Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Biết các giai đoạn chính của nền kinh tế LB Nga và những thành tựu đáng kể từ sau năm 2000 của nước này. - Biết được những thành tựu đã đạt được được trong những ngành công nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của LB Nga từ năm 2000 đến nay, về sự phân bố của một số ngành kinh tế của Liên bang Nga

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc

Giáo ám địa lý 11 - Bài 9

Liên bang nga

(tiếp theo)

Tiết 2

Nền kinh tế trải qua nhiều biến động

nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc



I. Mục tiêu

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức
- Biết các giai đoạn chính của nền kinh tế LB Nga
và những thành tựu đáng kể từ sau năm 2000 của
nước này.

- Biết được những thành tựu đã đạt được được
trong những ngành công nông nghiệp và cơ sở hạ
tầng của LB Nga từ năm 2000 đến nay, về sự phân bố
của một số ngành kinh tế của Liên bang Nga
2. Kĩ năng

Phân tích bảng số liệu và lược đồ kinh tế của LB
Nga để có được kiến thức trên.

3. Thái độ

Khâm phục tinh thần lao động và sự đóng góp
của nhân dân Nga cho nền kinh tế.

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.

III. nội dung chính

- Chiến lược kinh tế mới từ năm 2000.

- Thành tựu đạt được trong ngành kinh tế của LB
Nga (Ngành công nghiệp truyền thống: dầu, than,
thép. Ngành công nghiệp hiện đại. Nông nghiệp: Sản
xuất lương thực).

- Các vùng kinh tế của LB Nga.

IV. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
Trình bày các tiềm năng kinh tế của LB Nga để
phát triển kinh tế.

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Nội dung chính
– HS

Hoạt động 1: I. Quá trình phát triển
kinh tế

GV thông báo và giảng 1. LB Nga từng là trụ cột
giải những nét chính để của liên bang Xô viết.
HS thấy được ba giai - Liên Xô từng là nước có
đoạn thay đổi cơ bản của nền kinh tế siêu cường.
nước Nga về vai trò của - Tỉ trọng một số sản
Liên Xô cũ trước đây. phẩm công nông nghiệp
chủ yếu của LB Nga cao
so với Liên Xô.

Nga đóng vai trò chính
trong việc tạo dựng nền
kinh tế Liên Xô cũ.

Hoạt động 2: II. Thời kỳ đầy khó

GV cho HS làm việc theo khăn, biến động (thập
nhóm nhỏ. Đọc và phân kỷ 90 của thế kỷ XX)
tích bảng số liệu 8.3 để - Thập kỷ 90 của thế kỷ
thấy vai trò của LB nga XX: khủng
Liên Xô
trong Liên bang Xô viết, hoảng kinh tế, chính trị xã
sau đó rút ra nhận xét kết hội sâu sắc.
luận. - Năm 1991: Cộng đồng
các quốc gia độc lập ra
đời (SNG).
Hoạt động 3:

GV giảng giải về quá Nền kinh tế rơi vào khó
trình thành lập Cộng đồng khăn, khủng hoảng.
các quốc gia độc lập - Tốc độ tăng trưởng
GDP âm, sản lượng các
ngành giảm. Đời sống
nhân dân gặp nhiều khó
Hoạt động 4:
GV-lớp khăn…

GV làm việc với HS cả III. Nền kinh tế đang vị
lớp để phân tích các trí đi lên lấy lại vị trí
nguyên nhân dẫn đến cường quốc
những thành tựu cũng 1. Chiến lược kinh tế mới
như khủng hoảng kinh tế
+ Tiếp tục xây dựng nền
của LB Nga.
kinh tế thị trường nâng
Phân tích vai trò quyết cao đời sống nhân dân.
định của đường lối, chính
+ Mở rộng ngoại giao.
sách phát triển KT-XH
+ Coi trọng hợp tác với
đối với sự tồn tại và phát
châu á trong đó có Việt
triển của một quốc gia.
Nam.
Hỏi: Em hãy nêu những
+ Tiến trở lại vị trí cường
thành tựu của nền kinh tế
quốc kinh tế.
Nga từ năm 2000.

Hỏi: Nguyên nhân của
những thành tựu trên.
2. Thành tựu

+ Tình hình chính trị, xã
hội ổn định.
Hoạt động 5:
+ Sản lượng các ngành
Cặp đôi
kinh tế tăng.
Bước 1:
+ Dự trữ ngoại tệ lớn, nợ
GV yêu cầu từn nhóm cặp
nước ngoài
đôi đọc phần 3-SGK, làm
việc với bảng số liệu 9.5 + Đời sống nhân dân
hoàn thành phiếu học tập. được cải thiện.

Bước 2: HS trình bày kết 3. Các ngành kinh tế
quả trước lớp. a. Công nghiệp là xương

Chỉ bản đồ sự phân bố sống của nền kinh tế LB
Nga.
các ngành công nghiệp.

Bước 3: GV chuẩn kiến Các ngành truyền thống:
thức. - Khai thác dầu.

HS làm việc theo nhóm - Năng lượng, chế tạo
về từng ngành kinh tế. máy, luyện kim đẹp, khai
GV hướng dẫn HS khai thác kim loại màu, gỗ, bột
thác kiến thức, đồng thời giấy.
từ nọi dung của mục b,c Các ngành hiện đại
và cả từ bảng số liệu 8.4.
- Điện tử, máy tính, máy
- Sau đó GV đề nghị 2 HS bay thế hệ mới, vũ trụ,
báo cáo kết quả làm việc nguyên tử, quân sự…
của nhóm, HS các nhóm
b. Nông nghiệp phát triển.
bổ sung và GV nhận xét.
- Từ năm 2002, sản lượng
- GV đưa ra một số câu
một số ngành tăng mạnh.
hỏi

Quan sát lược đồ công
nghiệp LB Nga, nhận xét
sự phân bố mạng lưới
giao thông vận tải của
Nga, giải thích? c. Giao thông vận tải
- GV yêu cầu HS cả lớp, - Cơ sở hạ tầng giao
phân tích nguyên nhân thông tương đối phát
dẫn đến sự phát triển đa triển. Gồm: đường bộ,
dạng của các ngành kinh sắt, ống, hàng không v.v..
tế. d. Kinh tế đối ngoại
Hoạt động 6: Nhóm Kim ngạch ngoại thương
những năm gần đây tăng
Bước 1:

GV chia lớp thành 4 liên tục.
nhóm. Có hai nhóm có e. Ngành dịch vụ phát
nhiệu vụ giống nhau. triển mạnh.

Nhóm 1,2: So sánh diện 4. Các vùng kinh tế quan
tích, dân số, các đặc trưng trọng của LB Nga.
kinh tế của vùng Trung (SGK)
ương và vùng U-ran.

Nhóm 2,4; So sánh vùng
trung tâm đất đen với
vùng Viễn Đông.

Bước 2:

HS trình bày kết quả thảo
luận.
Bước 3:

GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 7:

Cá nhân. IV. Quan hệ Việt – Nga
trong bối cảnh quôc tế
GV đưa ra câu hỏi:
mới
Em hãy nêu những dẫn
chứng cụ thể thể hiện mối - Hiện nay quan hệ Việt –
quan hệ hữu nghị, hợp tác Nga được nâng lên tầm
cao mới của đối tác chiến
Việt – Nga?
lược vì lợi ích của cả hai
GV gợi ý: Các công trình
bên.
thuỷ điện nào ở nước ta
được Nga giúp đỡ xây - Việt – Nga đã có mối
quan hệ hợp tác nhiều
dựng? v.v..
mặt, toàn diện.

- Kim ngạch buôn bán hai
chiều Việt – Nga đạt 3,3
tỉ đôla Mĩ hiện nay.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản