Giáo án Địa Lý lớp 10: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

Chia sẻ: abcdef_32

I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 2. Về kĩ năng - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các...

Nội dung Text: Giáo án Địa Lý lớp 10: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤI- MỤC TIÊU:

Sau bài học, học sinh cần:

1. Về kiến thức

- Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ.

- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự

phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

- Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

2. Về kĩ năng

- Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ

trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới.

- Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế

giới.

II- THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Một số hành ảnh về hoạt động của ngành dịch vụ

- Sơ đồ SGK
III - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

- Nêu vấn đề

- Đàm thoại

- Thảo luận

III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1- Ổn định lớp.

2- Bài cũ.

3- Giáo viên giới thiệu bài mới.Hoạt động của giáo viên và học Nội dung chính

sinh

I- Cơ cấu, vai trò của ngành dịch

vụ

- Hoạt động 1: Học sinh nhắc lại 1- Cơ cấu:

3 khu vực lao động của dân số - Bao gồm:

- Kể một số ngành không thuộc + Dịch vụ kinh doanh

về khu vực 1, khu vực 2 + Dịch vụ tiêu dùng
- Hình thành khái niệm ngành + Dịch vụ công

dịch vụ

- Hoạt động 2: Học sinh dựa vào

sách giáo khoa, thảo luận về các

ngành dịch vụ. Nêu sự khác nhau 2- Vai trò

về các ngành này - Thúc đẩy các ngành sản xuất

- Hoạt động 3: Với cơ cấu như phát triển, chuyển dịch cơ cấu

vậy, ngành dịch vụ có vai trò gì ? nền kinh tế

- Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo

việc làm

- Khai thác tốt tài nguyên thiên

nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và

các thành tựu của khoa học.- Trên thế giới hiện nay, cơ cấu

lao động của ngành dịch vụ tăng

- Tập trung chủ yếu ở các nước
phát triển: Hoa Kỳ 80% ; Tây Âu

50 - 79%

II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự

- Hoạt động 4 (chia nhóm): phân bố, phát triển ngành dịch

+ Nhóm 1: Phân tích ảnh hưởng, vụ:

tìm ví dụ nhân tố 1 1- Trình độ phát triển và năng

+ Nhóm 2: Nhân tố 2 suất lao động xã hội: Đầu tư, bổ

+ Nhóm 3: Nhân tố 3 sung lao động dịch vụ

+ Nhóm 4: Nhân tố 4 Ví dụ:

+ Nhóm 5: Nhân tố 5 2- Quy mô, cơ cấu dân số: Nhịp

+ Nhóm 6: Nhân tố 6 điệu cơ cấu dịch vụ

- Giáo viên bổ sung củng cố Ví dụ:

3- Phân bố dân cư, mạng lưới

quần cư

---> mạng lưới ngành dịch vụ

4- Truyền thống văn hóa, phong

tục tập quán: Hình thức tổ chức
mạng lưới dịch vụ.

Ví dụ:

5- Mức sống, thu nhập thực tế:

Sức mua, nhu cầu dịch vụ.

Ví dụ:

6- Tài nguyên thiên nhiên, di sản

văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng du

lịch

- Sự phát triển, phân bố ngành

- Hoạt động 5 (cá nhân): Học dịch vụ

sinh dựa vào hình 35, nhận xét về Ví dụ:

tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ III- Đặc điểm phân bố các ngành

cấu GDP của các nước. dịch vụ trên thế giới:

- Lấy ví dụ chứng minh trên lược - Ở các nước phát triển, ngành

đồ dịch vụ chiếm tỷ trọng cao

- Học sinh nêu đặc điểm phân bố (60%), nước đang phát triển

ngành dịch vụ ở một số nước, (50%)
trong một nước. - Các thành phố cực lớn chính là

- Giáo viên bổ sung củng cố các trung tâm dịch vụ lớn.

- Ở mỗi nước lại có các thành

phố chuyên môn hóa về một số

loại dịch vụ

- Các trung tâm giao dịch thương

mại hình thành trong các thành

phố lớn.

- Việt Nam4- Kiểm tra đánh giá:

Chọn câu trả lời đúng:

1- Dịch vụ là ngành:

a/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế

giới.

b/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước đang phát

triển.

c/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước phát triển.
2- Nhân tố ảnh hưởng đến mạng lưới dịch vụ là:

a/ Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư

b/ Mức sống, thu nhập thực tế

c/ Tài nguyên thiên nhiên

5- Hoạt động nối tiếp:

Làm bài tập sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản