Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ. - Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần thiết. - Củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành:

Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt.

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần
thiết.

- Củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt.

II. phương tiện dạy học:

- Các số liệu đã được tính toán.

- Các biểu đồ đã được chuẩn bị trên khổ giấy lớn.

- Một số phương tiện càn thiết khác (thước kẻ dài, phấn màu...).

III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Tại sao nói việc bảo đảm lương thực là cơ sở để đa dạng
hóa nông nghiệp?

Câu 2: Chứng mainh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công
nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông
nghiệp nhiệt đới ở nước ta?

Khởi động: GV có thể nêu mục tiêu bài thực hành, rèn luyện kĩ
năng, xử lí số liệu, nhận dạng biểu đồ, vẽ biểu đồ và nhận xét bảng
số liệu/ biểu đồ. Đồng thời củng cố kiến thức đã học về ngành
trồng trọt.

Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính
học sinh

* Hoạt động 1: Làm bài tập 1 Bài tập 1:

Hình thức: Cá nhân/ nhóm. a) Xử lí số liệu (lấy năm 1990 =

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc kĩ 100%)
đầu bài thực hành và định hướng Xem thông tin mục phụ lục bài
tập 1.
cho HS cách làm bài:
+ Nhận biết biểu đồ. b. Vẽ biểu đồ:

+ Cách xử lí số liệu. - Biểu đồ thích hợp: Biểu đồ
đường biểu diễn.
+ Quy trình vẽ biểu đồ.

+ Lưu ý khi vẽ biểu đồ (khoảng Xem thông tin phần phụ lục.
cách giữa các năm, chiều cao c) Nhận xét:
của các trục, lựa chọn các kí Sản xuất nông nghiệp đã có xu
hiệu thể hiện, chú giải, tên biểu hướng đa dạng hóa, các loại rau
đồ). đậu được đẩy mạnh sản xuất.
+ Cách nhận xét (nêu các ý + Sản xuất cây công nghiệp tăng
chính, bám sát và khai thác các nhanh nhất, gắn liền với mở
thông tin từ bảng số liệu và biểu rộng diện tích các vùng chuyên
đồ,...). canh cây công nghiệp, nhất là
Bước 2: Yêu cầu cả lớp hoặc cây công nghiệp nhiệt đới.
nhóm làm bài.

Bước 3: Gọi HS lên bảng làm
bài, các HS khác theo dõi, nhận
xét và bổ sung: GV nhận xét và
giúp HS chuẩn kiến thức.

- Tốc độ tăng trưởng chung.

- Tốc độ tăng trưởng từng loại
cây.
- Kết hợp với hình 22.1 để hiểu
được mối quan hệ giữa tốc độ
tăng trưởng của giá trị sản xuất
Bài tập 2:
từng loại cây với sự thay đổi cơ
Kết luận: Sự thay đổi cơ cấu
cấu ngành trồng trọt.
diện tích gieo trồng cây công
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2
nghiệp liên quan đến sự thay đổi
Hình thức: Cả lớp. trong phân bố cây công nghiệp
Bước 1: Phân tích xu hướng và sự hình thành, phát triển các
biến động diện tích gieo trồng vùng chuyên canh cây công
cây công nghiệp nghiệp, chủ yếu là các vùng cây

+ Để phân tích xu hướng biến công nghiệp lâu năm.
động diện tích gieo trồng diện
tích cây công nghiệp hàng năm
và lâu năm trong khoảng thời
gian 1975 - 2005 được dễ dàng
hơn GV có thể căn cứ vào bảng
số liệu vẽ biểu đồ đường biểu
diễn về diện tích gieo trồng cây
công nghiệp hàng năm và lâu
năm ở nước ta.

+ GV định hướng cách phân
tích.
- Nhận xét về tốc độ tăng của
năm 2005 so với năm 1975.

- Những mốc quan trọng về sự
biến động diện tích gieo trồng
cây công nghiệp.

Bước 2: Nhận xét về sự thay đổi
cơ cấu diện tích gieo trồng cây
công nghiệp

+ GV cho HS tính toán, thành
lập bảng số liệu mới. (Xem
thông tin phần phụ lục)

+ + GV định hướng cho HS vẽ
biểu đồ cơ cấu diện tích gieo
trồng cây công nghiệp ở nước ta,
giai đoạn 19750-02005 để dễ
nhận biết.

+ GV định hướng cách nhận xét
về xu hướng biến đổi cơ cấu
diện tích

Cả giai đoạn.

Những mốc quan trọng.
* Do nội dung bài dài cho nên
GV có thể hướng dẫn HS cách
làm bài trên lớp và yêu cầu HS
hoàn thành ở nhà.

IV. Đánh giá:

Tại sao trong những năm gần đây cây công nghiệp lâu năm có xu
hướng tăng về diện tích và sản lượng? Yếu tố nào có ảnh hưởng
nhất đến vấn đề phát triển cây công nghiệp?

V. Hoạt động nối tiếp:

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng lúa cả năm phân theo mùa vụ (Đơn vị: nghìn
ha)

Chia ra

Năm Tổng cộng Lúa đông Lúa hè thu Lúa mùa
xuân

1990 6043 2074 1216 2753

2005 7329 2942 2349 2038

1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để biểu hiện quy mô và cơ cấu
diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta trong giai đoạn 1990-
2005.
2. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm
của nước ta trong giai đoạn trên.

VI. Phụ lục:

Xử lí số liệu bài tập 1: ( Lấy năm 1990 = 100%)

Năm Tổng Lương công Cây ăn Cây
Rau Cây
số thực đậu nghiệp quả khác

1990 100 100 100 100 100 100

1995 133,4 126,5 143,3 181,5 110,9 122

2000 183,2 165,7 182,1 325,5 121,4 132,1

2005 217,5 191,8 256,8 382,3 158 142,3
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm
cây trồng

500
Giá trị sản xuất nhóm
Tổng số
400
cây trồng (%)
Lương thực
300 Rau đậu
Cây công nghiệp
200
Cây ăn quả
100
Cây khác
0
1990 1995 2000 2005
Năm
Thông tin ở bài tập 2:

Bảng số liệu về: " Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp"

Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm
1975 54,9 45,1

1980 59,2 40,8

1985 56,1 43,9

1990 45,2 54,8

1995 44,3 55,7

2000 54,9 65,1

2005 34,5 65,6
Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng cây công
nghiệp giai đoạn 1975-2005

80
Diện tích gieo
65.6
65.1
trồng (% )
60 59.2 56.1 55.7
54.9 54.8 54.9
45.2
45.1 44.3
43.9
40.8
40 34.5
20
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Năm

Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản