Giáo án đại số- Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chia sẻ: noodn01

I.Mục Tiêu: Giúp học sinh nắm được: +Các cách cho hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị , hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. +Biết cách tìm tập xác định của hàm số, lập bảng biến thiên của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và một vài hàm số đơn giản khác. +Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về hàm số. + Sau khi học xong bài này học sinh phải biết vận dụng những vấn đề của bài học đã nêu để giải một số bài tập đơn giản....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án đại số- Hàm số bậc nhất và bậc hai

Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011.

Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.
Tuần:6. Ngày soạn:15/09/2010.
Tiết:11+12 Bài 1.HÀM SỐ.
I.Mục Tiêu:
Giúp học sinh nắm được:
+Các cách cho hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị , hàm số đồng biến và hàm số
nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ.
+Biết cách tìm tập xác định của hàm số, lập bảng
biến thiên của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và một vài hàm số đơn giản khác.
+Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về hàm số.
+ Sau khi học xong bài này học sinh phải biết vận dụng những vấn đề của bài học đã nêu để giải
một số bài tập đơn giản.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Cần chuẩn bị kiến thức mà học sinh đã học ở lớp 9 như:
- Hàm số,hàm số bậc nhất và hàm số y=ax2.
- Vẽ sẵn bảng của ví dụ 1. hình 13, 14,15…. Trong SGK.
2. Học sinh: Cần ôn lại những kiến thức đã học ở lớp dưới, về hàm số; chuẩn bị một số dụng
cụ thước kẻ, bút chì, bút để vẽ đồ thị hàm số.
III. Tiến trình bài học
1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ.
+Nêu khái niệm về hàm số ? Hàm số bậc nhất ?
+Vẽ đồ thị hàm số y = 2x - 4
3.Bài mới.

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung
I, Ôn tập về hàm số I. Ôn tập về hàm số
1.Hàm số ,tập xác định 1.Hàm số ,tập xác định
của hàm số của hàm số.
+Theo dõi
+Trong ví dụ 1 hãy nêu tập +Hs : ĐN: SGK
D = { 1995,1996,1997,1998.1999, 2000, 2001,
xác định của hàm số.
Hoặc:
, 2002, 2003, 2004 }
+Hãy nêu tập giá trị của
+Hs:
hàm số? f: D R
T=
+Hãy nêu các giá trị tương x  y=f(x).
{ 200, 282, 295,311,339,363,375,394,564}
ứng y của x trong
+Nêu tập xác định của
hàm số? Hs trả lời.
+Cho biết tập giá trị của Vd1:cho hàm số:y=2x2,
hàm số có bao nhiêu số?
y=-7x+2
Hs phát biểu:
+Hãy nêu giá trị tương ứng
y của x trong ví dụ trên?

2. Cách cho hàm số
Lắng nghe.
2. Cách cho hàm số
a. Hàm số cho bởi bảng
Hs:
Hãy chỉ ra các giá trị của a. Hàm số cho bởi bảng.
f(2001)=375, f(2004)=564, f(1999)=339
hàm số trên tại x = 2001; b. Hàm số cho bằng biểu
đồ.
2004; 1999.


17
Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011.

c. Hàm số cho bởi công
+Hãy cho các giá trị của thức
hàm số trên tại x= 2005; Hs trả lời : Tập xác định của hàm số y
Không tồn tại vì x không tập xác định . = f(x) là tập hợp tất cả các
2007; 1991.
b. Hàm số cho bằng biểu số thực x sao cho biểu thức
đồ. f(x) có nghĩa.

Hs trả lời: f(2001) = 141, f(2004) =
+Hãy chỉ ra các giá trị của không tồn tại, f (1999) = 108.
hàm số f trên tại x = 2001;
Chú ý: Một hàm số có thể
2004; 1999. Hs theo dõi.
được xác định bởi hai,
+Hãy chỉ ra các giá trị của +g(2001) = 43, g(2002) không tồn tại, ba,... công thức.
hàm số g trên tại x = 2001; g(1995) = 10. VD 2:
2002; 1995.
c. Hàm số cho bởi công
{
thức Hs : 2 x + 3, Nêú , x ≤ 0 ,
y= − x 2 , Nêu: x > o
a
y= ax+b, y = , y =ax2 …
x
+Hãy kể các hàm số đã
học ở trung học cơ sở.
3. Đồ thị của hàm số.
+Các hàm số y=ax+b, y=ax2, y=a trên có Đồ thị của hàm số
tập xác định là : R y = f(x) xác định trên tập D
a là tập hợp tất cả các điểm
Hàm số y= , có tập xác định
Hãy nêu tập xác định của
x M(x,f(x)) trên mặt phẳng
các hàm số trên.
D = R \ { 0} toạ độ với mọi x thuộc D
y

1
Tập xác định của hàm số là những x -1
thoả mãn: x+2 ≠ 0 hay x ≠ -2. x
Tập xác định của hàm số là:
Tìm tập xác định của hàm
D = R\ { −2} .
3
số y =
x+2

+Tập xác định của hàm số là những x
x +1 ≥ 0  x ≥ −1
Tìm tập xác định của hàm
thoả mãn:  hay 
số
1 − x ≥ 0 x ≤ 1
y = x +1 + 1− x Hay − 1 ≤ x ≤ 1
Tập xác định của hàm số là:
D = [ −1;1] .
Hs trả lời
+Tính giá trị của hàm số ở
-2 < 0 nên f(-2)=-(-22) = - 4;
chú ý trên tại x=-2 và x=5.
5 > 0 nên f(5) =2.5 + 1 = 11
+Tìm tập xác định của
Hs:Tập xác định của hàm số là R
hàm số.
f(-2) = -1, f(-1) =0, f(0) =1. f(2) =3
+. Đồ thị của hàm số18
Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011.

GV đưa ra ĐN? y
1
g(-1) = , g(-2) = 2 , g(0) = 0
2
+Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), 2
g(-1), g(-2), g(0); 1
+f(x) = 2 khi x = 1
Câu hỏi 2:
Tìm x, sao cho f(x) = 2 -1 0 1 x
Câu hỏi 3:
Tìm x sao cho g(x) = 2 +g(x) = 2 khi x = -2 hoặc x = 2.

HĐ 1: Tính chất biến thiên
II. Sự biến thiên của hàm
số
1. Ôn tập
Câu hỏi 1: II. Sự biến thiên của hàm
Hãy nêu một hàm số luôn số.
+Hs theo dõi.
đồng biến trên mọi R? 1. Ôn tập
Hàm số y = ax+ b với a > 0
Câu hỏi 2: Hàm số y = f (x) gọi là
Hãy nêu một hàm số luôn đồng biến trên khoảng (a,
b) nếu ∀ x1,x2 ∈ (a,b) sao
nghịch biến trên mọi R? Hs:
Câu hỏi 3: cho x1 < x2
Hàm số y = ax + b với a < 0.
⇒ f(x1) < f(x2).
Hãy nêu một hàm số vừa
đồng biến vừa nghịch biến Hàm số y = f (x) gọi là
trên mọi R? ngịch biến trên khoảng (a,
Hs:
b) nếu ∀ x1,x2 ∈ (a,b) sao
Ví dụ: Chứng tỏ rằng hàm
Hàm số y = ax2 hoặc hàm số y = x
1 cho x1 < x2
số y = luôn nghịch biến
⇒ f(x1) > f(x2)
x
với mọi x ≠ 0 ?
Câu hỏi 1:
f ( x2 ) − f ( x1 )
∀0< x1 < x2 hãy xét dấu Xét:
x2 − x1
biểu thức:
11
f ( x2 ) − f ( x1 ) − 2. Bảng biến thiên.
= x2 x1 1
x2 − x1 = 0) b
Đ
Xaùcñònha, b
hs soáy =2
ñeåñthsy =ax
- Nhận xét - Xaùcñònhgiaùtrò -b/a O x
+bquahai
cuûahaømsoátaïi x =
ñieåmA(0 ; 3)
-2, -1, 0, 1, 2.
y
vaøB( ; 0)
- HS nhaänxeùt 3
Gv:treobảng phụ. y =2
nhöõngñieåmñthsy = 2 5
2 ñi qua.Töø ñoùneâu 1
- Theodõi veàñthsy
nhaänxeùt
- Gợnhận xét các
Nêu i ý Hs cách Keátquaû 1 2
-2 -1 x
=2
g ểm
điải trên đt y=2 có a =- 5, b =3
- Thöïc hieäncaùcthao
t Nh độxét
-ungận ? keát taùcgiaûi
quaû. - Cho keátquaû
- HD hs khi caàn - L ắng nghe. Keátquaû
thieát y =-2
- Thöïc hieäncaùcthao
taùcgiaûi
- Nhận xét keát
quaû - Cho keátquaû
- Yeâucaàuhs khi x ≥ 0
x
x =
x x
nhaéclaïi =? - HS nhaéclaïi =? − x khi x < 0
y= x
TXÑ: D =R
Baûngbieánthieântrang41
- Töø ñoùhs nhaänxeùt
- Haømsoáy = ∞
x- 0 +
ñoàngbieánngòch tínhñb,nbcuûahaøm
x ∞
bieántreânkhoaûng soá. ∞
- +

naøo?
y
- Nhaänxeùt. 0
- Nhaänxeùtñoà
- Ñieàuchænhkhi PhaànIII ñoàthòhìnhveõtrang
thòcuûah.số
caànthieátvaø 41
xaùcnhaän
y
2
1

Gọi Hs lên bảng vẽ -2 -1 0 1 2 x
hình


HS leânbaûnglaøm Ñoàthòhaømsoálaø hai nöûa
ñöôøngthaúngcuøngxuaát
phaùttöøñieåm(0 ; 1) ñoái
xöùngnhauquaOy.23
Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011.

x + 1 khi x ≥ 1
y=
Veõ ñoàthòhaømsoá
− 2 x + 4 khi x < 1
HS leânbaûnglaøm Keátquaûmongñôïi
Gọi Hs1Vẽ đt Ñoàthòhaømsoálaø hai nöûa
ñöôøngthaúngcuøngxuaát
y=x+1(d1)
phaùttöøñieåm(1 ; 1) ñoái
Hs vẽ
xöùngnhauquañöôøng
Hs2:y=-2x+4(d2)
thaúngx =1.

y
Gv:Lấy đt(d1) Theo dõi
phần x ≥ 0
4
Lấy đt d(2) phần
x0,a0.
ñoåi y= ax2 + bx + c = a O laø ñieåm cao nhaát cuûa
2
b  −∆ ñoàthòkhi a0⇒ y ≥ ? I laø ñieåmnhö 2a 4a
O x
theá naøo so vôùi taát caû 2
ñoàthò haømsoáy =ax +bx
nhöõng ñieåm coøn laïi cuûa +c
ñoàthò. 2
Ñoà thòhaømsoáy =ax +bx
+a0 vaø beà
).
loõmquayxuoángneáua0
3
−b 2

Gv cho hoïc sinhthực hiện t.tự ÑB treân( ;+ )
2a

29
Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011.

−b
với y=-x2+4x-3
NB treân(-∝; )
2a
0 1 x

a0? 2:
a>0
−b
x −∞ +∞
2a
y +∞ +∞

−∆
4a
a
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản