Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
4
download

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh xác định được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, biết được sự cần thiết của việc phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở và xắp xếp đồ đạc trong từng khu vực tạo sự hợp lý, tạo sự thoải mái hài lòng cho các thành viên trong gia đình. - Biết vận dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH

  1. SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh xác định được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, biết được sự cần thiết của việc phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở và xắp xếp đồ đạc trong từng khu vực tạo sự hợp lý, tạo sự thoải mái hài lòng cho các thành viên trong gia đình. - Biết vận dụng để xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi ngủ góc học tập của mình. - Gắn bó và yêu quý nơi ở của mình. - Kỹ năng: Rèn luyện tính cẩn thận,ấnạch sẽ, gọn gàng. II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị một số tranh về nhà ở - Trò: Đọc trước bài 8 SGK III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Đàm thoại, trao đổi, thảo luận nhóm
  2. III. TIẾN TRÌNH: 1. Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Ho¹t ®éng 1. I. Vai trß cña nhµ ë ®èi víi GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh ®êi sèng con ng­êi. 2.1(SGK ) HS: Chó ý quan s¸t. HS: Nªu chøc n¨ng vµ vai trß cña nhµ ë b¶o vÖ c¬ thÓ, tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, tho¶ - Nhµ ë lµ n¬i chó ngô cña con ng­êi. m·n nhu cÇu sinh ho¹t chung. - Nhµ ë b¶o vÖ con ng­êi tr¸nh HS: NhËn xÐt khái nh÷ng t¸c h¹i do ¶nh h­ëng GV: Bæ sung tãm t¾t. cña tù nhiªn, m«i tr­êng. HS: Ghi vë. - Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn
  3. cña con ng­êi. II) S¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý Ho¹t ®éng 2.T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp ®å trong nhµ ë. ®¹c hîp lý trong nhµ ë. 1.Ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong n¬i ë cña gia ®×nh. GV: Em h·y kÓ tªn nh÷ng sinh ho¹t b×nh th­êng hµng ngµy cña gia ®×nh? a) Chç sinh ho¹t chung, tiÕp HS: ¨n uèng, häc tËp, tiÕp kh¸ch, vÖ sinh, kh¸ch, nªn réng r·i, th¸ng m¸t, nghe nh¹c, ngñ… ®Ñp. GV: Chèt l¹i néi dung chÝnh cña mäi gia ®×nh, sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ khu vùc sinh ho¹t. b) Chç thê cóng cÇn trang träng. GV: ë nhµ em khu vùc sinh ho¹t ®­îc bè trÝ nh­ thÕ nµo? T¹i sao l¹i bè trÝ nh­ c) Chç ngñ cÇn riªng biÖt, yªn vËy? Em cã muèn thay ®æi kh«ng tr×nh tÜnh.
  4. bµy lý do. HS: Tr¶ lêi d) chç ¨n uèng gÇn bÕp hoÆc trong bÕp. e) Khu vùc bÕp cÇn s¸ng sña, GV: Sù ph©n chia khu vùc cÇn tÝnh to¸n s¹ch sÏ. hîp lý tuú theo diÖn tÝch nhµ ë, phï hîp víi tÝnh chÊt, c«ng viÖc mçi gia ®×nh còng nh­ ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o cho mäi f) Khu vùc vÖ sinh cÇn kÝn thµnh viªn sèng tho¶ m¸i, thuËn tiÖn. ®¸o. g) Chç ®Ó xe kÝn ®¸o, ch¾c ch¾n, an toµn. 4. Cñng cè: GV: Chèt l¹i néi dung bµi
  5. - Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi, n¬i sinh ho¹t vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh – cÇn x¾p xÕp hîp lý. 5.H­íng dÉn häc ë nhµ: a. H­íng dÉn vÒ nhµ. - VÒ nhµ häc bµi theo vë ghi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi b. ChuÈn bÞ bµi sau. - ThÇy: Tranh ¶nh vÒ mét sè khu vùc sinh ho¹t trong gia ®×nh. - Trß: §äc vµ chuÈn bÞ tuÇn tiÕp theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản