Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án Công nghệ lớp 8

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 117 trang

0
322
lượt xem
68
download

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh trung học cơ sở chuyên môn công nghệ - Giáo án trọn bộ môn công nghệ rõ ràng và dễ hiểu.

Giáo án Công nghệ lớp 8
Nội dung Text

 1. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 0.Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) Häc k× I phÇn I : vÏ kÜ thuËt ch¬ng I : b¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt 1 : vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng I – Môc tiªu: 1 – KiÕn thøc. - BiÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc häc tËp m«n kÜ thuËt 2 – KÜ n¨ng: - Quan s¸t vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng còng nh hiÖn tîng thùc tÕ. 3 – Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n. II – ChuÈn bÞ: - GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh ¶nh H(1.1, 1.2, 1.3) - HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : Kh«ng kiÓm tra 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 12 phót).t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt ?Y/c hs quan s¸t h1.1 sgk. I- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt. - Trong giao tiÕp hµng ngay con ng- - Hs quan s¸t h1.1 sgk êi trao ®æi th«ng tin víi nhau th× th- êng dïng c¸c ph¬ng tiªn g×? - Nh vËy chØ th«ng qua h1.1 chóng * H×nh vÏ lµ mét ph¬ng tiÖn quan ta ®· nhËn biÕt ®îc néi dung g×? trong trong giao tiÕp. (H1.1 gióp chóng ta biÕt ®iÒu g×?) - Ngêi thiÕt kÕ c«ng trinh thêng sö - B¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. dông ph¬ng tiÖn g× ®Ó tr×nh bµy ý tëng cña m×nh? - Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c s¶n * §èi víi s¶n xuÊt : B¶n vÏ kÜ thuËt lµ Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 1
 2. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 phÈm vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt. cÇn c¨n cø vµo c¸i g×? Nã diÔn t¶ chÝnh x¸c h×nh d¹ng, kÕt - VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã tÇm quan cÊu cña s¶n phÈm hoÆc c«ng tr×nh trong nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt? Ho¹t ®éng 3: (13 phót). t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng. - Y/c hs quan s¸t H1.3 sgk? II- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng. - Khi mua c¸c s¶n phÈm muèn sö - Hs quan s¸t HV vµ tr¶ lêi. dông an toµn vµ cã hiÖu qu¶ c¸c s¶n + CÇn sö dông theo chØ dÉn b»ng phÈm , ®å dïng thiÕt bÞ chóng ta h×nh vÏ vµ b»ng lêi. cÇn ph¶i lµm g×? *B¶n vÏ KT: lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm - VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã vai trß nh theo s¶n phÈm dïng trong trao ®æi, thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng? sö dông… Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu b¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt - Y/c hs quan s¸t s¬ ®å H1.4 sgk ? III- B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc - C¸c lÜnh vùc ®ã cã cÇn trang thiÕt kÜ thuËt. bÞ kh«ng ? Cã cÇn x©y dng c¬ së + C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ , x- h¹ tÇng ( nhµ, xëng, m¸y mãc...) ? ëng... - VËy trong tõng lÜnh vùc cô thÓ th× + X©y dùng: M¸y xd, f¬ng tiÖn vËn b¶n vÏ cã vai trß nh thÕ nµo ? chuyÓn... - Gv chuÈn ho¸ víi tõng lÜnh vùc. + Giao th«ng: F¬ng tiÖn giao th«ng, cÇu cèng... + N«ng nghiÖp: M¸y n«ng nghiÖp..... Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - V× sao nãi b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt? - Y/c hs ®äc ghi nhí sgk gv ph©n tÝch néi dung träng t©m. * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : H×nh chiÕu. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 2
 3. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 2 : h×nh chiÕu I – Môc tiªu: 1 – KiÕn thøc. - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu - NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËy thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt 2 – KÜ n¨ng: - Quan s¸t vµ ph©n tÝch , ãc tëng tîng khoa häc. 3 – Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n. II – ChuÈn bÞ: - GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi häc + Trang sgk, mÉu vËt, 3mp h×nh chiÕu - HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : B¶n vÏ kÜ thuËt cã vai - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi trß nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt ®êi sèng? 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 5 phót).t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu - Gv nªu c¸c hiÖn tîng tù nhiªn: I – Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu. AS mÆt trêi -> T¹o thµnh bãng cña - Hs chó ý nghe gi¶ng vµ liªn hÖ víi c¸c ®å vËt trªn mÆt ph¼ng. c¸c hiÖn t¬ng trong thùc tÕ. - Y/c hs quan s¸t h2.1 sgk hoÆc thùc *Kh¸i niÖm h×nh chiÕu: nghiÖm b»ng ®Ìn pin chiÕu vËt - HC cña vËt thÓ lµ h×nh biÓu diÔn mÉu lªn têng tõ ®ã h×nh thµnh cho mÆt nh×n thÊy ®èi víi nguån quan hs kh¸i niÖm vÒ phÐp chiÕu vµ s¸t( ChiÕu vËt thÓ lªn 1mp -> ®îc h×nh chiÕu. 1h×nh gäi lµ HC) Ho¹t ®éng 3: (10 phót). t×m hiÓu c¸c phÐp chiÕu. - Y/c hs quan s¸t h2.2sgk? II- C¸c phÐp chiÕu. - H2.2a, b,c c¸c tia chiÕu cã ®Æc + PhÐp chiÕu// (H2.2b) c¸c tia ®iÓm nh thÕ nµo? chiÕu//. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 3
 4. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - H2.2 b & H2.2c cã ®Æc ®iÓm g× + PhÐp chiÕu vu«ng gãc lµ trêng hîp kh¸c so víi H2.2a ? ®Æc biÖt cña phÐp chiÕu// ( c¸c tia - Gv chuÈn ho¸ vµ liªn hÖ thùc tÕ. chiÕu vu«ng gãc víi mp chiÕu ). + PhÐp chiÕu xuyªn t©m H2.2a c¸c tia chiÕu ®ång qui xiªn gãc Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc - Y/c hs quan s¸t tranh vÏ c¸c mp HC III – C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc. vµ m« h×nh 3mp chiÕu ? 1. C¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu. - C¸c mp chiÕu ®îc ®Æt nh thÕ nµo - Hs quan s¸t tranh vµ m« h×nh c¸c ®èi víi ngêi quan s¸t ? mp chiÕu. - VËt thÓ ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi + MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mÆt chiÕu víi c¸c mp chiÕu ? ®øng. - Nªu râ vÞ trÝ cña c¸c mp chiÕu vµ + MÆt n»m ngang gäi lµ mÆt chiÕu tªn gäi cña chóng ? b»ng. * Gv chØ râ c¸ch më c¸c mp chiÕu + MÆt c¹nh bªn gäi lµ mÆt chiÕu vµ c¸c HC ph¶i ®îc vÏ trªn cïng mét c¹nh. b¶n vÏ ®óng theo qui ®Þnh. 2. C¸c h×nh chiÕu. - NÕu dïng 1HC cã ®îc kh«ng ? - Hc ®øng ( híng chiÕu tõ tríc tíi). - C¨n cø vµo c¸ch më c¸c mp chiÕu - Hc b»ng ( híng chiÕu tõ trªn xuèng). qui íc vÞ trÝ cña c¸c h×nh²44€Õu - Hc c¹nh ( híng chiÕu tõ tr¸i sang ). nh thÕ nµo trªn h×nh vÏ ? IV- VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. - Hs quan s¸t H2.5 sgk nhËn biÕt vÞ trÝ cña c¸c HC trªn b¶n vÏ kÜ thuËt. Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - ThÕ nµo lµ HC chiÕu cña vËt thÓ ? Cã c¸c phÐp chiÕu nµo? - Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí SGK * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 4
 5. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: 03/ 09/.2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 3 : b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn th- êng gÆp nh h×nh hép, h×nh ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp côt… - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. II.ChuÈn bÞ : - GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh bµi 4 ( SGK), m« h×nh 3mp h×nh chiÕu - M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn, h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. - ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: Hép thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : - Cã nh÷ng phÐp - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi chiÕu g×? - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt - Cã mÊy lo¹i h/c? C¸c h×nh chiÕu cã ®Æc ®iÓm vÒ híng chiÕu ntn? 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 8 phót). T×m hiÓu khèi ®a diÖn - Cho häc sinh quan s¸t tranh h×nh I. Khèi ®a diÖn 4.1 vµ m« h×nh c¸c khèi ®a diÖn vµ - Tranh h×nh 4.1 ( SGK). ®Æt c©u hái. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 5
 6. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - C¸c khèi h×nh häc ®ã ®îc bao bíi - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi. h×nh g×? - KÕt luËn - KL: Khèi ®a diÖn ®îc bao bíi c¸c - Yªu cÇu häc sinh lÊy mét sè VD h×nh ®a gi¸c ph¼ng. trong thùc tÕ. Ho¹t ®éng 3: (10 phót). T×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.2 vµ II.H×nh hép ch÷ nhËt m« h×nh h×nh hép ch÷ nhËt sau ®ã 1. ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt. ®Æt c©u hái. - H×nh 4.2 - H×nh hép ch÷ nhËt ®îc giíi h¹n bëi - HS: Nghiªn cøu, tr¶ lêi c¸c h×nh g×? - H×nh hép ch÷ nhËt ®îc bao bëi 6 - C¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép h×nh ch÷ nhËt. ch÷ nhËt cã ®Æc ®iÓm g×? - §Æt vËt mÉu h×nh hép ch÷ nhËt 2. H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ trong m« h×nh 3mp h×nh chiÕu ®èi nhËt. diÖn víi ngêi quan s¸t. - Häc sinh lµm B¶ng 4.1 vµo vë - Khi chiÕu h×nh hép ch÷ nhËt lªn mp h×nh chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu ®øng lµ h×nh g×? - HS: Tr¶ lêi - H×nh chiÕu ®ã ph¶n ¸nh mÆt nµo cña h×nh hép ch÷ nhËt? - KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh kÝch thíc nµo cña h×nh hép chc nhËt? - LÇn lît vÏ c¸c h×nh chiÕu lªn b¶ng. Ho¹t ®éng 4: (18phót). T×m hiÓu l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.4. III. L¨ng trô ®Òu. 1. ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu - Em h·y cho biÕt khèi ®a diÖn h×nh - H×nh 4.4 4.4 ®îc bao bëi c¸c h×nh g×? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi 2. H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu. - Khèi ®a diÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng - H×nh 4.5 c¸c kÝch thíc nµo? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi - HS lµm B¶ng 4.2 vµo vë BT - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.6 vµ IV. H×nh chãp ®Òu ®Æt c©u hái 1. ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu. - Khèi ®a diÖn h×nh 4.6 ®îc bao bëi - H×nh 4.6 h×nh g×? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi - MÆt ®¸y lµ mét h×nh ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh tam gi¸c - C¸c h×nh 1,2,3 lµ c¸c h×nh chiÕu c©n b»ng nhau cã chung ®Ønh. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 6
 7. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 g×? 2.H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu. - Chóng cã h×nh d¹ng ntn? - H×nh 4.7 - Chóng thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc nµo? Ho¹t ®éng 5: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 5 ( SGK ) * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : Bµi 3 Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Ngµy so¹n: ..................2009 Ngµy d¹y:....................2009 tiÕt 4: Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc sù liªn quan gi÷a híng chiÕu vµ h×nh chiÕu. - Kü n¨ng: Häc sinh biÕt c¸ch bè trÝ h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ. - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn, ph¸t huy ®îc trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh. - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ thíc kÎ, eke, compa. - VËt liÖu giÊy khæ A4, bót ch×, tÈy… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. - Vë , giÊy nh¸p … - GV: ChuÈn bÞ nghiªn cøu SGK Bµi 5 - Tham kh¶o tµi liÖu h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n - ChuÈn bÞ m« h×nh vËt thÓ A,B,C,D ( H×nh 5.2 SGK). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 7
 8. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 3. Néi dung bµi thùc hµnh. Bµi 3 H§1. GV giíi thiÖu bµi thùc hµnh. GV: KiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc I. ChuÈn bÞ: hµnh cña häc sinh. - Dông cô, thíc kÎ eke, compa.. GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm - VËt liÖu: giÊy vÏ khæ A4, bót nhá. ch×, t¶y… GV: Nªu môc tiªu cÇn ®¹t ®îc cña bµi thùc hµnh. II. Néi dung H§2. T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm. GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi III. C¸c bíc tiÕn hµnh. dung cña bµi häc. Bíc1: §äc néi dung. H§3. Tæ chøc thùc hµnh. Bíc2: Nªu c¸ch tr×nh bµy. GV: Tr×nh bµy bµi lµm trªn khæ giÊy A4. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu Bíc3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2 vµ h×nh3.1 vµ ®iÒn dÊu ( x) vµo b¶ng 3 ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn 3.1 ®Ó tá râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ. h×nh chiÕu, híng chiÕu. - Ta ®Æt hÖ trôc to¹ ®é vu«ng GV: Híng dÉn vÏ; gãc. - KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm - Tuú vµo vËt thÓ mµ ta bè trÝ sao cho c©n ®èi víi tê giÊy. - VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i b¶n vÏ. 2.KiÓm tra bµi cò; ……………………………….. …………… 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi; Bµi 5 H§1. GV:giíi thiÖu bµi häc; - Nªu môc tiªu cña bµi häc tr×nh bµy néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh. I. ChuÈn bÞ: GV: KiÓm tra vËt liÖu, dông cô - Dông cô: Thíc, ªke, compa… Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 8
 9. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 thùc hµnh cña häc sinh. - VËt liÖu: GiÊy khæ A4, bót GV: Chia nhãm ch× tÈy, giÊy nh¸p. H§2.T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi - SGK, vë bµi tËp. lµm ( B¸o c¸o thùc hµnh ). II. Néi dung: GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi - SGK dung SGK bµi häc. H§3. Tæ chøc thùc hµnh GV: Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi trªn III. C¸c bíc tiÕn hµnh. khæ giÊy A4. VÏ s¬ ®å phÇn h×nh - Bíc1: §äc néi dung vµ phÇn ch÷, khung tªn lªn b¶ng. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu h×nh - Bíc 2: Nªu c¸ch tr×nh bµy 5.1 vµ 5.2 råi ®iÒn ( x ) vµo b¶ng Bíc 3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2,3,4 5.1 ®Ó tá râ sù t¬ng øng gi÷a c¸c Vµ vËt thÓ A,B,C,D sao cho b¶n vÏ vµ c¸c vËt thÓ. ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn GV: Híng dÉn vÏ b¶n vÏ. - KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm. - Tuú vµo vËt thÓ mµ bè trÝ sao cho c©n ®èi víi tê giÊy. - VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i b¶n vÏ. IV. Tæng kÕt ®¸nh gi¸: 4.Tæng kÕt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh: - GV: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña häc sinh, c¸ch thùc hiÖn quy tr×nh, th¸i ®é lµm viÖc. - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc 4. Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. - GV: NhËn xÐt giê lµm bµi thùc hµnh. - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Thùc hiÖn quy tr×nh, th¸i ®é häc tËp IV. Híng dÉn vÒ nhµ 2/. - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp SGK tËp quan s¸t c¸c khèi h×nh häc - §äc vµ xem tríc bµi Bµi 6 SGK B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 5 : b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 9
 10. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay th- ¬ng gÆp Nh h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu: II.ChuÈn bÞ : - GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh cña Bµi 6 SGK m« h×nh c¸c khèi trßn xoay: H×nh trô, h×nh nãn ,h×nh cÇu - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : KÕt hîp trong bµi 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót). T×m hiÓu khèi trßn xoay. I.Khèi trßn xoay. - Cho h/s quan s¸t tranh vµ ®Æt c©u - Tranh h×nh 6.2 vµ m« h×nh hái -HS: Tr¶ lêi ? C¸c khèi trßn xoay cã tªn gäi lµ a. H×nh ch÷ nhËt g×? b. H×nh tam gi¸c vu«ng - Chóng ®îc t¹o thµnh NTN? c.Nöa h×nh trßn. - GV tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: (24 phót). t×m hiÓu h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. a, H×nh trô: II – H×nh chiÕu cña h×nh trô , h×nh - Sö dông m« h×nh y/c hs quan nãn , h×nh cÇu. s¸t( MÆt ®¸y song song víi mp 1. H×nh trô: chiÕu b»ng). - Hs quan s¸t m« h×nh - H/c chiÕu cña vËt thÓ cã híng - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV chiÕu tõ tríc tíi cã tªn gäi lµ g×? Cã H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc h×nh d¹ng nh thÕ nµo? ThÓ hiÖn ®- d¹ng îc nh÷ng kÝch thíc nµo? §øng Ch÷ nhËt d , h - H·y nªu tªn gäi cña h×nh chiÕu cã B»ng trßn d híng chiÕu tõ trªn xuèng, tr¸i sang? C¹nh ch nhËt d,h - Nh÷ng h×nh chiÕu ®ã thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc nµo? Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 10
 11. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - Y/c hs hoµn thµnh b¶ng 6.1 sgk? b, H×nh nãn: 2. H×nh nãn: - Gv sö dông m« h×nh y/c hs quan - Hs quan s¸t m« h×nh s¸t t¬ng tù nh ®èi víi h×nh trô. - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV - Y/c hs hµon thµnh b¸ng 6.2? H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc - Y/c c¸c hs khac chó ý nhËn xÐt. d¹ng - GV chuÈn ho¸ y/c hs hoµn thµnh §øng Tam gi¸c d,h vµo vë. B»ng ®êng trßn d C¹nh tam gi¸c d,h c, H×nh cÇu: 3. H×nh cÇu: - T¬ng tù c¸c ho¹t ®éng nh h×nh trô H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc vµ h×nh nãn. d¹ng - §Ó biÓu diÔn c¸c khèi trßn xoay §øng H×nh trßn d cÇn mÊy h×nh chiÕu lµ nh÷ng h×nh B»ng H×nh trßn d chiÕu nµo? C¹nh H×nh trßn d - Gv viªn chuÈn ho¸ vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng 4: ( 6phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : bµi thùc hµnh : §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 11
 12. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 6 : bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay I. Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay. - Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh. - Cã ý thøc t×m hiÓu trong thùc tÕ c¸c khèi trßn xoay. II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - M« h×nh vËt thÓ A, B, C, D - Néi dung bµi thùc hµnh - B¶ng phô + §èi víi häc sinh: - Thíc kÎ, bót ch×, compa, giÊy A4 …. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp ho¹t ®éng 2 : ( 40 phót ). giíi thiÖu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh bµi tËp thùc hµnh 1. Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m tiÕn hµnh hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh thùc hµnh - Gäi mét Hs lªn ®äc néi dung bµi - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh thùc hµnh vµo vë B¶ng 7.1 - Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: VËt A B C D + §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ thÓ kÎ b¶ng 7.1 vµo bµi lµm, sau ®ã B¶n vÏ ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña b¶ng ®Ó chØ râ sù t¬ng quan gi÷a 1 x Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 12
 13. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 c¸c b¶n vÏ víi c¸c vËt thÓ 2 x + Ph©n tÝch vËt thÓ b»ng c¸ch 3 x ®¸nh dÊu ( x) vµo b¶ng 7.2. C¨n cø vµo phÇn chuÈn bÞ néi dung bµi 7 4 x 2. C¸ch lµm b¸o c¸o thùc hµnh - Gv treo b¶ng phô h×nh 7.2 c¸c B¶ng 7.2 vËt thÓ VËt thÓ A B C D Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn Khèi HH khæ A4 H×nh trô x x 3. Tæ chøc thùc hµnh - Híng dÉn Hs lµm bµi vµ kiÓm tra H×nh nãn côt x x c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp H×nh hép x x x x cña Hs H×nh chám x cÇu Lµm bµi trªn khæ A4 Lµm viÖc c¸ nh©n theo sù híng dÉn cña GV Ho¹t ®«ng 3: (2 phót). Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: - G nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: Häc sinh chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng thùc hµnh, lµm viÖc nghiªm tóc… - G híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. - G thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶ * Híng dÉn vÒ nhµ: - G dÆn H ®äc tríc bµi 8 SGK - Mçi tæ lµm m« h×nh: Qu¶ cam, èng lãt… Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 13
 14. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 7: Kh¸i niÖm B¶n vÏ kü thuËt, h×nh c¾t I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt. - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t. - Kü n¨ng: Häc sinh hiÓu ®îc h×nh c¾t cña vËt thÓ. II.ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cu SGK bµi 8. - VËt mÉu: Qu¶ cam vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t lµm hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 18 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm chung GV: B¶n vÏ kü thuËt cã vai trß nh I. Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thÕ thuËt: nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ trong ®êi HS: Tr¶ lêi sèng? - Lµ tµi liÖu kü thuËt vµ ®îc dïng trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh . s¶n xuÊt. GV: KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n vÏ kü thuËt cã thèng nhÊt kh«ng? V× - KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n sao? vÏ kü thuËt cã sù thèng nhÊt. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 14
 15. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 GV: Cã thÓ dïng mét b¶n vÏ cho HS: Tr¶ lêi nhiÒu - Mçi lÜnh vùc kü thuËt sÏ cã ngµnh cã ®îc kh«ng? V× sao? b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh. GV: Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - B¶n vÏ x©y dùng: gåm nh÷ng ta b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc thêng gÆp nh÷ng lo¹i b¶n vÏ nµo lµ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a chñ yÕu? Nã thuéc ngµnh nghÒ l¾p ®Æt m¸y mãc. g×? - B¶n vÏ c¬ khÝ: Gåm nh÷ng GV: B¶n vÏ c¬ khÝ cã liªn quan b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc ®Õn söa ch÷a l¾p ®Æt nh÷ng g×? thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a GV: Híng dÉn giíi thiÖu, b¶n vÏ chi l¾p ®Æt m¸y mãc. tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p r¸p. Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t GV: Giíi thiÖu vËt thÓ råi ®Æt c©u II.Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t. hái; Khi häc vÒ thùc vËt, ®éng HS: Tr¶ lêi vËt… muèn thÊy râ cÊu t¹o bªn VD: Qu¶ cam trong cña hoa, qu¶, c¸c bé phËn Tranh h×nh 8.1 (SGK). bªn trong cña c¬ thÓ ngêi…ta lµm - Quan s¸t tranh h×nh 8.2 ntn? - §Ó biÓu diÔn mét c¸ch râ GV: H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ rµng c¸c bé phËn bªn trong bÞ dïng ®Ó lµm g×? che khuÊt cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kü thuËt thêng dïng ph¬ng ph¸p h×nh c¾t. - H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn GV: T¹i sao ph¶i c¾t vËt thÓ? râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ, phÇn vËt thÓ bÞ MP c¾t, c¾t qua ®îc kÎ g¹ch g¹ch Ho¹t ®éng 4: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - Qua bµi häc yªu cÇu c¸c em n¾m ®îc. - Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt ( Gäi t¾t lµ b¶n vÏ). - Cã hai lo¹i b¶n vÏ thêng gÆp: + B¶n vÏ c¬ khÝ: + B¶n vÏ x©y dùng * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi theo c©u hái, phÇn ghi nhí SGK - §äc vµ xem tríc bµi 9 SGK. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 15
 16. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 8: B¶n vÏ chi tiÕt I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n - Kü n¨ng: Häc sinh n¾m ®îc néi dung cña b¶n vÏ. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 9. - VËt mÉu: èng lãt vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t lµm hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: GV: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kü thuËt? 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót). T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. GV: Nªu râ trong s¶n xuÊt ®Ó lµm I.Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. ra mét chiÕc m¸y, tríc hÕt ph¶i a.h×nh biÓu diÔn. tiÕn hµnh chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña - H×nh c¾t (hc ®øng) vµ h×nh chiÕc m¸y… chiÕu c¹nh hai h×nh ®ã biÓu Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 16
 17. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Khi chÕ t¹o ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ diÔn h×nh d¹ng bªn trong vµ chi tiÕt bªn ngoµi cña èng lãt. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh HS: Tr¶ lêi 9.1 råi ®Æt c©u hái. b.KÝch thíc: GV: Trªn b¶n h×nh 9.1 gåm nh÷ng - §êng kÝnh ngoµi,®êng kÝnh h×nh biÓu diÔn nµo? trong, chiÒu dµi… GV: Trªn b¶n vÏ h×nh9.1 thÓ hiÖn HS: Tr¶ lêi nh÷ng kÝch thíc nµo? c.Yªu cÇu kü thuËt. GV: Trªn b¶n vÏ cã nh÷ng yªu cÇu - Gia c«ng sö lý bÒ mÆt kü thuËt nµo? d. Khung tªn. GV: Khung tªn cña b¶n vÏ thÓ hiÖn - Tªn chi tiÕt m¸y, vËt liÖu, tû nh÷ng g×? lÖ, ký hiÖu. Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). T×m hiÓu c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. II. §äc b¶n vÏ chi tiÕt. GV: Cïng häc sinh ®äc b¶n vÏ èng 1.Khung tªn. lãt 2.H×nh biÓu diÔn. GV: Tr×nh bµy c¸ch ®äc b¶n vÏ chi 3.KÝch thíc. tiÕt. 4.Yªu cÇu kü thuËt 5.Tæng hîp. Ho¹t ®éng 4: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi. - ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt? B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó lµm g×? * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tríc bµi 10, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh( Thíc kÎ, giÊy, bót ch×, t¶y ). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 17
 18. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 9: BiÓu diÔn ren I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn ®îc ren trªn b¶n vÏ chi tiÕt - BiÕt ®îc quy íc ren - NhËn biÕt ®îc mét sè lo¹i ren th«ng thêng. - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc c¸c bíc ren. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 11 tranh h×nh 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5,11.6. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc chuÈn bÞ - VËt mÉu: ®ai èc trôc xe ®¹p, ren tr¸i, ren ph¶i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 7 phót). t×m hiÓu chi tiÕt cã ren GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh I. Chi tiÕt cã ren. h×nh 11.1 råi ®Æt c©u hái. - Tranh h×nh 11.1 (SGK). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 18
 19. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 GV: Em h·y nªu c«ng dông cña c¸c - HS: Tr¶ lêi. chi tiÕt ren trªn h×nh 11.1. Ho¹t ®éng 3 : ( 25 phót). t×m hiÓu qui íc vÏ ren GV: Ren cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn II. Quy íc vÏ ren. c¸c lo¹i ren ®Òu ®îc vÏ theo cïng mét quy íc. 1.Ren ngoµi ( Ren trôc ). GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu - Ren ngoµi lµ ren ®îc h×nh vµ h×nh 11.2. thµnh ë mÆt ngoµi cña chi tiÕt. GV: Yªu cÇu häc sinh chØ râ c¸c + NÐt liÒn ®Ëm. ®êng ch©n ren, ®Ønh ren, giíi h¹n + NÐt liÒn m¶nh ren vµ ®êng kÝnh ngoµi, ®êng + NÐt liÒn ®Ëm. kÝnh trong. + NÐt liÒn ®Ëm. HS: Lªn b¶ng chØ. + NÐt liÒn m¶nh GV: Cho häc sinh ®èi chiÕu h×nh 11.3. 2.Ren lç ( Ren trong ). - Ren trong lµ ren ®îc h×nh thµnh ë mÆt trong cña lç. GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu + NÐt liÒn ®Ëm. vµ tranh h×nh 11.4 ®èi chiÕu h×nh + NÐt liÒn m¶nh 11.5. + NÐt liÒn ®Ëm. HS: §iÒn c¸c côm tõ thÝch hîp vµo + NÐt liÒn m¶nh mÖnh ®Ò SGK. 3.Ren bÞ che khuÊt. GV: §êng kÎ g¹ch g¹ch ®îc kÎ ®Õn ®Ønh ren. - VËy khi vÏ ren bÞ che khuÊt th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ch©n GV: Khi vÏ h×nh chiÕu th× c¸c c¹nh ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®Òu bÞ che khuÊt vµ ®êng bao khuÊt ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt. ®îc vÏ b»ng nÐt g×? HS: Tr¶ lêi GV: Rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 4: ( 8phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: Yªu cÇu 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - GV:Híng dÉn cho häc sinh lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 12 SGK - chuÈn bÞ dông cô: Thíc, bót ch×, vËt liÖu… ®Ó giê sau thùc hµnh. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 19
 20. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 9 Bµi 10: Btth ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t Bµi 12:BTTH ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t. - BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n 2. Kü n¨ng: - Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 10. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 20

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản