Giáo án Địa lý 5: Địa lý vùng biển nước ta

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
7
download

Giáo án Địa lý 5: Địa lý vùng biển nước ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nắm một số đặc điểm của biển nước ta và vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất. 2. Kĩ năng: - Trình bày một số đặc điểm của biển nước ta. - Chỉ trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta và một số điểm du lịch, bãi tắm biển nổi tiếng. - Nêu vai trò của biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý 5: Địa lý vùng biển nước ta

  1. ÑÒA LÍ VUØNG BIEÅN NÖÔÙC TA I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Naém moät soá ñaëc ñieåm cuûa bieån nöôùc ta vaø vai troø cuûa bieån ñoái vôùi khí haäu, ñôøi soáng vaø saûn xuaát. 2. Kó naêng: - Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa bieån nöôùc ta. - Chæ treân baûn ñoà (löôïc ñoà) vuøng bieån nöôùc ta vaø moät soá ñieåm du lòch, baõi taém bieån noåi tieáng. - Neâu vai troø cuûa bieån. 3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc veà söï caàn thieát phaûi baûo veä vaø khai thaùc bieån moät caùch hôïp lí. II. Chuaån bò:
  2. - Thaày: Hình SGK phoùng to - Baûn ñoà Vieät Nam trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ - Baûn ñoà töï nhieân VN - Tranh aûnh veà nhöõng khu du lòch bieån. - Troø: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: “Soâng ngoøi” - Hoïc sinh trình baøy - Hoûi hoïc sinh moät soá kieán + Ñaëc ñieåm soâng ngoøi VN thöùc vaø kieåm tra moät soá kyõ + Chæ vò trí caùc con soâng naêng. lôùn + Neâu vai troø cuûa soâng ngoøi
  3.  Giaùo vieân nhaän xeùt. Ñaùnh giaù 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Tieát ñòa lí hoâm nay tieáp - Hoïc sinh nghe tuïc giuùp chuùng ta tìm hieåu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa bieån nöôùc ta” 28’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 8’ 1. Vuøng bieån nöôùc ta - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caû lôùp) Muïc tieâu: Reøn cho HS chæ löôïc ñoà Phöông phaùp: Tröïc quan,
  4. hoûi ñaùp, giaûng giaûi _Gv vöøa chæ vuøng bieån - Theo doõi nöôùc ta(treân Baûn ñoà VN trong khu vöïc ÑNA hoaëc H 1 ) vöøa noùi vuøng bieån nöôùc ta roäng vaø thuoäc Bieån Ñoâng - Döïa vaøo hình 1, haõy cho - Trung Quoác, Phi-li-pin, bieát vuøng bieån nöôùc ta In-ñoâ-neâ-xi-a, Ma-lai-xi-a, giaùp vôùi caùc vuøng bieån cuûa Bru-naây, Cam-pu-chia, nhöõng nöôùc naøo? Thaùi Lan  Keát luaän : Vuøng bieån nöôùc ta laø moät boä phaän cuûa Bieån Ñoâng . 8’ 2. Ñaëc ñieåm cuûa vuøng - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp bieån nöôùc ta
  5. * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc caù nhaân) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm cuûa vuøng bieån nöôùc ta Phöông phaùp: Buùt ñaøm, giaûng giaûi, hoûi ñaùp - Yeâu caàu hoïc sinh hoaøn - Hoïc sinh ñoïc SGK vaø laøm thaønh baûng sau: vaøo phieáu Ñaëc ñieåm cuûa bieån nöôùc AÛnh höôûng cuûa bieån ñoái ta vôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát (tích cöïc, tieâu cöïc) Nöôùc khoâng bao giôø ñoùng baêng Mieàn Baéc vaø mieàn Trung hay coù baõo
  6. Haèng ngaøy, nöôùc bieån coù luùc daâng leân, coù luùc haï xuoáng + Söûa chöõa vaø hoaøn thieän - Hoïc sinh trình baøy tröôùc caâu traû lôøi. lôùp + Môû roäng: Cheá ñoä thuyû - Nghe vaø laëp laïi trieàu ven bieån nöôùc ta khaù ñaëc bieät vaø coù söï khaùc nhau giöõa caùc vuøng. Coù vuøng nhaät trieàu, coù vuøng baùn nhaät trieàu vaø coù vuøng coù caû 2 cheá ñoä thuyû trieàu treân 8’ 3. Vai troø cuûa bieån - Hoaït ñoäng nhoùm * Hoaït ñoäng 3: (laøm vieäc theo nhoùm)
  7. Muïc tieâu: Giuùp HS bieát vai troø cuûa bieån ñoái vôùi khí haäu, ñôøi soáng vaø saûn xuaát Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, giaûng giaûi, hoûi ñaùp - Toå chöùc cho hoïc sinh - Hoïc sinh döïa vaø voán hieåu thaûo luaän nhoùm ñeå neâu vai bieát vaø SGK, thaûo luaän vaø troø cuûa bieån ñoái vôùi khí trình baøy haäu, ñôøi soáng vaø saûn xuaát - Hoïc sinh khaùc boå sung/ cuûa nhaân daân ta - Giaùo vieân choát yù : Bieån ñieàu hoøa khí haäu, laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch, nghæ maùt .
  8. 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Phöông phaùp: Troø chôi, thaûo luaän nhoùm - Toå chöùc hoïc sinh chôi + Nhoùm 1 ñöa aûnh hoaëc theo 2 nhoùm: luaân phieân noùi teân ñieåm du lòch bieån, cho tôùi khi coù nhoùm khoâng nhoùm 2 noùi teân hoaëc chæ traû lôøi ñöôïc. treân baûn ñoà tænh, thaønh phoá coù ñieåm du lòch bieån ñoù. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Ñaát vaø röøng “ - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản