GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 CHUẨN

Chia sẻ: vantien2268

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Biết sự tương phản về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs). - Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. - Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức. 2. Kĩ năng: - Nhận xét...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 CHUẨN

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010

Ngaøy soaï n : 20. 08. 2009
Tuaàn : 01
Ngaøy gi aûng : 24. 08
Ti eát : 01
A. KHÁI QUÁT
NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
BÀI 1:
SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết sự tương phản về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs).
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh
tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.
2. Kĩ năng:
- Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người ở hình 1.
- Phân tích bảng số liệu về KT – XH của từng nhóm nước.
3. Thái độ:
Xác định trách nhiệm học tập để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Phóng to các bảng 1.1,1.2/SGK - Bản đồ các nước trên TG - Chuẩn bị phiếu học tập
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Sự tương phản về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển.
- Đặc trưng của được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới nền kinh tế - xã hội TG
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài: So sánh tương quan cuộc sống giữa VN với Hoa Kỳ => cụôc sống giữa hai nước
Kể một số thành tựu KH mới
Thời gian Hoạt động Nội dung
15’ Họat động 1: tìm hiểu sự phân chia TG thành các nhóm nước I. Sự phân chia TG thành các nhóm
HS hoạt động theo cặp, quan sát hình 1/6/SGK sau nước
khi dựa vào kiến thức đã đọc, trả lời: - Trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ
* Nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên TG theo mức GDP BQĐN khác nhau được chia làm 2 nhóm
(USD/người) nước: phát triển và đang phát triển
Phiếu học tập : - Các nước đang phát triển thường
GDP/người (USD/người) có GDP/ người thấp, nợ nhiều, HDI
MỘT SỐ NƯỚC TIÊU BIỂU thấp
Mức thấp: < 725 - Các nước phát triển thì ngược lại
Mức trung bình dưới: 725-2895 - Một số nước vùng lãnh thổ đạt
Mức trung bình trên: 2895- 8955 được trình độ nhất định về CN gọi
Mức cao: > 8955 là các
- GV giảng thêm cho HS về các chỉ tiêu HDI nước công nghiệp mới (NICs)
10’ Họat động 2: sự tương phản về trình độ phát triển KT _XH của các nhóm nước II. Sự tương phản về trình độ phát
- Hoạt động nhóm triển KT _XH của các nhóm nước
+ Nhóm 1: làm việc bảng 1.1, trả lời câu hỏi: nhận xét chênh lệch về GDP BQĐN - GDP BQĐN chênh lệch lớn giữa
giữa các nhóm nước các nước phát triển và đang phát
+ Nhóm 2: làm việc bảng 1.2, trả lời câu hỏi: nhận xét cơ cấu GDP giữa các nhóm triển
nước - Trong cơ cấu KT,
+ Nhóm 3: làm việc bảng 1.3 và box kèm theo, trả lời câu hỏi: nhận xét sự khác biệt + các nước phát triển KV dịch vụ
về HDI và tuổi thọ chiếm tỉ lệ rất lớn, NN rất nhỏ
trung bình giữa các nhóm nước + các nước đang phát triển tỉ lệ
(nhóm 2 ghi trên Phiếu học tập dòng 2, nhóm 3 là dòng 3 và 4) ngành NN còn cao
* Phiếu học tập : - Tuổi thọ TB các nước phát triển >
Sự tương phản về KT – XH giữa các nhóm nước các nước đang phát triển
Các chỉ số - HDI các nước phát triển > các
Nhóm nước phát triển nước đang phát triển
Nhóm nước đang phát triển III. Cuộc CM KH và CN hiện đại
15’ Tỉ trọng GDP phân theo KV KT (2004) - Cuối thế kỷ XX, đầu TK XXI, CM

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 1
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


KV.I-KV.II-KV.III KH và CN hiện đại xuất hiện
KV.I-KV.II-KV.III - Đặc trưng: bùng nổ công nghệ cao
Tuổi thọ bình quân (2005) + Dựa vào thành tựu KH mới với
HDI (2003) hàm lượng tri thức cao
- Các nhóm trình bày, các nhóm khác trao đổi, bổ sung. + Bốn trụ cột:
- GV nhận xét sửa chữa bổ sung * Công nghệ sinh học
Hoạt động 3: tìm hiểu cuộc CM KH và CN hiện đại * Công nghệ vật liệu
- GV giảng giải về cuộc CM KH và CN hiện đại, so sánh các cuộc CM khoa học * Công nghệ năng lượng
công nghệ mà con người đã trải qua * Công nghệ thông tin
- HS tìm các VD câu hỏi SGK/9 yêu cầu => nền KT tri thức
- GV bổ sung
V. CỦNG CỐ BÀI
1. Các quốc gia trên TG được chia thành hai nhóm: đang phát triển và phát triển dựa trên cơ sở:
a. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên b. Sự khác nhau về tổng DS của mỗi nước
c. Sự khác nhau về trình độ KT – XH d. Sự khác nhau về tổng thu nhập bình quân đầu người
2. Hàn Quốc, Singapore, Bra-xin, Ác-hen-ti-na,… được gọi là:
a. Các nước đang phát triển b. Các nước phát triển
c. Các nước kém phát triển d. Các nước công nghiệp mới hoặc là các nước đang phát triển
3. Dựa vào bảng 1.2, chọn nhận định nào sau đây là không chính xác:
a. Ở các nước phát triển, GDP cao nhất thuộc KV.III b.GDP KV.I chiếm tỉ lệ nhỏ nhất ở cả hai nhóm nước
c. GDP KV.III chiếm tỉ lệ nhỏ nhất ở cả hai nhóm nước
d.GDP KV.II của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển
4/ Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:
a/ Ra đời hệ thống các ngành công nghệ hiện điện-cơ khí b/ Chuyển từ nền sản xuất NN sang CN
c/ Xuất hiện và phát triển các ngành công nghệ cao d/ Tự động hóa nền sản xuất công nông nghiệp
5/ Kinh tế tri thức là loại hình KT dựa trên:
a. Chất xám, KT, công nghệ cao b. Vốn, KT cao, lao động dồi dào
c. Máy móc hiện đại , lao động rẻ d. Máy móc nhiều, lao động rẻ
6/ Nhân tố tác động mạnh mẽ đến nền KT TG, chuyển nền KT TG sang giai đọan phát triển nền KT tri thức là:
a.Cuộc CN KHKT b.Cuộc CM KH
c.Cuộc CM công nghệ hiện đại d.Cuộc CM KH và công nghệ hiện đại
VI. DẶN DÒ Vẽ BĐ BT 3/ 9/ SGK
-----------------------------------***------------------------------------
Ngaøy soaï n : 29. 08. 2009
Tuaàn : 02
Ngaøy gi aûng : 31. 08
Ti eát : 02
BÀI 2:
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Trình bày được các biểu hiện tòan cầu hóa, khu vực hóa và hệ quả của toàn cầu hóa, khu vực hóa.
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết khu vực và đặc điểm của một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bản đồ TG để nhận biết lãnh thổ của một số liên kết KT khu vực.
- Phân tích bảng 2 để nhận biết các nước thành viên qui mô về DS, GDP của một số liên kết KT khu vực.
3. Thái độ:
Nhận thức được tính tất yếu của toàn cầu hóa, khu vực hóa. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân trong sự đóng góp vào việc
thực hiện
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bản đồ các nước trên TG
- Lược đồ các tổ chức lien kết kinh tế TG, khu vực (GV có thể dùng kí hiệu để thể hiện trên nền lược đồ hành chính TG vị trí của
các nước trong các tổ chức liên kết KT khác nhau).
III. TRỌNG TÂM BÀI
Các biểu hiện và hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Liên hệ việc gia nhập WTO của VN cũng như tháng 8 hàng năm kỷ niệm sự ra đời của ASEAN, bàn về toàn cầu hóa, thấy sự hội
nhập của VN

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 2
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Thời gian Hoạt động Nội dung
20’ Họat động 1:tìm hiểu xu hướng toàn I. Xu hướng toàn cầu hóa
cầu hóa - Là quá trình liên kết các quốc gia về KT, văn hóa, khoa học,..
- GV: nêu rõ vì sao hiện nay chúng ta 1. Tòan cầu hóa về kinh tế
phải hội nhập tức xu thế toàn cầu hóa a/ Thương mại phát triển
là không thể đảo ngược b/ Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
- Chia thành 6 nhóm c/ Thị trường tài chính mở rộng
+ 4 nhóm tìm hiểu về 4 biểu hiện của d/ Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn
tòan cầu hóa dựa trên kiến thức SGK 2/ Hệ quả của toàn cầu hóa
+ 2 nhóm tìm hiểu về mặt tích cực và - Tích cực: thúc đẩy SX phát triển, tăng trưởng KT, đầu tư, tăng cường hợp tác
tiêu cực của tòan cầu hóa quốc tế
- Đại diện nhóm trình bày, liên hệ VN - Thách thức: gia tăng khỏang cách giàu nghèo
Họat động 2:xu hướng khu vực hóa KT II. Xu hướng khu vực hóa KT
20’ - Hoạt động cặp nhóm, trả lời phiếu 1. Các tổ chức liên kết KT khu vực
học tập, - Nguyên nhân: do phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trên TG, những
trả lời câu hỏi SGK: so sánh DS và GDP quốc gia tương đồng về văn hóa, XG, địa lí hoặc có chung mục tiêu, lợi ích
của các tổ chức liên kết KT KV? - Các tổ chức liên kết KV
- Vì sao phải liên kết với nhau? 2/ Hệ quả của khu vực hóa KT
- KV hóa KT có lợi ích và đặt ra thách - Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên sự tăng trưởng KT, tăng tự do
thức gì? thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT các nước thành viên; tạo những thị
- VN gia nhập những KV hóa KT nào? trường rộng lớn, tăng cường tòan cầu hóa KT
- Thách thức: quan tâm giải quyết vấn đề như chủ quyền KT, quyền lực quốc
gia
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Toàn cầu hóa:
a.Là quá trình liên kết một số quốc gia trên TG về nhiều mặt
b.Là quá trình liên kết các nước phát triển trên TG về KT, văn hóa, KH
c.Tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền KT – XH các nước đang phát triển
d.Là quá trình liên kết các quốc gia trên TG về KT, văn hóa, KH
2/ Mặt trái tòan cầu hóa kinh tế thể hiện ở:
a/ Sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng tập trung chủ yếu ở các nước phát triển
b/ Khỏang cách giàu nghèo gia tăng giữa các nhóm nước
c/ Thương mại tòan cầu sụt giảm
d/ Các nước đang phát triển sẽ không được hưởng lợi ích nhiều
3/ Các quốc gia có những nét tương đồng về văn hóa, địa lí, xã hội đã liên kết thành các tổ chức kinh tế nhằm chủ yếu:
a.Tăng cường khả năng cạnh tranh của KV và của các nước trong KV so với TG
b.Làm cho đời sống văn hóa, XH của các nước thêm phong phú
c.Trao đổi nguồn lao động và nguồn vốn giữa các nước
d.Trao đổi hàng hóa giữa các nước nhằm phát triển ngoại thương
4/ Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước:
a.Thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế b.Chủ động khai thác các thành tựu KH và công nghệ
c.Tạo điều kiện chuyển giao các thành tựu mới d.Tất cả các câu trên
5/ Các nước trên TG có thể nhanh chóng áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình phát triển KT-XH là do:
a.Có các tổ chức như WTO, ASEAN, IMF, NAFTA,… b.Thành tựu KHKT phát minh ngày càng nhiều
c.Quan hệ buôn bán ngày càng phát triển d.Toàn cầu hóa thực hiện chuyển giao công nghệ
6/ Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển KT giữa các tổ chức và các nước trong KV là:
a.Các nước vừa hợp tác vừa cạnh tranh b.Các tổ chức liên kết hỗ trợ cho nhau
c.Các tổ chức vừa liên kết vừa hợp tác cạnh tranh với nhau d.Xóa bỏ triệt để đặc trưng riêng của từng nước
VI. DẶN DÒ
Trả lời các câu hỏi trong SGK/12
VII. PHỤ LỤC
* Phiếu học tập :
Dựa vào bảng 2/ SGK/11, hoàn thành bảng sau:
Một số đặc điểm về các tổ chức liên kết KT KV

Tổ chức đông dân nhất đến thấp nhất
GDP từ cao nhất tới thấp nhất
Tổ chức có số thành viên cao nhất

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 3
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Tổ chức có số thành viên ít nhất
Tổ chức có GDP cao nhất
Tổ chức có GDP thấp nhất
Tổ chức có GDP/ người cao nhất
Tổ chức có GDP/ người thấp nhất
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Ngaøy soaï n : 05. 09. 2009
Tuaàn : 03
Ngaøy gi aûng : 06. 09
Ti eát : 03
BÀI 3:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết và giải thích được tình trạng bùng nổ DS ở các nước đang phát triển và già hóa DS ở các nước phát triển.
- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm MT; phân tích được hậu quả của ô nhiễm MT; nhận thức được sự
cần thiết phải bảo vệ MT.
2. Kĩ năng:
Phân tích được các bảng số liệu và liên hệ thực tế.
3. Thái độ:
Nhận thức được: để giải quyết các vấn đề toàncầu cần phải có sự hợp tác của toàn nhân lọai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Một số hình ảnh về ô nhiễm MT trên TG và VN.
- Một số tin, ảnh htời sự về chiến tranh KV và nạn khủng bố trên TG.
- Phiếu học tập
III. TRỌNG TÂM BÀI
Đặc điểm, hậu quả của bùng nổ DS ở các nước đang phát triển và già hóa DS ở các nước phát triển, ô nhiễm MT và một số vấn đề
khác.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Liên hệ thiên tai gần đây, với sự giúp đỡ cứu nạn lẫn nhau trên biển của Trung Quốc với ngư dân VN

Thời gian Hoạt động Nội dung
20’ Họat động 1: Dân số I. Dân số
- Chia lớp thành 4 nhóm: 1. Bùng nổ DS
+ Nhóm 1: dựa vào bảng 3.1/13 so sánh tỉ suất gia tăng DS tự - DS TG tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX
nhiên của nhóm nước đang phát triển và phát triển và toàn TG - DS bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển
+ Nhóm 2: DS tăng nhanh dẫn đến hậu quả gì? 2. Già hóa dân số
+ Nhóm 3: Dựa vào bảng 3.2/14 so sánh cơ cấu DS theo nhóm - DS TG có xu hướng già đi:
tuổi của nhóm nước đang phát triển và phát triển + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm
+ Nhóm 4: DS già dẫn đến hậu quả gì? + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng
- Thảo luận nhóm, HS trình bày, nhóm khác trao đổi bổ sung II. Môi trừơng
- GV kết luận sửa chữa bổ sung 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và Suy giảm tầng ô dôn
Họat động 2: Môi trừơng - Lượng CO2 tăng => hiệu ứng nhà kính tăng => nhiệt độ
20’ - GV chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện 1 yêu cầu trong Trái đất tăng
phiếu học tập sau: - Khí thải từ SX CN và sinh hoạt => mưa axit => tầng
Vấn đề MT ôdôn mỏng và thủng
Hiện trạng 2. Ô nhiễm MT nước ngọt, biển và
Nguyên nhân đại dương
Hậu quả - Chất thải CN và sinh hoạt chưa xử lí => đổ trực tiếp vào
Giải pháp sông hồ => ô nhiễm => thiếu nước sạch
Biến đổi khí hậu toàn cầu - Chất thải CN chưa xử lí => đổ trực tiếp vào sông biển,
Suy giảm tầng ô dôn đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu => MT biển chịu nhiều tổn thất
Ô nhiễm MT nước ngọt biển và đại dương 3. Suy giảm đa dạng sinh học
Suy giảm đa dạng sinh học - Khai thác thiên nhiên quá mức => sinh vật bị tuyệt chủng
- Thảo luận nhóm, HS trình bày, nhóm khác trao đổi bổ sung hoặc sắp tuyệt chủng => mất nhiều loài SV, gen di
- GV kết luận sửa chữa bổ sung truyền, thực phẩm, htuốc, nguyên liệu SX…

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 4
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Hoạt động 3: Một số vấn đề khác III. Một số vấn đề khác
- Trao đổi HS về khủng bố, liên hệ thực tế - Khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo
V. CỦNG CỐ BÀI
1. DS TG hiện nay:
a. Đang tăng b. Đang giảm
c. Không tăng không giảm d. Đang ổn định
2. Bùng nổ DS trong mọi thời kỳ đều bắt nguồn từ:
a. Các nước phát triền b. Các nước đang phát triển
c. Đồng thời ở các nước phát triển và đang phát triển d. Ở các nước phát triển và đang phát triển nhưng không đồng thời
3. Trái đất nóng dần lên là do:
a. Mưa axít ở nhiều nơi trên TG c. Lượng CO2 tăng nhiều trong khí quyển
b. Tầng ô dôn bị thủng d. Băng tan ở hai cực
4. Phần lớn dân số thiếu nước sạch trên thế giới tập trung ở các nước đang phát triển là do:
a/ Không có nguồn nước để khai thác b/ Người dân không có thói quen dùng nước sạch
c/ Nhà nước không chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng nước sạch d/ Nguồn nuớc bị ô nhiễm do chất thải không dược xử lí đổ trực
tiếp vào
5. Ô nhiễm MT biển và đại dương chủ yếu là do:
a. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt b. Các sự cố đắm tàu
c. Việc rửa các tàu dầu d. Các sự cố tràn dầu
6. Sự suy gỉam đa dạng sinh học tạo ra hậu quả:
a. Mất nhiều loài sinh vậ, các gen di truyền b. Mất đi nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh
c. Mất đi nguồn nguyên liệu của nhiều ngành SX d. Tất cả các câu trên đều đúng
VI. DẶN DÒ
Sưu tập tài liệu về vấn đề MT
Làm BT3/16/SGK
Chuẩn bị tài liệu về tòan cầu hóa, nhất là VN; chuẩn bị bài TH
VII. PHỤ LỤC
* Phiếu học tập :
Dựa vào SGK, kiến thức hoàn thành:
Một số vấn đề MT toàn cầu
Vấn đề MT Hiện trạng Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp
Biến đổi khí hậu toàn cầu
Suy giảm tầng ô dôn
Ô nhiễm MT biển và đại dương
Suy giảm đa dạng sinh học
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngaøy soaï n : 10. 09. 2009
Tuaàn : 04
Ngaøy gi aûng : 14. 09
Ti eát : 04
BÀI 4:
THỰC HÀNH
TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÒAN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
2. Kĩ năng:
Thu thập và xử lí thong tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một số vấn đề mang tính toàn cầu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Một số hình ảnh về việc áp dụng thành tựu KH và CN hiện đại vào SX và kinh doanh.
- Đề cương báo cáo.
III. TRỌNG TÂM BÀI
Cơ hội và thách htức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Hoạt động


TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 5
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Họat động 1: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÒAN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
- GV chia lớp thành 7 nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhận 1 ô kiến thức
- Đọc thông tin ô kiến thức liên hệ những hiểu biết bản thân, bài cũ, rút ra nhận xét, kết luận
- Tìm VD cụ thể, có thể liên hệ với VN
Họat động 2: báo cáo
(có thể hướng dẫn để mỗi nhóm viết thành 1 báo cáo về nhà thực hiện chi tiết)
V. DẶN DÒ
Hoàn thành bài TH
----------------------------------------***-------------------------------------
Ngaøy soaï n : 19. 09. 2009
Tuaàn : 05
Ngaøy gi aûng : 21. 09
Ti eát : 05
BÀI 5:
MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết được châu Phi khá giàu khoáng sản, song có nhiều khó khăn do khí hậu khô, nóng, TNMT bị cạn kiệt, tàn phá…
- DS tăng nhanh, nguồn lao động khá lớn, song chất lượng cuộc sống thấp, bệnh tật, chiến trang đe dọa và xung đột sắc tộc.
- Kinh tế tuy có khởi sắc, nhưng cơ bản còn chậm.
2. Kĩ năng:
Phân tích được các lược đồ, bảng số liệu và thông tin để nhận biết các vấn đề của châu Phi
3. Thái độ:
Chia sẻ với những khó khăn mà người dan châu Phi phải trải qua.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ địa lí tự nhiên châu Phi, KT chung.
- Tranh ảnh về cảnh quan và con người, một số hoạt động KT tiêu biểu
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Khó khăn về ĐKTN: KH khô nóng, phần lớn diện tích lãnh thổ là hoang mạc và xavan.
- Vấn đề dân cư và XH: DS tăng nhanh, tuổi thọ trung bình thấp, đa số là dân nghèo; đói nghèo, bệnh tật và các cuộc nội chiến là
những khó khăn, ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống người dân châu Phi.
- Vấn đề KT: chậm phát triển và còn phụ thuộc nhiều vào nước ngoài.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
GV có thể liên hệ thực tế những xung đột, dịch bệnh xảy ra ở Châu Phi hay cảnh quan tự nhiên, công trình Kim tự tháp để bắt đầu
về “lục địa đen”

Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Một số vấn đề tự nhiên I. Một số vấn đề tự nhiên
- HS họat động nhóm để tìm hiểu thuận lợi và khó Thuận lợi
khăn: Khó khăn
Thuận lợi * Khí hậu
Khó khăn * Cảnh quan
* Khí hậu * Khoáng sản
* Cảnh quan * Sông ngòi
* Khoáng sản - Đa dạng
* Sông ngòi - Rừng Nhiệt đới ẩm, Nhiệt đới khô…
- Giải pháp? - Phân bố nhiều nơi với nhiều loại
- GV làm rõ việc khai thác TNTN ở Châu Phi do TB - Sông Nin,..
nước ngoài nắm giữ và lợi nhuận chủ yếu rơi vào - Khô nóng.
tay TB nước ngoài => VD - Hoang mạc, bán hoang mạc, xavan.
Họat động 2:Một số vấn đề dân cư và xã hội - Khóang sản và rừng bị khia thác quá mức
- So sánh và nhận xét các chỉ số dân số của Châu Phi => khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên
15’ so với nhóm nước phát triển, nhóm đang phát triển và II. Một số vấn đề dân cư và xã hội
TG dựa vào bảng 5.1? - Tỉ suất sinh cao nên DS tăng nhanh
- Nguyên nhân và hậu quả? - Tuổi thọ TB thấp
- GV bổ sung thêm VN giúp các nước trong nhóm - Dịch bệnh HIV
Cộng đồng Pháp ngữ như Senegal, Benanh phát triển - Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 6
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


NN - Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật
Hoạt động 3:Một số vấn đề Kinh tế => được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tổ chức TG
15’ - Dựa vào bảng 5,2, nhận xét tốc độ tăng III. Một số vấn đề Kinh tế
trưởng GDP của một số quốc gia châu Phi so với - Đa số các nước Châu Phi nghèo, kém phát triển
TG? - Nguyên nhân:
- GV bổ sung thêm kiến thức cho HS để thấy tình + Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân
trạng KT châu Phi hiện so với TG hầu như thua sút + Xung đột, chính phủ yếu kém,….
rất lớn, thụt lùi so với bản thân - Nền KT châu Phi cũng đang thay đổi tích cực
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Tình trạng sa mạc hóa ở châu Phi chủ yếu là do:
a. Cháy rừng c. Lượng mưa thấp
b. Khai thác rừng quá mức d. Chiến tranh
2/ Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế một số nước châu Phi kém phát triển:
a. Bị cạnh tranh bởi các khu vực khác b. Xung đột sắc tộc
c. Khả năng quản lí kém d. Từng bị thực dân thống trị tàn bạo
3/ Câu nào sau đây không chính xác:
a.Tỉ lệ tăng trưởng GDP ở châu Phi tương đối cao trong thập niên vừa qua
b.Hậu quả thống trị nặng nề của thực dân còn in dấu nặng nề trên đường biên giới quốc gia
c.Một vài nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển
d.Nhà nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, thiếu khả năng quản lí
4/ Hàng triệu người dân châu Phi đang sống rất khó khăn vì:
a.Đói nghèo, bệnh tật b.Kinh tế tăng trưởng chậm
c.Học vấn kém, nhiều hủ tục, xung đột sắc tộc d.Tất cả đều đúng
6/ Các cuộc xung đột tại một số nước Châu Phi đã để lại hậu quả:
a/ Biên giới các quốc gia này được mở rộng b/ Làm gia tăng sức mạnh các lực lượng vũ trang
c/ Làm hàng triệu người chết đói hoặc di cư khỏi quê hương d/ Làm gia tăng diện tích hoang mạc
VI. DẶN DÒ
Làm BT 2/ SGK/ 23
-----------------------------***--------------------------------
Ngaøy soaï n : 26. 09. 2009
Tuaàn : 06
Ngaøy gi aûng : 28. 09
Ti eát : 06
BÀI 5:
MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển KT, song nguồn TNTN được khai thác lại chỉ phục vụ cho thiểu
số dân, gây tình trạng không công bằng, mức sống chênh lệch lớn với một bộ phận không nhỏ dân cư sống dưới mức nghèo khổ.
- Phân tích được tình trạng phát triển thiếu ổn định của nền KT các nước Mĩ Latinh, khó khăn do nợ, phụ thuộc nước ngoài và
những cố gắng vượt qua khó khăn của các nước này.
2. Kĩ năng:
Phân tích được các lược đồ, bảng số liệu và thông tin để nhận biết các vấn đề của châu Mĩ Latinh
3. Thái độ:
Tán thành với những biện pháp mà các quốc gia Mĩ Latinh đang cố gắng thực hiện để vượt qua khó khăn trong gỉai quyết các vấn
đề KT-XH.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Phóng to hình 5.4/ SGK
- BĐ địa lí tự nhiên châu Mĩ Latinh, KT chung.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Vấn đề tự nhiên, dân cư, xã hội: nguồn lợi lớn tự nhiên được khai thác song không mang lợi ích đến cho đại đa số bộ phận dân cư
các nước Mĩ Latinh. Mức sống của người dân rất chênh lệch. Mặc dù đa số dân chúng sống trong các đô thị nhưng số dân chiếm tỉ lệ
nghèo khổ khá lớn.
- Vấn đề KT: KT phát triển không ổn định, tổng nợ nước ngoài lớn. nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Đưa ra 1 số hình ảnh tiêu biểu về Mĩ Latinh như lễ hội Carnaval, rừng Amadôn, tượng chúa cứu th ế
Thời gian Hoạt động Nội dung

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 7
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


20’ Họat động 1: Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội I. Một số vấn đề tự nhiên, dân
Một số vấn đề tự nhiên cư và xã hội
- GV yêu cầu HS sử dụng BĐ “cảnh quan và khoáng sản ở Mĩ Latinh” hình 5.3/24/ SGK để: 1. Tự nhiên
+ Kể tên cảnh quan và TN khoáng sản * Thuận lơi:
+ Nhận xét cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm => giá trị? - Nhiều loại kim loại màu, kim
Đồng cỏ => giá trị? loại quý và nhiên liệu
+ TN khoáng sản => giá trị? - Tài nguyên đất, khí hậu
- GV bổ sung đa số nguồn tài nguyên, trang trại đều nằm trong tay chủ TB, người lao động thuận lợi cho phát triển rừng,
hưởng lợi ích không đáng kể chăn nuôi gia súc, trồng cây CN
Dân cư và xã hội và cây ăn quả nhiệt đới
- Dựa vào bảng 5.3/26/SGK, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở Mĩ Latinh? * Khó khăn:
=> khó khăn đặt ra? - Khai thác nhiều
Liên hệ so sánh với VN để thấy rõ chênh lệch giàu nghèo ở Mĩ latinh là rất lớn 2. Dân cư và xã hội
- Vì sao có sự chênh lệch giàu nghèo ở Mĩ latinh lớn? - Dân cư còn nghèo đói
- HS nêu những khó khăn do quá trình đô thị hóa tự phát? - Thu nhập giữa người giàu và
Họat động 2: Một số vấn đề Kinh tế nghèo có sự chênh lệch rất lớn
- Dựa vào bảng 5.4/26/SGK nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh từ 1985-2004? - Đô thị hóa tự phát => đời
- Dựa vào bảng 5.4, những quốc gia nào có tỉ lệ nợ nước ngoài cao so với GDP? sống dân cư khó khăn => ảnh
+ Họat động cặp hưởng vấn đề XH và phát
Quốc gia triển KT
20' tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP II. Một số vấn đề Kinh tế
Ac-hen-ti-na - Tốc độ phát triển KT không
Bra-xin đều, chậm thiếu ổn định
Chi-lê - Nợ nước ngòai lớn
Ê-cua-đo - Nguyên nhân:
Ha-mai-ca + Tình hình chính trị thiếu ổn
Mê-hi-cô định
Pa-na-ma + Các thế lực bảo thủ cản trở
Paragoay + Chưa xây dựng được đường
Pê-ru lối phát triển KT-XH độc lập,
Vê-nêxu-ê-la tự chủ
- HS ghi lên bảng và nhận xét - Hiện nay, các quốc gia Mĩ
- Vì sao phải vay nợ nhiều? => hậu quả vay nợ nhiều? Latinh đang cải cách
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Số dân sống dưới mức nghèo khổ chủ yếu của châu Mĩ Latinh còn khá đông là do:
a.Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để b.Người dân không cần cù, trình độ thấp
c.Điều tự nhiên khắc nghiệt, thiếu khoáng sản d.Hiện tượng đô thị hóa bùng nổ
2/ Câu nào dưới đây không chính xác:
a.Khu vực Mĩ latinh là sân “sau” của Hoa Kì b.Tình hình kinh tế các nước Mĩ Latinh đang được cải thiện
c.Nợ nước ngoài rất ít, chiếm tỉ lệ không đáng kể trong GDP d.Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài là từ Hoa Kì và Tây Ban
Nha
3/ Tỉ lệ dân thành thị các nước Mĩ Latinh cao là vì:
a.Các quốc gia này không phát triển nông nghiệp b.Kinh tế phát triển cao, nhiều khu công nghiệp lớn
c.Đồng bằng rộng lớn, thuận tiện việc xây dựng đô thị d.Dân nghèo không ruộng kéo ra thành phố tìm việc
4/ Hướng chảy của sông Amadôn chủ yếu là:
a. Bắc Nam b. Đông Tây
c. Tây Đông d. Nam Đông
5/ Nguyên nhân khiến cho kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển không ổn định:
a/ Do nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nên người dân ít lao động
b/ Nền kinh tế chỉ tập trung vào sản xuất nông sản nhiệt đới , ít quan tâm tới ngành công nghiệp
c/ Do ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang diễn ra liên tục
d/ Tình hình chính trị không ổn định lại mắc nợ nhiều
VI. DẶN DÒ
Làm BT 2/ SGK/ 27
----------------------------------***--------------------------------
Ngaøy soaï n : 02. 10. 2009
Tuaàn : 07
Ngaøy gi aûng : 05. 10
Ti eát : 07
BÀI 5:
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 8
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết được tiềm năng phát triển KT của KV Tây Nam Á và Trung Á.
- Hiểu được một số vấn đề chính của KV đều liên quan đến vai trò cung cấp dầu mỏ và các vấn đề dẫn tới xung đột sắc tộc, tôn
giáo, khủng bố.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng BĐ các nước trên TG để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của KV Tây Nam Á và Trung Á.
- Đọc trên lược đồ Tây Nam Á và Trung Á để thấy vị trí các nước trong KV.
- Phân tích bảng số liệu thống kê để rút ra nhận định.
- Đọc và phân tích các thong tin địa lí từ các nguồn thong tin về chính trị, thời sự quốc tế.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bản đồ các nước trên TG.
- BĐ địa lí tự nhiên Châu Á.
- Phóng to hình 5.8/SGK
III. TRỌNG TÂM BÀI
Một số vấn đề của KV Tây Nam Á và Trung Á.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Liên hệ hiểu biết thực tế tình hình một số nước như hạt nhân của Iran, xung đột ở Iraq, Israel-Palestine…
Thời gian Hoạt động Nội dung
Họat động 1:Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á I. Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khu vực
- Họat động cá nhân: Trung Á:
+ Xác định trên bản đồ KV Tây Nam Á và Trung Á, tên các quốc gia? có vị trí địa – chính trị quan trọng
- Họat động nhóm theo phiếu học tập 1/ Tây Nam Á
+ Chia lớp thành 4 nhóm - Diện tích 7 triệu km2 với 313 triệu người
Các đặc điểm - Tài nguyên chủ yếu dầu khí tập trung qunah vịnh
Tây Nam Á Pec-xich
Trung Á - Nơi ra đời nhiều tôn giáo, nền văn minh
Vị trí địa lý - Hiện nay đa số dân cư theo đaọ Hồi nhưng bị chia rẽ
Diện tích thành nhiều giáo phái =>mất ổn định
Số quốc gia 2/ Trung Á
Dân số - Khub vực giàu có về tài nguyên dầu khí, sắt, đồng,
Ý nghĩa vị trí địa lý thủy điện, than, urani…
Điều kiện tự nhiên - Khí hậu khô hạn =>trồng bông và cây CN
Tài nguyên thiên nhiên - Các thảo nguyên chăn thả gia súc
Đặc điểm XH - Khu vực đa sắc tộc, mật độ DS thấp
- HS đại diện trình bày, các nhóm khác đóng góp - Trừ Mông Cổ, đa số dân cư theo đaọ Hồi
- GV bổ sung, sửa chữa - Giao thoa văn minh phương Đông và Tây
Họat động 2: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực II. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực
Trung Á Trung Á
1. Vai trò cung cấp cấp dầu mỏ 1. Vai trò cung cấp cấp dầu mỏ
Khu vực :Đông Á-Đông Nam Á-Trung Á-Tây Nam Á - Trữ lượng dầu mỏ lớn, Tây Nam Á chiếm 50% TG
Đông Âu-Tây Á-Bắc Mĩ => nguồn cung chính cho TG
Chênh lệch tiêu thụ/ khai thác (nghìn thùng) => trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều
- Nhận xét khả năng cung cấp dầu mỏ cho TG của KV Tây Nam Á? cường quốc
- GV gợi mở cho HS tình hình căng thẳng hiện nay ở đây từ năm 2. Xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng
2003, chiến tranh Iraq-Hoa Kì, bản chất của vấn đề hạt nhân Iran,… bố
2. Xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng - Nguyên nhân:
bố + Tranh giành đất đai, nguồn nước và tài nguyên
- GV tổ chức thảo luận nhóm về vấn đề này: (dựa vào hiểu biết và + Can thiệp của nước ngoài, các tổ chức cực đoan
kênh chữ SGK) - Thể hiện: xung đột dai dẳng của người Arab-Do
+ Tình hình? thái
+ Nguyên nhân? - Hậu quả: tình trạng đói nghèo ngày càng tăng
+ Hậu quả?
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Ý nào đúng nhất khi nói về vị trí địa lí của Tây Nam Á:
a.Nơi tiếp giáp của hai đại dương và ba châu lục b.Ở Tây Nam Châu Á, giáp ba châu lục
c.Tiếp giáp biển Ca-xpia và biển Đông d.Phía tây của Địa Trung Hải
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 9
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


2/ Vị trí địa lí của Tây Nam Á rất quan trọng vì:
a.Là cầu nối giữa ba lục địa b.Nằm án ngữ con đường thông thương từ Á sang Âu
c.Nằm án ngữ con đường thông thương từ Á sang Phi d.Tất cả các câu trên đều đúng
3/ Đặc điểm khí hậu của Trung Á:
a.Lạnh quanh năm do núi cao b.Mưa nhiều vào mùa đông
c.Khô hạn d.Có 2 mùa, mùa mưa và khô
4/ Khu vực Tây Á thiếu ổn định là do:
a.Vị trí địa lí quan trọng của KV b.Sự can thiệp của các thế lực bên ngòai
c.Thế lực chính trị, tôn giáo cực đoan nổi lên d.Tất cả các câu trên đều đúng
5/ Khu vực Tây Á và Trung Á có vai trò quan trọng là do:
a.Trữ lượng dầu mỏ lớn, 50% TG b.Nền kinh tế KV phát triển nhanh và ổ định
c.Có nhiều tổ chức KT lớn d.Tất cả các câu trên đều đúng
VI. DẶN DÒ Làm BT 1/ SGK/33
--------------------------------***--------------------------------
Ngaøy soaï n : 09. 10. 2009
Tuaàn : 08
Ngaøy ki ểm tra: 12. 10
Ti eát : 08

TRÖÔØNG THPT BUOÂN M THUOÄT
A ÑEÀ K EÅM TRA M
I OÂN ÑÒA LÍ LÔÙP 11
TOÅ ÑÒA LÍ THÔØI G AN : 45 PHUÙT ( Khoâng keå phaùt
I
ñeà)
------
Đề 1
Câu 1 (3 điểm )
Làm rõ những chỉ tiêu kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm nước?
Câu 2 (7 điểm) Cho bảng số liệu: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển ( Đơn vị tính: tỉ usd)
Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1316 2465 2498 2724
a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các
năm
b, Rút ra nhận xét
-------------------------------*0*0*0*---------------------------
Đề 2:
Câu 1 (3 điểm )
Làm rõ những chỉ tiêu kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm nước?
Câu 2 (7 điểm) Cho bảng số liệu: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của 2 nhóm nước ( Đơn vị tính: %)
Nhóm 1960-1965 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2001-2005
nước\Năm
Phát triển 1,2 0,8 0,6 0,2 0,1
Đang phát triển 2,3 1,9 1,9 1,7 1,5
a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của 2 nhóm nước qua các năm.
b, Dân số gia tăng nhanh gây nên những hậu quả gì ?
-------------------------------*0*0*0*---------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 10
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n : 09. 10. 2009
Tuaàn : 08
Ngaøy ki ểm tra : 12. 10
Ti eát : 08
KIỂM TRA 45’. MÔN ĐỊA L Í
TRÖÔØNG THPT BUOÂN M THUOÄT
A ÑEÀ K EÅM TRA M
I OÂN ÑÒA LÍ LÔÙP 11
TOÅ ÑÒA LÍ THÔØI G AN : 45 PHUÙT ( Khoâng keå
I
phaùt ñeà)
------
HOÏ VAØ TEÂN :...........................................................................................LÔÙP:11… … … …

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a
b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b
c c c c c c c c c c C c c c c c c c c c
d d d d d d d d d d D d d d d d d d d d
Ph ần I: Trắc nghiệm ( 5 điểm: )
1). Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ coù nhöõng ñieåm gioáng nhau veà:
a). Soá daân ñoâng. b). GDP/ngöôøi cao.
c). Xung ñoät toân giaùo, saéc toäc. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
2). Toaøn caàu hoùa laø:
a). Laø quaù trình lieân keát moät soá quoác gia treân theá giôùi veà nhieàu maët.
b). Laø quaù trình lieân keát caùc nöôùc phaùt trieån veà kinh teá- vaên hoùa- khoa hoïc.
c). Laø quaù trình lieân keát caùc quoác ga treân theá giôùi veà kinh teá- vaên hoùa- khoa hoïc

d). Laø quaù trình taùc ñoäng maïnh meõ ñeán toaøn boä neàn KT- XH cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

3). Vuøng phaân boá daàu-khí chuû yeáu cuûa khu vöïc Taây Nam AÙ laø:
a). Vuøng hoang maïc- baùn ñaûo Araùp. b). Vuøng ven vònh Peùc- xích.
c). Vuøng ven bôø bieån Hoàng Haûi. d). Vuøng nuí Iraéc.
4). Caâu naøo sau ñaây KHOÂNG chính xaùc:
a). Laø "saân sau" cuûa Hoa Kyø. b). Kinh teá Myõ- latinh ñang ñöôïc caûi thieän.
c). Laïm phaùt ñaõ ñöôïc khoáng cheá ôû nhieàu nöôùc. d). Xuaát khaåu taêng nhanh.
5). So vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, caùc nöôùc NIC coù ñaëc ñieåm:
a). Quy moâ GDP lôùn hôn. b). Taát caû ñeàu ñuùng.
c). Kim ngaïch xuaát khaåu cao hôn. d). Cô caáu kinh teá chuyeån dòch nhanh.
6). Lí do laøm cho khu vöïc Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ trôû thaønh nôi caïnh tranh cuûa nhieàu
cöôøng quoác laø:
a). Nôi thöôøng coù xung ñoät toân giaùo vaø saéc toäc. b). Nôi coù nhieàu khoaùng saûn.
c). Taát caû ñeàu ñuùng. d). Nôi coù vò trí ñòa chính trò quan troïng.
7). Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây KHOÂNG phuø hôïp vôùi nhoùm nöôùc ñang phaùt trieån:
a). GDP/ngöôøi/naêm cao. b). Gia taêng daân soá nhanh.
c). Nhaän FDI nhieàu. d). GDP trong nöôùc lôùn.
8). Toaøn caàu hoùa taïo ra nhöõng cô hoäi gì cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån:
a). Nhaän ñaàu tö vaø chuyeån giao KH- KT- CN. b). Taêng GDP trong nöôùc.
c). Taêng giaù trò xuaát khaåu. d). Taêng giaù trò nhaäp khaåu.
9). Xung ñột toân giaùo, saéc toäc...ôû Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ trôû neân caêng thaúng laø
do:

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 11
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


a). Söï t ham gi a cuûa caùc t oå chöùc chí nh tr ò vaø t oân gi aùo cöï c ñoan. b). Taát caû ñeàu ñuùng.
c). Söï can t hi eäp t hoâ baï o cuûa caùc t heá l öï cbeân ngoaøi . d). Söï hoaï t ñoäng khaép nôi cuûa
nhi eàu t oå chöùc khuûng boá.
10). Söï t öông phaûn roõ reät nhaát gi öõa nhoùm nöôùc phaùt tri eån vaø ñang phaùt tri eån t heå
hi eän ôû:
a). GDP/ ngöôøi / naêm b). Söï phaân hoùa gi aøu ngheøo.
c). Trì nh ñoä phaùt tri eån ki nh t eá-xaõ hoäi . d). M öùc gi a t aêng daân soá.
11). Caùc quoác gi a treân t heá gi ôùi ñöôï c chi a l aøm hai nhoùm nöôùc phaùt tri eån vaø ñang
phaùt tri eån, döï a vaøo:
a). Söï khaùc nhau veà GDP vaø GDP/ ngöôøi . b). Söï khaùc nhau veà t öï nhi eân vaø t aøi nguyeân.
c). Söï khaùc nhau veà trì nh ñoä phaùt tri eån KT-XH. d). Söï khaùc nhau veà HDI vaø FD . I
12). Soá daân cuûa chaâu M yõ- l ati nh soáng döôùi m öùc ngheøo khoå coøn khaù ñoâng l aø do:
a). Caûi caùch r uoäng ñaát khoâng tri eät ñeå. b). G a t aêng daân soá nhanh.
i
c). Ñ eàu ki eän t öï nhi eân khoù khaên.
i d). Ñoâ t hò hoùa t öï phaùt.
13). Chaâu Phi ñöôï c goï i l aø chaâu l u c"noùng", döï a vaøo:
ï
a). Söï khaéc nghi eät cuûa t öï nhi eân. b). Söï gi a t aêng daân soá nhanh.
c). Söï ngheøo ñoùi cuøng cöï c. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
14). Caâu naøo sau ñaây KHOÂNG chí nh xaùc:
a). Haäu quûa t hoáng trò cuûa t höï c daân coøn i n daáu naëng neà. b). Moät vaøi nöôùc chaâu Phi coù
neàn ki nh t eá chaäm phaùt tri eån.
c). Tæ l eä t aêng tr öôûng GDP t öông ñoái cao trong t haäp ni eân vöøa qua. d). Nhaø nöôùc cuûa nhi eàu
quoác gi a chaâu Phi coøn non tr eû, t hi eáu khaû naêng quaûn l í .
15). H eän nay nhöõng vaán ñeà KT- XH naøo sau ñaây ñöôï c xem l aø coù tí nh t oaøn caàu:
i
a). Suy gi aûm ña daï ng si nh hoï c. b). G aø hoùa daân soá.
i
c). Naï n khuûng boá. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
16). Cô caáu ki nh teá nhoùm nöôùc ñang phaùt tri eån trong ñoù coù V eät Nam hi eän nay ñang
i ,
chuyeån dòch t heo xu höôùng naøo sau ñaây:
a). Phaùt tri eån khu vöï c I . b). Phaùt tri eån caû khu vöï c I ,II,III.
c). Phaùt tri eån khu vöï c I I vaø I I I. d). Phaùt tri eån khu vöï c I I I.
17). Nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc nöôùc ñang phaùt tri eån ngaøy caøng l ôùn, nguyeân nhaân chuû
yeáu do:
a). Daân soá gi a t aêng nhanh. b). Baát oån veà chí nh trò vaø xaõ hoäi .
c). Yeâu caàu ñaåy m nh coâng nghi eäp hoùa.
aï d). Naêng suaát l ao ñoäng t haáp.
18). Loaï i taøi nguyeân khoaùng saûn doài daøo ôû chaâu M yõ- l ati nh l aø:
a). Ki m l oaï i m aøu. b). Nhi eân l i eäu.
c). Ki m l oaï i quùy. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
19). Chaâu Phi l aø chaâu l u c coù GDP, GDP/ ngöôøi vaø HD t haáp l aø do:
ï I
a). Daân soá t aêng nhanh. b). Khaû naêng quaûn l í keùm .
c). Taát caû ñeàu ñuùng. d). Xung ñoät saéc t oäc, t oân gi aùo.
20). Ñaëc tröng noåi baät nhaát cuûa cuoäc caùch m ng khoa hoï c vaø coâng ngheä hi eän ñaï i

l aø:
a). Buøng noå coâng ngheä cao. b). Saûn xuaát r a nhi eàu saûn phaåm .
c). Laøm t aêng söï caï nh tr anh. d). Nhi eàu saûn phaåm m ôùi xuaát hi eän.
Phaàn I I: 5 ñi eåm ( Töï l uaän )
Caâu 1 ( 2 ñi eåm Haõy hoaøn t haønh baûng sau:
)
Vaán ñeà m oâi H eän traï ng
i Nguyeân Haäu quûa G aûi phaùp
i
tröôøng nhaân
OÂ nhi eãm
m oâi tröôøng


Caâu 2 ( 3 ñi eåm ) Nöôùc t a l aø t haønh vi eân t höù 150 cuûa W TO vaø vöøa ñöôï c baàu l aøm
t haønh vi eân khoâng t höôøng tröï c cuûa Hoäi ñoàng baûo an Li eân H eäp Quoác khoùa 2008- i
2009. Haõy cho bi eát t oaøn caàu hoùa t aï o ra cô hoäi vaø t haùch t höùc gì cho V eät Nam t hoâng i
qua hai söï ki eän treân?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
Ñaùp aùn ñeà ki eåm tra 45’ . HK . LÔÙP 11. 2007- 2008
I
Phaàn I ( 5 ñi eåm tr aéc nghi eäm 20 caâu )
:

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 12
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a A a a
b b b b
c c c c c c
d d d D d d
Phaàn I I (5 ñi eåm t öï l uaän 2 caâu )
:
Caâu 1( 2 ñieåm: hoaøn thaønh baûng )
­Hieän traïng: ( 0,5 ñieåm )
+ O nhieãm khoâng kh ( TÑ noùng leân, möa axist ) :0,25 ñ
+ O nhieãm nguoàn nöôùc ngoït, bieån vaø ñaïi döông : 0,25 ñ
­Nguyeân nhaân ( 0,5 ñieåm )
+     2 ( SX ñieän vaø caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng than ñoát ),do khí thaûi : 0,25 ñ
Do CO

+Do chaát thaûi CN vaø SH, do vieäc vaän chuyeån daàu moû: 0,25 ñ
-Haäu quûa ( 0,5 ñieåm)
+Nöôùc bieån taêng, …..AH ñeán söùc khoûe, SH-SX, sinh vaät: 0,25 ñ
+ Thieáu nöôùc saïch….. AH ñeán söùc khoûe, SH-SX, sinh vaät: 0,25 ñ
-Bieän phaùp ( 0,5 ñieåm)
+Caét giaûm löôïng caùc chaát khí thaûi: 0,25 ñ
+Xöû lí chaát thaûi vaø ñaûm baûo an toaøn haøng haûi: 0,25 ñ.
Caâu 2 ( 3 ñieåm – traû lôì chung cho thaùch thöùc vaø cô hoäi khi VN gia nhaäp WTO  
vaø thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc cuûa HÑBA LHQ)
­Cô hoäi(1,5 ñieåm )
+Taïo ñieàu kieän ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån…:0,5 ñ.
+ Taïo cô hoäi bình ñaúng vôùi caùc nöôùc …:0,5 ñ.
+ Baûo veä quyeàn lôïi…:0,5 ñ.
­Thaùch thöùc(1,5 ñieåm )
+ Caïnh tranh trong saûn xuaát vaø xuaát nhaäp khaåu: 0,5 ñ
+Vai troø vaø traùch nhieäm ngaøy caøng lôùn ñoái vôùi coäng ñoàng quoác teá: 0,5 ñ.
+Nhieàu vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ñeå giaûi quyeát nhaèm taêng tröôûng­phaùt trieån vaø 
choáng phuï thuoäc:0,5 ñ
­­­­­­­­­­­Heát­­­­­­­­­
Ngaøy soaïn   : 17.10.2008
Tuaàn :09
Ngaøy giaûng : 19.10
Tieát :09
B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết được đặc điểm về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Hoa Kì.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, TNTN của từng vùng.
- Đặc điểm dân cư của Hoa Kì và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển KT
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích được các lược đồ để thấy đặc điểm địa hình, sự phân bố khoáng sản, dân cư HK.
- Kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu về tự nhiên, dân cư HK.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bản đồ Tây bán cầu hoặc BĐ TG.
- BĐ địa lí tự nhiên Hoa Kì.
- Phóng to bảng 6.1,6.2/ SGK.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Đặc điểm về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Hoa Kì, ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển KT.
- Đặc điểm TN và tài nguyên phân hóa rõ rệt qua các vùng.
- Đặc điểm dân cư của Hoa Kì và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển KT
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 13
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Hình ảnh tiêu biểu của Hoa Kỳ như Nữ thần tự do, kinh đô Hollywood,….
Thời gian Hoạt động Nội dung
15’ Họat động 1:Lãnh thổ và vị trí địa I. Lãnh thổ và vị trí địa lí
lí 1. Lãnh thổ
1. Lãnh thổ - Trung tâm Bắc Mĩ => lãnh thổ cân đối => thuận lợi cho phân bố SX và phát triển GT
- GV xác định lãnh thổ Hoa Kì - Bán đảo A-lax-ca và Haoai
gồm 2 bộ phận: Trung tâm Bắc 2.Vị trí địa lí
Mĩ và Bán đảo A-lax-ca và Haoai - Nắm ở Tây bán cầu
2.Vị trí địa lí - Giữa 2 đại dương: Thái Bình Dương
- Sử dụng bản đồ Tây bán cầu, - Tiếp giáp Canada và Mĩ Latinh
15’ xác định vị trí địa lí? Thuận lợi gì II. Điều kiện tự nhiên
phát triển KT? 1. Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mĩ
Họat động 2:Điều kiện tự nhiên Miền
Hoạt động nhóm: 4, mỗi nhóm Tây
được phân sẵn theo phiếu học Trung Tâm
tập Đông
Phần lãnh thổ trung tâm Đặc điểm tự nhiên:
Bắc Mĩ: mỗi miền 1 nhóm Địa hình, đất đai
A-la-xca và Haoai: nhóm 4 Sông ngòi
- Đại diện nhóm lên ghi, các Khí hậu
nhóm khác trao đổi, bổ sung Khoáng sản
- GV củng cố Các dãy núi trẻ cao, theo hường bắc-nam, xen giữa là bồn địa, cao nguyên
Miền Ven Thái Bình dương có đồng bằng nhỏ
Tây Nguồn thủy năng phong phú
Trung Tâm Ven biển: cận nhiệt và ôn đới hải dương
Đông Nội địa: hoang mạc và bán hoang mạc
Đặc điểm tự nhiên: Kim lọai màu
Địa hình, đất đai Phía bắc là gò đồi thấp, phía nam là đồng bằng phù sa màu mỡ
Sông ngòi Hệ thống sông Mit-xi-xi-pi
Khí hậu Phía bắc: ôn đới
Khoáng sản Phía nam: cận nhiệt
Giá trị KT Phía bắc: than, sắt
Hoạt động 3:Dân cư Phía nam: dầu khí
- Bảng 6.1/39, nhận xét sự gia Núi trung bình, sườn thoải, nhiều thung lũng cắt ngang
tăng dân số của Hoa Kì? => Đồng bằng phù sa ven biển rông màu mỡ
nguyên nhân Nguồn thủy năng phong phú
- Bảng 6.2, biểu hiện già hóa dân Cận nhiệt và ôn đới hải dương
số? Than, sắt
- Hình 6.3, nhận xét phân bố dân Giá trị KT
cư? => nguyên nhân? - CN luyện kim màu, năng lượng
- Hoạt động cặp - Chăn nuôi
* Phiếu học tập : - Thuận lợi trồng trọt
Phân bố dân cư: - CN luyện kim đen, năng lượng
Mật độ (người/km2) - Thuận lợi trồng trọt
>300 - CN luyện kim đen, năng lượng
100-300 2. A-la-xca và Haoai
50-99 - A-la-xca: đồi núi, giàu có về dầu khí
15’ 25-49 - Haoai: nằm giữa Thái Bình Dương, phát triển du lịch và hải sản
10-24 III. Dân cư
8 2. Thành phần dân cư
5-8 - Đa dạng:
3-5 + Có nguồn gốc chủ yếu từ châu Âu
Tên thành phố + Gốc chấu Á và Mĩ Latinh đang tăng mạnh
Số dân (triệu người) + Dân Anhđiêng còn 3 triệu người
>8 3. Phân bố dân cư
5-8 - Tập trung ở :
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 14
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


3-5 + Vùng Đông Bắc và ven biển
Tên thành phố + Sống chủ yếu ở các đô thị
- Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phíaNam và ven TBD
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Vùng Trung tâm là nơi ngành nông nghiệp phát triển trù phú nhất Hoa Kì, do:
a/ Là vùng duy nhất trên cả nước biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nên sản lượng nông nghiệp lớn
b/ Khí hậu nhiệt đới và ôn đới thuận lợi cho phát triển các ngành nông nghiệp
c/ Khí hậu thuận lợi, đồng bằng rộng lớn, màu mỡ do hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp
d/ Khí hậu cận nhiệt và ôn đới, nhiều khoáng sản than đá, dầu mỏ
2/ Quần đảo Haoai nằm ở đại dương và có khi hậu:
a.Thái Bình Dương và nhiệt đới b.Đại Tây Dương và nhiệt đới
c.Thái Bình Dương và cận cực d.Thái Bình Dương và ô đới
3/ Lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ từ Bắc xuống Nam có khí hậu:
Ôn đới, hàn đới b. Hàn đới, ôn đới
c. Nhiệt đới, cận nhiệt d. Ôn đới, cận nhiệt
4/ Dầu khí tập trung nhiều ở vùng:
a,Quần đảo Haoai b. Ven vịnh Mêhicô c. Phía Tây d. Đông Bắc
5/ Ý nào sau đây không đúng:
a.Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức lớn b.Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn lao động lớn
c.Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn vốn lớn d.Dân nhập chủ yếu đến từ châu Phi
6/ Hoa Kì có Ds thứ mấy TG?
a. 3 b. 5 c. 1 d. 13
7/ Sự phân bố dân cư của Hoa Kì:
a.Rải rác phía đông, tập trung nhiều vùng Trung Tâm và phía Tây b.Rải rác vùng Trung tâm và vùng ven biển
c.Tập trung vùng ven biển, phía đông Bắc d.Tập trung dọc biên giới với Mexico và Canada
VI. DẶN DÒ
Làm BT 2/ SGK/ 40
--------------------------------------***------------------------------------
Ngaøy soaï n : 24. 10. 2008
Tuaàn : 10
Ngaøy gi aûng : 26. 10
Ti eát : 10
BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
TIẾT 2: KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Nắm được HK có nền KT qui mô lớn và đặc điểm các ngành KT: DV, CN và NN.
- Nhận thức được xu hướng thay đổi cơ cấu ngành, lãnh thổ và nguyên nhân của sự thay đổi.
2. Kĩ năng:
- Phân tích bảng số liệu thống kê để so sánh giữa HK với các châu lục, quốc gia; so sánh giữa các ngành KT HK.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Phóng to bảng 6.4
- BĐ KT chung HK
- Phiếu học tập.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- HK có nền KT lớn mạnh nhất TG. Năm 2004, GDP của HK là 11667,5 tì USD chiếm 28,5% GDP TG; là nước đứng đầu TG nhiều
sản phẩm CN và NN.
- Nền KT Hoa Kì đang có xu hướng thay đổi về cơ cấu ngành KT. Tỉ trọng giá trị sản lượng NN, CN giảm, DV tăng.
- Nền KT Hoa Kì đang có sự chuyển dịch trong cơ cấu lãnh thổ.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Khẳng định qui mô to lớn của nền kinh tế Hoa Kì so với TG cũng như mối quan hệ thương mại rất phát triển hiện nay giữa VN –
Hoa Kì
Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Qui mô nền kinh tế I. Qui mô nền kinh tế
Phiếu học tập : - Đứng đầu TG
35’ Tỉ trọng GDP của Hoa Kì: II. Các ngành kinh tế
Tòan thế giới 1. Dịch vụ: phát triển mạnh chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP –năm 2004
Châu Âu a/ Ngoại thương
Châu Á - Đứng đầu TG

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 15
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Châu Phi b/ Giao thông vận tải
Tỉ trọng GDP (%) - Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất TG
Dựa vào bảng 6.3, hoàn thành phiếu học c/ Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch
tập? (cặp) - Ngành ngân hàng và tài chính hạot động khắp TG, tạo nguồn thu và lợi thế cho
Họat động 2:Các ngành kinh tế KT Hoa Kì
- Tổ chức thành 4 nhóm: - Thông tin liên lạc rất hiện đại
+ 3 nhóm thực hiện 1 yêu cầu theo - Ngành DL phát triển mạnh
phiếu học tập sau: 2. Công nghiệp: là ngành tạo nguồn hàng XK chủ yếu
Phiếu học tập : - Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004
Đặc điểm các ngành KT: - 3 nhóm:
Đặc điểm + CN chế biến chiếm chủ yếu về xuất khẩu và lao động
Dịch vụ + CN điện
Công nghiệp + CN khai khoáng
Nông nghiệp - Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng
+ Nhóm còn lại thực hiện 1 yêu cầu các ngành hiện đại
theo phiếu học tập sau: - Phân bố:
* Dựa vào hình 6.6, trình bày Sự phân + Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống
bố các vùng SX NN chính? + Hiện nay: mở rộng uống phái nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại
Phiếu học tập : 3. Nông nghiệp: đứng hàng đầu TG
Sự phân bố các vùng SX NN chính - Chiếm tỉ trọng nhỏ 0,9% năm 2004
Vùng SXNN - Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm thuần nông tăng dịch vụ NN
Phân bố - Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ => các vành đai chuyên canh -
Nguyên nhân > vùng SX nhiều lọai nông sản theo mùa vụ
Trồng bông, đỗ tương, thuốc lá, chăn - Hình thức: chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình
nuôi bò tăng
Trồng lúa mì, ngô,củ cải đường, chăn - Nền NN hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh
nuôi bò, lợn - Là nước XK nông sản lớn
Trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới - NN cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến
Trồng cây ăn quả và rau xanh
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là:
Nông nghiệp b. Lâm nghiệp c. Công nghiệp d. Phim ảnh
2/ Xu hướng cơ cấu GDP của Hoa Kì:
a.CN, NN tăng, DV giảm c. CN, DV tăng, NN giảm
b.CN tăng, NN và DV giảm d. NN và CN giảm, DV tăng
3/ Cơ cấu CN của Hoa Kì có xu hướng:
a.Giảm tỉ trọng hàng không, vũ trụ, điện tử b.Tăng tỉ trọng ngành hàng tiêu dùng
c.Tăng tỉ trọng ngành cơ khí, điện tử d.Giảm ngành luyện kim, dệt, điện tử
4/ Ngành NN đang diễn ra xu hướng:
a.Giảm giá trị sản xuất nông nghiệp b. Giảm tỉ trọng thuần nông tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp
c. Hình thành vành đai chuyên canh d. Giảm diện tích và số lượng trang trại
5/ Nơi tập trung trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới:
a.Các bang vùng Đông Bắc b.Các bang ven Thái Bình Dương
c.Các bang ven vịnh Mêhicô d.Các bang ven Ngũ hồ
VI. DẶN DÒ
Làm BT1/SGK/44
---------------------------------------***------------------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 16
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n: 30. 10. 2009
Tuaàn : 11
Ngaøy gi aûng :
Ti eát : 11
BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KÌ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Xác định được sự phân bố một số nông sản và các ngành CN chính của HK, những nhân tố ảnh hưởng tới tới sự phân hóa đó.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích được các lược đồ, phân tích các mối lien hệ giữa điều kiện phát triển với sự phân bố của các ngành
NN và CN.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ địa lí tự nhiên, KT chung HK.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- SX NN HK có sự phân hóa theo lãnh thổ. Sự phân bố các nông sản phụ thuộc vào điều kiện sinh thái và yêu cầu của SX nông sản
hàng hóa.
- SX CN có sự phân háo giữa các vùng về mức độ tập trung, các TTCN và các ngành CN.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động: chia lớp thành 5 nhóm
Họat động 1: Phân hóa lãnh thổ nông nghiệp
- GV cho HS lập bảng theo mẫu trong SGK/ 45
+ nhóm 1: điền vào bảng sự phân bố cây lương thực
+nhóm 2: điền vào bảng sự phân bố cây công nghiệp và cây ăn quả
+nhóm 3: điền vào bảng sự phân bố của gia súc
- HS trao đổi và dựa vào bảng 6.6 hòan thành nhiệm vụ
- GV chuẩn kiến thức
Họat động 2: Sự phân hóa lãnh thổ Công nghiệp
- GV cho HS lập bảng theo mẫu trong SGK/ 46
+ nhóm 4: điền vào bảng sự phân bố các ngành công nghiệp truyền thống
+nhóm 5: điền vào bảng sự phân bố các ngành công nghiệp hiện đại
- HS trao đổi hòan thành nhiệm vụ
- GV chuẩn kiến thức
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Câu nào sau đây không chính xác về nông nghiệp Hoa Kì:
a.Có nền nông nghiệp lớn và hiện đại nhất thế giới b.Giá trị và tỉ trọng NN nhỏ nhất trong 3 ngành KT
c.Số lượng và diện tích trang trại giảm d.Gồm các vùng chuyên canh và đa canh
2/ Vùng chăn nuôi bò tập trung ở:
a. Đồi núi A-pa-lat b. Phía nam Ngũ hồ và đồng bằng ven biển
c. Đồng bằng trung tâm d. Núi Cóoc-đi-e
3/ Nơi tập trung các trung tâm công nghiệp dày đặc nhất Hoa Kì là:
a.Đông Bắc b. Ven biển Thái Bình Dương
c. Ven vịnh Mexico d. Đông Nam
4/ Các ngành CN chính của Đông Bắc là:
a.Luyện kim, chế tạo tên lửa vũ trụ, hóa chất, xe hơi b.Luyện kim, hóa chất, cơ khí
c.Luyện kim, chế tạo máy bay, cơ khí, xe hơi d.Luyện kim, hóa chất, cơ khí, xe hơi
5/ Các ngành CN chính của Tây Nam là:
a. Dệt may, chế tạo máy bay, cơ khí, xe hơi b. Dệt may, chế tạo máy bay, cơ khí, chế biến thực phẩm, đóng tàu
c. Chế tạo máy bay, xe hơi, điện tử - viễn thông, đóng tàu d. Xe hơi, điện tử - viễn thông, hóa chất, cơ khí
-----------------------------------***----------------------------------
Ngaøy soaï n : 06. 11. 2009
Tuaàn : 12
Ngaøy gi aûng : 09. 11
Ti eát : 12
BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
TIẾT 1: EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển, mục đích và thể chế của EU.

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 17
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


- Chứng minh được rằng EU là trung tâm KT hang đầu TG.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên EU.
- Quan sát hình vẽ để trình bày về liên minh, hợp tác chính của EU.
- Phân tích bảng số liệu thống kê có trong bài học để nhận thấy được vai trò của EU trong nền KT TG.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ các nước trên TG. - Phóng to hình 7.5 và bảng 7.1/ SGK.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Quá trình hình thành và phát triển, mục đích của EU.
- EU là trung tâm KT hang đầu của TG.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài: Giới thiệu lá cờ Liên minh châu Âu
Thời gian Hoạt động Nội dung
15’ Họat động 1: Quá trình hình thành và phát triển I. Quá trình hình thành và phát triển
- Hãy xác định trên hình 7.2, các nước gia nhập 1. Sự ra đời và phát triển
EU đến các năm 1995, 2004, 2007? - Sau WWII, các nước Tây Âu tăng cường liên kết
- Các mốc thời gian quan trọng hình thành nên - Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu
EU? - 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu
- EU được mở rộng theo các hướng khác nhau - 1958: cộng đồng nguyên tử
trong không gian địa lí: - 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC)
+ lên phía bắc: 1973 và 1995 - 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)
+ Phía tây: 1986 - Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước
+ Phía nam: 1981 2. Mục đích và thể chế của EU
+ Đông 2004 - 2007 - Mục đích:
Họat động 2: Mục đích và thể chế của EU + Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do
(GV sử dụng phương pháp giảng giải kết hợp lưu thông giữa các thành viên
đàm thoại gợi mở), dựa vào kênh hình 7.3 và 7.4 + Tăng cường hợp tác, liên kết KT, luật pháp, an ninh và ngoại giao
cùng kên chữ, để trả lời - Thể chế:
- Mục đích? + Hội đồng châu Âu
- Nêu tên các cơ quan đầu não của EU? Chúng có + Nghị viện
chức năng gì? + Hội đồng bộ trưởng
Hoạt động 3: Vị thế của EU trong nền KT thế + Ủy ban liên minh
30’ giới II. Vị thế của EU trong nền KT thế giới
- GV chia lớp thành 3 nhóm 1. Trung tâm kinh tế hàng đầy thế giới
+ Nhóm 1: dựa vào nội dung 1 mục II, bảng 7.1 - Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền ơ-rô => EU
và hình 7.5, chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế trở thành trung tâm KT hàng đầu TG
hàng đầu TG - Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước
+ Nhóm 2: dựa vào nội dung 2 mục II, bảng 7.1, 2. Tổ chức thương mại hàng đầu
nêu bật vai trò của EU torng thương mại thế giới - KT EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu
+ Nhóm 3: dựa vào hình 7.5, phân tích vai trò EU - Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế
trong thương mại TG - EU dẫn đầu TG về thương mại
- Mỗi nhóm cử đại diện trình bày, nhóm khác bổ - EU là bạn hàng lớn nấht của các nước đang phát triển
sung, trao đổi => GV củng cố, sửa chữa, bổ sung - EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công
nghiệp và trợ giá cho nông sản
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Các nước có vai trò sáng lập EU là:
a.Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy b.Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua
c.Hà Lan, Ba Lan, Đức, Ý, Na Uy d.Anh, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
2/ Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào:
a.Việc đi lại tự do giữa các nước thành viên b.Tự do buôn bán giữa các nước thành viên
c.Hoạt động ngoại thương d.Họat động của Hội đồng bộ trưởng
3/ Năm 2007, số thành viên của EU là:
a.11 b. 16 c. 27 d. 24
4/ Tiền thân của EU ngày nay là :
a. Cộng đồng kinh tế châu Âu b. Cộng đồng nguyên tử
c. Cộng đồng Than và thép d. Cộng đồng thương mại
VI. DẶN DÒ
Chuẩn bị BT 1,2/50/ SGK
---------------------------------***-------------------------------

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 18
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n : 13. 11. 2009
Tuaàn : 13
Ngaøy gi aûng : 16. 11
Ti eát : 13
BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
TIẾT 2: EU- HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu và của việc sử dụng đồng tiền chung EURO.
- Chứng minh được rằng sự hợp tác, lien kết đã đem lại những lợi ích KT cho các nước thành viên EU.
- Trình bày được nội dung của khái niệm lien kết vùng và nêu lên được một số lợi ích của việc liên kết vùng ở EU.
2. Kĩ năng:
Phân tích được các sơ đồ, lược đồ có trong bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Các lược đồ: hợp tác SX máy bay Airbus, liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ và sơ đồ đường hầm Măng-sơ
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Bốn mặt tự do của thị trường chung châu Âu.
- Khái niệm liên kết vùng.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Sử dụng hình ảnh máy bay Airbus và EURO để giới thiệu sự hợp tác của EU

Thời gian Hoạt động Nội dung
15’ Họat động 1: Thị I. Thị trường chung Châu Âu
trường chung Châu Âu 1. Tự do lưu thông
- GV yêu cầu HS tìm - 1993, EU thiết lập thị trường chung
hiểu ý 1: “tự do lưu a/ Tự do di chuyển: tự do đi lại, cư trú, nơi làm việc
thông” b/ Tự do lưu thông dịch vụ
- Phân tích nội dung và c/ Tự do lưu thông hàng hóa
lợi ích của bốn mặt tự d/ Tự do lưu thông tiền vốn
do lưu thông trong 2. Euro – đồng tiền chung Châu Âu
EU? HS cho VD cụ - 1999: chính thức lưu thông
thể? - 2004: 13 thành viên sử dụng
- Vì saosự ra đời của - Lợi ích:
đồng tiền chung là + Nâng cao sức cạnh tranh
bước tiến mới của + Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
liên kết EU? + Thuận lợi việc chuyển vốn
15’ - Lợi ích của đồng + Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp
tiền chung? II. Hợp trong sản xuất và dịch vụ
Họat động 2: Hợp 1. Sản xuất máy bay Airbus
trong sản xuất và dịch - Do Anh, Pháp, Đức sáng lập, nhằm cạnh tranh với các công ty của Hoa Kỳ
vụ 2. Đường hầm giao thông Măng-sơ
- Sử dụng kênh chữ, - Nối liền nước Anh với lục địa hoàn tàhnh vào 1994
kênh hình 7.7 và 7.8 - Lợi ích:
hòan thành bảng sau + Hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Anh tới lục địa không cần trung chuyển bằng phà và
Các dự án ngược lại
hợp tác + Đường sắt siêu tốc phục vụ có thể cạnh tranh với hàng không
15’ Sản phẩm III. Liên kết vùng Châu Âu (Euroregion)
Các nước tham gia 1. Khái niệm
Người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp kinh tế, XH, văn hóa một cách tự
nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia
2. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ
Hình thành tại biện giới Hà Lan, Đức và Bỉ
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Đồng tiền chung của EU (EURO) được sử dụng chính thức từ năm:
a. 1997 b. 1999 c. 2000 d. 2001
2/ EU thực hiện được tự do lưu thông là vì:
a.Các nước đều đã là thành viên của WTO và UN
b.Dân số đông, nguồn vốn lớn, hàng hóa dồi dào

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 19
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


c.Tất cả các thành viên EU đều đã dùng đồng tiền chung (ơ-rô)
d.EU đã thiết lập được một thị trường chung
3/ Liên kết vùng là:
a.Người dân trong cùng một nước ở các địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, XH, văn hóa một cách tự
nguyện
b.Người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác văn hóa một cách tự nguyện
c.Người dân trong cùng một nước ở các địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác XH, văn hóa một cách tự nguyện
d.Người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp kinh tế, XH, văn hóa một cách tự nguyện
4/ Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ có vị trí ở khu vực biên giới của các nước:
a. Pháp, Đức, Ý b. Hà Lan, Pháp, Đức
c. Đức, Bỉ, Hà Lan d. Ba Lan, Đan Mạch, Bỉ
5/ Ý nào sau đây không chính xác:
a.Phát triển liên kết vùng có ý nghĩa tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa ở liên minh Châu Âu
b.Phát triển liên kết vùng có ý nghĩa tạo sự tự do đi lại, cư trú và nơi làm việc của người dân trong EU
c.Phát triển liên kết vùng có ý nghĩa tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân trong KV biên giới
d.Phát triển liên kết vùng có ý nghĩa tận dụng lợi thế so sánh riêng mỗi nước trên cơ sở thực hiện các dự án chung về KT, Văn hóa,
giáo dục vùng biên
6/ Lợi ích từ đường hầm qua biển Măng-sơ:
a.Hàng hóa chuyển trực tiếp từ Anh sang Châu Âu và ngược lại, không cần chuyển bằng phà
b.Người dân có thể đi từ Pháp sang Anh và ngược lại
c.Sử dụng được nhiều loại phương tiện vận tải như đường biển, ô tô và đường sắt
d.Các loại hình vận tải ô tô và đường sắt có thể cạnh tranh với đường không và biển
7/ Ý nào không phải là lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung Châu Âu:
a.Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường Châu Âu b.Trong buôn bán không phải chịu thuế giữa các nước
c.Đơn giản hóa công tác kế tóan của các doanh nghiệp đa quốc gia d.Tạo thuận lợi việc chuyển giao vốn trong EU
VI. DẶN DÒ
Chuẩn bị BT 1, 2, 3/ 55/ SGK
--------------------------------***-------------------------------
Ngaøy soaï n : 20. 11. 2009
Tuaàn : 14
Ngaøy gi aûng : 23. 11
Ti eát : 14
BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Trình bày được ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất.
- Chứng minh được vai trò của EU torng nền KT TG.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng vẽ, phân tích biểu đồ, số liệu thống kê, xử lí tư liệu tham khảo và kĩ năng trình bày một vấn đề.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ các nước Châu Âu.
- Biểu đồ chuẩn bị trước theo yêu cầu bài TH.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất.
- EU chiếm vị trí hang đầu trong nền KT TG.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Hoạt động
Họat động 1: tìm hiểu ý nghĩa của vịêc hình thành một EU thống nhất
Hoạt đông nhó: những thuận lợi và khó khăn khi hình thành thị trường chung châu Âu
Họat động 2: tìm hiểu vai trò của EU trong nền KT thế giới
Vẽ 2 biểu đồ tròn thể hiện dân số và GDP của EU so với các nước khác
Nêu nhận xét biểu đồ
VI. DẶN DÒ
Hoàn chỉnh bài thực hành ở nhà
-----------------------------------***---------------------------------
Ngaøy soaï n : 24. 11. 2009
Tuaàn : 15

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 20
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy gi aûng : 30. 11
Ti eát : 15
BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
TIẾT 4: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Nêu và phân tích được một số đặc điểm nổi bật của CHLB Đức về TN và DC-XH.
- Thấy được vị thế của CHLB Đức trong EU và trên TG.
- Nắm được đặc điểm phát triển của các ngành KT.
2. Kĩ năng:
Phân tích được các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu về KT trong bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ tự nhiên, kinh tế chung CHLB Đức.
- Các lược đồ CN, NN Đức.
- Bảng số liệu thống kê GDP một số cường quốc TG. Giá trị XK-NK các cường quốc thương mại TG.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Vị thế trong lĩnh vực KT Đức ở Châu Âu và TG.
- Trình độ phát triển CN-NN Đức.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Nhắc lại hình ảnh nứơc Đức sau WWII, bại trận ,đất nước bị tàn phá nặng nề, bồi thường chiến tranh, vị thế trên trường quốc tế
giảm sút nhưng hiện là cường quốc thứ 3 TG về KT (2006), một trong những n hân tố tạo mối gắn bó cở châu Âu
Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Vị trí địa lí và điều kiện tự I. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
nhiên - Nằm ở trung tâm châu Âu
- Sử dụng bản đồ địa lí Châu Âu, nêu vị trí => thuân lợi thông thương với các nước khác, cầu nối giữa Đông Tây Bắc Nam
địa lí và đặc điểm tự nhiên của Đức? của châu Âu
- Ảnh hưởng của vị trí địa lí và đặc điểm tự - KH: ôn đới với nhiều cảnh quan đa dạng => du lịch
nhiên đến phát triển KT? - Nghèo KS, đáng kể là than và muối mỏ
15’ Họat động 2: Dân cư và xã hội II. Dân cư và xã hội
- Nêu một số nét nổi bật của DS - XH - Mức sống cao
Đức? - Dân số già, tỉ suất sinh thấp => chính phủ có nhiều chính sách khuyến khích
- Dựa vào hình 7.11, nhận xét thay đổi gia đình đông con.
tháp tuổi dân số Đức qua năm 1910 và 2000 - DS tăng chủ yếu do nhập cư
Hoạt động 3: Kinh tế - Giáo dục đào tạo được chú trọng
15’ Khái quát III. Kinh tế
- Dựa vào bảng 7.3 và 7.4, chứng minh Đức 1. Khái quát
là một trong những cường quốc kinh tế - Là cường quốc KT, đang có xu hướng chuyển từ nền KT CN sang nền KT tri
hàng đầu TG? thức
Công nghiệp - Cơ cấu KT: DV chiếm chủ yếu 70%, NN và CN là 30%
- Dựa vào hình 7.12, xác định các trung tâm 2. Công nghiệp
CN và các ngành CN ở các trung tâm đó? - Nhiều ngành CN có vị trí cao
- Kể tên sản phẩm CN nổi tiếng mà em - Năng suất lao động cao, luôn đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại => sản
biết? phẩm chất lượng cao
Nông nghiệp - Người lao động sáng tạo
- Dựa vào hình 7.14, HS: 3. Nông nghiệp
+ Giải thích ý SGK “Điều kiện tự nhiên - Được cơ giới hóa, chuyên môn hóa, áp dụng kĩ thuật cao nên năng suất tăng
không thuận lợi” thể hiện qua yếu tố nào? mạnh
+ Nêu phân bố cây trồng vật nuôi> - Nổi tiếng là lúa mì, gia súc, sữa
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ CHLB Đức có vị trí:
a. Đông Nam Châu Âu b. Trung tâm Châu Âu c. Đông bắc Châu Âu d. Tây Châu Âu
2/ CHLB Đức có khí hậu:
a. Ôn đới gió mùa b. Hàn đới c. Ôn đới d. Nhiệt đới
3/ Các khóang sản đáng kể của CHLB Đức là:
a. Vàng, kim cương, dầu khí b. Than nâu, than đá, muối mỏ
c. Than đá, đồng , khí tự nhiên d. Sắt, Bô xít, muối mỏ
4/ Dân số Đức gia tăng là do:
a. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên còn cao b. Nhập cư

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 21
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


c. Tỉ lệ sinh thấp, tỉ lệ tử gần bằng 0 d. Tỉ lệ sinh cao, tử thấp
VI. DẶN DÒ
Chuẩn bị BT 1, 2/60/ SGK
----------------------------------***-----------------------------------
Ngaøy soaï n : 05. 12. 2009
Tuaàn : 16
Ngaøy gi aûng : 07. 12
Ti eát : 16
BÀI 8: LIÊN BANG NGA
TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của hcúng đối với sự phát triển
kinh tế
- Phân tích được các đặc điểm dân cư, xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bản đồ (lược đồ) để nhận biết và phân tích các đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư của LB Nga
- Phân tích số liệu, tư liệu về biến động dân cư LB Nga
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bản đồ Địa lí tự nhiên LB Nga - Bản đồ Các nước trên thế giới
- Phóng to bảng 8.1, 8.2/SGK - Phiếu học tập
3. Thái độ:
Khâm phục tinh thần hy sinh của dân tộc Nga để cứu lòai người thoát khòi ách phát xít Đức trong WW II và tinh thần sáng tạo của
người Nga, sự đóng góp to lớn của người NGa cho kho tang văn hóa chung thế giới
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Lãnh thổ rộng lớn, nằm ở 2 châu lục: Á-Âu, giàu tài nguyên và có sự khác biệt giữa miền Đông và Tây
- Dân số đông nhưng đang giảm dần. Phân bố chủ yếu ở phía tây (thuộc châu Âu)
- LB Nga là đất nước có tiềm lực khoa học văn hóa rất lớn
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Sử dụng hình ảnh tiêu biểu của Nga như điện Kremlin, hoặc nhắc lại một số nhân vật vĩ đại như Lênin, các nhà văn nhà thơ có học
trong SGK môn Văn

Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Tìm hiểu vị I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
trí địa lí và lãnh thổ 1. Vị trí địa lí
- GV: dựa vào BĐ các - Nằm ở 2 châu lục Á – Âu, gồm đồng bằng Đông Âu và Bắc Á
nước trên TG, xác định - Giáp 14 nước ở phía nam và tây-tây nam.
lãnh thổ nước Nga, vị trí - Phía bắc và phía đông, nam giáp biển-đại dương
địa lí? (đọc số liệu DT 2. Lãnh thổ
trong SGK) - Diện tích rộng nhất TG
- Ý nghĩa VTĐL tới sự - Tỉnh Caliningrát biệt lập phía tây
15’ phát triển? II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
Họat động 2: ĐKTN
: tìm hiểu tự nhiên Đặc điểm
Họat động nhóm: chia HS Giá trị KT
làm 4nhóm. Các nhóm dựa Địa hình
vào kênh hình và chữ trong Tây /Đông
SGK hoặc BĐ tìm hiểu Trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi
ĐK và giá trị KT của nó Lâm sản,
Nhóm 1: Địa hình Thủy điện
Nhóm 2: Khoáng sản và Đồng bằng:
Rừng - Đông Âu : tương đối cao, xen lẫn đồi thấp, màu mỡ
Nhóm 3: Sông hồ - Tây Xibia: đầm lầy
Nhóm 4: Khí hậu - Uran: ranh giới Á-Âu. Núi cao nguyên
HS trình bày trên bảng, Sông Ê-nit-xây
đồng thời chỉ BĐ địa hình, Khoáng sản
sông hồ, các đới KH, Đa dạng phong phú

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 22
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


khoáng sản NgànhCNkhai thác và
GV nhận xét, sửa chữa bổ CB KS
sung (nếu có) Rừng
ĐKTN Số 1 TG, rừng lá kim
Đặc điểm Khai thác và CB gỗ
Giá trị KT Sông hồ
Địa hình Nhiều: Vôn ga, Ôbi, Lêna,
Tây Ê-nit-xây, Baican
Đông Giá trị thủy điện ở
Khoáng sản vùng Xibia
Rừng GTVT ở miền Tây
Sông hồ Khí hậu
Khí hậu Chủ yếu là ôn đới
Hoạt động 3: tìm hiểu dân Phía bắc là cực đới
cư xã hội Phía nam cận nhiệt
- Nhận xét sự thay đổi DS Nền NN đa dạng
nước Nga dựa vào bảng Khí hậu lạnh cản trở
8.2? vì sao lại như vậy? phát triển NN
15’ - Nhận xét tháp tuổi 8.3: III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
DS Nga là DS gì? Thuận 1. Dân cư
lợi?khó khăn? - Đông dân, thứ 8 TG nhưng mật độ thấp
- Tại sao phân bố DS Nga - Tốc độ gia tăng giảm do di cư
không đều? - Nhiều dân tộc, chủ yếu là người Nga 80% DS
- HS kể tên 1 số tác phẩm, - Tập trung chủ yếu ở các TP
tác giả, kiến trúc, thành 2. Xã hội
tựu KHKT của Nga? - Có tiềm lực lớn về KH và VH
- Trình độ học vấn cao
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Phần phía tây có địa hình chủ yếu là:
a. Đồng bằng và bồn địa b. Núi và cao nguyên
c. Đồng bằng và cao nguyên d. Đồng bằng và núi thấp
2/ ĐB Tây Xibia có nguồn khoáng sản:
a. Than đá, dầu mỏ b. Dầu mỏ, kí đốt
c. Fe, Cu, Au d. Tất cả các câu trên
3/ Nước Nga trải rộng qua mấy múi giờ?
a. 24 b. 11 c. 12 d. 7
4/ Đi từ tây sang đông, địa hình của Nga thay đổi:
a. Đồng bằng Đông Âu-Uran- Đồng bằng Tây Xibia-cao nguyên trung Xibia – núi Đông Xibia
b. Đồng bằng Đông Âu- Đồng bằng Tây Xibia-cao nguyên trung Xibia– núi Đông Xibia-Uran
c. Đồng bằng Tây Xibia-cao nguyên trung Xibia – núi Đông Xibia-Uran- Đồng bằng Đông Âu
d. Uran- núi Đông Xibia-cao nguyên trung Xibia – Đồng bằng Đông Âu- Đồng bằng Tây Xibia
5/ Điều kiện tự nhiên của phần phía đông thuận lợi cho phát triển:
a.CN khai khoáng, lâm nghiệp, thủy sản b.NN, lâm nghiệp và ngư nghiệp
c.Trồng cây LT,TP và chăn nuôi đại gia súc d.Cả CN và NN
6/ LB Nga có khí hậu chủ yếu là:
a. Ôn đới gió mùa b. Hàn đới c. Cực đới d. Ôn đới
VI. DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi 1,2,3/SGK/66. Sưu tầm tài liệu về nước Nga
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :
ĐKTN Đặc điểm Giá trị KT
Địa hình Tây Đông


Khoáng sản
Rừng
Sông hồ
Khí hậu
-----------------------------------***----------------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 23
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n : 12. 12. 2009
Tuaàn : 17
Ngaøy gi aûng : 14. 12
Ti eát : 17
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I / MUÏC TIEÂU :
1/ Ki eán t höùc : heä t hoáng hoùa ki eán t höùc caùc chöông l aøm cô sôû ñeå ki eåm tr a HKI
2/ Kó naêng : hoaøn t hi eän 1 soá kó naêng cô baûn.
3/ Thaùi ñoä : coù yù t höùc tr ong hoï c t aäp vaø trong ki eåm tr a.
II / CHUAÅN BÒ :
1/ Giaùo vieân :heä thoáng caâu hoûi töï luaän
2/ Hoïc sinh : sgk vaø taäp baøi taäp
III / HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1/ OÅn ñònh lôùp & Kieåm tra baøi cuõ :
2/ Baøi môùi :
a/ Môû baøi :giôùi thieäu noäi dung caùc baøi oân taäp.
b/ Tieán trình baøi môùi :
- HS söû duïng SGK xaùc ñònh phaïm vi vaø noäi dung oân taäp.
- HS xaùc ñònh caùc noäi dung chính cuûa töøng chöông baøi.
- Gv söû duïng heä thoáng caâu hoûi töï luaän cho caùc chöông baøi
- Höôùng daãn HS oân taäp moät soá noäi dung chuû yeáu ( khoù )
IV / ÑAÙNH GÍA :
V / HOAÏT ÑOÄNG TIEÁP NOÁI :
Hoïc sinh tieáp tuïc oân taäp caùc noäi dung caùc baøi, keát hôïp vieäc traû lôøi caùc caâu hoûi
Chuaån bò cho tieát kieåm tra HKI vaøo tuaàn sau ( TUAÀN 18)
-----------------------------***-------------------------------
Ngaøy soaïn :18.12.2009
Tuaàn :18
Ngaøy kieåm tra :21.12
Tieát :18
KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (2009-2010)
TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45 PHÚT ( Không kể phát đề )
------
ĐỀ           THỨ 
CHÍNH  C

Câu 1 ( 2 điểm )
Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế-xã
hội thế giới ?
Câu 2 ( 4 điểm)
Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu
lục này ?
Câu 3 ( 4 điểm)
Cho bảng số liệu: Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới

CHỈ SỐ-ĐƠN VỊ TÍNH EU HOA KỲ NHẬT
BẢN
GDP ( tỉ usd-năm 2004 ) 12690,5 11667,5 4623,4
Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (%-năm 2004) 26,5 7,0 12,2
Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới (%-năm 37,7 9,0 6,25
2004)


TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 24
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


a, Vẽ biểu đồ cột chồng so sánh tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU và tỉ trọng của EU trong
xuất khẩu của thế giới so với Hoa Kỳ và Nhật Bản
b, Qua biểu đồ và bảng số liệu, hãy so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kỳ và Nhật Bản

-------------------------------Hết---------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 25
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2009-2010)
TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )
-------------
ĐỀ CHÍNH THỨC (ĐỀ
1)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010

MÔN ĐỊA LÍ 11 BAN CHUẨN
Câu Nội dung trả lời Điểm
• Đặc trưng 1,25 điểm
-Đặc trưng (sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao) 0,5 đ
1 -4 công nghệ trụ cột 0,5 đ
(2 đ) -Ví dụ 1 thành tựu công nghệ 0,25 đ
• Tác động: 0,75 điểm
-Làm xuất hiện nhiều ngành mới 0,25
-Tăng khả năng khai thác-sử dụng tài nguyên 0,25
-Chuyển nền kinh tế công nghiệp-nền kinh tế tri thức 0,25
• Đặc điểm dân cư-xã hội châu Phi 1,00 điểm
-Dân số đông 0,25
-RNI cao, tuổi thọ thấp 0,25
2 -Trình độ dân trí thấp, Trình độ quản lí 0,25
(4 đ) -Xung đột, đói nghèo, bệnh tật… 0,25
• Phân tích tác động 2,50 điểm
-RNI cao, dân đông, nền kinh tế chậm phát triển nên bình quân thu nhập… 0,5
-Trình độ dân trí, nhiều hủ tục…là những thách thức lớn… 0,5
-Xung đột sắc tộc, chiến tranh…gây nhiều hậu quả cho phát triển kinh tế 0,5
-Yếu kém của quản lí dẫn đến nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế 0,5
-Đói nghèo, bệnh tật là những thách thức lớn… 0,5
( có các số liệu cho mỗi ý ) 0,5 điểm
• Vẽ biểu đồ cột chồng ( 6 cột chồng theo giá trị % )
-Đúng biểu đồ
-Tỉ lệ thích hợp 2 điểm
-Chia tỉ lệ tương đối chính xác
-Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác
( Thiếu và không chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý )
3 • Phân tích-so sánh 2 điểm
(4 đ) -Là khu vực đứng đầu GDP so với HK và NB ( có số liệu đã phân tích ) 0,5
-Tỉ trọng XK trong GDP lớn nhất ( có số liệu đã phân tích ) 0,5
-Tỉ trọng EU trong XK của TG cũng lớn nhất ( có số liệu đã phân tích ) 0,5
-Kết luận: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của TG ( có số liệu đã phân tích ) 0,5
( nếu không có số liệu đã phân tích thì - 0,25 điểm cho mỗi ý )

------------------------------------Hết---------------------------------------

Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý -0,25 điểm )

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11
TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45 PHÚT ( Không kể chép đề )
------
      Ề
       Đ
  DỰ B  (ĐỀ
 Ị
Câu 1 ( 2 điểm )
Trình bày những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế ?
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 26
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Câu 2 ( 4 điểm)
Vì sao các nước Mỹ-latinh có tự nhiên-tài nguyên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người
nghèo ở khu vực này vẫn cao ?
Câu 3 ( 4 điểm)
Cho bảng số liệu: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1998-2004
( Đơn vị tính: triệu usd)
NĂM 1998 1999 2000 2001 2004
Xuất khẩu 382138 702098 781125 730803 818500
Nhập khẩu 944,353 1059435 1258297 1179,177 1525700
Cán cân thương -562215 -357337 -478172 -448373 -707200
mại
a, Vẽ biểu đồ cột nhóm so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ qua các năm
b, Qua biểu đồ và bảng số liệu chứng minh ngoại thương là ngành kinh tế quan trọng của Hoa
Kỳ
-------------------------------Hết---------------------------
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2009-2010)
TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )
-------------
ĐỀ DỰ BỊ (ĐỀ 2)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010
MÔN ĐỊA LÍ 11 BAN CHUẨN
Câu Nội dung trả lời Điểm
• Biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa 2 điểm
 Thương mại thế giới phát triển mạnh 0,5 đ
1  Đầu tư nước ngoài tăng nhanh 0,5 đ
(2 đ) 0,5 đ
 Thị trường tài chính quốc tế mở rộng
 Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 0,5 đ
( Có số liệu và dẫn chứng để minh họa )
• Phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của Mỹ-latinh 4 điểm
-Số dân đông, tăng còn nhanh -> 0,5 đ
-Chênh lệch về trình độ và giàu nghèo còn rất lớn-> 0,5 đ
2 -Cải cách ruộng đất không triệt để -> 0,5 đ
(4 đ) -Đô thị hóa tự phát-> 0,5 đ
-Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo-> 0,5 đ
-Chưa xây dựng được đường lối phát triển độc lập, tự chủ-> 0,5 đ
-Bị tư bản nước ngoài lũng đoạn-> 0,5 đ
-Tình hình chính trị không ổn định 0,5 đ
( Cần phân tích mỗi ý và có số liệu để minh họa )
• Vẽ biểu đồ cột nhóm ( một năm 2 cột-giá trị tuyệt đối )
-Đúng biểu đồ
3 -Tỉ lệ thích hợp 2 điểm
(4 đ) -Chia tỉ lệ tương đối chính xác
-Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác
( Thiếu và không chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý )
• Phân tích-chứng minh 2 điểm
-Tổng GTXNK thứ nhất TG năm 2004 (chiếm 12 %) 0,5
-Tổng GTXNK đều tăng qua các năm 0,5
-GTXK thứ 2 TG năm 2004 0,5
-GTNK thứ 1 TG năm 2004 0,5
( Nếu không có số liệu đã phân tích thì - 0,25 điểm cho mỗi ý )

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 27
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


------------------------------------Hết---------------------------------------

Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý -0,25 điểm )

--------------------------------Hết-------------------------------------
Ngaøy soaï n : 29. 12 . 2009
Tuaàn : 19
Ngaøy gi aûng : 04. 01. 2010
Ti eát : 19
BÀI 8: LIÊN BANG NGA
TIẾT 2: KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển KT của Nga.
- Phân tích tình hình phát triển của một số ngành KT chủ chốt và sự phân bố của CN LB Nga.
- Nêu đặc trưng một số vùng KT của LB Nga: vùng TW, Trung tâm đất đen, Ural, Viễn Đông.
- Hiểu được quan hệ đa dạng giữa LB Nga và VN
2. Kĩ năng:
- Sử dụng BĐ để nhận biết và phân tích đặc điểm một số ngành KT và vùng KT của LB Nga.
- Phân tích số liệu, tư liệu và biểu đồ về tình hình phát triển KT của LB Nga.
3. Thái độ:
Khâm phục tinh thần lao động sáng tạo và sự đóng góp của LB Nga cho nền KT của các nước XHCN trước đây trong đó có VN và
cho nền hòa bình TG. Tăng cường tinh thần, hợp átc với LB Nga.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ KT chung LB Nga
- Một số ành về họat động KT của Nga.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Chiến lược KT mới và thành tựu đạt được sau năm 2000.
- Các ngành KT và các vùng KT quan trọng của LB Nga.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Nhắc lại sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây cho công cuộc vệ quốc và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh dành cho VN
Thời gian Hoạt động Nội dung
15’ Họat động 1: Quá trình phát I. Quá trình phát triển kinh tế
triển kinh tế 1. LB Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô Viết
LB Nga đã từng là trụ cột của LB Nga là một thành viên đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xộ thành cường
Liên bang Xô Viết quốc
- GV giới thiệu tóm tắt hình 2. Thời kỳ đầy khó khăn biến động (90s của Thế kỉ XX)
thành Liên Xô, đồng thời cho - Vào cuối 80s thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô bộc lộ yếu kém
HS sử dụng bảng 8.3, để thấy - Đầu 90s, Liên Xô tan rã, LB Nga độc lập nhưng gặp nhiều kho khăn:
sự đóng góp của Nga cho việc + Tốc độ tăng GDP âm, sản lượng kinh tế giảm
đưa LX thành cường quốc + Đời sống nhân dân khó khăn
Thời kỳ đầy khó khăn biến + Vai trò cường quốc suy giảm
động (90s của Thế kỉ XX) + Tình hình chính trị xã hội bất ổn
- Nước Nga đã trải qua thời 3. Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc
kỳ biến động này như thế a/ Chiến lựơc kinh tế mới
nào? - Từ năm 2000, LB Nga bước vào thời kì chiến lược mới:
- GV có thể cung cấp thêm 1 + Đưa nền KT ra khỏi khủng hoảng
số kiến thức để khắc họa rõ + Xây dựng nền KT thị trường
sự đổ vỡ của Nga trong thời + Mở rộng ngoại giao
kỳ này? + Nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục vị trí cường quốc
Nền kinh tế đang khôi phục b/ Những thành tựu đạt được sau năm 2000
lại vị trí cường quốc - Sản lượng KT tăng
- HS nêu Chiến lựơc kinh tế - Dự trữ ngoại tệ lớn thứ 4 TG
mới? - Trả xong các khoản nợ nước ngòai
- Dựa vào hình 8.6, nhận xét - Xuất siêu
tốc độ tăng trưởng KT của - Đời sống nhân dân được cải thiện
Nga? - Vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
- Nguyên nhân? - Gia nhập G8

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 28
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


- Khó khăn gặp phải? c/ Khó khăn
10’ Họat động 2: Các ngành kinh - Phân hóa giàu nghèo
tế - Chảy máu chất xám
- Hoạt động nhóm, mỗi nhóm II. Các ngành kinh tế
1ý 1. Công nghiệp
- Đại diện nhóm trình bày có - Là ngành xương sống của KT LB Nga
kết hợp chỉ bản đồ sự phân - Cơ cấu đa dạng, gồm các ngành truyền thống và hiện đại
bố các ngành - CN khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn, mang lại nguồn tài chính lớn: đứng đầu TG
Tên ngành về khai thác
Thành tựu - Công nghiệp truyền thống:
Sản phẩm chính + Ngành: năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác vàng và kim cương, giấy , gỗ,
Phân …
bố + Phân bố: ĐB Đông Âu, Tây Xibia và dọc đường GT
Công nghiệp - Công nghiệp hiện đại:
Nông nghiệp + Các ngành: điện tử- hàng không, vũ trụ, nguyên tử. CN quốc phòng là thế mạnh
Dịch vụ + Phân bố: vùng trung tâm, Uran,….
- GV củng cố, sửa chữa, bổ 2. Nông nghiệp: có sự tăng trưởng
sung - Thuận lợi: đất rộng => phát triển trồng trọt và chăn nuôi
10’ Hoạt động 3: Một số vùng - SX lương thực 78,2 triệu tấn và XK 10 triệu tấn (2005)
kinh 3. Dịch vụ
tế - GTVT: tương đối phát triển:
- GV chỉ trên BĐ các vùng KT + Hệ thổng đường sắt xuyên Xibia và BAM đóng vai trò quan trọng trong phát triển
cho HS nắm được vị trí của Đông Xibia
chúng + Thủ đô Moscow với hệ thống xe điện ngầm
- HS sử dụng bảng trong SGK - Kinh tế đối ngoại liên tục tăng, xuất siêu
- Tại sao có sự phân bố như - Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc –pua là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước
vậy? III. Một số vùng kinh tế (SGK)
10’ Hoạt động 4: Quan hệ Nga IV. Quan hệ Nga Việt trong bối cảnh quốc tế mới
Việt trong bối cảnh quốc tế - Mối quan hệ 2 nước là mối quan hệ truyền thống tiếp nối mối quan hệ Xô _Việt
mới trứơc đây
- HS nên những ngành mà Nga - Hợp tác diễn ra trên nhiều mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ
– Việt hợp tác? thuật
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay là:
a.Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt b.Nợ nước ngoài ngày càng gia tăng
c.Tốc độ tăng trưởng không ổn định d.Nạn chảy máu chất xám, phân hóa giàu nghèo
2/ Ngành CN mũi nhọn của Nga:
a. Sản xuất giấy b. Khai thác dầu khí c. SX kim cương d. Dệt may
3/ Thế mạnh vốn có của CN Nga là ngành:
a. Dệt may b. Da giày c. Quốc phòng d. Chế biến gỗ
4/ Hiện nay CN Nga tập trung vào các ngành:
a. Hàng không, điện tử-tin học b. Khai thác và chế biến dầu khí
c. SX điện và giấy d. Khai thác kim cương và vàng
5/ Khó khăn chủ yếu NN Nga là:
a.Diện tích đất rộng, dân cư lại ít c. Khí hậu quá lạnh
b.Thiếu các ngành CN hỗ trợ d. Chính phủ ít quan tâm đến phát triển NN
6/ Hệ thống giao thông có vai trò quan trọng để phát triển đông Xibia là:
a. Hệ thống xe điện ngầm b. Đường hàng không
c. Đường sắt BAM d. Ô tô
7/ Trong những năm nay, kim ngạch ngoại thương Nga liên tục:
Giảm và xuất siêu b. Tăng và nhập siêu
Giảm và nậhp siêu d. Tăng và xuất siêu
8/ Các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở:
a. Đồng bằng Đông Âu,Uran b. Đồng bằng Đông Âu và ven biển phía đông
c. Dọc biên giới phía nam và ven biển phía đông d. ven bắc Băng Dương
VI. DẶN DÒ Làm BT 2/72/SGK
VII. PHỤ LỤC
* Phiếu học tập :TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 29
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Tên ngành Thành tựu Sản phẩm chính Phân bố

Công nghiệp
Nông nghiệp
Dịch vụ
-----------------------------***-----------------------------------
Ngaøy soaï n : 09. 01. 2010
Tuaàn : 20
Ngaøy gi aûng : 11. 01
Ti eát : 20
BÀI 8: LIÊN BANG NGA
TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ PHÂN BỐ
NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết phân tích bảng số liệu để thấy được sự thay đổi của KT LB Nga từ sau năm 2000.
- Dựa vào BĐ nhận xét được sự phân bố của SX NN
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng vẽ BĐ.
- Phân tích số liệu.
- Nhận xét trên lược đồ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ KT chung LB Nga
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Tình hình phát triển KT của LB Nga qua GDP.
- Phân bố NN LB Nga
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Hoạt động
Họat động 1: tìm hiểu sự thay đổi GDP của Nga
GV cho HS làm hoạt động cá nhân, chọn biểu đồ để vẽ
Nêu nhận xét
Sửa BĐ và nhận xét
Họat động 2: tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp của Nga
Chia các nhóm, nhóm chẵn làm về cây trồng và nhóm lẻ làm về vật nuôi
Trả lời theo mẫu, đại diện nhóm trả lời, kết hợp chỉ lại BĐ
Phân bố
Nguyên nhân
Một số cây trồng
lúa mì
củ cải đường
Một số vật nuôi

Lợn
Cừu
Thú có lông quí
- GV chuẩn lại kiến thức, sửa chữa, bổ sung
V. ĐÁNH GIÁ
GV nhận xét đánh giá
VI. DẶN DÒ
Hòan thiện bài TH
Chuẩn bị bài Nhật Bản
------------------------------***------------------------------

Ngaøy soaï n : 16. 01. 2010
Tuaàn : 21
Ngaøy gi aûng : 18. 01
Ti eát : 21
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 30
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


BÀI 9: NHẬT BẢN
TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.
- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đến sự phát triển KT.
- Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới phát triển KT.
- Trình bày và giải thích được tình hình KT NB từ sau WWII tới nay.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng BĐ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm tự nhiên.
- Nhận xét các số liệu, tư liệu.
3. Thái độ:
Có ý thức học tập người dân Nhật trong lao động, học tập, thích ứng với tự nhiên, sáng tạo để phát triển phù hợp với hoàn cảnh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
BĐ tự nhiên Nhật Bản
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Một số đặc điểm tự nhiên, dân cư và ảnh hưởng của chúng tới phát triển KT.
- Tình hình KT NB từ sau WWII tới nay.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Sử dụng hình ảnh quen thuộc như núi Phú Sĩ, hoa anh đào, tháp Tokyo, thiếu nữ Kimono…giới thiệu Nhật Bản
Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Điều kiện tự nhiên I. Điều kiện tự nhiên
Quan sát hình 9.2 trả lời theo bảng sau - Quần đảo ở Đông Á trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn: Hôn su , Kiu xiu,
Đặc điểm Sicôcư, Hôccaiđô
Giá tri - Dòng biền nóng lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn
Địa hình - Khí hậu gió mùa, mưa nhiều
Sông ngòi - Thay đổi theo chiều Bắc Nam
Bờ biển + Bắc: ôn đới, mùa đông dài lạnh, có tuyết rơi
Dòng biển + Nam: cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, có mưa to và
Khí hậu bão
Khóang sản - Nghèo khóang sản, chỉ có than, đồng
Họat động 2:Dân cư II. Dân cư
15’ Dựa vào bảng 9.1, cơ cấu DS theo độ tuổi - Là nước đông dân
của Nhật Bản theo hướng nào? - Tốc độ gia tăng thấp và giảm dần => DS già
Tác động? - Dân cư tập trung tại các thành phố ven biển
Đặc điểm của người lao động có tác động - Người lao động cần cù, làm việc tích cực, tự giác và trách nhiệm cao
như thế nào đến KT-XH Nhật Bản - Giáo dục được chú ý đầu tư
15’ Hoạt động 3:Kinh tế xã hội III. Kinh tế : cường quốc thứ 2 KT TG
- Dựa vào bảng 9.2 hãy nêu nhận xét về tốc a/ Trước 1973
tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản qua các - Tình hình:
giai đạon từ 1950 đến 1973? + Sau WWII, KT suy sụp nghiêm trọng
- Nguyên nhân? + 1952 khôi phục ngang mức chiến tranh
- Dựa vào bảng 9.3 hãy nêu nậhn xét về tốc + 1955-1973: phát triển tốc độ cao
tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản qua các - Nguyên nhân:
giai đoạn từ 1990 đến 2005? + Hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn , kĩ thuật
- Giai đoạn này GV nên nêu cho HS biết 1 + Tập trung vào các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đọan
số nguyên nhân khiến KT Nhật Bản sụt + Duy trì KT 2 tầng: xí nghiệp lớn-xí nghiệp nhỏ, thủ công
giảm tốc độ b/ Sau 1973
- Tình hình: tốc độ tăng KT chậm
- Nguyên nhân: khủng hoảng dầu mỏ
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Hòn đảo có đặc điểm rừng bao phủ phần lớn diện tích, dân cư thưa thớt của Nhật Bản là:
a. Hôn su b. Kiu xiu
c. Sicôcư d. Hôccaiđô
2/ Nhật Bản là một quần đảo nằm ở:
a. Thái Bình Dương b. Đại Tây Dương
c. Bắc Băng Dương d. Biển Đông
3/ Đặc điểm khí hậu của Nhật Bản:
a.Chịu ảnh hưởng nhiều của đại dương nên nóng quanh năm b.Khí hậu gió mùa, mùa hè thường nóng và mưa to, có bão
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 31
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


c.Mùa đông kéo dài, có tuyết rơi nhiều d.Phía bắc nóng ẩm, phía nam lạnh khô
4/ Giá trị của dòng biển nóng:
a.Mang nhiều hơi ẩm từ đại dương vào, khiến khí hậu Nhật Bản ấm và ẩm b.Tạo ra ngư trường lớn nhiều loại cá
c.Biển phần lớn không đóng băng, phát triển đường biển d.Tất cả các ý trên đều đúng
5/ Dân số Nhật Bản có xu hướng:
a.Tốc độ gia tăng thấp với tỉ lệ người già giảm b.Tốc độ gia tăng mức trung bình với tỉ lệ người gìa tăng
c.Tốc độ gia tăng chậm với tỉ lệ người gìa tăng d.Ổn định dần
6/ Thập niên 1970, tốc độ kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm lại là do:
a.Chiến tranh bùng nổ c. Bị Hoa Kì cấm vận kinh tế
b.Khủng hoảng dầu mỏ d. Tất cả các ý trên đều đúng
VI. DẶN DÒ
Làm BT 2/ 78/ SGK
----------------------------------***------------------------------
Ngaøy soaï n : 23. 01. 2010
Tuaàn : 22
Ngaøy gi aûng :25. 01 Ti eát :
22
BÀI 9: NHẬT BẢN
TIẾT 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành KT chủ chốt của NB.
- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của một số ngành SX tại vùng KT phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu – xiu.
- Ghi nhớ một số địa danh.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng BĐ để nhận xét và trình bày về sự phân bố của một số ngành KT..
- Phân tích số liệu, tư liệu
3. Thái độ:
Nhận thức được con đường phát triển KT thích hợp của NB, từ đó liên hệ để thấy được sự đổi mới, phát triển KT hợp lí ở nước ta
hiện nay.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC BĐ KT chung NB.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Vị trí của CN NB trong nền KT đất nước và trên TG. Đặc điểm phát triển và phân bố một số ngành CN nổi tiếng của NB.
- Đặc điểm phát triển của thương mại và tài chính.
- Đặc điểm chủ yếu của NN NH, tình hình phát triển và phân bố của cây lúa và đánh bắt hải sản.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài: Cho HS nêu tên một số sản phẩm nổi tiếng gắn với các thương hiệu nổi tiếng
Thời gian Hoạt động Nội dung
30’ Họat động 1:Các ngành kinh tế I. Các ngành kinh tế
Công nghiệp 1. Công nghiệp
- Dựa vào bảng 9.4, hãy cho biết những sản phẩm CN nổi - Giá trị đứng thứ 2 TG
tiếng trên TG? - Chiếm vị trí cao về SX máy công nghiệp, điện tử, người
- Dựa vào hình 9.5, nhận xét về mức độ tập trung và đặc máy, tàu biển,…
điểm phân bốn công nghiệp của Nhật Bản? 2. Dịch vụ
- Nguyên nhân? - Là KV KT quan trọng
Dịch vụ - Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt
- Giảng gải chung về ngành DV, nhấn mạnh về sức mạnh - Đứng thứ 4 TG về thương mại
thương mại đang bị cạnh tranh mạnh từ Trung Quốc - GTVT biển đứng thứ 3 TG với các cảng lớn: Cô-bê, I-cô-ha-
- Là bạn hàng lớn của VN ma, Tokyo, Osaca
- GTVT biển phát triển: vì sao? - Đứng đầu TG về tài chính, ngân hàng
Nông nghiệp - Đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều
- Tại sao NN chỉ chiếm vai trò thứ yếu trong KT Nhật 3. Nông nghiệp
Bản? - Chỉ đóng vai trò thứ yếu trong nền KT
- Tại sao diện tích trồng lúa gạo giảm? - Diện tích đất NN ít => thâm canh=> tăng năng suất và chất
- Tại sao đánh bắt hải sản là ngành KT quan trọng của lượng
Nhật Bản? - Trồng trọt:
- HS xem bảng số liệu phần bài tập/83/ SGK, nhận xét và + Lúa gạo: cây trồng chính, 50% diện tích trồng trọt nhưng
giải thích về sự thay đổi sản lượng các khai thác của Nhật đang giảm
Bản? + Chè, thuốc lá, dâu tằm

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 32
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Họat động 2: Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn - Chăn nuôi tương đối phát triển theo phương pháp tiên tiến
- Xác định các trung tâm công nghiệp của mỗi vùng KT trên - Nuôi trồng đánh bắt hải sản phát triển
15’ BĐ? II. Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn (SGK)
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản là:
a. Chủ yếu ở phía bắc đảo Hôn su c. Chủ yếu ở phía nam và đông nam đảo Hônsu
b. Chủ yếu ở trung tâm đảo Hônsu d. Chủ yếu ở phía tây và tây bắc đảo Hônsu
2/ Khách hàng chủ yếu trong ngoại thương của Nhật Bản là:
a/ Hoa Kì, EU b/ Các nước ASEAN c/ Tây Á d/ Úc
3/ Nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong NN là:
a. Thiếu lương thực b. Diện tích đất NN ít
c. CN phát triển d. Muốn tăng năng suất
VI. DẶN DÒ
Làm BT 3/83/ SGK
-------------------------------------***--------------------------------------
Ngaøy soaï n : 30. 01. 2010
Tuaàn : 23
Ngaøy gi aûng : 01. 02
Ti eát : 23
TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Hiểu được đặc điểm KT đối ngoại của NB.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng vẽ BĐ, nhận xét số liệu, tư liệu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Biểu đồ vẽ theo bảng 9.5
III. TRỌNG TÂM BÀI
Đặc điểm khái quát của các họat động KT đối ngoại của NB.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động
Họat động 1: vẽ Biểu đồ cột nhóm
Họat động 2: nhận xét họat động kinh tế đối ngoại
- HS làm việc theo cặp dựa trên thông tin từ những Box thông tin có sẵn
- Kết quả làm việc trình bày vào phiếu học tập
Họat động kinh tế
Đặc điểm khái quát
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Các cân XNK
Các bạn hàng chủ yếu
FDI
ODA
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Từ năm 1990 2004, cán cân thương mại Nhật Bản:
a. Tăng liên tục b. Không thay đổi c. Luôn luôn dương d. Luôn luôn âm
2/ 99% giá trị XK là ngành:
a. CN chế biến biến b. Năng lượng c. Nông sản d. Thủy hải sản
VI. DẶN DÒ
Hòan thành bài TH
VII. PHỤ LỤC
* Phiếu học tập :
Họat động kinh tế Đặc điểm khái quát
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Các cân XNK

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 33
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Các bạn hàng chủ yếu
FDI
ODA
----------------------------------***------------------------------
Ngaøy soaï n : 20. 02. 2010
Tuaàn : 24
Ngaøy gi aûng : 22. 02 Ti eát :
24
BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Biết và hiểu được các đặc điểm quan trọng của tự nhiên, dân cư và XH Trung Quốc; những thuận lợi, khó khăn do các đặc điểm đó
gây ra đối với sự phát triển đất nước Trung Quốc.
2. Kĩ năng:
Sử dụng BĐ, biểu đồ, tư liệu trong bài, liên hệ kiến thức đã học để phân tích đặc điểm TN, dân cư Trung Quốc.
3. Thái độ:
Có thái độ xây dựng mối quan hệ Việt – Trung
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên châu Á
- Tập BĐ TG và các châu lục, trong đó có TQ
- Một số hình ảnh cảnh quan tiêu biểu của TQ
- Một số hình ảnh về con người và đô thị TQ.
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Vị trí địa lí với đường bờ biển kéo dìa tạo thuận lợi cho giao lưu với nước ngoài.
- Sự khác biệt giữa miền Đông và Tây về tự nhiên và phân bố dân cư.
- Thuận lợi và khó khăn do các đặc điểm TN và dân cư mang lại đối với sự phát triển đất nước.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Sử dụng một số hình ảnh tiêu biểu về Trung Quốc như Vạn lý trừơng thành, Cố cung…
Thời gian Hoạt động Nội dung
05’ Họat động 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
LÃNH THỔ - Diện tích lớn thứ 4 TG
- Sử dụng bản đồ Khu vực Châu Á => - Giáp 14 nước nhưng biên giới là núi cao và hoang mạc ở phía tây, nam và bắc
20’ HS xác định ranh giới Trung Quốc, kết - Phía Đông giáp biển, gần với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á
hợp hình 10.1, nêu ý nghĩa vị trí địa lý II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
- HS nhắc lại diện tích Nga, Hoa Kỳ, Đặc điểm
để so sánh sự rộng lớn, có thể so sánh Miền Tây/Miền Đông
thêm VN Đánh giá
Họat động 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Thuận lợi/Khó khăn
- Hướng dẫn HS xác định ranh giới Địa hình
Đông – Tây bằng kinh tuyến 105oĐông Đất đai
- HS làm việc theo nhóm với phiếu học Núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen bồn địa
tập Đồng bằng châu thổ, đất phù sa màu mỡ
Sau: Tập trung dân cư đông đúc
Đặc điểm NN trù phú
Miền Tây/Miền Đông Khóang sản
Đánh giá Kim loại màu, năng lượng
Thuận lợi/Khó khăn Kim loại đen, năng lượng
Địa hình Phát triển CN
Đất đai Khí hậu
Khóang sản Ôn đới lục địa=> hoang mạc và bán hoang mạc
Khí hậu Cận nhiệt gió mùa sang ôn đới gió mùa
Sông ngòi Mưa màu hạ cung cấp nước tưới, sản xuất
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm Lụt lội ở MĐ
khác bổ sung, sửa chữa Khô hạn MT
- GV chuẩn kiến thức Sông ngòi
Hoạt động 3: Dân cư và xã hội thượng nguồn các con sông

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 34
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


- Dựa vào hình 10.3, nhận xét sự thay Hạ nguồn
đổi dân số, dân số nông thôn và dân số Thủy điện, GTVT
10’ thành thị của Trung Quốc? III. Dân cư và xã hội
- Nêu chính sách DS của Trung Quốc? 1/ Dân cư
nó có tác động như thế nào đến dân số - Đông nhất TG
Trung Quốc - Đa số là người Hán,các dân tộc khác sống tại vùng núi và biên giới, hình thành
- Dựa vào hình 10.4, nhận xét và giải khu tự trị
thích sự phân bố dân cư Trung Quốc? - Miền đông tập turng nhiều đô thị lớn
=> có thể cho HS thảo luận nhóm - TQ thi hành chính sách DS triệt để: mỗi gia đình 1 con => tỉ lệ gia tăng tự nhiên
(nhóm chẵn câu 1, nhóm lẻ câu 2): đại giảm, đồng thời tư tưởng trọng nam khinh nữ => tiêu cực tới giới tính, nguồn lao
diện trình bày động và các vấn đề xã hội khác
- Xác định trên bản đồ các thành phố 2/ Xã hội
lớn của Trung Quốc? - Chú trọng đầu tư phát triển giáo dục
- 90% DS biết chữ
- Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và nhân lực dồi dào là tiềm năng lớn của
Trung Quốc
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Từ Bắc xuống Nam ở miền Đông Trung Quốc, khí hậu chuyển từ:
a. Ôn đới lục địa sang cận nhiệt gió mùa b. Ôn đới gió mùa sang cận nhiệt khô nóng
c. Ôn đới gió mùa sang cận nhiệt gió mùa d. Khô lạnh sang nóng ẩm
2/ Sông ngòi của miền Tây khác so miền Đông Trung Quốc ở điểm:
a. Dày đặc nhưng ít nước do khí hậu khô hạn b. Đóng băng quanh năm do địa hình cao
c. Là đầu nguồn của các con sông lớn chảy về phía đông d. Là đầu nguồn của các con sông lớn chảy về Bắc Băng
Dương
3/ Dòng sông có lượng nước lớn nhất Trung Quốc là:
a. Hoàng Hà b. Tây Giang c. Liêu Giang d. Trường Giang
4/ Địa hình chính của miền Tây Trung Quốc chủ yếu là:
a/ Đồng bằng xen lẫn núi cao, cao nguyên b/ Núi cao, sơn nguyên xen lẫn bồn địa
c/ Bồn địa xen lẫn đồng bằng d/ Sơn nguyên, núi chạy ra sát biển
VI. DẶN DÒ
Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4/SGK/90
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :

Đặc điểm Miền Tây Miền Đông Đánh giá
Thuận lợi Khó khăn
Địa hình
Đất đai
Khóang sản
Khí hậu
Sông ngòi
----------------------------------***--------------------------------
Ngaøy soaï n: 27. 02. 20010
Tuaàn : 25
Ngaøy gi aûng : 01. 03
Ti eát : 25
Lôùp : 11 Ban : AB
BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA(TRUNG QUỐC)
TIẾT 2: KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Biết và giải thích kết quả phát triển KT, sự phân bố một số ngành KT của TQ trong thời gian tiến hành hiện đại hóa đất nước.
2. Kĩ năng:
Nhận xét, phân tích bnảg số liệu, lược đồ để có những hiểu biết trên.
3. Thái độ:
Tôn trọng và có ý thức tham gia xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hai bên cùng có lợi giữa VN và Trung Quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên Trung Quốc.

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 35
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


- BĐ kinh tế chung Trung Quốc
- Một số ảnh về hoạt động KT của Trung Quốc
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Một số biện pháp và kết quả của hiện đại hóa CN, NN của Trung Quốc, nâng vị thế của Trung Quốc trong nền KT thế giới.
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành CN, NN Trung Quốc.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Giới thiệu cho HS những thành tựu lớn KT Trung Quốc hiện nay hay thành tựu khoa học, Trung Quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội,

Thời gian Hoạt động Nội dung
05’ Họat động 1: Khái quát I. Khái quát
- HS nhắc lại những thuận lợi cho sự phát triển Kinh tế của Trung - Công cụôc hiện đại hóa mang lại những thay
Quốc (kết hợp kiểm tra bài cũ) đổi lớn trong nền KT TQ
- GV trình bày một số nét chính tình hình Trung Quốc trước 1978, những -Tốc độ tăng trưởng KT cao nhất TG, đời sống
nét cơ bản của quá trình cải cách người dân hiện được cải thiện rất nhiều
25’ - HS nêu bật những nét chính trong quá trình II. Các ngành kinh tế
phát triển kinh tế Trung Quốc suốt 30 năm 1. Công nghiệp
qua? - Trong quá trình chuyển đổi nền KT, các nhà
- GV có thể so sánh qui mô GDP cũng như GDP/người giữa VN và máy, xí nghiệp được chủ động trong SX và tiêu
Trung Quốc để thấy những bứơc tiến lớn của TQ thụ
Họat động 2: Các ngành kinh tế - TQ thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường
Công nghiệp trao đổi hàng hóa với thị trừơng TG
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển các ngành công - Cho phép các công ty, doanh nghiệp nước ngoài
nghiệp? tham gia đầu tư, quản lí SX CN tại các đặc khu,
- Hiện đại hóa công nghiệp đã đưa lại những kết quả gì? khu chế xuất
- Dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng - Chủ động đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị,
một số sản phẩm công nghiệp TQ? ứng dụng công nghệ cao
- GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào - Tập turng chủ yếu vào 5 ngành: chế tạo máy,
bảng điện tử, hóa dầu, SX ô tô và xây dựng
+ Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành CN của TQ? - Các trung tâm CN lớn đều tập trung ở miền
+ Nguyên nhân? Đông
Ngành SX - Công nghiệp hóa nông thôn
Phân bố 2. Nông nghiệp
Nguyên nhân - Diện tích đất canh tác chỉ chiếm 7% TG nhưng
Luyện kim đen phải nuôi 20% DS TG
Luyện kim màu… - Áp dụng nhiều biện pháp, chính sách cải cách
Nông nghiệp NN
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển NN? Thành quả? - Đã SX được nhiều loại nông sản với năng suất
- GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào cao, đứng đầu TG
bảng - Ngành trồng trọt chiếm ưu thế, trong đó quan
+ Dựa vào hình 10.9, nhận xét sự phân bố một số cây lương thực, cây trọng là cây lương thực nhưng BQLT/ người thấp
CN và gia súc của TQ? - Đồng bằng châu thổ là các vùng NN trù phú
+ Vì sao có sự khác biệt đó? - Hoa Bắc, Đông Bắc: lúa mì, ngô, củ cải đường
Miền Tây - Hoa Trung, Hoa Nam: lúa gạo, mía, chè,
Miền Đông bông
05’ Cây CN III. Quan hệ Trung - Việt
Cây LT - Trung - Việt có mối quan hệ lâu đời và ngày
Chăn nuôi càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nền tảng là
Nguyên nhân tình hữu nghị và ổn định lâu dài
Hoạt động 3: Quan hệ Trung Việt - Từ năm 1999, quan hệ hợp tác trên 16 chữ
- GV giới thiệu thêm về một số lĩnh vực hợp tác giữa VN và TQ hiện
nay, nhất là về KT
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc đều tập trung ở Miền Đông là do:
a. Dân số đông, địa hình thấp, giáp biển thuận lợi giao lưu kinh tế
b. Giáp với Nhật Bản, Hoa Kì là 2 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
c. Khí hậu mát mẻ, sông ngòi nhiều nước, đất đai màu mỡ, dân đông
d. Tập trung nhiều nguồn khoáng sản, dân cư ít nên thuận lợi xây dựng nhiều nhà máy
2/ Lúa gạo là nông sản chính của vùng:
a. Hoa Nam, Hoa Bắc b. Hoa Trung, Hoa Nam
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 36
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


c. Hoa Trung, Đông Bắc d. Miền Tây
3/ Ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc là vì:
a. Đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt nên diệnt ích trồng trọt nhiều b. Không bị lũ lụt, khí hậu ôn hòa quanh năm, ít bão
c. Có các đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, sông ngòi nhiều nước d. Khóang sản phong phú dồi dào, dân cư đông đúc
VI. DẶN DÒ Trả lời câu hỏi 1,2,3/ SGK/95
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :
Chiến lược phát triển NN Thành tựu SX NN* Phiếu học tập :
Ngành SX Phân bố Nguyên nhân
Luyện kim đen
Luyện kim màu
…..
* Phiếu học tập :
Miền Tây Miền Đông
Cây CN
Cây LT
Chăn nuôi
Nguyên nhân
---------------------------------***-------------------------------
Ngaøy soaï n : 06. 03. 2010
Tuaàn : 26
Ngaøy gi aûng : 08. 03
Ti eát : 26
Lôùp : 11 Ban : AB
BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA(TRUNG QUỐC)
TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI
CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Chứng minh sự thay đổi của nền KT Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và ngoại thương.
2. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên.
- Vẽ BĐ cơ cấu xuất nhập khẩu
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ vẽ theo số liệu SGK
- Tư liệu về thành tựu KT TQ
III. TRỌNG TÂM BÀI
Nền KT TQ đã có những thay đổi quan trọng trong 20 năm qua (1985 - 2005) thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP và tăng trưởng của
ngành nông nghiệp và ngoại thương.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động
Họat động 1: thay đổi trong giá trị GDP
- GV hướng dẫn HS tính tỉ trọng, nhận xét
Họat động 2:thay đổi trong sản lượng nông nghiệp
- GV hướng dẫn HS tính sự thay đổi về sản lượng năm 1995/1985, 2000/1995, 2000/ 2004
- Nhận xét về sự thay đổi đó
Họat động 3:thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất nậhp khẩu
- Vẽ BĐ tròn
- Nhận xét
VI. DẶN DÒ
Hoàn thành bài thực hành
-----------------------------------***-----------------------------------

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 37
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n: 13 . 03. 2010 Tuaàn
27
Ngaøy ki eåm tra: 15. 03 Ti eát
27
TRÖÔØNG THPT BUOÂN M THUOÄTA ÑEÀ KI EÅM TRA 45’ M OÂN ÑÒA LÍ 11 ( BAN CHUAÅN)
TO Ñ A LÍ
Å Ò Thôøi gi an 45’  
( Khoâng keå phaùt ñeà)
 
      HOÏ VAØ TEÂN HOÏC SINH:…………………………………………………………………………         LÔÙP: 11 A
PHẦN 1
TRẮC NGHIỆM (5 điểm )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
@­Haõy choïn caâu traû 
a a a a a A a a a a a a a a a a a a a a lôøi ñuùng nhaát vaø 
b b b b b B b b b b b b b b b b b b b b toâ ñen vaøo baûng 
treân:
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

1). Hoàng Koâng trôû veà vôùi Trung Quoác vaøo naêm:
a). 1995. b). 1997.
c). 1996. d). 1999.
2). Bieåu hieän naøo sau ñaây cho thaáy trình ñoä hieän ñaïi hoùa cao trong noâng ngieäp  
cuûa Nhaät Baûn:
a). 99% coâng vieäc ñöôïc cô giôùi hoaù vaø töï ñoäng hoùa. b). Saûn löôïng noâng saûn
taêng nhanh. c). Nhieàu loaï i noâng saûn môùi xuaát hieän. d). Taêng giaù trò noâng
saûn xuaát khaåu.
3). Hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp laø nhieäm vuï quan troïng cuûa Trung quoác, vì:
a). Do töï nhieân thuaän lô ï i . b). Do nhu caàu xuaát khaåu. c).
Taát caû ñeàu sai. d). Do nhu caàu cuûa soá daân ñoâng.
4). Trung Quoác xuaát sang Vieät Nam chuû yeáu maët haøng naøo sau ñaây:
a). Rau quûa. b). Gaïo.
c). Xe maùy. d). Deät-may.
5). Nguyeân nhaân chính khieán Nhaät Baûn phaûi ñaåy maïnh thaâm canh trong noâng nghieäp  
laø:
a). Thieáu löông thöïc. b). Coâng nghieäp phaùt tr ieån.
c). Muoán taêng naêng suaát. d). Thieáu ñaát noâng nghieäp.
6). Nhaät Baûn xuaát sieâu vôùi loaïi saûn phaåm chuû yeáu naøo sau ñaây:
a). Saûn phaåm noâng nghieäp. b). Naêng löôïng. c).
Nguyeân l ieäu coâng nghieäp. d). Coâng nghieäp cheá bieán.
7). Toác ñoä taêng GDP cuûa Trung Quoác nhöõng naêm 2000 thöôøng ñaït:
a). 8%/naêm. b). 6%/ naêm.
c). 4%/naêm. d). 10%/naêm.
8). Trong cô caáu troàng troït cuûa Trung Quoác, loaïi caây chieám vò trí haøng ñaàu veà  
dieän tích vaø saûn löôïng laø:
a). Boâng. b). Luùa.
c). Laïc. d). Mía.
9). Naêm 1973, GDP cuûa Nhaät Baûn taêng gaáp bao nhieâu laàn so vôùi naêm 1950:
a). 20 laàn. b). 18 laàn.
c). 19 laàn. d). 17 laàn.
10). Töø 1949 ñeán nay, trong quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc Trung Quoác, giai ñoaïn  
naøo coù nhieàu bieán ñoäng vaø khoù khaên nhaát:
a). 1949-1958. b). 1958-1965.
c). 1965-1978. d). 1958-1978.
11). Trong cô caáu ngaønh noâng nghieäp cuûa Nhaät, ngaønh saûn xuaát ñoùng vai troø chuû  
yeáu laø:
a). Troàng troït . b). Troàng röøng.
c). Nuoâi troàng. d). Chaên nuoâi.
12). Trung Quoác laø moät trong nhöõng quoác gia khaù thaønh coâng trong lónh vöïc goïi  
ñaàu tö nöôùc ngoaøi.Vì vaäy, naêm2004 Trung Quoác thu huùt ñöôïc:

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 38
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


a). 50,5 tæ USD. b). 57,5 tæ USD. c). 59,0 tæ USD.
d). 60,6 tæ USD.
13). Nhaät Baûn giaùp caùc nöôùc naøo sau ñaây qua bieån Nhaät Baûn:
a) . Phi l i pp i n . b). Vieät Nam.
c) . Trung Quoác. d) . Moâng Coå.
14). Ngaønh GTVT bieån cuûa Nhaät phaùt trieån maïnh, coù vò trí ñaëc bieät laø do:
a) . Coù nhieàu haûi caûng lôùn. b). Xuaát khaåu nhieàu haøng hoùa. c) .
Ngoaï i thöông phaùt tr i eån maïnh. d). Coù ngaønh ñoùng taøu phaùt tr i eån maïnh.
15). Nguyeân nhaân chuû yeáu taïo neân caùc sieâu ñoâ thò khoång loà ôû Nhaät Baûn laø:
a) . Do söï phaùt tr i eån cuûa coâng nghieäp vaø dòch vuï . b). Do daân soá ñoâng.
c) . Do ñieàu kieän tö ï nhieân thuaän lô ï i . d) . Do chính saùch phaân boá daân cö.
16). Ñieàu kieän coù tính chaát quyeát ñònh ñeå Mieàn Ñoâng Trung Quoác trôû thaønh vuøng  
kinh teá phaùt trieån naêng ñoäng nhaát laø:
a) . Löïc löô ïng lao ñoäng ñoâng. b) . Thò tröôøng t ieâu thuï roäng lôùn
c) . Ñòa hình thuaän lô ï i . d). Vò tr í ñòa l í .
17). Saûn phaåm coâng nghieäp truyeàn thoáng cuûa Nhaät vaãn ñöôïc duy trì vaø phaùt  
trieån laø:
a) . OÂ toâ. b). Xe gaén maùy.
c) . Roâ boát . d). Vaûi , sôï i .
18). Chính saùch vaø bieän phaùp chuû yeáu taïo neân söï thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi  
nhieàu vaøo Trung Quoác laø:
a) . Thaønh laäp caùc ñaëc khu KT. b) . Xuaát, nhaäp khaåu.
c) . Môû cöûa- hoäi nhaäp. d) . Ñaàu tö cho saûn xuaát .
19). Khoù khaên lôùn nhaát trong saûn xuaát coâng nghieäp cuûa Nhaät laø:
a) . Thieáu lao ñoäng. b). Thieáu taø i nguyeân.
c) . Thieáu taøi chính. d). Thieáu maët baèng saûn
xuaát .
20). Caùc ñaëc khu kinh teá cuûa Trung Quoác thöôøng taäp trung ôû vuøng naøo sau ñaây:
a) . Ven bieån phía ñoâng. b). Ven bieån phía nam. c) . Ven
bieån phía baéc. d) . Ven bieån Haûi Nam.
PH AÀN I I - TÖ LU
Ï AÄN ( 5 Ñ EÅM
I )
Cho baûng saûn löô ïng moät soá saûnm phaåm cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp Trung Quoác:
SAÛ PH
N AÅM 1985 1995 2004
TH AN ( TRI EÄU TAÁN ) 961, 5 1539, 9 1634, 9
TH P ( TRI EÄU TAÁN )
EÙ 47 95 272, 8
XI M G ( TRI EÄU TAÁN )
AÊN 146 476 970
PH AÂN Ñ M ( TRI EÄU TAÁN )
AÏ 13 26 28, 1
1/ Loaï i vaø daïng bieåu ñoà naøo coù theå veõ ñöôïc döïa vaøo baûng soá l i eäu
treân. ( 0,5 ñieåm )
2/ Veõ bieåu ñoà th í ch hôïp nhaát so saùnh giaù trò saûn löô ïng moät soá saûn phaåm
coâng nghieäp cuûa Trung Quoác qua caùc naêm ( 3,5 ñieåm)
3/ Nhaän xeùt söï thay ñoåi caùc saûn phaåm treân qua caùc naêm ( 1,0 ñieåm )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a a a a a a a
b b b
c c c
d d d d d d d
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ***- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngaøy soaïn : 20 .03.2010
Tuaàn :28
Ngaøy giaûng :22.03
Tieát :28
Lôùp : 11 Ban :AB
BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 39
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của KV Đông Nam Á
- Phân tích được đặc điểm tự nhiên KV Đông Nam Á
- Phân tích được đặc điểm dân cư, XH KV Đông Nam Á
- Đánh giá được ảnh hưởng của vị trí địa lí, các ĐKTN, TNTN, các ĐK dân cư XH tới sự phát triển KT KV Đông Nam Á
2. Kĩ năng:
- Đọc, phân tích được BĐ ĐNÁ
- Biết lập các sơ đồ logic kiến thức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ địa lí tự nhiên châu Á
- Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK
- Phiếu học tập
III. TRỌNG TÂM BÀI
Đánh giá ảnh hưởng của vị trí địa lí, các điều kiện tự nhiên, TNTN, các điều kiện dân cư XH tới sự phát triển KT KV Đông Nam Á
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Những hình ảnh tiêu biểu của các quốc gia ĐNÁ như Ăng co vát, Phuket, Thành phố Singapore… hoặc một số tư liệu về tình hình
các nước Indonesia, Thailand,…khủng bố,…
Thời gian Hoạt động Nội dung
10’ Họat động 1: Tự nhiên I. Tự nhiên
Vị trí địa lí và lãnh thổ 1. Vị trí địa lí và lãnh thổ
- HS làm việc theo nhóm, xác định - Nằm ở đông nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa
11 quốc gia trong SGK sau đó lên lục địa Á-Âu với Lục địa Úc.
xác định trên BĐ ĐNÁ ranh giới - ĐNÁ bao gồm hệ thống bán đảo, đảo, quần đảo xen giữa biển rất phức tạp
20’ quốc gia, khu vực, tọa độ địa lí - ĐNÁ có vị trí quan trọng, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn, nơi các cường
- Dựa vào hình 11.1, ĐNÁ giáp với quốc cạnh tranh ảnh hưởng
biển nào và đại dương nào? Ý 2. Điều kiện tự nhiên
nghĩa của biển và đại dương đến Yếu tố
sự phát truển KT-XH? Đông Nam Á lục địa
Vị trí Đông Nam Á Đông Nam Á biển đảo
Yêu cầu trả lời Địa hình
Ý nghĩa Đất đai
Tiếp giáp biển/ đại dương? Bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng Bắc- Nam
Khí hậu nào? ở giữa là các đồng bằng phù sa màu mỡ => phát triển NN, nhất là lúa nước
Tiếp giáp nước lớn nào? Nền văn Nhiều đảo và quần đảo
minh? Ít đồng bằng nhưng màu mỡ, nhiều đồi núi, núi lửa
Điều kiện tự nhiên Khí hậu
- Dựa vào lược đồ “các nước trên Nhiệt đới gió mùa
TG”/4,5/SGK, đọc tên các quốc gia Miền bắc VN
ĐNÁ lục địa và Đông Nam Á biển và Mi-an-ma có mùa đông lạnh
đảo? Nhiệt đới gió mùa
- Việc phát triển GTVT theo hướng Xích đạo
đông – tây có ảnh hưởng như thế TNKS
nào đến phát triển KT-XH ở Đông Than, sắt, thiếc, dầu khí
Nam Á lục địa? Dầu khí, thiếc, than
- KH ĐNÁ có thuận lợi và khó khăn Sông ngòi
gì? Sông Mêkông
- Họat động theo nhóm Ngắn dốc
(chia nhóm tùy tình hình lớp) 3. Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á
Yếu tố Thuận lợi
Đông Nam Á lục địa Khó khăn
Đông Nam Á hải đảo Khí hậu
Địa hình Sông ngòi
Đát đai Đất
Sông ngòi đai
Khí hậu Nóng ẩm
TNKS Dày đặc
- Đại diện nhóm trình bày, thảo Phong phú: đất đỏ, phù sa
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 40
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


luện Nền NN nhiệt
- GV chuẩn kiến thức, sửa chữa, đới
bổ sung Bão, lũ lụt
Đánh giá điều kiện tự nhiên của Biển
Đông Nam Á 10/11 nuớc có biển
- Họat động theo nhóm Phát triển KT biển
(chia nhóm tùy tình hình lớp) Khóang
- Đại diện nhóm trình bày, thảo sản
luện Phong phú
- GV chuẩn kiến thức, sửa chữa, Nguồn nguyên nhiên liệu cho
bổ sung các ngành CN
Thuận lợi Rừng
Khó khăn Diện
Khí hậu tích lớn
Sông ngòi Rừng nhiệt đới
Đất và xích đạo ẩm
đai Đang bị thu hẹp do khai thác không hợp lí
10’ Biển II. Dân cư và xã hội
Khóang 1. Dân cư
sản - Dân số đông, mật độ cao
Rừng - Tỉ suất gia tăng tự nhiên còn cao nhưng đang suy giảm
Họat động 2: Dân cư và xã hội - DS trẻ
Dân cư - Nguồn lao động tuy dồi dào nhưng trình độ còn hạn chế => ảnh hưởng tới vấn đề
- Đặc điển dân cư: việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống
+ dân số - đặc điểm? - Phân bố dân cư không đều: tạp trung ở đồng bằng, ven biển, vùng đất đỏ
+ nguồn lao động? 2. Xã hội
+ phân bố? - Các quốc gia có nhiều dân tộc
Xã hội - Một số dân tộc phân bố rộng => ảnh hưởng quản lí, xã hội, chính trị
- Đặc điểm dân tộc? - Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và
- Đặc điểm tôn giáo? tôn giáo lớn
- Phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa có nhiều nét tương đồng
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Đông Nam Á gồm bao nhiêu quốc gia:
a. 10 b. 11 c. 12 d. 27
2/ Các quốc gia ở Đông Nam Á lục địa là:
a.Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Myanma, Lào b.Thái Lan, Myanma, Lào, Việt Nam, Campuchia
c.Myanma, Lào, Việt Nam, Campuchia, Singapore d.Việt Nam, Campuchia, Singapore, Malaysia, Brunei
3/ Các quốc gia ở Đông Nam Á hải đảo có đặc điểm tự nhiên:
a.Mùa đông lạnh trên nền khí hậu xích đạo b.Là nơi tập trung nhiều bán đảo
c.Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ d.Nhiều đồi núi và núi lửa, đất đai màu mỡ
4/ Quốc gia duy nhất không có biển ở Đông Nam Á là:
a. Campuchia b. Lào c. Brunei d. Timor
VI. DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi 2,3/SGK/102
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :
Vị trí Đông Nam Á Yêu cầu trả lời Ý nghĩa
Tiếp giáp biển/ đại dương?
Khí hậu nào?
Tiếp giáp nước lớn nào? Nền văn
minh?
* Phiếu học tập :
Yếu tố Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á hải đảo
Địa hình
Sông ngòi
Khí hậu
TNKS

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 41
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


* Phiếu học tập :
Đặc điểm Thuận lợi Khó khăn
Khí hậu
Sông ngòi
Đất đai
Biển
Khóang sản
Rừng

-------------------***------------------------
Ngaøy soaï n : 27 . 03. 2009
Tuaàn : 29
Ngaøy gi aûng : 29. 03
Ti eát : 29
Lôùp : 11 Ban : AB
BÀI 11: Đ ÔNG NAM Á
TIẾT 2: KINH TẾ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu KT của KV thông qua phân tích BĐ
- Nêu được nền NN nhiệt đới ở KV ĐNÁ gồm các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, khia thác và nuôi
trồng thủy hải sản
- Nêu được xu hướng và hiện trạng phát triển CN, DV của Đông Nam Á.
2. Kĩ năng:
- Tiếp tục tăng cường cho HS các kĩ năng đọc, phân tích BĐ, biểu đồ hình cột.
- So sánh qua các BĐ.
- Thực hiện ạti lớp các bài tập địa lí.
- T8ang cường năng lực thể hiện, biết phương pháp trình bày nhóm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên Đông Nam Á.
- BĐ kinh tế chung Đông Nam Á
- Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK
III. TRỌNG TÂM BÀI
Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á đang có sự chuyển dịch cớ cấu từ KV NN sang CN và DV, tuy nhiên vẫn coi trọng phát
triển nền NN nhiệt đới với các sản phẩm phong phú và đa dạng.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Thời gian Hoạt động Nội dung
05’ Họat động 1: Cơ cấu kinh tế I. Cơ cấu kinh tế
- Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu - Có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ
hướng thay đổi cơ cấu GDP của một II. Công nghiệp
15’ số quốc gia ĐNÁ? - Phát triển theo hướng tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài, hiện đại
Họat động 2: Công nghiệp hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động, SX các
- GV giới thiệu thế mạnh CN của các mặt hàng XK => tích lũy vốn
nước ĐNÁ - Các ngành:
- Nhấn mạnh sự gần giống nhau ở các + SX và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử
ngành CN chủ lực nhiều nước + Khai thác khoáng sản: dầu khí, than,..
Hoạt động 3: Dịch vụ + Dệt may, da giày, CB thực phẩm, … => XK
10’ - GV giới thiệu về hoạt động du lịch III. Dịch vụ
rất phát triển ở ĐNÁ - GTVT được mở rộng và tăng thêm
Hoạt động 4: Nông nghiệp - TTLL cải thtiện và nâng cấp
- Họat động theo nhóm - Hệ thống ngân hàng và tín dụng được phát triển và hiện đại
(chia nhóm tùy tình hình lớp) IV. Nông nghiệp: nền NN nhiệt đới
15’ - Đại diện nhóm trình bày, thảo luện 1. Trồng lúa nước
- GV chuẩn kiến thức, sửa chữa, bổ - Cây lương thực truyền thống và quan trọng
sung - Sản lượng không ngừng tăng
Trồng - Thái Lan và VN XK nhiều nhất, Indonesia
lúa nước SX nhiều nhất

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 42
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Trồng cây công nghiệp 2. Trồng cây công nghiệp
Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy - Có cao su, cà phê, hồ tiêu,..=> chủ yếu XK
hải sản 3. Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản
Đềiu kiện Thuận lợi - Chăn nuôi tuy có số lượng nhiều nhưng chưa thành ngành chính: trâu bò, lợn, gia
Phân bố chủ yếu cầm
- Ngành nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản là ngành truyền thống và đang phát triển
V. CỦNG CỐ BÀI
Đánh dấu (x) vào bảng các sản phẩm/ ngành SX NN
Indonesia Myanma Philippin Singapore Thái Lan Việt Nam Malaysia
Lúa nước
Cao su, cà phê, hồ tiêu
Cây ăn quả

Chăn nuôi trâu bò
Chăn nuôi lợn

Đánh bắt cá biển

Nuôi trồng thủy hải sản
VI. DẶN DÒ
Làm BT 3/SGK/106
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập
Trồng lúa nước Trồng cây công Chăn nuôi, đánh bắt và
nghiệp nuôi trồng thủy hải sản
Đềiu kiện Thuận lợi
Phân bố chủ yếu
-----------------------------------***------------------------------------
Ngaøy soaï n : 03 . 04. 2010
Tuaàn : 30
Ngaøy gi aûng : 05. 04
Ti eát : 30
Lôùp : 11 Ban : AB
BAØ 11: ÑOÂNG NAM AÙ
I
TIẾT 3: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Hiểu và trình bày được các mục tiêu chính của ASEAN.
- Đánh giá được các thành tựu và thách thức của ASEAN.
- Đánh giá được các thuận lợi và khó khăn khi VN hội nhập.
2. Kĩ năng:
- Lập đề cương và trình bày một báo cáo. – Cách tổ chức một hội thảo khoa học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên Đông Nam Á.
- Phiếu học tập
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Các mục tiêu chính và cơ chế hợp tác của ASEAN.
- Những thành tựu đã đạt được và những thách thức của ASEAN.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Thời gian Hoạt động Nội dung
05’ Họat động 1: Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN
- ĐNÁ còn quốc gia nào chưa gia nhập ASEAN? - Năm 1967: 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước
- Tại sao ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định? Đông Nam Á)t ại Băng Cốc
- Lấy VD cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp - Hiện nay là 10 thành viên
tác để đạt được mục tiêu chung của ASEEAN? 1. Các mục tiêu chính (SGK)
15’ Họat động 2: Thành tựu của ASEAN 2. Cơ chế hợp tác(SGK)

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 43
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


- Nêu các thành tựu của ASEAN? Nguỵên nhân? II. Thành tựu của ASEAN
Hoạt động 3: Thách thức của ASEAN - 10/ 11 quốc gia ĐNÁ là thành viên của ASEAN
- Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh - Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao dù chưa đều và chắc
lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN? - Tạo dựng môi trừơng hòa bình, ổn định
15’ - Tình trạng đói nghòe ở một bộ phận dân cư sẽ gây những III. Thách thức của ASEAN
trở ngại gì trong việc phát triển KT-XH của mỗi quốc gia? 1. Trình độ phát triển còn chênh lệch
- VN có những chính gì để xóa đói giảm nghèo? 2. Vẫn còn tình trạng đói nghèo
* # HĐ trên làm việc theo nhóm:kèm phiếu học tập 3. Các vấn đề XH khác
+ Nhóm 1-3 tìm hiều về mục tiêu và cơ chế - Đô thị hóa nhanh
hợp tác, các thành tựu - Các vấn đề tôn giáo, dân tộc
+ Nhóm 2-4 tìm hiều về mục tiêu và cơ chế - Sử dụng và bảo vệ TNTN
hợp tác, thách thức - Nguồn nhân lục
05’ - Đại diện nhóm trình bày, thảo luện IV. Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN
- GV chuẩn kiến thức, sửa chữa, bổ sung - VN gia nhập ASEAN vào năm 1995
Hoạt động 3: Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN - Từ ngày tham gia VN tích cực tham gia vào các hoạt động
Nêu một số hoạt động thành tích mà VN đạt được trong quá trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp nhiều sáng kiến
trình hòa nhập ASEAN trên nhiều lĩnh vực - Hợp tác chặt chẽ về KT
- Tham gia ASEAN, VN có nhiều cơ hội phát triển nhưng
không ít thách thức đặt ra
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Quốc gia trong ĐNÁ chưa gia nhập ASEAN:
a/ Ấn Độ b/ Trung Quốc c/ Đông Timo d/ Campuchia
2/ ASEAN hình thành vào năm:
a/ 1995 b/ 2001 c/ 1957 d/ 1967
3/ VN gia nhập ASEAN vào thời gian:
a/ 1984 b/ 1995 c/ 1967 d / 1999
4/ Số thành viên của ASEAN hiện nay:
a/ 11 b/ 9 c/ 10 d/ 12
VI. DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi 1,2/SGK/110
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :
Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 3 Mục tiêu tổng quát


* Phiếu học tập :
Tăng trưởng KT Nâng cao mức sống của ngừơi dân An ninh XH, ổn định chính trị Khác
Thành tựu
* Phiếu học tập :
Khó khăn và thách thức Phân tích và VD


---------------------------***----------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 44
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n :10. 04. 2010
Tuaàn : 31
Ngaøy gi aûng : 12. 04
Ti eát : 31
Lôùp : 11 Ban : AB
BAØ 11: ÑOÂNG NAM AÙ
I
TIẾT 4: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ HỌAT ĐỘNG KINH TẾ
ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Phân tích 1 số chỉ tiêu KT (về du lịch và ngoại thương) của một số quốc gia, của KV Đông Nam Á so với 1 số KV châu Á.
2. Kĩ năng:
- Vẽ BĐ
- Phân tích BĐ rút ra nhận xét
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - BĐ các nước trên TG
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Vẽ BĐ về lượng khách du lịch quốc tế đến KV ĐNÁ và chi tiêu của họ.
- Phân tích BĐ rút ra NX
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài
Hoạt động
- Bài thực hành vẽ BĐ, có thể cho HS hoạt động cặp
Họat động 1: họat động du lịch
Họat động 2: tình hình xuất nhập khẩu
V. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :
Tên nứơc Các cân XNK (+, -)
1990 2000 2004
Singapore
Thái Lan
.Việt Nam
Myanma
VI. DẶN DÒ Hoàn thành bài thực hành.
-------------------------------Hết-----------------------------
Ngaøy soaï n : 17. 04. 2010
Tuaàn : 32
Ngaøy gi aûng : 19. 04
Ti eát : 32
Lôùp : 11 Ban : AB
BAØ ( OÂN TAÄP HO C KYØ II )
I Ï
I / MUÏC TIEÂU :
1/ Kieán thöùc : heä thoáng hoùa kieán thöùc caùc chöông laøm cô sôû ñeå kieåm tra HKII
2/ Kó naêng : hoaøn thieän 1 soá kó naêng cô baûn.
3/ Thaùi ñoä : coù yù thöùc trong hoïc taäp vaø trong kieåm tra.
II / CHUAÅN BÒ :
1/ Giaùo vieân : caâu hoûi traéc nghieäm + ñeøn chieáu
2/ Hoïc sinh : sgk vaø taäp baøi taäp traéc nghieäm.
III / HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1/ OÅn ñònh lôùp & Kieåm tra baøi cuõ :
2/ Baøi môùi :
a/ Môû baøi :giôùi thieäu noäi dung caùc baøi oân taäp.
b/ Tieán trình baøi môùi :
- HS söû duïng SGK xaùc ñònh phaïm vi vaø noäi dung oân taäp.
- HS xaùc ñònh caùc noäi dung chính cuûa töøng chöông baøi.
- Gv söû duïng heä thoáng caâu hoûi traéc nghieäm cho caùc chöông baøi
- Höôùng daãn HS oân taäp moät soá noäi dung chuû yeáu ( khoù ) thoâng qua caùc caâu hoûi traéc
nghieäm.
IV / ÑAÙNH GÍA :
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 45
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


V / HOAÏT ÑOÄNG TIEÁP NOÁI :
Hoïc sinh tieáp tuïc oân taäp caùc noäi dung caùc baøi cuûa HKII(Baøi 8-9-10-11) keát hôïp vieäc traû lôøi
caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
Chuaån bò cho tieát kieåm tra HKII vaøo tuaàn sau ( TUAÀN 33 )
------------------------Heát-------------------------
Ngaøy soaï n : 24. 04. 2010
Tuaàn : 33
Ngaøy ki ểm tra :
Ti eát : 33
Lôùp : 11 Ban : AB KI EÅM TRA HO C KYØ I I
Ï

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT ÑEÀ K EÅM TRA HO C K II . LÔÙP 11
I Ï Ì
TOÅ ÑÒA LÍ THÔØ G AN 45 PHUÙT ( Khoâng keå phaùt
I I
ñeà )
------
HO VAØ TEÂN TH SI NH : …
Ï Í ………………………………………………………………………. . LÔÙP: 11 A: ………
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 46
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n : 29. 04. 2010
Tuaàn : 34
Ngaøy gi aûng : 03. 05
Ti eát : 34
Lôùp : 11 Ban : AB
BÀI 12: Ô – XTRÂY – LI – A
TIẾT 1: KHÁI QUÁT VỀ Ô – XTRÂY – LI – A
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Xác định và trình bày được những lợi thế và thách thức do vị trí địa lí, ĐKTN và dân cư, XH tạo nên cho Ô – xtrây – li – a
- Nhận xét và giải thích đặc điểm phát triển KT của Ô – xtrây – li – a
2. Kĩ năng:
- Phân tích được BĐ KT, sơ đồ trang trại chăn nuôi trong bài học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ địa lí tự nhiên châu Đại dương, BĐ KT chung Ô – xtrây – li – a
- Một số hình ảnh về TN, dân cư, KT Ô – xtrây – li – a
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Thuận lợi và khó khăn của ĐKTN và dân cư, XH tạo nên cho sự phát triển của Ô – xtrây – li – a.
- Nền KT của Ô – xtrây – li – a phát triển cả DV, CN và NN.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Nét đặc trưng của Úc như chuột túi, gấu Koala, nhà hát lớn Xit-ni..

Thời gian Hoạt động Nội dung
Họat động 1: Tự nhiên, I. Tự nhiên, Dân cư và xã hội
- Họat động nhóm để trả lời câu 1. Vị trí địa lí và Điều kiện tự nhiên
hỏi SGK: ĐKTN đã tạo thuận lợi - Quốc gia duy nhất chiếm cả lục địa, đứng thứ 6 về diện tích
và khó khăn gì cho phát triển KT Yếu tố
của Úc? Đặc điểm
Yếu tố Địa hình
Đặc điểm Trung bình thấp, từ Tây sang Đông có:
Thuận lợi Cao nguyên – đất thấp và núi thấp trung bình – đất cao và núi
Địa hình Khí hậu: Phân hóa mạnh
Khí hậu Cảnh quan: Đa dạng đất liền và biển
Cảnh quan Khoáng sản: Giàu có
Khoáng sản Sinh vật: Nhiều lòai bản địa quý hiếm
Sinh vật Úc rất quan tâm bảo vệ môi trường
Yếu tố 2. Dân cư và Xã hội
Đặc điểm - Cư dân bản địa sống lâu đời, cuối thế kỷ XVIII mới có ngừơi Âu
Khó khăn - Là một quốc gia liên bang đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa
Địa hình - Phân bố dân cư không đều:
Khí hậu + Mật độ thấp: vùng nội địa
Cảnh quan + Đông đúc vùng ven biển đông nam và tây nam
Khoáng sản - DS sống ở thành thị cao
Sinh vật - DS tăng do nhập cư là chủ yếu
Dân cư và xã hội - Úc quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực cao
- Đặc điểm của dân cư- XH? II. Kinh tế
Họat động 2: Kinh tế 1. Khái quát
Những nét tương đồng với các - Nền KT phát triển
nước - Các ngành hàm lượng tri thức cao góp 50% GDP
CN phát triển - Tốc độ tăng trường cao, môi trường đầu tư hấp dẫn
Những nét độc đáo của Úc 2. Dịch vụ
Là nước công nông nghiệp phát - Có vai trò rất quan trọng
triển cao - Mạng lưới ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử rất phát triển
Tốc độ tăng trưởng KT cao, tỉ lệ - Hàng không nội địa phát triển
thất nghiệp thấp hơn các nước - Ngoại thương và du lịch phát triển mạnh
CN phát triển 3. Công nghiệp
Lĩnh vực DV phát triển mạnh - Có trình độ phát triển cao nhưng XK nhiều nguyên liệu thô

TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 47
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Là nước CN nhưng XK khoáng sản - Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao
thô - Trung tâm CN lớn là Xit-ni, Menbơn
Nền KT tri thức 4. Nông nghiệp
Trang trại NN hiện đại qui mô lớn - Là nước có nền NN hiện đại, SX dựa vào các trang trại có qui mô và trình độ kĩ
- Công nghiệp Úc đã đạt được thuật cao
những thành tựu gì trong những - SX và XK nhiều nông sản
năm gần đây? - Chăn nuôi chiếm vai trò chính
- Phân bố các trung tâm CN như thế
nào? Vì sao?
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Các ngành KT tri thức chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong giá trị GDP (%)?
a. 45 b. 50 c. 55 d.60
2/ Vì sao ở Úc ngành hàng không có điều kiện phát triển?
a.Đất nước rộng lớn, nhiều thành phố nằm xa nhau b.Ngành đường sắt và ô tô kém phát triển
c.Người dân thích đi lại bằng máy bay d.Khí hậu khô hạn
3/ Điểm đáng chú ý trong CN của Úc là:
a.Là cường quốc hàng đầu về ngành quốc phòng b.Dẫn đầu TG về hàng không vũ trụ
c.Là nước có trình độ cao nhưng XK nhiều nguyên liệu thô d.Là nước có trình độ cao nên phải NK nhiều nguyên liệu thô
4/ Ngành chiếm tỉ lệ lớn trong NN là:
a. Thủy hải sản b. Trồng trọt c. Lâm nghiệp d. Chăn nuôi
5/ Đặc điểm địa hình:
a.Cao nguyên núi cao, đồ sộ, ít đồng bằng b.Đồng bằng rộng lớn phía đông, nội địa và phía tây là cao
nguyên
c.Đồng bằng ở nội địa bao bọc bởi cao nguyên phía tây và núi phía đông d.Địa hình thấp trũng
6/ Dân cư tập trung chủ yếu ở:
a. Đồng bằng nội địa b. Đông bắc và Tây Nam c. Đông Nam và Tây Nam d. Phía Bắc
VI. DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi 1,2,3/ SGK/116
VII. PHỤ LỤC * Phiếu học tập :

Yếu tố Đặc điểm Khó khăn
Yếu tố Đặc điểm Thuận lợi
Địa hình
Địa hình
Khí hậu
Khí hậu
Cảnh quan
Cảnh quan
Khoáng sản
Khoáng sản
Sinh vật
Sinh vật
----------------------------------***------------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 48
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 2009-2010


Ngaøy soaï n : . 04. 2009
Tuaàn : 35
Ngaøy gi aûng :
Ti eát : 35
Lôùp : 11 Ban : AB
BAØ 12: LI EÂN BANG UÙC
I
TIẾT 2: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô – XTRÂY – LI – A
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Biết rõ thêm về dân cư của Ô – xtrây – li – a.
2. Kĩ năng:
- Phân tích bảng số liệu, xử lí các thông tin có sẵn.
- Lập dàn ý đại cương và chi tiết cho một báo cáo
- Trình bày một vấn đề trước lớp trong khoảng thời gian ngắn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ địa lí tự nhiên châu Đại dương, BĐ KT chung Ô – xtrây – li – a
- Lược đồ phân bố dân cư Ô – xtrây – li – a
III. TRỌNG TÂM BÀI
Một số nét đặc trưng của dân cư Ô – xtrây – li – a
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
- GV hướng dẫn HS:
+ Thu thập các nguồn thông tin phục vụ viết báo cáo
+ Đề xuất tên báo cáo
+Lập dàn ý đại cương
Dàn ý đại cương
1/ Dân số ít, dân số tăng nhanh do nhập cư
a/ Dân số ít
b/ Tỉ suất tăng
c/ Nguồn nhập cư
2/ Sự phân bố dân cư không đều
a/ mật độ chung
b/ Phân bố
+ Đông
+ Thưa thớt
3/ Chất lượng dân số
a/ Trình độ học vấn
b/ HDI
c/ Trình độ lao động
d/ Lực lượng khoa học
=> viết báo cáo
VI. DẶN DÒ
Hòan thành bài thực hành
----------------------------***---------------------------
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT / G.V: BUØI VAÊN TIEÁN 49
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản