Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự
phân hóa

về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu
người giữa các vùng.

- Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu
nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.

2. Kĩ năng:

- Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

- So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người
giữa các vùng .

II. phương tiện dạy học:

- Bảng số liệu về thu nhập bình quân theo đầu người của các
vùng nước ta.

- Các dụng cụ để vẽ (Com pa, thước kẻ, bút chì,....)

III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.

Câu 2: Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở
nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội.

Khởi động: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung chính
sinh

Hoạt động 1: Xác định yêu cầu
của bài thực hành

Hình thức: Cả lớp.

- GV yêu cầu HS đọc nội dung
bài thực hành, sau đó nêu yêu
cầu của bài thực hành.

GV nói: Như vậy bài thực hành
có 2 yêu cầu:

+ Một là: Chọn và vẽ biểu đồ thể
hiện thu nhập bình quân theo đầu
người các vùng nước ta, năm
2004.

+ Hai là: Phân tích bảng số liệu
để rút ra nhận xét mức thu nhập
bình quân đầu người/ tháng giữa
các vùng qua các năm 1999,
2002, 2004.

Hoạt động 2: Xác định loại biểu
đồ thích hợp yêu cầu của bài
thực hành và vẽ biểu đồ.

Hình thức: Cá nhân.

Bước 1:

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của
bài tập 1 (Vẽ biểu đồ thu nhập
bình quân đầu người/tháng giữa
các vùng của nước ta, năm
2004).

- GV nói: Bảng số liệu có 3 năm,
nhưng bài tập chỉ yêu cầu vẽ một
năm 2004.

? Loại biểu đồ nào là thích hợp
nhất với số liệu và bài tập?

- 1- 2 HS trả lời (Biểu đồ cột,
mỗi vùng một cột)

GV: Chúng ta đã xác định được
loại biểu đồ cần vẽ, bây giờ mỗi
em sẽ vẽ nhanh biểu đồ vào vở.
Cố gắng trong 10 phút phải vẽ
song biểu đồ, sau đó chúng ta sẽ
phân tích bảng số liệu.

- GV yêu cầu 1- 2 HS lên vẽ
biểu đồ ở trên bảng.

Bước 2: HS vẽ biểu đồ vào vở.

Bước 3: cả lớp cùng quan sát
biểu đồ đã vẽ ở trên bảng, nhận * Kết luận:
xét, chỉnh sửa những chỗ chưa + Mức thu nhập bình quân đầu
chính xác, chưa đẹp, mỗi cá người/ tháng của các vùng đều
nhân HS tự nhận xét, chỉnh sửa tăng (trừ Tây Nguyên có sự
biểu đồ mà đã vẽ. biến động theo chiều hướng

Hoạt động 3: Phân tích bảng số giảm vào giai đoạn 1999- 2002.
Tốc độ tăng không đều (dẫn
liệu
chứng)
Hình thức: cặp.
+ Mức thu nhập bình quân đầu
Bước 1:
người/ tháng giữa các vùng luôn
- Các cặp HS làm bài tập 2 (so
có sự chênh lệch (dẫn chứng).
sánh, nhận xét mức thu nhập
+ Nguyên nhân chênh lệch: Do
bình quân theo đầu người/tháng
các vùng có sự khác nhau về
giữa các vùng qua các năm).
phát triển kinh tế và số dân.
- Gợi ý:

+ So sánh các chỉ số theo hàng
ngang để biết sự thay đổi mức
nhập bình đầu
thu quân
người/tháng của từng vùng qua
các năm, cần tính tốc độ tăng để
biết sự khác nhau về tốc độ tăng.

+ So sánh các chỉ số theo hàng
dọc để tìm sự khác nhau về mức
thu nhập bình quân theo đầu
người/ tháng giữa các vùng cao
nhất và thấp nhất chênh nhau
bao nhiêu lần.

+ Tìm nguyên nhân sự chênh
lệch về mức thu nhập bình quân
đầu người/ tháng giữa các vùng.

Bước 2:

- HS trinh bày kết quả, GV giúp
HS chuẩn kiến thức.IV. Đánh giá:

Căn cứ vào bảng 19 SGK Địa lí 12, chọn các ý đúng trong các câu
sau:

Câu 1: Năm 1999 những vùng nào có thu nhập bình quân cao hơn
thu nhập bình quân của cả nước?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

Câu 2: Thứ tự từ cao xuống thấp của ba vùng có thu nhập bình
quân cao nhất của năm 1999 là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.

C. Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3: Vùng luôn có vị trí số 1 về thu nhập bình quân đầu người
là:

A. Đồng bằng sông Hồng C. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4: Từ năm 1999 đến năm 2004 , vùng nào có thu nhập bình
quân đầu người giảm sau đó lại tăng?

A. Đông Bắc C. Tây Nguyên.

B. Tây Bắc D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5: Từ năm 1999 đến năm 2004, vùng nào có tốc độ tăng thu
nhập bình quân đầu người cao nhất?

A. Đông Bắc C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng D. Đông Nam Bộ.

V. Hoạt động nối tiếp:

Hoàn thiện biểu đồ nếu vẽ chưa song.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản