Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài thực hành, học sinh phải: - Hiểu được những cơ hội và thách thức cua toàn cầu hoá với các nước đang phát triển. - Rèn luyện được kỹ năng thu thập và sử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáovề một số vấn đề mang tính toàn cầu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Giáo ám địa lý 11 - Bài 4:

Thực hành

Tìm hiểu những cơ hội và thách thức

Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triểnI. Mục tiêu:

Sau bài thực hành, học sinh phải:

- Hiểu được những cơ hội và thách thức cua toàn
cầu hoá với các nước đang phát triển.

- Rèn luyện được kỹ năng thu thập và sử lí thông
tin, thảo luận nhóm và viết báo cáovề một số vấn
đề mang tính toàn cầu.

II. Đồ dùng dạy học và phương pháp :
- Một số hình ảnh về áp dụng khkt & công nghệ
cao vào sản xuất, kinh doanh...

- Chia nhóm thảo luận; đàm thoại gợi mở.

III. hoạt động dạy học:

1. ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

? Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường
cần phải : “ Tư duy toàn cầu, hành động địa
phương” ?

3. Bài mới:

hoạt động của gv - hs Nội dung chính

HS: đọc sgk. I. Xác định yêu cầu:

Xác định cơ hội và thách
thứccủa toàn cầu hoá đối với
các nước đang pt
HS: đọc ô 1 và trả lời
II. nội dung chính:
câu hỏi:
1. Tự do hoá thương mại:
? Hàng rào thuế
quan bị bãi bỏ tạo - Cơ hội: mở rộng thị
thuận lợi gì cho thị trường,=>SX phát triển
trường, sản xuất?
- Thách thức: => thị trường
? Nền sản xuất của cho các nước pt.
các nước nghèo sẽ
2. Cách mạng KHCN:
gặp những khó khăn
- C.H: chuyển dịch cơ cấu kt
gì ?
theo hướng tiến bộ; hình
thành và pt nền kinh tế tri
* Chia lớp thành 6 thức.
nhóm;
- T.T: nguy cơ tụt hậu xa hơn
Mỗi nhóm tìm hiểu về trình độ pt K.tế.
1 nội dung (từ ý 2) kết
3. Sự áp đặt lối sống, VH của
hợp với hiểu biết cá
các siêu cường:
nhân để rút ra kết luận
- C.H: tiếp thu các tinh hoa
về 2 nội dung :
của VH nhân loại.
- Những cơ hội;
- T.T: giá trị đạo đức bị tụt
- Thách thức của toàn lùi; ô nhiễm xã hội; đánh mất
cầu hoá đang đặt ra bản sắc dân tộc.
với các nước đang pt. 4. Chuyển giao công nghệ vì

lợi nhuận:

* Đại diện các nhóm - C.H: tiếp nhận đầu tư, công
lên trình bày kết quả nghệ, hiện đại hoá csvc-kt
thảo luận. - T.T: Trở thành bãi thải công
nghệ lạc hậu cho các nước pt.

* Các nhóm khác cho 5. Toàn cầu hoá trong công
nghệ:
ý kiến, bổ sung.

- C.H: Đi tắt , đón đầu, từ đó
có thể đuổi kịp và vượt các
nước phát triển.
* GV: chuẩn kiến
- T.T: gia tăng nhanh chóng
thức.
nợ nước ngoài, nguy cơ tụt
hậu.

6. Chuyển giao mọi thành tựu
của nhân loại:

- C.H: thúc đẩy nền kt phát
triển với tốc độ nhanh hơn,
hoà nhập nhanh chóng vào
nền kt thế giới

- T.T: sự cạnh tranh trở nên
quyết liệt, nguy cơ bị hoà tan.

7. Sự đa phương hoá, đa
dạng hoá quan hệ QT :

- C.H: tận dụngtiềm năng thế
mạnh toàn cầu để phát triển
kinh tế đất nước.

- T.T: chảy máu chất xám,
* Trên cơ sở các kết
gia tăng tốc độ cạn kiệt tài
luận rút ra từ các ô
kiến thức, yêu cầu học nguyên.
sinh nêukết luận
chung về 2 mặt:
* Tổng kết:
- Các cơ hội về toàn - C.H:
cầu hoá đối với các + khắc phục các khó khăn,
nước đang phát triển ? hạn chế về vốn, csvc-kt, công

- Các thách thức của nghệ.
toàn cầu hoá đối với + Tận dụng các tiềm năng
các nước đang phát của toàn cầu để pt nền kt – xh
triển ? đất nước.

+ Gia tăng tốc độ phát triển.

- T.T: Chịu sự cạnh tranh
quyết liệt hơn; chịu nhiều rủi
ro, thua thiệt: tụt hậu, nợ, ô
nhiễm...thậm chí mất cả nền
độc lập.
IV. củng cố:
Giáo viên kết luận chung về cơ hội và thách
thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát
triển.

VI. Dặn dò:

- Hoàn chỉnh bài thực hành;

- Chuẩn bị bài 5.

VII. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản