Giáo án Công nghệ lớp 8

Chia sẻ: haianhlove

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh trung học cơ sở chuyên môn công nghệ - Giáo án trọn bộ môn công nghệ rõ ràng và dễ hiểu.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 8

Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
0.Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
Häc k× I
phÇn I : vÏ kÜ thuËt
ch¬ng I : b¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc
TiÕt 1 : vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ
®êi sèng
I – Môc tiªu:
1 – KiÕn thøc.
- BiÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- Cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc häc tËp m«n kÜ thuËt
2 – KÜ n¨ng:
- Quan s¸t vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng còng nh hiÖn tîng thùc tÕ.
3 – Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh ¶nh H(1.1, 1.2, 1.3)
- HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Kh«ng kiÓm tra
3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2: ( 12 phót).t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi
sèng vµ s¶n xuÊt
?Y/c hs quan s¸t h1.1 sgk. I- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt.
- Trong giao tiÕp hµng ngay con ng- - Hs quan s¸t h1.1 sgk
êi trao ®æi th«ng tin víi nhau th× th-
êng dïng c¸c ph¬ng tiªn g×?
- Nh vËy chØ th«ng qua h1.1 chóng * H×nh vÏ lµ mét ph¬ng tiÖn quan
ta ®· nhËn biÕt ®îc néi dung g×? trong trong giao tiÕp.
(H1.1 gióp chóng ta biÕt ®iÒu g×?)
- Ngêi thiÕt kÕ c«ng trinh thêng sö - B¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
dông ph¬ng tiÖn g× ®Ó tr×nh bµy ý
tëng cña m×nh?
- Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c s¶n * §èi víi s¶n xuÊt : B¶n vÏ kÜ thuËt lµ

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 1
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
phÈm vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt.
cÇn c¨n cø vµo c¸i g×? Nã diÔn t¶ chÝnh x¸c h×nh d¹ng, kÕt
- VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã tÇm quan cÊu cña s¶n phÈm hoÆc c«ng tr×nh
trong nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt?
Ho¹t ®éng 3: (13 phót). t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi
sèng.
- Y/c hs quan s¸t H1.3 sgk? II- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng.
- Khi mua c¸c s¶n phÈm muèn sö - Hs quan s¸t HV vµ tr¶ lêi.
dông an toµn vµ cã hiÖu qu¶ c¸c s¶n + CÇn sö dông theo chØ dÉn b»ng
phÈm , ®å dïng thiÕt bÞ chóng ta h×nh vÏ vµ b»ng lêi.
cÇn ph¶i lµm g×? *B¶n vÏ KT: lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm
- VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã vai trß nh theo s¶n phÈm dïng trong trao ®æi,
thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng? sö dông…
Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu b¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt
- Y/c hs quan s¸t s¬ ®å H1.4 sgk ? III- B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc
- C¸c lÜnh vùc ®ã cã cÇn trang thiÕt kÜ thuËt.
bÞ kh«ng ? Cã cÇn x©y dng c¬ së + C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ , x-
h¹ tÇng ( nhµ, xëng, m¸y mãc...) ? ëng...
- VËy trong tõng lÜnh vùc cô thÓ th× + X©y dùng: M¸y xd, f¬ng tiÖn vËn
b¶n vÏ cã vai trß nh thÕ nµo ? chuyÓn...
- Gv chuÈn ho¸ víi tõng lÜnh vùc. + Giao th«ng: F¬ng tiÖn giao th«ng,
cÇu cèng...
+ N«ng nghiÖp: M¸y n«ng
nghiÖp.....

Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- V× sao nãi b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt?
- Y/c hs ®äc ghi nhí sgk gv ph©n tÝch néi dung träng t©m.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : H×nh chiÕu.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 2
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 2 : h×nh chiÕu
I – Môc tiªu:
1 – KiÕn thøc.
- HiÓu ®îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu
- NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËy thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt
2 – KÜ n¨ng:
- Quan s¸t vµ ph©n tÝch , ãc tëng tîng khoa häc.
3 – Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi häc + Trang sgk, mÉu vËt, 3mp h×nh chiÕu
- HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : B¶n vÏ kÜ thuËt cã vai - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi
trß nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt
®êi sèng?
3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2: ( 5 phót).t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu
- Gv nªu c¸c hiÖn tîng tù nhiªn: I – Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu.
AS mÆt trêi -> T¹o thµnh bãng cña - Hs chó ý nghe gi¶ng vµ liªn hÖ víi
c¸c ®å vËt trªn mÆt ph¼ng. c¸c hiÖn t¬ng trong thùc tÕ.
- Y/c hs quan s¸t h2.1 sgk hoÆc thùc *Kh¸i niÖm h×nh chiÕu:
nghiÖm b»ng ®Ìn pin chiÕu vËt - HC cña vËt thÓ lµ h×nh biÓu diÔn
mÉu lªn têng tõ ®ã h×nh thµnh cho mÆt nh×n thÊy ®èi víi nguån quan
hs kh¸i niÖm vÒ phÐp chiÕu vµ s¸t( ChiÕu vËt thÓ lªn 1mp -> ®îc
h×nh chiÕu. 1h×nh gäi lµ HC)
Ho¹t ®éng 3: (10 phót). t×m hiÓu c¸c phÐp chiÕu.

- Y/c hs quan s¸t h2.2sgk? II- C¸c phÐp chiÕu.
- H2.2a, b,c c¸c tia chiÕu cã ®Æc + PhÐp chiÕu// (H2.2b) c¸c tia
®iÓm nh thÕ nµo? chiÕu//.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 3
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- H2.2 b & H2.2c cã ®Æc ®iÓm g× + PhÐp chiÕu vu«ng gãc lµ trêng hîp
kh¸c so víi H2.2a ? ®Æc biÖt cña phÐp chiÕu// ( c¸c tia
- Gv chuÈn ho¸ vµ liªn hÖ thùc tÕ. chiÕu vu«ng gãc víi mp chiÕu ).
+ PhÐp chiÕu xuyªn t©m H2.2a c¸c
tia chiÕu ®ång qui xiªn gãc
Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc
- Y/c hs quan s¸t tranh vÏ c¸c mp HC III – C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc.
vµ m« h×nh 3mp chiÕu ? 1. C¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu.
- C¸c mp chiÕu ®îc ®Æt nh thÕ nµo - Hs quan s¸t tranh vµ m« h×nh c¸c
®èi víi ngêi quan s¸t ? mp chiÕu.
- VËt thÓ ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi + MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mÆt chiÕu
víi c¸c mp chiÕu ? ®øng.
- Nªu râ vÞ trÝ cña c¸c mp chiÕu vµ + MÆt n»m ngang gäi lµ mÆt chiÕu
tªn gäi cña chóng ? b»ng.
* Gv chØ râ c¸ch më c¸c mp chiÕu + MÆt c¹nh bªn gäi lµ mÆt chiÕu
vµ c¸c HC ph¶i ®îc vÏ trªn cïng mét c¹nh.
b¶n vÏ ®óng theo qui ®Þnh. 2. C¸c h×nh chiÕu.
- NÕu dïng 1HC cã ®îc kh«ng ? - Hc ®øng ( híng chiÕu tõ tríc tíi).
- C¨n cø vµo c¸ch më c¸c mp chiÕu - Hc b»ng ( híng chiÕu tõ trªn xuèng).
qui íc vÞ trÝ cña c¸c h×nh²44€Õu - Hc c¹nh ( híng chiÕu tõ tr¸i sang ).
nh thÕ nµo trªn h×nh vÏ ?
IV- VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu.
- Hs quan s¸t H2.5 sgk nhËn biÕt vÞ
trÝ cña c¸c HC trªn b¶n vÏ kÜ thuËt.

Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- ThÕ nµo lµ HC chiÕu cña vËt thÓ ? Cã c¸c phÐp chiÕu nµo?
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí SGK
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 4
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 03/ 09/.2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 3 : b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn th-
êng gÆp nh h×nh hép, h×nh ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp côt…
- Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh
l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu.
II.ChuÈn bÞ :
- GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh bµi 4 ( SGK), m« h×nh 3mp h×nh chiÕu
- M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn, h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh
chãp ®Òu…
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc.
- ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: Hép thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : - Cã nh÷ng phÐp - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi
chiÕu g×? - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt
- Cã mÊy lo¹i h/c? C¸c h×nh chiÕu
cã ®Æc ®iÓm vÒ híng chiÕu ntn?
3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2: ( 8 phót). T×m hiÓu khèi ®a diÖn
- Cho häc sinh quan s¸t tranh h×nh I. Khèi ®a diÖn
4.1 vµ m« h×nh c¸c khèi ®a diÖn vµ - Tranh h×nh 4.1 ( SGK).
®Æt c©u hái.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 5
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- C¸c khèi h×nh häc ®ã ®îc bao bíi - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi.
h×nh g×?
- KÕt luËn - KL: Khèi ®a diÖn ®îc bao bíi c¸c
- Yªu cÇu häc sinh lÊy mét sè VD h×nh ®a gi¸c ph¼ng.
trong thùc tÕ.
Ho¹t ®éng 3: (10 phót). T×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt.
- Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.2 vµ II.H×nh hép ch÷ nhËt
m« h×nh h×nh hép ch÷ nhËt sau ®ã 1. ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt.
®Æt c©u hái. - H×nh 4.2
- H×nh hép ch÷ nhËt ®îc giíi h¹n bëi - HS: Nghiªn cøu, tr¶ lêi
c¸c h×nh g×? - H×nh hép ch÷ nhËt ®îc bao bëi 6
- C¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép h×nh ch÷ nhËt.
ch÷ nhËt cã ®Æc ®iÓm g×?
- §Æt vËt mÉu h×nh hép ch÷ nhËt 2. H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷
trong m« h×nh 3mp h×nh chiÕu ®èi nhËt.
diÖn víi ngêi quan s¸t. - Häc sinh lµm B¶ng 4.1 vµo vë
- Khi chiÕu h×nh hép ch÷ nhËt lªn
mp h×nh chiÕu ®øng th× h×nh
chiÕu ®øng lµ h×nh g×? - HS: Tr¶ lêi
- H×nh chiÕu ®ã ph¶n ¸nh mÆt nµo
cña h×nh hép ch÷ nhËt?
- KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh
kÝch thíc nµo cña h×nh hép chc
nhËt?
- LÇn lît vÏ c¸c h×nh chiÕu lªn b¶ng.
Ho¹t ®éng 4: (18phót). T×m hiÓu l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp.
- Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.4. III. L¨ng trô ®Òu.
1. ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu
- Em h·y cho biÕt khèi ®a diÖn h×nh - H×nh 4.4
4.4 ®îc bao bëi c¸c h×nh g×? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi
2. H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu.
- Khèi ®a diÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng - H×nh 4.5
c¸c kÝch thíc nµo? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi
- HS lµm B¶ng 4.2 vµo vë BT
- Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.6 vµ IV. H×nh chãp ®Òu
®Æt c©u hái 1. ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu.
- Khèi ®a diÖn h×nh 4.6 ®îc bao bëi - H×nh 4.6
h×nh g×? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi
- MÆt ®¸y lµ mét h×nh ®a gi¸c ®Òu
vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh tam gi¸c
- C¸c h×nh 1,2,3 lµ c¸c h×nh chiÕu c©n b»ng nhau cã chung ®Ønh.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 6
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
g×? 2.H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu.
- Chóng cã h×nh d¹ng ntn? - H×nh 4.7
- Chóng thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc
nµo?
Ho¹t ®éng 5: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK
- Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi
- VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 5 ( SGK )
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : Bµi 3 Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
Ngµy so¹n: ..................2009 Ngµy
d¹y:....................2009

tiÕt 4: Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc sù liªn quan gi÷a híng
chiÕu vµ h×nh chiÕu.
- Kü n¨ng: Häc sinh biÕt c¸ch bè trÝ h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ.
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña
vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn, ph¸t huy ®îc trÝ tëng tîng kh«ng gian cña
häc sinh.
- Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: ChuÈn bÞ thíc kÎ, eke, compa.
- VËt liÖu giÊy khæ A4, bót ch×, tÈy…
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc.
- Vë , giÊy nh¸p …
- GV: ChuÈn bÞ nghiªn cøu SGK Bµi 5
- Tham kh¶o tµi liÖu h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n
- ChuÈn bÞ m« h×nh vËt thÓ A,B,C,D ( H×nh 5.2 SGK).

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 7
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt”
SGK.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng
2. KiÓm tra bµi cò.
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc
sinh
3. Néi dung bµi thùc hµnh. Bµi 3
H§1. GV giíi thiÖu bµi thùc hµnh.
GV: KiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc I. ChuÈn bÞ:
hµnh cña häc sinh. - Dông cô, thíc kÎ eke, compa..
GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm - VËt liÖu: giÊy vÏ khæ A4, bót
nhá. ch×, t¶y…
GV: Nªu môc tiªu cÇn ®¹t ®îc cña
bµi thùc hµnh. II. Néi dung
H§2. T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy
bµi lµm.
GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
dung cña bµi häc. Bíc1: §äc néi dung.
H§3. Tæ chøc thùc hµnh. Bíc2: Nªu c¸ch tr×nh bµy.
GV: Tr×nh bµy bµi lµm trªn khæ
giÊy A4.
GV: Cho häc sinh nghiªn cøu Bíc3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2 vµ
h×nh3.1 vµ ®iÒn dÊu ( x) vµo b¶ng 3 ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn
3.1 ®Ó tá râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ.
h×nh chiÕu, híng chiÕu. - Ta ®Æt hÖ trôc to¹ ®é vu«ng
GV: Híng dÉn vÏ; gãc.
- KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm
- Tuú vµo vËt thÓ mµ ta bè trÝ sao
cho c©n ®èi víi tê giÊy.
- VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i
b¶n vÏ.
2.KiÓm tra bµi cò;
………………………………..
……………
3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc
míi; Bµi 5
H§1. GV:giíi thiÖu bµi häc;
- Nªu môc tiªu cña bµi häc tr×nh
bµy néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh. I. ChuÈn bÞ:
GV: KiÓm tra vËt liÖu, dông cô - Dông cô: Thíc, ªke, compa…
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 8
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
thùc hµnh cña häc sinh. - VËt liÖu: GiÊy khæ A4, bót
GV: Chia nhãm ch× tÈy, giÊy nh¸p.
H§2.T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi - SGK, vë bµi tËp.
lµm ( B¸o c¸o thùc hµnh ). II. Néi dung:
GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi - SGK
dung SGK bµi häc.
H§3. Tæ chøc thùc hµnh
GV: Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi trªn III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
khæ giÊy A4. VÏ s¬ ®å phÇn h×nh - Bíc1: §äc néi dung
vµ phÇn ch÷, khung tªn lªn b¶ng.
GV: Cho häc sinh nghiªn cøu h×nh - Bíc 2: Nªu c¸ch tr×nh bµy
5.1 vµ 5.2 råi ®iÒn ( x ) vµo b¶ng Bíc 3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2,3,4
5.1 ®Ó tá râ sù t¬ng øng gi÷a c¸c Vµ vËt thÓ A,B,C,D sao cho
b¶n vÏ vµ c¸c vËt thÓ. ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn
GV: Híng dÉn vÏ b¶n vÏ.
- KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm.
- Tuú vµo vËt thÓ mµ bè trÝ sao
cho c©n ®èi víi tê giÊy.
- VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i
b¶n vÏ. IV. Tæng kÕt ®¸nh gi¸:
4.Tæng kÕt ®¸nh gi¸ giê thùc
hµnh:
- GV: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña
häc sinh, c¸ch thùc hiÖn quy tr×nh,
th¸i ®é lµm viÖc.
- GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh
gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc
tiªu bµi häc
4. Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh.
- GV: NhËn xÐt giê lµm bµi thùc hµnh.
- Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
- Thùc hiÖn quy tr×nh, th¸i ®é häc tËp
IV. Híng dÉn vÒ nhµ 2/.
- VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp SGK tËp quan s¸t c¸c khèi
h×nh häc
- §äc vµ xem tríc bµi Bµi 6 SGK B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay
Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 5 : b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 9
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay th-
¬ng gÆp
Nh h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu
- Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn,
h×nh cÇu:
II.ChuÈn bÞ :
- GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh cña Bµi 6 SGK
m« h×nh c¸c khèi trßn xoay: H×nh trô, h×nh nãn ,h×nh cÇu
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt”
SGK.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót). T×m hiÓu khèi trßn xoay.
I.Khèi trßn xoay.
- Cho h/s quan s¸t tranh vµ ®Æt c©u - Tranh h×nh 6.2 vµ m« h×nh
hái -HS: Tr¶ lêi
? C¸c khèi trßn xoay cã tªn gäi lµ a. H×nh ch÷ nhËt
g×? b. H×nh tam gi¸c vu«ng
- Chóng ®îc t¹o thµnh NTN? c.Nöa h×nh trßn.
- GV tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 3: (24 phót). t×m hiÓu h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh
cÇu.
a, H×nh trô: II – H×nh chiÕu cña h×nh trô , h×nh
- Sö dông m« h×nh y/c hs quan nãn , h×nh cÇu.
s¸t( MÆt ®¸y song song víi mp 1. H×nh trô:
chiÕu b»ng). - Hs quan s¸t m« h×nh
- H/c chiÕu cña vËt thÓ cã híng - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
chiÕu tõ tríc tíi cã tªn gäi lµ g×? Cã H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc
h×nh d¹ng nh thÕ nµo? ThÓ hiÖn ®- d¹ng
îc nh÷ng kÝch thíc nµo? §øng Ch÷ nhËt d , h
- H·y nªu tªn gäi cña h×nh chiÕu cã B»ng trßn d
híng chiÕu tõ trªn xuèng, tr¸i sang? C¹nh ch nhËt d,h
- Nh÷ng h×nh chiÕu ®ã thÓ hiÖn
nh÷ng kÝch thíc nµo?

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 10
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs hoµn thµnh b¶ng 6.1 sgk?
b, H×nh nãn: 2. H×nh nãn:
- Gv sö dông m« h×nh y/c hs quan - Hs quan s¸t m« h×nh
s¸t t¬ng tù nh ®èi víi h×nh trô. - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
- Y/c hs hµon thµnh b¸ng 6.2? H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc
- Y/c c¸c hs khac chó ý nhËn xÐt. d¹ng
- GV chuÈn ho¸ y/c hs hoµn thµnh §øng Tam gi¸c d,h
vµo vë. B»ng ®êng trßn d
C¹nh tam gi¸c d,h
c, H×nh cÇu: 3. H×nh cÇu:
- T¬ng tù c¸c ho¹t ®éng nh h×nh trô H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc
vµ h×nh nãn. d¹ng
- §Ó biÓu diÔn c¸c khèi trßn xoay §øng H×nh trßn d
cÇn mÊy h×nh chiÕu lµ nh÷ng h×nh B»ng H×nh trßn d
chiÕu nµo? C¹nh H×nh trßn d
- Gv viªn chuÈn ho¸ vµ nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 4: ( 6phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK
- Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : bµi thùc hµnh : §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 11
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
tiÕt 6 : bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay
I. Môc tiªu:
- §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay.
- Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh.
- Cã ý thøc t×m hiÓu trong thùc tÕ c¸c khèi trßn xoay.
II. ChuÈn bÞ :
+ §èi víi gi¸o viªn:
- M« h×nh vËt thÓ A, B, C, D
- Néi dung bµi thùc hµnh
- B¶ng phô
+ §èi víi häc sinh:
- Thíc kÎ, bót ch×, compa, giÊy A4 ….
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
ho¹t ®éng 2 : ( 40 phót ). giíi thiÖu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh bµi tËp thùc
hµnh
1. Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m
tiÕn hµnh hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh thùc hµnh
- Gäi mét Hs lªn ®äc néi dung bµi - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh
thùc hµnh vµo vë B¶ng 7.1
- Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: VËt A B C D
+ §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ thÓ
kÎ b¶ng 7.1 vµo bµi lµm, sau ®ã B¶n vÏ
®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña
b¶ng ®Ó chØ râ sù t¬ng quan gi÷a 1 x

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 12
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
c¸c b¶n vÏ víi c¸c vËt thÓ 2 x
+ Ph©n tÝch vËt thÓ b»ng c¸ch 3 x
®¸nh dÊu ( x) vµo b¶ng 7.2. C¨n cø
vµo phÇn chuÈn bÞ néi dung bµi 7 4 x
2. C¸ch lµm b¸o c¸o thùc hµnh
- Gv treo b¶ng phô h×nh 7.2 c¸c B¶ng 7.2
vËt thÓ VËt thÓ A B C D
Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn Khèi HH
khæ A4
H×nh trô x x
3. Tæ chøc thùc hµnh
- Híng dÉn Hs lµm bµi vµ kiÓm tra H×nh nãn côt x x
c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp H×nh hép x x x x
cña Hs
H×nh chám x
cÇu
Lµm bµi trªn khæ A4
Lµm viÖc c¸ nh©n theo sù híng dÉn
cña GV
Ho¹t ®«ng 3: (2 phót). Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh:
- G nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: Häc sinh chuÈn bÞ chu
®¸o ®å dïng thùc hµnh, lµm viÖc nghiªm tóc…
- G híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi
häc.
- G thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- G dÆn H ®äc tríc bµi 8 SGK
- Mçi tæ lµm m« h×nh: Qu¶ cam, èng lãt…
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 13
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy
d¹y:...........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

tiÕt 7: Kh¸i niÖm B¶n vÏ kü thuËt, h×nh c¾t
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ
kü thuËt.
- BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t.
- Kü n¨ng: Häc sinh hiÓu ®îc h×nh c¾t cña vËt thÓ.
II.ChuÈn bÞ
- GV: Nghiªn cu SGK bµi 8.
- VËt mÉu: Qu¶ cam vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t
lµm hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t.
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 18 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm chung
GV: B¶n vÏ kü thuËt cã vai trß nh I. Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü
thÕ thuËt:
nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ trong ®êi HS: Tr¶ lêi
sèng? - Lµ tµi liÖu kü thuËt vµ ®îc
dïng trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh
. s¶n xuÊt.
GV: KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n vÏ
kü thuËt cã thèng nhÊt kh«ng? V× - KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n
sao? vÏ kü thuËt cã sù thèng nhÊt.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 14
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
GV: Cã thÓ dïng mét b¶n vÏ cho HS: Tr¶ lêi
nhiÒu - Mçi lÜnh vùc kü thuËt sÏ cã
ngµnh cã ®îc kh«ng? V× sao? b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh.
GV: Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - B¶n vÏ x©y dùng: gåm nh÷ng
ta b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc
thêng gÆp nh÷ng lo¹i b¶n vÏ nµo lµ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a
chñ yÕu? Nã thuéc ngµnh nghÒ l¾p ®Æt m¸y mãc.
g×? - B¶n vÏ c¬ khÝ: Gåm nh÷ng
GV: B¶n vÏ c¬ khÝ cã liªn quan b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc
®Õn söa ch÷a l¾p ®Æt nh÷ng g×? thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a
GV: Híng dÉn giíi thiÖu, b¶n vÏ chi l¾p ®Æt m¸y mãc.
tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p r¸p.

Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t
GV: Giíi thiÖu vËt thÓ råi ®Æt c©u II.Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t.
hái; Khi häc vÒ thùc vËt, ®éng HS: Tr¶ lêi
vËt… muèn thÊy râ cÊu t¹o bªn VD: Qu¶ cam
trong cña hoa, qu¶, c¸c bé phËn Tranh h×nh 8.1 (SGK).
bªn trong cña c¬ thÓ ngêi…ta lµm - Quan s¸t tranh h×nh 8.2
ntn? - §Ó biÓu diÔn mét c¸ch râ
GV: H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ rµng c¸c bé phËn bªn trong bÞ
dïng ®Ó lµm g×? che khuÊt cña vËt thÓ trªn b¶n
vÏ kü thuËt thêng dïng ph¬ng
ph¸p h×nh c¾t.
- H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn
GV: T¹i sao ph¶i c¾t vËt thÓ? râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña
vËt thÓ, phÇn vËt thÓ bÞ MP
c¾t, c¾t qua ®îc kÎ g¹ch g¹ch
Ho¹t ®éng 4: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Qua bµi häc yªu cÇu c¸c em n¾m ®îc.
- Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt ( Gäi t¾t lµ b¶n vÏ).
- Cã hai lo¹i b¶n vÏ thêng gÆp: + B¶n vÏ c¬ khÝ:
+ B¶n vÏ x©y dùng
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi theo c©u hái, phÇn ghi nhí SGK
- §äc vµ xem tríc bµi 9 SGK.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 15
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

tiÕt 8: B¶n vÏ chi tiÕt
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt
- BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n
- Kü n¨ng: Häc sinh n¾m ®îc néi dung cña b¶n vÏ.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 9.
- VËt mÉu: èng lãt vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t lµm
hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t.
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: GV: ThÕ nµo lµ
b¶n vÏ kü thuËt?
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót). T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt.
GV: Nªu râ trong s¶n xuÊt ®Ó lµm I.Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt.
ra mét chiÕc m¸y, tríc hÕt ph¶i a.h×nh biÓu diÔn.
tiÕn hµnh chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña - H×nh c¾t (hc ®øng) vµ h×nh
chiÕc m¸y… chiÕu c¹nh hai h×nh ®ã biÓu
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 16
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Khi chÕ t¹o ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ diÔn h×nh d¹ng bªn trong vµ
chi tiÕt bªn ngoµi cña èng lãt.
GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh HS: Tr¶ lêi
9.1 råi ®Æt c©u hái. b.KÝch thíc:
GV: Trªn b¶n h×nh 9.1 gåm nh÷ng - §êng kÝnh ngoµi,®êng kÝnh
h×nh biÓu diÔn nµo? trong, chiÒu dµi…
GV: Trªn b¶n vÏ h×nh9.1 thÓ hiÖn HS: Tr¶ lêi
nh÷ng kÝch thíc nµo? c.Yªu cÇu kü thuËt.
GV: Trªn b¶n vÏ cã nh÷ng yªu cÇu - Gia c«ng sö lý bÒ mÆt
kü thuËt nµo? d. Khung tªn.
GV: Khung tªn cña b¶n vÏ thÓ hiÖn - Tªn chi tiÕt m¸y, vËt liÖu, tû
nh÷ng g×? lÖ, ký hiÖu.
Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). T×m hiÓu c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt.
II. §äc b¶n vÏ chi tiÕt.
GV: Cïng häc sinh ®äc b¶n vÏ èng 1.Khung tªn.
lãt 2.H×nh biÓu diÔn.
GV: Tr×nh bµy c¸ch ®äc b¶n vÏ chi 3.KÝch thíc.
tiÕt. 4.Yªu cÇu kü thuËt
5.Tæng hîp.
Ho¹t ®éng 4: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK.
- Nªu c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi.
- ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt? B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó lµm g×?
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.
- §äc vµ xem tríc bµi 10, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh(
Thíc kÎ, giÊy, bót ch×, t¶y ).
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 17
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)tiÕt 9: BiÓu diÔn ren
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn ®îc ren trªn b¶n vÏ chi tiÕt
- BiÕt ®îc quy íc ren
- NhËn biÕt ®îc mét sè lo¹i ren th«ng thêng.
- Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc c¸c bíc ren.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 11 tranh h×nh 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5,11.6.
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc chuÈn bÞ
- VËt mÉu: ®ai èc trôc xe ®¹p, ren tr¸i, ren ph¶i.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc 1/:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong
bµi
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 7 phót). t×m hiÓu chi tiÕt cã ren
GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh I. Chi tiÕt cã ren.
h×nh 11.1 råi ®Æt c©u hái. - Tranh h×nh 11.1 (SGK).
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 18
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
GV: Em h·y nªu c«ng dông cña c¸c - HS: Tr¶ lêi.
chi tiÕt ren trªn h×nh 11.1.
Ho¹t ®éng 3 : ( 25 phót). t×m hiÓu qui íc vÏ ren
GV: Ren cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn II. Quy íc vÏ ren.
c¸c lo¹i ren ®Òu ®îc vÏ theo cïng
mét quy íc.
1.Ren ngoµi ( Ren trôc ).
GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu - Ren ngoµi lµ ren ®îc h×nh
vµ h×nh 11.2. thµnh ë mÆt ngoµi cña chi tiÕt.
GV: Yªu cÇu häc sinh chØ râ c¸c + NÐt liÒn ®Ëm.
®êng ch©n ren, ®Ønh ren, giíi h¹n + NÐt liÒn m¶nh
ren vµ ®êng kÝnh ngoµi, ®êng + NÐt liÒn ®Ëm.
kÝnh trong. + NÐt liÒn ®Ëm.
HS: Lªn b¶ng chØ. + NÐt liÒn m¶nh
GV: Cho häc sinh ®èi chiÕu h×nh
11.3. 2.Ren lç ( Ren trong ).
- Ren trong lµ ren ®îc h×nh
thµnh ë mÆt trong cña lç.
GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu + NÐt liÒn ®Ëm.
vµ tranh h×nh 11.4 ®èi chiÕu h×nh + NÐt liÒn m¶nh
11.5. + NÐt liÒn ®Ëm.
HS: §iÒn c¸c côm tõ thÝch hîp vµo + NÐt liÒn m¶nh
mÖnh ®Ò SGK.

3.Ren bÞ che khuÊt.
GV: §êng kÎ g¹ch g¹ch ®îc kÎ ®Õn
®Ønh ren. - VËy khi vÏ ren bÞ che khuÊt
th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ch©n
GV: Khi vÏ h×nh chiÕu th× c¸c c¹nh ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®Òu
bÞ che khuÊt vµ ®êng bao khuÊt ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt.
®îc vÏ b»ng nÐt g×?
HS: Tr¶ lêi
GV: Rót ra kÕt luËn
Ho¹t ®éng 4: ( 8phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- GV: Yªu cÇu 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK
- GV:Híng dÉn cho häc sinh lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 12 SGK
- chuÈn bÞ dông cô: Thíc, bót ch×, vËt liÖu… ®Ó giê sau thùc hµnh.


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 19
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)


tiÕt 9
Bµi 10: Btth ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n
cã h×nh c¾t
Bµi 12:BTTH ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n
cã h×nh c¾t.
- BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 10.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 20
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc chuÈn bÞ
- Dông cô: Thíc, ªke, compa…
- VËt liÖu: GiÊy vÏ khæ A4, bót ch×, tÈy, giÊy nh¸p…
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 4phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò:
GV: Em h·y nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ
chi tiÕt?
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 6 phót). kiÓm tra sù chuÈn bÞ
- ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu I.ChuÈn bÞ.
- SGK
II.Néi dung.
- SGK
Ho¹t ®éng 3 : ( 30 phót). Tæ chøc thùc hµnh.
HS: Lµm bµi theo sù híng dÉn cña III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
gi¸o viªn. - Gåm 5 bíc.

GV: §äc qua mét lÇn råi gäi tõng + §äc khung tªn.
em lªn ®äc. + §äc h×nh biÓu diÔn.
+ §äc kÝch thíc.
+ §äc phÇn yªu cÇu kü thuËt.
HS: Lµm b¶n thu ho¹ch. + Tæng hîp.
*Cñng cè: (3phót)
GV: nhËn xÐt giê thùc hµnh vÒ sù chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu
GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh theo môc tiªu bµi häc
GV: Thu bµi vÒ nhµ chÊm.
*. Híng dÉn vÒ nhµ (2phót)
- GV: KhuyÕn khÝch häc sinh vÒ nhµ t×m c¸c mÉu vËt ®Ó ®èi
- §äc vµ xem tríc bµi 13. B¶n vÏ l¾p.
- VÒ nhµ tù ®¸nh gi¸ bµi lµm theo môc tiªu bµi häc
- §äc vµ xem tríc bµi 11 SGK.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 21
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
tiÕt 10: B¶n vÏ l¾p
I. Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung vµ c«ng dông cña b¶n vÏ
l¾p
- BiÕt ®äc ®îc tr×nh tù ®äc mét b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n
- BiÕt ®äc ®îc mét sè b¶n vÏ th«ng thêng
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, hîp t¸c trong c¸c ho¹t ®éng, yªu thÝch m«n häc.
II.ChuÈn bÞ
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 13 tranh h×nh bµi 13.
- VËt mÉu: Bé vßng ®ai b»ng chÊt dÎo hoÆc b»ng kim lo¹i
- HS: Bót ch× mµu hoÆc s¸p.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 22
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc 1/:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 4phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: - Khung tªn…
GV: Em h·y nªu tr×nh tù ®äc mét - H×nh biÓu diÔn…
b¶n vÏ chi tiÕt cã ren. - KÝch thíc…
- Yªu cÇu kü thuËt…
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp - Tæng hîp…
Ho¹t ®éng 2 : ( 15phót). T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ l¾p.
GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt I. Néi dung cña b¶n vÏ l¾p.
mÉu vßng ®ai ®îc th¸o dêi c¸c chi
tiÕt vµ l¾p l¹i ®Ó biÕt ®îc sù quan - Lµ tµi liÖu kü thuËt chñ yÕu
hÖ gi÷a c¸c chi tiÕt. dïng trong thiÕt kÕ, l¾p r¸p vµ
GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh vÏ sö dông s¶n phÈm.
bé vßng ®ai vµ ph©n tich néi dung
b»ng c¸ch ®Æt c©u hái. HS: Tr¶ lêi
GV: B¶n vÏ l¾p gåm nh÷ng h×nh - H×nh biÓu diÔn: Gåm h×nh
chiÕu nµo? mçi h×nh chiÕu diÔn chiÕu vµ h×nh c¾t diÔn t¶
t¶ chi tiÕt nµo? vÞ trÝ t¬ng ®èi h×nh d¹ng, kÕt cÊu vµ vÞ trÝ
gi÷a c¸c chi tiÕt ntn? c¸c chi tiÕt m¸y cña bé vßng
GV: C¸c kÝch thíc ghi trªn b¶n vÏ cã ®ai.
ý nghÜa g×? HS: Tr¶ lêi.
- KÝch thíc chung cña bé vßng
®ai.
GV: B¶ng kª chi tiÕt gåm nh÷ng néi - KÝch thíc l¾p cña chi tiÕt.
dung g×? HS: Tr¶ lêi.
- Gåm sè thø tù, tªn gäi chi tiÕt,
GV: Khung tªn ghi nh÷ng môc g×? sè lîng,vËt liÖu…
ý nghÜa cña tõng môc? HS: Tr¶ lêi.
- Tªn s¶n phÈm, tû lÖ, kÝ hiÖu
b¶n vÏ, c¬ së thiÕt kÕ…

b¶n vÏ l¾p
h×nh biÓu diÔn kÝch thíc b¶ng kª khung tªn


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 23
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 3 : ( 20phót). tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p.
GV: Cho häc sinh xem b¶n vÏ l¾p II. §äc b¶n vÏ l¾p.
bé vßng ®ai ( H×nh 13.1 SGK ) vµ HS: TËp ®äc
nªu râ yªu cÇu cña c¸ch ®äc b¶n vÏ
l¾p. - B¶ng 13.1 SGK.
GV: Nªu tr×nh tù ®äc b¶n vÏ l¾p HS: Thùc hiÖn.
b¶ng 13.1 SGK.
GV: Híng dÉn häc sinh dïng bót
mµu hoÆc s¸p mµu ®Ó t« c¸c chi * Chó ý. ( SGK ).
tiÕt cña b¶n vÏ.
4.Cñng cè:(5/ )
GV: Yªu cÇu 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK vµ nªu c©u hái ®Ó häc
sinh tr¶ lêi.
GV: Cho häc sinh nªu tr×nh tù c¸ch ®äc b¶n vÏ l¾p.
5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/:
- VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.
- §äc vµ xem tríc bµi 14 SGK chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu ®Ó giê sau TH.
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

tiÕt 11: BTTH ®äc B¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n
I. Môc tiªu:
1 KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung vµ c«ng dông cña b¶n vÏ l¾p
- BiÕt ®äc ®îc tr×nh tù ®äc mét b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n
- BiÕt ®äc ®îc mét sè b¶n vÏ th«ng thêng
2 Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 24
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, ham hiÓu biÕt, yªu thÝch m«n häc.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 14 §äc tµi liÖu ch¬ng 10 b¶n vÏ l¾p.
- B¶n vÏ l¾p bé rßng räc phßng to
- HS: Bót ch× , thíc, giÊy vÏ khæ A4.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò:
GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc I. ChuÈn bÞ
sinh. - ( SGK ).
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 5phót). T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm ( B¸o c¸o
thùc hµnh ).
GV: Nªu néi dung bµi thùc hµnh II. Néi dung.
sgk - §äc b¶n vÏ l¾p bé rßng räc
- Y/c hs t×m hiÓu néi dung. ( h×nh 14.1) vµ tr¶ lêi c©u hái
theo mÉu b cña b¶ng 13.1
Ho¹t ®éng3 : ( 28phót). Tæ chøc thùc hµnh.
GV: Híng dÉn häc sinh thùc hµnh III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
®äc b¶n vÏ l¾p bé rßng räc. HS: Tr¶ lêi theo b¶ng mÉu
- §äc khung tªn 13.1 SGK.
- §äc b¶ng kª. - §äc b¶n vÏ bé rßng räc theo
- H×nh biÓu diÔn b¶ng mÉu 13.1.
- KÝch thíc
- Ph©n tÝch chi tiÕt
- Tæng hîp - KÎ b¶ng mÉu b¶ng 13.1 vµ
ghi phÇn tr¶ lêi vµo b¶ng.
- Bµi lµm trªn khæ giÊy A4
4.Cñng cè. ( 4phót )
- GV: NhËn xÐt giê thùc hµnh,vÒ sù chuÈn bÞ,c¸ch thøc thùc hiÖn.
- GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh cña m×nh
- Cuèi giê gi¸o viªn thu bµi vÒ chÊm.
5. Híng dÉn vÒ nhµ (1phót)
- VÒ häc bµi , ®äc vµ xem tríc bµi 15 b¶n vÏ nhµ ( SGK ).
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 25
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

tiÕt 12 : b¶n vÏ nhµ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung vµ c«ng dông cña b¶n vÏ
nhµ.
- BiÕt ®äc ®îc tr×nh tù mét b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 26
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- BiÕt ®îc mét sè kÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ cña mét sè bé phËn dïng trªn b¶n
vÏ nhµ.
- BiÕt c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK bµi 15 Tranh vÏ c¸c h×nh cña bµi 15
- M« h×nh nhµ tÇng, nhµ trÖt.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 : ( 3phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: 1) Khung tªn…
GV: Em h·y nªu tr×nh tù ®äc mét 2) B¶ng kª..
b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n. 3) H×nh biÓu diÔn…
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp 4) KÝch thíc…
5) Ph©n tÝch chi tiÕt…
6) Tæng hîp…
Ho¹t ®éng 1 : ( 15 phót). T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ nhµ.
GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh I. Néi dung b¶n vÏ nhµ.
phèi c¶nh nhµ mét tÇng sau ®ã - Tranh h×nh 15.1.
xem b¶n vÏ nhµ. - B¶n vÏ nhµ lµ b¶n vÏ XD thêng
dïng.
GV: Híng dÉn häc sinh ®äc hiÓu - B¶n vÏ nhµ gåm c¸c h×nh
tõng néi dung qua viÖc ®Æt c¸c biÓu diÔn ( MÆt b»ng, mÆt
c©u hái? ®øng, mÆt c¾t ). C¸c sè hiÖu
GV: MÆt b»ng cã mÆt ph¼ng c¾t x¸c ®Þnh h×nh d¹ng kÝch thíc,
®i ngang qua c¸c bé phËn nµo cña cÊu t¹o ng«i nhµ.
ng«i nhµ? MÆt b»ng diÔn t¶ c¸c bé
phËn nµo cña ng«i nhµ? KL: ( SGK ).
GV: C¸c kÝch thíc ghi trªn b¶n vÏ cã
ý nghÜa g×? KÝch thíc cña ng«i HS: Tr¶ lêi
nhµ, cña tõng phßng, tõng bé phËn
ng«i nhµ ntn?
Ho¹t ®éng 2 : ( 8 phót). T×m hiÓu quy íc mét sè bé phËn cña ng«i
nhµ.
GV: Treo tranh b¶ng 15.1 vµ gi¶i II. KÝ hiÖu quy íc mét sè bé
thÝch tõng môc ghi trong b¶ng, nãi phËn cña ng«i nhµ.
râ ý nghÜa tõng kÝ hiÖu. - B¶ng 15.1 ( SGK ).

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 27
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
GV: KÝ hiÖu 1 c¸nh vµ 2 c¸nh m« HS: Häc sinh tr¶ lêi
t¶ cöa ë trªn h×nh biÓu diÔn ntn?
GV: KÝ hiÖu cöa sæ ®¬n vµ cöa HS: Tr¶ lêi
sæ kÐp cè ®Þnh, m« t¶ cöa sæ
trªn c¸c h×nh biÓu diÔn nµo?
GV: KÝ hiÖu cÇu thang, m« t¶ cÇu HS: Tr¶ lêi
thang ë trªn h×nh biÓu diÔn nµo?
Ho¹t ®éng 1 : ( 14 phót). T×m hiÓu c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ.
GV: Cïng häc sinh ®äc b¶n vÏ nhµ III. §äc b¶n vÏ nhµ.
mét tÇng ( Nhµ trÖt ) ë h×nh 15.1 B¶ng 15.2 SGK
SGK theo tr×nh tù b¶ng 15.2.

4.Cñng cè 4/:
GV: Yªu cÇu 1-2 HS ®äc phÇn ghi nhí vµ nªu c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi.
- Tr¶ bµi tËp thùc hµnh 14 cña häc sinh
GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ nªu c¸c ®iÓm cÇn chó ý.
5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/:
- VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 16 SGK
- ChuÈn bÞ dông cô thíc kÎ, ªke, com pa… ®Ó giê sau thùc hµnh.
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : ...................................................................................)
tiÒt 13 : btth ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh n¾m ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n.
- BiÕt ®äc ®îc tr×nh tù mét b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 28
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- BiÕt ®îc mét sè kÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ cña mét sè bé phËn dïng trªn b¶n
vÏ nhµ.
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Ham thÝch t×m hiÓu b¶n vÏ XD, nhËn biÕt mét sè b¶n vÏ x©y dùng th«ng
thêng.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
* Gv: Néi dung bµi gi¶ng + M¸y chiÕu
* HS
- Dông cô: Thíc kÎ, ªke, com pa..
- VËt liÖu vÏ: GiÊy vÏ khæ A4, bót ch×, tÈy, giÊy nh¸p…
- Tµi liÖu b¶n vÏ nhµ ë
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 5phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò:
GV sö dông m¸y chiÕu tr×nh bµy 1- Khung tªn…
c©u hái:? Em h·y nªu tr×nh tù ®äc 2- H×nh biÓu diÔn…
mét b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n. 3- KÝch thíc…
3 Bµi míi: GV ®a h×nh ¶nh cña 4- C¸c bé phËn…
ng«i nhµ. Giíi thiÖu môc tiªu bµi
häc
Ho¹t ®éng 2 : ( 7 phót). t×m hiÓu néi dung vµ c¸c bíc tiÕn hµnh
Gv : Y/c hs t×m hiÓu sù chuÈn bÞ I – ChuÈn bÞ:
trong sgk. - Dông cô
- §Ó tiÕn hµnh bµi thùc hµnh cÇn - VËt liÖu
chuÈn bÞ vÒ dông cô vµ vËt liÖu
ntn? II – Néi dung thùc hµnh
- Néi dung thùc hµnh lµ g×? - §äc b¶n vÏ nhµ h16.1 sgk
- Y/c hs t×m hiÓu néi dung thùc
hµnh vµ tr×nh tù thùc hµnh trong III – C¸c bíc tiÕn hµnh
sgk B1: ¤n l¹i tr×nh tù ®äc
- Tr×nh tù thùc hµnh ®îc tiÕn hµnh B2: §äc b¶n vÏ
theo c¸c bíc ntn? B3: Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng
- Sö dông m¸y chiÕu tr×nh bµy ND
vµ c¸c bíc thùc hµnh
Ho¹t ®éng 3 : ( 25phót). tiÕn hµnh thùc hµnh
- Gv chiÕu b¶n vÏ nhµ y/c mét vµi - Hs lªn b¶ng tiÕn hµnh ®äc
hs lªn b¶ng tiÕn hµnh ®äc theo b¶n vÏ nhµ

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 29
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
tr×nh tù hs tiÕn hµnh bµi thùc hµnh vµo
- Y/c hs tiÕn hµnh bµi thùc hµnh khæ giÊy A4 néi dung ®äc theo
vµo khæ giÊy A4 néi dung ®äc mÉu b¶ng 15.2 sgk
theo mÉu b¶ng 15.2 sgk

Ho¹t ®éng 4 : ( 7 phót). thu bµi vµ tr×nh bµy ®¸p ¸n
- Gv thu bµi vµ chiÕu ®¸p ¸n theo - Nép bµi vµ chó ý quan s¸t néi
tr×nh tù c¸c bíc. dung bµi ®äc
/
*. Híng dÉn vÒ nhµ 1 :
- VÒ nhµ häc bµi vµ «n tËp phÇn 1 b¶n vÏ kü thuËt ®Ó giê sau «n tËp.
- Gi¸o viªn chuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n ®Ó giê sau «n tËp
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..........................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : ...................................................................................)
tiÕt 14: «n tËp
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HÖ thèng l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc, B¶n vÏ kü
thuËt.
- HiÓu ®îc c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ l¾p, b¶n vÏ nhµ
- ChuÈn bÞ kiÓm tra b¶n vÏ kü thuËt.
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 30
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- Nghiªn cøu bµi tæng kÕt vµ «n tËp SGK
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc 2/:
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 31
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 2 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong
bµi.
4.Cñng cè: 2/
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 1 : ( 20 phót). hÖ thèng kiÕn thøc díi d¹ng c¸c c©u hái
C©u hái:
C©u 1: V× sao ph¶i häc vÏ kü HS tr¶ lêi theo néi dung c¸c c©u hái
thuËt? cña gv ®a ra.
C©u 2: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kü
thuËt? B¶n vÏ kü thuËt dïng ®Ó
lµm g×?
C©u3: ThÕ nµo lµ phÐp chiÕu
vu«ng gãc? PhÐp chiÕu nµy dïng
®Ó lµm g×?
C©u4: C¸c khèi h×nh häc trêng
gÆp lµ nh÷ng khèi nµo?
C©u5: H·y nªu ®Æc ®iÓm h×nh
chiÕu cña c¸c khèi ®a diÖn?
C©u6: Khèi trßn xoay thêng ®îc
biÓu diÔn b»ng c¸c h×nh chiÕu
nµo?
C©u7: ThÕ nµo lµ h×nh c¾t?
H×nh c¾t dïng ®Ó lµm g×?
C©u8: KÓ mét sè lo¹i ren thêng
dïng vµ c«ng dông cña chóng.
C©u 9: Ren ®îc vÏ theo quy íc nh
thÕ nµo?
C©u10: Em h·y kÓ tªn mét sè b¶n
vÏ thêng dïng vµ c«ng dông cña
chóng?
Ho¹t ®éng 1 : ( 20 phót). «n tËp bµi tËp
Bµi tËp:
Bµi 1: Cho vËt thÓ vµ b¶n vÏ B¶ng 1
h×nh chiÕu cña nã ( h.2) H·y A B C D
®¸nh dÊu ( x ) vµo b¶ng 1 ®Ó tá 1 x
râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c mÆt 2 x
A,B,C,D cña vËt thÓ víi c¸c h×nh 3 x
chiÕu 1,2,3,4,5 cña c¸c mÆt 4 x
H×nh 2. B¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu 5 x
( 53. SGK).
B¶ng 2.
Bµi 2: Cho c¸c h×nh chiÕu ®øng H/c vËt thÓ A B C
1,2,3 h×nh chiÕu b»ng 4,5,6 h×nh H×nh chiÕu 3 1 2
chiÕu c¹ch 7,8,9 vµ c¸c Gi¸o thÓ SÇm ThÞ Thu H»ng
vËt viªn: ®øng
32
A,B,C ( h.3) h·y ®iÒn sè thÝch H×nh chiÕu 4 6 5
hîp vµo b¶ng 2 ®Ó tá râ sù t¬ng b»ng
H×nh chiÕu 8 8 7
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
GV: Cho häc sinh tr¶ lêi hÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp ®· giao, tham kh¶o
thªm mét sè bµi tËp SGK.
5. Híng dÉn vÒ nhµ 1/:
- VÒ nhµ häc bµi vµ «n l¹i mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n chuÈn bÞ vËt liÖu,
dông cô ®Ó giê sau kiÓm tra 45/
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : ....................................................................................)
tiÕt 15: KiÓm tra 1tiÕt
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- KiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc sinh trong qu¸ tr×nh häc


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 33
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Qua ®ã gi¸o viªn ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh ph¬ng ph¸p d¹y vµ truyÒn thô kiÕn
thøc cho phï hîp.
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc ham häc hái, yªu thÝch m«n häc
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: C©u hái kiÓm tra ®¸p ¸n, thang ®iÓm
- HS: Thíc kÎ, bót ch×, giÊy kiÓm tra.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2.KiÓm tra
§Ò bµi:
C©u I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng khi nãi vÒ h×nh chiÕu ®øng
1. “ H×nh chiÕu ®øng cã híng chiÕu tõ ”.
a/ Trªn xuèng b/ Tõ tr¸i sang
c/ Tõ tríc tíi d/ Tõ ph¶i sang
2: H×nh trô lµ h×nh ®îc t¹o thµnh khi quay h×nh nµo quanh mét trôc cè
®Þnh ?
a/ H×nh tam gi¸c vu«ng b/ Hinh ngò gi¸c
c/ H×nh ch÷ nhËt d/ Mét nöa h×nh trßn
3. VËn dông chän h×nh ®óng cña ren trôc trong c¸c h×nh sau ®©y?a b c
4. §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau.
a/ MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mÆt ph¼ng ……..(1)………
b/ MÆt n»m ngang gäi lµ mÆt ph¼ng …….(2)………
c/ MÆt c¹nh bªn gäi lµ mÆt ph¼ng ……….(3)………
C©u II: a/ ChØ râ h×nh chiÕu ®øng vµ h×nh chiÕu b»ng cña vËt thÓ A
trong c¸c h×nh ®îc vÏ díi ®©y.
1 2 3 4
A
b/ Em h·y tr×nh bµy tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt? Nªu râ tªn tõng bíc ®äc
c/ Nªu qui íc vÏ ren?

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 34
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
§¸p ¸n
C©u I: Chän ®¸p ¸n ®óng: (mçi c©u ®óng 1 ®iÓm)
1c
2c
3a
4: (1) chiÕu ®øng
(2) chiÕu b»ng
(3) chiÕu c¹nh

C©u II :
a/ H1 (1®iÓm)
b/ Tr×nh tù ®äc b¶n vÏ (1®iÓm)

1 §äc khung tªn
2 §äc h×nh biÓu diÔn
3 §äc kÝch thíc
4 §äc yªu cÇu kÜ thuËt
5 Tæng hîp
c/ Qui íc vÏ ren. (1,5 ®iÓm)
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 35
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : ....................................................................................)
tiÕt 16: vËt liÖu c¬ khÝ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Sau khi häc song häc sinh biÕt ph©n biÖt ®îc c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ
biÕn
- BiÕt ®îc sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm c¬ khÝ, quy tr×nh t¹o ra s¶n phÈm c¬
khÝ, tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ.
2. Kü n¨ng:
- Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh.
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc , ham häc hái vµ yªu thÝch bé m«n.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- Gi¸o viªn nghiªn cøu SGK, MÉu vËt, vËt liÖu c¬ khÝ, kim lo¹i ®en, kim lo¹i
mµu, gi¸o ¸n, chuÈn bÞ, k×m, dao, kÐo…
- Häc sinh ®äc vµ xem tríc bµi häc, chuÈn bÞ mét sèvËt dông c¬ khÝ thêng
dïng trong gia ®×nh nh: K×m, dao, kÐo…
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 2 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè
2 KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong
bµi.
3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 1 : ( 15 phót). T×m hiÓu c¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 36
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
GV: Cho häc sinh quan s¸t s¬ ®å I. C¸c vËt liÖu c¬ khÝ phæ
h×nh 18.1 biÕn.
GV: Giíi thiÖu thµnh phÇn, tÝnh 1.VËt liÖu b»ng kim lo¹i.
chÊt vµ c«ng dông cña vµi lo¹i vËt a.Kim lo¹i ®en.
liÖu phæ biÕn nh: Gang, thÐp, hîp - NÕu tû lÖ c¸c bon trong vËt
kim ®ång… liÖu ≤2,14% th× gäi lµ thÐp vµ
GV: Cho häc sinh kÓ tªn nh÷ng lo¹i > 2,14% lµ gang. Tû lÖ c¸c bon
vËt liÖu lµm ra c¸c s¶n phÈm th«ng cµng cao th× vËt liÖu cµng
dông cøng vµ gißn.
- Gang ®îc ph©n lµm 3 lo¹i:
Gang x¸m, gang tr¾ng vµ gang
dÎo.
b. Kim lo¹i mµu.
GV:Em h·y cho biÕt nh÷ng s¶n B¶ng (SGK)
phÈm díi ®©y ®îc chÕ t¹o b»ng vËt 2.VËt liÖu phi kim.
liÖu g×? ( SGK)
GV: Em h·y kÓ tªn c¸c s¶n phÈm HS: Tr¶ lêi
c¸ch ®iÖn b»ng cao su. a. ChÊt dÎo.
B¶ng (SGK)
b. Cao su.
Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). T×m hiÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬
khÝ:
II. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt
liÖu c¬ khÝ.
GV: Em h·y lÊy VD vÒ tÝnh chÊt 1.TÝnh chÊt c¬ häc.
c¬ häc - ( SGK)
HS: LÊy VD.
GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh 2.TÝnh chÊt vËt lý.
dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt cña thÐp, - ( SGK )
®ång nh«m? HS: Tr¶ lêi
3.TÝnh chÊt ho¸ häc.
GV: Em h·y lÊy vÝ dô vÒ tÝnh - ( SGK )
chÊt ho¸ häc HS: LÊy VD gi¸o viªn nhËn xÐt.
4.TÝnh chÊt c«ng nghÖ.
- ( SGK )
GV: Em h·y so s¸nh tÝnh rÌn cña HS: Tr¶ lêi
thÐp vµ t×nh rÌn cña nh«m?
4.Cñng cè: 6/
GV: Sö dông mét sè c©u hái tæng hîp sau:
- Em h·y quan s¸t chiÕc xe ®¹p, h·y chØ ra nh÷ng chi tiÕt ( hay bé phËn )
cu¶ xe ®¹p ®îc lµm tõ thÐp, chÊt dÎo, cao su, c¸c vËt liÖu kh¸c.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 37
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/:
- VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi theo c©u hái SGK
- §äc vµ xem tríc bµi 19 SGK chuÈn bÞ vËt liÖu nhùa, kim lo¹i ®Ó giê sau
thùc hµnh.Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 17 : dông cô c¬ khÝ
I – Môc tiªu:
1 – KiÕn thøc.
- BiÕt ®îc h×nh d¸ng, cÊu t¹o vµ vËt liÖu chÕ t¹o c¸c dông cô cÇm tay ®¬n
gi¶n ®îc sö dông trong ngµnh c¬ khÝ.
- BiÕt ®îc c«ng dông vµ c¸ch sö dông c¸c lo¹i dông cô c¬ khÝ phæ biÕn.
2 – KÜ n¨ng:
- KÜ n¨ng sö dông mét sè lo¹i dông cô c¬ khÝ thêng gÆp.
3 – Th¸i ®é:
- Cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n dông cô vµ b¶o ®¶m an toµn khi sö dông .
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS
- HS mçi nhãm: Thíc l¸, thíc cÆp, k×m. cê lª, má lÕt, ªt«, tua vÝt, ca…
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Kh«ng kiÓm tra
2. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2: ( 20 phót).t×m hiÓu mét sè dông cô ®o vµ kiÓm tra.
I – Dông cô ®o vµ kiÓm tra.
- Y/c HS quan s¸t H20.1, 20.2, 20.3 1. Thíc ®o chiÒu dµi.
SGK. a, Thíc l¸:
- M« t¶ h×nh d¹ng, nªu tªn gäi vµ - Dµy 0,9 – 1,5 mm, réng 10 –
c«ng dông cña c¸c dông cô trªn HV ? 20mm


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 38
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- GV giíi thiÖu cho HS quan s¸t thíc - Dµi 150 – 1000mm, cã v¹ch c¸ch
l¸ vµ thíc cÆp. nhau 1mm.
- Y/c hs t×m hiÓu thíc cÆp b, Thíc cÆp:
-Thíc cÆp cã nh÷ng bé phËn chÝnh
nµo ? - Th©n thíc, m¸ tÜnh, m¸ ®éng.
- C«ng dÞng cña thíc cÆp lµ g× ?
- GV híng dÉn hs sö dông thíc cÆp. - §o ®êng kÝnh trong & ®êng kÝnh
- GV giíi thiÖu thíc ®o gãc. ngoµi, chiÒu s©u lç

c, Thíc ®o gãc: £ke, thíc ®o gãc van
n¨ng…
Ho¹t ®éng 3: (15 phót). t×m hiÓu c¸c dông cô th¸o l¾p vµ kÑp chÆt.

- Y/c hs quan s¸t H20.4 SGK
- Nªu tªn gäi vµ c«ng dông cña c¸c II – Dông cô th¸o l¾p vµ kÑp chÆt.
dông cô cã trong HV ? a, Má lÕt:
- Má lÕt cã c«ng dung ®Ó lµm g× ? - Dïng ®Ó th¸o l¾p bul«ng , ®ai èc
sö dông má lÕt nh thÕ nµo ? b, Cê lª :
- Cê lª dïng ®Ó lµm g× ? - Dïng ®Ó th¸o l¾p bul«ng , ®ai èc
- Tua vit dïng ®Ó lµm g× ? sö dông c, Tua vÝt :
nh thÕ nµo ? - VÆn c¸c vÝt cã ®Çu xÎ r·nh
- £t« cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? Sö d, £t« :
dông ªt« nh thÕ nµo ? - Dïng ®Ó kÑp chÆt vËt.
- K×m cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? Dùa e, K×m :
trªn nguyªn lÝ cña m¸y c¬ ®¬n gi¶n - Dïng ®Ó kÑp chÆt vËt b»ng tay.
nµo ?

Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu c¸c dông cô gia c«ng

- Y/c hs quan s¸t h20.5 SGK III – Dông cô gia c«ng.
- H·y nªu tªn gäi vµ c«ng dông a, Bóa : C¸n gç, ®Çu kim lo¹i (Fe)
cña tõng dông cô trªn HV ?
- M« t¶ h×nh d¹ng, cÊu t¹o cña b, Ca (caKL): C¾t vËt liÖu kim lo¹i.
c¸c dông cô ®ã ?
- C«ng dông cña mçi dông cô c, §ôc : ChÆt c¸c vËt gia c«ng b»ng
®ã lµ nh thÕ nµo ? kim lo¹i.
- GV híng dÉn häc sinh vÒ c«ng
dông vµ c¸ch sö dông d, Dòa : T¹o ®é nh½n bãng bÒ mÆt

Ho¹t ®éng 5: ( 2phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 39
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Nh÷ng dông cô ®¬n gi¶n trong ngµnh c¬ khÝ bao gåm c¸c dông cô ®o,
th¸o l¾p vµ kÑp chÆt, dông cô gia c«ng.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : Ca vµ ®ôc KL – Dòa vµ khoan KL
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 20 : ca vµ dôc kim lo¹i – dòa vµ khoan kim lo¹i.
I – Môc tiªu:
1 – KiÕn thøc.
- HiÓu ®îc øng dông cña c¸c ph¬ng ph¸p c¾t kim lo¹i b»ng cua cÇm tay,
biÕt ®îc kÜ thuËt c¬ b¶n khi ®ôc kim lo¹i.
- BiÕt ®îc kÜ thuËt c¬ b¶n khi dòa vµ khoan kim lo¹i
2 – KÜ n¨ng:
- Cã kÜ n¨ng sö dông dông cô c¬ khÝ ®¬n gi¶n, thùc hiÖn qui t¾c an toµn
khi ca, ®ôc, dòa vµ khoan kim lo¹i.
3 – Th¸i ®é:
- Cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n dông cô vµ b¶o ®¶m an toµn khi sö dông .
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS
- HS mçi nhãm: Ca , dòa , khoan, dôc vµ mét sè ph«i kim lo¹i.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Cã nh÷ng dông cô
c¬ khÝ ®¬n gi¶n nµo ? - HS lªn b¶ng tr¶ lêi.
- Nªu c«ng dông cña c¸c dông - HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
cô gia c«ng ?
3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 40
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót).t×m hiÓu kÜ thuËt c¾t kim lo¹i b»ng ca tay.
I – C¾t kim lo¹i b»ng ca tay.
- GV nªu c¸c bíc chuÈn bÞ. 1. Kh¸i niÖm:
* Ca lµ ph¬ng ph¸p gia c«ng KL ë
- Y/c hs quan s¸t ca: §Ó sñ dông d¹ng th«,dïng lùc t¸c ®éng ®Ó c¾t
®îc viÖc ®Çu tiªn ta ph¶i lµm KL
g× ? 2. KÜ thuËt ca:
a, ChuÈn bÞ.
- L¾p lìi ca vµo khóngao cho c¸c
- Khi ca ta ph¶i lu ý ®iÒu g× ? t r¨ng ca híng ra khái phÝa tay cÇm.
thÕ ®øng nh thÕ nµo th× phï - LÊy dÊu trªn vËt cÇn ca.
hîp ? - Chän £t« theo tÇm vãc cña ngêi
kÑp vËt vµo ªt«.
b, T thÕ vµ thao t¸c ca
- C¸ch cÇm ca nh thÕ nµo ? - T thÕ: ®øng tho¶i m¸i träng l¬ng
( Tuú thuéc vµo tõng ngêi thuËn chia ®Òu trªn 2 ch©n.
tay nµo ) - C¸ch cÇm ca tuy thuéc vµo tng ng-
êi thuËn tay nµo cÇm c¸n ca tay ®ã.
- Trong qu¸ tr×nh thao t¸c c©n chó
ý an toµn.

Ho¹t ®éng 3: (10 phót). t×m hiÓu kÜ thuËt ®ôc kim lo¹i.

- Y/c hs quan s¸t cÊu t¹o cña II – §ôc kim lo¹i
mét sè lo¹i ®ôc . 1. Kh¸i niÖm:
- Y/c t×m hiÓu kh¸i niÖm SGK - HS t×m hiÓu SGK
- §ôc cÇn ®îc lµm b¨ng vËt liÖu
nh thÕ nµo ? - §ôc ph¶i ®îc lµm b¨ng thÐp tèt (®Ó
- T¹i sao ®ôc l¹i ®îc lµm b¨ng kh«ng bÞ háng lìi c¾t )
thÐp tèt ?
- KÜ thuËt ®ôc nh thÕ nµo ?
- Gv m« t¶ c¸ch cÇm ®ôc vµ 2. KÜ thuËt ®ôc.
c¸ch cÇm bóa H21.4 SGK(lu ý a, C¸ch cÇm ®ôc:
ngãn tay cÇm chÆt va ph¶i - Hs t×m hiÓu SGK ®ång thêi quan
®Ó dÔ ®iÒu chØnh khi gia sat thao t¸c cña GV
c«ng)
- GV thao t¸c t thÕ ®øng ®ôc

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 41
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
( Gièng t thÕ ®øng ca ). - Hs chó ý quan s¸t nhËn biÕt t thÕ
- GV thao t¸c H 21.5 & 21.6 vµ thao t¸c ®ôc
SGK - Vµi hs thao t¸c hs kh¸c nhËn xÐt vµ
- Y/c mét vµi hs thao t¸c c¸c hs bæ xung.
kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung
Ho¹t ®éng 4: (10 phót). t×m hiÓu kÜ thuËt dòa kim lo¹i

- Y/c hs quan s¸t mét sè lo¹i dòa III – Dòa kim lo¹i.
- H·y cho biÕt cÊu t¹o vµ c«ng * Dua ®Ó t¹o ®é nh½n bãng bÒ
dông cña mét sè lo¹i dòa ? m¨t.
- Gv nhÊn m¹nh c«ng dông cña 1. KÜ thuËt dòa:
dòa lµ lµm ph¼ng vµ nh½n bÒ a, ChuÈn bÞ:
mÆt.
- Khi dòa ta cÇn chuÈn bÞ nh - Hs t×m hiÓu SGK nhËn biÕt kÜ
thÕ nµo ? thuËt dòa
- C¸ch cÇm dòa vµ thao t¸c dòa b, C¸ch cÇm dòa vµ thao t¸c dòa.
nh thÕ nµo - T×m hiÓu SGK tr¶ lêi.
- Khi dòa cÇn chó ý an toµn nh 2. An toµn khi dòa
thÕ nµo ? - Hs t×m hiÓu th«ng tin SGK.
- Gv lu ý an toµn khi dòa.
Ho¹t ®éng 5 : ( 10 phót ). T×m hiÓu kÜ thuËt khoan kim lo¹i.
- Khoan ®îc sö dông phæ biÕn IV – Khoan kim lo¹i.
®Ó 1. Mòi khoan.
t¹o lç, cã nhiÒu lo¹i khoan. - Hs quan s¸t vµ nhËn biÕt mui
- Gv giíi thiÖu mòi khoan ( mòi khoan.
khoan ®îc dïng phæ biÕn lµ * CÊu t¹o cña mòi khoan:
mòi khoan xo¾n ruét gµ ) cã 3 - PhÇn c¾t
phÇn chÝnh. - PhÇn dÉn híng.
- PhÇn c¾t, phÇn dÉn híng vµ - PhÇn ®u«i.
phÇn ®u«i. 2. M¸y khoan :
- Gv giíi thiÖu vÒ m¸y khoan tËp * Cêu t¹o : gåm.
trung giíi thiÖu khoan bµn. - §äng c¬ ®iÖn
- Cêu t¹o cña m¸y khoan cã nh- - Bé phËn truyÒn ®éng (d©y ®ai)
ng bé phËn chÝnh nµo ? - HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
- PhÇn dÉn híng vµ bÖ m¸y
- KÜ thuËt khoan nh thÕ nµo ? 3. KÜ thuËt khoan:
- Hs tim hiÓu SGK
- Gv ph©n tÝch kÜ thuËt khoan

Ho¹t ®éng 6: ( 2phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 42
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs thao t¸c l¹i c¸ch cÇm ca, dòa , ®ôc nh¾c l¹i tr×nh tù khoan KL
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi 23: Thùc hµnh ®o kÝch thíc b»ng thíc l¸ vµ thíc cÆp
( ChuÈn bÞ vËt ®o: 1 vËt d¹ng h×nh trô rçng, 1 vËt b»ng gç )
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)tiÕt 21 : thùc hµnh ®o kÝch thíc b»ng thíc l¸ vµ thíc
cÆp
I – Môc tiªu:
- BiÕt sö dông thíc l¸ vµ thíc cÆp ®Ó ®o vµ kiÓm tra khÝch thíc cña c¸c
vËt
- RÌn t¸c phong lµm viÖc theo qui tr×nh.
II – ChuÈn bÞ:
- GV gi¸o ¸n néi dung bµi + dông cô thùc hµnh cho c¸c nhãm hs.
- HS mçi nhãm: Mét bé dông cô ®o, mÉu vËt.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 43
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
4. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
KiÓm Tra : H·y nªu nh÷ng kÜ
thuËt c¬ b¶n khi ca vµ dòa kim - HS lªn b¶ng tr¶ lêi.
lo¹i. - HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
5. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót).kiÓm tra sù chuÈn bÞ vµ híng dÉn ban ®Çu.
I – ChuÈn bÞ:
- Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs * VËt liÖu:
- NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña hs - C¸c mÉu ®Ó ®o gåm: 1 khèi h×nh
theo nd y/c cña bµi thùc hµnh. hép, mét khèi h×nh trô trßn ë gi÷a cã
- TiÕn hnµh thùc hµnh theo nd lç,
nh thÕ nµo ? * Dông cô:
- Y/c hs ®äc nd vµ tr×nh tù thùc - Mét bé dông cô gåm: thíc l¸ , thíc
hµnh. cÆp
- ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh.
- T×m hiÓu c¸ch ®o kÝch thíc II – Néi dung thùc hµnh.
b»ng thíc l¸ vµ thíc cÆp 1. Thùc hµnh ®o kÝch thíc b»ng thíc
- GV thao t¸c mÉu c¸ch ®o ®êng l¸ vµ thíc cÆp.
kÝnh ngoµi, ®êng kÝnh trong, a, §o kÝch thíc b»ng thíc l¸.
nªu c¸ch ®äc trÞ sè ®o. b, §o b»ng thíc cÆp.
- Y/c 1 hs lªn ®o thö vµ nªu c¸ch - HS quan s¸t GV lµm mÉu c¸ch ®äc
®äc trÞ sè.
- HS lªn b¶ng thùc hiÖn.
Ho¹t ®éng 3: (30 phót). tæ chøc cho hs thùc hµnh

- GV chia nhãm vµ vÞ trÝ thùc - C¸c nhãm nhËn dông cô vµ vÒ vÞ
hµnh. trÝ thùc hµnh.
- Giao nhiÖm vô thùc hµnh cho - Chó ý thùc hiÖn theo nhiÖm vô ®îc
tõng nhãm. giao.
- N1 & N3 thùc hµnh ®o kiÓm
tra kÝch thíc vËt b»ng thíc l¸.
- N2 & N4 thùc hµnh ®o kiÓm
tra vËt cã d¹ng h×nh trô rçng
(®o ®êng kÝnh trong vµ ®êng
kÝnh ngoµi, chiªu s©u lç.) - TiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo
- C¸c nhãm tiÕn hµnh vµ lÊy kÕt m©u bao c¸o trong thêi gian qui
qu¶ vµo mÉu b¸o cao trong 15 ®Þnh.
phót - §æi nhiÖm vô vµ dông cô gi÷a c¸c
- §æi nhiÖm vô gi÷a c¸c nhãm nhãm.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 44
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
víi nhau - Thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV.

Ho¹t ®éng 6: ( 2phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Y/c ngõng thùc hµnh nép s¶n phÈm & b¸o c¸o thùc hµnh.
- Thu dän dông cô vµ vÖ sinh phßng häc.
- GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ , ý thøc thùc hµnh , kÕt qu¶ ®¹t ®îc
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ChuÈn bÞ bµi 24 : Kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

CH¬ng IV : Chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp
TiÕt 21: kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y.
I – Môc tiªu:
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi tiÕt m¸y, hiÓu ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i
c¸c lo¹i mèi ghÐp . §Æc ®iÓm vµ øng dông cña mèi ghÐp
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + C¸c chi tiÕt m¸y phæ biÕn.
- HS chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 45
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
6. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
KiÓm Tra : Kh«ng kiÓm tra.
7. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2: ( 25 phót).t×m hiÓu chi tiÕt m¸y
I – Kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y.
-GV nªu nh÷ng vd thùc tÕ vÒ c¸c 1. Chi tiÕt m¸y lµ g× ?
m¸y ®¬n gi¶n , c¸c bé phËn m¸y -HS l¾ng nghe.
(chiÕc xe ®¹p, xe m¸y…). - Quan s¸t h24.1 SGK vµ tr¶ lêi.
- Cho hs quan s¸t h24.1 SGK côm - Trôc hai ®Çu cã ren ®Ó l¾p vµo
trôc tríc xe ®¹p ®îc cÊu t¹o nh thÕ cµng xe nhê ®ai èc.
nµo ? Gåm mÊy phÇn tö nµo? - §ai èc hâm c«n
- C«ng dông cña c¸c phÇn tö .? - C«n cïng víi bi vµ nåi t¹o thµh æ
- C¸c phÇn tö trªn cã ®Æc ®iÓm trôc.
g× ? * §Æc ®iÓm chung cña c¸c phÇn tö
lµ khong thÓ t¸ch rêi ®îc h¬n n÷avµ
- GV híng dÉn vµ chuÈn ho¸ y/c cã nhiÖm vô nhÊt ®Þnh trong m¸y .
hs ghi vë. * Chi tiÐt m¸y lµ phÇn tö cã cÊu t¹o
hoµn chØnh vµ thùc hiÖn mét
nhiÖm vô nhÊt ®Þnh trong m¸y.
- GV y/c hs quan s¸t h24.2. H·y 2. Ph©n lo¹i chi tiÕt m¸y.
cho biÕt phÇn tö nµo kh«ng ph¶i - Theo c«ng dông chi tiÕt m¸y ®îc
lµ chi tiÕt m¸y t¹i sao ? chia lµm 2 nhãm.
- C¸c chi tiÕt m¸y ®îc sö dông nh
thÕ nµo ?
_ GV Theo c«ng dông chi tiÕt m¸y • Chi tiÕt cã c«ng dông dïng
®îc chia lµm hai nhãm . chung.
+ Nhãm chi tiÕt ®îc sö dông • Chi tiÕt cã c«ng dung dïng
chung trong nhiÒu lo¹i m¸y ®îc riªng.
gäi lµ chi tiÕt cã c«ng dông dïng
chung.
+ Nhãm chi tiÕt “ trôc khuûu, kim
kh©u, khung xe ®¹p…” chØ ®îc
dïng trong mét lo¹i m¸y nhÊt
®Þnh => chóng ®îc gäi lµ chi tiÕt
cã c«ng dông riªng
Ho¹t ®éng 3: (15 phót). t×m hiÓu kÜ chi tiÕt m¸y ®îc l¾p ghÐp víi nhau nh
thÕ nµo ?

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 46
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- GV sñ dông tranh vÏ h24.3 SGK y/c II – Chi tiÕt m¸y ®îc l¾p ghÕp víi
hs quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái . nhau nh thÕ nµo ?
- ChiÕc rång räc ®îc cÊu t¹o tõ mÊy
phÇn tö ?
- NhiÖm vô cña mçi phÇn tö lµ g× ? - HS quan s¸t tr¶ lêi .
- Gi¸ ®ì vµ mãc treo ®îc ghÐp
víi nhau nh thÕ nµo ?
- B¸nh rßng räc ®îc ghÐp nh
thÕ nµo víi trôc ?
Ho¹t ®éng 6: ( 2phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Chi tiÕt m¸y lµ g× ? gåm nh÷ng lo¹i nµo >
- XÝch xe ®¹p vµ vßng bi cã ®îc coi lµ chi tiÕt m¸y kh«ng ? T¹i sao ?
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Su tÇm c¸c mèi ghÐp , tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi : Mèi ghÐp cè ®Þnh, mèi ghÐp th¸o ®îc
Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy
d¹y : ..............................2009
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 22 : mèi ghÐp cè ®Þnh mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc .
I – Môc tiªu:
- HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i mèi ghÐp cè ®Þnh.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 47
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè mèi ghÐp kh«ng
th¸o ®îc.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS ( Tranh vÏ c¸c
mèi ghÐp b»ng hµn , ®inh t¸n ).
- HS mçi nhãm: VËt mÉu c¸c mèi ghÐp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
8. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
KiÓm Tra : KÕt hîp trong bµi
9. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2: ( 15 phót).t×m hiÓu Kh¸i niÖm chung
- Y/c hs quan s¸t tranh vÏ mèi - Hai mèi ghÐp gièng nhau dïng ®Ó
ghÐp b»ng hµn , mèi ghÐp ren… ghÐp nèi chi tiÕt.
vµ quan s¸t mÉu vËt . - Kh¸c : Mèi ghÐp ren th× th¸o ®îc,
- Hai mèi ghÐp trªn cã ®iÓm g× cßn mèi ghÐp hµn th× kh«ng th¸o
gièng nhau ? ®îc.
- Muèn th¸o rêi c¸c chi tiÕt trªn ta
ph¶i lµm nh thÕ nµo ? - Muèn th¸o rêi ph¶i ph¸ bá mèi
- GV nhÊn m¹nh : Nh vËy mèi ghÐp
ghÐp cè ®Þnh gåm hai lo¹i ( mèi
ghÐp th¸o ®îc vµ mèi ghÐp
kh«ng th¸o ®îc ).

Ho¹t ®éng 3: (20 phót). t×m hiÓu mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc

- GV y/c hs quan s¸t h25.2 sgk a. Mèi ghÐp ®inh t¸n
- Mèi ghÐp b»ng ®inh t¸n lµ lo¹i - Lµ mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc.
mèi ghÐp g× ?
- Mèi ghÕp b»ng ®inh t¸n gåm - Hai chi tiÕt co khoan lç.
mÊy chi tiÕt ?
- NhÊn m¹nh ®Æc ®iÓm cña mèi - T×m hiÓu vÒ ®inh t¸n.
ghÐp b»ng ®inh t¸n ( GhÐp c¸c * §inh t¸n lµ chi tiÕt h×nh trô ®Çu cã
chi tiÕt cã d¹ng tÊm máng) mò , ®îc lµm b»ng vËt liÖu dÎo ( Al,
- H·y nªu cÊu t¹o cña ®inh t¸n ? thÐp cacbon ).
- Tr×nh tù qua tr×nh t¸n ®inh nh - HS nªu tr×nh tù t¸n ®inh.
thÕ nµo ?
- Mèi ghÐp b»ng ®inh t¸n ®îc øng - Dïnh trong kÕt cÊu cÇu, giµn c©n
dông trong trêng hîp nµo ? trôc, c¸c dông cô sinh ho¹t gia

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 48
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs quan s¸t h25.3sgk. ®×nh…
- H·y cho biÕt c¸c c¸ch lµm nãng b, Mèi ghÐp b»ng hµn:
ch¶y vËt hµn ? - Nung nãng kim lo¹i ë chç tiÕp xóc .
- H·y so s¸nh mèi ghÐp hµn vµ
mèi ghep b»ng ®inh t¸n. - Mèi ghÐp hµn ®îc h×nh thµnh
- GV kÕt luËn: Mèi ghÐp hµn ®îc trong th¬i gian ng¾n, kÕt cÊu nhá,
øng dung réng r·i trong nhiÒu tiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu, nhng chÞu
lÜnh vùc . lùc kÐm.


Ho¹t ®éng 6: ( 7phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Y/c hs so s¸nh u vµ nhîc ®iÓm cña mèi ghÐp b»ng ®inh t¸n vµ mèi ghÐp
hµn.
- Y/c mét vµi hs ®äc néi dung ghi nhí sgk
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi 26: Mèi ghÐp th¸o ®îc.


C©u hái cuèi bµi
C©u 1 :
Mèi ghÐp cè ®Þnh lµ mèi ghÐp mµ c¸c chi tiÕt ®îc ghÐp kh«ng cã chuyÓn
®éng t¬ng ®èi víi nhau, chóng gåm mèi ghÐp th¸o ®îc vµ mèi ghÐp kh«ng
th¸o ®îc.
- Sù kh¸c nhau c¬ b¶n cña hai lo¹i mèi ghÐp trªn lµ : ë mèi ghÐp th¸o ®îc cã
thÓ th¸o rêi c¸c chi tiÕt ë d¹ng nguyªn vÑn nh tríc khi ghÐp . Cßn ë mèi
ghÐp kh«ng th¸o ®îc ta buéc ph¶i ph¸ thµnh phÇn cña mèi ghÐp.
C©u 2 :
- Mèi ghÐp b»ng ®inh t¸n chÞu lùc lín , nhiÖt ®é cao.
- Mèi ghÐp hµn cho n¨ng suÊt cao, cã thÓ t¹o mèi ghÐp kÝn.
C©u 3 :
Ngêi ta kh«ng hµn quai vµo nåi nh«m mµ ph¶i t¸n ®inh v× nh«m khã hµn
vµ mèi ghÐp ®inh t¸n chÞu lùc lín, ®¬n gi¶n vµ dÔ thay.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 49
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 20/11/2007 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 24 : mèi ghÐp th¸o ®îc .
I – Môc tiªu:
- HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i mèi ghÐp
- BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè mèi ghÐp th¸o ®îc
thêng gÆp.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS ( Tranh vÏ c¸c
mèi ghÐp b»ng ren , b»ng then, chèt ).
- HS mçi nhãm: VËt mÉu c¸c mèi ghÐp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Chi tiÕt m¸y lµ
g× ? DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt - Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
chi tiÕt m¸y lµ g× ? - Hs kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu môc
tiªu cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 20 phót).t×m hiÓu mèi ghÐp b»ng ren.
1. Mèi ghÐp b»ng ren.
- Y/c hs quan s¸t tranh vÏ mèi a. CÊu t¹o cña mèi ghÐp:
ghÐp b»ng ren (H26.1) sgk . Vµ - Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi .
quan s¸t mÉu vËt. + Mèi ghÐp bul«ng: §ai èc, vßng
- Em h·y nªu cÊu t¹o cña tõng lo¹i ®Öm, chi tiÕt ghÐp vµ bu l«ng.
mèi ghÐp : Bul«ng , vÝt cÊy , + Mèi ghÐp vÝt cÊy: §ai èc , vßng
®inh vÝt ? ®Öm , chi tiÕt ghÐp vµ vÝt cÊy.
- Trong c¸c mèi ghÐp ®ã gåm + Mèi ghÐp ®inh vÝt: Chi tiÕt ghÐp
nh÷ng phÇn tö nµo ? vµ ®inh vÝt.
- Gv y/c hs ®iÒn tõ vµo chç trèng - Hs th¶o luËn tr¶ lêi:
cña c¸c c©u sgk ? + Dïng vßng ®Öm h·m ( vßng ®ªm
- §Ó h·m c¸c ®ai èc kh«ng bÞ vªnh…)
láng ta cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo ? + Dïng ®ai èc c«ng ( ®ai èc kho¸ )
( Gv y/c hs th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi ) vÆn thªm mét ®ai èc phô ®»ng sau
®ai èc chÝnh.
+ Dïng chèt chÎ cµi qua ®ai èc vµ
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 50
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Ba mèi ghÐp trªn cã ®Æc ®iÓm vÝt.
g× gièng vµ kh¸c nhau ? * Gièng nhau: C¸c mèi ghÐp trªn
- Gv chuÈn ho¸ chir ra ®iÓm ®Òu cã ren, ghÐp hai chi tiÕt 3 & 4.
gièng vµ kh¸c nhau. * Kh¸c nhau: Trong mèi ghÐp vÝt
- Nªu ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi øng cÊy vµ ®inh vÝt lç cã ren ë chi tiÕt
dông cña tõng mèi ghÐp ? 4.
- C¸c nguyªn nh©n lµm chên ren - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk nªu
tõ ®ã ®a ra c¸ch b¶o qu¶n ? ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông
cña tõng lo¹i
- Nªu c¸ch kh¾c phôc vµ b¶o qu¶n
mèi ghÐp.

Ho¹t ®éng 3: (15 phót). t×m hiÓu mèi ghÐp b»ng then vµ chèt.

-Y/c hs quan s¸t H26.2 sgk vµ t×m 2. Mèi ghÐp b»ng then vµ chèt.
hiÓu mét vµi hiÖn vËt ghÐp b»ng a, CÊu t¹o cña mèi ghÐp.
then vµ chèt. + Mèi ghÐp b»ng then : Trôc, b¸nh
- Mèi ghÐp b»ng then vµ chèt ®ai, then
gåm nh÷ng chi tiÕt nµo ? + Mèi ghÐp b»ng chèt :§ïi xe, trôc
- Gv giíi thiÖu mèi ghÐp then vµ gi÷a, chèt trô
chèt. - HS hoµn thµnh c©u hái ®iÒn tõ
- ¦u, nhîc ®iÓm cña then vµ chèt sgk
lµ g× ? * ¦u ®iÓm: Cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n dÔ
th¸o l¾p vµ thay thÕ.
- §Æc ®iÓm vµ øng dông cña * Nhîc ®iÓm: Kh¶ n¨ng chÞu lùc
mèi ghÐp b»ng then vµ chèt lµ kÐm
g× ? * øng dông: Then dïng ®Ó ghÐp trôc
víi b¸nh r¨ng, b¸nh ®ai , ®Üa , xÝch,
- Gv nªu tªn mét sè thiÕt bÞ , …®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay.
m¸y , mãc cã mèi ghÐp then vµ - Chèt dïng ®Ó h·m chuyÓn ®éng t-
chèt. ¬ng ®èi gi÷a c¸c chi tiÕt.
- Y/c hs lÊy thªm VD ? - Hs lÊy thªm vÝ dô.

Ho¹t ®éng 4: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
- Nªu c«ng dông cña c¸c mèi ghÕp th¸o ®îc, cÇn chó ý g× khi th¸o l¾p mèi
ghÐp b»ng ren ?
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ bµi 27: Mèi ghÐp ®éng

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 51
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8


C©u hái cuèi bµi
C©u 1 :
-Mèi ghÐp b»ng ren gåm ba lo¹i chÝnh:
+ Mèi ghÐp b»ng bu l«ng gåm: Bul«ng, vßng ®Öm, ®ai èc vµ chi tiÕt
ghÐp.
+ Mèi ghÐp b»ng vÝt cÊy gåm: VÝt cÊy, ®ai èc, vßng ®Öm vµ chi tiÕt
ghÐp.
+ Mèi ghÐp ®inh vÝt gåm: §inh vÝt vµ chi tiÕt ghÐp.
C©u 2 :
- Then dïng ®Ó ghÐp trôc víi b¸nh r¨ng, b¸nh ®ai , ®Üa , xÝch,…®Ó truyÒn
chuyÓn ®éng quay.
- Chèt dïng ®Ó h·m chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a c¸c chi tiÕt.
* Gièng: Cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n dÔ th¸o l¾p kh¶ n¨ng chÞu lùc kÐm.
* Kh¸c:
- Mèi ghÐp b»ng then ®îc ®Æt trong r·nh
- Mèi ghÐp b»ng chèt ®îc ®Æt trong lç xuyªn ngang qua chi tiÕt.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 52
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 21/11/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)TiÕt 25 : mèi ghÐp ®éng .
I – Môc tiªu:
- HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm mèi ghÐp ®éng.
- BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè mèi ghÐp ®éng th-
êng gÆp ( Khíp tÞnh tiÕn, khíp quay )
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS ( Tranh vÏ bé
ghÕ gÊp, khíp tÞnh tiÕn, khíp quay.)
- HS mçi nhãm: VËt mÉu c¸c mèi ghÐp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Nªu cÊu t¹o cña
mèi ghÐp b»ng ren vµ øng - Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
dông cña tõng lo¹i mèi ghÐp ? - Hs kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu môc
tiªu cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 15 phót).t×m hiÓu thÕ nµo lµ mèi ghÐp ®éng.
I – ThÕ nµo lµ mèi ghÐp ®éng ?
- Y/c hs quan s¸t tranh vÏ (H27.1) - Hs quan s¸t H27.1 sgk.
sgk . Vµ quan s¸t mÉu vËt ( chiÕc
ghª xÕp ë 3 t thÕ )
- ChiÕc ghÕ nµy gåm m¸y chi tiÕt - ChiÕc ghÕ gåm 4 chi tiÕt
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 53
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
ghÐp víi nhau ?
- T¹i c¸c mèi ghÐp A,B, C ,D c¸c - C¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng t¬ng ®èi
chÝ tiÕt cã chuyÓn ®éng víi nhau.
kh«ng ? chuyÓn ®éng nh thÕ
nµo ? * Mèi ghÐp mµ c¸c chi tiÕt ®îc ghÐp
- Gv rót ra kÕt luËn y/c hs ghi vë víi nhau cã sù chuyÓn ®éng t¬ng
kÕt luËn. ®èi víi nhau ®îc gäi lµ mèi ghÐp
- Gv ®a ra mét sè khíp ®éng y/c ®éng.
hs quan s¸t .
- Gv ph©n lo¹i khíp ®éng ( Khíp
tÞnh tiÕn, khíp quay, khíp cÇu…) - Hs nhËn biÕt c¸c khíp ®éng.

Ho¹t ®éng 3: (15 phót). t×m hiÓu c¸c khíp ®éng.

II – C¸c khíp ®éng.
- Y/c hs quan s¸t h27.3 sgk vµ c¸c 1- Khíp tÞnh tiÕn:
m« h×nh ®· chuÈn bÞ. a. CÊu t¹o.
- HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:
- BÒ mÆt tiÕp xóc cña c¸c khíp + Mèi ghÐp xilanh vµ pitt«ng c¸ mÆt
tÞnh tiÕn trªn cã h×nh d¸ng nh tiÕp xóc lµ mÆt trô trßn víi èng trßn.
thÕ nµo ? + Mäi ®iÓm trªn vËt cã chuyÓn
- Trong khíp tÞnh tiÕn c¸c ®iÓm ®éng gièng hÖt nhau vÒ quÜ ®¹o
trªn vËt chuyÓn ®éng nh thÕ nµo chuyÓn ®éng vµ vËn tèc.
? 2 – Khíp quay:
- Gv ph©n tÝch ®Æc ®iÓm. - Hs quan s¸t H27.4 sgk
- Gv y/c hs quan s¸t h27.4 sgk. + Cã 3 chi tiÕt gåm æ trôc , b¹c lãt
- Khíp quay gåm bao nhiªu chi vµ trôc. MÆt tiÕp xóc lµ mÆt h×nh
tiÕt ? C¸c mÆt tiÕp xóc cña khíp trßn .
quay thêng cã h×nh d¹ng nh thÕ + §Ó gi¶m ma s¸t cho khíp quay
nµo ? trong kÜ thuËt ngêi ta l¾p b¹c lãt
- §Ó gi¶m ma s¸t cho khíp quay hoÆc vßng bi.
trong kÜ thuËt ngêi ta thêng cã a. CÊu t¹o : Mçi chi tiÕt cã thÓ quay
biÖn ph¸p g× ? quanh mét trôc cè ®Þnh so víi chi
tiÕt kia.
- GV kÕt luËn cÊu t¹o cña khíp - VD : B¶n lÒ . æ trôc moay ¬ xe
quay. ®¹p.

- Y/c hs lÊy VD .

Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 54
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv tãm t¾t néi dung chÝnh cña bµi
C©u hái cuèi bµi
C©u 1 :
- * Mèi ghÐp mµ c¸c chi tiÕt ®îc ghÐp víi nhau cã sù chuyÓn ®éng t¬ng
®èi víi nhau ®îc gäi lµ mèi ghÐp ®éng. ( khíp ®éng )
C©u 2 :
- Cã hai lo¹i chÝnh lµ : Khíp tÞnh tiÕn vµ khíp quay.
VD : Moay ¬ xe ®¹p quay quanh trôc xe, pitt«ng chuyÓn ®éng trong
xilanh…
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cßn l¹i.
- ChuÈn bÞ bµi 28: GhÐp nèi chi tiÕt.
+ Dông cô & vËt liÖu sgk tr96
+ mÉu b¸o c¸o TH tr 97.

Ngµy so¹n: 30/11/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 26 : thùc hµnh
ghÐp nèi chi tiÕt .
I – Môc tiªu:
- HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm mèi ghÐp ®éng.
- BiÕt ®îc cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña mét sè mèi ghÐp ®éng th-
êng gÆp ( Khíp tÞnh tiÕn, khíp quay )
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §å dïng cho c¸c nhãm HS ( Tranh vÏ bé
ghÕ gÊp, khíp tÞnh tiÕn, khíp quay.)
- HS mçi nhãm: VËt mÉu c¸c mèi ghÐp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : ThÕ nµo lµ khíp
®éng ? Cã mÊy lo¹i khíp ®éng thêng - Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
gÆp ? - Hs kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 5 phót).t×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh .

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 55
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs I – ChuÈn bÞ:
- §Ó tiÕn hµnh bµi thùc hµnh chóng - Hs t×m hiÓu sgk
ta cÇn chuÈn bÞ nh÷ng dông cô vµ - Tr×nh bµy néi dung chuÈn bÞ cña
vËt liÖu nh thÕ nµo ? nhãm m×nh.
- Y/c líp phã häc tËp kiÓm tra sù
chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.
- Y/c c¸c nhãm t×m hiÓu néi dung vµ - T×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc
tr×nh tù thùc hµnh sgk hµnh sgk.
Ho¹t ®éng 3: ( 30 phót). tiÕn hµnh thùc hµnh.

II – Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh.
- æ tríc vµ sau xe ®¹p cã cÊu t¹o nh 1. T×m hiÓu cÊu t¹o æ trôc tríc vµ
thÕ nµo ? sau xe ®¹p.
- Gåm mÊy chi tiÕt lµ nh÷ng chi tiÕt - æ tríc vµ sau xe ®¹p gåm:
nµo ? + Moay ¬ ®Ó l¾p nan hoa ( ®òa xe)
- Moay ¬ dïng ®Ó lµm g× ? Nã cã t¸c ®ång thêi ®Ó l¾p nåi æ trôc.
dông nh thÕ nµo ? + Trôc , c«n, ®ai èc h·m c«n, vßng
- Trôc xe ®¹p cã cÊu t¹o nh thÕ ®Öm, ®ai èc.
nµo ? 2. Qui tr×nh th¸o, l¾p æ trôc tríc ,
- Qui tr×nh th¸o l¾p ®îc tiÕn hµnh sau.
nh thÕ nµo ? a, Qui tr×nh th¸o.
- GV tãm t¾t s¬ ®å th¸o ( tr×nh bÇy - HS quan s¸t s¬ ®å sgk.
trªn b¶ng phô ). b, Qui tr×nh l¾p.
- Qui tr×nh th¸o nh v©y => Qui tr×nh - Ngîc l¹i cña qui tr×nh th¸o.
l¾p nh thÕ nµo ? - Nªu nh÷ng yªu cÇu sau khi th¸o,
- Nh÷ng yªu cÇu sau khi l¾p lµ g× ? l¾p

Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- T×m hiÓu l¹i néi dung vµ tr×nh tù th¸o vµ l¾p
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ChuÈn bÞ bµi 29: TruyÒn chuyÓn ®éng
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 56
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: ………………… Ngµy
d¹y:..................................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

Ch¬ng v : truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng
TiÕt 28 : truyÒn chuyÓn ®éng
I – Môc tiªu: Sau chêng vµ bµi nµy hs cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÇn thiÕt ph¶i truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng trong m¸y vµ
thiÕt bÞ. BiÕt cÊu t¹o , nguyªn lÝ lµm viÖc , ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña
c¸c c¬ cÊu truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng thêng dïng trong thùc tÕ.
- BiÕt c¸ch th¸o l¾p, ®iÒu chØnh vµ b¶o dìng c¸c c¬ cÊu truyÒn vµ biÕn
®æi chuyÓn ®éng. Lµm ®îc mét c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng
II – ChuÈn bÞ:
- GV : M« h×nh bé truyÒn ®éng ®ai, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng vµ truyÒn
®éng xÝch.
-HS : chuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 57
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : KÕt hîp trongbµi míi.
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu néi dung
cña ch¬ng vµ cña bµi.

Ho¹t ®éng 2: ( 30 phót).t×m hiÓu t×m hiÓu bé truyÒn chuyÓn ®éng.
- Gv y/c hs quan s¸t h29.2 sgk m« 1. TruyÒn ®éng ¨n khíp.
h×nh b¸nh ma s¸t hoÆc truyÒn - Hs quan s¸t h29.2 sgk vµ quan s¸t
®éng ®ai. m« h×nh.
- Quay m« h×nh cho hs nh×n râ - Tr¶ lêi c©u hái cña Gv
- Bé truyÒn chuyÓn ®éng gåm bao
nhiªu chi tiÕt ? - Do chuyÓn ®éng cña b¸nh dÉn ®·
- T¹i sao quay b¸nh dÉn th× b¸nh bÞ ®îc truyÒn qua d©y ®ai ( do ma s¸t)
dÉn l¹i quay ? lµm b¸nh bÞ dÉn quay.
- Quan s¸t xem b¸nh nµo cã vËn tèc
lín h¬n ? - Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi
- ChiÒu quay cña chóng nh thÕ nµo
víi nhau ? - Hs nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t
- H·y nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña bé truyÒn ®éng.
®éng cña bé truyÒn chuyÓn ®éng ? - Ghi vë tØ sè truyÒn
- GV ghi râ tØ sè truyÒn: i = nbd / nd = n2 / n1 = D1/ D2
i = nbd / nd = n2 / n1 = D1/ D2
- Chøng minh tØ sè: n2 / n1 = D1/ D2
- NÕu gäi S1, S2 lµ ®o¹n ®êng ®i ®îc
cña mét ®iÓm trªn b¸nh D1& D2
S1 = S2 hay Π.D1.n1 = Π.D 2.n2
=> n2 / n1 = D1/ D2 - VËn hµnh vµ nªu u nhîc ®iÓm lÊy
- Y/c hs vËn hµnh m« h×nh nªu u vµ vÝ dô thùc tÕ
nhîc ®iÓm.
- Y/c hs lÊy VD thùc tÕ ? - §Ó hai b¸nh r¨ng ¨n khíp ®îc víi
- §Ó kh¾c phôc sù trît cña chuyÓn nhau th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng
®éng ma s¸t ngêi ta dïng bé truyÒn kÒ nhau trªn b¸nh nµy , ph¶i b»ng
®éng ¨n khíp nh bé truyÒn ®éng kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau
b¸nh r¨ng, bé truyÒn ®éng xÝch. trªn b¸nh kia.
- §Ó hai b¸nh r¨ng ¨n khíp ®îc víi - §Üa ¨n khíp ®îc víi xÝch khi cì r¨ng
nhau hoÆc ®Üa ¨n khíp ®îc víi xÝch cña ®Üa vµ cì m¾t xÝch ph¶i t¬ng
cÇn ®¶m b¸o yÕu tè g× ? øng.

Ho¹t ®éng 3: ( 10 phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 58
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
- Gv tãm t¾t néi dung chÝnh cña bµi
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- T×m hiÓu c¸c bé truyÒn chuyÓn ®éng trong thùc tÕ kÜ thuËt.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.

C©u hái cuèi bµi
C©u 1 : Trong m¸y cÇn truyÒn chuyÓn ®éng v×:
- §éng c¬ vµ c¸c bé phËn c«ng t¸c thêng ®Æt xa nhau.
- Tèc ®é cña c¸c bé phËn thêng kh¸c nhau.
- CÇn truyÒn chuyÓn ®«ng tõ mét ®éng c¬ ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña
m¸y.
C©u 2 : Th«ng sè ®Æc trng cho tØ sè truyÒn lµ:
i = nbd / nd = n2 / n1 = D1/ D2
C©u 3: C¬ cÊu ®µi truyÒn vµ c¬ cÊu xÝch ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay
gi÷a c¸c trôc c¸ch xa nhau.
- C¬ cÊu b¸nh r¨ng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay gi÷a c¸c trôc cã kho¶ng
c¸ch nhá, truyÒn lùc ( m« men xo¾n lín) tie sè truyÒn chÝnh x¸c.
C©u 4 : i = n2 / n1 = Z1 / Z2 = 50 / 20 = 2,5
Nh vËy trôc cña lÝp sÏ quay nhanh h¬n trôc cña ®Üa 2,5 lÇn.
Ngµy so¹n: ………………… Ngµy
d¹y:..................................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 29 : biÕn ®æi chuyÓn ®éng .
I – Môc tiªu:
- HiÓu ®îc cÊu t¹o nguyªn kÝ lµm viÖc vµ ph¹m vi øng dông cña mét sè c¬
cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng.
- Cã høng thó, ham thÝch t×m tßi kÜ thuËt vµ cã ý thøc b¶o dìng c¸c c¬
cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + ( tranh h 30.1-30.4 ) §å dïng cho c¸c nhãm
HS


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 59
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- HS mçi nhãm: C¬ cÊu tay quay con trît, b¸nh r¨ng, thanh r¨ng, vÝt ®ai
èc.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : KÕt hîp bµi míi
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót).t×m hiÓu t¹i sao cÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng.
- Gv y/c hs quan s¸t h30.1 sgk vµ m« I – T¹i sao cÇn biÕn bæi chuyÓn
h×nh kÕt hîp ®äc th«ng tin trong ®éng ?
môc I - HS quan s¸t kÕt hîp víi t×m hiÓu
- T¹i sao chiÕc kim m¸y kh©u l¹i th«ng tin sgk.
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ? + Nhê c¸c c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn
- H·y m« t¶ chuyÓn ®éng cña bµn ®éng.
®¹p, thanh truyÒn vµ b¸nh ®ai. + ChuyÓn ®éng cña bµn ®¹p lµ
- Y/c hs ®iÒn vµo chç trèng ? chuyÓn ®éng l¾c.
- Gv kÕt luËn: C¸c chuyÓn ®éng trªn + ChuyÓn ®éng cña thanh truyÒn lµ
®Òu b¾t nguån tõ mét chuyÓn chuyÓn ®éng lªn xuèng.
®éng ban ®Çu ®ã lµ chuyÓn ®éng - ChuyÓn ®éng cña v« l¨ng lµ
bËp bÒnh cña bµn ®¹p => VËy trong chuyÓn ®éng quay trßn.
m¸y cÇn co c¬ cÊu biÕn ®æi + ChuyÓn ®éng cña kim m¸y kh©u
chuyÓn ®éng. lµ chuyÓn ®éng lªn xuèng.
Ho¹t ®éng 3: ( 20 phót). t×m hiÓu mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng.

- Gv y/c hs quan s¸t h30.2 sgk II –Mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn
- Em h·y m« t¶ l¹i c¬ cÊu tay quay ®éng
con trît ? 1. BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay
thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn.( C¬
- Gv chuÈn ho¸ y/c hs ghi vë cÊu t¹o cÊu tay quay con trît ).
- Khi quay ®Òu tay quay 1 th× con a, CÊu t¹o (h30.2): Gåm tay quay
trît 3 chuyÓn ®éng nh thÕ nµo ? (1), thanh truyÒn (2), con trît (3), gi¸
- Khi nµo con trît 3 ®æi híng chuyÓn ®ì (4)
®éng ? - ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trªn
- Gv kÕt luËn: Con trît chuyÓn ®éng gi¸ 4.
gi÷a hai vÞ trÝ giíi h¹n ( vÞ trÝ giíi - Khi ®Õn ®iÓm trªn cïng vµ díi cïng
h¹n phÝa trªn ®îc gäi lµ ®iÓm chÕt ( §iÓm chÕt trªn vµ ®iÓm chÕt díi ).
trªn, phÝa díi ®îc gäi lµ ®iÓm chÕt b, Nguyªn lÝ lµm viÖc:
díi ) - Khi tay quay (1), quay quanh trôc A

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 60
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv ph©n tÝch c¬ cÊu lµm viÖc cña ®µu B cña thanh truyÒn chuyÓn
c¬ cÊu. ®éng trßn lµm cho con trît (3)
- C¬ cÊu nµy ®îc øng dông trong chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trªn
nh÷ng m¸y nµo mµ em biÕt ? gi¸ (4).
- Lµm thÕ nµo ®Ó biÕn ®æi c, øng dông:
chuyÓn ®éng quay sang chuyÓn - M¸y kh©u ®¹p ch©n, m¸y ca gç
®éng tÞnh tiÕn vµ chuyÓn ®éng 2. BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay
l¾c. thµnh chuyÓn ®éng l¾c ( C¬ cÊu
- Y/c hs quan s¸t h30.4sgk vµ m« tay quay thanh l¾c ).
h×nh tay quay thanh l¾c. a, CÊu t¹o: Gåm 4 chi tiÕt .
- C¬ cÊu gåm mÊy chi tiÕt ? - Tay quay 1, thanh truyÒn 2, thanh
- CHóng ®îc ghÐp víi nhau nh thÕ l¾c 3, gi¸ ®ì 4
nµo? - Chóng ®îc ghÐp nèi víi nhau b»ng
- Cho biÕt nguyªn lÝ lµm viÖc cña c¸c khíp quay.
c¬ cÊu? m« t¶ nguyªn lÝ lµm viÖc ? b, Nguyªn lÝ lµm viÖc.
- Hs m« t¶ nguyªn lÝ chuyÓn ®éng
cña c¬ cÊu.

Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót ). Tæng kÕt bµi häc
* Cñng cè:
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nh¬ sgk
- Gv ph©n tÝch néi dung träng t©m cña bµi y/c hs ghi nhí.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.
- ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh.Tr 108.
Ngµy so¹n: ………………… Ngµy
d¹y:..................................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 61
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8

TiÕt 30 : thùc hµnh
truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng .
I – Môc tiªu:
- Tõ viÖc t×m hiÓu m« h×nh , vËt thËt , hiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t
®éng cña mét sè bé truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng.
- BiÕt c¸ch th¸o l¾p vµ kiÓm tra tØ sè truyÒn trªn c¸c m« h×nh cña bé
truyÒn chuyÓn ®éng.
- BiÕt c¸ch b¶o dìng c¸c bé truyÒn ®éng thêng dïng trong gia ®×nh.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + ( tranh h 30.1-30.4 ) §å dïng cho c¸c nhãm
HS
- HS mçi nhãm: M« h×nh bé truyÒn ®éng ®ai, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng
vµ truyÒn ®éng xÝch.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 6 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : Nªu cÊu t¹o , nguyªn
lÝ lµm viÖc vµ øng dông cña c¬ cÊu - HS1 lªn b¶ng tr¶ lêi
tay quay con trît. - HS2 nhËn xÐt
3. Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 15 phót).kiÓm tra sù chuÈn bÞ – t×m hiÓu néi dung vµ tr×nh
tù thùc hµnh .
- Y/c líp phã häc tËp kiÓm tra sù I – ChuÈn bÞ :
chuÈn bÞ cña c¸c nhãm hs. - Hs t×m hiÓu néi dung chuÈn bÞ
- §Ó thùc hiÖn bµi thùc hµnh nµy sgk tr¶ lêi c©u hái cña gv.
chóng ta cÇn chuÈn bÞ nh÷ng dông II – Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh.
cô vµ thiÕt bÞ g× ? 1. §o ®êng kÝnh b¸nh ®ai, ®Õm sè
- Gv giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng vµ ®Üa xÝch.
thùc hµnh. 2. L¾p r¸p c¸c bé truyÒn ®éng vµ
- Y/c hs l¾p r¸p bé m« h×nh truyÒn kiÓm tra tØ sè truyÒn.
®éng vµ kiÓm tra tØ sè truyÒn . 3. T×m hiÓu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ
- Y/c t×m hiÓu nguyªn lÝ lµm viÖc lµm viÖc cña ®éng c¬ næ bèn k×.
cña m« h×nh ®éng c¬ næ 4 k×.
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót). tiÕn hµnh l¾p r¸p vµ t×m hiÓu cÊu t¹o cña bé
truyÒn ®éng
- Gv giíi thiÖu c¸c bé truyÒn ®éng - Hs quan s¸t vµ l¾ng nghe gv tr×nh
- Y/c hs quan s¸t c¸ch th¸o l¾p c¸c bé bµy tr×ng tù th¸o l¾p.
truyÒn ®éng. - TiÕn hµnh ®o ®êng kÝnh , ®Õm
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 62
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs ®o ®êng kÝnh c¸c b¸nh sè r¨ng vµ tÝnh tØ sè truyÒn:
®ai ? i = D1/ D2 ; i = Z1/Z2.
- Híng dÉn hs c¸ch ®iÒu chØnh sao - Quay b¸nh dÉn ®Óm sè vßng cña
cho chóng ho¹t ®éng b×nh thêng. tõng b¸nh.
- Y/c hs t×m hiÓu nguyªn lÝ cña c¬ - T×m hiÓu nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña
cÊu tay quay thanh trît ? c¬ cÊu tay quay – thanh l¾c.

Ho¹t ®éng 4: ( 9 phót ). Tæng kÕt bµi häc
- Gv nhËn xÐt giê häc cña hs
+ Sù chuÈn bÞ.
+ ý thøc, th¸i ®é häc tËp
+ KÕt qu¶ thùc hµnh ( §¸nh gi¸ theo môc tiªu bµi thùc hµnh)
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ChuÈn bÞ néi dung «n tËp Tr 109 sgk.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 63
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 10/12/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 30 : T æng kÕt vµ «n tËp phÇn 2 – c¬ khÝ .
I – Môc tiªu:
- HÖ thèng ®îc kiÕn thøc ®· häc cña phÇn c¬ khÝ.
- BiÕt tãm t¾t kiÕn thøc ®· häc díi d¹ng s¬ ®å khèi
- VËn dông ®îc kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp chuÈn bÞ
cho kiÓm tra thùc hµnh.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + S¬ ®å ho¸ kiÕn thøc
- Hs: ¤n tËp bµi ë nhµ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: ( 2 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o
2. KiÓm Tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi:Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2: ( 15 phót).gi¸o viªn tæng kÕt tãm t¾t néi dung c¬ b¶n cña
phÇn 2 – c¬ khÝ
- Gv vÏ s¬ ®å néi dung phÇn c¬ khÝ - HS chó ý nghe gi¶ng vµ quan s¸t
trªn b¶ng phô. s¬ ®å tãm t¾t näi dung cña phÇn 2
- Nªu nh÷ng néi dung chÝnh cña – c¬ khÝ.
tõng ch¬ng.
VËt liÖu kim - kim lo¹i ®en
lo¹i - Kim lo¹i mµu
VËt liÖu c¬
khÝ VËt liÖu phi - ChÊt dÎo
kim lo¹i - Cao su.
Ch¬ng III.
Gia c«ng - Dông cô ®o
c¬ khÝ - Dông cô th¸o, l¾p
Dông cô
vµ kÑp chÆt
Dông cô vµ - Dông cô gia c«ng
ph¬ng ph¸p
gia c«ng c¬ - Ca vµ ®ôc kim lo¹i
khÝ Ph¬ng ph¸p
gia c«ng - Dòa vµ khoan kim
lo¹i

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 64
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Mèi ghÐp - GHÐp b»ng ®inh t¸n
kh«ng th¸o ®îc - GhÐp b»ng hµn

Ch¬ng IV.
Chi tiÕt Mèi ghÐp th¸o - GhÐp b»ng ren
m¸y vµ l¾p ®îc - GhÐp b»ng then vµ chèt
ghÐp


C¸c lo¹i khíp - Khíp tÞnh tiÕn.
®éng - Khíp quay


- TruyÒn - TruyÒn ®éng ma s¸t.
Ch¬ng V: chuyÓn ®éng. - TruyÒn ®éng ¨n khíp.
TruyÒn vµ
biÕn ®æi - TruyÒn ®éng ma s¸t.
chuyÓn - TruyÒn ®éng ¨n khíp.
®éng
- BiÕn ®æi
chuyÓn ®éng - TruyÒn ®éng ma s¸t.
- TruyÒn ®éng ¨n khíp.
Ho¹t ®éng : ( 15 phót).gi¸o viªn híng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái
- Gv giao c©u hái cho c¸c nhãm hs - C¸c nhãm hs nhËn nhiÖm vô häc
- Y/c hs th¶o luËn theo néi dung c©u tËp.
hái cña nhãm m×nh. - Th¶o luËn theo néi dung c©u hái
- TËp trung toµn líp y/c c¸c nhãm ®îc giao.
tr×nh bµy néi dung c©u tr¶ lêi cña - C¸c nhãm tr×nh bµy néi dung tr¶ lêi
nhãm m×nh. cña nhãm m×nh.
C©u 1: Muèn chon vËt liÖu cho mét C©u 1: Muèn chän vËt liÖu ®Ó gia
c«ng mét s¶n phÈm c¬ khÝ cÇn dùa
s¶n phÈm co khÝ , ngêi ta ph¶i dùa
vµo nh÷ng yÕu tè sau.
vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? - C¸c chØ tiªu c¬ tÝnh cña vËt liÖu
( tÝnh cøng, dÎo , bÒn…)
- VËt liÖu ph¶i cã tÝnh c«ng nghÖ
tèt ®Ó dÔ gia c«ng gi¶m gi¸ thµnh
- Cã tÝnh chÊt ho¸ häc phï hîp víi
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 65
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
m«i trêng lµm viÖc cña chi tiÕt ,
tr¸nh bÞ ¨n mßn do m«i trêng.
- Ph¶i cã tÝnh chÊt vËt lÝ phï hîp
C©u 2 : Dùa vµo dÊu hiÖu nµo ®Ó yªu cÇu.
C©u 2: §Ó nhËn biÕt , ph©n biÖt
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt c¸c vËt liÖu
vËt liÖu ngêi ta dùa vµo nh÷ng dÊu
kim lo¹i ? hiÖu sau.
- Mµu s¾c, mÆt g·y cña vËt liÖu,
khèi lîng riªng, ®é dÉn nhiÖt, tÝnh
cøng, tÝnh deo, ®é biÕn d¹ng…
C©u 3:
C©u 3: Nªu ph¹m vi øng dông cña
- Ca dïng ®Ó c¾t bá phÇn thõa
c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ ? hoÆc chia ph«i ra thµnh c¸c phÇn
( cßn gäi lµ gia c«ng th«), dòa nh»m
t¹o ra bÒ mÆt chi tiÕt ®¶m b¶o ®é
C©u 4: LËp s¬ ®å ph©n lo¹i c¸c mèi bãng vµ ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu
ghÐp , khíp nèi . LÊy VD cô thÓ ( gäi lµ gia c«ng tinh).
minh hoa cho mçi lo¹i. C©u 4 : ph©n lo¹i
C©u 5: T¹i sao trong m¸y vµ thiÕt bÞ - Hs tù ph©n lo¹i mèi ghÐp.
C©u 5: Trong m¸y cÇn cã bé truyÒn
cÇn ph¶i truyÒn vµ biÕn ®æi
vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng v× :
chuyÓn ®éng ? - Tèc ®é cÇn thiÕt cña c¸c bé phËn
c«ng t¸c lµ kh«ng gièng nhau.
C©u 6: CÇn truyÒn chuyÓn ®éng
- NhiÒu khi cÇn truyÒn chuyÓn
quay tõ trôc 1 víi tèc ®é lµ n1 ( vßng ®éng tõ mét ®éng c¬ ®Õn nhiÒu c¬
cÊu.
/phót) tíi trôc 3 cã tèc ®é n3 < n1 h·y:
- §éng c¬ chuyÓn ®éng quay ®Òu
- Chän ph¬ng ¸n vµ biÓu diÔn c¬ cßn c¸c bé phËn c«ng t¸c cã c¸c
chuyÓn ®éng kh¸c nhau.
cÊu truyÒn chuyÓn ®éng.
- Nªu øng dông cña c¬ cÊu nµy
trong thùc tÕ.* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Tãm t¾t l¹i néi dung phÇn 2 : C¬ khÝ.
- Tr¶ lêi l¹i c¸c c©u hái cuèi bµi .
- ¤n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra thùc hµnh.Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 66
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 11/12/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 31 : kiÓm tra thùc hµnh .
I – Môc tiªu:
- §¸nh gia kÕt qu¶ nhËn thøc cña hs , ®ång thêi ®¸nh gia qua tr×nh rÌn
luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh.
- Ph¸t huy n¨ng lùc t duy , ph©n tÝch tæng hîp, rÌn tÝnh ®éc lËp tù gi¸c
trong ho¹t ®éng häc tËp.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + VËt m« h×nh thùc hµnh cho c¸c nhãm häc
sinh
- Hs: ¤n tËp bµi ë nhµ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. Giíi thiÖu bµi:Giíi thiÖu môc tiªu - HS chó ý l¾ng nghe.
cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2 : Chia nhãm kiÓm tra
- Gv ph©n nhiÖm vô thùc hµnh cho - HS tËp trung theo nhãm thùc hµnh
tõng bµn hs. ®îc ph©n c«ng.
B1- B7: Thùc hiÖn ®o vµ kiÓm tra B1- B7: Thùc hiÖn ®o vµ kiÓm tra
kÝch thíc cña c¸c vËt mÉu. kÝch thíc cña c¸c vËt mÉu.
B2- B8: Thùc hiÖn kiÓm tra c¬ tÝnh B2- B8: Thùc hiÖn kiÓm tra c¬ tÝnh
cña vËt liÖu c¬ khÝ. cña vËt liÖu c¬ khÝ.
B3- B9: Thùc hiÖn thao t¸c ca kim B3- B9: Thùc hiÖn thao t¸c ca kim
lo¹i. lo¹i.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 67
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
B4-10:Thùc hiÖn thao t¸c dòa kim B4-10:Thùc hiÖn thao t¸c dòa kim
lo¹i. lo¹i.
B5- B11: thùc hiÖn ghÐp nèi chi tiÕt. B5- B11: thùc hiÖn ghÐp nèi chi tiÕt.
B6- B12: Thùc hiÖn l¾p r¸p bé B6- B12: Thùc hiÖn l¾p r¸p bé
truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng

Ho¹t ®éng 3: KiÓm tra.
- Gv kiÓm tra néi dung thùc hµnh ®· - C¸c nhãm hs thao t¸c thùc hµnh
giao cho c¸c nhãm. theo néi dung ®îc giao.
+ Thao t¸c, kÜ n¨ng tr×nh bµy . + Thao t¸c kÕt hîp víi tr×nh bµy
+ §¶m b¶o an toµn. + Tr¶ lêi c¸c c©u hái kÕt hîp trong
+ KÕt qu¶ thùc hµnh. khi lµm thùc hµnh.
- §¸nh gi¸ cho ®iÓm tõng néi dung
theo yªu cÇu.
Ho¹t ®éng 4 : tæng kÕt bµi kiÓm tra
- Y/c hs thu don dông cô, vÖ sinh phßng häc.
- §¸nh gia chung kÕt qu¶ thùc hµnh cña líp theo yªu c©u
+ Thao t¸c, kÜ n¨ng tr×nh bµy.
+ Thùc hiÖn qui t¾c an toµn
+ KÕt qu¶ thùc hµnh ®¹t ®îc.
- §¸nh gi¸ ý thøc häc tËp cña hs
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 68
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 12/12/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
PhÇn ba : kÜ thuËt ®iÖn
TiÕt 32 : vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi
sèng .
I – Môc tiªu:
- BiÕt ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng.
- HiÓu ®îc vai trß c¶u ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh vÏ mÉu vËt
- Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi:Giíi thiÖu môc tiªu - HS chó ý l¾ng nghe.
cña phÇn 3 vµ cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2 : ( 12 phót) .kh¸i niÖm vÒ ®iÖn n¨ng – s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng.
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk môc 1. §iÖn n¨ng lµ g× ?

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 69
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
1. - Dßng ®iÖn coa mang n¨ng lîng v×
nã cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng .
- §iÖn n¨ng lµ g× ? N¨ng lîng cña dßng ®iÖn ®îc gäi lµ
®iÖn n¨ng.
- S¶n xuÊt ®iÖn n¨ng nh thÕ nµo ? 2. S¶n xuÊt ®iÖn n¨ng.
- Con ngêi ®· sö dông c¸c d¹ng n¨ng - TÊt c¶ c¸c d¹ng n¨ng lîng ,µ chóng
lîng cho ho¹t ®éng cña m×nh nh thÕ ta ®· biÕt con ngêi ®· khai th¸c ®Ó
nµo ? biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng phôc vô
- GV nhÊn m¹nh : con ngêi.
§iÖn n¨ng ®îc sö dông tõ thÕ kØ 18 + NhiÖt n¨ng.
gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña + Thuû n¨ng.
c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ + N¨ng lîng nguyªn tö.
+ N¨ng lîng cña giã, cña ¸nh s¸ng
mÆt trêi.
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót ). truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng.
- Gv giíi thiÖu b»ng tranh vÏ c¸c lo¹i 3. TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa.
®êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng vµ - Tõ nhµ m¸y ®iÖn ®Õn c¸c khu
gi¶i thÝch vÒ cÊu t¹o ®¬n gi¶n cña c«ng nghiÖp thêng sö dông d©y
®êng d©y. truyÒn t¶i ®iÖn ¸p cao ( cao ¸p)
500kV; 200kV
- C¸c nhµ m¸y ®iÖn thêng ®îc x©y - §Ó ®a ®iÖn n¨ng ®Õn c¸c khu d©n
dùng ë ®©u ? c thêng sö dông ®êng d©y truyÒn
t¶i ®iÖn ap thÊp ( h¹ ¸p) 220V, 380V

Ho¹t ®éng 4 : ( 10 phót ). vai trß cña ®iÖn n¨ng
- §iÖn n¨ng ®îc øng dông vµo cuéc * Mét sè lÜnh vùc sö dông ®iÖn
sèng nh thÕ nµo ? n¨ng:
- §iÖn n¨ng ®îc sö dông nh thÕ - C«ng nghiÖp: M¸y c¬ khÝ, tiÖn,
nµo ? bµo…

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 70
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Tõ ®iÖn n¨ng co thÓ chuyÓn thµnh - N«ng nghiÖp: M¸y b¬m, m¸y xay
c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c ®îc kh«ng ? x¸t..
Lµ c¸c d¹ng n¨ng lîng nµo ? - Giao th«ng : HÖ thèng tÝn hiÖu …
- Y tÕ , gi¸o dôc: M¸y siªu ©m, m¸y
chiÕu..
Ho¹t ®éng 5: ( 5 phót )Tæng kÕt bµi häc.
- Y/c hs tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.
- GV h¬ngs dÉn vµ chuÈn ho¸.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- CHuÈn bÞ bµi 33: An toµn ®iÖn.
Ngµy so¹n: 13/12/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 33 : an toµn ®iÖn .
I – Môc tiªu:
- HiÓu ®îc nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n ®iÖn, sù nguy hiÓm cña dßng ®iÖn
®èi víi c¬ thÓ ngêi.
- BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, cã ý
thøc thùc hiÖn an toµn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
II – ChuÈn bÞ:
- GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh vÏ c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iÖn
giËt, tranh vÏ mét sè biÖn ph¸p an toµn trong sö dông vµ söa ch÷a
®iÖn, mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn.
- Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 71
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : Chøc n¨ng cña nhµ m¸y
- 1Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
®iÖn lµ g× ?
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu - HS chó ý l¾ng nghe nhËn xÐt.
cña phÇn 3 vµ cña bµi häc.

Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót) .t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iÖn giËt.
- Tai n¹n ®iÖn giËt x¶y ra thêng do I – V× sao x¶y ra tai n¹n ®iÖn ?
nh÷ng nguyªn nh©n nµo ?
1. Do ch¹m trùc tiÕp vµo vËt mang
- Y/c hs quan s¸t h31.1 sgk hoµn
thµnh c©u hái môc1 ? ®iÖn.
- §iÒn ch÷ a, b, c vµo chç trèng ?
- Hs quan s¸t h33.1sgk tr¶ lêi c©u hái
- Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n thêng
gÆp ë trªn tai n¹n ®iÖn giËt cßn cã .
thÓ x¶y ra trong nh÷ng trêng hîp nµo
H33.1c – H33.1b – H33.1a
?
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin môc 2. 2. Do vi ph¹m kho¶ng c¸ch an toµn
- ChÝnh phñ ®· qui ®Þnh th«ng qua
®èi víi líi ®iÖn cao ¸p .
nghÞ ®Þnh sè 54/1999 vÒ kho¶ng
c¸ch an toµn lµ nh thÕ nµo ? - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk
- Y/c hs t×m hiÓu môc 3.
B¶ng33.1 vÒ kho¶ng c¸ch an toµn líi
- Tai n¹n ®iÖn giËt cã thÓ tæng qu¸t
l¹i nh thÕ nµo ? ®iÖn cao ¸p.
- Gv tãm t¾t nh÷ng nguyªn nh©n th-
3. Do ®Õn gÇn d©y dÉn cã ®iÖn bÞ
êng gÆp.
- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ y/c ®øt r¬i xuèng ®Êt.
hs ghi vë.
* Tãm l¹i: Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ.
* Tai n¹n ®iÖn giËt thêng rÊt dÔ x¶y
ra do vËy chóng ta cÇn cã nh÷ng - Kh«ng hiÓu biÕt vµ kh«ng cã ý
biÖn ph¸p sö dông nh thÕ nµo cho
thøc thùc hiÖn an toµn ®iÖn khi sö
an toµn ?
dông.
- Kh«ng tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c an
toµn khi söa ch÷a.
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót ). t×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p an toµn ®iÖn
- Tõ nh÷ng nguyªn nh©n thêng x¶y II – Mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn.
ra tai n¹n ®iÖn giËt ta cÇn cã nh÷ng 1. Mét sè nguyªn t¾c an toµn ®iÖn
biÖn ph¸p an toµn ®iÖn nµo ? trong khi sö dông ®iÖn.
- Y/c hs quan s¸t h33.4 sgk tr¶ lêi - Hs quan s¸t h33.4 sgk tr¶ lêi c©u

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 72
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
c©u hái ®iÒn ch÷ c¸i a,b,c,d vµo chç hái.
trèng ? H33.4a – H33.4c – H33.4b – H33.4d
- VËy trong söa ch÷a th× cÇn ®¶m 2. Mét sè nguyªn t¾c an toµn trong
b¶o nh÷ng nguyªn t¾c an toµn nh söa ch÷a.
thÕ nµo ? - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk.
- Gv y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk
- Gv ph©n tÝch.
Ho¹t ®éng 5: ( 5 phót )Tæng kÕt bµi häc.
- Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk
- Y/c hs tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi.
- GV h¬ngs dÉn vµ chuÈn ho¸.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ChÈn bÞ bµi 34-35 : Thùc hµnh dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn – cøu ngêi
bÞ tai n¹n ®iÖn.
Ngµy so¹n: 20 / 12/2007 Ngµy
d¹y:.....................

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 34 : thùc hµnh
dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn - cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn
.
I – Môc tiªu:
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 73
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn.
- Sö dông ®îc mét sè dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn.
- BiÕt c¸ch t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn mét c¸ch an toµn.
- S¬ cøu n¹n nh©n kÞp thêi.
- Cã ý thøc thùc hiÖn nguyªn t¾c an toµn ®iÖn trong khi sö dông vµ söa
ch÷a ®iÖn
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh vÏ c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iÖn giËt,
tranh vÏ mét sè biÖn ph¸p an toµn trong sö dông vµ söa ch÷a ®iÖn, mét sè
dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ ( b¸o c¸o thùc hµnh )
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña phÇn 3 vµ cña bµi häc.
Ho¹t ®éng 2 : ( 8 phót) .t×m hiÓu c¸c dông cô an toµn ®iÖn
- Y/c hs lµm viÖc theo nhãm t×m - Quan s¸t th¶o luËn kiÕn thøc theo
hiÓu y/c néi dung b¸o c¸o thùc hµnh nhãm vµ ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o
vÒ t×m hiÓu c¸c dông cô b¶o vÖ an thùc hµnh
toµn ®iÖn.
- Gv gîi ý tr¶ lêi vµ ®i ®Õn kÕt qu¶
Ho¹t ®éng 3: ( 12 phót ). t×m hiÓu vµ sö dông bót thö ®iÖn
- Gv y/c hs quan sat m« t¶ cÊu t¹o Bót thö ®iÖn
bót thö ®iÖn khi cha th¶o rêi tõng bé Gåm:
phËn, ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn +§Çu bót thö ®iÖn ®îc g¾n liÒn víi
th©n bót.
- Gv y/c hs ghi nhí tõng bé phËn cña + §iÖn trë ( lµm gi¶m dßng ®iÖn )
bót thö ®iÖn. + §Ìn b¸o
- Gv híng dÉn hs qui tr×nh th¸o bót + Lß xo, n¾p bót, kÑp kim lo¹i
thö ®iÖn c¸ch ®Ó thø tù tõng bé
phËn sau ®ã híng dÉn hs l¾p l¹i bót - Hs quan sat vµ bæ sung thao t¸c sö
vµ thùc hiÖn kiÓm tra. dông bót thö ®iÖn.
Ho¹t ®éng 4: ( 15 phót ). thùc hµnh t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn (
t×nh huèng gi¶ ®Þnh)
- Cho hs quan s¸t 2 t×nh huèng ®îc - C¸c nhãm hs th¶o luËn ®Ó chon
®Ò cËp trong sgk khi cøu ngêi bÞ c¸ch xö lý ®óng nhÊt ( an toµn vµ
tai n¹n ®iÖn. nhanh nhÊt) ®Ó t¸ch n¹n nh©n ra
- Gv y/c hs nªu ph¬ng ¸n cña tõng khái nguån ®iÖn.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 74
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
t×nh huèng ? * T×nh huèng1:
- Rót phÝch c¾m, n¾p cÇu ch×, ¸p
- Gv ®a ra mét sè t×nh huèng kh¸c t«m¸t
cho hs thao luËn. * T×nh huèng2:
- §øng trªn v¸n kh«, dïng sµo tre (gç)
kh« hÊt d©y ®iÖn ra khái n¹n nh©n.
Ho¹t ®éng 5: ( 5 phót ). s¬ cøu n¹n nh©n
- Gv chon ph¬ng an s¬ cøu phï hîp - C¸c nhãm hs thùc hiÖn s¬ cøu theo
víi giíi tÝnh y/c hs tiÕn hµnh theo c¸c híng dÉn sgk.
bíc s¬ cu híng dÉn trong sgk.

Ho¹t ®éng 5: ( 5 phót )Tæng kÕt bµi häc.
- Gv y/c hs dõng thùc hµnh thu dän c¸c dông cô , thiÕt bÞ vµ lµm vÖ sinh
n¬i thùc hµnh.
- NhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ thùc hµnh.
- Thu b¸o c¸o thùc hµnh , híng dÉn hs tù ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh theo môc
tiªu.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp vµ hÖ thèng l¹i kiÕn thøc tõ ®Çu n¨m ( phÇn vÏ kÝ thuËt & phÇn
c¬ khÝ ).
- ChuÈn bÞ «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I
Ngµy so¹n: 27/ 12/2007 Ngµy
d¹y:.....................
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 75
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8


( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 35 : «n tËp .
I – Môc tiªu:
- HÖ thèng kiÕn thøc ®· häc, BiÕt tãm t¾t kiÕn thøc ®· häc ®íi d¹ng së ®å
- VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tæng hîp chuÈn bÞ thi
häc k× I
- Cã suy nghi ®éc lËp trong häc tËp, trung thùc, tù gi¸c .
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + B¶ng phô.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi : Trùc tiÕp

Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót) .tãm t¾t néi dung phÇn vÏ kÜ thuËt theo s¬ ®å
- Gv vÏ s¬ ®å néi dung vÏ kÜ thuËt - Quan s¸t th¶o luËn kiÕn thøc theo
lªn b¶ng phô . s¬ ®å néi dung tõng ch¬ng.
- Nªu néi dung chÝnh cña tõng ch-
¬ng.
Néi dung phÇn vÏ kÜ thuËt ®îc tãm t¾t b»ng s¬ ®å sau

Vai trß cña b¶n B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt
vÏ kÜ thuËt trong
s¶n xuÊt vµ ®êi B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng
sèng H×nh chiÕu
VÏ B¶n vÏ c¸c khèi
kÜ B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
h×nh häc
thuË B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
t
Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt

B¶n vÏ kÜ thuËt B¶n vÏ chi tiÕt
BiÓu diÔn ren
B¶n vÏ l¾p
B¶n vÏ nhµ
Ho¹t ®éng 3 : ( 25 phót) .tãm t¾t néi dung phÇn c¬ khÝ theo s¬ ®å

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 76
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv vÏ s¬ ®å néi dung vÏ kÜ thuËt - Quan s¸t th¶o luËn kiÕn thøc theo
lªn b¶ng phô . s¬ ®å néi dung tõng ch¬ng.
- Nªu néi dung chÝnh cña tõng ch-
¬ng.
Néi dung phÇn c¬ khÝ ®îc tãm t¾t b»ng s¬ ®å sau


VËt liÖu kim - kim lo¹i ®en
lo¹i - Kim lo¹i mµu
VËt liÖu c¬
khÝ VËt liÖu phi - ChÊt dÎo
kim lo¹i - Cao su.
Ch¬ng III.
Gia c«ng - Dông cô ®o
c¬ khÝ - Dông cô th¸o, l¾p
Dông cô
vµ kÑp chÆt
Dông cô vµ - Dông cô gia c«ng
ph¬ng ph¸p
gia c«ng c¬ - Ca vµ ®ôc kim lo¹i
khÝ Ph¬ng ph¸p
gia c«ng - Dòa vµ khoan kim
lo¹iMèi ghÐp - GHÐp b»ng ®inh t¸n
kh«ng th¸o ®îc - GhÐp b»ng hµn


Ch¬ng IV.
Chi tiÕt Mèi ghÐp th¸o - GhÐp b»ng ren
m¸y vµ l¾p ®îc - GhÐp b»ng then vµ chèt
ghÐp


C¸c lo¹i khíp - Khíp tÞnh tiÕn.
®éng - Khíp quay


- TruyÒn - TruyÒn ®éng ma s¸t.
chuyÓn ®éng. - TruyÒn ®éng ¨n khíp.
Ch¬ng V:
TruyÒn vµ
biÕn ®æi - TruyÒn ®éng ma s¸t.
chuyÓn - TruyÒn ®éng ¨n khíp.
®éng - BiÕn ®æi
chuyÓn ®éng - TruyÒn ®éng ma s¸t.
Ho¹t ®éng : ( 15 phót).gi¸o viªn híng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái ¨n khíp.
- TruyÒn ®éng
- Gv giao c©u hái cho c¸c nhãm hs - C¸c nhãm hs nhËn nhiÖm vô häc
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 77
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Y/c hs th¶o luËn theo néi dung c©u tËp.
hái cña nhãm m×nh. - Th¶o luËn theo néi dung c©u hái
- TËp trung toµn líp y/c c¸c nhãm ®îc giao.
tr×nh bµy néi dung c©u tr¶ lêi cña - C¸c nhãm tr×nh bµy néi dung tr¶ lêi
nhãm m×nh. cña nhãm m×nh.
C©u 1: Muèn chon vËt liÖu cho mét C©u 1: Muèn chän vËt liÖu ®Ó gia
c«ng mét s¶n phÈm c¬ khÝ cÇn dùa
s¶n phÈm co khÝ , ngêi ta ph¶i dùa
vµo nh÷ng yÕu tè sau.
vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? - C¸c chØ tiªu c¬ tÝnh cña vËt liÖu
( tÝnh cøng, dÎo , bÒn…)
- VËt liÖu ph¶i cã tÝnh c«ng nghÖ
tèt ®Ó dÔ gia c«ng gi¶m gi¸ thµnh
- Cã tÝnh chÊt ho¸ häc phï hîp víi
m«i trêng lµm viÖc cña chi tiÕt ,
tr¸nh bÞ ¨n mßn do m«i trêng.
- Ph¶i cã tÝnh chÊt vËt lÝ phï hîp
C©u 2 : Dùa vµo dÊu hiÖu nµo ®Ó
yªu cÇu.
nhËn biÕt vµ ph©n biÖt c¸c vËt liÖu C©u 2: §Ó nhËn biÕt , ph©n biÖt
vËt liÖu ngêi ta dùa vµo nh÷ng dÊu
kim lo¹i ?
hiÖu sau.
- Mµu s¾c, mÆt g·y cña vËt liÖu,
khèi lîng riªng, ®é dÉn nhiÖt, tÝnh
cøng, tÝnh deo, ®é biÕn d¹ng…
C©u 3: Nªu ph¹m vi øng dông cña C©u 3:- Ca dïng ®Ó c¾t bá phÇn
thõa hoÆc chia ph«i ra thµnh c¸c
c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ ?
phÇn ( cßn gäi lµ gia c«ng th«), dòa
nh»m t¹o ra bÒ mÆt chi tiÕt ®¶m
b¶o ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c theo
C©u 4: LËp s¬ ®å ph©n lo¹i c¸c mèi
yªu cÇu ( gäi lµ gia c«ng tinh).
ghÐp , khíp nèi . LÊy VD cô thÓ
C©u 4 : ph©n lo¹i
minh hoa cho mçi lo¹i.
- Hs tù ph©n lo¹i mèi ghÐp.
C©u 5: T¹i sao trong m¸y vµ thiÕt bÞ
C©u 5: Trong m¸y cÇn cã bé truyÒn
cÇn ph¶i truyÒn vµ biÕn ®æi vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng v× :
- Tèc ®é cÇn thiÕt cña c¸c bé phËn
chuyÓn ®éng ?
c«ng t¸c lµ kh«ng gièng nhau.
- NhiÒu khi cÇn truyÒn chuyÓn
®éng tõ mét ®éng c¬ ®Õn nhiÒu c¬
cÊu.
- §éng c¬ chuyÓn ®éng quay ®Òu
cßn c¸c bé phËn c«ng t¸c cã c¸c
chuyÓn ®éng kh¸c nhau.
* Híng dÉn vÒ nhµ. ( 2 phót )
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 78
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- ¤n tËp vµ hÖ thèng l¹i kiÕn thøc tõ ®Çu n¨m ( phÇn vÏ kÝ thuËt & phÇn
c¬ khÝ ).
- ChuÈn bÞ «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I
Ngµy so¹n:31/ 12 / 2007 Ngµy d¹y :
……………………

( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 36 : kiÓm tra chÊt lîng häc k× I
I – Môc tiªu:
- KiÓm tra ®¸nh gi¸ møc ®é nhËn thøc cña häc sinh trong toµn phÇn häc.
- KiÓm tra viÖc hoµn thiÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi tËp m«n c«ng nghÖ
- RÌn tÝnh cÈn thËn, nghiªm tóc, ý thøc tù gi¸c träng häc tËp, thi vµ kiÓm
tra.
II – ChuÈn bÞ:
- GV: C©u hái vµ bµi tËp vËn dông
- HS: Häc bµi «n tËp chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra
§Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× I
M«n : c«ng nghÖ 8
thêi gian: 45 phót
C©u 1: (1®iÓm). Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau.
§êng ch©n ren ®îc vÏ b»ng nÐt.
A/ NÐt liÒn ®Ëm ; B/ NÐt liÒn m¶nh ; C/ NÐt ®øt ®o¹n ; D/ C¶ A,B,C
®Òu ®óng
C©u 2: (2®iÓm). Nªu qui íc vÏ ren ?
C©u 3: (2®iÓm) VËn dông chän h×nh ®óng vÒ h×nh chiÕu ®øng vµ h×nh
chiÕu c¹nh cña ren trôc trong c¸c h×nh sau ®©y?
C©u 4: (1®iÓm). ChØ râ h×nh chiÕu ®øng vµ h×nh chiÕu b»ng cña vËt
thÓ A trong c¸c h×nh ®îc vÏ díi ®©y.


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 79
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
A


1 2 3 4

C©u 5: (1®iÓm). Trong c¸c dông cô c¬ khÝ sau dông cô nµo lµ dông cô
®o vµ kiÓm tra kÝch thíc.
A/ Thíc l¸ ; B/ £t« ; C/ Cê lª ; D/ Má
lÕt
C©u 6: (2®iÓm). Nªu kh¸i niÖm chi tiÕt m¸y, dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt chi
tiÕt m¸y lµ g× ?
C©u 7: (1®iÓm). H·y cho biÕt phÇn tö nµo lµ chi tiÕt m¸y trong c¸c phÇn tö
sau ?
A/ XÝch xe ®¹p ; B/ Khung xe ®¹p ; C/ LÝp xe ®¹p ; D/ æ trôc sau
xe ®¹p


Híng dÉn chÊm
C©u 1: B
1®iÓm
C©u 2: Nªu ®óng qui íc vÏ ren 2®iÓm
C©u 3:
1®iÓm
C©u 4: A-1
1®iÓm
C©u 5: A 1®iÓm
C©u 6: Nªu ®óng kh¸i niÖm chi tiÕt m¸y vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt
2®iÓm
C©u 7: B 1®iÓm

( 1®iÓm ®îc chÊm cho viÖc tr×nh bµy bµi thi cña hs )
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 80
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 16 / 01/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 37 : vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn - ph©n lo¹i vµ sè liÖu
kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn .
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- NhËn biÕt ®îc vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn, vËt liÖu c¸ch ®iÖn, vËt liÖu dÉn
tõ.
- HiÓu ®îc ®Æc tÝnh vµ c«ng dông cña mçi lo¹i vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn.
- HiÓu ®îc nguyªn lÝ biÕn ®æi n¨ng lîng ®iÖn vµ chøc n¨ng cña mçi nhãm
®å dïng ®iÖn.
- HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn vµ ý nghÜa cña chóng.
- Cã ý thøc sö dông c¸c ®å dïng ®iÖn ®óng sè liÖu kÜ thuËt
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh, c¸c
mÉu vËt vÒ vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña ch¬ngVII & cña bµi.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 81
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 2 : ( 10 phót) .t×m hiÓu vËt liÖu dÉn ®iÖn
- VËt liÖu dÉn ®iÖn lµ g× ? I – VËt liÖu dÉn ®iÖn.
* VËt liÖu mµ dßng ®iÖn ch¹y qua
- Gv chØ râ c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn
®îc gäi lµ vËt liÖu dÉn ®iÖn.
vµ kh¼ng ®Þnh vËt liÖu mµ dßng + §Æc tÝnh vµ c«ng dông cña vËt
liÖu dÉn ®iÖn.
®iÖn ch¹y qua ®îc gäi lµ vËt liÖu
- §Æc tÝnh lµ dÉn ®iÖn tèt vµ cã
dÉn ®iÖn. ®iÖn trë suÊt nhá (10 6 – 10 8 Ωm )
®iÖn trë suÊt cµng nhá dÉn ®iÖn
- §Æc tÝnh vµ c«ng dông cña vËt
cµng tèt.
liÖu dÉn ®iÖn lµ g× ? - C«ng dông cña vËt liÖu dÉn ®iÖn:
Dïng lµm c¸c thiÕt bÞ vµ d©y dÉn
- Gv híng d©n hs ®a ra kÕt luËn
®iÖn
- Híng dÉn hs ghi tªn c¸c phÇn tö * VËt liÖu dÉn ®iÖn cã 3 thÓ:
+ ThÓ r¾n: Kim lo¹i, hîp kim
dÉn ®iÖn trªn H36.1 ?
+ ThÓ láng: Níc, dung dÞch ®iÖn
- VËt liÖu dÉn ®iÖn tån t¹i ë nh÷ng ph©n
+ ThÓ khÝ: H¬i thuû ng©n.
thÓ g× ?
- Trong ®ã vËt liÖu dÉn ®iÖn ®c
dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c phÇn tö , c¸c
lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn ë thÓ r¾n.
Ho¹t ®éng 3: ( 8 phót ). t×m hiÓu vËt liÖu c¸ch ®iÖn
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ vËt liÖu ntn ? II – VËt liÖu c¸ch ®iÖn:
Cã ®Æc tÝnh vµ cung dông g× ? * VËt liÖu mµ dßng ®iÖn kh«ng ch¹y
qua ®îc gäi lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn.
+ §Æc tÝnh lµ cã ®iÖn trë suÊt lín
- Gv híng dÉn hs ®a ra kÕt luËn vÒ (10 8 – 10 13 Ωm )
vËt liÖu c¸ch ®iÖn, ®Æc tÝnh vµ + C«ng dông: Dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c
c«ng dông cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ c¸ch ®iÖn, c¸c phÇn tö c¸ch
®iÖn trong thiÕt bÞ ®iÖn
- GV híng dÉn hs t×m hiÓu vËt liÖu
dÉn tõ trong sgk. - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk vµ hoµn
- Y/c hs hoµn thanh b¶ng 36.1 sgkTr thµnh b¶ng 36.1 sgk Tr130
130
Ho¹t ®éng 4: ( 8 phót ). ph©n lo¹i ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh
- Y/c hs quan sat H37.1 sgk Tr 131 ? III – Ph©n lo¹i ®å dïng ®iÖn trong
- Nªu tªn vµ c«ng dông cña c¸c ®å gia ®×nh.
dïng ®iÖn trong H37.1 sgk ? a. §å dïng lo¹i ®iÖn – quang
- §å dïng H37.1(2), H37.1 (5), b. §å dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt
H37.1(6) n¨ng lîng ®Çu vµo lµ g× ? c. §å dïng lo¹i ®iÖn – c¬
Vµ n¨ng lîng ®Çu ra lµ g× ?

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 82
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv híng dÉn hs ph©n thµnh 3 lo¹i - Hs hoµn thµnh vµo b¶ng 37.1 sgk.
§iªn – Quang; §iÖn – NhiÖt; §iÖn –

Ho¹t ®éng 5: ( 10 phót ). t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn
vµ ý nghÜa cña c¸c sè liÖu.
- Gv ®a ra mét sè nh·n ®å dïng IV – C¸c sè liÖu kÜ thuËt ®iÖn.
®iÖn ®Ó hs quan s¸t t×m hiÓu . 1. C¸c ®¹i lîng ®Þnh møc:
- Sè liÖu gåm c¸c ®¹i lîng g× ? Sè +§iÖn ¸p ®Þnh møc U- §¬n vÞ lµ
liÖu do ai qui ®Þnh ? V«n(V)
- Gv chuÈn ho¸ vµ yªu cÇu hs ghi vë. +Dßng ®iÖn ®Þnh møc I - §/v lµ (A).
- Gv y/c hs ®äc mét sè sè liÖu kÜ + C«ng suÊt ®Þnh møc P - §/v lµ W
thuËt kh¸c ®îc ghi trªn nh·n m¸c ®å * Sè liÖu kÜ thuËt do nhµ s¶n xuÊt
dïng ®iÖn ? qui ®Þnh
- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cã ý nghÜa 2. ý nghÜa cña sè liÖu kÜ thuËt
nh thÕ nµo ? - C¸c sè liÖu KT gióp chóng ta lùa
- Khi mua vµ sö dông cã cÇn chó ý chän ®å dïng ®iÖn phï hîp vµ sö
®Õn c¸c sè liÖu kÜ thuËt nµy dông ®óng yªu cÇu kÜ thuËt.
kh«ng ? V× sao ?
- Y/c hs tr¶ lêi c©u hái sgk
- Gv chuÈn ho¸ y/c hs ghi vë.
Ho¹t ®éng 6: ( 6 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Cñng cè:
- Gv nªu néi dung träng t©m cña bµi häc (y/c hs ®äc néi dung ghi nhí
Tr130-133)
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi, ChuÈn bÞ bµi : §å dïng ®iÖn –
quang.
Ngµy so¹n: 16 / 01/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 37 : vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn - ph©n lo¹i vµ sè liÖu
kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn .
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- NhËn biÕt ®îc vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn, vËt liÖu c¸ch ®iÖn, vËt liÖu dÉn
tõ.
- HiÓu ®îc ®Æc tÝnh vµ c«ng dông cña mçi lo¹i vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn.
- HiÓu ®îc nguyªn lÝ biÕn ®æi n¨ng lîng ®iÖn vµ chøc n¨ng cña mçi nhãm
®å dïng ®iÖn.
- HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn vµ ý nghÜa cña chóng.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 83
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Cã ý thøc sö dông c¸c ®å dïng ®iÖn ®óng sè liÖu kÜ thuËt
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ c¸c ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh, c¸c
mÉu vËt vÒ vËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña ch¬ngVII & cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 10 phót) .t×m hiÓu vËt liÖu dÉn ®iÖn
- VËt liÖu dÉn ®iÖn lµ g× ? I – VËt liÖu dÉn ®iÖn.
* VËt liÖu mµ dßng ®iÖn ch¹y qua
- Gv chØ râ c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn
®îc gäi lµ vËt liÖu dÉn ®iÖn.
vµ kh¼ng ®Þnh vËt liÖu mµ dßng + §Æc tÝnh vµ c«ng dông cña vËt
liÖu dÉn ®iÖn.
®iÖn ch¹y qua ®îc gäi lµ vËt liÖu
- §Æc tÝnh lµ dÉn ®iÖn tèt vµ cã
dÉn ®iÖn. ®iÖn trë suÊt nhá (10 6 – 10 8 Ωm )
®iÖn trë suÊt cµng nhá dÉn ®iÖn
- §Æc tÝnh vµ c«ng dông cña vËt
cµng tèt.
liÖu dÉn ®iÖn lµ g× ? - C«ng dông cña vËt liÖu dÉn ®iÖn:
Dïng lµm c¸c thiÕt bÞ vµ d©y dÉn
- Gv híng d©n hs ®a ra kÕt luËn
®iÖn
- Híng dÉn hs ghi tªn c¸c phÇn tö * VËt liÖu dÉn ®iÖn cã 3 thÓ:
+ ThÓ r¾n: Kim lo¹i, hîp kim
dÉn ®iÖn trªn H36.1 ?
+ ThÓ láng: Níc, dung dÞch ®iÖn
- VËt liÖu dÉn ®iÖn tån t¹i ë nh÷ng ph©n
+ ThÓ khÝ: H¬i thuû ng©n.
thÓ g× ?
- Trong ®ã vËt liÖu dÉn ®iÖn ®c
dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c phÇn tö , c¸c
lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn ë thÓ r¾n.
Ho¹t ®éng 3: ( 8 phót ). t×m hiÓu vËt liÖu c¸ch ®iÖn
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ vËt liÖu ntn ? II – VËt liÖu c¸ch ®iÖn:
Cã ®Æc tÝnh vµ cung dông g× ? * VËt liÖu mµ dßng ®iÖn kh«ng ch¹y
qua ®îc gäi lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn.
+ §Æc tÝnh lµ cã ®iÖn trë suÊt lín
- Gv híng dÉn hs ®a ra kÕt luËn vÒ (10 8 – 10 13 Ωm )
vËt liÖu c¸ch ®iÖn, ®Æc tÝnh vµ + C«ng dông: Dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c
c«ng dông cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ c¸ch ®iÖn, c¸c phÇn tö c¸ch

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 84
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
®iÖn trong thiÕt bÞ ®iÖn
- GV híng dÉn hs t×m hiÓu vËt liÖu
dÉn tõ trong sgk. - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk vµ hoµn
- Y/c hs hoµn thanh b¶ng 36.1 sgkTr thµnh b¶ng 36.1 sgk Tr130
130
Ho¹t ®éng 4: ( 8 phót ). ph©n lo¹i ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh
- Y/c hs quan sat H37.1 sgk Tr 131 ? III – Ph©n lo¹i ®å dïng ®iÖn trong
- Nªu tªn vµ c«ng dông cña c¸c ®å gia ®×nh.
dïng ®iÖn trong H37.1 sgk ? a. §å dïng lo¹i ®iÖn – quang
- §å dïng H37.1(2), H37.1 (5), b. §å dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt
H37.1(6) n¨ng lîng ®Çu vµo lµ g× ? c. §å dïng lo¹i ®iÖn – c¬
Vµ n¨ng lîng ®Çu ra lµ g× ?
- Gv híng dÉn hs ph©n thµnh 3 lo¹i - Hs hoµn thµnh vµo b¶ng 37.1 sgk.
§iªn – Quang; §iÖn – NhiÖt; §iÖn –

Ho¹t ®éng 5: ( 10 phót ). t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn
vµ ý nghÜa cña c¸c sè liÖu.
- Gv ®a ra mét sè nh·n ®å dïng IV – C¸c sè liÖu kÜ thuËt ®iÖn.
®iÖn ®Ó hs quan s¸t t×m hiÓu . 1. C¸c ®¹i lîng ®Þnh møc:
- Sè liÖu gåm c¸c ®¹i lîng g× ? Sè +§iÖn ¸p ®Þnh møc U- §¬n vÞ lµ
liÖu do ai qui ®Þnh ? V«n(V)
- Gv chuÈn ho¸ vµ yªu cÇu hs ghi vë. +Dßng ®iÖn ®Þnh møc I - §/v lµ (A).
- Gv y/c hs ®äc mét sè sè liÖu kÜ + C«ng suÊt ®Þnh møc P - §/v lµ W
thuËt kh¸c ®îc ghi trªn nh·n m¸c ®å * Sè liÖu kÜ thuËt do nhµ s¶n xuÊt
dïng ®iÖn ? qui ®Þnh
- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cã ý nghÜa 2. ý nghÜa cña sè liÖu kÜ thuËt
nh thÕ nµo ? - C¸c sè liÖu KT gióp chóng ta lùa
- Khi mua vµ sö dông cã cÇn chó ý chän ®å dïng ®iÖn phï hîp vµ sö
®Õn c¸c sè liÖu kÜ thuËt nµy dông ®óng yªu cÇu kÜ thuËt.
kh«ng ? V× sao ?
- Y/c hs tr¶ lêi c©u hái sgk
- Gv chuÈn ho¸ y/c hs ghi vë.
Ho¹t ®éng 6: ( 6 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Cñng cè:
- Gv nªu néi dung träng t©m cña bµi häc (y/c hs ®äc néi dung ghi nhí
Tr130-133)
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi, ChuÈn bÞ bµi : §å dïng ®iÖn –
quang.
Ngµy so¹n: 19 / 01/2009 Ngµy
d¹y:.....................

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 85
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 38 : ®å dïng ®iÖn- quang .®Ìn sîi ®èt
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®Ìn sîi ®èt.
- BiÕt ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt, cã ý thøc t×m hiÓu c¸c ®å dïng
®iÖn
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ ®Ìn sîi ®èt vµ ®Ìn cã ®ui xo¸y vµ ®ui
ng¹nh
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi.
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 7 phót) .ph©n lo¹i ®Ìn ®iÖn
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk I – Ph©n lo¹i ®Ìn ®iÖn.
- N¨ng lîng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña §iÖn n¨ng – Quang n¨ng.
c¸c lo¹i ®Ìn lµ g× ? Cã 3 lo¹i chÝnh:
- Y/c hs quan s¸t vµo tranh vÏ vµ tõ + §Ìn sîi ®èt.
quan s¸t thùc tÕ h·y kÓ tªn c¸c ko¹i + §Ìn huúnh quang.
®Ìn ®iÖn mµ em biÕt. + §Ìn phãng ®iÖn (®Ìn cao ¸p Hg.
Na..)
Ho¹t ®éng 3: ( 8 phót ). t×m hiÓu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®Ìn sîi
®èt.
II - §Ìn sîi ®èt.
-Gv sö dông tranh vÏ vµ mÉu vËt giíi 1.CÊu t¹o:
thiÖu. §Ìn sîi ®èt cã 3 bé phËn chÝnh.
- CÊu t¹o cña ®Ìn sîi ®èt gåm mÊy 1 – Bãng thuû tinh.
bé phËn chÝnh ? 2 – Sîi ®èt.
- KÓ tªn nh÷ng bé phËn chÝnh ®ã ? 3 - §ui xo¸y a , ®ui ng¹nh b.
- Sîi ®èt thêng ®îc lµm b»ng chÊt g× a, Sîi ®èt lµ phÇn tö quan trong cña
? ®Ìn ë ®ã ®iÖn n¨ng ®îc biÕn ®æi
- V× sao sîi ®èt ®îc lµm b»ng thµnh quang n¨ng.
V«nfram ? V«nfram lµ chÊt nh thÕ b, Bãng thuû tinh:
nµo ? §îc lµm b»ng thuû tinh chÞu nhiÖt cã
- V× sao ph¶i hót hÕt kh«ng khÝ (t¹o nhiÒu lo¹i bãng vµ kÝch thíc cña
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 86
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
ch©n kh«ng) vµ b¬m khÝ tr¬ vµo bãng t¬ng øng víi kÝch cì c«ng suet
bãng ? c, §u«i ®Ìn:
- øng víi mçi lo¹i ®u«i ®Ìn , h·y vÏ ®- §îc lµm b»ng kim lo¹i ®Ó gi÷ ®Ìn
êng ®i cña dßng ®iÖn vµo d©y tãc 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc:
cña bãng ®Ìn.? - Khi ®ãng ®iÖn dßng ®iÖn ch¹y
- H·y ph¸t biÓu t¸c dông ph¸t quang qua d©y tãc bang ®Ìn lµm d©y tãc
cña dßng ®iÖn ? nèng tíi nhiÖt ®é cao vµ ph¸t s¸ng.
- Y/c hs t×m hiÓu nguyªn lÝ lµm
viÖc cña ®Ìn sîi ®èt ?
Ho¹t ®éng 4: ( 15 phót ). T×m hiÓu ®Æc ®iÓm , sè liÖu kÜ thuËt vµ c¸ch
sö dông ®Ìn sîi ®èt.
- Gv nªu vµ gi¶i thÝch c¸c ®Æc 3-§Æc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt.
®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt . a, §Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng liªn tôc.
- V× sao sö dông ®Ìn sîi ®èt ®Ó b, HiÖu suet ph¸t quang thÊp.
chiÕu s¸ng l¹i kh«ng tiÕt kiÖm ®iÖn c, Tuæi thä thÊp.
n¨ng ? 4- Sè liÖu kÜ thuËt
- H·y gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c ®¹i U®m = 12V, 220V…
lîng ghji trªn ®Ìn sîi ®èt vµ c¸ch sö P®m = 15W, 60W…
dôngdenf ®îc l©u bÒn 5- Sö dông : sgk
Ho¹t ®éng 6: ( 6 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Cñng cè:
- Gv nªu néi dung träng t©m cña bµi häc (y/c hs ®äc néi dung ghi nhí)
- Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 sgk
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi, ChuÈn bÞ bµi : §Ìn huúnh quang.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 87
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8Ngµy so¹n: 09 / 02/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 39 : ®Ìn huúnh quang
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®Ìn huúnh quang.
- BiÕt ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang, cã ý thøc t×m hiÓu c¸c ®å
dïng ®iÖn
- HiÓu ®îc u, nhîc ®iÓmcña mçi lo¹i ®Ìn ®Ó biÕt lùa chän hîp lÝ ®Ìn chiÕu
s¸ng trong nhµ.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ ®Ìn èng huúnh quangvµ ®Ìn compact(
®Ìn èng huúnh quang vµ ®Ìn compact)
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra ¸ctîi ®èt lµm b»ng chÊt
- Hs lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái.
g× ? H·y ph¸t biÓu nguyªn lÝ lµm
viÖc cña ®Ìn sîi ®èt ? - Hs kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót) .t×m hiÓu nguyªn lÝ- cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm sè liÖu
kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®Ìn èng huúnh quang
- Gv sö dông tranh vÏ vµ mÉu vËt I - §Ìn èng huúnh quang.
y/c hs quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái. 1. CÊu t¹o.
- Nªu cÊu t¹o, c¸c bé phËn chÝnh - §Ìn èng huúnh quang cã hai bé
cña ®Ìn èng huúnh quang ? phËn chÝnh lµ: (èng thuû tinh &
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk 2®iÖn cùc ).
a, èng thuû tinh
- Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®Ìn èng b, §iÖn cùc
huúnh quang nh thÕ nµo ? 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
- Líp bét huúnh quang cã t¸c dông - Khi ®ãng ®iÖn hiÖn tîng phãng
g× ? ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cña ®Ìn t¹o
- Gv th«ng b¸o nguyªn lÝ lµm viÖc ra tia tö ngo¹i ,tia tö ngo¹i t¸c dông
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 88
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
cña ®Ìn huúnh quang. vµo líp bét huúnh quang vµ ph¸t ra
- Gv ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña ¸nh s¸ng.
®Ìn huúnh quang vÒ hiÖn tîng nhÊp 3. §Æc ®iÓm cña ®Ìn èng huúnh
nh¸y, hiÖu suÊt ph¸t quang, tuæi quang.
thä… a, HiÖn tîng nhÊp nh¸y.
b, HiÖu suÊt ph¸t quang 20% - 25%
c, Tuæi thä kho¶ng 8000 giê.
d, Måi phãng ®iÖn.
Ho¹t ®éng 3: ( 8 phót ). t×m hiÓu ®Ìn compact huuúnh quang
- H·y nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm II - §Ìn compact huúnh quang
viÖc cña ®Ìn compact huúnh + CÊu t¹o gåm bãng ®Ìn vµ ®ui ®Ìn
quang ? cã chÊn lu bªn trong.
- §Ìn compact huúnh quang cã nhng + Nguyªn lÝ lµm viÖc (phãng ®iÖn).
®Æc ®iÓm g× ? * u ®iÓm: KÝch thíc gän nhÑ, dÔ sö
- Cã nh÷ng u ®iÓm g× ? dông, cã hiÖu suÊt ph¸t quang gÊp
- Gv chuÈn ho¸ vµ ph©n tÝch. kho¶ng 4lÇn ®Ìn sîi ®èt.
Ho¹t ®éng 4: ( 7 phót ). so s¸nh u, nhîc ®iÓm cña ®Ìn sîi ®èt vµ ®Ìn huúnh
quang.
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk. Lo¹i u ®iÓm Nhîc ®iÓm
®Ìn
- Hoµn thµnh b¶ng 39.1 sgk tr 139 ? §Ìn sîi 1. ¸nh s¸ng liªn 1. Kh«ng tiÕt
- C¨n cø vµo b¶ng so s¸nh chóng ta ®èt tôc kiÖm ®iÖn n¨ng.
2. Kh«ng cÇn 2. Tuæi thä thÊp
lªn sö dông lo¹i ®Ìn nµo trong thêi chÊn lu
®iÓm hiÖn nay? §Ìn 1. TiÕt kiÖm 1..¸nh s¸ng kh«ng
- Gv chuÈn ho¸ vµ ®Þnh híng hs lùa huúnh ®iÖn n¨ng. liªn tôc.
quang 2. Tuæi thä cao 2. CÇn chÊn lu
chon phï hîp dông cô th¾p s¸ng.
Ho¹t ®éng 6: ( 10 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Cñng cè:
- Gv nªu néi dung träng t©m cña bµi häc (y/c hs ®äc néi dung ghi nhí)
- Y/c hs tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi häc
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u häc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i.
- ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh: §Ìn èng huúnh quang.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 89
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 16 / 02/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 40 :thùc hµnh : ®Ìn èng huúnh quang
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- BiÕt ®îc cÊu t¹o cña ®Ìn èng huúnh quang, chÊn lu, t¾c te.
- HiÓu ®îc nguyªn t¾c lµm viÖc vµ c¸ch sö dông ®Ìn èng huúnh quang.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + §Ìn èng huúnh quang 220V – 60Cm. m¸ng ®Ìn,
chÊn lu, t¾c te, phÝch c¾m ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn, nguån ®iÖn, k×m ®iÖn,
tua vÝt, bang dÝnh c¸ch ®iÖn.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : Ph¸t biÓu nguyªn lÝ
- Hs lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái.
lµm viÖc cña ®Ìn èng huúnh
quang ? - Hs kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
- §Ìn huúnh quang cã nh÷ng ®Æc
®iÓm g× ?
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 5 phót) .kiÓm tra sù chuÈn bÞ
- §Ó tiÕn hµnh bµi tËp thùc hµnh I – ChuÈn bÞ:
nµy chóng ta cÇcn chuÈn bi nh÷ng - C¸c nhãm hs tr×nh bµy sù chuÈn
dông cô vµ vËt liÖu nh thÕ nµo ? bÞ cña nhãm m×nh.
+ VËt liÖu.
- TiÕn hµnh thùc hµnh theo néi dung + Dông cô.
vµ tr×nh tù nh thÕ nµo ?
- Y/c hs t×m hiÖu néi dung vµ tr×nh II – Néi dung thùc hµnh: SGK.
tù thùc hµnh trong sgk .
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 90
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 3: ( 8 phót ). t×m hiÓu ®Ìn èng huuúnh quang
- §Ìn èng huúnh quang cã cÊu t¹o - Hs nªu cÊu t¹o cña ®Ìn èng huúnh
nh thÕ nµo ? quang.
- §äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt - Th¶o luËn : §iÖn ¸p ®Þnh møc lµ
ghi trªn ®Ìn ? 220V.
- Gv ®ua ra kÕt luËn y/c hs ghi lo¹i C«ng suÊt ®Þnh møc lµ 20W. chiÒu
®Ìn cña nhãm m×nh vµo b¸o c¸o. dµi l = 0,6m.
- CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cua chÊn lu
lµ g× ? - T×m hiÓu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña
- Y/c hs ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. chÊn lu.
- T¾c te cã cÊu t¹o vµ chøc n¨ng nh * CÊu t¹o : Gåm d©y quÊn vµ lâi
thÕ nµo ? thÐp.
- Y/c hs ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. * CHøc n¨ng t¹o sù t¨ng thÕ ban
®Çu.
- T×m hiÓu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña
t¾c te:
* CÊu t¹o : Cã hai ®iÖn cùc trong ®ã
mét ®iÖn cùc ®éng lìng kim.
* Chøc n¨ng: Tù ®éng nèi m¹ch vµ
ng¾t m¹ch.
Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót ).quan s¸t t×m hiÓu m¹ch ®iÖn cña ®Ìn èng huúnh
quang.
- M¾c s½n m¹ch ®iÖn yªu cÇu hs - Hs quan s¸t m¹ch ®iÖn Gv vÏ vµ
qu¸n s¸t. m¾c s½n tr¶ lêi c©u hái cña gv.
- C¸ch nèi c¸c phÇn tö trong m¹ch - ChÊn lu m¾c nèi tiÕp víi èng
®iÖn nh thÕ nµo ? huúnh quang, t¾c te m¾c // víi èng
- ChÊn lu vµ èng huúnh quang ®îc huúnh quang. Hai ®Çu d©y cña bé
nèi nh thÕ nµo ? ®Ìn m¾c víi nguån ®iÖn.
- T¾c te ®îc m¾c nh thÕ nµo víi èng - Ghi vµo môc 3 cña b¸o c¸o thùc
huúnh quang ? y/c hs ghi vµo b¸o hµnh.
c¸o.
Ho¹t ®éng 5: ( 10phót ).quan s¸t t×m hiÓu sù måi phãng ®iÖn vµ ®Ìn ph¸t
s¸ng.
- Gv ®ãng ®iÖn vµ chØ dÉn hs - Hs quan s¸t hiÖn tîng (t¾c te måi
quan s¸t hiÖn tîng phãng ®iÖn ? ®iÖn).
HiÖn tîng x¶y ra nh thÕ nµo ? - §Ìn s¸ng b×nh thêng.
- Gv híng dÉn hs ph©n tÝch vµ y/c - Hs ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.
ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh
Ho¹t ®éng 6: ( 7 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* NhËn xÐt:
+ Sù chuÈn bÞ: VËt liÖu, dông cô, mÉu b¸o c¸o thùc hµnh.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 91
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
+ Tinh thÇn , th¸i ®é häc tËp.
+ KÕt qu¶ thùc hµnh ( Gv híng dÉn hs tù ®¸nh gi¸ theo môc tiªu bµi häc)
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ChuÈn bÞ bµi: ®å dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt (bµn lµ ®iÖn)
Ngµy so¹n: 20 / 02/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 41 :®å dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt. bµn lµ ®iÖn
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt.
- HiÓu ®îc cÊu t¹o , nguyªn lÝ lµm viÖc vµ c¸ch sö dông bµn lµ ®iÖn.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ , m« h×nh ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: (3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót) .t×m hiÓu nguyªn lÝ biÕn ®æi n¨ng lîng cña ®å
dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt
- Hay nªu c¸c t¸c dông cña dßng I - §å dïng lo¹i ®iÖn – nhiÖt.
®iÖn ? - Hs nªu c¸c t/d cña dßng ®iÖn.
- Gv chuÈn ho¸ => kÕt luËn nguyªn * Dßng ®iÖn ch¹y trong d©y ®èt
lÝ biÕn ®æi n¨ng lîng cña ®å dïng nãng => biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh
lo¹i ®iÖn nhiÖt dùa vµo t¸c dông nhiÖt n¨ng.
nhiÖt cña dßng ®iÖn.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 92
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- N¨ng lîng ®Çu vµo vµ n¨ng lîng - Hs tr¶ lêi.
®Çu ra cña ®å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt
lµ g× ?

Ho¹t ®éng 3: ( 10 phót ). t×m hiÓu c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña d©y ®èt nãng
- V× sao d©y ®èt nãng ph¶i ®îc lµm - V× ®iÖn trë suÊt tØ lÖ thuËn víi
b»ng chÊt liÖu cã ®iÖn trë suÊt lín c«ng suÊt (vÝ ®¶m b¶o y/c cña thiÕt
vµ ph¶i chÞu ®îc nhiÖt ®é cao ? bÞ lµ to¶ ra nhiÖt lîng lín ).
- Gv giíi thiÖu cho hs mét sè vËt VD: Niken, Cr«m…
liÖu: Niken, Cr«m…dïng ®Ó chÕ t¹o
d©y ®èt nãng trong ®å dïng §iÖn –
NhiÖt.
- C¸c vËt liÖu ®ã chÞu ®îc nhiÖt ®é
cao.
Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót ).t×m hiÓu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc, sè liÖu kÜ
thuËt vµ c¸ch sö dông bµn lµ ®iÖn.
II – Bµn lµ ®iÖn.
- Bµn lµ ®iÖn cã cÊu t¹o ntn ? 1. CÊu t¹o.
- Chøc n¨ng cña d©y ®èt nãng vµ - D©y ®èt nãng ®îc lµm b»ng HK
®Õ bµn lµ lµ g× ? Niken- Cr«m chÞu ®îc nhiÖt ®é
10000C ®Õn 11000 C .
- §Õ c¸ t¸c dông t Ých nhiÖt vµ gi÷
nhiÖt ®é cao khi lµ.
- Nguyªn lÝ lµm viÖc cña bµn lµ lµ 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
ntn ? - Khi ®ãng ®iÖn dßng ®iÖn ch¹y
qua d©y ®èt nãng to¶ nhiÖt, nhiÖt
®îc tÝch vµo ®Õ bµn lµ.
3. Yªu c©u kÜ thuËt
- C¸c sè liÖu kÜ thuÊt ghi trªn bµn lµ - HS tr¶ lêi
lµ nh÷ng sè liÖu g× ? + U®m = 220V
- Gv chñ yÕu hiÖn nay bµn lµ cã + P®m = 300W – 1000W.
U®m = 220V. 4. Sö dông.
- Khi sö dông cÇn chó ý nh÷ng g× ? - Hs nªu nh÷ng lu ý khi sö dông.
- Gv chuÈn ho¸ vµ y/c hs ghi vë.

Ho¹t ®éng 6: ( 7 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Gv hÖ thèng kiÕn thøc vµ y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
- Híng dÉn hs tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
* Híng dÉn vÒ nhµ.
- ChuÈn bÞ bµi : §å dïng lo¹i ®iÖn – c¬. QU¹t ®iÖn


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 93
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 26 / 02/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 42 :®å dïng lo¹i ®iÖn – c¬ . qu¹t ®iÖn
I–M
ôc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o, nguyªn lÝ lµm viÖc vµ c«ng dông cña ®éng c¬ ®iÖn 1
pha.
- HiÓu ®îc cÊu t¹o , nguyªn lÝ lµm viÖc vµ c¸ch sö dông qu¹t ®iÖn .
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ , m« h×nh ®å dïng lo¹i ®iÖn c¬
-Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 10 phót) .t×m hiÓu cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha.
- Gv sö dông tranh vÏ, m« h×nh I - §éng c¬ ®iÖn mét pha.
®éng c¬ ®iÖn mét pha, y/c hs chØ 1. CÊu t¹o : Gåm 2 bé phËn chÝnh

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 94
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
ra c¸c bé phËn chÝnh lµ Stato vµ lµ Stato vµ R«to.
R«to cña ®éng c¬ ? a, Stato (phÇn ®øng yªn).Cã cÊu t¹o
- H·y nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña gåm
stato? - Lâi thÕp lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kÜ
- Gv chuÈn ho¸ vµ th«ng b¸o cÊu t¹o thuËt.
vµ chøc n¨ng cña Stato. - D©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ.
- H·y nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña * Chøc n¨ng: T¹o ra tõ trêng quay.
R«to? b, R«to (phÇn chuyÓn ®éng). CÊu
- Gv chuÈn ho¸ vµ th«ng b¸o cÊu t¹o t¹o gåm:
vµ chøc n¨ng cña R«to. - Lâi thÐp lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kÜ
- Y/c hs ghi néi dung vµo vë thuËt.
- D©y quÊn : Gåm c¸c thanh dÉn
b»ng Al vµ Cu..
* Chøc n¨ng: Lµm quay m¸y c«ng t¸c.

Ho¹t ®éng 3: ( 10 phót ). t×m hiÓu nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn
mét pha.
- H·y cho biÕt t¸c dông tõ cña dßng 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
®iÖn ®îc biÓu hiÖn ntn ? Trong - Hs th¶o luËn tr¶ lêi
®/c ? * Khi ®ãng ®iÖn, sÏ cã dßng ®iÖn
- Gv ®a ra kÕt luËn vÒ nguyªn lÝ ch¹y trong d©y quÊn cña Stato vµ
lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn. dßng ®iÖn c¶m øng trong d©y quÊn
R«to. Td tõ cña dßng ®iÖn lµm cho
- N¨ng lîng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña R«to ®/c víi tèc ®é n.
®éng c¬ ®iÖn lµ g× ? - §iÖn n¨ng ®îc ®a vµo ®/c ®iÖn ®îc
- H·y lÊy VD ? biÕn ®æi thµnh c¬ n¨ng.
VD: Qu¹t ®iÖn m¸y b¬m níc
Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót ).t×m hiÓu sè liÖu kÜ thuËt vµ c¸ch sö dông ®éng c¬
®iÖn mét pha.
- H·y nªu sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng 3. C¸c sè liÖu kÜ thuËt.
dông cña ®éng c¬ ®iÖn trong ®å + §iÖn ¸p ®Þnh møc.
dïng ®iÖn trong gia ®×nh ? + C«ng suÊt ®Þnh møc.
- Khi sö dông chóng ta cÇn lu ý nhng 4. Sö dông
®iÒu g× ? - HS t×m hiÓu sgk
- Gv chuÈn h¸o y/c hs ghi vë.
Ho¹t ®éng 5: ( 10 phót ).t×m hiÓu qu¹t ®iÖn.
- Gv y/c hs quan s¸t tranh vÏ vµ m« II – Qu¹t ®iÖn
h×nh qu¹t ®iÖn cßn tèt ? 1.CÊu t¹o.
- Qu¹t ®iÖn cã cÊu t¹o ntn ? Gåm - Gåm hai bé phËn chÝnh lµ: §/c vµ
nh÷ng bé phËn chÝnh nµo ? c¸nh qu¹t.
- Gv chØ ra c¸c bé phËn chÝnh cña + §éng c¬ lµm quay c¸nh qu¹t.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 95
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
qu¹t ®iÖn + C¸nh qu¹t t¹o ra giã khi quay.
- H·y cho biÕt nguyªn lÝ lµm viÖc 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
cña qu¹t ®iÖn ? * Khi ®ãng ®iÖn ®éng c¬ quay ->
- §Ó qu¹t ®iÖn lµm viÖc tèt , bÒn kÐo c¸nh qu¹t quay -> t¹o ra giã.
cÇn ph¶i sö dông nh thÕ nµo ? 3. Sö dông:
- Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk
Ho¹t ®éng 6: ( 10 phót ).t×m hiÓu m¸y b¬m níc
- Y/c hs quan s¸t tranh vÏ hoÆc m« III – M¸y b¬m níc
h×nh m¸y b¬m níc ®Ó t×m hiÓu cÊu 1. CÊu t¹o: Gåm c¸c bé phËn lµ:
t¹o ? - §éng c¬ (1), trôc (2), buång b¬m
- M¸y b¬m níc cã cÊu t¹o ntn ? (3), cña hót níc (4), cña x¶ níc (5).
- M¸y b¬m níc thùc chÊt lµ ®éng c¬ 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
®iÖn liªn kÕt víi phÇn b¬m. VËy vai - §c ®iÖn quay -> c¸nh b¬m quay
trß cña ®éng c¬ ®iÖn lµ g× ? Vai trß hót níc vµo buång b¬m vµ ®Èy níc
cña phÇn b¬m lµ g× ? ra èng tho¸t
- Gv chuÈn ho¸ y/c hs ghi vë. 3. Sö dông:
- §Ó m¸y b¬m níc lµm viÖc tèt, bÒn - Hs t×m hiÓu sgk
cÇn sö dông ntn ?
Ho¹t ®éng 6: ( 2 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Gv hÖ thèng kiÕn thøc vµ y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
- Híng dÉn hs tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
* Híng dÉn vÒ nhµ.
- ChuÈn bÞ bµi 46- 48 : m¸y biÕn ¸p mét pha – sö dông híp lÝ ®iÖn n¨ng

Ngµy so¹n: 06 / 03/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 43 : m¸y biÕn ¸p mét pha
sö dông hîp lÝ ®iÖn n¨ng
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o, nguyªn lÝ lµm viÖc vµ c«ng dông cña m¸y biÕn ¸p mét
pha
- BiÕt sö dông ®iÖn n¨ng hîp lÝ
- Cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ , m« h×nh m¸y biÕn ¸p, mÉu vËt m¸y
biÕn ¸p -Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 96
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 5 phót) .t×m hiÓu m¸y biÕn ¸p
- Gv sö dông tranh vÏ y/c hs quan s¸t - Hs quan s¸t vµ nªu cÊu t¹o.
vµ tr¶ lêi c©u hái. * M¸y biÕn ¸p gåm hai bé phËn
- M¸y biÕn ¸p cã m¸y bé phËn chÝnh chÝnh lµ:
? + Lâi thÐp vµ d©y quÊn
- Lâi thÐp lµm b»ng vËt liÖu g× ? V× - T×m hiÓu th«ng tin sgk vµ tr¶ lêi.
sao ? + Cuén s¬ cÊp nèi víi nguån ®iÖn
- H·y ph©n biÖt d©y quÊn s¬ cÊp vµ xoay chiÒu.
d©y quÊn thø cÊp ? + Cuén thø cÊp nèi víi phô t¶i (®å
- Gv chuÈn ho¸ c©u tr¶ lêi cña hs vµ dïng ®iÖn).
y/c hs ghi vë.
Ho¹t ®éng 3: ( 10phót ). t×m hiÓu nguyªn lÝ lµm viÖc
- Gv sö dông m« h×nh y/c hs quan - Hs quan s¸t m« h×nh m¸y biÕn ¸p
s¸t vµ cho biÕt. vµ tr¶ lêi.
- D©y quÊn s¬ cÊp vµ thø cÊp cã ®- - Kh«ng nèi tiÕp víi nhau.
îc nèi liÒn víi nhau hay kh«ng ?
- Khi cã dßng ®iÖn nèi vµo hai ®Çu
cuén s¬ cÊp th× hai ®Çu cuén thø - Do hiÖn tîng cÈm øng ®iÖn tõ.
cÊp cã ®iÖn ¸p kh«ng ? Sù xuÊt
hiÖn ®iÖn ¸p ®ã lµ do hiÖn tîng
g× ?
- Gv th«ng b¸o ho¹t ®éng cña m¸y
biÕn ¸p lµ dùa vµo hiÖn tîng c¶m N1 > N2 (M¸y t¨ng ¸p)
øng ®iÖn tõ -> kÕt luËn N1 < N2 (M¸y h¹ ¸p)
* TØ sè ®iÖn ¸p cña hai ®Çu d©y
quÊn b»ng tØ sè vßng d©y cña
chóng.
U1 N1
= = k (hÖ sè biÕn ¸p)
U2 N2
Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót ).t×m hiÓu sè liÖu kÜ thuËt vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn
¸p mét pha.
- Y/c hs ®äc c¸c sè liÖu kÜ thuËt vµ C¸c sè liÖu kÜ thuËt.
gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c sè liÖu + §iÖn ¸p ®Þnh møc.
®ã ? + C«ng suÊt ®Þnh møc.
- Khi sñ dông m¸y biÕn ¸p cÇn chó ý 4. Sö dông
nh÷ng ®iÒu g× ? - HS t×m hiÓu sgk
- Gv chuÈn ho¸ vµ híng dÉn.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 97
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ho¹t ®éng 5: ( 10 phót ).t×m hiÓu nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng.
- Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ cuéc sèng - Hs liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi c©u hái.
hµng ngµy vµ tr¶ lêi. - NhËn biÕt giê cao ®iÓm trong
- Thêi ®iÓm nµo chóng ta dïng ®iÖn ngµy.
nhiÒu nhÊt ?
- Trong thêi ®iÓm nµo dïng Ýt ®iÖn
nhÊt?
- Gv gi¶i thÝch cho hs giê cao ®iÓm:
* Giê cao ®iÓm trong ngµy lµ tõ 18h
®Õn 22h . * C¸c biÓu hiÖn giê cao ®iÓm: §iÖn
- C¸c biÓu hiÖn cña giê cao ®iÓm ¸p gi¶m, c¸c dông cô ®iÖn ho¹t ®éng
tiªu thô ®iÖn n¨ng mµ chóng ta thÊy yÕu…
lµ g× ?
Ho¹t ®éng 6: ( 10 phót ).t×m hiÓu c¸ch sö dông ®iÖn hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm
®iÖn n¨ng
- Y/c hs ph¸t biÓu c¸c biÖn ph¸p sö - Hs ph¸t biÓu c¸c biÖn ph¸p sö dông
dông hîp lÝ ®iÖn n¨ng => 3®iÓm c¬ ®iÖn hîp lÝ
b¶n.
- T¹i sao ph¶i gi¶m tiªu thô ®iÖn
n¨ng ë giê cao ®iÓm ? Ph¶i thùc
hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p g× ? - Hs tr¶ lêi
- T¹i sao ph¶i sö dông ®å dïng ®iÖn
cã hiÖu suÊt cao ?
* Trong c¸c hµnh ®éng sau nh÷ng
hµnh ®éng nµp lµ tiÕt kiÖm vµ l·ng
phÝ ®iÖn n¨ng ? + LP
+ Tan häc kh«ng t¾t ®Ìn phßng häc. + TK
+ Khi xem TV t¾t ®Ìn bµn häc . + LP
+ BËt ®Ìn nhµ t¾m, phßng vÖ sinh
suèt ngµy ®ªm. + TK
+ Khi ra khái nhµ t¾t ®iÖn c¸c
phßng
Ho¹t ®éng 6: ( 2 phót )Tæng kÕt bµi häc.
* Gv hÖ thèng kiÕn thøc vµ y/c hs ®äc néi dung ghi nhí sgk.
- Híng dÉn hs tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
* Híng dÉn vÒ nhµ. ChuÈn bÞ bµi 45- 49 : thùc hµnh: Qu¹t ®iÖn & tÝnh
to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh
Ngµy so¹n: 14 / 03/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 98
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8

TiÕt 44 : thùc hµnh :
Qu¹t ®iÖn – TÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- T×m hiÓu cÊu t¹o cña qu¹t ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn, c¸nh qu¹t.
- HiÓu ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt .
- Sö dông ®îc qu¹t ®iÖn mét c¸ch hîp lÝ ®óng yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®¶m
b¶o an toµn
- TÝnh to¸n ®îc ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ , m« h×nh qu¹t ®iÖn, k×m tua vÝt, cê
lª, bót thö ®iÖn
-Hs: B¸o c¸o thùc hµnh.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 5 phót) .tæ chøc vµ giíi thiÖu néi dung thùc hµnh
- Gv chia nhãm hs thùc hµnh. I – ChuÈn bÞ:
- Y/c c¸c nhãm trëng kiÓm tra sù - Hs t×m hiÓu sù chuÈn bÞ sgk Tr
chuÈn bÞ cña c¸c thµnh viªn trong 156
nhãm m×nh. ( chuÈn bÞ b¸o c¸o thùc hµnh theo
- Gv kiÓm tra c¸c nhãm nh¾c nhë mÉu Tr 156 & Tr168-169)
néi qui thùc hµnh ®¶m b¶o an toµn - Hs chó ý néi qui thùc hµnh
vµ theo tr×nh tù.
- Gv giíi thiÖu tr×nh tù thùc hµnh - T×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc
theo c¸c bíc sgk híng dÉn cña néi hµnh theo híng dÉn sgk.
dung thùc hµnh tõng bµi
* Thùc hµnh qu¹t ®iÖn: 1. Thùc hµnh qu¹t ®iÖn.
- Gv híng dÉn néi dung vµ tr×nh tù
thùc hµnh sgk
*Thùc hµnh tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu 2. Thùc hµnh tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng
thô trong gia ®×nh : tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh.
- Gv giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù
thùc hµnh theo híng dÉn sgk.
Ho¹t ®éng 3: ( 10phót ). t×m hiÓu qu¹t ®iÖn vµ vËn hµnh qu¹t ®iÖn thùc.
- Gv híng dÉn hs ®äc sè liÖu kÜ - Hs ®äc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa cña
thuËt , gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c sè c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña qu¹t ®iÖn.
liÖu vµ ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 99
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- H·y nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng c¸c bé +CÊu t¹o cña ®/c gåm stato & r«to
phËn chÝnh cña ®éng c¬ stato cã + Stato: Lâi thÐp vµ d©y quÊn, chøc
cÊu t¹o nh thÕ nµo ? n¨ng t¹o ra tõ trêng quay.
- Chøc n¨ng cña r«to lµ g× ? + R«to: Lâi thÐp vµ d©y quÊn (thanh
- C¸nh qu¹t cã t¸c dông g× ?. dÉn), chøc n¨ng lµm quay m¸y c«ng
- Y/c hs ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. t¸c.
- T¬ng tù gv híng dÉn hs thùc hiÖn - Ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh.
thùc hµnh theo tr×nh tù sgk. - Hs thùc hµnh theo tr×nh tù råi ®iÒn
kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh.
Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót ).t×m hiÓu ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn.
- §iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng - Hs t×m hiÓu th«ng tin sgk
®iÖn ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo ? A = P. t
- §iÖn n¨ng lµ c«ng cña dßng ®iÖn. - ChØ râ tªn vµ ®v cña c¸c ®¹i lîng
VËy c«ng thøc tÝnh c«ng viÕt ntn ? cã trong c«ng thøc -> ®v cña ®iÖn
- ChØ roc tªn ,®v cña c¸c ®¹i lîng n¨ng.
trong biÓu thøc ?->§¬n vÞ cña ®iÖn * §¬n vÞ cña ®iÖn n¨ng lµ: O¸t. giê
n¨ng lµ g×? (W.h), hoÆc Kiloãat.giê(kW.h).
- Gv chuÈn ho¸ y/c hs ghi vë néi
dung ®óng. - Ghi vë néi dung ®óng.
Ho¹t ®éng 5: ( 20 phót ).tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh.
- Gv híng dÉn hs sinh lµm BT tÝnh - Hs chó ý nhËn biÕt c¸ch tÝnh to¸n
®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh.
to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia T thêi
T tªn ®å dïng c«ng Sè gian tiªu thô
®×nh. suÊt lîng

dông h
®iÖn
n¨ng
trong
- thêi gian sö dông ®iÖn ®îc tÝnh W ngµy
1 §Ìn sîi ®èt 60 2 2 240
nh thÕ nµo ? C¸c ®å dïng ®iÖn cã §Ìn huúnh
2 quang 45 8 4 1440
c«ng suÊt nh thÕ nµo ? 3 Qu¹t bµn 65 4 2 520
4 Qu¹t trÇn 80 2 2 320
- Gv lËp mét b¶ng chung cho hs. 5 Tñ l¹nh 120 1 24 2880

- Y/c hs tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô 6 Tivi 70 1 4 280
7 BÕp ®iÖn 1000 1 1 1000
theo mÉu cña b¸o c¸o thùc hµnh ? 8 Nåi c¬m ®iÖn 630 1 1 630
9 B¬m níc 250 1 0.5 125
10 Ra®i« 50 1 1 50
Ho¹t ®éng 6: ( 2 phót )Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh.
• Gv nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp
• Híng dÉn hs tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh
* DÆn dß: Häc bµi vµ ån tËp néi dung toµn bé kiÕn thøc cña ch¬ng VI, VIIGi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 100
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 20 / 03/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 45 :«n tËp.
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HÖ thèng kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng VI vµ ch¬ng VII.
- Cã kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ b¶o vÖ quan ®iÓm ®óng ®¾n cña m×nh tríc tËp
thÓ.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + B¶ng phô.
-Hs: ¤n tËp ch¬ng VI vµ ch¬ng VII.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 5 phót) .hÖ thèng kiÕn thøc díi d¹ng s¬ ®å
- Gv híng dÉn hs t×m hiÓu s¬ ®å - Hs t×m hiÓu sgk s¬ ®å tãm t¾c néi
tãm t¾t néi dung kiÕn thøc ®· häc. dung kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng
- §Æt c©u hái cho tng néi dông VI & VII.
1. An toµn ®iÖn :
- Nh÷ng nguyªn nh©n thêng dÉn
®Õn tai n¹n ®iÖn giËt lµ g× ? - Hs dùa vµo s¬ ®å vµ sù chuÈn bÞ
- Cã nh÷ng biÖn ph¸p an toµn nµo? tríc ë nhµ cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u
- Nh÷ng dông cô b¶o vÖ an toµn hái cña gv.
®iÖn lµ g×? Cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? - NhËn xÐt vµ bæ sung c©u tr¶ lêi
- Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn giËt cÇn vµ hoÌn thiÖn néi dung ®óng vµo vë.
chó ý nhng ®iÓm g×?
Néi dung kiÕn thøc trong ch¬ng VI vµ ch¬ng VII cã thÓ tãm t¾t theo s¬ ®å
sau.


Nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n ®iÖn.
1. An toµn Mét sè biÖn ph¸p an toµn ®iÖn
®iÖn Dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn
Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn.2. VËt Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 101
liÖu KT
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
VËt liÖu dÉn ®iÖn
VËt liÖu c¸ch ®iÖn
VËt liÖu dÉn tõ


§Ìn sîi ®èt
§å dïng lo¹i §iÖn – Quang
§Ìn huúnh quang

Bµn lµ ®iÖn
§å dïng lo¹i §iÖn – NhiÖt BÕp ®iÖn
3. §å dïng Nåi c¬m ®iÖn
®iÖn
§/c¬ ®iªn 1pha
§å dïng lo¹i §iÖn – C¬. Qu¹t ®iÖn
M¸y b¬m níc
M¸y biÕn ¸p mét pha.


Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng
4. Sö
dông hîp Sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng
lÝ ®iÖn
n¨ng TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh


Ho¹t ®éng 3 : ( 5 phót) .híng dÉn tr¶ lêi c©u hái sgk.
- Gv y/c hs t×m hiÓu th«ng tin c©u - T×n hiÓu th«ng tin c©u h¶o vµ bµi
hái vµ bµi tËp sgk. tËp sgk.
- Tr¶ lêi lÇn lît tõng c©u theo néi - Tr¶ lêi lÇn lît tõng c©u hái thei néi
dung sgk ? dung sgk híng dÉn.
- Y/c c¸ nh©n hs tr×nh bµy néi dung - Tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh tríc líp
tr¶ lêi cña m×nh tríc líp?
- C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt vµ - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt vµ bæ
xung c©u tr¶ lêi cña b¹n xung kiÕn thøc.
- Gv chuÈn ho¸ vµ y/c hs ghi néi - Ghi c©u tr¶ lêi ®óng vµo vë.
dung c©u tr¶ lêi ®óng vµo vë.
Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt bµi häc
- Gv tãm t¾t l¹i néi dung cña s¬ ®å kiÕn thøc ch¬ng VI & VII.
- Lu ý hs chó ý nh÷ng néi dung träng t©m
+ An toµn ®iÖn
+ VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 102
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
+ §å dïng ®iÖn
+ Sö dông hîp lÝ ®iÖn n¨ng.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp néi dung kiÕn thøc ®Ó chuÈn bÞ tèt cho bµi kiÓm tra ë tiÕt sau.


Ngµy so¹n: 18 / 04/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 48 : thiÕt bÞ lÊy ®iÖn – thiÕt bÞ b¶o vÖ m¹ng
®iÖn trong nhµ.
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o, c«ng dông, nguyªn lÝ lµm viÖc, c¸c sè liÖu kÜ thuËt
cña c¸c thiÕt bÞ lÊy ®iÖn.
- HiÓu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o cña cÇu ch× cµ aptomat.
- HiÓu ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc, vÞ trÝ l¾p ®Æt cña c¸c thiÕt bÞ nªu trªn
trong m¹ch ®iÖn.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ , mét sè lo¹i cÇu ch×, phÝch c¾m,
aptomat.
-Hs: CHuÈn bÞ bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu
cña bµi.
Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót) .t×m hiÓu vÒ thiÕt bÞ lÊy ®iÖn.
- H·y nªu cÊu t¹o vµ c«ng dông cña I – ThiÕt bÞ lÊy ®iÖn.
æ lÊy ®iÖn? 1. æ lÊy ®iÖn.
- C¸c bé phËn cña æ lÊy ®iÖn ®îc - Hs t×m hiÓu th«ng tin, m« h×nh liªn
lµm b»ng vËt liÖu g×? hÖ thùc tÕ tr¶ lêi.
- H·y nªu cÊu t¹o , c«ng dông vµ vËt 2. PhÝch c¾m ®iÖn.
liÖu cña c¸c bé phËn chÝnh cña - Hs t×m hiÓu vµ tr¶ lêi.
phÝch c¾m?
- Gv: NhÊn m¹nh c¸ch sö dông c¸c - Hs chó nghe gi¶ng.
thiÕt bÞ an toµn vµ ®óng kÜ thuËt,
lu ý hs trong viÖc sö dông æ ®iÖn,
phÝch c¾m ®iÖn, cÇu dao...
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 103
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Sö dông cÇn chó ý c¸c sè liÖu kÜ
thuËt.
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót ). t×m hiÓu cÇu ch×.
II – CÇu ch×:
- Y/c hs ho¹t ®éng nhãm t×m hiÓu 1.C«ng dông
cÇu ch× trong thùc tÕ. - Hs ho¹t ®éng theo nhãm t×m hiÓu
- H·y m« t¶ cÊu t¹o cña cÇu ch× c¸c lo¹i cÇu ch× (cÇu ch× hép, cÇu
- Gv : MÆc dï cÇu ch× cã nhiÒu lo¹i ch× èng, cÇu ch× n¾p vÆn...)
kh¸c nhau nhng chóng cã cÊu t¹o c¬ 2. CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i
b¶n lµ gièng nhau. - M« t¶ cÊu t¹o cña cÇu ch×
- Trong m¹ng ®iÖn trong nhµ ngêi ta
thêng sö dông lo¹i cÇu ch× nµo ? - Chó ý nghe gi¶ng
- Gv tr×nh bµy nguyªn lÝ lµm viÖc * Trong m¹ng ®iÖn trong nhµ ngêi ta
cña cÇu ch×. thêng sö dông cÇu ch× hép.
- T¹i sao nãi d©y ch¶y lµ bé phËn 3. Nguyªn lÝ lµm viÖc.
quan träng nhÊt cña cÇu ch× ? - Chó ý nghe gi¶ng.
- Gv ph©n tÝch t¸c dông cña d©y nhËn biÕt nguyªn lÝ lµm viÖc cña
ch¶y trong qu¸ tr×nh b¶o vÖ m¹ch cÇu ch× trong m¹ch ®iÖn.
®iÖn

Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót ).t×m hiÓu aptomat
- Y/c hs t×m hiÓu th«ng tin sgk. II – Aptomat (cÇu dao tù ®éng )
- Ho¹t ®éng nhãm nhËn biÕt - Hs ho¹t ®éng theo nhãm t×m hiÓu
aptomat trong thùc tÕ . aptomat.
- Aptomat cã nhiÖm vô g× trong * Aptomat lµ dông cô tù ®éng ng¸t
m¹ng ®iÖn trong nhµ? m¹ch ®iÖn khi cã sù cè.
- Gv tr×nh bay c«ng dông cña - Chó ý nghe gi¶ng.
aptomat vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña
aptomat.
Ho¹t ®éng 5: ( 2 phót )Tæng kÕt bµi häc.
• Gv tãm t¾t néi dung kiÕn thøc trong t©m cña bµi
• Y/c mét vµi hs nªu ghi nhí sgk.
* DÆn dß: Häc bµi vµ ån tËp néi dung bµi, chuÈn bÞ mÇu b¸o c¸o thùc
hµnh bµi 52 (Tr182)
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 104
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 20 / 04/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)

TiÕt 49 : thùc hµnh : thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc cÊu t¹o, c«ng dông cña c¸c thiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn.
- HiÓu ®îc nguyªn lÝ lµm viÖc, sè liÖu kÜ thuËt, vÞ trÝ l¾p ®Æt cña c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn trong m¹ch ®iÖn.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + ThiÕt bÞ vµ dông cô theo y/c sgk.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi I – ChuÈn bÞ:
3. Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu môc tiªu - Líp phã häc tËp kiÓm tra sù chuÈn
cña bµi. bÞ cña c¸c b¹n trong líp
Ho¹t ®éng 2 : ( 10 phót) .t×m hiÓu c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña thiÕt bÞ
- Gv chia nhãm hs: II – Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh.
1. T×m hiÓu sè liªuk kÜ thuËt
- Y/c c¸c nhãm hs nhËn dông cô,
VD : Vá c«ng t¾c ghi : 220V – 10A
thiÕt bÞ thùc hµnh. + §iÖn ¸p ®Þnh møc : 220V.
+ Dßng ®iÖn ®Þnh møc : 10A
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 105
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Quan s¸t sè liÖu ghi trªn c¸c thiÕt - HS tù t×m hiÓu sè liÖu kÜ thuËt
cña mét sè dông cô kh¸c hoµn thµnh
bÞ vµ gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c sè
vµo b¸o c¸o thùc hµnh.
liÖu ®ã?
Ho¹t ®éng 3: ( 20 phót ). t×m hiÓu vµ m« t¶ cÊu t¹o cña thiÕt bÞ
- Gv ph¸t dông cô cho c¸c nhãm hs. 2. T×m hiÓu cÊu t¹o.
- Y/c hs tiÕn hµnh thùc hµnh theo a, T×m hiÓu cÊu t¹o cña c¸c thiÕt bÞ
néi dung c¸c bíc. lÊy ®iÖn.
+ Quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o ngoµi - Quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o ngoµi
+ Gv híng dÉn hs c¸c nhãm th¸o rêi cña c¸c thiÕt bÞ lÊy ®iÖn.
mét vµi thiÕt bÞ nh : C«ng t¾c, æ - Hs th¸o rêi thiÕt bÞ lÊy ®iÖn vµ m«
®iÖn, phÝch ®iÖn...Quan s¸t vµ t¶ cÊu t¹o.
nhËn biÕt cÊu t¹o trong. - L¾p l¹i thiÕt bÞ.
- Y/c hs l¾p l¹i thiÕt bÞ, híng dÉn hs b, T×m hiÓu cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ
quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña c¸c ®ãng c¾t ®iÖn.
thiÕt bÞ ®ãng c¾t. - M« t¶ cÊu t¹o träng
- Gv chó ý hs tr×nh tù th¸o l¾p c¸c
thiÕt bÞ
Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót )Tæng kÕt bµi häc.
• Gv y/c hs dõng thùc hµnh, thu dän dông cô vµ thiÕt bÞ, lµm vÖ sinh
n¬i thùc hµnh cña m×nh.
• Gv nhËn xÐt giê thùc hµnh, rót kinh nghiÖm giê häc.
* DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi : S¬ ®å ®iÖn.
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 106
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 21 / 04/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 50 : s¬ ®å ®iÖn
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm : S¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn.
- §äc ®îc mét sè s¬ ®å m¹ch ®iÖn c¬ b¶n cña m¹ng ®iÖn trong nhµ.
- RÌn kÜ n¨ng ®äc s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + Tranh vÏ b¶ng kÝ hiÖu s¬ ®å ®iÖn, m« h×nh
m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng trªn b¶ng gç hoÆc b×a cøng.
-Hs: CHuÈn bÞ bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 10 phót) .t×m hiÓu kh¸i niÖm s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
- Gv giíi thiÖu H55.1sgk. Y/c hs chØ 1. S¬ ®å ®iÖn lµ g× ?
ra c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn chiÕu - HS quan s¸t h55.1 sgk chØ ra c¸c
s¸ng ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å? phÇn tö trong m¹ch ®iÖn
- Gv chuÈn ho¸ kiÕn thøc vµ y/c hs + Nguån ®iÖn, 2 ®Ìn, ampekÕ, c«ng
ghi nhí. t¾c.
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót ). t×m hiÓu mét sè kÝ hiÖu qui íc trong s¬ ®å ®iÖn.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 107
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Gv y/c nghiªn cøu b¶ng 55.1sgk. 2. Mét sè kÝ hiÖu qui íc trong s¬ ®å
- Giao nhiÖm vô cho tõng nhãm vÏ ®iÖn.
tõng nhãm kÝ hiÖu ? - Nhãm kÝ hiÖu nguån ®iÖn.
- Gv chuÈn ho¸ vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ - Nhãm kÝ hiÖu d©y ®iÖn.
- Nhãm kÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
Ho¹t ®éng 4: ( 10 phót ).ph©n lo¹i s¬ ®å ®iÖn
3. Ph©n lo¹i s¬ ®å ®iÖn.
- Hs quan s¸t h55.2 & h55.3 sgk t×m
- Gv giíi thiÖu h55.2 & h55.3 sgk.
hiÓu néi dung, sù kh¸c nhau vÒ
- Ph©n tÝch 2 lo¹i s¬ ®å ®iÖn. ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng cña mçi lo¹i.
* C¸c phÇn tö ®îc nèi víi nhau.
- ThÕ nµo lµ mèi liªn hÖ ®iÖn cña
a, S¬ ®å nguyªn lÝ: ChØ biÓu thÞ
c¸c phÇn tö m¹ch ®iÖn? ®©y lµ mét m¹ch ®iÖn gåm c¸c thiÕt
bÞ ®iÖn ®îc nèi víi nhau( kh«ng thÓ
- S¬ ®å nguyªn lÝ lµ s¬ ®å nh thÕ
hiÖn râ vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
nµo? )
- Gv chuÈn ho¸ kiÕn thøc
b, S¬ ®å l¾p ®Æt: ThÓ hiÖn râ vÞ
- S¬ ®å l¾p ®Æt lµ s¬ ®å nh thÕ
nµo ? trÝ l¾p ®Æt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
- Dùa vµo nh÷ng kh¸i niÖm h·y ph©n
trong m¹ch ®iÖn (vÞ trÝ cô thÓ cña
tÝch vµ chi ra nh÷ng s¬ ®å nµo
trong h55.4 lµ s¬ ®å nguyªn lÝ, s¬ cïng dông cô vµ thiÕt bÞ )
®å l¾p ®Æt?
Ho¹t ®éng 5: ( 5 phót )Tæng kÕt bµi häc.
Lo¹i s¬ ®å ®Æc ®iÓm c«ng dông
* S¬ ®å nguyªn - ChØ nªu nªn mèi liªn hÖ - §Ó t×m hiÓu nguyªn lÝ lµm
lÝ vÒ ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ viÖc cña m¹ch ®iÖn
* S¬ ®å l¾p - BiÓu thÞ râ vÞ trÝ, c¸ch Dù t - Dù trï vËt liÖu, l¾p ®Æt söa
-
®Æt l¾p ®Æt cña c¸c phÇn tö ch÷a m¹ch ®iÖn
.* Híng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc néi dung ghi nhí sgk
- CHuÈn bÞ bµi : 56 + 57 sgk
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 108
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 28 / 04/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 51 : thùc hµnh
vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ – s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- HiÓu ®îc c¸ch vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn, thiÕt kÕ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt
m¹ch ®iÖn.
- VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p ®Æt cña mét m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n trong
nhµ.
- RÌn kÜ n¨ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
- Hs lµm viÖc ngiªm tóc, kiªn tr× vµ khoa häc.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Tranh m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng ®¬n gi¶n, m« h×nh m¹ch ®iÖn chiÕu
s¸ng ®¬n gi¶n gåm 1 cÇu ch×, 1 c«ng t¾c, ®iÒu khiÓn 1 bãng ®Ìn.
-Hs: ChuÈn bÞ bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 5 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 109
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
2. KiÓm tra : S¬ ®å ®iÖn lµ g×? S¬ - HS lªn b¶ng tr¶ lêi
®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p ®Æt cã
- Hs kh¸c nhËn xÐt bæ xung
g× kh¸c nhau?
3. Giíi thiÖu bµi : Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 20 phót) .t×m hiÓu néi dung thùc hµnh vµ tiÕn hµnh thùc
hµnh vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn.
- Gv chia nhãm hs híng dÉn hs lµm I – Néi dung thùc hµnh vÏ s¬ ®å
viÖc theo nhãm ph©n tÝch m¹ch nguyªn lÝ
®iÖn theo c¸c bíc. 1. Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn
+ Quan s¸t nguån ®iÖn (~) hay (-) ? - Hs nhËn biÕt vµ tr¶ lêi c©u hái cña
+ KÝ hiÖu d©y pha vµ d©y trung Gv
tÝnh? - HS quan s¸t s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ
+ M¹ch ®iÖn cã bao nhiªu phÇn tö ? ph©n tÝch theo c¸c bíc gv híng dÉn.
+ C¸c kÝ hiÖu trong m¹ch ®iÖn ®·
®óng cha ?
- Gv híng dÉn hs vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ 2. VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ cña m¹ch
m¹ch ®iÖn h×nh 56.2sgk. ®iÖn
- X¸c ®Þnh nguån ®iÖn lµ (~)hay - Chó ý sù híng dÉn cña Gv
(-) ? NÕu lµ (~) X¸c ®Þnh vÞ trÝ - Ph©n tÝch s¬ ®å H56.2 sgk.
d©y pha vµ d©y trung tÝnh ?
- Y/c c¸c nhãm vÏ s¬ ®å sau khi
ph©n tÝch ?
Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót ). t×m hiÓu néi dung thùc hµnh vµ tiÕn hµnh thùc
hµnh vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn
- §Ó vÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt viÖc II – Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh
®Çu tiªn cÇn thùc hiÖn lµ g× ? vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn.
(Ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lÝ ) 1. Ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lÝ.
- Gv ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lÝ + Nguån ®iÖn
theo néi dung tõng bíc. + VÞ trÝ c¸c phÇn tö
- Tõ s¬ ®å nguyªn lÝ H56.2 sgk h·y + C¸c kÝ hiÖu
vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt ( ChuyÓn ®æi vÞ + Mèi liªn hÖ
trÝ ) 2. VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt

Ho¹t ®éng 4: ( 5 phót )Tæng kÕt bµi häc.
- Y/c hs thu dän dông cô, vÖ sinh phßng häc
- Gv tæng kÕt nhËn xÐt giê häc
+ KÕt qu¶ TH
+ ý thøc vµ th¸i ®é thùc hµnh.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp chuÈn bÞ cho kiÓm tra HK II.


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 110
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Ngµy so¹n: 05 / 05/2009 Ngµy
d¹y:.....................
( §iÒu chØnh khi gi¶ng
d¹y : .......................................................................................)
TiÕt 52 : «n tËp
I – Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc :
- Cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, tãm t¾t kiÕn thøc , vËn dông c¸c
kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
II – ChuÈn bÞ:
-GV : Gi¸o ¸n néi dïng «n tËp + B¶ng phô
-Hs: ChuÈn bÞ bµi tríc khi tíi líp.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: ( 3 phót) æn ®Þnh – kiÓm tra – giíi thiÖu bµi

Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 111
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
1. æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè líp - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp.
2. KiÓm tra : KÕt hîp trong bµi
3. Giíi thiÖu bµi : Trùc tiÕp
Ho¹t ®éng 2 : ( 20 phót) .HÖ thèng kiÕn thøc theo s¬ ®å

( Néi dông ch¬ng vii : ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh )1. VËt VËt liÖu dÉn ®iÖn
liÖu VËt liÖu c¸ch ®iÖn
kÜ VËt liÖu dÉn tõ
thuËt §Ìn sîi ®èt
§å dïng lo¹i §iÖn – Quang
§Ìn huúnh quang

Bµn lµ ®iÖn
§å dïng lo¹i §iÖn – NhiÖt BÕp ®iÖn
2. §å dïng Nåi c¬m ®iÖn
®iÖn
§/c¬ ®iªn 1pha
§å dïng lo¹i §iÖn – C¬. Qu¹t ®iÖn
M¸y b¬m níc
M¸y biÕn ¸p mét pha.


3. Sö Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng
dông hîp Sö dông hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng
lÝ ®iÖn TÝnh to¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng trong gia ®×nh
n¨ng ( Néi dông ch¬ng viii : m¹ng ®iÖn trong nhµ )


Cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc 220V
§Æc §a d¹ng vÒ thÓ lo¹i vµ c«ng suÊt cña
®iÓm ®å dïng
Phï hîp vÒ cÊp ®iÖn ¸p cña c¸c thiÕt
bÞ, ®å dïng ®iÖn víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc
m¹ng ®iÖn


ThiÕt
bÞ cña
m¹ng Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 112
®iÖn
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
ThiÕt bÞ ®ãng – c¾t
M¹ng ThiÕt bÞ lÊy ®iÖn
®iÖn ThiÕt bÞ b¶o vÖ
trong
nhµ
S¬ ®å S¬ ®å nguyªn lÝ
®iÖn S¬ ®å l¾p ®Æt


Môc ®Ých thiÕt kÕ
Qui §a ra ph¬ng ¸n thiÕt kÕ vµ lùa chän ph-
tr×nh ¬ng ¸n thÝch hîp
thiÕt kÕ Chän thiÕt bÞ vµ ®ß dïng ®iÖn cho
m¹ch m¹ch ®iÖn
®iÖn L¾p thö vµ kiÓm tra m¹ch ®iÖn theo
yªu cÇu thiÕt kÕ


Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót) .híng dÉn hs tr¶ lêi c©u hái «n tËp
- Gv ®a ra c¸c c©u hái «n tËp tæng - HS tr¶ lêi c©u hái néi dung tæng
kÕt ch¬ng VII vµ Tæng kÕt ch¬ng kÕt ch¬ng VII vµ ch¬ng VIII sgk
VIII y/c hs tr¶ lêi.

Ho¹t ®éng 4: ( 2 phót ). Tæng kÕt bµi häc

- Gv nhËn xÐt giê «n tËp.
* Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp néi dung kiÕn thøc trong häc k× II thËt tèt vµ chuÈn bÞ tèt cho bµi
kiÓm tra HK II.


Ngµy so¹n : 08 / 05/ 2009 Ngµy kiÓm
tra:......................................
TiÕt 53 : KiÓm tra chÊt lîng häc k× II
I – Môc tiªu.
- KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña hs
- RÌn cho c¸c em tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o, nghiªm tóc, tù gi¸c.
II – ChuÈn bÞ:
Néi dung kتm tra
III - Ho¹t ®éng kiÓm tra
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 113
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Trêng THCS CÈm §µn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× II
M«n : C«ng nghÖ 8
Thêi gian lµm bµi 45 phót
I – Tr¾c nghiÖm:
Chän ®¸p ¸n em cho lµ ®óng trong c¸c c©u hái díi ®©y!
1. VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ:
a/ Nh«m ; b/ Sø ; c/ B¹c ; d/ §ång
2. VËt liÖu dÉn ®iÒn ®îc sö dông ®Ó lµm bé phËn nµo cña phÝch c¾m
®iÖn ?
a/ Hai chèt phÝch c¾m ®iÖn; b/ Th©n phÝch c¾m ®iÖn ;
c/ Vá d©y ®iÖn nèi víi phÝch ®iÖn ; d/ C¸c bé phËn a, b,c kh«ng sö vËt
liÖu dÉn ®iÖn
3. §å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt lµ ®å dïng nµo¶tong c¸c ®å dïng díi ®©y?
a/ §Ìn huúnh quang ; b/ Qu¹t ®iÖn ; c/ M¸y b¬m níc ; d/ Siªu
®iÖn
4. §å dïng ®iÖn trong gia ®×nh ®îc ph©n thµnh 3 nhãm c¬ b¶n lµ nhãm
nµo trong c¸c nhãm sau ?
a/ §iªn – Quang ; §iÖn – C¬ ; §iÖn – NhiÖt
b/ C¬ - §iÖn ; §iÖn – NhiÖt ; §iÖn – Quang.
c/ §iÖn – Quang ; NhiÖt - §iÖn ; §iÖn – C¬
d/ Quang – §iÖn ; §iÖn – NhiÖt ; §iÖn – C¬
5. ChØ ra u ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang ?
a/ Kh«ng cÇn chÊn lu
b/ Ph¸t s¸ng kiªn tôc
c/ Tuæi thä cao
d/ C¸c ý a, b, c ë trªn ®Òu kh«ng ph¶i u ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang
6. Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi ( 220V – 60W ) sè liÖu nµy cho biÕt g× ?
a/ §iÖn ¸p ®Þnh møc – Dßng ®iÖn ®Þnh møc
b/ C«ng suÊt ®Þnh møc – Dßng ®iÖn ®Þnh møc
c/ §iÖn ¸p ®Þnh møc – C«ng suÊt ®Þnh møc
d/ Sè liÖu ®ã kh«ng cã ý nghÜa g× vÒ kÜ thuËt
II - §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau ®Ëy ®Ó ® îc c©u cã
nghÜa ®óng
1. Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®å dïng lo¹i §iÖn – NhiÖt lµ dùa vµo t¸c
dông...(1)..cña dßng ®iÖn ch¹y trong...(2)...biÕn ®æi ...(3)...thµnh ...
(4).......
2. S¬ ®å ...(5)... lµ s¬ ®å chØ nªu lªn mèi liªn hÖ ®iÖn cña c¸c phÇn tö
trong m¹ch ®iÖn mµ kh«ng thÓ hiÖn vÞ trÝ l¾p ®Æt, S¬ ®å ...(6)...lµ
s¬ ®å biÓu thÞ râ vÞ trÝ l¾p ®Æt cña c¸c phÇn tö.
III – Bµi tËp


Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 114
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã U1 = 220V, N1 = 400 vßng. Muèn cã hiÖu
®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U2 = 110V, th× ph¶i quÊn cu«n thø
cÊp cã sè vßng N2 lµ bao nhiªu ?
- Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ U1 vµ sè vßng d©y cuén s¬ cÊp N1. Muèn cã
hiÖu ®iÖn thª gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lín h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai
®Çu cuén s¬ cÊp 2lÇn ta ph¶i quÊn cuén thø cÊp sè vßng N/2 b»ng bao
nhiªu?

®¸p ¸n
I – Tr¾c nghiÖm ( Mçi c©u ®óng ®îc 0,5 ®iÓm)

1 2 3 4 5 6
b a d a c c

II - §iÒn tõ ( Mçi ý ®óng ®îc 0,5 ®iÓm )

1 2 3 4 5 6
nhiÖt d©y ®èt ®iÖn n¨ng nhiÖt n¨ng nguyªn lÝ l¾p ®Æt
nãng
III – Bµi tËp

Tãm t¾t: ( 1 ®iÓm )
U1 = 220V
N1 = 400
U2 = 110V
TH1: N2 = ?
TH2: U2 = U1.2
N/2 = ?
Lêi gi¶i:
* TH1:
§Ó hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U 2 = 110V ph¶i quÊn cuén
thø cÊp víi sè vßng d©y lµ:
Ta cã: U1 / U2 = N1 / N2 => N2 = U2 x N1 / U1 = 200 vßng
VËy N2 = 200 vßng
* TH2
§Ó hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U 2 = U1.2 ph¶i quÊn cuén
thø cÊp víi sè vßng d©y lµ:
T¬ng tù ta cã N/2 = 800 vßng
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 115
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
Trêng THCS CÈm §µn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× II
M«n : C«ng nghÖ 8
Thêi gian lµm bµi 45 phót
I – Tr¾c nghiÖm:
Chän ®¸p ¸n em cho lµ ®óng trong c¸c c©u hái díi ®©y!
1. VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ:
a/ Nh«m ; b/ Sø ; c/ B¹c ; d/ §ång
2. VËt liÖu dÉn ®iÒn ®îc sö dông ®Ó lµm bé phËn nµo cña phÝch c¾m
®iÖn ?
a/ Hai chèt phÝch c¾m ®iÖn; b/ Th©n phÝch c¾m ®iÖn ;
c/ Vá d©y ®iÖn nèi víi phÝch ®iÖn ; d/ C¸c bé phËn a, b,c kh«ng sö vËt
liÖu dÉn ®iÖn
3. §å dïng lo¹i ®iÖn nhiÖt lµ ®å dïng nµo trong c¸c ®å dïng díi ®©y?
a/ §Ìn huúnh quang ; b/ Qu¹t ®iÖn ; c/ M¸y b¬m níc ; d/ Siªu
®iÖn
4. §å dïng ®iÖn trong gia ®×nh ®îc ph©n thµnh 3 nhãm c¬ b¶n lµ nhãm
nµo trong c¸c nhãm sau ?
a/ §iªn – Quang ; §iÖn – C¬ ; §iÖn – NhiÖt
b/ C¬ - §iÖn ; §iÖn – NhiÖt ; §iÖn – Quang.
c/ §iÖn – Quang ; NhiÖt - §iÖn ; §iÖn – C¬
d/ Quang – §iÖn ; §iÖn – NhiÖt ; §iÖn – C¬
5. ChØ ra u ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang ?
a/ Kh«ng cÇn chÊn lu
b/ Ph¸t s¸ng liªn tôc
c/ Tuæi thä cao
d/ C¸c ý a, b, c ë trªn ®Òu kh«ng ph¶i u ®iÓm cña ®Ìn huúnh quang
6. Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi ( 220V – 60W ) sè liÖu nµy cho biÕt g× ?
a/ §iÖn ¸p ®Þnh møc – Dßng ®iÖn ®Þnh møc
b/ C«ng suÊt ®Þnh møc – Dßng ®iÖn ®Þnh møc
c/ §iÖn ¸p ®Þnh møc – C«ng suÊt ®Þnh møc
d/ Sè liÖu ®ã kh«ng cã ý nghÜa g× vÒ kÜ thuËt
II - §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau ®Ëy ®Ó ® îc c©u
cã nghÜa ®óng
a/ Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®å dïng lo¹i §iÖn – NhiÖt lµ dùa vµo t¸c dông...
(1)..cña dßng ®iÖn ch¹y trong...(2)...biÕn ®æi ...(3)...thµnh ...(4).......
b/ S¬ ®å ...(5)... lµ s¬ ®å chØ nªu lªn mèi liªn hÖ ®iÖn cña c¸c phÇn tö
trong m¹ch ®iÖn mµ kh«ng thÓ hiÖn vÞ trÝ l¾p ®Æt, S¬ ®å ...(6)...lµ s¬
®å biÓu thÞ râ vÞ trÝ l¾p ®Æt cña c¸c phÇn tö.
III – Bµi tËp
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 116
Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8
- Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã U1 = 220V, N1 = 400 vßng. Muèn cã hiÖu
®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U2 = 110V, th× ph¶i quÊn cu«n thø
cÊp cã sè vßng N2 lµ bao nhiªu ?
- Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ U1 vµ sè vßng d©y cuén s¬ cÊp N1. Muèn cã
hiÖu ®iÖn thª gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lín h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai
®Çu cuén s¬ cÊp 2lÇn ta ph¶i quÊn cuén thø cÊp sè vßng N /2 b»ng bao
nhiªu?

®¸p ¸n
I – Tr¾c nghiÖm ( Mçi c©u ®óng ®îc 0,5 ®iÓm)

1 2 3 4 5 6
b a d a c c

II - §iÒn tõ ( Mçi ý ®óng ®îc 0,5 ®iÓm )

1 2 3 4 5 6
nhiÖt d©y ®èt ®iÖn n¨ng nhiÖt n¨ng nguyªn lÝ l¾p ®Æt
nãng
III – Bµi tËp

Tãm t¾t: ( 1 ®iÓm )
U1 = 220V
N1 = 400
U2 = 110V
TH1: N2 = ?
TH2: U2 = U1.2
N/2 = ?
Lêi gi¶i:
* TH1: (1,5 ®iÓm)
§Ó hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U 2 = 110V ph¶i quÊn cuén
thø cÊp víi sè vßng d©y lµ:
Ta cã: U1 / U2 = N1 / N2 => N2 = U2 x N1 / U1 = 200 vßng
VËy N2 = 200 vßng
* TH2 (1,5 ®iÓm)
§Ó hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lµ U 2 = U1.2 ph¶i quÊn cuén
thø cÊp víi sè vßng d©y lµ:
T¬ng tù ta cã N/2 = 800 vßng
Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 117
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản