Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). - Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì Đổi mới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH).

- Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu
thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời
kì Đổi mới.

2. Kĩ năng:

- Biết phân tích các biểu đồ và các bảng số liệu về cơ cấu kinh
tế.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ (Cơ cấu kinh tế).

3. Thái độ: Thấy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta
theo hướng tích cực

II. phương tiện dạy học:

- Phóng to biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở
nước ta, giai đoạn 1990- 2005 (hình 20.1 - SGK Địa lí 12)

- Phóng to bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh
tế (bảng 20.2 - SGK Địa lí 12)

- Bản đồ hành chính Việt Nam.
III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................

B. Kiểm tra miệng:

Thu bài thực hành của học sinh để chấm.

Khởi động: GV đặt câu hỏi: Trong những năm gần đây nền kinh tế
nước ta có sự chuyển biến ra sao? Sự chuyển biến đó được thể hiện
ở những lĩnh vực nào? Sau khi HS trả lời GV dẫn dắt tìm hiểu nội
dung của bài.

Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính
học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển 1) Chuyển dịch cơ cấu ngành
dịch cơ cấu ngành kinh tế. kinh tế:
Hình thức: Cá nhân hoặc cặp. - Cơ cấu ngành kinh tế nước ta
đang có sự chuyển dịch theo
Bước 1:
hướng tiến bộ, tuy còn chậm:
- HS dựa vào hình 20.1 (SGK
+ Giảm tỉ trọng khu vực 1.
Địa lí 12)

- Biểu đồ Cơ cấu GDP phân +Tăng tỉ trọng khu vực II.
theo khu vực kinh tế ở nước ta + Tỉ trọng khu vực III chưa ổn
giai đoạn 1990 - 2005: Phân định .
tích sự chuyển dịch GDP phân - Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo khu vực kinh tế. thể hiện khá rõ trong nội bộ
- HS dựa vào bảng 20.1 (SGK từng ngành:
Địa lí 12) + Khu vực I: Giảm tỉ trọng
- Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghành trồng trọt, tăng tỉ trọng
nghiệp. Hãy cho biết xu hướng ngành chăn nuôi.
chuyển dịch trong từng ngành + Khu vực II; Tăng tỉ trọng
kinh tế. nhóm ngành công nghiệp chế
Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn biến, giảm tỉ trọng nhóm ngành
kiến thức. công nghiệp khai thác.

+ Khu vực III: kết cấu hạ tầng
và phát triển đô thị có những
bước tiến tăng trưởng khá.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự
chuyển dịch cơ cấu theo thành 2) Về cơ cấu thành phần kinh tế:
phần kinh tế: - Khu vực kinh té Nhà nước
giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai
Hình thức: Cá nhân hoặc lớp.
trò chủ đạo.
Bước 1: HS dựa vào bảng 20.2
(SGK Địa lí 12) Nhận xét sự - Tỉ trọng của kinh tế tư nhân
chuyển dịch cơ cấu GDP giữa ngày càng tăng.
các thành phần kinh tế. - Thành phần kinh tế có vốn đầu

+ Cho biết chuyển dịch đó có ý tư nước ngoài tăng nhanh, đặc
biệt từ khi nước ta ra nhập
nghĩa gì?
WTO.
Bước 2: HS trình bày, GV nhận
xét và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Tìm hiểu chuyển 3) Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ
kinh tế
dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế
- Nông nghiệp: Hình thành các
Hình thức: nhóm.
vùng chuyên canh cây lương
Bước 1:
thực, thực phẩm, cây công
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ
nghiệp.
cụ thể cho các nhóm
- Công nghiệp: hình thành các
Các nhóm dựa vào SGK, nêu
khu công nghiệp tập trung, khu
những biểu hiện của sự chuyển
chế xuất có quy mô lớn.
dịch cơ cấu theo lãnh thổ.
- Sự phân hóa sản xuất giữa các
Bước 2: Đại diện các nhóm
vùng:
trình bày, các nhóm khác bổ
sung, GV giúp HS chuẩn kiến + Đông Nam Bộ: phát triển công
thức. nghiệp mạnh nhất...

+ Đồng bằng sông Cửu Long:
Vùng trọng điểm sản xuất lương
thực, thực phẩm.

- Cả nước đã hình thành 3 vùng
kinh tế trọng điểm:

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía
Bắc.

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền
Trung.

Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam

IV. Đánh giá:

Câu 1: Năm 2005, nước ta có tốc độ tăng GDP

A. đứng đầu khu vực Đông Nam C. đứng thứ hai ở Đông Nam á.
á

B. đứng đầu châu á D. đứng thứ 2 châu á.

Câu 2: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta là:

A. Rất nhanh, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước.
B. Nhanh, nhưng vẫn xhưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất
nước.

C. Còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.

D. Còn chậm, nhưng cũng đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất
nước.

Câu 3: ý nào sau đây chưa chính xác? Cơ cấu ngành kinh tế trong
GDP của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:

A. Giảm tỉ trọng của khu vực I ( nông - lâm - thủy sản)

B. Tăng tỉ trọng của khu vực II ( công nghiệp và xây dựng)

C. Tăng tỉ trọng của khu vực III ( dịch vụ)

D. Tỉ trọng của khu vực III khá cao nhưng chưa ổn định.

Câu 4: Trong công nghiệp, sự chuyển dịch cơ cấu là:

A. tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng ngành
công nghiệp khai thác.

B. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, tăng tỉ trọng ngành
công nghiệp khai thác.

C. Cân bằng tỉ trọng giữa công nghiệp chế biến và công nghiệp
khai thác.

D. đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp.

V. Hoạt động nối tiếp:
HS về nhà làm bài tập số 2 trong SGK..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản