Giáo án Đại Số lớp 10: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu. 1/ Về kiến thức  Hiểu đuợc khái niệm giao, hợp các tập hợp.  Hiểu khái niệm hiệu và phần bù của hai tập hợp . 2/ Về kỹ năng  Biết cách giao, hợp hai, nhiều tập hợp  Biết các lấy hiệu và phần bù của 2 tập hợp .  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị....

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 10: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP (2tiết)
I. Mục tiêu.
1/ Về kiến thức
 Hiểu đuợc khái niệm giao, hợp các tập hợp.
 Hiểu khái niệm hiệu và phần bù của hai tập hợp .
2/ Về kỹ năng
 Biết cách giao, hợp hai, nhiều tập hợp
 Biết các lấy hiệu và phần bù của 2 tập hợp .
 Vận dụng được vào 1 số ví dụ.
3/ Về tư duy
 Nhớ, hiểu, vận dụng.
4/ Về thái độ:
 Cẩn thận, chính xác.
 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
II. Chuẩn bị.
 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
 Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, …
III. Phương pháp.
Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
* KIỂM TRA BÀI CỦ:
?1. Có bao nhiêu cách xác định một tập hợp . Cho vdụ ?
?2. Thế nào là tập rỗng. Cho vdụ ?
?3. Tập A là con của tập B khi nào ?
?4. Tập A = B khi nào ?
Trong các tập hợp sau tập nào là con của tập nào ?
A  1, 2, 3, 4, 5 B  3, 5 C  0,1, 3, 4 D  2, 4

?5. Cho hai tập hợp:
A  n  N : n laø öôùc cuûa 12
B  n  N : n laø öôùc cuûa 18

Hãy liệt kê hai tập hợp trên ?
* Bài mới:
Tiết 4
* Hoạt động 1:Hs tiếp cận kiến thức k/n giao của hai tập hợp.
+ Phiếu học tập số 1: Cho hai tập hợp:
A  n  N : n laø öôùc cuûa 12
B  n  N : n laø öôùc cuûa 18

Liệt kê các phần tử của tập C là ước chung của 12 và 18 ?
Hoạt động của Hoạt động đủa HS Nội dung
giáo viên
a) A  1, 2, 3, 4, 6,12
- Phát phiếu học I. GIAO CỦA HAI
B  1, 2, 3, 6, 9,18
tập cho hs. TẬP HỢP:
b) C  1, 2, 3, 6 * ĐN: Giao của hai tập
- Y/c hs trình bày
?1. Giao của hai tập hợp
và nhận xét. hợp A và B là một tập
A và B là tập hợp gồm
- GV: Tổng kết hợp gồm các phần tử
các phần tử chung của
đánh giá. chung của hai tập hợp
chúng. đó.
?1. Cho biết thế Kí hiệu: AB.

nào là giao của hai Vậy:
A  B   x / x  A vaø x  B
tập hợp A và B ? ?2. Hs làm bài theo y/c
x  A
của Gv. Ngöôïc laïi: x  A  B  
x  B

 Minh họa:
?2. Tìm phần giao
A
của hai tập hợp
B
trong hình vẽ sau:

AB
A VD:
B
B
B
A  0,1, 2, 3, 4, 5
B
A
B
B  1, 3, 5, 7, 9
B
A  B  1, 3, 5
II. HỢP CỦA HAI TẬP HỢP:
* Hoạt động 2: Hs tiếp cận k/n hợp của hai tập hợp.
+ Phiếu học tập số 2: Cho hai tập hợp là hs giỏi toán hoặc văn của lớp
10E.
A  Minh, Nam, Lan, Hoàng
B  Cöôøng, Thaûo, Nam, Thu, Hoàng, Tuyeát, Leâ
Tìm tập C là những bạn giỏi toán hoặc văn của lớp 10E ?
Hoạt Động Của Giáo Hoạt Động Của HS
Viên
C  Minh, Nam, Lan, Hoàng, Cöôøng, Thaûo, Th u, Tuyeát, Leâ
- Phát phiếu học tập
chco hs.
- Y/c hs trình bày và
nhận xét. ?1. Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp
- GV: Tổng kết đánh gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.
giá.
?1. Cho biết thế nào là
hợp của hai tập hợp A
và B ?
?2. Hs làm theo y/c của Gv.
?2. Tìm phần hợp của
hai tập hợp trong hình
vẽ sau:

A
B
A B
B
B
B

B A
B
Nội Dung:


* ĐN: Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp gồm tất cả các
phần tử thuộc tập A hoặc thuộc tập B.
Kí hiệu : AB

Vaäy : A  B   x / x  A hoaëc x  B
x  A
Ngöôïc laïi: x  A  B  
x  B* Minh họa:
A B


VD:
A  0,1, 2, 3, 4, 5
B  1, 3, 5, 7, 9
A  B  0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Củng cố: . Cho hai tập hợp:
A  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 18
B  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 12

Tìm A  B, A  B

Bài tập 1:
+ Phát phiếu học tập số 1 cho hs.
Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS-Ghi vở
A  COÙ CHÍ THI NEÂN
- Nhóm 1 làm AB, nhóm 2
làm AB, nhóm 3 làm A\B, B  COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM

nhóm 4 làm B\A. A  B  C , O, I , T , N , E
A  B  C , O, H , N , G, M , A, I , S , T , Y , E , K 
- Y/c Hs nhắc lại các k/n về
A \ B  H 
giao, hợp, hiệu của hai tập
B \ A  G, M , A, S , Y , K 
hợp.
- Gv: Tổng kết và đánh giá bài
làm của hs.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản