Giáo án dạy thêm tiếng anh 6

Chia sẻ: 020879

Tài liệu hướng dẫn rèn luyện thêm tiếng anh lớp 6 cho học sinh giỏi

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án dạy thêm tiếng anh 6

 

 1. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Pre: 10/10/09 Te: /10/09 Duyệt 12/10/09 BUỔI 1: REVIEW( UNIT 1,2) I. Objectives: -Review for sts the grammar points such as: How to introduce name of people, the way to ask about the health, the way to ask about old, greeting,What is this?, What is that? -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: -Ask sts to repeat the grannar at unit 1,2 +Greetings when meeting -Hello -Hi, -Goodmorning(from 6 to 12 o’clock) -Good afternoon( from 12 to 6 o’clock) -Goodevening. after 6 o’clock) 1
 2. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 -Bye/Goodbye/Goonight. + How to introduce: -My name is………….or( My full name or my first name is………) I’m ……. This is…………. -Ask sts to give example. + How to ask about the health: -How are you? And you? -I’m fine.thank you. -Fine thanks. -Ask sts to give example. + How to say ‘thank’ -Thanks -Thank you. + How to ask about the age. -How old are you? I’m ten years old. + Numbers: -From 1 to 20. -Ask st to practice. 2. Grammar: Động từ ( tobe): Có 3 dạng là: is are ,am. Chủ ngữ Be Dạng rút gọn I am I’m He/She is He’s/ she’s. They/We are We’re 3.Exercise: EX 1: Ghép câu ở cột A với câu ở cột B. A B 1.How are you? a,I’m Linh 2
 3. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 2.How old are you? b.Very well 3.What is your name? c.I’m eleven. EX 2: Hoàn thành những câu sau theo mẫu( page 5 ) BT bổ trợ và nâng cao Anh 6 Morning/I/Taam/this/Mai …..Good morning. I’m Taam. This is Mai. Ex II, III, IV, V( 6) BT bổ trợ và nâng cao A6. 4.Consolidation: T repeats the contens that sts have learned 5. Home works: -Ask sts to do exercises in ex-book. ******************************* Pre: 10/10/09 Te: /10/09 Duyệt 12/10/09 BUỔI 2: REVIEW( UNIT 2) I. Objectives: -Ask sts to do exercises about : How to introduce name of people, the way to ask about the health, the way to ask about old, greeting,What is this?, What is that? -Command, ( stand up, open the book……) -Questions: Where do you live? What is your name? The simple present tense., Possessive , a/an. -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook 3
 4. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1.Ra lệnh và yêu cầu ai làm gì: Come in/ sit down/ stand up/ open your book/ close your book/go out………… 2.Hỏi và trả lời về cá nhân: -Ask about the name: What is your name? I’m + Name - Ask about the where to live: Where do you live? I live in+ a house/ a city/ a country/ Vietnam. on+ ( proper name + street) -Ask about the age: How old are you? - Way to spell the name: How do you spell your name: 3.Giới thiệu người và vật: That is my teacher This is my father. Is this your teacher or is that your mother.? Yes or No. + What is this? or What is that? . +This/ That is a/an……… or It is a/an……….. This to show about near things/ That to show about far things. 4 Article:.A/an: A: đứng trước những từ bắt đầu bằng 1 chư cái phụ âm. An: đứng trước những từ bắt đầu bằng 1 chữ cái nguyên âm. Các nguyên âm: I, i, e, o u, a; , 4
 5. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Các phụ âm: b,k,d,j,l,m,n,p,r,s,t,v,… Example: a clock, a window, a book, a chair. an eraser, an inkpot, …… 5.Cách đổi câu trần thuật sang câu hỏi: a, Câu trần thuật: This is + a/an+ singular noun. Question: Is this+ a/an+ singular noun. Yes/No .Example: Is this your pen? Yes it is. Is this your ruler? No isn’t. B. Exercies: EX VI( 7) ExI, II, III,VII,( 11,12). BT bổ trợ và nâng cao A6. 4.Consolidation: T repeats the contens that sts have learned 5. Home works: -Ask sts to do exercises in ex-book. ****************************************** Pre: 14/10/09 Te: /10/09 Duyệt 15/10/09 BUỔI 3: REVIEW( UNIT 3) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 3. such as: What is this, what is that?,Who is this/who is that?, How many people in your family? There are + numbers = nouns. / There is + a/ + noun. 5
 6. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 -Questions: Where do you live? What is your name? The simple present tense., Possessive , a/an. -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1.Introduce the things in the house, This is a/an( my) + Danh Thí chỉ vật ở gần That từ số ít. That chỉ vật ở xa. These are (my) + DT số Thế chỉ vật ở gàn Those nhiều. Those chỉ vật ở xa. example : This is a livingroom. 2. Ask about the things in the house. Câu hỏi Trả lời What Is this/that It’s a/an+ singular N What are these/those They ‘re + prular N. Ex: What is this: It’s a bedroom. What is that? It’s an eraser. What are those? They are pens. 3.Hỏi người này /người kia là ai? 6
 7. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Câu hỏi Trả lời Who is this/that? This /That is ………. 4. Hỏi và trả lời có bao nhiêu người trong gia đình bạn: How many+ prular noun + are there…………? There are+ prular noun There is + a/an Question How people are there in your family? many Answer There are four people 5. Possessive pronouns Các đại từ chỉ ngôi có các tính từ tương ứng: Đại từ nhân xưng Đại từ sở hữu I My( của tôi) We Our( của chúng tôi) You Your(của bạn) He His( của anh ấy) She Her (của cô ấy It Its( của nó) They Their (của họ) Example: 7
 8. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 My pen Their ruler My ruler His pen Our book My family. B.Exercises. Ex 1,2,3,4(40) in Hướng dẫn học T.Anh 6. 4.Consolidation: T repeats the contens that sts have learned 5. Home works: -Ask sts to do exercises in ex-book. ***************************************** Pre: /1 /09 Te: / /09 BUỔI 4: REVIEW( UNIT 3,4) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 3. such as: What is this, what is that?,Who is this/who is that?, How many people in your family? There are + numbers = nouns. / There is + a/ + noun. -Questions: Where do you live? What is your name? The simple present tense., Possessive , a/an. Danh từ số ít và danh từ số nhiều. -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: 8
 9. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1.Danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều được thành lập theo quy bluật chung như sau: Danh từ số it + S example: a book ……..books a bag……… bags a lamp……….lamps. Ngoai lệ: Danh từ số ít tận cùng bằng s,o,ch,sh,x + es a box……….boxes. a class……..classes a watch…….. watches. Danh từ tnj cùng là 1 chữ cái phụ âm + y ta đổi y thành i + es a city…….cities. a country……..countries…. Chú ý: Danh từ số nhiều people có số ít là: person Danh từ số nhiều children có số ít là: child Danh từ số ít house có số nhiều là houses. 9
 10. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Danh từ số ít bookself có số nhiều là bookselves. 2. Hỏi về vị trí nơi chốn: where is your house? It is in the city. 3.Hỏi đáp về tính chất ,đặc điểm của đồ vật Hỏi Đáp Is your school big? Yes it is Is her school small? No it isn’t. It is big. 4. Nói sở hữu với ‘s: Danh từ số ít + ’s ex: Hai’s school is small Danh từ số nhiều tận cùng là s + ’ example: My parents’car students ’books. 5. Hỏi đáp về hoạt động hàng ngày What do you do everyday/ everymorning? S1( I,we,you, they, danh từ số nhiều) + V S2( she,he,it, danh từ số ít) + V/ Ves/ VS example: close…closes do..does………..Còn lại ta thêm S Hỏi Đáp I get up. I wash my face What do you do I take a shower everymorning? I get dressed I have breakast I go to school. 6.Nói và sử dụng số thứ tự. 10
 11. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 tất cả các số thứ tự từ four đến tenth đều tận cùng bằng th. -Khi số đếm five đổi sang số thứ tự fifth ta bỏ ive thành if trước khi thêm th. -Số đếm eight khi đổi sang số thứ tự ta chỉ thêm th. -Số đếm nine chuyển sang số thứ tự ta bỏ e và thêm B.Exercises:6( 51)2( 50) sách hướng dẫn học T.A 6. II(17) BT bổ trợ và nâng cao A 6. V,VII, VIII( 20) 4.Consolidation: T repeats the contens that sts have learned 5. Home works: -Ask sts to do exercises in ex-book. ***************************************** Pre: /11/09 Te: /11/09 BUỔI 5: REVIEW( UNIT 4,5) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 4. such as: ask about the time. and activites everyday and ask about the subject at school. questions with yes-No. -Questions: Where do you live? The simple present tense., Possessive , a/an. Danh từ số ít và danh từ số nhiều. -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. 11
 12. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1.Ask about the time. -What time is it? It is 6 o’clock. -Nếu nói giờ chẵn: It’s + giờ + o’clock -Nếu nói giờ có phút:It’s + time+ minutes. 2.Nói tên các môn học và tên các ngày trong tuần: Monday, tuesday, wednesday, Thursday, friday, saturday, sunday. 3. Hỏi đáp về môn học: -What do you have today? -We heve English and history. -The verb: Have means ‘’có’’ -I,we, you, they + plural nouns + have. -She,he it singular noun+Has. -Have + name of subjects: Have history/ Math/English/Chemistry………… -Have + meals. Have + Breakfast/ Lunch/Dinner. 4.Hỏi đáp về thời gian học các môn học: -When do we have English? -We have it on monday -What time do you have English? -At 9 o’clock. 12
 13. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 -Notes:At+ time( lúc) On+ ngày. On monday, on sunday. -In+ buổi( in the morning, in the evening, in the afternoon) 5.Câu hỏi yes -no. -Ta đảo động tư ‘’do, dóe’’ ra trước. -Khi chủ ngx là I,ưe,you,they, dt số nhiều thì câu hỏi là: -Do+ S +verb dạng gốc.? Yes S + do No S+ don’t. -example: Do you play soccer ? yes I do. -Khi chủ ngữ là she, he,it và dt số it -Does S + V? Yes S+ does. No S + doesn’t -Example: Does she play soccer? yes She does. B. Exercises: E 6,1,3(51,52) Sách hướng dẫn học t.anh 6.E 1,2,3(62) nt. V,VII, VIII( 20) 4.Consolidation: T repeats the contens that sts have learned 5. Home works:-Ask sts to do exercises in ex-book. ******************************************** 13
 14. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Pre: /11/09 Te: /11/09 BUỔI 6 : REVIEW( UNIT 5,6) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 5. such as: ask about the time. and activites everyday and ask about the subject at school. questions with yes-No. Questions: Ask and answer about the places with Which?/where? What?/How to use some preposition such aas: next to near, in….. - -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 3. Hỏi đáp về môn học: 14
 15. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 -What do you have today? -We heve English and history. -The verb: Have means ‘’có’’ -I,we, you, they + plural nouns + have. -She,he it singular noun+Has. -Have + name of subjects: Have history/ Math/English/Chemistry………… -Have + meals. Have + Breakfast/ Lunch/Dinner. 2. Introduce about themselves. a. ask about the name? what is your name? What is her name? b.Ask about the age: How old are you? How old is she? C. Ask about the jobs? What do you do? What does she do? D. Ask about the family? How many people in your family? How old is your father? E. Ask about the place to live: Where do you live? Where does she do? 3. Describe the place to live: We use the preposition to describe the place to live such as: In: Infront of Next to Behind On Near 15
 16. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 Oposite To the left/to the right. 4.Ask about the things around to live. Where is the yard. It is infront of the house. Where are the trees ? They are behind the house Which is Mai’s house? It is next to the tree. + Inorder to ask about the position we use: Where is/are…………….? Where are the tall trees? Where are the flowers? Where is the yard? +Inorder to ask about the things or people we use: Which + noun? It is ………….. B. Excercises: Exercise 1,2 I,II,III,VI,( 33.34.35) in BTBTNC TA6 ********************************* Pre: /11/09 Te: /11/09 BUỔI 7 : REVIEW( UNIT 6,7) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 6 such as: Questions: Ask and answer about the places with Which?/where? What?/How to use some preposition such aas: next to near, in….. 16
 17. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 - -After the lesson, Ss will be able to greet each others basing on the time of the day and the way to express their concern about their friends’ health. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1. The Present Progressive Tense: - Ss present the uses. - Form I + am + V/ing + O We / They / You / Plural N + are + Ving + O. He / She / It / Singular N + is + Ving + O. - Give exercises. 1. What is your name? A. Her name is Lan B. My name is Ba C. He is Ba D. My name’s is Ba 2. Is your house big? A. No, it isn’t. It is small B. Yes, it isn’t C. No, it is not big D. Yes, they are 3. What do you do after school? A. He watches T.V B. I reads C. She goes to D. I read 4. Which grade are you in? A. They are in 4 B. she is 7 C. I’m in grade 6 D. I’m on it 5. How many floors does your school have? A. It’s small B. they’re a lot C. It’s on it D. There are two 6. What time is it? A. It’s eight o’clock B. it’s eight oclock C. it is o’clock 8 D. It 8 o’clock 7. Where are you from? A. I am one B. I’m from Vu Yen 17
 18. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 C. I am in class Vu Yen D. I’m Vu Yen class 8. Are there any trees near your house? A. Yes, there aren’t B. No. it isn’t C. Yes, there are D. No, there is not 9. Does Ba live in town? A. Yes, He does B . No, she doesn’t C. Yes, she does D. No, he does 10. What time do you go to bed? A. I went to bed at 9 B. I’m going to bed at 9 C. I go to bed at 9. D. I go to bed on 9 II. Chọ dạng đúng của động từ:( 3p ) 1. Every morning. Hoa (go)………………. to school. 2. We (brush)…………………….. our teeth after breakfast. 3. The boys (play) …………............. soccer now. 4. My teacher (go) .......................... to work by motorbike. 5. These students (travel) ……................. to school by bike. 6. Lan (walk)……………............. to school now. III. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.( 2p) My name is Lan. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a lake, a river, a market, and paddy fields. It is noisy here. * Answer the questions: 1. What is her name? -> ................................................................................ 2. Where does she live? -> ............................................................................... . 3. Does Lan live in town? -> ................................................................................... 4. Are there any trees? -> ................................................................................... 5. Is it quiet? -> ................................................................................... . IV. Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng. (1p) 18
 19. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 1. My father is an teacher. ......................................... 2. Ba don’t go to school by bike ......................................... 3. My classroom is in the second floor. ........................................ 4. I riding my bike now. ......................................... 2.Ask about the means of transport: How do you go to school? And you? Nam . On foot. How does your father go to work? By motorbike/ How do they go to school? On foot. By+ Means of tranport By+ car, motorbike, bus, taxi ,train, On foot = walk. 3. Ask about personal information: What time does Hoang get up? What time do classes start? B/Excrcises: 1,3,4,5( 39), III,( 43) in BTBTNC A6. ***************************************** Pre: /11/09 Te: /11/09 19
 20. Gi¸o ¸n d¹y båi dìng English 6. N¨m häc :2009-2010 BUỔI 8 : REVIEW( UNIT 7,8) I. Objectives: -Ask sts to review Unit 7 such as: Questions: Ask and answer about the places with Which?/where? What?/How to use some preposition such aas: next to near, in….. - Introduce for sts about the means of tranport and the acts in a day. -After the lesson ,sts can able to talk about the present progressive tense. -Drill speaking, listening and reading skills. II: Preparation: -Textbook - Workbook and reference book. III. Teaching procedures: 1. Organization: Attendance: ........... 2. Oral test: -Check the preparation of Ss. 3. New lesson: A.Theory: 1. Present simple tense - Present the way to practice. - Give form: I/ We/ You/ They/ Plural N + V + O. He / She / It / Singular N + Vs/ es + O - Give examples to make it clear. a. I go to school everyday. b. Nam walks to school. - Give exercises for Ss to practice. 2. The Present Progressive Tense: - Ss present the uses. - Form: I + am + V/ing + O We / They / You / Plural N + are + Ving + O. He / She / It / Singular N + is + Ving + O. 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản