Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức

Chia sẻ: phalinh7

n thức. - Nhận biết được một đơn thức là đơn thức thu gọn. Phân biệt phần hệ số, phần biến của đơn thức. - Biết nhân hai đơn thức. Biết cách viết một đơn thức thành đơn thức thu gọn. - Nắm được khái niệm bậc của đơn thức, biết tìm bậc của một đơn thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức

Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ngày soạn:12/1/2007 Ngày
giảng: 22/1/2007Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn
thức
A. Mục tiêu:

- Nhận biết một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.

- Nhận biết được một đơn thức là đơn thức thu gọn.
Phân biệt phần hệ số, phần biến của đơn thức.

- Biết nhân hai đơn thức. Biết cách viết một đơn thức
thành đơn thức thu gọn.

- Nắm được khái niệm bậc của đơn thức, biết tìm bậc
của một đơn thức.

B. Chuẩn bị:

Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, máy chiếu, giấy
trong, bút dạ đỏ.

Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập.
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

C. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: (2’-3’)

-

2. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng
trò

Hoạt động 1: Hình thành các khái niệm đơn thức (8’ – 10’)

 Chiếu giấy trong hoặc
đưa ra bảng phụ yêu
cầu sau:

Cho các biểu thức đại
 Hoạt động
2
số: 4xy ; 3x- 2y;
nhóm  cử
x2y2(-x); 5(x + y); 1 ;
3
đại diện ghi
2
5

-2x2y; 2x2(- 1 y3x); KQ vào giấy
2
hoặc
trong
7x3
; -6.
y
bảng phụ
Hãy sắp xếp chúng nhóm; 2 h/s lên
thành hai nhóm: bảng TK.
Gồm
- Nhóm 1:
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

những biểu thức đại
số mà các ptoán thực
hiện trên các biến chỉ
là phép nhân hoặc luỹ
thừa.

- Nhóm 2: Gồm các
biểu thức còn lại.

 Chữa bài làm của h/s
các nhóm và bài làm
của 2 h/s trên bảng   Nhận xét
miệng
chốt giới thiệu các ví
dụ về đơn thức (lấy
luôn các BTĐS có
thuộc nhóm một làm
VD)  Đvđ: Em hiểu
thế nào là đơn thức?
Pbiểu ĐN đơn thức?
 Vào bài mới

I. Đơn thức
 Chiếu giấy trong ĐN
đơn thức SGK/31 (bổ

Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

* Ví dụ: 4xy2;
xung vào ĐN: "vì với
323
2x2y;
số mũ không âm" x y (-x);
5
 Vậy 1 ; -6 có được gọi  TLM: là 2x2(- 1 )y3x;
có -6;
2
2
1
một đơn thức
là đơn thức vì 1
gọi là các đơn
2
2

không?VS? gv = 1 x0 ; thức.
2
chốt: Đúng như vậy,
-6 = -6x0
người ta qui ước mỗi
số thực là một một  rút ra chú ý
đơn thức  gt chú ý SGK/31. * Định nghĩa:
SGK/31
SGK/31 (phần đóng
khung thứ 2).

 C2: Hãy cho 3 VD về
đơn thức?

 Chiếu giấy trong y/c:
Bạn Nam cho rằng các
biểu thức đại số sau là
đơn thức (a,b là hằng).
3 3
x y; b)2xy 2 ; c)3ax  y
a)
7
* Chú ý: số 0
1
d) xy 2 ; e)a; f ), 2 được gọi là đơn
7


Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An
(xa)3 thức không.
3 1 
g) x 2 y   xy 2  a; h)
4 2 a


Bạn Nam viết đúng hay
sai?

Hoạt động 2: đơn thức thu gọn (8’ – 10’)

II. Đơn thức
 Cho hai đơn thức: 5
x2yx, 9x6y3 thu gọn.
 Nêu miệng
 Nhận xét sự có mặt  Đơn thức 9x6y3 * Xét đơn thức
63
các biến trong các đơn các biến có 9x y
thức trên. Các biến x,y
mặt một lần
 Đơn thức 9x6y3 là đơn có mặt một lần
dưới dạng luỹ
dưới dạng luỹ
thừa với số mũ
thức thu gọn  thế
thừa
nguyên dương
nào là đơn thức thu
Đơn thức
gọn.
9x6y3 là đơn
 Lấy ví dụ về đơn thức
thức thu gọn.
thu gọn?  gv nhấn  Một học sinh
9: là hệ số
mạnh: muốn xđ hệ số, lên bảng, các
x6y3:
phần biến của 1 đơn h/s khác làm phần
thức  chỉ xét khi biến
vào gtrong
đơn thức đã thu gọn. hoặc nháp.
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ví dụ 1: 5y2z4,
7x5y2 là các
đơn thức thu
gọn.Ví dụ 2: 5
x2yx; 3xy5y2
không phải là
các đơn thức
thu gọn.Chú ý:
SGK/31

Hoạt động 3: Giới thiệu bậc của một đơn thức (8’ – 10’)

 Chiếu gtrong và gt  Tự rút ra k/n III. Bậc của
bậc của một một đơn thức:
mục này này như
đơn thức
SGK/31.  y/c h/s ghi * VD: Trong
nhớ các k/n qui ước đơn thức
2x2y3z4
được in nghiêng
SGK/31  Lưu ý: chỉ
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

tìm bậc của đơn thức Biến x có số
khi đã thu gọn. mũ là 2, biến y
có số mũ là 3,
biến z có số
mũ là 4.

  Tổng các số

mũ: 2 + 3 + 4
=9

 Ta nói 9 là
bậc của đơn
thức 2x2y3z4nhớ:
* Ghi
SGK/31

Số thực khác 0
là đơn thức
bậc 0

Số 0 được coi
là đơn thức
không có bậc.
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 121
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Hoạt động 4: Nhân hai đơn thức (8’ – 10’)

IV. Nhân hai
 Cho hai biểu thức
A = 52.76 ;  Một học sinh đơn thức
B =53.74 lên bảng làm
bài, cả lớp làm Ví dụ: nhân hai
 Thực hiện phép nhân
vào vở. đơn thức 2x2y
A với B
32
52.76 . 53.74 = và 5 x y
(52.53). (76. (2x2y) . (5 x3y2)
 Tương tự hãy nhân
74)= 55.710
2 =
hai đơn thức 2x y và
23
32
 Một học sinh (2.5).(x .x ).(y.y
5x y
2 53
lên bảng làm )=10 x y
 Yêu cầu học sinh
bài, cả lớp làm Đơn thức 10
làm ?3 (Tr 32/ SGK)
x5y3 là tích của
vào vở.
hai đơn thức
2x2y và 5 x3y2Chú ý : SGK /
32

?3

Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 122
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

(- 1 x3 ). (-8xy2)
4

1 
= .
    8 
4 

(x3.x.y2) = 2x4y2
3. Luyện tập và củng cố bài học: (8’- 10’)

- Yêu cầu học sinh làm bài 11 (Tr 32 / SGK)

- Yêu cầu học sinh làm bài 13 (a)(Tr 32 - SGK)

4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’)

- Nắm vững lý thuyết (SGK kết hợp với vở ghi).

- Làm btập 10,12,13(b), 14 (SGK/32)
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 123
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ngày soạn:18/1/2007 Ngày
giảng: 25/1/2007
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 124
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản