luËn råi ghi vµo b¶ng theo mÉu: Ký hiÖu Chøc n¨ng vµ ý nghÜa 220 V U®m = 220 V 50Hz f = 50Hx 2/T×m hiÓu s¬ ®å m¹ch ®iÖn Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 19.    Ph© n tÝch  m ¹ch ® i    Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9    thô, l  b¶ng  Ö n cÇn ® o i n n¨ng tiªu  ® Ö Ëp theo m Éu ? M ¹ch ® i n cã bao nhi  phÇn tö?  KÓ tªn  nh÷ ng phÇn tö  ® ã? Ö ªu ? VÞ trÝ  cña c¸c phÇn tö  trong  m ¹ ch ® i n Ö    KWh K               A                PT                                                         U                                            ­Hs th¶o luËn. ­Gv bæ sung vµ kÕt luËn: M¹ch ®iÖn gåm 4 phÇn tö: KWh, A,  U, PT TT Tªn c¸c phÇn tö 1 Nguån ®iÖn xoay chiÒu 2 KWh 3 A 4 PT Sau khi ph©n tÝch m¹ch ®iÖn, Gv cho Hs nèi m¹ch ®iÖn theo  s¬ ®å trªn. ? C¸ch m¾c KWh nh thÕ nµo Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi. Gv kÕt luËn: M¾c nguån ®iÖn vµo 2 ®iÓm 1­3; m¾c phô t¶i vµo 2 ®iÓm 2­4 Ho¹t ®éng 2 3/ §o ® i n n¨ng tiªu  thô  cña m ¹ Ö ch ® i n: Ö G v  sau   kh i  cho   H s  m ¾ c  KW h  vµo  m ¹ch  ® i n,  ki m   tra  tõng   Ö Ó nhãm ,  nÕ u ® óng th×  cho ® ãng nguån ® i n. Ö + Trí  kh i ® ãng nguån ® i n, H s ® äc c Ö  chØ sè cña KW h   + Hs quan s¸t  ho¹t  ® ång cña  KW h: chuyÓ n ® éng cña  ® Üa   nh«m (sè  vßng quay), chuyÒ n ® éng cña c¸c ® Üa  sè + Ghi  kÕ t qu¶ ® o c  sau thê i gi  thùc hi n l  30’  ®î an Ö µ + TÝnh ® i n n¨ng tiªu  thô  cña PT sau 30’    Ö G v hí  dÉn H s ghi kÕ t qu¶ ® o c  vµo b¸o  c¸o  thùc  hµnh  ng  ®î theo m Éu: B¸o c¸o thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng t i ªu thô b»ng KWh Tæ (nhãm ):           1, … … 2, … … 3, … … 4, … … . … … … … . … … … … … 5, . KÕt qu¶ thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô ChØ sè trîc khi  ChØ sè sau  Sè vßng quay §iÖn n¨ng tiªu  ®o khi ®o thô Ho¹t ®éng 3 Gv nhËn xÐt giê thùc hµnhvÒ c¸c néi dung: Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           
 20. + An toµn ®iÖn,   Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9   ý thøc th¸ i ®é lµm viÖc, c«ng t¸c chuÈn bÞ cña c¸c nhãm +KÕt qu¶ thùc hµnh + Thu b¸o c¸o thùc hµnh IV. Cñng cè: ­ Dïng KWh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô nh thÕ nµo?    V. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi cñ  - §äc vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo: “Sö dông VOM” Tr¬ng V¨n TiÕn ­ Trêng THCS CÈm Nam           

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản