Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 28

Chia sẻ: Phạm Thị Tố Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
250
lượt xem
25
download

Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 28 : Thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 28

  1. TRẦN THỊ THẮM – GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRƯỜNG ĐỊA LÍ Bài 28 : THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU Học xong bài này, HS biết: • Dựa vào bản đồ Việt Nam xác định và nêu được vị trí Đà Nẵng. • Giải thích được vì sao Đà Nẵng vừa là thành phố cảng vưùa là thành phố du lịch. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Bản đồ hành chính Việt Nam. • Một số ảnh về thành phố Đà Nẵng. • Lược đồ hình 1 bài 24. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 40 VBT Địa lí. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Đà Nẵng – thành phố cảng Hoạt động 1 : Làm việc theo cặp  Mục tiêu : Dựa vào bản đồ Việt Nam xác định và nêu được vị trí Đà Nẵng.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu HS quan sát bản đò hành chính - Làm việc theo nhóm. giao thông Việt Nam treo tường kết hợp lược đồ hình 1 trong SGK và trả lời câu hỏi của mục 1 trong SGK. Bước 2 : - Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. - GV sửa chữa và giúp các nhóm hoàn thiện câu trả lời. Kết luận: Ñaø Naüng laø thaønh phoá Caûng, ñaâu moái giao thoâng quan troïng ôû mieàn Trung, laø moät trong nhöõng thaønh phoá lôùn cuûa nöôùc ta. 2. Ñoùng taøu laø nghaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Haûi Phoøng Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp  Muïc tieâu: Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thaønh phoá Haûi Phoøng .  Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - Yeâu caàu HS döaï vaøo voán hieåu bieát, - Laøm vieäc caù nhaân. vaøo tranh aûnh vaø muïc 2 trong SGK, traû
  2. GIÁO ÁN TUẦN 1 lôøi caâu hoûi trong SGV trang 92. Böôùc 2 : - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc - Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc lôùp. tröôùc lôùp. - GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi. 3. Haûi Phoøng laø trung taâm du lòch Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc theo nhoùm  Muïc tieâu: Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thaønh phoá Haûi Phoøng.  Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - Yeâu caàu HS döaï vaøo SGK tranh, aûnh - Laøm vieäc theo nhoùm. voán hieåu bieát cuûa HS ñeå thaûo luaän caùc caâu hoûi trong SGV trang 93. Böôùc 2: - Goïi caùc nhoùm trình baøy. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. - GV söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän caâu traû lôøi.  Keát luaän: Ñaø Naüng laø ñieåm du lòch haáp daãn bôùi coù heä thoáng baõi taém ñeïp vaø caùc danh lam thaéng caûnh ñeïp. Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø - Yeâu caàu HS leân chæ TPÑaø Naüng treân - 1, 2 HS thöïc hieän. baûn ñoà. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT ñòa lí vaø chuaån bò baøi sau. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản