Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt đới nước ta. - Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đang chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt
đới nước ta.

- Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta
đang chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp
hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

- Biết dược xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước
ta.

2. Kĩ năng:

- Phân tích lược đồ hình 21.1 SGK Địa lí 12.

- Phân tích các bảng số liệu có trong bài học.

3. Thái độ: Có ý thức khai thác và sử dụng tài nguyên nông
nghiệp một cách hợp lí.

II. phương tiện dạy học:

- Bản đô kinh tế Việt Nam.

- Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu
(có tính chất để minh họa cho nội dung của bài)

III. Hoạt động dạy và học:
A. ổn định tổ chức:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Hãy nêu chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước
ta.

Khởi động: Hãy điền đúng tên các địa phương với các sản phẩm
đặc trưng tương ứng:

1. Nhãn lồng...........

2. Bưởi năm roi.......

3. Cam canh............

4. Sữa tươi Mộc châu.....

5. Bưởi Phúc Trạch........

6. Chè Shan tuyết..........
GV giới thiệu các đặc trưng nền nông nghiệp nhiệt đới và giới
thiệu bài học.

* Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính
học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự 1) Nền nông nghiệp nhiệt đới:
ảnh hưởng của điều kiện tự a) Điều kiện tự nhiên và tài
nhiên và tài nguyên thiên nhiên nguyên thiên nhiên cho phép
nước ta đến sự phát triển nền nước ta phát triển một nền nông
nông nghiệp nhiệt đới. nghiệp nhiệt đới:
Hình thức: Cá nhân hoặc cặp. - Thuận lợi:
Bước 1: HS dựa vào kiến thức + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
đã học và kiến thức trong SGK có sự phân hóa rõ rệt, cho phép:
cho biết điều kiện tự nhiên và
Đa dạng hóa các sản phẩm nông
tài nguyên thiên nhiên nước ta
nghiệp...
có những thuận lợi và khó khăn
áp dụng các biện pháp thâm
gì đối với việc phát triển nền
canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ
nông nghiệp nhiệt đới?
cấu mùa vụ,...
Bước 2: HS trả lời, GV giúp HS
+ Địa hình và đất trồng cho phép
chuẩn kiến thức.
áp dụng các hệ thống canh tác
khác nhau giữa các vùng.

- Khó khăn:

+ Thiên tai, sâu bệnh, dịch

* Hoạt động 2: Tìm hiểu thực bệnh...
trạng khai thác nền nông nghiệp b) Nước ta đang khai thác ngày
nhiệt đới. càng có hiệu quả đặc điểm của
nền nông nghiệp nhiệt đới:
Hình thức: Cá nhân/ lớp.

Bước 1:

? Chúng ta đã làm gì để khai - Các tập đoàn cây trồng và vật
thác có hiệu quả nền nông nuôi được phân bố phù hợp hơn
tới các vùng sinh thái.
nghiệp nhiệt đới?

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn - Cơ cấu mùa vụ và giống có
nhiều thay đổi...
xác kiến thức

+ GV nhấn mạnh: - Công nghệ - Tính mùa vụ được khai thác tốt
là cơ sở để khai thác có hiệu quả hơn.
nền nông nghiệp nhiệt đới. - Đẩy mạnh xuất khẩu các sản

Hoạt động 3: Tìm hiểu các đặ phẩm của nền nông nghiệp nhiệt
điểm cơ bản của nền nông đới...
nghiệp cổ truyền và nền nông
nghiệp hàng hóa 2) Phát triển nền nông nghiệp
Hình thức: nhóm. hiện đại sản xuất hàng hóa góp
Bước 1: GV giao nhóm và giao phấn nâng cao hiệu quả của
việc cụ thể. nông nghiệp nhiệt đới:

+ Các nhóm có số chẵn tìm hiểu
các đặc điểm cơ bản của nền - Nền nông nghiệp nước ta hiện
nông nghiệp cổ truyền. nay tồn tại song song nền nông
+ Các nhóm có số lẻ tìm hiểu nghiệp cổ truyền và nền nông
các đặc điểm cơ bản của nền nghiệp hàng hóa.
nông nghiệp hàng hóa. - Đặc điểm chính của nền nông
+ Sau đó điền các nội dung vào nghiệp cổ truyền và nền nông
phiếu học tập số 1. nghiệp hàng hóa (Thông tin

Bước 2: GV gọi đại diện các phản hồi phiếu học tập số 1).
nhóm HS trình bày kết quả thảo
luận và chuẩn kiến thức. Trên
cơ sở thông tin phản hồi ở phiếu
học tập. HS thấy được đặc điểm
khác nhau cơ bản của nền nông
nghiệp cổ truyền và nền sản
xuất hàng hóa.

GV nhấn mạnh: Nền nông
nghiệp nước ta đang có xu
hướng chuyển từ nền nông
nghiệp cổ truyền sang nền
nông nghiệp hàng hóa, góp
phần nâng cao hiệu quả của
nền nông nghiệp nhiệt đới.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về sự
3) Nền kinh tế nông thôn nước
chuyển dịch kinh tế nông thôn
ta đang chuyển dịch rõ nét:
nước ta.
a) Hoạt động nông nghiệp là bộ
Hình thức: Cá nhân hoặc cặp
phận chủ yếu của kinh tế nông
Bước 1: thôn:
+ HS căn cứ vào bảng 21.1 SGK - Kinh tế nông thôn đa dạng
Địa lí 12. Rút ra nhận xét về xu nhưng vẫn chủ yếu vẫn dựa vào
hướng đa dạng hóa hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp.
kinh tế nông thôn.
- Các hoạt động phi nông nghiệp
ngày càng chiếm tỉ trọng lớn
hơn và đóng vai trò quan trọng ở

? Cho biết các thành phần kinh vùng kinh tế nông thôn.
tế nông thôn. b) Kinh tế nông thôn bao gồm
nhiều thành phần kinh tế:

- Các doanh nghiệp nông - lâm
nghiệp và thủy sản.

- Các hợp tác xã nông - lâm
nghiệp và thủy sản.
- Kinh tế hộ gia đình.

- Kinh tế trang trại.

c) Cơ cấu kinh tế nông thôn

? Biểu hiện của sự chuyển dịch đang từng bước chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn theo theo hướng sản xuất hàng hóa và
hướng sản xuất hàng hóa và đa đa dạng hóa:
dạng hóa. - Sản xuất hàng hóa nông

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn nghiệp:
xác kiến thức. + Đẩy mạnh chuyên môn hóa.

+ Hình thành các vùng nông
nghiệp chuyên môn hóa.

+ Kết hợp công nghiệp chế biến
hướng mạnh ra xuất khẩu.

- Đa dạng hóa kinh tế nông thôn:

+ Cho phép khai thác tốt hơn
các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, lao động...

+ Đáp ứng tốt hơn những điều
kiện thị trường.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn còn được thể hiện
bằng các sản phẩm nông - lâm -
ngư nghiệp và các sản phẩm
khác.

IV. Đánh giá:

Câu 1: Thành phần kinh tế nào đóng vai trò quan trọng đưa nông
nghiệp phát triển ổn định và từng bước chuyển sang sản xuất hàng
hóa?

A. Các doanh nghiệp nông - lâm nghiệp và thủy sản.

B. Các hợp tác xã nông - lâm nghiệp và thủy sản.

C. Kinh tế hộ gia đình.

D. Kinh tế trang trại.

Câu 2: Sắp xếp các ý ở cột A và cột B sao cho hợp lí:A B

1. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp
hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

2. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào, cho phép trồng trọt
quanh năm, có khả năng thâm canh, tăng vụ lớn.

3. Có tính thời vụ rõ rệt, có sự chuyển dịch mùa
I. Đặc điểm
vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên trung du,
nền nông miền núi.
nghiệp nhiệt 4. Thay đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ để
đới. khắc phục những hạn chế do thiên tai và sâu bệnh
gây ra.

5. Cơ cấu cây trồng đa dạng (nhiệt đới, cận nhiệt,
ôn đới).

6. Khai thác sự chênh lệch về mùa vụ giữa miền
Bắc và miền Nam để đẩy mạnh trao đổi nông sản.
thế
II. Các
đang 7. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các nông sản
mạnh
được phát huy. nhiệt đới.
8. Hệ thống canh tác khác nhau tạo ra thế mạnh
khác nhau giữa các vùng.

9. Thiên tai, dịch bệnh, sâu bệnh làm tăng thêm
tính bấp bênh.

10. Phát triển các loại rau quả cận nhiệt trong vụ
đông.

Đáp án: I(2, 3, 5, 8, 9) ; II( 1, 4, 6, 7, 10)

V. Hoạt động nối tiếp:

HS làm các bài tập số 2 trong SGK.

VI. Phụ lục:
Phiếu học tập số 1:

Nền nông nghiệp cổ Nền nông nghiệp
truyền hàng hóa

Mục đích

Quy mô

Trang thiết bị

Hướng chuyên môn
hóa

Hiệu quả

Phân bố

Thông tin phản hồi phiếu học tập số 1:

Nền nông nghiệp cổ Nền nông nghiệp hàng
truyền hóa

Mục đích Tự cấp, tự túc. Người nông dân quan

Người sản xuất quan tâm tâm nhiều đến thị trường,
đến năng suất lao động,
nhiều đến sản lượng.
lợi nhuận.

Nhỏ Lớn.
Quy mô
thiết Công cụ thủ công Sử dụng nhiều máy móc
Trang
bị hiện đại.

Hướng Sản xuất nhỏ ,manh Sản xuất hàng hóa,
chuyên môn mún, đa canh chuyên môn hóa.
hóa Liên kết nông - công
nghiệp.

Hiệu quả Năng suất lao động thấp Năng suất lao động cao.

Phân bố Những vùng có điều kiện Những vùng có truyền
sản xuất nông nghiệp thống sản xuất hàng hóa,
còn khó khăn. thuận lợi về giao thông,
gần các thành phố.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản