Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu 1. Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

Giáo ám địa lý 11 - Bài 10

Trung quốc

Tiết 3

Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi

trong nền kinh tế trung quốcI. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế
Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm
nông nghiệp và của ngoại thương.

2. Kỹ năng

- Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có
kiến thức trên.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu.

II. Đồ dùng dạy học
- Biểu đồ vẽ theo số liệu SGK (phóng to)

- Tư liệu về thành tựu kinh tế Trung Quốc

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

Phân tích đặc điểm công nghiệp, nông nghiệp
Trung Quốc.

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Nội dung chính
– HS

Hoạt động 1: I. Yêu cầu của bài thực
GV gọi HS đọc yêu cầu hành
của bài thực hành, GV Bài tập 1: Những thay đổi
ghi lên bảng, GV nhấn trong nền kinh tế Trung
mạnh những kĩ năng cần Quốc.
đạt được trong bài thực Dựa vào các bảng số liệu
hành. SGK, hãy vẽ biểu đồ, so
sánh và nhận xét về:

1/ Tốc độ tăng trưởng
GDP của Trung Quốc.

2/ GDP của Trung Quốc
và thế giới.

3/ Tổng thu nhập trong
Hoạt động 2:
nước theo sức mua tương
GV hướng dẫn HS làm
đương bình quân đầu
bài thực hành theo yêu
người.
cầu.
Bài tập 2: Thay đổi trong
ngành nông nghiệp.

1. Dựa vào hình 10.4, lập
lại bảng ghi tỉ lệ diện tích
các loại cây trong năm
1978 và năm 2005.

2. Dựa vào bảng số liệu
10.4 vẽ biểu đồ và nhận
Bước 1: Vẽ biểu đồ.
Bài tập 1: xét sản lượng một số

- Xác định dạng biểu đồ nông sản của Trung

cần vẽ qua ba bảng số Quốc.
liệu SGK? II. Hướng dẫn

Bài tập 2: Bước 1: Vẽ biểu đồ

1/ Dựa vào hình 10.4, lập Bài tập 1:
lại bảng ghi tỷ lệ diện tích 1. Vẽ biểu đồ hình cột
các loại cây trồng năm
2. Vẽ biểu đồ hình cột
1978 và năm 2005 (chưa
chồng theo giá trị %.
có hình).
3. Vẽ biểu đồ hình cột
2/ Xác định dạng biểu đồ
đơn gộp nhóm (mỗi năm
sau khi đã lựa chọn một
có ba cột biểu hiện của
trong những loại nông
Trung Quốc, Việt Nam và
sản?
thế giới).
Bước 2:
Bài tập 2:
Nhận xét so sánh
- Vẽ biểu đồ hình cột.
GV hướng dẫn HS làm
Bước 2:
việc theo nhóm. Cử nhóm Nhận xét so sánh.
trưởng. Bài tập 1:

1/ Tốc độ tăng trưởng
* Nhóm 1: Làm bài tập GDP của Trung Quốc.
1/bảng 10.2. 2/ GDP của Trung Quốc
* Nhóm 2: Làm bài tập và thế giới
1/bảng 10.3. 3/ Tổng thu nhập trong
* Như nhóm 3: Làm bài nước theo sức mua tương
tập 1/bảng 10.3. đương bình quân đầu

* Nhóm 3: Làm bài tập người.
1/bảng 10.4. Bài tập 2: Nhận xét sản
lượng một số nông sản
Hoạt động 3:
của Trung Quốc.

III. Tiến hành
Đại diện các nhóm trình
bày kết quả của nhóm. Bài tập 1:
Các nhóm khác bổ sung. 1. Tốc độ tăng trưởng
GV bổ sung và kết luận . GDP của Trung Quốc.
* HS theo gõi và tự hoàn - Nhìn chung là cao, khá
thiện bài thực hành của ổn định.
mình. - Từ sau năm 2000 tăng
liên tục, đạt trên 8%.

2. GDP của Trung Quốc
và thế giới

- GDP tăng nhanh đạt
mức cao

- So với thế giới chiếm
4,03% (2004)

3. Tổng thu nhập trong
nước theo sức mua tương
đương bình quân đâù
người.

- Tăng liên tục, ổn định.

- Cao gấp đôi Việt Nam
và bằng khoảng 2/3 của
thế giới.

Bài tập 2: Nhận xét sản
lượng một số nông sản
của Trung Quốc.

- Tất cả sản lượng các
loại nông sản đều tăng
nhanh.

- Trừ mía, các loại đều
đứng đâù thế giới về giá
trị sản lượng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản