Giáo án đạo đức lớp 2

Chia sẻ: quoclieuyt

Nêu được một số biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.Biết cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu

Nội dung Text: Giáo án đạo đức lớp 2

 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 1
                        Ngaøy soaïn : 
21/9/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 24 / 8 / 2009 
                      
Đạo đức:
BAØI 1 :HOÏC TAÄP SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU :
- Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå vaø
í ch lôï i cuûa vieäc hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø.
- Bieát cuøng cha meï bieát laäp TGB hôïp lyù
cho baûn thaân vaø thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu.
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng t ình vôùi caùc
baïn bieát hoïc taäp sinh hoïat ñuùng giôø.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
GV : Duïng cuï saém vai.
HS : Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
- GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
- Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3. Baøi môùi :
          a/ Giôùi thieäu baøi :  “Hoïc taäp sinh hoaït 
ñuùng giôø”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoïat   ñoäng   1: Baøy   toû  
yù kieán
Muïc   tieâu: Hoïc   sinh   coù  
yù   kieán   rieâng   vaø   baøy   - Caùc nhoùm thaûo luaän.
toû   yù   kieán   tröôùc   caùc   - Ñaïi dieän töøng nhoùm
t r ình baøy yù kieán.
haønh ñoäng.
- GV chia nhoùm vaø giao
nhieäm vuï cho moãi nhoùm
theo t ình huoáng .
- GV nhaän xeùt keát luaän :
Laøm   hai   vieäc   cuøng   moät  
luùc khoâng phaûi laø hoïc   - Caùc nhoùm saém vai.
taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Trình baøy tröôùc lôùp.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
* Hoïat   ñoäng  2 : Xöû   lyù  
tình huoáng.
Muïc tieâu : Hoïc sinh löïa  
choïn   caùch   öùng   xöû   phuø  
hôïp trong tình huoáng cuï  
theå.
- GV chia nhoùm vaø giao - Caùc nhoùm thaûo luaän.
nhieäm vuï moãi nhoùm lö ïa - Trình baøy tröôùc lôùp.
choïn caùch öùng xöû phuø - Nhaän xeùt nhoùm baïn
hôïp, ñoùng vai theo t ình
huoáng.
- Nhaän xeùt keát luaän:
Moãi   tình   huoáng   coù   theå  
coù   nhieàu   caùch   öùng   xöû  
chuùng ta neán bieát caùch  
löïa   choïn   caùch   öùng   xöû  
phuø hôïp nhaát.
* Hoaït   ñoäng   3: Giôø   naøo  
vieäc naáy.
Muïc   tieâu : Giuùp   hoïc  
sinh bieát coâng vieäc cuï  
theå   caàn   laøm   vaø   thôøi  
gian   thöïc   hieän   ñeå   hoïc  
taäp,   sinh   hoaït   ñuùng  
- GV giao hnieäm vuï thaûo
giôø.
l uaän cho töøng nhoùm.
- GV nhaän xeùt keát luaän:
Caàn   saép   xeáp   thôøi   gian  
hôïp lyù ñeå ñuû thôøi gian  
hoïc   taäp,   vui   chôi,   laøm  
vieäc nhaø vaø nghæ ngôi.
4. Cuûng coá : (4 phuùt)
- Chuùng ta caàn laøm gì cho hoïc taäp sinh
hoaït ñuùng giôø ?
- GV nhaän xeùt.
IV.        ng nèi tiÕ : (1 phuù t)
HOAÏT ®é p
-Nhaän xeùt-Xem laïi baøi-Laøm VBT

--------------------------- - - - -------------------------------Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 2
                        Ngaøy soaïn : 
4/9/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 7 / 9 / 2009 

Đạo đức
BAØI 1 :HOÏC TAÄP SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU :
- Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå vaø ích lôïi cuûa
vieäc hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø.
- Bieát cuøng cha meï bieát laäp TGB hôïp lyù cho baûn
thaân vaø thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu.
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát
hoïc taäp sinh hoïat ñuùng giôø.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
GV : Phieáu coù 3 maøu.
HS : Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
O Å n   nh   (1 phuùt ) Haùt
          1. 
      ñò  :
2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
-Muoán hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø chuùng ta caàn phaûi
laøm gì ?.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3. Baøi môùi :

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
           a/ Giôùi thieäu baøi :  “Hoïc taäp sinh hoaït  
ñuùng giôø”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp.
Muïc tieâu: HS baøy toû yù kieán,  
thaùi  ñoä  cuûa mình veà   ích lôïi  
cuûa  vieäc   hoïc  taäp  sinh  hoaït   -HS baøy toû yù kieán
baèng caùc taám bìa :
ñuùng giôø.
-GV neâu laàn löôït ñoïc töøng yù taùn thaønh hay
khoâng taùn thaønh.
kieán.
-Nhaän xeùt keát luaän: Hoïc   taäp  
sinh   hoïat   ñuùng   giôø   coù   lôïi  
cho   söùc   khoûe   vaø   vieäc   hoïc  
taäp cuûa baûn thaân.
*Hoaït  ñoäng 2: Haønh  ñoäng caàn   -Caùc nhoùm laøm
vieäc.
laøm.
Muïc tieâu : Bieát  ích lôïi hoïc   -Caùc nhoùm ñính
phieáu leân baûng.
taäp sinh hoaït ñuùng giôø.
- Y/C thaûo luaän nhoùm ghi vaøo
-Thaûo luaän.
phieáu.
-Y/C caùc nhoùm trình baøy tröôùc -Ñaïi dieän trình baøy
tröôùc lôùp.
lôùp.
-GV nhaän xeùt keát luaän: Caàn hoïc  
taäp,   sinh   hoaït   ñuùng   giôø  
-HS nhaêc laïi.
giuùp ta thoaûi maùi hôn,...
*Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän 
Muïc   tieâu  :   HS   saép   xeáp   TGB  
hôïp lyù.
-GV giao nhieäm vuï, hs thaûo luaän
nhoùm ñoâi.

-GV keát luaän : TGB   phuø   hôïp  
giuùp   caùc   em   hoïc   taäp,   sinh  
hoaït ñuùng giôø.
*Keát luaän chung : Caàn   hoïc  
taäp   sinh   hoaït   ñuùng   giôø   ñeå  
ñaûm baûo söùc khoeû, hoïc haønh  
tieán boä.
4.Cuûng coá : (4 phuùt)
-Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø mang laïi lôïi ích gì ?

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
-GV nhaän xeùt.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt)
- Nhaän xeùt- Xem la ï i baøi - Laäp TGB cho baûn
t haân.
--------------------------
----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TUAÀN 3
Ngaøy soaï n :
11/ 9/ 2009
Ngaøy daï y : Thöù hai 14 / 9 / 2009
Đạo đức
BAØ 2 : BI EÁT N AÄN LO
I H ÃI VAØ SÖ A LO
Û ÃI ( Ti eát 1)
I. MUÏC TIEÂU :Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
- Bieát khi coù loãi thì neân nhaän loãi vaø
söûa loãi , ñoàng thôøi bieát nhaéc baïn nhaän loãi vaø
söûa loãi . Vì sao caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi
- Reøn kó naêng thöïc haønh ñuùng vieäc söûa
chöõa loãi laàm.
- Giaùo duïc hoïc sinh coù t ính duõng caûm,
t rung thöïc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
GV : Phieáu hoïc taäp, duïng cuï saém vai. HS :
Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
- Muoán hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø chuùng ta
caàn phaûi laøm gì ?
- Kieåm tra VBT. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3. Baøi môùi :
          a/ Giôùi thieäu baøi :  “Bieát nhaän loãi vaø 
söõa loãi”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TL HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
*Hoaït  ñoäng 1 : Tìm hieåu,  
15 
ph phaân   tích   truyeän     Caùi  
bình hoa.
Muïc tieâu  : Hoïc sinh hieåu  
-Thaûo luaän nhoùm
ñöôïc yù nghóa truyeän.
-GV keå chuyeän vaø neâu ñoâi, traû lôøi caâu hoûi.
caâu hoûi.
-Nhaän xeùt keát luaän : Bieát  
nhaän   loãi   vaø   söõa   loãi  
10 
giuùp em mau tieán boä.
ph

*  ït   ñoäng    : Baøy toû yù -HS baøy toû yù kieán
Hoa 2
taùn thaønh hay khoâng
kieán, thaùi ñoä.
Muïc tieâu  : Bieát baøy toû   taùn thaønh.
-HS nhaéc laïi.
yù kieán qua 2 tình huoáng.
-GV neâu laàn löôït töøng tình
huoáng
-Nhaän xeùt keát luaän : Bieát
nhaän vaø söûa loãi giuùp em
mau tieán boä vaø ñöôïc moïi

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
ngöôøi yeâu meán.
        4.Cuûng coá : (4 phuùt)
-Vì sao caàn nhaän vaø söõa loãi khi coù loãi ? GV nhaän
xeùt.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt)
- Nhaän xeùt- Xem laï i baøi- Chuaån bò keå laï i 1
t röôøng hôïp em ñaõ nhaän vaø söõa loãi .
-------------------------- - - - - -------------------------------

TUAÀN 4
                        Ngaøy soaïn : 
18/9/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 21 / 9 / 2009 
Đạo đức
BAØI 2 : BIEÁT NHAÄN LOÃI VAØ SÖÛA LOÃI (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU :
- Bieát khi coù loãi thì neân nhaän loãi vaø söûa loãi,
ñoàng thôøi bieát nhaéc baïn nhaän loãi vaø söûa loãi.
- Reøn kó naêng thöïc haønh ñuùng vieäc söûa chöõa loãi
laàm.
- Giaùo duïc hoïc sinh coù tính duõng caûm, trung thöïc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
GV : Duïng cuï saém vai. Phieáu BT.
HS : Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
          2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
-Bieát nhaän loãi vaø söõa loãi khi naøo ?
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
           3. Baøi môùi :
          a/ Giôùi thieäu baøi :  “Bieát nhaän loãi vaø 
söõa loãi”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
*Hoaït ñoäng 1:Ñoùng vai theo tình
huoáng.
Muïc tieâu : Giuùp hs löïa choïn vaø -Hs laøm caù nhaân.
thöïc haønh bieát nhaän vaø söõa -Trình baøy tröôùc lôùp.
loãi. -Nhoùm theo doõi.
-GV phaùt phieáu giao vieäc theo

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
caùc  ì huoáng.
t nh 
­ át uaän      ù  oãi bi át 
Ke l : Khi co l   e nhaän   ­ ù c   nhoù m   t ûo  
Ca ha
vaø  öõa oãi l duõng  û m , ñaùng   l än.
s l  aø  ca   ua
khen. ­ aï
Ñ i di än  nhoù m  l ân  
e e
*H oaï ñoäng  : Thaûo uaän.
t  2    l t ì baøy  át 
r nh  ke quaû.
M uï i âu  : Bi át nhaéc baï  nhaän  
c t e e n
l ãivaø  öûa oãi
o  s l.
­ V  chi  nhoùm  vaø  phaùt phi áu  
G a e
gi vi äc  heo  ì huoáng.
ao  e t t nh 
­ át  uaän    àn 
Ke l : Ca baøy  oû   ù   eán  
t y ki
cuûa  ì khi bò   öôøi khaù c  eåu   ­
m nh    ng   hi Vaøi H S  å  
  ke cho  û  ôùp  
ca l
nhaàm . cuøng  nghe  öõng  eäc 
nh vi
*H oaï ñoäng  : Töïleân  ä 
t  3     i he m ì ñ aõ  
nh  nhaän  vaø  öõa  
s
M uï teâu   G i ùp     aùnh   aù  
c  i :  u HS ñ gi vaø   l ãio.
l a  ï haønh    än 
öï cho n  vi nha vaø  öûa oãi
s l 
t ø  nh 
ö ki nghi äm   ûn haân.
e ba t
­ C   S  öïleân  ä  ûn  haân.
Y/ H t  i he ba t
­Khen   ôï   S    eát 
ng i H bi nhaän   oãi vaø 

söûa oãil.
­ haän  ùt 
N xe khen  ôï. ng i
Keát  uaän  
l chung   Ai cuõng   ù    
:    co khi
m aéc  l ãi Ñ i àu  quan  t ï  l  
o .  e ro ng aø
phaûi bi át 
  e nhaän   oãi vaø  öûa  oãi
l  s l,

        4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )
          ­ ìsao  àn 
      V   ca nhaän  vaø  öõa oãikhicoù  oãi? 
s l   l 
          ­ V 
          G nhaän  ùt xe .
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1  phuùt)
          ­Nhaän xeùt­Xem laïi baøi­Laøm VBT
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­­­­­­­­­­­­­­­
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 5
Ngaøy soaï n :
25/ 9/ 2009
Ngaøy daï y : Thöù hai 28 / 9 / 2009

ĐẠO ĐỨC
BAØI 3 : G Ï N G N , N AÊN N
O AØ G G AÉP ( Ti eát 1)
I. MUÏC TIEÂU :
- Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã
h oïc, choã chôi nhö theá naøo.
- N eâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ goïn gaøng, ngaên naép
ô û choã hoïc, choã chôi.
- T höïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã hoïc, choã
c hôi
- T öï giaùc thöïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã
h oïc, choã chôi.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
G V : Duïng cuï saém vai. Tranh.
H S : Xem tröôùc baøi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt )
- Bieát nhaän loãi vaø söõa loãi mang laïi lôïi ích gì ?
3. Baøi môùi :

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
                   a/ Giôùi thieäu baøi :  “Goïn gaøng, ngaên 
naép”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
*  Hoaït  ñoäng 1:  Hoaït caûnh  Ñoà  
duøng ñeå ôû ñaâu ?
Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   bieát  
ñöôïc  lôïi   ích cuûa soáng  goïn   ­ ùc  Ca nhoùm   haûo  
t
gaøng, ngaên naép. l än, hoaï caûnh 
ua   t  cho 
caû  ôùp 
l cuøng  xem .
­ V  âu  òch  ûn.
G ne k ba
­ haän   ùt  át  uaän   Tính böøa  
N xe ke l : 
baõi   cuûa   baïn   Döông   khieán    
nhaø cöûa loän xoän,…
*Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhaän  
­ S 
H quan  ùt sa .
xeùt noäi dung tranh. 
  Muïc   tieâu  :   HS   phaân   bieät   ­ Laøm   eäc  heo 
vi t nhoù m .
goïn gaøng hay chöa goïn gaøng,   ­ ùc  Ca nhoùm   rì baøy.
t nh 
ngaên naép.
­ C   S 
Y/ H quan  ùt  ranh 
sa t .
vaø  ao  eäm   ï ­   HS suy  ó, 
ngh baøy  oû   ù  
ty
­ V  a 
G chi nhoùm   gi nhi vu
ki án  ù  ân.
e ca nha
­ haän  ùt  át uaän.
N xe ke l
*  Hoaït   ñoäng   3  :  öû   lí   tình  
X
huoáng.
Muïc   tieâu  :   Bieát   ñeà   nghò  
baøy   toû   yù   kieán   cuûa   mình  
vôùi ngöôøi khaùc. 
­ V  neâu  t nh  huoáng  Y/  H S  baøy 
G ì C
t û   ù   eán.
o y ki
­ át uaän   
Ke l : Nga neân baøy toû yù  
kieán cuûa mình, yeâu caàu moïi  
ngöôøi, …
         4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )
           V ì sao  àn  
­  ca phaûi soáng  
  ngaên   ép,  ï  
na go n gaøng   G V  

nhaän  ùt
xe .
IV.  HOAÏT  ÑOÄNG   NOÁI  TIEÁP:  (1  phuùt)   Nhaän  xeùt­Xem laïi 
baøi­Laøm VBT          
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­­­­­­­­­­­­­­­
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 6
                        Ngaøy soaïn : 
2/10/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 5 / 10 / 2009 

Đạo đức
BAØI 3 : GOÏN GAØNG, NGAÊN NAÉP (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU :
- Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép ôû choã
h oïc, choã chôi nhö theá naøo.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
        âu  
        ­ Ne ñöôïc ích  ôïi ûa  äc  öõ  ïn 
  l  cu vie gi go gaøng,  ngaên  ép  
na
ôû  choã  ïc,choã  ôi.
ho   ch
  ­ Thöïc hieän  öõ  ïn 
     gi go gaøng,  ngaên  ép   
na ôû choã  ïc,choã  
ho  
chôi
            öï giaùc  öïc hieän  öõ  ïn 
    ­ T   th   gi go gaøng,  ngaên  ép   
na ôû choã 
hoïc,choã  ôi.
  ch
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
            ïng  ï saé m  
      GV : Du cu   vai.      VBT.
  HS :  
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1  phuùt   Haùt
)
          2. Kieåm tra baøi cuõ : (4  phuùt)
   Bieát  áng   ïn 
­ so go gaøng,  ngaên   ép  
na mang   ïilôïiích  ì   
la     g?
Nhaä n  ùt,ñaùnh  ù.
xe   gia
           3. Baøi môùi :
                   a/ Giôùi thieäu baøi :  “Goïn gaøng, ngaên 
naép”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoaït  ñoäng 1: Ñoùng vai theo  
tình huoáng.
Muïc   Tieâu  :   Bieát   öùng   xöû  
phuø   hôïp   ñeå   giöõ   nhaø   cöûa   ­ ùc   nhoù m   t ûo  
Ca ha
goïn gaøng, ngaên naép.. l än,   ém   .
ua   sa vai
­ ì baøy  röôù c ôùp.
Tr nh  t l
­ C   S  ém     heo  ì huoáng.
Y/ H sa vait t nh 
­ haän  xeùt keát l än  :    neân  
N ua Em
coâng   moïi   ngöôøi   giöù   goïn    
gaøng ngaên naép nôi ôû,…
*Hoaït ñoäng 2 :  öïu lieân heä
T
 Muïc tieâu  : Kieåm tra vieäcHS  
giöõ   goïn   gaøng,   ngaên   naép   ­ S  âu  ù   eán  èng  
H ne y ki ba
caùch  ô  ay.
gi t
choã hoïc, choã chôi.
­ V  neâu  t øng  vi äc  l
G ö e aøm  goï  
n
gaøng, ngaên  ép.
  na
­ V 
G nhaän  ùt xe khen  ôï.
ng i
 ­ át   luaän   chung :  áng   goïn  
Ke So
gaøng, ngaên naép laøm cho nhaø  
cuûa saïch ñeïp,…
         4.Cuûng coá : ( phuùt4  )
           Soáng 
    ­ ngaên  ép, goï gaøng  ù   ôï  ch  ì G V  
na   n  co l i í g ?  nhaän  
xeùt .
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt) 


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Nhaän xeùt- Xem laïi baøi- HS bieát giöø gìn goïn gaøng, ngaén
n aép.
-------------------------- - - - - -------------------------------
TUAÀN 7
Ngaøy soaï n :
9/ 10/ 2009
Ngaøy daï y : Thöù hai 12 / 10 /
2009

Đạo đức
BAØ 4 : CH
I AÊM LAØ VI EÄC N AØ ( Ti eát 1)
M H
I. MUÏC TIEÂU :
- T reû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng coâng
vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø,
c ha meï. Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø
- T ham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng.
- T öï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû
n aêng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
G V : Tranh. Theû maøu. Duïng cuï saém vai. HS : VBT.
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt ) : Bieát soáng
goïn gaøng, ngaên naép mang laïi lôïi ích gì ?
3. Baøi môùi :
a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm laøm vieäc nhaø”
b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: Phaân tích baøi thô “Khi
meï vaéng nhaø”
Muïc Tieâu : HS bieát moät taám göông
chaêm laøm vieäc nhaø.
-GV ñoïc baøi thô : Khi meï vaéng nhaø. -HS ñoïc laïi.
-GV neâu caâu hoûi. -HS traû lôøi.
-Nhaän xeùt keát luaän : Baïn nhoû laøm
vieäc nhaø vì baïn thöông meï,…
*Hoaït ñoäng 2 : Baïn laøm gì ?
Muïc tieâu : Bieát laøm moät soá vieäc
nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng.
-GV phaùt tranh cho caùc nhoùm. Y/C -Caùc nhoùm thaûo luaän,


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
caùc  ùm   âu  eân  ùc  eäc aøm   t ì baøy r c ôùp.
nho ne t ca vi l rnh  t öôù l
t ong r
r t anh.
­ átl än.
Ke  ua
*Hoaï ñoäng  : Ñ i àu 
t  3    e naøy  uùng   
ñ hay
sai
 M uï teâu     coù   än  höùc  haùi ­  t ì  baøy  yù  ki án  
c  i : HS  nha t t   HS rnh e
ñoä  uùng  ôùicoâng  eäc  a  nh.
ñ v  vi gi ñì baèng heû  aøu.
t m
­ V  âu aàn öôï öøng  ù  eán.
G ne l l tt y ki
­Nhaän  ùtkeátl än.
xe    ua
Keát uaän 
l chung   : Tham   a aøm   eäc 
gi l vi
nhaø  phuø  hôï  vôùi khaû  naêng  l  
p aø
quyeàn  vaø  ån  än  ûa r û  .
bo pha cu t e em
         4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )
     ­
          Chaêm  aøm   eäc 
l vi nhaø  ù  ôï ch  ì?  V 
co l ií g   G nhaän  ùt xe .
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1 phuùt)
          ­Nhaän xeùt ­ Xem laïi baøi ­ HS bieát giuùp 
cha meï laøm vieäc nhaø,…
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­­­­­­­­­­­­­­­
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 8
                        Ngaøy soaïn : 
16/10/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 19 / 10 / 
2009 
Ñaïo ñöùc
BAØI 4 : CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ (Tieát2)
I. MUÏC TIEÂU :
- T reû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng coâng
vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø,
c ha meï. Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø.
- T ham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng.
- T öï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû
n aêng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : G V : Duïng cuï saém vai. HS : VBT.
III.  CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt )  H aù t
           2 . K i åm  tra  baøi cu õ : (4 phuùt ) Vì sao caàn
e
p haûi chaêm laøm vieäc nhaø ?
           3 . Baøi ôù i  m  :
                   a/   Giôùi   thieäu   baøi   :   “Chaêm laøm vieäc 
nhaø”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoaït ñoäng 1:  Töï lieân heä
Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   nhìn  
nhaän,   ñaùnh giaù  söï  tham  gia   -Trao ñoåi baïn cuøng
laøm   vieäc   nhaø   cuûa   baûn   b aøn.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
thaân. ­ S  raû  ôøi
Ht l.
­ V  neâu  caâu  hoûiG V  nhaän  xeùt  
G . ,
 
khen  ôï.ng i
*Hoaït ñoäng 2 :  oùng vai
Ñ
 Muïc tieâu : HS bieát  öùng xöû   ­ Thaû o uaän  oùng  .
l ñ vai
ñuùng   trong   caùc   tình   huoáng   ­ ì baøy  röôùc ôùp.
Tr nh  t l
cuï theå.
­ V  a 
G chi nhoùm   ao  ì huoáng.
gi t nh 
­Keát luaän : Caàn laøm vieäc nhaø 
­ ù c   nhoùm   t ûo  
Ca ha
xong, môùi ñi chôi,…
*Hoaït  ñoäng 3  : Troø chôi neáu   l än, t ì  baøy  t öôù c 
ua r nh r
l p.
ôù
thì.
  Muïc   tieâu  :   HS   theå   hieän   ­ S  ôit
H ch   heo  nhoùm .
ñöôïc   traùch   nhieäm   cuûa   mình  
vôùi coâng vieäc gia ñình.
­ V  öôùng  ãn  ùch  ôi
Gh da ca ch .
­ haän  ùt  
N xe , khen  ôï.
ng i
Keát   luaän   chung :  Tham   gia   laøm  
vieäc   nhaø   phuø   hôïp   vôùi   khaû  
naêng   laø   quyeàn   vaø   boån   phaän  
cuûa treû em.
         4.Cuûng coá : ( phuùt 4  )
     ­
          Chaêm  aøm   eäc 
l vi nhaø  ù  ôï ch  ì?  V 
co l ií g   G nhaän  ùt xe .
IV.  HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP:  (1  phuùt) Xem laïi baøi ­ HS bieát 
giuùp cha meï laøm vieäc nhaø,…
TUAÀN 9
                        Ngaøy soaïn : 
23/10/ 2009                      
    Ngaøy daïy :   Thöù hai 26 / 10 / 
2009 
Ñaïo ñöùc
BAØI 5 : CHAÊM CHÆ  HOÏC TAÄP (Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU :
         ­ Neâ u  
  ñöôïc mo ät  á  åu  än 
  so bie hie chaê m   chæ   ïc 
ho
taäp.  
      át ñöôïc  ch  ôïi ûa  äc 
  ­ Bie   í l  cu vie chaê m  chæ   ïc taäp.
ho  
            át ñöôïc 
        ­ Bie   chaê m  chæ   ïc  äp 
ho ta laø  nhieä m   ï cuûa  ïc 
vu   ho
sinh.
          Thöïc  än 
­  hie chaê m   chæ   ïc  äp  èng  
ho ta ha ngaøy.  át 
Bie
nhaéc  ïn ba beø chaê m  chæ   ïc  äp  èng 
ho ta ha ngaøy.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
G V : Phieáu BT. Duïng cuï saém vai.m HS : Xem baøi tröôùc.
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt )  Haùt
           2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt ) Vì sao caàn
p haûi chaêm laøm vieäc nhaø ?
           3. Baøi môùi :
          a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm chæ hoïc taäp”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
*  Hoaït  ñoäng 1:     Xöû  lí  tình  
huoáng
Muïc   Tieâu  :   HS   hieåu   ñöôïc   -HS thaûo luaän nhoùm.
bieåu hieän cuï  theå  cuûa vieäc   - Trình baøy tröôùc lôùp.
chaêm chæ hoïc taäp.
-Thaûo luaän theo nhoùm.
-Keát luaän : khi  ñang hoïc,  ñang  
laøm baøi,..
*Hoaït   ñoäng   2  : Thaûo   luaän   - HS laøm caù nhaân.
-Trình baøy tröôùc lôùp.
nhoùm
Muïc tieâu : HS bieát moät soá  
bieåu   hieän   vaø   lôïi   ích   cuûa  
vieäc chaêm chæ hoïc taäp.
-GV phaùt phieáu baøi taäp.
-Nhaän xeùt keát luaän : yù   A,   B,  
-HS keå caù nhaân.
D,Ñ
*Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc  
teá.
Muïc tieâu : HS töï   ñaùnh giaù  
baûn thaân  veà  vieäc töï  chaêm  
chæ hoïc taäp.
-GV yeâu caàu HS töï lieân heä baûn
t haân vaø keå töøng vieäc cuï theå.
-Nhaän xeùt, khen ngôïi.
         4.Cuûng coá : (4 phuùt)
- V ì sao caàn chaêm chæ hoïc taäp ? GV nhaän xeùt.
TUAÀN 10
                        Ngaøy soaïn : 
30/10/ 2009                      
 Ngaøy daïy :   Thöù hai 2 / 11 / 2009 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Ñaïo ñöùc
BAØI 5 : CHAÊM CHÆ  HOÏC TAÄP (Tieát 2)
I. MUÏC TIEÂU :
         - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän chaêm chæ hoïc
taäp.
- Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp.
- Bieát ñöôïc chaêm chæ hoïc taäp laø nhieäm vuï cuûa hoïc
sinh.
- Thöïc hieän chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. Bieát
nhaéc baïn beø chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
GV : Duïng cuï saém vai.HS : VBT.
III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
          1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt
          2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
-Vì sao caàn phaûi chaêm chæ hoïc taäp? Nhaän xeùt,
ñaùnh giaù.
           3. Baøi môùi :
          a/ Giôùi thieäu baøi : “Chaêm chæ hoïc taäp”
          b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
* Hoaït ñoäng 1:   Ñoùng vai
Muïc   Tieâu  :   Giuùp   HS   coù   kyõ  
naêng  öùng xöû  caùc tình huoáng   -HS thaûo luaän nhoùm.
-Caùc nhoùm ñoùng vai.
trong cuoäc soáng.
-GV neâu tình huoáng SGK.
-Keát luaän : HS caàn phaûi  ñi hoïc  
ñeàu vaø ñuùng giôø.
*Hoaït   ñoäng   2  : Thaûo   luaän  
-Nhoùm thaûo luaän theo
nhoùm
Muïc tieâu : HS baøy toû  thaùi   phieáu.
ñoä,   yù   kieán   lieân   quan   ñeán   -Ñaïi dieän nhoùm trình
baøy .
chuaån möïc ñaïo ñöùc..
-GV phaùt phieáu baøi taäp.
-Nhaän xeùt keát luaän.
*Hoaït   ñoäng   3  : Phaân   tích  
tieáu phaåm..
Muïc   tieâu  :   Giuùp   HS   ñaùnh   -Hs dieãn.
giaù   haønh   vi   chaêm   chæ   hoïc  
taäp vaø giaûi thích.
-GV yeâu caàu HS dieãn tieåu phaåm do

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
GV höôùng daãn.
-GV neâu caâu hoûi gôïi yù cho HS phaân
tích tieåu phaåm.
-Nhaän xeùt keát luaän : Giôø   ra  
chôi,   daønh   cho   hs   vui   chôi  
bôùt caêng thaúng,…
Keát luaän chung : Chaêm chæ hoïc  
taäp laø boån phaän cuûa ngöôøi  
hoïc sinh,…
         4.Cuûng coá : (4 phuùt)
- Chaêm chæ hoïc taäp mang laïi lôïi ích gì? GV nhaän
xeùt.
ô
--------------------------- - - - -------------------------------
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
    TUAÀN 11
Ngaøy soaïn :  6/11/ 2009 
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 9/ 11 / 2009 
®¹o ®øc
Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a häc k× I
I­Môc tiªu:  
          ­ N¾ m ®î  c¸c bµ i ® ¹ ® øc ® ∙ äc.
c o     h
          ­V Ën dông nh÷ ng hi u bi t ® Ó ù c hi n kÜ  
Ó Õ  th Ö
n¨ng th ù c hi n quyÒ n vµ nghÜ a vô cña ngê i häc si .
Ö nh
­ HS cã  th¸i ® é ph ï h î  v íi  tõ ng né i dung bµ i häc.
p
II­ChuÈn bÞ:
PhiÕu th¶o luËn nhãm.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 1­KiÓm tra bµi cò:    3’  
­ Hs tr¶ lêi.
C©u hái: Nªu  Ých lîi cña 
viÖc ch¨m chØ häc tËp?
2­Bµi míi:    30’
    Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:   Th¶o   luËn  ­   HS   c¸c   nhãm   nghe   GV   híng 
theo nhãm ®«i:  dÉn vµ tham gia th¶o luËn.
   ­ GV híng dÉn c¸c nhãm    ­   §¹i   diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
th¶o luËn c¸c c©u hái vÒ  bµy.
viÖc   thùc   hiÖn   häc   tËp   ­ C¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 
sinh   ho¹t   cña   HS   trong  viÖc lµm cña c¸c b¹n.
cuéc sèng hµng ngµy ë nhµ 
còng nh ë trêng. 
      ­   Khi   m¾c   lçi   cÇn   cã 
th¸i  ®é  nh  thÕ  nµo? Em  ®∙ 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
t ùc hi n ®î  ® i u ® ã a? 
h Ö c Ò  ch
­ GV ® ¸nh gi  kÕ t l Ë n .
¸, u ­   HS   tr¶   lêi.   KÕt   hîp   liªn 
* Ho¹t  ®éng 2: Ho¹t   ®éng  hÖ b¶n th©n.
­ C¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
c¶ líp
­   §Ó   nhµ   cöa   ng¨n   n¾p, 
gän gµng em cÇn ph¶i lµm 
g×?
  ­   Em   ®∙   lµm   g×   ®Ó   ®å 
dïng, gãc häc tËp vµ  nhµ 
cöa gän gµng?
  ­ Ch¨m lµm viÖc nhµ  th× 
cã Ých lîi g×?
­ GV kÕt luËn.
3­ Cñng cè dÆn dß:     2’
­   GV   cñng   cè   bµi,   nhËn 
xÐt giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau

-------------------------- - - - - -------------------------------
    TUAÀN 12
Ngaøy soaïn :  13/11/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 16 / 11 / 2009 
®¹o ®øc
Quan t©m, gióp ®ì b¹n (tiÕt 1)
I­Môc tiªu: 
­ BiÕt  ®îc b¹n bÌ  cÇn ph¶i quan t©m, gióp  ®ì  lÉn 
nhau.
­ Nªu  ®îc mét vµi biÓu hiÖn cô  thÓ  cña viÖc quan 
t©m, gióp ®ì b¹n bÌ häc tËp, lao ®éng vµ sinh ho¹t h»ng 
ngµy.
­ BiÕt quan t©m gióp  ®ì  b¹n bÌ  vµ  nh÷ng viÖc lµm 
phï hîp víi kh¶ n¨ng.
­ Nªu  ®îc  ý  nghÜa cña viÖc quan t©m, gióp  ®ì  b¹n 
bÌ.
II­ChuÈn bÞ:
GiÊy khæ to, bót viÕt.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
  1­KiÓm   tra   bµi   cò:   
3’ ­ Hs tr¶ lêi.
H s  nªu   phÇ n   ghi   nh í   bµ i 
tr íc?
­ Hs nghe t×nh huèng.
2­Bµi míi:          30’
­   Hs   th¶o   luËn   theo   nhãm 
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t  ®éng 1:  Xö   lý   t×nh  ®«i.
+§Õn th¨m b¹n.
huèng.
­ Gv nªu t×nh huèng: Hµ  bÞ  +Mang   vë   cho   b¹n   muîn   ®Ó 
èm,   kh«ng   ®i   häc   ®îc.   Lµ  chÐp bµi…
­   §¹i   diÖn   c¸c   nhãm   tr¶ 
b¹n cña Hµ em sÏ lµm g×?
­   Gv   híng   dÉn   Hs   th¶o  lêi.
­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
luËn.
­   Gv   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña 
Hs.
­ Gv kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  NhËn   biÕt  ­ Hs nghe t×nh huèng.
c¸c   biÓu   hiÖn   cña   quam  ­   Hs   th¶o   luËn­   tr¶   lêi 
c©u hái.
t©m, gióp ®ì b¹n.
­ Gv ®a t×nh huèng yªu cÇu  ­ C¸c b¹n lµm sai. V×  nÕu 
phª   b×nh   qu¸   m¹nh,   cã  thÓ 
Hs th¶o luËn­ tr¶ lêi.
+   H¹nh   häc   kÐm   m«n   to¸n,  lµm b¹n buån, ch¶n n¶n.
tæng   kÕt   cuèi   n¨m   H¹nh  ­   C¸c   b¹n   cïng   c«   gi¸o 
®øng   cuèi   líp,   c¸c   b¹n  gióp   ®ì,   kÌm   cÆp   b¹n.   ®Ó 
trong   tæ   phª   b×nh   H¹nh.  b¹n häc tèt h¬n.
Theo   em   c¸c   b¹n   lµm   ®óng  ­ §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
hay sai?   Em sÏ  lµm g×   ®Ó  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
gióp H¹nh?
­ Gv tæng kÕt ý kiÕn hs.
­ Gv kÕt luËn.
3­ Cñng cè dÆn dß:   2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau: 
Thùc hµnh.


-------------------------- - - - - -------------------------------


    TUAÀN 13


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Ngaøy soaïn :  20/11/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 23 / 11 / 2009 

®¹o ®øc
   Quan t©m, gióp ®ì b¹n (tiÕt 2)
I­Môc tiªu:
­   BiÕt   ®îc   b¹n   bÌ   cÇn   ph¶i   quan   t©m,   gióp   ®ì   lÉn 
nhau.
­   Nªu   ®îc   mét   vµi   biÓu   hiÖn   cô   thÓ   cña   viÖc   quan 
t©m, gióp ®ì b¹n bÌ häc tËp, lao ®éng vµ sinh ho¹t h»ng 
ngµy.
­ BiÕt quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ vµ nh÷ng viÖc lµm phï 
hîp víi kh¶ n¨ng.
­ Nªu ®îc ý nghÜa cña viÖc quan t©m, gióp ®ì b¹n bÌ.
      ­ Gi¸o dôc HS cã hµnh vi quan t©m, gióp ®ì b¹n bÌ  
trong cuéc sèng hµng ngµy.
II­ChuÈn bÞ:
GiÊy khæ to, bót viÕt.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 1­KiÓm tra bµi cò:     4’  
Hs   nªu   phÇn   ghi   nhí   bµi  ­ Hs tr¶ lêi.
tríc?
2­Bµi míi:
Giíi   thiÖu­   ghi   b¶ng.  ­   Hs   nghe   phæ   biÕn   luËt 
ch¬i.
1’
* Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i: §óng  ­ Hs  chia thµnh c¸c ®éi.
­ Hs ch¬i thö.
hay sai. 12’
­ Gv chia thµnh mçi d∙y 1  ­   Hs   líp   ch¬i   nhiÖt   t×nh 
®óng   luËt.   Sau   khi   nghe 
®éi ch¬i.
c©u   hái   ®éi   nµo   gi¬   cê 
­ Gv phæ biÕn luËt ch¬i.
­ Gv ph¸t cê cho c¸c ®éi.  nhanh 
­ Gv híng dÉn hs ch¬i mÉu.
sÏ dµnh quyÒn tr¶ lêi.
­ Gv ®iÒu khiÓn líp.
­ Hs nhËn xÐt­ bæ sung.
­ Gv kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Liªn   hÖ  ­ Hs nghe híng dÉn.
­   Hs   kÓ   tríc   líp   nh÷ng 
thùc tÕ.   15’

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­   G v  yªu   cÇ u   hs  kÓ   nh÷ ng  viÖc lµm quan t©m, gióp  ®ì 
c© u  chuyÖ n   vÒ   quan   t m , b¹n bÌ cña m×nh.
© 
gi p  ® ì ¹n  b Ì cña m × nh.
ó  b ­ Hs liªn hÖ b¶n th©n.
­ G v t ng kÕ t ý ki n hs.
æ Õ ­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
­ G v kÕ t l Ë n .
u
­ Hs nªu l¹i néi dung bµi 
3­ Cñng cè dÆn dß:     3’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt  häc.
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.


- - - - -------------------------------
--------------------------
    TUAÀN 14
Ngaøy soaïn :  27/11/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 30 / 11 / 2009 
¬
®¹o ®øc
Gi÷ g×n trêng líp s¹ch ®Ñp (tiÕt 1)
I­Môc tiªu:
     ­ Nªu ®îc lîi Ých cña viÖc gi÷ g×n trêng líp s¹ch 
®Ñp. 
­   Nªu   ®îc   nh÷ng   viÖc   cÇn   lµm   ®Ó   gi÷   g×n   trêng   líp 
s¹ch ®Ñp.
      ­ HiÓu: Gi÷ g×n trêng líp s¹ch ®¹p lµ tr¸ch nhiÖm 
cña HS.
         ­ Gi¸o dôc HS biÕt thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô 
thÓ ®Ó gi÷ trêng líp s¹ch ®Ñp.
II­ChuÈn bÞ:
­ PhiÕu häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:   4’  
­Gv hái: Nªu sù  cÇn thiÕt  ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
cña viÖc quan t©m gióp  ®ì 


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
b¹n bÌ?
2­Bµi míi:
­ Hs tham quan trêng líp.
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng
*  Ho¹t   ®éng   1:  Tham   quan 
s©n   trêng,   líp   häc. 
­ Hs th¶o luËn, lµm phiÕu.
15’
­ Gv híng dÉn hs tham quan  ­   Hs   ®¹i   diÖn   nhãm   tr¶ 
s©n trêng, vên trêng, líp. lêi.
­ Gv yªu cÇu hs lµm phiÕu  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
häc tËp sau khi tham quan.
­ Gv tæng kÕt ý kiÕn hs.
­   Gv   kÕt   luËn:   C¸c     cÇn 
ph¶i   gi÷   g×n   trêng   líp  ­  Hs   chia  nhãm­   nghe   híng 
dÉn..
cho s¹ch ®Ñp.
*  Ho¹t  ®éng 2:  Nh÷ng  viÖc  ­ Hs th¶o luËn.
cÇn lµm    ®Ó  gi÷  g×n trêng 
Muèn   gi÷   trêng,   líp   s¹ch 
líp s¹ch ®Ñp.    13’
­   Gv   giao   nhiÖm   vô   ,   híng  ®Ñp   ta   lµm   mét   sè   viÖc 
sau:
dÉn hs th¶o luËn.
 Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷  ­  Kh«ng   vøt   r¸c   ra   trêng, 
líp.
trêng líp s¹ch ®Ñp.
­ Kh«ng b«i bÈn, vÏ bËy…
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt 
qu¶ th¶o luËn.
­ Gv tæng hîp ý kiÕn.
­Hs nhËn xÐt bæ sung.
­ Gv kÕt luËn.
­   Gv cho hs lµm  vÖ    sinh  ­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
líp 
3­ Cñng cè dÆn dß:      2’ ­ Hs ghi bµi.
­ NhËn xÐt giê häc­ghi bµi
­ ChuÈn bÞ bµi sau. 
- - - - -------------------------------
--------------------------

    TUAÀN 15
Ngaøy soaïn :  4/12/ 2009 
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 7 / 12 / 2009 
®¹o ®øc
  Gi÷ g×n trêng líp s¹ch ®Ñp ( tiÕt 2 )
I­Môc tiªu:
     ­ Nªu ®îc lîi Ých cña viÖc gi÷ g×n trêng líp s¹ch 
®Ñp. 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­   Nªu   ®îc   nh÷ng   viÖc   cÇn   lµm   ®Ó   gi÷   g×n   trêng   líp 
s¹ch ®Ñp.
      ­ HiÓu: Gi÷ g×n trêng líp s¹ch ®¹p lµ tr¸ch nhiÖm 
cña HS.
         ­ Gi¸o dôc HS biÕt thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô 
thÓ ®Ó gi÷ trêng líp s¹ch ®Ñp.
II­ChuÈn bÞ:
­ PhiÕu häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:     4’  
­Gv hái: Nh÷ng viÖc cÇn lµm  ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
®Ó   gi÷   g×n   trêng   líp   s¹ch 
®Ñp?
2­Bµi míi:
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng
* Ho¹t ®éng 1: NhËn xÐt hµnh  ­ Hs ®äc t×nh huèng.
vi        17’
­ Gv  nªu t×nh huèng vµ  yªu  ­   Hs   th¶o   luËn,   lµm 
phiÕu.
cÇu hs lµm phiÕu häc tËp .
+   T×nh   huèng:   B¹n   Lan,   HuÖ  ­ Sai, c¸c b¹n nªn vøt gi¸c 
ra cæng trêng ¨n kem. Sau ®ã  vµo thïng gi¸c.
­   §óng,   quÐt   dän   lµm   cho 
vøt gi¸c bõa b∙i. 
+ T×nh huèng 2:  H«m nay Mai  líp s¹ch ®Ñp, tho¸ng m¸t.
trùc   nhËt.   B¹n   ®Õn   sím   vµ  ­   Hs   ®¹i   diÖn   nhãm   tr¶ 
lêi.
quÐt dän s¹ch sÏ.
­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
­ Gv tæng kÕt ý kiÕn hs.
­ Gv kÕt luËn: C¸c  cÇn ph¶i 
gi÷  g×n trêng líp   cho s¹ch 
­  Hs  chia  3  ®éi­   nghe  h­
®Ñp.
*  Ho¹t  ®éng  2:  Ých   lîi   cña  íng dÉn..
viÖc gi÷  g×n trêng líp s¹ch  ­ Hs th¶o luËn.
®Ñp.          12’
Gi÷   trêng,   líp   s¹ch   ®Ñp 
­ Gv chia 3 ®éi.
­   Gv   giao   nhiÖm   vô   ,   híng  mang   l¹i   nhiÒu   Ých   lîi 
dÉn   hs   ch¬i   trß   ch¬i   :TiÕp  nh:
­   Lµm   cho   trêng,   líp 
søc.
 Hs ghi lîi Ých cña viÖc gi÷  s¹ch ®ep.
­ Hs ch¬i tÝch cùc.
trêng líp s¹ch ®Ñp.
­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
­ Gv tæ chøc cho hs ch¬i.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­ G v bi u d¬ ng ® éi ¬ i tè t. ­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
Ó  ch
­ G v kÕ t l Ë n .
u
­     G v  cho   hs  l m   vÖ    sinh 
µ
líp  ­ Hs ghi bµi.
3­ Cñng cè dÆn dß:       2’
­ NhËn xÐt giê häc­ghi bµi
­ ChuÈn bÞ bµi sau. 
    TUAÀN 16
Ngaøy soaïn :  11/12/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 14 / 12 / 2009 
®¹o ®øc
Gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng (tiÕt 1)
I­Môc tiªu:
­ Nªu vµ hiÓu ®îc lîi Ých cña viÖc gi÷ trËt tù, vÖ 
sinh n¬i c«ng céng.
­ Nªu ®îc nh÷ng viÖc cÇn lµm phï hîp víi løa tuæi ®Ó 
gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng.
­ Thùc hiÖn gi÷  trËt tù, vÖ  sinh  ë  trêng, líp,  ®êng 
lµng, ngâ xãm.
II­ChuÈn bÞ:
­ Tranh ¶nh, phiÕu ®iÒu tra.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:      4’  
­ Gv hái: Em lµm g× ®Ó gi÷  ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
g×n trêng líp  s¹ch ®Ñp?
2­Bµi   míi: 
28’
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  Quan   s¸t  ­  Hs   quan  s¸t  tranh­   th¶o 
luËn
tranh vµ bµy tá th¸i ®é.
­ Gv ph¸t phiÕu, nªu t×nh 
huèng,   yªu   cÇu   hs   th¶o 
­ Nam lµm nh  thÕ  lµ   ®óng. 
luËn.
+   T×nh   huèng   1:   Nam   xÕp  V× lµm thÕ sÏ  gi÷   trËt tù 
hµng   lÇn   lît   mua   vÐ   vµo  tríc quÇy b¸n vÐ.
­   H¶i   vµ   c¸c   b¹n   lµm   thÕ 
xem  phim.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
+ §i häc vÒ , H¶i kh«ng vÒ   lµ   sai.   V×   lßng   ®êng   lµ 
ngay m µ ñ  c¸c  b ¹n  ch¬ i ® ¸ lèi ®i cña xe cé.
 r  
bãng díi  l ßng  ®êng. ­  §¹i  diÖn   nhãm   lªn   tr×nh 
­   G v  t ng   kÕ t:   C Ç n   ph¶i  bµy kÕt qu¶.
æ
gi   g× n  trË t   tù ,   vÖ   si   ­ Hs nh©n xÐt, bæ sung.
÷ nh
n¬ i  c«ng céng.
*  Ho¹t  ®éng 2:  Xö  lÝ  t×nh 
­   Hs   ®äc   t×nh   huèng   trªn 
huèng.
­   Gv   yªu   cÇu   hs   quan   s¸t  b¶ng líp.
t×nh huèng trªn b¶ng, th¶o  ­ Hs th¶o luËn theo nhãm.
­ §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
luËn, tr¶ lêi.
­ Hs nhËn xÕt, bæ sung.
­   Gv   tæng   kÕt   l¹i   c¸c   ý  ­ Hs nªu phÇn ghi nhí .
kiÕn cña hs.
­ Hs vÒ nhµ ®iÒu tra.
­ Gv kÕt luËn.
­ Gv liªn  hÖ thùc tÕ.
­ Hs ghi bµi.
­ Gv ph¸t phiÕu ®iÒu tra.
3­ Cñng cè dÆn dß:    3’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau. 

-------------------------- - - - - -------------------------------
    TUAÀN 17
Ngaøy soaïn :  18/13/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 21 / 12 / 2009 
®¹o ®øc
Gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng (tiÕt 2)
I­Môc tiªu:
­ Nªu vµ hiÓu ®îc lîi Ých cña viÖc gi÷ trËt tù, vÖ 
sinh n¬i c«ng céng.
­ Nªu ®îc nh÷ng viÖc cÇn lµm phï hîp víi løa tuæi ®Ó 
gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng.
­ Thùc hiÖn gi÷  trËt tù, vÖ  sinh  ë  trêng, líp,  ®êng 
lµng, ngâ xãm.
II­ChuÈn bÞ:   ­ Tranh ¶nh, phiÕu ®iÒu tra.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:     4’  
­   Gv   hái:     Ých   lîi   cña  ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
viÖc   gi÷   trËt   tù   vÖ   sinh 
n¬i c«ng céng?
2­Bµi míi:            29’
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t  ®éng 1:  B¸o c¸o kÕt 
­ Mét sè  Hs lªn b¸o c¸o kÕt 
qu¶ ®iÒu tra.
­   Gv   yªu   cÇu   mét   vµi   Hs  qu¶ ®iÒu tra sau 1 tuÇn.
lªn   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ®iÒu  ­ Hs trao ®æi, nhËn xÐt, gãp 
ý kiÕn.
tra.
­   Gv   tæng   kÕt   l¹i   c¸c   ý  ­ Hs l¾ng nghe nhËn xÐt.
­ Hs liªn hÖ thùc tÕ. 
kiÕn cña Hs.
­   Gv   nhËn   xÐt   vÒ   b¸o   c¸o 
cña   Hs   vµ   nh÷ng   ý   kiÕn 
 
®ãng gãp cña c¶ líp.
­   Hs   nghe   phæ   biÕn   luËt 
­ Gv kÕt luËn.
*   Ho¹t   ®éng   2:   Trß   ch¬i“Ai  ch¬i.   Mçi   d∙y   thµnh   lËp   1 
®éi ch¬i.
®óng, ai sai”.
­ Hs ch¬i mÉu.
­ Gv phæ biÕn luËt ch¬i.
­   Gv   tæ   chøc   cho   Hs   ch¬i  ­   C¶   líp   ch¬i   ®óng   luËt, 
tÝch cùc.
mÉu.
­   Gv   tæ   chøc   cho   c¶   líp  ­   §éi   th¾ng   cuéc   nhËn   phÇn 
thëng.
ch¬i.
­ Gv nhËn xÐt.
­ Gv ph¸t phÇn thëng cho ®éi  ­ Hs liªn hÖ thùc tÕ.
th¾ng cuéc.
­   Gv   kÕt   luËn,   liªn     hÖ 
­ Hs  ®äc t×nh huèng, suy nghÜ 
thùc tÕ.
*Ho¹t  ®éng3:   TËp   lµm   híng  trong 2 phót.
­ Hs lªn b¶ng tr×nh bµy.
dÉn viªn.
­ Gv  ®Æt ra t×nh huèng­yªu  ­ Hs nhËn xÐt.
cÇu Hs suy nghÜ tr×nh bµy. ­ Hs ghi bµi.
­ Gv híng dÉn, bæ sung.
­ Gv nhËn xÐt.
3­ Cñng cè dÆn dß:    2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.  
-------------------------- - - - - -------------------------------


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
    TUAÀN 18
Ngaøy soaïn :  25/12/ 
2009                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 28 / 12 / 2009 
  ®¹o ®øc
Thùc hµnh kÜ n¨ng cuèi häc k× I

I­Môc tiªu:
                      
­ N¾ m ®î  m ét è  bµ i ® ¹ ® øc ® ∙ äc trong  häc k×  I.
c  s o     h
­ VËn dông vµ  t ùc hµnh kÜ  n¨ng, hi u  ®î  quyÒ n vµ  tr¸ch  
h Ó c
nhi m cña ngêi häc si
Ö nh.
­ G i  dôc hs cã  th¸i ® é
¸o  ph ï h î  v íi  tõ ng né i dung.
p
II­ChuÈn bÞ:
­ Vë bµi tËp §¹o ®øc.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
3.1­ Ho¹t ®éng 1:        5’
   HS nªu tªn c¸c bµi ®¹o ®øc ®∙ häc trong häc k× I.
3.2­ Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS «n luyÖn kÜ n¨ng ®∙ häc.
  * GV cho HS th¶o luËn theo nhãm 4 theo c¸c néi dung: 
(Mçi nhãm th¶o luËn 2 néi dung).
    + ViÖc thùc hiÖn häc tËp sinh ho¹t ®óng giê.
    + Thùc hµnh nhËn lçi vµ söa lçi khi m×nh m¾c lçi.
    + C¸ch s¾p xÕp ®å dïng häc tËp, t trang ë nhµ vµ ë líp 
cã gän gµng, ng¨n n¾p kh«ng.
    + ë gia ®×nh ®∙ biÕt gióp ®ì bè mÑ cha?
    + Thùc hiÖn viÖc häc tËp ë líp vµ ë nhµ nh thÕ 
nµo, ®∙ ch¨m chØ cha?....
­ GV quan s¸t, hç trî HS nhãm cßn lóng tóng.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­ §¹i di n c¸c nhãm tr× nh bµy.
Ö
­ C¶ lí  vµ GV nhËn xÐ t, trao  ® æ i Ò  vi c th ù c hµnh 
p  v Ö
c¸c kÜ  n¨ng ® ∙ äc cña HS.
 h
­ GV kÕ t l Ë n , ® ¸nh gi  vi c th ù c hi n cña HS.
u ¸ Ö Ö
3.3­ Cñng cè­ dÆn dß:       3’
 ­ GV cïng HS cñng cè bµi, GV nhËn xÐt giê häc.
 ­ DÆn dß HS thùc hiÖn tèt c¸c kÜ n¨ng ®∙ häc.


-------------------------- - - - - -------------------------------
    TUAÀN 19
  Ngaøy soaïn :  8/1/ 
2010                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 11 / 1 / 2010 

Tr¶ l¹i cña r¬i (tiÕt 1)
I­Môc tiªu:
­ BiÕt khi nhÆt  ®îc cña r¬i cÇn t×m c¸ch tr¶ l¹i 
cho ngêi mÊt. 
­ BiÕt tr¶ l¹i cña r¬i cho ngêi mÊt lµ thËt thµ, sÏ 
®îc mäi ngêi quý träng.
­   Quý   träng   nh÷ng   ngêi   thËt   thµ,   kh«ng   tham   cña 
r¬i;  ®ång t×nh  ñng hé  vµ  noi g¬ng nh÷ng hµnh vi kh«ng 
tham cña r¬i.
II­ChuÈn bÞ:
PhiÕu häc tËp, c¸c m¶nh b×a.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 1­KiÓm tra bµi cò:  
­ Gv hái:  Ých lîi cña viÖc  ­ Hs tr¶ lêi c©u hái.
gi÷   trËt   tù,   vÖ   sinh   n¬i 
c«ng céng?
2­Bµi míi:
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  Ph©n   tÝch  ­   Mét   nhãm   hs   tr×nh   bµy 
tiÓu phÈm.
t×nh huèng.
­   Gv   yªu   cÇu   mét   nhãm   hs  ­ Hs th¶o luËn theo nhãm.
tr×nh   bµy   tiÓu   phÈm   ®∙  ­ Hs ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn 
s¾m vai.
chu©nt bÞ.
­ Gv híng dÉn hs th¶o luËn  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
.
­   Gv   nhËn   xÐt­   ®a   ra   ®¸p 
­   Hs   nhËn   phiÕu,   th¶o 
¸n ®óng.
­ Gv kÕt luËn: Khi nhÆt  ®­ luËn, lµm phiÕu.
îc   cña   d¬i,   cÇn   tr¶   l¹i  PhiÕu häc tËp
§¸nh dÊu + vµo tríc ý kiÕn 
ngêi ®¸nh mÊt.
*  Ho¹t   ®éng   2:  NhËn   xÐt  em cho lµ ®óng.
  a­   Tr¶   l¹i   cña   r¬i   lµ 
ho¹t ®éng
­   Gv   ph¸t   phiÕu   häc   tËp  thËt thµ, tèt bông.
  b­   Tr¶   l¹i   cña   r¬i   lµ 
cho c¸c nhãm.
ngèc nghÕch.
­ Gv quan s¸t – híng dÉn.
  c­   ChØ   tr¶   l¹i   cña   d¬i 
khi mãn ®å ®ã cã gi¸ trÞ.
­   Hs   c¸c   nhãm   tr×nh   bµy 
kÕt qu¶.
­ Hs nhËn xÐt, bæ sung.
­   Gv   nhËn   xÐt   ý   kiÕn   cña  ­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
hs.
­ Hs ghi bµi.
­ Gv kÕt luËn.
3­ Cñng cè dÆn dß:
­ NhËn xÐt giê häc­ghi bµi
­ ChuÈn bÞ bµi sau.


-------------------------- - - - - -------------------------------    TUAÀN 20

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
  Ngaøy soaïn :  15/1/ 
2010                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 18 / 1 / 2010 
Tr¶ l ¹ i cña r¬i  (T i t 2)
Õ
I­Môc tiªu:
­ BiÕt khi nhÆt  ®îc cña r¬i cÇn t×m c¸ch tr¶ l¹i 
cho ngêi mÊt. 
­ BiÕt tr¶ l¹i cña r¬i cho ngêi mÊt lµ thËt thµ, sÏ 
®îc mäi ngêi quý träng.
­   Quý   träng   nh÷ng   ngêi   thËt   thµ,   kh«ng   tham   cña 
r¬i;  ®ång t×nh  ñng hé  vµ  noi g¬ng nh÷ng hµnh vi kh«ng 
tham cña r¬i.
II­ ChuÈn bÞ:  
                      PhiÕu häc tËp, c¸c m¶nh b×a.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 1­KiÓm tra bµi cò:    4’  
­ G v há i  N ªu phÇ n ghi nh í  ­ Hs tr¶ lêi c©u hái.
:
gi  tr í
ê c.
2­ Bµi míi:     29’  
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t  ®éng 1:  §äc vµ  t×m 
hiÓu   truyÖn:   “ChiÕc   vÝ  ­ Hs nghe c©u chuyÖn.
­ Hs th¶o luËn theo nhãm.
r¬i.”
­ Hs   ®¹i  diÖn  nhãm   tr¶  lêi 
­ Gv ®äc c©u chuyÖn.
­ Gv ph¸t phiÕu th¶o luËn  c©u hái.
­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
cho c¸c nhãm.
­ Gv híng dÉn hs th¶o luËn 
.
­   Gv   nhËn   xÐt­   ®a   ra   ®¸p 
¸n ®óng.
­Gv kÕt luËn: Khi nhÆt  ®îc 
cña r¬i, cÇn tr¶ l¹i ngêi  ­   Hs   kÓ   l¹i   mét   sè   c©u 
chuyÖn   su   tÇm   hoÆc   cña   b¶n 
®¸nh mÊt.
th©n vÒ tr¶ l¹i cña r¬i.
* Ho¹t ®éng 2: Gv  yªu cÇu  ­ Hs nhËn xÐt, bæ sung.
hs   kÓ   l¹i   mét   sè   c©u 
chuyÖn su tÇm hoÆc cña b¶n  ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
th©n vÒ tr¶ l¹i cña r¬i.
­   Gv   nhËn   xÐt,   ®a   ra   ý 
kiÕn ®óng.
­ Gv biÓu d¬ng nh÷ng hs cã  Hs ghi bµi.
hµnh vi tr¶ l¹i cña r¬i.
­ Gv kÕt luËn.
3­ Cñng cè dÆn dß:     2’
­ NhËn xÐt giê häc­ghi bµi
­ ChuÈn bÞ bµi sau.

-------------------------- - - - - -------------------------------
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
    TUAÀN 21
  Ngaøy soaïn :  22/1/ 
2010                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 25 / 1 / 2010 
BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ (tiÕt 1)
I­Môc tiªu:
­ BiÕt mét sè yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù.
­ Bíc  ®Çu biÕt  ®îc  ý  nghÜa cña viÖc sö  dông nh÷ng lêi 
yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sö.
­   BiÕt   sö   dông   lêi   yªu   cÇu,   ®Ò   nghÞ   phï   hîp   trong 
c¸c t×nh huèng ®¬n gi¶n, thêng gÆp h»ng ngµy.
­ M¹nh d¹n khi nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp 
trong c¸c t×nh huèng thêng gÆp h»ng ngµy.
II­ ChuÈn bÞ:
­ T×nh huèng cho hs chuÈn bÞ tríc, phiÕu  häc tËp.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:   4’  
­  Gv   yªu   cÇu   hs   nªu   bµi  2 hs tr¶ lêi.
häc tríc.
2­Bµi míi:      29’
­   2   Hs   ®ãng   vai   theo   t×nh 
 Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  Quan   s¸t  huèng cho tríc.
­ Hs nghe vµ  th¶o luËn c©u 
mÉu hµnh vi.
­   Gv   gäi   2   hs   lªn   b¶ng  hái.
®ãng   kÞch   theo   t×nh   huèng  ­ Hs tr¶ lêi c©u hái.
­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
®∙ cho.
  Tan häc, trêi ma to. Ngäc 
quªn kh«ng mang ¸o ma. Ngäc 
nãi víi Hµ: B¹n lµm  ¬n cho  ­ Hs liªn hÖ thùc tÕ.
m×nh ®i chung ¸o ma víi.
­ Gv hái.
­ Hs ®äc t×nh huèng.
­ Gv kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  §¸nh   gi¸  ­ Hs chia nhãm­ th¶o luËn.
­ Hs  ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi 
hµnh vi
­ Gv ph¸t phiÕu­ híng dÉn  c©u hái.
th¶o luËn theo nhãm.
­   Gv   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
hs. ­   Hs   ®äc   t×nh   huèng­   tù 
­ G v kÕ t l Ë n .
u viÕt ra giÊy.
*Ho¹t ® éng 3: TËp nãi l i ® Ò ­ Hs thùc hµnh ®ãng vai nãi 
ê  
nghÞ, yªu cÇu. lêi ®Ò nghÞ yªu cÇu.
­ G v hí  dÉn cho hs vi t  ­ Hs theo dâi nhËn xÐt.
ng Õ
l i   ® Ò  nghÞ   cña   m × nh  ra  
ê
gi y.
Ê ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
­ G v quan s¸t söa sai. ­ Hs ghi bµi.
­ GV kÕ t l Ë n .
u
­   G v  cho   hs  ® äc  phÇ n  ghi 
nh í .
3­ Cñng cè dÆn dß:      2’
­ NhËn xÐt giê häc­ghi bµi
­ ChuÈn bÞ bµi sau.
- - - - -------------------------------
--------------------------

    TUAÀN 22
  Ngaøy soaïn :  28/1/ 
2010                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 1 / 2 / 2010 
    BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ (tiÕt 2)
I­Môc tiªu:
­ BiÕt mét sè yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù.
­ Bíc  ®Çu biÕt  ®îc  ý  nghÜa cña viÖc sö  dông nh÷ng lêi 
yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sö.
­   BiÕt   sö   dông   lêi   yªu   cÇu,   ®Ò   nghÞ   phï   hîp   trong 
c¸c t×nh huèng ®¬n gi¶n, thêng gÆp h»ng ngµy.
­ M¹nh d¹n khi nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp 
trong c¸c t×nh huèng thêng gÆp h»ng ngµy.
II­ChuÈn bÞ: ­ T×nh huèng cho hs chuÈn bÞ tríc, phiÕu 
häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
1­KiÓm tra bµi cò:    4’  
­  Gv   yªu   cÇu   hs   nªu   bµi  2 hs tr¶ lêi.
häc tríc.
2­Bµi míi:     29’
Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
* Ho¹t ®éng 1: Bµy tá  th¸i  ­     Hs   lµm   viÖc   c¸   nh©n 
trªn phiÕu häc tËp.
®é.
­   Gv   ph¸t   phiÕu   häc   tËp  + ChØ cÇn nãi lêi yªu cÇu, 
®Ò nghÞ víi ngêi lín tuæi.
cho hs. 
+   Víi   b¹n   bÌ   ngêi   th©n 
­ Yªu cÇu hs ý kiÕn 1
­   Yªu   cÇu   hs   bµy   tá   th¸i  chóng ta kh«ng cÇn nãi lêi 
®é   ®ång   t×nh   hoÆc   kh«ng  ®Ò nghÞ, ….
®ång   t×nh.   Vµi   HS   gi¶i  ­ Hs tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ 
thÝch   lÝ   do   sù   lùa   chän  thΠmµu t¬ng øng.
­ Hs nhËn xÐt, bæ sung.
cña m×nh.

­ Hs liªn hÖ.

­ Hs líp nghe vµ nhËn xÐt.
­ Gv kÕt luËn ý ®óng.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Liªn   hÖ 
thùc tÕ 
­   Gv   yªu   cÇu   hs   tù   kÓ   1 
vµi   trêng   hîp   em   ®∙   biÕt  ­   Hs   l¾ng   nghe   gi¸o   viªn 
hoÆc kh«ng biÕt nãi lêi ®Ò  híng dÉn ch¬i.
­ Hs ch¬i theo híng dÉn.
nghÞ.
­   Khen   ngîi   nh÷ng,   hs   ®∙ 
biÕt thùc hiÖn bµi häc
*Ho¹t   ®éng   3:   Trß   ch¬i:  ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
“Lµm ngêi lÞch sù “
­   Gv   phæ   biÕn   c¸ch   ch¬i, 
luËt ch¬i.
­   GV   tæ   chøc   cho   HS   ch¬i 
trß ch¬i.
­ Gv tæng kÕt trß ch¬i.
3­ Cñng cè dÆn dß:     2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

TUAÀN 23


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
  Ngaøy soaïn :  19/2/ 
2010                      
     Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 22 / 2 / 2010 
LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹ i ( t iÕt 1)

I­Môc tiªu: 
­ N ªu ®î  m ét è  yªu  cÇ u tè i th i u  kh i nhËn vµ  gä i 
c  s Ó
® i n  tho ¹i.   VD :  B i t  chµo   há i  vµ   tù   giíi   th i u ;   nã i 
Ö Õ Ö
n¨ng  râ  rµ ng , tõ  tè n , l  phÐ p, ng¾ n gän; nhÊc vµ   ® Æ t
Ô  
® i n tho ¹i  nhÑ nhµng.
Ö
­ B i t xö  l  m ét è  t nh huèng  ® ¬ n ¶n , th êng gÆ p
Õ Ý  s ×  gi  
kh i nhËn vµ  gä i  ® i n tho ¹i.  B i t l ch  sù  kh i nhËn vµ  
Ö Õ Þ
gä i ® i n tho ¹i  l  bi u hi n cña nÕ p sèng v¨n m i
Ö µ Ó Ö nh.
II­ChuÈn bÞ:
                  ­ T×nh huèng cho tríc, phiÕu th¶o 
luËn.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
1­KiÓm   tra   bµi   cò:   
3’ ­ 2 hs tr¶ lêi.
­ H s nªu  phÇ n ghi nh í gi   ê
tr íc.
­   Hs   ®ãng   t×nh   huèng   ®∙ 
2­Bµi míi:        30’
chuÈn bÞ.
­ Giíi thiÖu – ghi b¶ng
*  Ho¹t   ®éng   1:  Quan   s¸t  ­ Hs theo dâi, nhËn xÐt.
mÉu hµnh vi
­ Gv yªu cÇu hs  ®ãng t×nh  ­ Hs tr¶ lêi c©u hái.
huèng ®∙ chuÈn bÞ.
­   Gv   yªu   cÇu   hs   nhËn   xÐt  +   Minh   nãi   n¨ng   rÊt   lÔ 
vÒ   héi   tho¹i   qua   ®iÖn  phÐp,   tù   giíi   thiÖu   m×nh 
vµ xin gÆp Hïng .
tho¹i võa xem.Hái:
+ Khi gÆp bè Hïng b¹n Minh  +   2   b¹n   nãi   chuyÖn   víi 
nãi nh thÕ nµo? Cã lÔ phÐp  nhau   rÊt   th©n  mËt  vµ   lÞch 
sù.
kh«ng?
+ 2 b¹n Hïng vµ    Minh nãi  ­ Hs nh¾c l¹i kÕt luËn.
chuyÖn ra sao?
­  Hs   chia  nhãm,   suy   nghÜ, 
­ Gv kÕt luËn 
*  Ho¹t   ®éng   2:  Th¶o   luËn  th¶o luËn.
­ §¹i diÖn hs tr¶ lêi c©u 
nhãm.
­   Gv   ph¸t   phiÕu   vµ   híng  hái.
dÉn hs lµm viÖc theo nhãm. ­  Hs   nhËn  xÐt.   Nh÷ng   viÖc 
nªn lµm:
­ Gv yªu cÇu hs tr¶ lêi.
­   Gv   tæng   kÕt   nh÷ng   viÖc  + NhÊc èng nghe nhÑ nhµng.
cÇn lµm, kh«ng nªn lµm khi  + Nãi nhÑ nhµng.

nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i.
­ Hs liªn hÖ thùc tÕ.
­ Gv liªn hÖ thùc tÕ.
­   Gv   yªu   cÇu   hs   ®äc   phÇn 
ghi nhí.
3­   Cñng   cè   dÆn   dß:  ­ Hs ghi bµi­ chuÈn bÞ  bµi 
sau.
2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
TUAÀN 24
Ngaøy soaïn :  28/2/ 2010 
Ngaøy daïy :   Thöù hai 1 
/ 3 / 2010           LÞch sù khi nhËn vµ gäi 
®iÖn tho¹i (tiÕt 2)
I­ Môc tiªu:
­ B i t m ét è  yªu cÇ u, ® Ò
Õ  s  nghÞ l ch  sù .
Þ
­ Bí   ® Çu Õ t  ®î   ý  nghÜ a cña vi c sö  dông nh÷ ng l i  
c  bi c Ö ê
yªu cÇ u, ® Ò  nghÞ l ch  sö .
Þ
­   B i t  sö   dông  l i   yªu   cÇ u,  ® Ò  nghÞ   ph ï  h î   trong  
Õ ê p
c¸c t nh huèng ® ¬ n ¶n , th êng gÆ p
×  gi  h»ng ngµy.
­ M ¹ nh d ¹n  kh i nã i l i  yªu cÇ u, ® Ò
ê  nghÞ ph ï h î  p
trong  c¸c t nh huèng th êng gÆ p
×  h»ng ngµy.
II­ ChuÈn bÞ:
­ T×nh huèng cho tríc, phiÕu th¶o luËn.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1­KiÓm tra bµi cò:     4’  
­ Hs nªu phÇn ghi nhí  giê  ­ 2 hs tr¶ lêi.
tríc.
2­Bµi míi:
­ Giíi thiÖu – ghi b¶ng
*  Ho¹t   ®éng   1:  Trß   ch¬i:  ­   Hs   chia   líp   thµnh   3 
nhãm,   x©y   dùng   kÞch   b¶n 
S¾m vai.  14’
­ Gv chia líp thµnh 3 nhãm  theo t×nh huèng trªn.
­ C¸c nhãm tr×nh bµy.
tù ®ãng t×nh huèng sau.
+   Em   gäi   ®iÖn   tho¹i   hái  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
th¨m søc khoÎ  cña mét b¹n 
cïng líp bÞ èm.
­   Gv   nhËn   xÐt   c¸c   t×nh 
huèng.
­ Hs ®äc l¹i t×nh huèng.
­ Gv kÕt luËn 
­  Hs   chia  nhãm,   suy   nghÜ, 
*  Ho¹t  ®éng 2:  Xö  lý  t×nh  th¶o luËn.
­ §¹i diÖn hs tr¶ lêi c©u 
huèng. 15’
­   Gv   chia   nhãm,   yªu   cÇu  hái.
th¶o   luËn,   xö   lý   t×nh  ­ Hs nhËn xÐt. 
huèng sau:
+   Cã   ®iÖn   tho¹i   cña   bè, 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
nhng bè kh«ng cã  nhµ . ­ Hs liªn hÖ thùc tÕ.
­ G v t ng kÕ t : Ph¶i l ch  
æ Þ
sù ,   nã i  n¨ng   râ   rµ ng   kh i 
nhËn vµ gä i ® i n tho ¹i.
Ö ­ Hs nªu phÇn ghi nhí.
­ Hs ghi bµi­ chuÈn bÞ  bµi 
­ Gv liªn hÖ thùc tÕ.
sau.
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


TUAÀN 25
Ngaøy soaïn :  5/3/ 2010 
   Ngaøy da ï  :   Thöù hai 8 / 3
y  
2010           
Thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a häc k× ii
I­Môc tiªu: 
­ N¾m ®îc mét sè bµi ®¹o ®øc ®∙ häc.
­   BiÕt   vËn   dông   vµ   thùc   hµnh   kÜ   n¨ng,   hiÓu   ®îc 
quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi häc sinh. 
­ Cã th¸i ®é phï hîp víi tõng néi dung.
II­ ChuÈn bÞ:
­ PhiÕu häc tËp.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
1­KiÓm tra bµi cò:    4’  
­ G v há i  N ªu né i dung c¸c   ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
:
bµ i  ® ¹ ® øc  ® ∙ häc  ë   häc 
o   
k×  II.
2­ ¤n luyÖn.
*  Ho¹t  ®éng 1:  Giíi   thiÖu 
bµi.      1’
*  Ho¹t  ®éng  2:  Thùc  hµnh.  ­   HS   th¶o   luËn   theo   nhãm 
®«i   c¸c   néi   dung   trong 
28’
­   GV   tæ   chøc   cho   HS   th¶o  phiÕu häc tËp.
luËn   theo   nhãm   2   theo 
phiÕu   häc   tËp   sau   ®ã   c¶ 
líp   cïng   ®µm   tho¹i   theo 
c¸c néi dung sau:
1­   Khi   nhÆt   ®îc   cña   r¬i, 
em sÏ lµm g×?
2­ Khi cÇn mét  ®iÒu g×   ®ã  ­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
vÝ   dô   nh  mét   c¸i   bót   míi  bµy,   kÕt   hîp   liªn  hÖ   thùc 
v×   bót   em   ®∙   bÞ   háng,   em  tÕ   b¶n   th©n   c¸c   em   ë   gia 
cÇn   ph¶i   lµm   g×?   Khi   nãi  ®×nh,   ®Þa   ph¬ng   vµ   trong 
th¸i ®é cña em nh thÕ nµo? cuéc   sèng   hµng   ngµy   cña 
3­ NÕu cã  nhËn  ®iÖn tho¹i  c¸c em.
khi ë nhµ em sÏ nãi nh thÕ  ­ C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung 
c©u tr¶ lêi cña b¹n.
nµo? V× sao?
­ GV quan s¸t, gióp ®ì c¸c 
­ HS nªu l¹i c¸c néi dung 
nhãm gÆp khã kh¨n.
­ GV tæ chøc cho c¸c nhãm  ®∙ th¶o luËn.
tr×nh bµy kÕt hîp liªn hÖ 
thùc tÕ  cuéc sèng cña c¸c 
em.
­ GV tæng kÕt.
3­ Cñng cè dÆn dß:    3’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

- - - - -------------------------------
--------------------------TUAÀN 26
Ngaøy soaïn :  12/3/ 2010 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
   Ngaøy daïy :   Thöù hai 15 / 3 
2010 
LÞch sù khi ®Õn nhµ ngêi kh¸c ( t iÕt 1)
I­Môc tiªu:
­ B i t ®î  c¸ch  gi  ti p  ® ¬ n ¶n  kh i ® Õ n
Õ c ao Õ  gi  nhµ ngê i 
kh¸c.
­ B i t c xö ph ï h î  kh i ® Õ n
Õ p  nhµ b ¹n  b Ì, ngê i quen.
­ B i t ®î  ý nghÜ a cña vi c c xö l ch  sù  kh i ® Õ n
Õ c Ö Þ  
nhµ ngê i kh¸c.
II­ ChuÈn bÞ:
­ TruyÖn kÓ §Õn ch¬i nhµ b¹n. PhiÕu th¶o luËn.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
1­KiÓm tra bµi cò:    4’  
­ G v há i  V× sao ph¶i l ch   ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
: Þ
sù   kh i   nhËn   vµ   goÞ   ® i n 
Ö
tho ¹i?
2­Bµi míi: Giíi thiÖu­ ghi 
b¶ng.
*  Ho¹t  ®éng 1:  KÓ  chuyÖn:  ­   Hs   nghe   néi   dung   c©u 
§Õn   ch¬i   nhµ   b¹n.  chuyÖn.
­   Hs   th¶o   luËn   t×m   hiÓu 
15’
­   Gv   ®äc   néi   dung   c©u  néi dung chuyÖn.
+   TuÊn   ®Ëp   cöa   Çm   Çm   vµ 
chuyÖn.
gäi rÊt to. MÑ  Tr©m ra më 
­ Gv tæ chøc ®µm tho¹i.
cöa,   TuÊn   kh«ng   chµo   mµ 
1­ Khi  ®Õn nhµ  Tr©m, TuÊn  hái   lu«n   Tr©m   cã   nhµ 
kh«ng.
®∙ lµm g×?
+   MÑ   Tr©m   rÊt   giËn   nhng 
b¸c cha nãi g×.
2­ Th¸i ®é cña MÑ Tr©m khi  +   An   chµo   MÑ   Tr©m,   giíi 
thiÖu   m×nh,   xin   lçi   b¸c 
®ã nh thÕ nµo?
råi hái Tr©m cã nhµ kh«ng. 
3­ Lóc ®ã An ®∙ lµm g×?
+   An   dÆn   TuÊn   ph¶i   c  xö 
4­ An ®∙ dÆn TuÊn ®iÒu g×? lÞch sù…
5­ Em rót ra bµi häc g× tõ  + CÇn c xö lÞch sù khi ®Õn 
nhµ ngêi kh¸c.
c©u chuyÖn?
* C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung 
c©u tr¶ lêi cña b¹n.
­ 1 sè Hs kÓ l¹i c¸ch c xö 
­ Gv tæng kÕt.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Liªn   hÖ  cña   m×nh   khi   ®Õn   nhµ   ngêi 
kh¸c ch¬i.
thùc tÕ.    12’
­   Gv   yªu   cÇu   Hs   kÓ   l¹i  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
c¸ch   c  xö   cña   m×nh   trong 
nh÷ng   lÇn   ®Õn   nhµ   ngêi  ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
kh¸c ch¬i.
­   Gv   nhËn   xÐt   khen   ngîi 
c¸c   em   biÕt   c  xö   lÞch   sù 
khi   ®Õn   ch¬i   nhµ   ngêi 
kh¸c.
3­ Cñng cè dÆn dß:    3’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
-------------------------- - - - - -------------------------------

TUAÀN 27
Ngaøy soaïn :  19/3/ 2010 
Ngaøy da ï y : Thöù ha i 22 / 3
2010           
      LÞch sù khi ®Õn nhµ ngêi kh¸c ( tiÕt 2 )
I­Môc tiªu:
­ BiÕt ®îc c¸ch giao tiÕp ®¬n gi¶n khi ®Õn nhµ ngêi 
kh¸c.
­ BiÕt c xö phï hîp khi ®Õn nhµ b¹n bÌ, ngêi quen.
­ BiÕt ®îc ý nghÜa cña viÖc c xö lÞch sù khi ®Õn 
nhµ ngêi kh¸c.
II­ChuÈn bÞ:
­ TruyÖn kÓ §Õn ch¬i nhµ b¹n. PhiÕu th¶o luËn.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
 
1­KiÓm   tra   bµi   cò: 
3’ ­ 2 hs tr¶ lêi c©u hái.
­   Yªu   cÇu:   Hs   nªu   phÇn 
ghi nhí.
2­Bµi míi:           30’
­ Hs chia nhãm.
­ Giíi thiÖu­ ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  ThÕ   nµo 
lµ  lÞch sù  khi  ®Õn ch¬i  ­   Hs   tiÕn   hµnh   th¶o   luËn 
theo yªu cÇu.
nhµ ngêi kh¸c.
­   Gv   chia   nhãm,   giao  ­   1   nhãm   tr×nh   bµy,   c¸c 
nhãm   kh¸c   nhËn   xÐt   bæ 
nhiÖm vô.
­   Gv   híng   dÉn   Hs   th¶o  sung.
+ C¸c viÖc nªn lµm: 
luËn.
­ Gäi  ®¹i diÖn c¸c nhãm  ­   Gâ   cöa   hoÆc   bÊm   chu«ng 
tríc khi vµo nhµ.
tr×nh bµy kÕt qu¶.
­ LÔ  phÐp chµo hái mäi ng­
­ Gv tæng kÕt.
êi trong nhµ.
­ …..

­ Hs nhËn phiÕu vµ  lµm bµi 
c¸ nh©n.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Xö   lý  ­ Hs ®äc bµi ®∙ lµm. 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
t nh huèng.
× ­ C¶ líp nhËn xÐt bæ sung.
­ G v ph¸t phi u  häc tË p   ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
Õ
vµ yªu cÇ u H s l m  phi u.
µ Õ
­ G v quan s¸t hí  dÉn.
ng
­ G v kÕ t l Ë n .
u ­ Hs nªu l¹i phÇn ghi nhí.
3­   Cñng   cè   dÆn   dß: 
2’
­   GV   cñng   cè   bµi,   nhËn 
xÐt giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.

­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­­­­­­­­­­­­­­­
TUAÀN 28
Ngaøy soaïn :  26/3/ 2010 
            Ngaøy daïy :   Thöù 
hai 29/ 3 / 2010           
Gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt (tiÕt 1)
I­ Môc tiªu: 
­   BiÕt   mäi   ngêi   ®Òu   ph¶i   hç   trî,   gióp   ®ì,   ®èi   xö 
b×nh ®¼ng víi ngêi khuyÕt tËt.
­ Nªu ®îc mét sè hµnh ®éng, viÖc lµm phï hîp ®Ó gióp 
®ì ngêi khuyÕt tËt.
­   Cã   th¸i   ®é   c¶m   th«ng,   kh«ng   ph©n   biÖt   ®èi   xö   vµ 
tham gia gióp  ®ì  b¹n khuyÕt tËt trong líp, trong tr êng 
vµ ë céng ®ång phï hîp víi kh¶ n¨ng.
­ Kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng th¸i ®é xa l¸nh, k× thÞ, 
trªu chäc b¹n khuyÕt tËt.
II­ChuÈn bÞ:  Néi dung truyÖn Câng b¹n ®i häc (theo 
Ph¹m Hæ).
             PhiÕu th¶o luËn nhãm.
III­ C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
  1­KiÓm   tra   bµi   cò:   
3’ ­ 2 hs tr¶ lêi.
­ Nªu phÇn ghi nhí bµi tr­
íc.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
míi:  ­   Hs   nghe   néi   dung   c©u 
2­Bµi  
chuyÖn.
30’
­ Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  KÓ   chuyÖn  ­   Hs   th¶o   luËn   néi   dung 
c©u chuyÖn vµ tr¶ lêi.
câng b¹n ®i häc.
­   Gv   ®äc   néi   dung   c©u 
+ V×  Hång bÞ  liÖt kh«ng  ®i 
chuyÖn.
­ Gv híng dÉn t×m hiÓu néi  ®îc   nhng   l¹i   rÊt   muèn   ®i 
häc.
dung chuyÖn.
1­   V×   sao   Tø   ph¶i   câng  +  Dï   trêi  n¾ng  hay  ma,  cã 
nh÷ng   h«m   èm   mÖt,   t  vÉn 
Hång ®i häc?
câng b¹n ®i häc.
2­ Nh÷ng chi tiÕt nµo cho  ­ Hs nhËn xÐt, bæ sung.
thÊy   Tø   kh«ng   ng¹i   khã 
­   Líp   chia   4   nhãm   th¶o 
ng¹i khæ.
luËn.
­ Gv kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Th¶o   luËn  ­   Tr×nh   bµy   kÕt   qu¶   th¶o 
luËn.
nhãm.
­ Gv chia nhãm, giao nhiÖm  + Nh÷ng viÖc nªn lµm:
­ §Èy xe cho ngêi bÞ liÖt.
vô cho hs.
­   Gäi   ®¹i   diÖn   c¸c   nhãm  ­ §a ngêi khiÕm thÞ  qua  ®­
êng…
tr×nh bµy kÕt qu¶.
­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
­ Gv kÕt luËn.
 
­  Hs  nªu  l¹i  néi  dung  cña 
bµi.
3­ Cñng cè dÆn dß:    2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.


- - - - -------------------------------
--------------------------

TUAÀN 29
Ngaøy soaïn :  2/4/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 5/ 4/ 2010 
    Gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt  (TiÕp theo)
¬


I­ Môc tiªu:
­ BiÕt mäi ngêi  ®Òu ph¶i hç  trî, gióp  ®ì,  ®èi xö  b×nh 
®¼ng víi ngêi khuyÕt tËt.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­ Nªu ®îc mét sè hµnh ®éng, viÖc lµm phï hîp ®Ó gióp 
®ì ngêi khuyÕt tËt.
­   Cã   th¸i   ®é   c¶m   th«ng,   kh«ng   ph©n   biÖt   ®èi   xö   vµ 
tham gia gióp  ®ì  b¹n khuyÕt tËt trong líp, trong tr êng 
vµ ë céng ®ång phï hîp víi kh¶ n¨ng.
­ Kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng th¸i ®é xa l¸nh, k× thÞ, 
trªu chäc b¹n khuyÕt tËt.
II­ChuÈn bÞ:    Néi dung truyÖn Câng b¹n ®i häc. PhiÕu 
th¶o luËn nhãm.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 1­KiÓm tra bµi cò:    3’  
­ Nªu phÇn ghi nhí  bµi tr­ ­ 2 hs tr¶ lêi.
íc.
2­Bµi míi:      30’
­ Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:  Bµy   tá   ý  ­ Hs ®äc t×nh huèng.
­ Hs th¶o luËn tr¶ lêi.
kiÕn th¸i ®é.
­   Gv   nªu   t×nh   huèng,   híng  + ThΠxanh.
dÉn hs dïng thΠ®á, xanh ®Ó    
+ ThΠxanh.
bµy tá th¸i ®é.
+   Gióp   ®ì   ngêi   khuyÕt   tËt 
lµ   viÖc   lµm   kh«ng   cÇn  + ThΠ®á.
­   Hs   nhËn   xÐt   vµ   gi¶i 
thiÕt.
+   Gióp   ngêi   khuyÕt   tËt  thÝch   lÝ   do   lùa   chän   cña 
kh«ng ph¶i viÖc cña trΠem. m×nh.  
+   Gióp   ®ì   ngêi   khuyÕt   tËt 
lµ  viÖc mµ  tÊt c¶ mäi ngêi  ­   Hs   chia   nhãm   vµ   th¶o 
luËn.
nªn lµm.
­ §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi:
­ Gv kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Xö   lý   t×nh  + Thu cÇn khuyªn ng¨n c¸c 
b¹n  vµ   an  ñi,  gióp   ®ì  bР
huèng.
­ Gv cho Hs th¶o luËn xö lý  g¸i.
t×nh huèng.
1­ Trªn ®êng ®i häc, Thu gÆp 
1   nhãm   b¹n   ®ang   xóm   quanh  + Nam nªn   ®a chó   ®Õn tËn 
trªu   1   bÐ   nhá   bÞ   thät   ch©n  nhµ b¸c Hïng.
häc cïng trêng. Theo em Thu  ­ Hs nhËn xÐt bæ sung.
­ Hs liªn hÖ b¶n th©n.
ph¶i lµm g×?
2­   Nam   vµ   c¸c   b¹n   ®ang   ®¸ 
bãng th×  cã  1 chó  háng m¾t 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
® i  tíi   há i   th¨m   nhµ   b¸c  
H ï , Nam nhanh nh¶u ®a chó   ­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
ng
® Õ n ® Çu µ ng  vµ  chØ vµo nhµ   ­ Hs ghi bµi.
   l
b¸c. Theo em l c  ® ã
ó  Nam nªn  
l m  g× ?
µ
­ G v kÕ t l Ë n .
u
­ G v liªn  hÖ  th ù c t .
Õ
3­ Cñng cè dÆn dß:    2’
­ GV cñng cè  bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.

- - - - -------------------------------
--------------------------
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 
TUAÀN 30
Ngaøy soaïn :  9/4/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 12/ 4 / 2010 
B¶o vÖ loµi vËt cã Ých (tiÕt 1)
I­Môc tiªu: 
      ­ KÓ ®îc mét sè loµi vËt quen thuéc ®èi víi cuéc 
sèng cña con ngêi.
      ­ Nªu ®îc nh÷ng viÖc cÇn lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng 
®Ó b¶o vÖ loµi vËt cã Ých.
      ­ Yªu quý  vµ  biÕt lµm nh÷ng viÖc phï  hîp víi kh¶ 
n¨ng ®Ó b¶o vÖ loµi vËt cã Ých ë nhµ, ë trêng vµ ë n¬i 
c«ng céng.
II­ChuÈn bÞ:     
                           ­ GV: PhiÕu th¶o luËn nhãm.
                 ­ HS: Mçi Hs chuÈn bÞ tranh ¶nh vÒ 
mét con vËt mµ em biÕt.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 1­KiÓm tra bµi cò:    4’  
N ªu phÇ n ghi nh í bµ i tr í c. ­ 2 hs tr¶ lêi.
2­Bµi míi:       29’
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:   Ph©n   tÝch  ­   Hs   nghe   t×nh   huèng   vµ  lµm 
viÖc c¸ nh©n.
t×nh huèng.
­ Gv yªu cÇu hs th¶o luËn  1­   MÆc   c¸c   b¹n,   Trung   kh«ng 
quan t©m.
vµ xö lý t×nh huèng.
­   Trªn   ®êng   ®i   häc   Trung  2­   Trung   ®øng   xem   råi   hïa 
gÆp   1   nhãm   b¹n   ®ang   tóm  theo trß nghÞch cña c¸c b¹n.
tôm lÊy que chäc 1 chó  gµ  3­ Trung khuyªn c¸c b¹n  ®õng 
trªu chó gµ con n÷a.
con. Trung sÏ lµm g×?
­   Gv   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña  ­   Hs   tr¶   lêi­   nhËn   xÐt   bæ 
sung.
hs­kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  KÓ   tªn   vµ 
nªu lîi  Ých cña 1 sè  loµi 
­ Hs tr×nh bµy tríc líp nh÷ng 
vËt.
­ Gv yªu cÇu hs giíi thiÖu  hiÓu biÕt cña m×nh vÒ Ých lîi 
vÒ lîi Ých cña c¸c con vËt  1 sè loµi vËt.
mµ em biÕt.
­ Gv nhËn xÐt, bæ sung.
*  Ho¹t   ®éng   3:  NhËn   xÐt  ­   Hs   nghe   híng   dÉn   sö   dông 
thÎ.
hµnh vi.
­   Gv   híng   dÉn   hs   sö   dông  ­   Hs   ®äc   t×nh   huèng   th¶o 
thÎ   ®á   (®óng),   thÎ   xanh  luËn.
(sai) trong c¸c t×nh huèng 
trong   bµi   tËp   vµ   gi¶i 
thÝch   lÝ   do   sù   lùa   chän  ­   Hs   gi¬   thÎ   ®Ó   thÓ   hiÖn   ý 
kiÕn cña m×nh.
cña m×nh.
­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
­ GV ®äc c¸c t×nh huèng.
­ Gv kÕt luËn
­   Hs   ®äc   l¹i   néi   dung   phÇn 
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt  ghi nhí.
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau

TUAÀN 31
Ngaøy soaïn :  16/4/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 19/ 4 / 2010 
B¶o vÖ loµi vËt cã Ých (tiÕt 2))

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
I­Môc tiªu: 
      ­ KÓ ®î  m ét è  l µ i vË t quen thu é c ® èi íi  cuéc 
c  s o  v
sèng cña con ngê i.
      ­ N ªu ®î  nh÷ ng vi c cÇ n l m  ph ï h î  v íi  kh¶ n¨ng  
c Ö µ p
®Ó b¶o vÖ  l µ i vË t cã  Ých.
o
      ­ Yªu  quý vµ  bi t l m  nh÷ ng vi c ph ï h î  v íi  kh¶ 
Õ µ Ö p
n¨ng ® Ó b¶o vÖ  l µ i vË t cã  Ých ë nhµ , ë tr êng vµ  ë n¬ i
o  
c«ng céng.
II­ChuÈn bÞ:
PhiÕu th¶o luËn nhãm.
Mçi Hs chuÈn bÞ tranh ¶nh vÒ mét con vËt 
mµ em biÕt.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 
  1­KiÓm   tra   bµi   cò: 
­ 2 hs tr¶ lêi.
3’
N ªu phÇ n ghi nh í bµ i tr í c.
­ GV ® ¸nh gi  cho ® i m .
¸, Ó
2­Bµi míi:   30’
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t  ®éng 1: Xö  lý  t×nh  ­   Hs   nghe   t×nh   huèng   vµ 
lµm   viÖc   theo   nhãm   s¾m 
huèng.
­ Gv yªu cÇu hs th¶o luËn  vai.
1­   Minh   khuyªn   Cêng   kh«ng 
vµ xö lý t×nh huèng.
1­   Minh   ®ang   häc   bµi   th×  nªn   b¾n   chim   vµ   tiÕp   tôc 
häc bµi.
Cêng ®Õn rñ ®i b¾n chim.
2­ H¶i ph¶i gióp mÑ cho gµ  2­   Hµ   cho   gµ   ¨n   xong   míi 
¨n   th×   2   b¹n   ®Õn   rñ   sang  ®i   cïng   c¸c   b¹n   hoÆc   tõ 
chèi   v×   cßn   ph¶i   cho   gµ 
nhµ xem ®å ch¬i míi.
3­   Trªn   ®êng   ®i   häc,   Lan  ¨n. 
thÊy 1 con mÌo con bÞ  ng∙  3­ Lan vít con mÌo lªn vµ 
tr¶ l¹i chñ cña nã.
xuèng r∙nh níc.
­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
­   Gv   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña  bµy.
­   HS   c¸c   nhãm   kh¸c   nhËn 
hs­kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:  Liªn   hÖ  xÐt, bæ sung.
thùc tÕ.
­   Gv   yªu   cÇu   hs   kÓ   nh÷ng  ­   Hs   tr×nh   bµy   tríc   líp 
viÖc   lµm   cô   thÓ   hoÆc   ®∙  nh÷ng   viÖc   lµm   cña   m×nh 
chøng kiÕn  ®Ó  b¶o vÖ  loµi  hoÆc   chøng   kiÕn   ®Ó   b¶o   vÖ 
1 sè loµi vËt cã Ých.
vËt cã Ých.
­ Gv nhËn xÐt bæ sung.
­ Hs ®äc phÇn ghi nhí.
­ Gv nªu phÇn ghi nhí.
­ Hs liªn hÖ b¶n th©n.
­ Gv liªn hÖ thùc tÕ.
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt  ­   HS   nªu   l¹i   v×   sao   ph¶i 
b¶o vÖ loµi vËt cã Ých?
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.

TUAÀN 32
Ngaøy soaïn :  23/4/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 26/ 4 / 2010 
Dµnh cho ®Þa ph¬ng

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
I­Môc tiªu: G i p HS:
ó
­ C ã ý thøc gi  g× n vÖ  si  n¬ i
÷ nh  c«ng céng, vÖ  si  
nh
l m  ® Ñ p
µ  th«n xãm .
­ ChÊp hµnh tè t,  né i quy, quy ® Þnh cña l ng  xãm , ¬ i
µ  n  
ë.
     ­ B i t nh¾ c
Õ  nhë b ¹n  b Ì cï  tham  gi  th ù c hi n.
ng a Ö
II­ChuÈn bÞ:
­ ChuÈn bÞ mét sè néi dung c©u hái trong 
phiÕu häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 
  1­KiÓm   tra   bµi   cò: 
­ 2 hs tr¶ lêi.
3’
GV yªu  cÇ u HS nªu: V×  sao   ­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
ph¶i  b¶o   vÖ   l µ i   vË t   cã   sung.
o
Ých? Em ® ∙  b¶o vÖ  l µ i vË t 
o
cã  Ých nh thÕ  nµo?
­ GV ® ¸nh gi  cho ® i m .
¸, Ó
2­Bµi míi:   30’
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:   Th¶o   luËn  ­ HS th¶o luËn theo nhãm 3 
c¸c   c©u   hái   trong   phiÕu 
theo nhãm 3
­ Gv yªu cÇu hs th¶o luËn  häc tËp.
c©u hái sau: + VÖ sinh n¬i  + HS c¸c nhãm th¶o luËn.
c«ng céng cã lîi g×?
+ N¬i em  ë,  ®êng lµng ngâ 
xãm ®∙ s¹ch ®Ñp cha?
+   Em   cÇn   lµm   g×   nÕu   ®êng 
lµng,   ngâ   xãm   nhiÒu   r¸c 
bÈn?...
+   Trêng,   líp   em   ®∙   s¹ch  ­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
®Ñp cha? Em cÇn lµm g×   ®Ó  bµy.
­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
trêng em thªm s¹ch ®Ñp?
­   GV   quan   s¸t,   híng   dÉn  sung.
c¸c nhãm cßn lóng tóng.
­ GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:   Thùc   hµnh 
­ HS ra ngoµi vÖ  sinh xung 
vÖ sinh trêng, líp.
­   Gv   cho   hs   vÖ   sinh   xung  quanh   líp   häc   vµ   s©n   tr­
quanh   líp   häc   vµ   s©n   tr­ êng, ch¨m sãc c©y c¶nh,… 
­   HS   ph¸t   biÓu   c¶m   nghÜ 
êng.
­   Gv   cho   HS   nªu   c¶m   nghÜ  cña   m×nh   sau   khi   lao   ®éng 
xong.
sau khi lao ®éng xong.
­ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.
TUAÀN 33
Ngaøy soaïn :  30/4/ 2010 


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 3/ 5 / 2010 Dµnh cho ®Þa ph¬ng
I­Môc tiªu: G i p HS:
ó
­ KÓ tªn  vµ m « t¶  m ét è  ®êng l ng  ngâ xãm  n¬ i
 s µ  em ë 
hoÆ c ®êng phè m µ
   em bi t. B i t ®î  sù  kh¸c nhau cña ®­
Õ Õ c
êng phè .
­ T× m hi u ®êng thÕ  nµo l  an to µ n vµ kh«ng an to µ n .
Ó µ
II­ChuÈn bÞ:                 ­ PhiÕu häc tËp  ®ñ  dïng cho c¸c 
nhãm.
­ Tranh vÒ mét sè ®êng lµng hoÆc ®êng phè.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
 
  1­KiÓm   tra   bµi   cò: 
­ 2 hs tr¶ lêi.
3’
GV yªu  cÇ u HS nªu phÇ n ghi  ­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
sung.
nh í cña bµ i 1.
­ GV ® ¸nh gi  cho ® i m .
¸, Ó
2­Bµi míi:   30’
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:   T×m   hiÓu 
®Æc ®iÓm cña ®êng lµng n¬i  ­ HS th¶o luËn theo nhãm 3 
c¸c   c©u   hái   trong   phiÕu 
em ë. (th¶o luËn nhãm)
­ GV chia nhãm, yªu cÇu HS  häc tËp.
th¶o luËn néi dung c©u hái  + HS c¸c nhãm th¶o luËn.
trong phiÕu häc tËp.
­ GV quan s¸t, hç  trî  c¸c  ­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
bµy.
nhãm.
* Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt  ­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
sung.
qu¶.
* GV cïng HS nhËn xÐt, GV 
kÕt luËn.
* Ho¹t  ®éng 2: T×m hiÓu  ®­ ­   HS   quan   s¸t   tranh   vµ 
êng phè  an toµn vµ  cha an  th¶o   luËn:   Ph©n   biÖt   ®êng 
an toµn hay cha an toµn.
toµn.
­ GV giao cho HS mçi nhãm 
mét   bøc   tranh   theo   néi 
dung   th¶o   luËn,   yªu   cÇu  ­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
c¸c nhãm quan s¸t tranh vµ  bµy.
­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
th¶o luËn theo nhãm 4.
sung.
­ GV hç trî c¸c nhãm.
­ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ 
kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   3:   NhËn   biÕt 
c¸c  ®Æc  ®iÓm  cña  ®êng  phè  ­ C¶ líp quan s¸t tranh vµ 
th¶o   luËn   vµ   ph¸t   biÓu   ý 
trong tranh.
kiÕn.
(Ho¹t ®éng c¶ líp)
­   GV   g¾n   tranh   lªn   b¶ng  ­   GV   cho   HS   so   s¸nh   ®êng 
cho   HS   quan   s¸t   vµ   trao  phè vµ ®êng lµng.
®æi   vÒ   ®Æc   ®iÓm   cña   ®êng  ­ HS nªu l¹i néi dung cña 
bµi.
phè trong mçi bøc tranh.
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
gi  häc.
ê
­ ChuÈn bÞ bµ i sau .
TUAÀN 34
Ngaøy soaïn :  7/5/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 10/ 5 / 2010 Dµnh cho ®Þa ph¬ng
I­Môc tiªu: Gióp HS:
       ­  BiÕt thÕ nµo lµ an toµn vµ nguy hiÓm khi ®i 
trªn ®êng.
­ NhËn biÕt thÕ nµo lµ hµnh vi an toµn vµ nguy hiÓm 
cña ngêi ®i bé, ®i xe ®¹p trªn ®êng.

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
     ­ B i t nh¾ c
Õ  nhë b ¹n  b Ì cï  tham  gi  th ù c hi n.
ng a Ö
II­ChuÈn bÞ:­ ChuÈn bÞ mét sè néi dung c©u hái trong 
phiÕu häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
 
  1­KiÓm   tra   bµi   cò: 
­ 2 hs tr¶ lêi.
3’
GV   yªu   cÇu   HS   nªu:   §êng  ­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
thÕ   nµo   lµ   an   toµn   vµ  sung.
kh«ng an toµn?
­ GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm.
2­Bµi míi:   30’
Giíi thiÖu ghi b¶ng.
*  Ho¹t   ®éng   1:   T×m   hiÓu 
thÕ   nµo   lµ   an   toµn   vµ  ­ HS th¶o luËn theo nhãm 4 
kh«ng an toµn khi  ®i trªn  c¸c   c©u   hái   trong   phiÕu 
häc tËp.
®êng
­ Gv híng dÉn HS trao  ®æi  + HS c¸c nhãm th¶o luËn.
theo nhãm 4 néi dung: 
+   Em   hiÓu   thÕ   nµo   lµ   an 
toµn vµ  kh«ng an toµn khi 
®i trªn ®êng?
+   Em   ®∙   thùc   hiÖn   ®i   an  ­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
toµn trªn ®êng nh thÕ nµo? bµy.
­   GV   quan   s¸t,   híng   dÉn  ­   C¶   líp   nhËn   xÐt,   bæ 
sung.
c¸c nhãm cßn lóng tóng.
­ GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
*  Ho¹t   ®éng   2:   Ph©n   biÖt 
hµnh   vi   an   toµn   vµ   nguy 
hiÓm   khi   ®i   bé   vµ   ®i   xe  ­ HS th¶o luËn theo nhãm 4 
c¸c t×nh huèng trong phiÕu 
®¹p.
­ Gv giao phiÕu häc tËp cã  häc tËp (Mçi nhãm mét t×nh 
c¸c   t×nh   huèng   cho   c¸c  huèng).
­  §¹i  diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
nhãm th¶o luËn.
bµy kÕt qu¶.
­ GV hç trî c¸c nhãm.
*   GV   cho   c¸c   nhãm   tr×nh  ­  C¸c  nhãm   kh¸c   nhËn   xÐt, 
bæ sung.
bµy kÕt qu¶.
­   GV   nhËn   xÐt,   kÕt   luËn 
thÕ nµo lµ hµnh vi an toµn 
vµ   nguy   hiÓm   khi   ®i   trªn 

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
®êng.
3­ Cñng cè dÆn dß:  2’
­ GV cñng cè bµi, nhËn xÐt 
giê häc.
­ ChuÈn bÞ bµi sau.
TUAÀN 35
Ngaøy soaïn :  14/5/ 2010 
 Ngaøy daïy :   Thöù 
           
hai 17/ 5 / 2010
§¹o ®øc
Thùc hµnh kÜ n¨ng cuèi häc k× ii vµ cuèi n¨m

I­Môc tiªu: Gióp HS:
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
     ­  HS n¾ m ®î  c¸c bµ i ® ¹ ® øc ® ∙ äc trong  häc k×  
c o     h
II.
     ­ V Ën dông vµ th ù c hµnh kÜ  n¨ng hµnh vi ® ¹ ® øc
o   
® ∙ äc. H i u ®î  quyÒ n vµ tr¸ch  nhi m  cña ngê i HS.
 h Ó c Ö
        ­ C ã th¸i   ® é ph ï h î  v íi  tõ ng  t nh huèng gi  
p × ao
ti p .
Õ
II­ChuÈn bÞ:­ ChuÈn bÞ mét sè néi dung c©u hái trong 
phiÕu häc tËp.
III­C¸c ho¹t ®éng d¹y­häc chñ yÕu: 
   1­ Ho¹t ®éng 1:     5’
        GV cho HS nªu c¸c bµi ®¹o ®øc ®∙ häc trong häc 
k× II.
        C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, GV kÕt luËn.
   2­ Ho¹t ®éng 2:      27’

        GV chia nhãm vµ híng dÉn HS th¶o luËn theo 

nhãm 3.

        ­ GV giao phiÕu th¶o luËn cho c¸c nhãm: HS c¸c 

nhãm ®äc néi dung phiÕu, ®äc c¸c t×nh huèng vµ cö nhãm 

trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh trao ®æi, th¶o luËn theo 

néi dung cña phiÕu (cã thÓ gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng 

b»ng tiÓu phÈm)

­ §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.

­ GV quan s¸t, híng dÉn c¸c nhãm cßn lóng tóng.

­ HS c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.


Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
 Gi¸o ¸n §¹o ®øc líp 2  
Trêng TiÓu häc Hµm Nghi
­ GV nhËn xÐ t, kÕ t l Ë n , tuyªn  d¬ ng nhãm ho ¹t ® éng 
u

tÝ ch  cù c.

   3­ Cñng cè­ dÆn dß:      2’

      ­ GV cïng HS cñng cè bµi, GV nhËn xÐt giê häc.

      ­ Giao bµi tËp vÒ nhµ cho HS.
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ B¶n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản