Giáo án Đại Số lớp 8: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Chia sẻ: abcdef_32

I. MỤC TIÊU - HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số .III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV1)  ( x  1) ( x  1)( x  1)GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: Bài mới (30 phút) GV: nghiên cứu ở SGK và cho HS: quy đồng mẫu thức nhiều phân biết...

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨCI. MỤC TIÊU

- HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

- Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.II. CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ

HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số .III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:

Kiểm tra bài cũ (5 phút)
4( x  1)
4
GV: Hãy biến đổi cặp phân thức 
: ( x  1) ( x  1)( x  1)
HS
4 3x
va
thành cặp phân thức
x 1 x 1 3 x( x  1)
3x

( x  1) ( x  1)( x  1)
bằng nó và cùng mẫu?GV gọi HS nhận xét và cho điểm

Hoạt động 2:

Bài mới (30 phút)

GV: nghiên cứu ở SGK và cho HS: quy đồng mẫu thức nhiều phân

biết quy đồng mẫu thức nhiều thức là biến đổi các phân thức đã

phân thức là gì? cho thành những phân thức mới có

cùng mẫu thức và lần lượt bằng các

phân thức đã cho

2 5
GV: trả lời ?1 ở bảng phụ? va
6 x yz 4 xy 3
2
?1

MTC: 12x2y3z hoặc
+ Như vậy có thể tìm được nhiều
24x3y4z
mẫu thức chung nhưng nên lựa
MTC: 12x2y3z đơn giản hơn
chọn mẫu thức đơn giản

GV: Hãy tìm mẫu thức chung của

hai phân thức HS trình bày tại chỗ.

1 5 4x2 -8x+4 = 4(x2-2x+1)= 4(x-1)2
va 2
2
4x  8x  4 6x  6x
6 x2 -6x = 6x(x-1)
+ Trước khi tìm mẫu thức chung
mẫu thức chung 12(x-1)2
hãy phân tích các mẫu thức thành

nhân tử?

+ Tìm mẫu thức chung của 2
B1: Phân tích mẫu thức thành nhân
phân thức trên?
tử

B2: Tìm thừa số chung và riêng với

số mũ lớn
GV: Nêu các bước tìm mẫu thức

chung?
HS hoạt động nhómHS đưa ra kết quả nhóm
GV: các nhóm thực hiện quy
quy đồng mẫu thức
đồng mẫu thức của 2 phân thức:
1 5 1 5
va 2 va 2
2 2
4x  8x  4 6x  6x 4x  8x  4 6x  6x

+ Cho biết kết quả của từng MTC: 12x(x-1)2

nhóm? 12x(x-1)2 : 4(x-1)2 =3x

+ Đưa ra đáp án để các nhóm 12x(x-1)2 : 6x(x-1) = 2(x-1)

kiểm tra lẫn nhau?

1 3x

2
4( x  1) MTC
10( x  1)
5

6 x ( x  1) MTC

HS : B1: Tìm MTC
+ Nêu các bước quy đồng mẫu
B2: Tìm thừa số phụ
thức nhiều phân thức?
B3: Nhân cả tử và mẫu với

thừa số phụ


GV: Gọi 2 em lên bảng thực hiện
HS trình bày ở phần ghi bảng
quy đồng ở ?2
HS nhận xét
+ Nhận xét bài làm từng bạn

+ Chữa và chốt phương pháp

GV: yêu cầu các nhóm làm ?3
HS hoạt động nhóm
+ Trình bày kết quả từng nhóm?

+ Chữa và chốt phương pháp quy

đồng mẫu thức các phân thức

Hoạt động 3

Củng cố ( 8 phút)

GV: 1. Nhắc lại các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức?

2. BT 18a,19b,c/43 sgk

GV chú ý HS : MTC gồm : - nhân tử bằng số là BCNN của các hệ số

.

- Luỹ thừa của biến có bậc cao nhất.IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PHÚT)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản