Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau khi học song, học sinh biết được thế nào là nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. - Biết cần phải làm gì để giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ ngăn nắp. - Vận dụng được một số công việc vào cuộc sống gia đình. - Kỹ năng: Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở luôn

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP

GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN

NẮP


I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Sau khi học song, học sinh biết được thế nào là nhà

ở sạch sẽ ngăn nắp.

- Biết cần phải làm gì để giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ ngăn nắp.

- Vận dụng được một số công việc vào cuộc sống gia đình.

- Kỹ năng: Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc

giữ gìn nhà ở luôn sạch sẽ, gọn gàng.

II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

- GV: Chuẩn bị một số hình ảnh về nhà ở sạch sẽ ngăn nắp.

- Trò: Đọc trước bài 10 nghiên cứu SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNGHo¹t ®éng 1.T×m hiÓu nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n I. Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p.

- Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p lµ
n¾p.

GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 2.8 nhµ ë cã m«i tr­êng sèng s¹ch

vµ h×nh 2.9. ®Ñp, kh¼ng ®Þnh sù ch¨m

sãc vµ gi÷ g×n b»ng bµn tay
HS: Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai h×nh vÏ

con ng­êi.
trªn?

HS: H×nh 2.8 ngoµi s©n quang ®·ng c©y

c¶nh ®Ñp m¾t, trong nhµ dÐp guèc, ch¨n

mµm bµn ghÕ s¸ch vë gän gµng. - Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p gióp

ta lu«n cã ý thøc, mäi ng­êi
HS: NhËn xÐt.

GV: Bæ sung nh×n ta víi con m¾t tr©n träng

HS: H×nh 2.9 ngoµi s©n bõa b·i trong yªu quý vµ thiÖn c¶m.

phßng lén xén.

HS: NhËn xÐt.

GV: Bæ xung

HS: Ghi vë.
II.Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n

Ho¹t ®éng 2.T×m hiÓu c¸ch gi÷ g×n nhµ ë n¾p

s¹ch sÏ ng¨n n¾p. 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ g×n

nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p.
GV: Cho häc sinh ®äc

HS: §äc bµi. - Lµm cho ng«i nhµ ®Ñp ®Ï

GV:Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p cã ý Êm cóng.

nghÜa nh­ thÕ nµo? - B¶o ®¶m søc khoÎ.

- TiÕt kiÖm ®­îc thêi gian søc
HS: Tr¶ lêi.

GV: NhËn xÐt lùc trong gia ®×nh.

2.C¸c c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó
HS: Bæ xung.

gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n

n¾p.

GV: Trong gia ®×nh ai th­êng lµm c«ng a.CÇn cã nÕp sèng sinh ho¹t

nh­ thÕ nµo?
viÖc néi trî?

HS: ( MÑ, ChÞ, Bµ )… - CÇn ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n

gÊp ch¨n gèi gän gµng ®Ó c¸c
GV: Nªu nh÷ng sinh ho¹t cÇn thiÕt trong

gia ®×nh? vËn dông ®óng n¬i quy ®Þnh.

HS: Tr¶ lêi
GV: Em h·y nªu c«ng viÖc th­êng lµm b. CÇn lµm nh÷ng c«ng viÖc

hµng ngµy cña em? g×?

- Hµng ngµy: QuÐt nhµ, lau
HS: Tr¶ lêi

nhµ dän dÑp ®å ®¹c c¸ nh©n

GV: T¹i sao ph¶i dän dÑp nhµ ë th­êng gia ®×nh lµm s¹ch khu bÕp,

xuyªn? khu vÖ sinh.

c. V× sao ph¶i dän dÑp nhµ ë
HS: Tr¶ lêi

th­êng xuyªn.4.Cñng cè:

GV: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n

n¾p?

HS: §äc phÇn ghi nhí SGK

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

+ H­íng dÉn häc ë nhµ:

- Häc thuéc vë ghi, tr¶ lêi c©u hái SGK

- TËp s¾p xÕp ®å ®¹c trong gia ®×nh.

+ ChuÈn bÞ bµi sau:

- GV: Mét sè ¶nh vÒ nhµ ë cã trang trÝ
- HS: §äc vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi 11.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản