Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: abcdef_31

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS biết phân tích ảnh hưởng lẫn nhau của cacù yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, thực vật, động vật... 2. Về kĩ năng: -Rèn kĩ năng vẽ và phân tích , nhận xét biểu đồ 3. Về tư tưởng: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA

CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ

VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU

KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- HS biết phân tích ảnh hưởng lẫn nhau của cacù yếu tố tự nhiên

như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, thực vật, động vật...

2. Về kĩ năng:

-Rèn kĩ năng vẽ và phân tích , nhận xét biểu đồ

3. Về tư tưởng:

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và

môi trường của địa phương, xây dựng quê hương giàu đẹp

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Nội dung bài tập thực hành

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

? Trình bày đặc điểm kinh tế của tỉnh NĐ

? Nêu thực trạng môi trường hiện nay của địa phương và biện

phảp bảo vệ?

2. GT bài mới:

3. Bài mới:

THỰC HÀNH

1. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên

- HS: Làm việc theo 4 nhóm với 4 yêu cầu, sau đó trình bày,

nhận xét.

- GV chuẩn xác

a) Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu, sông ngòi

- Địa hình bằng phảng, hơi nghiêng theo hướng Tây Bắc-Đông

Nam =>Khí hậu chịu ảnh hưởng của biển rõ rệt , mùa hạ, không

nóng lắm, mưa nhiểu, mùa đông lạnh, sông ngòi rộng, chảy êm,

nhiều nước quanh năm.

b) Ảnh hưởng cuả khí hậu tới sông ngòi
- Khí hậu nhiệt đới mưa nhiều nên sông có nước quanh năm,

nhiều nước vào mùa mưa

c) Ảnh hưởng của địa hình ,khí hậu tới thổ nhưỡng

- Địa hình banèg phẳng, không dốc lắm nên đất đai đỡ bị xói

mòn do mưa nhiều, chủ yếu là lụt lội với các vùng trũng.

d) Ảnh hưởng của địa hình ,khí hậu ,thổ nhưỡng tới phân bố

thực vật, động vật.

- Thực vật xanh tốt quanh năm, chủ yếu là cây lúa và ra màu

- Động vật chủ yếu là thuỷ hải sản, phong phú về chủng loại

2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Phân tích sự biến động trong cơ

cấu kinh tế của địa phương.

- HS: Làm việc cá nhân

? Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu tổng sản phẩm các ngành

kinh tế của NĐ(%)

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Tổng số 100 100 100 100 100 100 100

Nông, lâm ngư 46.1 48.9 51.2 44.0 44.7 42.2 43.1

nghiệp
Công nghiệp xây 17.4 16.1 15.1 18.1 18.9 20.1 18.8

dựng

Dịch vụ 36.5 35.0 33.7 37.9 37.1 37.5 38.1

a)vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Nam Định

năm 1991và 1997
Bieåu ñoà cô caáu kinh teá tænh
Nam Ñònh naêm 1991 vaø1997
Noâng laâm ngö
nghieïp
36.5 Coâng nghieäp
46.1
xaây döïn g

Dòch vuï
17.4
38.1
43.1
18.8
b) Phân tích sự biến động của cơ câu kinh tế:
- Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng giữa các khu vực kinh tế qua các

năm.

+ Nông lâm ngư nghiệp:từ 1991 đến 1993 tăng tỉ trọng từ 46,1%

lên 52,1%; Từ 1994 đến 1997 giảm tỉ trọng và tương đoiá ổn

định

+ Công nghiệp xây dựng:Tăng trưởng không ổ địnhtừ 1991 đến

1993 giảm về tỉ trọng, từ 1994 đến 1996 tăng tỉ trọng, đến 1997

lại tăng.

+ Dịch vụ:từ 1991 đến 1993 giảm tỉ trọng và từ 1994 đến 1997

tăng tỉ trọng

- qua sự thay đổi tỉ trọng nhận xét về xu hướng phát triển

của kinh tế.?

+ Kinh tế có sự chuyển dịch từ khu vực nông lâm ngư ngiệp

sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

4. Củng cố dánh giá

- Nhận xét về môi quan hệ giữa các thành phần tự nhiên?

- Nhận xét sự phát triển kinh tế chung của tỉnh
DUYỆT CỦA BGH – TUẦN 34
- Nhận xét giờ thực hành ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản