Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu 1. Kiến thức Hiểu được đặc điểm của các hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản và tác động của chúng đến sự phát triển kinh tế. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng phân tích thông tin 3.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản

Giáo ám địa lý 11 - Bài 9

Nhật bảnTiết 3 Thực hành

Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại

của Nhật bảnI. Mục tiêu

1. Kiến thức

Hiểu được đặc điểm của các hoạt động kinh tế
đối ngoại Nhật Bản và tác động của chúng đến sự
phát triển kinh tế.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích thông tin

3. Thái độ
Đặc điểm chủ yếu của hoạt động đối ngoại Nhật
Bản.

Tác động của hoạt động đối ngoại đối với phát
triển kinh tế.

II. Đồ dùng dạy học

Một số tài liệu tham khảo

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

Tại sao công nghiệp được coi là ngành tạo nên
sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản? Chứng minh?

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Nội dung chính
– HS

Hoạt động 1: I. Yêu cầu của bài thực

GV gọi HS đọc yêu cầu hành
của bài thực hành, GV * Phân tích vai trò của
ghi lên bảng. hoạt động kinh tế đối
ngoại với sự phát triển
kinh tế của Nhật Bản dựa
Hoạt động 2:
vào tư liệu đã cho.
GV hướng dẫn HS làm
II. Hướng dẫn
bài thực hành.
1. Đọc các ô thông tin:
GV hướng dẫn HS đọc
các ô thông tin và phân 2. Phân tích các bảng số
tích các bảng số liệu theo liệu:
B9.5: Cơ cấu ngoại
nhóm:

* Nhóm 1: Đọc các ô thương của Nhật Bản.
thông tin ở mục “Hoạt B9.6: Xuất và nhập khẩu
động thương mại của qua môt số năm.
Nhật Bản” và phân tích B9.7: Tình hình viện trợ
B9.5,6. chính phủ (ODA) của
* Nhóm 2: Đọc các ô Nhật Bản so với một số
thông tin ở mục “Đầu tư nước G7.
nước ngoài” và phân tích * Dựa trên cơ sở SGK và
một số hiểu biết thực tế
B9.7.

* Sau khi nghiên cứu các về Nhật Bản để làm rõ:
ô thông tin và phân tích - Kinh tế đối ngoại của
các bảng số liệu HS rút ra Nhật Bản bao gồm những
kết luận về: hoạt động nào?

- Đặc điểm nổi bật của - Hoạt động kinh tế đối
các hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản có
ngoại Nhật Bản. những đặc điểm gì nổi

- Nêu tác động của các bật?
đặc điểm đó đối với sự - Những đặc điểm đó đã
phát triển kinh tế Nhật có tác động mạnh mẽ như
Bản. thế nào đến sự phát triển

* Kết quả làm việc của kinh tế của Nhật Bản?
HS có thể trình bày theo III. Tiến hành
bảng kiến thức sau: Phiếu 1. Kinh tế đối ngoại của
học tập (phần phục lục). Nhật bao gồm

Hoạt động 3: - Hoat động thương mại:
Đại diện các nhóm xuất và nhập khẩu.
trình bày kết quả của - Đầu tư ra nước ngoài,
nhóm theo nội dung đã gồm: FDI và ODA.
chuẩn bị trong phiếu học
- Một số hoạt động khác.
tập. Các nhóm khác bổ
2. Đặc điểm của hoạt
sung. GV bổ sung và kết
động kinh tế đối ngoại
luận.
của Nhật:
* Trong qúa trình hướng
- Xuất:
dẫn HS trả lời GV có thể
* Chủ yếu là sản phẩm
hỏi hoặc giải thích thêm
công nghiệp chê biến.
một số vấn đề để làm rõ
Nhưng kim ngạch xuất
yêu cầu của bài thực
đang có xu hướng giảm
hành.
xuống.

* Thị trường mở rộng,
* HS theo dõi và tự hoàn
nhất là thị trường ở các
thiện bài thực hành của
nước phát triển , tiếp đến
mình.
là các nước đang phát
triển, sau cùng là các
nước NIC.

- Nhập: Chủ yếu nhập
nguyên liệu công nghiệp.
Kim ngạch nhập cũng có
xu hướng tăng.

- FDI: Tranh thủ tài
nguyên, sức lao động, tái
xuất trở lại trong nước.

- ODA: Tích cực viện trợ
để góp phần tích cực cho
sự phát triển kinh tế của
Nhật vì thế xuất khẩu của
Nhật vào NIC, ASEAN
tăng nhanh.

- Các hoạt động khác.

3. Tác động
- Thúc đẩy nền kinh tế
trong nước phát triển
mạnh.

- Nâng cao vị thế của
Nhật Bản trên thị trường
thế giới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản