Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 54: đơn thức đồng dạng

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
265
lượt xem
50
download

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 54: đơn thức đồng dạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng với nhau; Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. - Rèn kĩ năng nhận biết các đơn thức đồng dạng, kĩ năng tính tổng hiệu các loại đơn thức đồng dạng. - Có ý thức quan sát các đơn thức đồng dạng trong một biểu thức, từ đó tính (hợp lý) giá trị của biểu thức; giáo dục lòng yêu thích môn toán thông qua trò chơi "thi ghép chữ". B. Chuẩn bị: Giáo viên:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 54: đơn thức đồng dạng

 1. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 54: đơn thức đồng dạng A. Mục tiêu: - Hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng với nhau; Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. - Rèn kĩ năng nhận biết các đơn thức đồng dạng, kĩ năng tính tổng hiệu các loại đơn thức đồng dạng. - Có ý thức quan sát các đơn thức đồng dạng trong một biểu thức, từ đó tính (hợp lý) giá trị của biểu thức; giáo dục lòng yêu thích môn toán thông qua trò chơi "thi ghép chữ". B. Chuẩn bị: Giáo viên: Máy chiếu, bút dạ đỏ, 10 phim (ghi sẵn nhiệt độ), bảng trắc nghiệm, bảng trắng có nhiễm từ và bộ chữ câu (KIM ĐồNG). Học sinh: Phiếu học tập, bút dạ xanh, giấy trong, bảng phụ nhóm. C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
 2. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An - Yêu cầu 1: Giờ trước các em đã được học về đơn thức, vậy hãy cho biết đơn thức là gì? - Yêu cầu 2 (Chiếu gtrong): Hãy thu gọn các đơn thức sau và cho biết hệ số, phần biến của mỗi đơn thức: 122  1  1   x y (4x) b)x 2   y   x 3y  a) 2  4  3  - GV chữa bài của h/s trên bảng và trên gtrong đánh giá và cho điểm. - Hỏi 1: Em có nhận xét gì về kết quả của 2 đơn thức sau khi đã thu gọn? - GV: chốt: Khi đó người ta nói -2x5y2 và x5y2 là 2 1 12 đơn thức đồng dạng  Bhọc hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về đơn thức đồng dạng và các ptích của đơn thức đồng dạng. 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò Hoạt động 1: Hình thành k/n 2 đơn thức đồng dạng (3’ – 5’)  Hỏi 2: Em hiểu thế nào  TLM: là 2 đt I. Đơn thức Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
 3. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An là 2 đơn thức đồng có phần biến đồng dạng dạng? giống nhau ?1  Hỏi 3: Ai có suy nghĩ khác?  TLM: Là 2 đt * ĐN: SGK/33 sau khi thu  GV y/c 1 h/s đọc ĐN gọn có phần SGK/34 & y/c h/s đó Ví dụ: biến giống cho VD vượt dt đồng 10x5y2; -2x5y2 nhau. dạng với các đthức đã 1 52 và xy là các cho? (10x5y2). 12  Hỏi 4: Cho VD một  TLM: vì đt đơn thức đồng đơn thức không đồng này đã ở dạng dạng dạng với các đơn thức thu gọn và có đã cho? gthích rõ vì phần biến sao? khác với phần biến của các đt trên.  Chiếu gtrong P2: Thi  Chia lớp thành viết nhanh. 4 nhóm  Trong một phút hãy  4 h/s đại diện viết nhiều đơn thức của 4 nhóm Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
 4. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An đồng dạng với đơn viết trên bảng thức dã cho của mỗi phụ nhóm. nhóm?  Gv y/c h/s của nhóm 1 và 2 KT chéo kết quả của nhau, nhóm 8  1 học sinh lên & 4 KT chéo KQ của điền phim trên nhau máy chiếu, các  Chiếu gtrong P3: Điền h/s khác điền nội dung thích hợp vào gtrong vào chỗ trống trong hoặc phiếu học mệnh đề sau: tập.  "Hai đơn thức đồng dạng và là 2 đơn thức … có … giống nhau"  Gv chữa nhanh bài làm của 1 hoặc 2 h/s trên máy chiếu hắt   1 học sinh lên chiếu đáp án đúng và bảng, các h/s khác làm vào y/c 1 h/s đọc to. * Chú ý: Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
 5. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An gtrong và SGK/33  Đưa ra bảng trắc phiếu học tập nghiệm (bảng phụ). TT Nội dung Đúng Sai - 1 h/s nhận xét: 1. Bạn làm sai, ?2: hai đơn 1 xy4x2 và - 3 x hai đơn thức thức 0,9xy2 và 1 0,2x3y5y3 này đồng dạng 0,9x2y là hai 0,3xy2 và với nhau vì sau đơn thức không 2 x 0,3x2y khi thu gọn, ta đồng dạng. 134 x y x-x3y4 có Bạn Nam nói 2axyz và 3 3 x (phần biến đúng 2 yxzb 3 giống nhau). 2x3y2 và x 2. Bạn làm đúng 4 3 2 3x (-y) vì xy2x2y. 5 -3; 7; 0,5 x 3. Bạn làm đúng vì 2 đt có phần Hỏi 5: Em có nhận xét biến giống nhau gì về bài làm của bạn? mặc dù thứ tự y/c gthích rõ đúng, sai chữ cái khác nhau. vì sao? 4. Bạn làm sai,  Gv kđ: người ta qui Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
 6. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An ước "mọi số thực đều là 2 đt này vẫn các đơn thức đồng dạng đồng dạng với với nhau" nhau vì x3y2=x3(-y)2.  Gv chốtt (chiếu gtrong P4: "Muốn biết 2 5. Bạn làm đúng đơn thức có đồng dạng vì mỗi số này với nhau không ta phải: đều có thể viết -3x4y0 là = + Thu gọn 2 đơn thức 00 y ; 0,5x0y0. 7x + Xét phần biến có giống nhau không. Hoạt động 2: Cộng trừ các đơn thức đồng dạng (30’ – 32’)  Chiếu gtrong P5: Xếp + 1 h/s lên II. Cộng trừ bảng. các đơn thức các đơn thức sau thành đồng dạng. từng nhóm các đơn a) 2x2; 2x2 thức này đồng dạng: 0,5xy3; * VD: b)  3x2; 0,5xy3; 2x2; byx; 3xy3 a) 3x2 + 2x2 3xy3; -xy; axy; 5; 2. = (3+2)x2 = c) axy; byx; - 5x2.  Hỏi 1: Cô muốn thực xy hiện các phép cộng, b) 0,5xy3 - 3xy3 d) 2; 5 Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120
 7. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An =(0,5 -3)xy3 = trừ này, bạn nào làm  3 h/s lên bảng -2,5 xy3 được? làm bài, các h/s khác làm c) axy + byx - vào gtrong xy hoặc nháp. = (a + b - 1)xy.  Hỏi 2: (Sau khi h/s  TLM: T/c của TH xong hỏi 1): Em phép nhân đối hãy nêu cơ sở thực với phép cộng hiện phép tính?  Vậy để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng  1 h/s phát biểu * tắc Qui em làm thế nào?  miệng. (SGK/34) pbiểu quy tắc? (chiếu gtrong P6). Chốt: như vậy dựa trên cơ sở t/c phân phối của phép nhân đối với phép cộng, các em đã tự tìm ra được qtắc tính tổng Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 121
 8. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An và hiệu các đơn thức đồng dạng. Hoạt động 3: Vận dụng, củng cố (30’ – 32’)  Đưa ra bảng phụ:  1 h/s lên bảng, Điền dấu x vào ô các h/s khác * Bài 2: trống thích hợp. làm vào A = gtrong hoặc 123 323 32 TT Nội dung Đúng Sai x y  x y y x 2 4 phiếu học tập. 5x3 - 3x2 = 1 3      1 x 2 y 3  Nhận xét 1 2 4  2x  2 3 4      x 2y3 miệng:  4 4 4 123 0,2xy + xy  1. Bạn làm đúng 4 2 3xy = vì đây là phép 22 3,2x y trừ 2 đơn thức 2xy2 + 2xy2 không đồng 3 = 2x2y4 dạng. 2. Bạn làm sai -3y4 - 5y4 = 4 vì đã không giữ -8y4 phần nguyên biến. KQ đúng  Hỏi 1: Em có nhận là 3,2xy. Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 122
 9. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An xét gì về bài làm của 3. Bạn làm sai bạn? (y/c h/s giải đã giữ vì nguyên phần hệ thích vì sao?) số. KQ đúng là  Chốt: qui tắc chỉ áp 4xy2. dụng được khi cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.  Chiếu gtrong P7: Tính giá trị các biểu thức sau với x = -1; y = 2. 123 323 A = x y  x y  y3x 2 2 4  Hỏi 2: Muốn tính giá  H/s nêu trị của biểu thức A ta miệng: thay làm như thế nào? các giá trị của biến vào biểu  Hỏi 3: Bạn nào có thức rồi thực suy nghĩ khác? hiện phép tính  Chốt: Như vậy từ một biểu thức là một tổng  h/s khác nêu miệng: em áp đại số các đơn thức, dụng qtắc tính ta đưa được về một Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 123
 10. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An đơn thức, từ đó tính tổng (hiệu) được giá trị biểu thức các đơn thức đồng dạng nhanh chóng.  Từ nay, khi TH ptính, các em phải quan sát xem trong biểu thức có những đơn thức nào đồn dạng với nhau để áp dụng qtắc trên, tính nhanh giá trị của biểu thức.  Đưa ra bảng nhiễm từ và bộ chữ cái,đồng thời chiếu gtrong P8 y/c của btập thì ghép chữ như nhau: động Bài 3: Thi ghép  Thi ghép chữ: Tìm  Hoạt Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 124
 11. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An tên của một người  chữ. nhóm anh hùng tổ chức Đội nhóm nào N. axy + bxy – bằng cách tính tổng nhanh nhất lên xy các đơn thức đồng bảng ghép = (a+b-1)xy dạng rồi viết (ghép) chữ. Ô. 5x2y3 + (- chữ tương ứng với 5x2y3) đáp số vào các ô = [5 + (-5)] trống dưới đây: x2y3 N. axy + bxy – xy = 0.x2y =0 K. 3x2y + 2x2y - 0,5xy3 G. = 2 7x y 3 9 xy Ô. 5x2y3 + (5x2y3) 3 = (0,5 - 9 )xy Đ. - 1 x2 + x2 2 = (0,5 - 2,5) G. 0,5 xy3 - 3 9 xy 1 2  1 2 I.  x   x  5 5  M. -0,2xy3 - 1 xy3 2   x2 3 5 K. 3x2y = 2x2y I. - 1 x2 + (- 1 x2). 5 5 - 7x2y -2x2 y  2 x 2 0 (u+b-1)xy -2,5xy3 12 83 x  xy 2 5 15 = (3+2-7)x2y. Đ. Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 125
 12. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An 1 1   x 2  x 2     1x 2 2 2  12  x 2 (y/c hoạt động nhóm). 1 M.  0,2 xy 3  xy 3 3  Thể hiện đầy đủ KQ 1     0,2   xy 3 của mỗi ptích. 3   Ghép chữ: Hoàn  3 5      xy 3  15 15  chỉnh vào các ô 83  xy 15 trống).  Chiếu gtrong P9: Sơ lược tiểu sử "Anh Kim Đồng".  Anh Kim Đồng (tên thật là Nông Văn  12x h/s 2đọc 8to, 2 0 (u+b-1)xy -2,5xy3 12 -y 2 x 3 x rõ ràng  15 xy 2 5 Dền) sinh năm 1929, Đ ồ K I M N G quê ở Thôn Nà Mạ, Trường Hà xã - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Năm 10 tuổi, anh tham gia lên cách mạng, anh hy Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 126
 13. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An sinh trên đường đi bảo vệ cán bộ CM lúc lên 15 tuổi. Anh cũng chính là người đội trưởng đầu tiên của t chức. Tháng 7/1977, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"   3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện tập) 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - Nắm vững lý thuyết (SGK kết hợp với vở ghi). - Làm btập 10  14 (SGK/32 ; 33) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 127
 14. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 128

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản