Giáo án đạo đức lớp 2

Chia sẻ: Lo Quoc Lieu Lieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
255
lượt xem
28
download

Giáo án đạo đức lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được một số biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.Biết cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đạo đức lớp 2

 1.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi TUAÀN 1                         Ngaøy soaïn :  21/9/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 24 / 8 / 2009                         Đạo đức: BAØI 1 :HOÏC TAÄP SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (Tieát 1) I. MUÏC TIEÂU : - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå vaø í ch lôï i cuûa vieäc hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Bieát cuøng cha meï bieát laäp TGB hôïp lyù cho baûn thaân vaø thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu. - Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng t ình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp sinh hoïat ñuùng giôø. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Duïng cuï saém vai. HS : Vôû baøi taäp III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) - GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi :           a/ Giôùi thieäu baøi :  “Hoïc taäp sinh hoaït  ñuùng giôø”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoïat   ñoäng   1: Baøy   toû   yù kieán Muïc   tieâu: Hoïc   sinh   coù   yù   kieán   rieâng   vaø   baøy   - Caùc nhoùm thaûo luaän. toû   yù   kieán   tröôùc   caùc   - Ñaïi dieän töøng nhoùm t r ình baøy yù kieán. haønh ñoäng. - GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm theo t ình huoáng . - GV nhaän xeùt keát luaän : Laøm   hai   vieäc   cuøng   moät   luùc khoâng phaûi laø hoïc   - Caùc nhoùm saém vai. taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Trình baøy tröôùc lôùp. Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 2.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi * Hoïat   ñoäng  2 : Xöû   lyù   tình huoáng. Muïc tieâu : Hoïc sinh löïa   choïn   caùch   öùng   xöû   phuø   hôïp trong tình huoáng cuï   theå. - GV chia nhoùm vaø giao - Caùc nhoùm thaûo luaän. nhieäm vuï moãi nhoùm lö ïa - Trình baøy tröôùc lôùp. choïn caùch öùng xöû phuø - Nhaän xeùt nhoùm baïn hôïp, ñoùng vai theo t ình huoáng. - Nhaän xeùt keát luaän: Moãi   tình   huoáng   coù   theå   coù   nhieàu   caùch   öùng   xöû   chuùng ta neán bieát caùch   löïa   choïn   caùch   öùng   xöû   phuø hôïp nhaát. * Hoaït   ñoäng   3: Giôø   naøo   vieäc naáy. Muïc   tieâu : Giuùp   hoïc   sinh bieát coâng vieäc cuï   theå   caàn   laøm   vaø   thôøi   gian   thöïc   hieän   ñeå   hoïc   taäp,   sinh   hoaït   ñuùng   - GV giao hnieäm vuï thaûo giôø. l uaän cho töøng nhoùm. - GV nhaän xeùt keát luaän: Caàn   saép   xeáp   thôøi   gian   hôïp lyù ñeå ñuû thôøi gian   hoïc   taäp,   vui   chôi,   laøm   vieäc nhaø vaø nghæ ngôi. 4. Cuûng coá : (4 phuùt) - Chuùng ta caàn laøm gì cho hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø ? - GV nhaän xeùt. IV.        ng nèi tiÕ : (1 phuù t) HOAÏT ®é p -Nhaän xeùt-Xem laïi baøi-Laøm VBT --------------------------- - - - ------------------------------- Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 3.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi TUAÀN 2                         Ngaøy soaïn :  4/9/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 7 / 9 / 2009  Đạo đức BAØI 1 :HOÏC TAÄP SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU : - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå vaø ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Bieát cuøng cha meï bieát laäp TGB hôïp lyù cho baûn thaân vaø thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu. - Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp sinh hoïat ñuùng giôø. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Phieáu coù 3 maøu. HS : Vôû baøi taäp III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : O Å n   nh   (1 phuùt ) Haùt           1.        ñò  : 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) -Muoán hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø chuùng ta caàn phaûi laøm gì ?. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi : Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 4.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi            a/ Giôùi thieäu baøi :  “Hoïc taäp sinh hoaït   ñuùng giôø”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC *Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp. Muïc tieâu: HS baøy toû yù kieán,   thaùi  ñoä  cuûa mình veà   ích lôïi   cuûa  vieäc   hoïc  taäp  sinh  hoaït   -HS baøy toû yù kieán baèng caùc taám bìa : ñuùng giôø. -GV neâu laàn löôït ñoïc töøng yù taùn thaønh hay khoâng taùn thaønh. kieán. -Nhaän xeùt keát luaän: Hoïc   taäp   sinh   hoïat   ñuùng   giôø   coù   lôïi   cho   söùc   khoûe   vaø   vieäc   hoïc   taäp cuûa baûn thaân. *Hoaït  ñoäng 2: Haønh  ñoäng caàn   -Caùc nhoùm laøm vieäc. laøm. Muïc tieâu : Bieát  ích lôïi hoïc   -Caùc nhoùm ñính phieáu leân baûng. taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Y/C thaûo luaän nhoùm ghi vaøo -Thaûo luaän. phieáu. -Y/C caùc nhoùm trình baøy tröôùc -Ñaïi dieän trình baøy tröôùc lôùp. lôùp. -GV nhaän xeùt keát luaän: Caàn hoïc   taäp,   sinh   hoaït   ñuùng   giôø   -HS nhaêc laïi. giuùp ta thoaûi maùi hôn,... *Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän  Muïc   tieâu  :   HS   saép   xeáp   TGB   hôïp lyù. -GV giao nhieäm vuï, hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. -GV keát luaän : TGB   phuø   hôïp   giuùp   caùc   em   hoïc   taäp,   sinh   hoaït ñuùng giôø. *Keát luaän chung : Caàn   hoïc   taäp   sinh   hoaït   ñuùng   giôø   ñeå   ñaûm baûo söùc khoeû, hoïc haønh   tieán boä. 4.Cuûng coá : (4 phuùt) -Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø mang laïi lôïi ích gì ? Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 5.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi -GV nhaän xeùt. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt) - Nhaän xeùt- Xem la ï i baøi - Laäp TGB cho baûn t haân. -------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TUAÀN 3 Ngaøy soaï n : 11/ 9/ 2009 Ngaøy daï y : Thöù hai 14 / 9 / 2009 Đạo đức BAØ 2 : BI EÁT N AÄN LO I H ÃI VAØ SÖ A LO Û ÃI ( Ti eát 1) I. MUÏC TIEÂU : Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 6.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi - Bieát khi coù loãi thì neân nhaän loãi vaø söûa loãi , ñoàng thôøi bieát nhaéc baïn nhaän loãi vaø söûa loãi . Vì sao caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi - Reøn kó naêng thöïc haønh ñuùng vieäc söûa chöõa loãi laàm. - Giaùo duïc hoïc sinh coù t ính duõng caûm, t rung thöïc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Phieáu hoïc taäp, duïng cuï saém vai. HS : Vôû baøi taäp III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) - Muoán hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø chuùng ta caàn phaûi laøm gì ? - Kieåm tra VBT. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi :           a/ Giôùi thieäu baøi :  “Bieát nhaän loãi vaø  söõa loãi”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC *Hoaït  ñoäng 1 : Tìm hieåu,   15  ph phaân   tích   truyeän     Caùi   bình hoa. Muïc tieâu  : Hoïc sinh hieåu   -Thaûo luaän nhoùm ñöôïc yù nghóa truyeän. -GV keå chuyeän vaø neâu ñoâi, traû lôøi caâu hoûi. caâu hoûi. -Nhaän xeùt keát luaän : Bieát   nhaän   loãi   vaø   söõa   loãi   10  giuùp em mau tieán boä. ph *  ït   ñoäng    : Baøy toû yù -HS baøy toû yù kieán Hoa 2 taùn thaønh hay khoâng kieán, thaùi ñoä. Muïc tieâu  : Bieát baøy toû   taùn thaønh. -HS nhaéc laïi. yù kieán qua 2 tình huoáng. -GV neâu laàn löôït töøng tình huoáng -Nhaän xeùt keát luaän : Bieát nhaän vaø söûa loãi giuùp em mau tieán boä vaø ñöôïc moïi Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 7.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi ngöôøi yeâu meán.         4.Cuûng coá : (4 phuùt) -Vì sao caàn nhaän vaø söõa loãi khi coù loãi ? GV nhaän xeùt. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt) - Nhaän xeùt- Xem laï i baøi- Chuaån bò keå laï i 1 t röôøng hôïp em ñaõ nhaän vaø söõa loãi . -------------------------- - - - - ------------------------------- TUAÀN 4                         Ngaøy soaïn :  18/9/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 21 / 9 / 2009  Đạo đức BAØI 2 : BIEÁT NHAÄN LOÃI VAØ SÖÛA LOÃI (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát khi coù loãi thì neân nhaän loãi vaø söûa loãi, ñoàng thôøi bieát nhaéc baïn nhaän loãi vaø söûa loãi. - Reøn kó naêng thöïc haønh ñuùng vieäc söûa chöõa loãi laàm. - Giaùo duïc hoïc sinh coù tính duõng caûm, trung thöïc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Duïng cuï saém vai. Phieáu BT. HS : Vôû baøi taäp III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt           2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) -Bieát nhaän loãi vaø söõa loãi khi naøo ? -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.            3. Baøi môùi :           a/ Giôùi thieäu baøi :  “Bieát nhaän loãi vaø  söõa loãi”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC *Hoaït ñoäng 1:Ñoùng vai theo tình huoáng. Muïc tieâu : Giuùp hs löïa choïn vaø -Hs laøm caù nhaân. thöïc haønh bieát nhaän vaø söõa -Trình baøy tröôùc lôùp. loãi. -Nhoùm theo doõi. -GV phaùt phieáu giao vieäc theo Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 8.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi caùc  ì huoáng. t nh  ­ át uaän      ù  oãi bi át  Ke l : Khi co l   e nhaän   ­ ù c   nhoù m   t ûo   Ca ha vaø  öõa oãi l duõng  û m , ñaùng   l än. s l  aø  ca   ua khen. ­ aï Ñ i di än  nhoù m  l ân   e e *H oaï ñoäng  : Thaûo uaän. t  2    l t ì baøy  át  r nh  ke quaû. M uï i âu  : Bi át nhaéc baï  nhaän   c t e e n l ãivaø  öûa oãi o  s l. ­ V  chi  nhoùm  vaø  phaùt phi áu   G a e gi vi äc  heo  ì huoáng. ao  e t t nh  ­ át  uaän    àn  Ke l : Ca baøy  oû   ù   eán   t y ki cuûa  ì khi bò   öôøi khaù c  eåu   ­ m nh    ng   hi Vaøi H S  å     ke cho  û  ôùp   ca l nhaàm . cuøng  nghe  öõng  eäc  nh vi *H oaï ñoäng  : Töïleân  ä  t  3     i he m ì ñ aõ   nh  nhaän  vaø  öõa   s M uï teâu   G i ùp     aùnh   aù   c  i :  u HS ñ gi vaø   l ãio. l a  ï haønh    än  öï cho n  vi nha vaø  öûa oãi s l  t ø  nh  ö ki nghi äm   ûn haân. e ba t ­ C   S  öïleân  ä  ûn  haân. Y/ H t  i he ba t ­Khen   ôï   S    eát  ng i H bi nhaän   oãi vaø  l  söûa oãil. ­ haän  ùt  N xe khen  ôï. ng i Keát  uaän   l chung   Ai cuõng   ù     :    co khi m aéc  l ãi Ñ i àu  quan  t ï  l   o .  e ro ng aø phaûi bi át    e nhaän   oãi vaø  öûa  oãi l  s l, …         4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )           ­ ìsao  àn        V   ca nhaän  vaø  öõa oãikhicoù  oãi?  s l   l            ­ V            G nhaän  ùt xe . IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1  phuùt)           ­Nhaän xeùt­Xem laïi baøi­Laøm VBT ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 9.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi TUAÀN 5 Ngaøy soaï n : 25/ 9/ 2009 Ngaøy daï y : Thöù hai 28 / 9 / 2009 ĐẠO ĐỨC BAØI 3 : G Ï N G N , N AÊN N O AØ G G AÉP ( Ti eát 1) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã h oïc, choã chôi nhö theá naøo. - N eâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ goïn gaøng, ngaên naép ô û choã hoïc, choã chôi. - T höïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã hoïc, choã c hôi - T öï giaùc thöïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã h oïc, choã chôi. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : G V : Duïng cuï saém vai. Tranh. H S : Xem tröôùc baøi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt ) - Bieát nhaän loãi vaø söõa loãi mang laïi lôïi ích gì ? 3. Baøi môùi : Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 10.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi                    a/ Giôùi thieäu baøi :  “Goïn gaøng, ngaên  naép”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC *  Hoaït  ñoäng 1:  Hoaït caûnh  Ñoà   duøng ñeå ôû ñaâu ? Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   bieát   ñöôïc  lôïi   ích cuûa soáng  goïn   ­ ùc  Ca nhoùm   haûo   t gaøng, ngaên naép. l än, hoaï caûnh  ua   t  cho  caû  ôùp  l cuøng  xem . ­ V  âu  òch  ûn. G ne k ba ­ haän   ùt  át  uaän   Tính böøa   N xe ke l :  baõi   cuûa   baïn   Döông   khieán     nhaø cöûa loän xoän,… *Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhaän   ­ S  H quan  ùt sa . xeùt noäi dung tranh.    Muïc   tieâu  :   HS   phaân   bieät   ­ Laøm   eäc  heo  vi t nhoù m . goïn gaøng hay chöa goïn gaøng,   ­ ùc  Ca nhoùm   rì baøy. t nh  ngaên naép. ­ C   S  Y/ H quan  ùt  ranh  sa t . vaø  ao  eäm   ï ­   HS suy  ó,  ngh baøy  oû   ù   ty ­ V  a  G chi nhoùm   gi nhi vu ki án  ù  ân. e ca nha ­ haän  ùt  át uaän. N xe ke l *  Hoaït   ñoäng   3  :  öû   lí   tình   X huoáng. Muïc   tieâu  :   Bieát   ñeà   nghò   baøy   toû   yù   kieán   cuûa   mình   vôùi ngöôøi khaùc.  ­ V  neâu  t nh  huoáng  Y/  H S  baøy  G ì C t û   ù   eán. o y ki ­ át uaän    Ke l : Nga neân baøy toû yù   kieán cuûa mình, yeâu caàu moïi   ngöôøi, …          4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )            V ì sao  àn   ­  ca phaûi soáng     ngaên   ép,  ï   na go n gaøng   G V   ?  nhaän  ùt xe . IV.  HOAÏT  ÑOÄNG   NOÁI  TIEÁP:  (1  phuùt)   Nhaän  xeùt­Xem laïi  baøi­Laøm VBT           ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 11.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi TUAÀN 6                         Ngaøy soaïn :  2/10/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 5 / 10 / 2009  Đạo đức BAØI 3 : GOÏN GAØNG, NGAÊN NAÉP (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã h oïc, choã chôi nhö theá naøo. Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 12.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi         âu           ­ Ne ñöôïc ích  ôïi ûa  äc  öõ  ïn    l  cu vie gi go gaøng,  ngaên  ép   na ôû  choã  ïc,choã  ôi. ho   ch   ­ Thöïc hieän  öõ  ïn       gi go gaøng,  ngaên  ép    na ôû choã  ïc,choã   ho   chôi             öï giaùc  öïc hieän  öõ  ïn      ­ T   th   gi go gaøng,  ngaên  ép    na ôû choã  hoïc,choã  ôi.   ch II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :             ïng  ï saé m         GV : Du cu   vai.      VBT.   HS :   III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1  phuùt   Haùt )           2. Kieåm tra baøi cuõ : (4  phuùt)    Bieát  áng   ïn  ­ so go gaøng,  ngaên   ép   na mang   ïilôïiích  ì    la     g? Nhaä n  ùt,ñaùnh  ù. xe   gia            3. Baøi môùi :                    a/ Giôùi thieäu baøi :  “Goïn gaøng, ngaên  naép”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoaït  ñoäng 1: Ñoùng vai theo   tình huoáng. Muïc   Tieâu  :   Bieát   öùng   xöû   phuø   hôïp   ñeå   giöõ   nhaø   cöûa   ­ ùc   nhoù m   t ûo   Ca ha goïn gaøng, ngaên naép.. l än,   ém   . ua   sa vai ­ ì baøy  röôù c ôùp. Tr nh  t l ­ C   S  ém     heo  ì huoáng. Y/ H sa vait t nh  ­ haän  xeùt keát l än  :    neân   N ua Em coâng   moïi   ngöôøi   giöù   goïn     gaøng ngaên naép nôi ôû,… *Hoaït ñoäng 2 :  öïu lieân heä T  Muïc tieâu  : Kieåm tra vieäcHS   giöõ   goïn   gaøng,   ngaên   naép   ­ S  âu  ù   eán  èng   H ne y ki ba caùch  ô  ay. gi t choã hoïc, choã chôi. ­ V  neâu  t øng  vi äc  l G ö e aøm  goï   n gaøng, ngaên  ép.   na ­ V  G nhaän  ùt xe khen  ôï. ng i  ­ át   luaän   chung :  áng   goïn   Ke So gaøng, ngaên naép laøm cho nhaø   cuûa saïch ñeïp,…          4.Cuûng coá : ( phuùt4  )            Soáng      ­ ngaên  ép, goï gaøng  ù   ôï  ch  ì G V   na   n  co l i í g ?  nhaän   xeùt . IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt)  Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 13.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi Nhaän xeùt- Xem laïi baøi- HS bieát giöø gìn goïn gaøng, ngaén n aép. -------------------------- - - - - ------------------------------- TUAÀN 7 Ngaøy soaï n : 9/ 10/ 2009 Ngaøy daï y : Thöù hai 12 / 10 / 2009 Đạo đức BAØ 4 : CH I AÊM LAØ VI EÄC N AØ ( Ti eát 1) M H I. MUÏC TIEÂU : - T reû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng coâng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø, c ha meï. Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø - T ham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. - T öï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû n aêng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : G V : Tranh. Theû maøu. Duïng cuï saém vai. HS : VBT. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt ) : Bieát soáng goïn gaøng, ngaên naép mang laïi lôïi ích gì ? 3. Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm laøm vieäc nhaø” b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Phaân tích baøi thô “Khi meï vaéng nhaø” Muïc Tieâu : HS bieát moät taám göông chaêm laøm vieäc nhaø. -GV ñoïc baøi thô : Khi meï vaéng nhaø. -HS ñoïc laïi. -GV neâu caâu hoûi. -HS traû lôøi. -Nhaän xeùt keát luaän : Baïn nhoû laøm vieäc nhaø vì baïn thöông meï,… *Hoaït ñoäng 2 : Baïn laøm gì ? Muïc tieâu : Bieát laøm moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. -GV phaùt tranh cho caùc nhoùm. Y/C -Caùc nhoùm thaûo luaän, Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 14.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi caùc  ùm   âu  eân  ùc  eäc aøm   t ì baøy r c ôùp. nho ne t ca vi l rnh  t öôù l t ong r r t anh. ­ átl än. Ke  ua *Hoaï ñoäng  : Ñ i àu  t  3    e naøy  uùng    ñ hay sai  M uï teâu     coù   än  höùc  haùi ­  t ì  baøy  yù  ki án   c  i : HS  nha t t   HS rnh e ñoä  uùng  ôùicoâng  eäc  a  nh. ñ v  vi gi ñì baèng heû  aøu. t m ­ V  âu aàn öôï öøng  ù  eán. G ne l l tt y ki ­Nhaän  ùtkeátl än. xe    ua Keát uaän  l chung   : Tham   a aøm   eäc  gi l vi nhaø  phuø  hôï  vôùi khaû  naêng  l   p aø quyeàn  vaø  ån  än  ûa r û  . bo pha cu t e em          4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )      ­           Chaêm  aøm   eäc  l vi nhaø  ù  ôï ch  ì?  V  co l ií g   G nhaän  ùt xe . IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt)           ­Nhaän xeùt ­ Xem laïi baøi ­ HS bieát giuùp  cha meï laøm vieäc nhaø,… ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 15.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi TUAÀN 8                         Ngaøy soaïn :  16/10/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 19 / 10 /  2009  Ñaïo ñöùc BAØI 4 : CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ (Tieát2) I. MUÏC TIEÂU : - T reû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng coâng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø, c ha meï. Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø. - T ham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. - T öï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû n aêng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : G V : Duïng cuï saém vai. HS : VBT. III.  CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt )  H aù t            2 . K i åm  tra  baøi cu õ : (4 phuùt ) Vì sao caàn e p haûi chaêm laøm vieäc nhaø ?            3 . Baøi ôù i  m  :                    a/   Giôùi   thieäu   baøi   :   “Chaêm laøm vieäc  nhaø”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoaït ñoäng 1:  Töï lieân heä Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   nhìn   nhaän,   ñaùnh giaù  söï  tham  gia   -Trao ñoåi baïn cuøng laøm   vieäc   nhaø   cuûa   baûn   b aøn. Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 16.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi thaân. ­ S  raû  ôøi Ht l. ­ V  neâu  caâu  hoûiG V  nhaän  xeùt   G . ,   khen  ôï.ng i *Hoaït ñoäng 2 :  oùng vai Ñ  Muïc tieâu : HS bieát  öùng xöû   ­ Thaû o uaän  oùng  . l ñ vai ñuùng   trong   caùc   tình   huoáng   ­ ì baøy  röôùc ôùp. Tr nh  t l cuï theå. ­ V  a  G chi nhoùm   ao  ì huoáng. gi t nh  ­Keát luaän : Caàn laøm vieäc nhaø  ­ ù c   nhoùm   t ûo   Ca ha xong, môùi ñi chôi,… *Hoaït  ñoäng 3  : Troø chôi neáu   l än, t ì  baøy  t öôù c  ua r nh r l p. ôù thì.   Muïc   tieâu  :   HS   theå   hieän   ­ S  ôit H ch   heo  nhoùm . ñöôïc   traùch   nhieäm   cuûa   mình   vôùi coâng vieäc gia ñình. ­ V  öôùng  ãn  ùch  ôi Gh da ca ch . ­ haän  ùt   N xe , khen  ôï. ng i Keát   luaän   chung :  Tham   gia   laøm   vieäc   nhaø   phuø   hôïp   vôùi   khaû   naêng   laø   quyeàn   vaø   boån   phaän   cuûa treû em.          4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )      ­           Chaêm  aøm   eäc  l vi nhaø  ù  ôï ch  ì?  V  co l ií g   G nhaän  ùt xe . IV.  HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP:  (1  phuùt) Xem laïi baøi ­ HS bieát  giuùp cha meï laøm vieäc nhaø,… TUAÀN 9                         Ngaøy soaïn :  23/10/ 2009                           Ngaøy daïy :   Thöù hai 26 / 10 /  2009  Ñaïo ñöùc BAØI 5 : CHAÊM CHÆ  HOÏC TAÄP (Tieát 1) I. MUÏC TIEÂU :          ­ Neâ u     ñöôïc mo ät  á  åu  än    so bie hie chaê m   chæ   ïc  ho taäp.         át ñöôïc  ch  ôïi ûa  äc    ­ Bie   í l  cu vie chaê m  chæ   ïc taäp. ho               át ñöôïc          ­ Bie   chaê m  chæ   ïc  äp  ho ta laø  nhieä m   ï cuûa  ïc  vu   ho sinh.           Thöïc  än  ­  hie chaê m   chæ   ïc  äp  èng   ho ta ha ngaøy.  át  Bie nhaéc  ïn ba beø chaê m  chæ   ïc  äp  èng  ho ta ha ngaøy. Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 17.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : G V : Phieáu BT. Duïng cuï saém vai.m HS : Xem baøi tröôùc. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt )  Haùt            2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt ) Vì sao caàn p haûi chaêm laøm vieäc nhaø ?            3. Baøi môùi :           a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm chæ hoïc taäp”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC *  Hoaït  ñoäng 1:     Xöû  lí  tình   huoáng Muïc   Tieâu  :   HS   hieåu   ñöôïc   -HS thaûo luaän nhoùm. bieåu hieän cuï  theå  cuûa vieäc   - Trình baøy tröôùc lôùp. chaêm chæ hoïc taäp. -Thaûo luaän theo nhoùm. -Keát luaän : khi  ñang hoïc,  ñang   laøm baøi,.. *Hoaït   ñoäng   2  : Thaûo   luaän   - HS laøm caù nhaân. -Trình baøy tröôùc lôùp. nhoùm Muïc tieâu : HS bieát moät soá   bieåu   hieän   vaø   lôïi   ích   cuûa   vieäc chaêm chæ hoïc taäp. -GV phaùt phieáu baøi taäp. -Nhaän xeùt keát luaän : yù   A,   B,   -HS keå caù nhaân. D,Ñ *Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc   teá. Muïc tieâu : HS töï   ñaùnh giaù   baûn thaân  veà  vieäc töï  chaêm   chæ hoïc taäp. -GV yeâu caàu HS töï lieân heä baûn t haân vaø keå töøng vieäc cuï theå. -Nhaän xeùt, khen ngôïi.          4.Cuûng coá : (4 phuùt) - V ì sao caàn chaêm chæ hoïc taäp ? GV nhaän xeùt. TUAÀN 10                         Ngaøy soaïn :  30/10/ 2009                        Ngaøy daïy :   Thöù hai 2 / 11 / 2009  Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 18.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi Ñaïo ñöùc BAØI 5 : CHAÊM CHÆ  HOÏC TAÄP (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU :          - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc chaêm chæ hoïc taäp laø nhieäm vuï cuûa hoïc sinh. - Thöïc hieän chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. Bieát nhaéc baïn beø chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Duïng cuï saém vai.HS : VBT. III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :           1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt           2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) -Vì sao caàn phaûi chaêm chæ hoïc taäp? Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.            3. Baøi môùi :           a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm chæ hoïc taäp”           b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoaït ñoäng 1:   Ñoùng vai Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   coù   kyõ   naêng  öùng xöû  caùc tình huoáng   -HS thaûo luaän nhoùm. -Caùc nhoùm ñoùng vai. trong cuoäc soáng. -GV neâu tình huoáng SGK. -Keát luaän : HS caàn phaûi  ñi hoïc   ñeàu vaø ñuùng giôø. *Hoaït   ñoäng   2  : Thaûo   luaän   -Nhoùm thaûo luaän theo nhoùm Muïc tieâu : HS baøy toû  thaùi   phieáu. ñoä,   yù   kieán   lieân   quan   ñeán   -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy . chuaån möïc ñaïo ñöùc.. -GV phaùt phieáu baøi taäp. -Nhaän xeùt keát luaän. *Hoaït   ñoäng   3  : Phaân   tích   tieáu phaåm.. Muïc   tieâu  :   Giuùp   HS   ñaùnh   -Hs dieãn. giaù   haønh   vi   chaêm   chæ   hoïc   taäp vaø giaûi thích. -GV yeâu caàu HS dieãn tieåu phaåm do Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 19.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi GV höôùng daãn. -GV neâu caâu hoûi gôïi yù cho HS phaân tích tieåu phaåm. -Nhaän xeùt keát luaän : Giôø   ra   chôi,   daønh   cho   hs   vui   chôi   bôùt caêng thaúng,… Keát luaän chung : Chaêm chæ hoïc   taäp laø boån phaän cuûa ngöôøi   hoïc sinh,…          4.Cuûng coá : (4 phuùt) - Chaêm chæ hoïc taäp mang laïi lôïi ích gì? GV nhaän xeùt. ô --------------------------- - - - ------------------------------- Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 20.  Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2   Trêng TiÓu häc Hµm Nghi     TUAÀN 11 Ngaøy soaïn :  6/11/ 2009       Ngaøy daïy :   Thöù  hai 9/ 11 / 2009  ®¹o ®øc Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a häc k× I I­Môc tiªu:             ­ N¾ m ®î  c¸c bµ i ® ¹ ® øc ® ∙ äc. c o     h           ­V Ën dông nh÷ ng hi u bi t ® Ó ù c hi n kÜ   Ó Õ  th Ö n¨ng th ù c hi n quyÒ n vµ nghÜ a vô cña ngê i häc si . Ö nh ­ HS cã  th¸i ® é ph ï h î  v íi  tõ ng né i dung bµ i häc. p II­ChuÈn bÞ: PhiÕu th¶o luËn nhãm. III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu:  Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc  1­KiÓm tra bµi cò:    3’   ­ Hs tr¶ lêi. C©u hái: Nªu  Ých lîi cña  viÖc ch¨m chØ häc tËp? 2­Bµi míi:    30’     Giíi thiÖu ghi b¶ng. *  Ho¹t   ®éng   1:   Th¶o   luËn  ­   HS   c¸c   nhãm   nghe   GV   híng  theo nhãm ®«i:  dÉn vµ tham gia th¶o luËn.    ­ GV híng dÉn c¸c nhãm    ­   §¹i   diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh  th¶o luËn c¸c c©u hái vÒ  bµy. viÖc   thùc   hiÖn   häc   tËp   ­ C¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸  sinh   ho¹t   cña   HS   trong  viÖc lµm cña c¸c b¹n. cuéc sèng hµng ngµy ë nhµ  còng nh ë trêng.        ­   Khi   m¾c   lçi   cÇn   cã  th¸i  ®é  nh  thÕ  nµo? Em  ®∙  Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản