Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Chia sẻ: phalinh8

Mục tiêu Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚI/ Mục tiêu

 Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng
nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của
một hiệu, hiệu hai bình phương.

 Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính
nhẩm, tính hợp lý.

II/ Phương tiện dạy học :
SGK, phấn màu, bảng phụ bài 18 trang 11.

III/ Quá trình hoạt động trên lớp :

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ

 Sửa bài 15 trang 9

a/ ( x + y ) ( x + y) = x2 + xy + xy + y2
= x2 + 2xy + y2

b/ ( x – y ) ( x – y) = x2 – xy – xy + y2

= x2 – 2xy + y2

 Học sinh cùng tính với giáo viên

29 . 31 = ; 49 . 51 =

71 . 69 = ; 82 . 78 =

Sau khi tính, giáo viên kết luận : dù học sinh có
dùng máy tính cũng không tính nhanh bằng giáo
viên. Đó là bí quyết Dùng hằng đẳng thức.3/ Bài mới

Ghi bảng Hoạt động Hoạt động của
của HS GV

Hoạt động 1: Bình phương của một tổng

HS làm ?1
1/ Bình phương Cho hs làm ?1 và
của một tổng 1 HS Phát kết quả đọc dựa
hằng theo bài 15 trang 9
Với A, B là các biểu
biểu thức tuỳ ý, ta đẳng thức ?2 Phát biểu hằng
bằng lời.
có : đẳng thức trên
bằng lời.
(A + B)2 = A2 +
2AB + B2 Cần phân biệt
bình phương của
Áp dụng :
một tổng và tổng
a/ (x + 1)2 = x2 +
các bình phương
2x + 1 2
( a+ b)2  a2 + b2
2
=x +
Chia lớp thành ba
2x + 1
nhóm làm 3 câu :
b / x2 + 4x + 4 =
 Mời đại diện
(x)2 + 2.x.2 + (2)2
lên trình bày
=
 Các nhóm kiểm
(x + 2)2
tra lẫn nhau
c/ 512 = ( 50 + 1)2
Làm bài 17 trang
2
= 50 +
11
2.50.1 + 12
Nhận xét : Để tính
= 2500 +
bình phương của
100 + 1
một số tận cùng
= 2601
bằng chữ số 5 ta
d/ 3012 = (300 +
tính tích a( a+1)
1)2
rồi viết số 25 vào
2
= 300 +
bên phải.
2
2.300.1 +1

= 90000
+ 600 + 1

= 90601

Hoạt động 2 : Bình phương của một hiệu

Cho học sinh làm
HS là ?3
2/ Bình phương
của một hiệu ?3

[(a+ (-b)]2 = a2
Với A, b là các
+2.a.(-b) + (-b)2
biểu thức tuỳ ý,
ta có : Học sinh cũng có
( A - B ) 2 = A2 - thể tìm ra kết quả
2AB + B2 bằng cách
trên
nhân :
Ap dụng :
(a - b )(a - b)
a/ (x - 1)2 = x2 – 1 HS phát
2.x.1 + 12 biểu hằng ?4 Phát biểu hằng
đẳng thức. đẳng thức trên
= x2 -
bằng lời
2x + 1
Làm bài 18 Giáo viên đưa
b/ (2x – 3y)2 =
bảng phụ để học
(2x)2 – 2.2x.3y + trang 11
sinh điền vào
(3y)2

=
4x2 – 12xy +9y2

c/ 992 = (100 – 1)2

= 1002 –
2.100.1 + (-1)2

= 10000 –
200 + 1
= 9801

Hoạt động 3 : Hiệu hai bình phương

Cho học sinh tính
HS làm ?5
3/ Hiệu hai bình
?5 (a+ b )(a – b)
phương

Với A, b là các Hãy sử dụng hằng
biểu thức tuỳ ý, ta đẳng thức này để
có : tính các bài toán
mà đầu giờ gíao
A2 - B 2 = ( A + B )
viên đã cho để tìm
(A – B )
ra “bí quyết”
Áp dụng :
29.31 = (30-
a/ (x +1)(x- 1) =
1)(30+1) = 302 –
x2 – 12
12
=
x2 -1
= 899
b/ (x – 2y)(x + 2y)
..............................
2 2
= x –(2y)
?6 Phát biểu hằng
HS phát biểu đẳng thức trên
= x2 – 4y2 hằng đẳng bằng lời
thức
c/ 56 . 64 = (60 – Học sinh làm ?6
4)(60 + 4) trang 11
= 602 – Kết luận (x – 5)2 =
HS làm ?6
42 (5 – x)2
= 3600
– 16

= 3584

Làm bài 16 trang
11

a/ x2 + 4x + 4 = =
(x + 2)2

b/ 9x2 + y2 + 6xy
= 9x2 + 6xy + y2


= (3x + y)2
c/ 25a2 + 4b2 –
20ab = 25a2 –
20ab + 4b2


= (5a)2 – 2.5a.2b +
(2b)2


= (5a – 2b)2Hoạt động 4 : Hướng dẫn học ở nhà.- Về nhà học bài.

- Làm bài tập 16 trang 11.

- Chuẩn bị phần luyện tập trang 12.

V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản