Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh xác định được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, biết được sự cần thiết của việc phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở và xắp xếp đồ đạc trong từng khu vực tạo sự hợp lý, tạo sự thoải mái hài lòng cho các thành viên trong gia đình. - Biết vận dụng

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH

SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG

GIA ĐÌNH


I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh xác định được vai trò của nhà ở đối

với đời sống con người, biết được sự cần thiết của việc phân

chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở và xắp xếp đồ đạc trong

từng khu vực tạo sự hợp lý, tạo sự thoải mái hài lòng cho các

thành viên trong gia đình.

- Biết vận dụng để xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi ngủ

góc học tập của mình.

- Gắn bó và yêu quý nơi ở của mình.

- Kỹ năng: Rèn luyện tính cẩn thận,ấnạch sẽ, gọn gàng.

II.CHUẨN BỊ:

- GV: Chuẩn bị một số tranh về nhà ở

- Trò: Đọc trước bài 8 SGK

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Đàm thoại, trao đổi, thảo luận nhóm
III. TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

3. Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC

Ho¹t ®éng 1. I. Vai trß cña nhµ ë ®èi víi

GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh ®êi sèng con ng­êi.

2.1(SGK )

HS: Chó ý quan s¸t.

HS: Nªu chøc n¨ng vµ vai trß cña nhµ ë b¶o

vÖ c¬ thÓ, tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, tho¶ - Nhµ ë lµ n¬i chó ngô cña con

ng­êi.
m·n nhu cÇu sinh ho¹t chung.

- Nhµ ë b¶o vÖ con ng­êi tr¸nh
HS: NhËn xÐt

khái nh÷ng t¸c h¹i do ¶nh h­ëng
GV: Bæ sung tãm t¾t.

cña tù nhiªn, m«i tr­êng.
HS: Ghi vë.

- Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu

cÇu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn
cña con ng­êi.

II) S¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý

Ho¹t ®éng 2.T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp ®å trong nhµ ë.

®¹c hîp lý trong nhµ ë. 1.Ph©n chia c¸c khu vùc sinh

ho¹t trong n¬i ë cña gia ®×nh.GV: Em h·y kÓ tªn nh÷ng sinh ho¹t b×nh

th­êng hµng ngµy cña gia ®×nh? a) Chç sinh ho¹t chung, tiÕp

HS: ¨n uèng, häc tËp, tiÕp kh¸ch, vÖ sinh, kh¸ch, nªn réng r·i, th¸ng m¸t,

nghe nh¹c, ngñ… ®Ñp.

GV: Chèt l¹i néi dung chÝnh cña mäi gia

®×nh, sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ khu vùc

sinh ho¹t. b) Chç thê cóng cÇn trang

träng.GV: ë nhµ em khu vùc sinh ho¹t ®­îc bè

trÝ nh­ thÕ nµo? T¹i sao l¹i bè trÝ nh­ c) Chç ngñ cÇn riªng biÖt, yªn

vËy? Em cã muèn thay ®æi kh«ng tr×nh tÜnh.
bµy lý do.

HS: Tr¶ lêi

d) chç ¨n uèng gÇn bÕp hoÆc

trong bÕp.
e) Khu vùc bÕp cÇn s¸ng sña,

GV: Sù ph©n chia khu vùc cÇn tÝnh to¸n s¹ch sÏ.

hîp lý tuú theo diÖn tÝch nhµ ë, phï hîp víi

tÝnh chÊt, c«ng viÖc mçi gia ®×nh còng

nh­ ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o cho mäi f) Khu vùc vÖ sinh cÇn kÝn

thµnh viªn sèng tho¶ m¸i, thuËn tiÖn. ®¸o.

g) Chç ®Ó xe kÝn ®¸o, ch¾c

ch¾n, an toµn.
4. Cñng cè:

GV: Chèt l¹i néi dung bµi
- Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi, n¬i sinh ho¹t vÒ tinh thÇn

vµ vËt chÊt cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh – cÇn x¾p xÕp

hîp lý.

5.H­íng dÉn häc ë nhµ:

a. H­íng dÉn vÒ nhµ.

- VÒ nhµ häc bµi theo vë ghi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

b. ChuÈn bÞ bµi sau.

- ThÇy: Tranh ¶nh vÒ mét sè khu vùc sinh ho¹t trong gia ®×nh.

- Trß: §äc vµ chuÈn bÞ tuÇn tiÕp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản