Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày được đặc điểm của người la động và việc sử dụng lao động ở nước ta 2. Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống, nhận xét và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ, bản đồ II - Chuẩn bị - Biểu đồ cơ cấu lao động - Bảng thống kê sử dụng lao động...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4

Lao động và việc làm

Chất lượng cuộc sống

Ngày soạn: 7/9
Ngày dạy: 15/9I - Mục đích yêu cầu

1. Giúp học sinh hiểu và trình bày được đặc điểm
của người la động và việc sử dụng lao động ở nước ta

2. Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống, nhận xét
và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ, bản đồ

II - Chuẩn bị

- Biểu đồ cơ cấu lao động

- Bảng thống kê sử dụng lao động

III - Tiến trình lên lớp

A - ổn định tổ chức:
B - Kiểm tra bài cũ:

? So sánh sự khác nhau giữ hai hình thức quần cư
nông thôn và thành thị?

C - Bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Nguồn lao động và sử dụng
lao động

? Từ những số liệu về 1. Nguồn lao động
số dân và tỉ lệ độ tuổi - Dân số nước ta có khoảng 80
lao động ở các bài học triệu người (2004) trong đó tỉ
trước, em có đánh giá gì lệ người trong độ tuổi lao động
về lực lượng lao động ở là khoảng 58.4% vì thế nước ta
nước ta? có lực lượng lao động dồi dào
với hơn 40 triệu lao động

? Nêu một vài đặc điểm - Nhiều kinh nghiệm, tiếp thu
của người lao động Việt KHKT nhanh, thông minh,
sáng tạo, cần cù
Nam?

GV treo biểu đồ cơ cấu - Do đặc điểm của nền kinh tế
lao động thiên về nông nghiệp và phân

? Nhận xét về cơ cấu bố dân cư không đồng đều nên
lao động giữa thành thị lao động tập trung chủ yếu ở
và nông thôn? nguyên nông thôn, thành thị ít lao
nhân nào dẫn đến tình động.
hình ấy? - Hạn chế của lao động nước

? Chất lượng lao động ở ta: trình độ chuyên môn chưa
nước ta có đặc điểm gì? cao, chủ yếu là lao động phổ
thông không qua đào tạo nghề,
ít được tiếp thu KHKT, sức
khỏe yếu....
? Chúng ta đã có các
- Cần mở rộng quy mô đào tạo,
biện pháp gì để nâng
mở rộng các trường dạy nghề
chất lượng lao
cao
và THCN, đào tạo lao động
động?
hợp tác quốc tế
GV đưa thêm các số
liệu khác về trình độ
văn hóa, chuyên môn
của lao động nước ta
2. Sử dụng lao động
(SGV/18)Quan sát biểu đồ và cơ
cấu sử dụng lao động
- Lao động trong các ngành
qua các năm 1989 -
nông - lâm - ngư nghiệp đang
2003
giảm dần. Lao động trong công
? Nhận xét về cơ cấu sử
nghiệp và xây dựng đang tăng
dụng lao động?
nhưng tăng nhanh nhất là lao
động trong ngành dịch vụ

-> Thể hiện sự chuyển dịch cơ
? Đánh giá như thế nào cấu kinh tế và quá trình công
về cơ cấu kinh tế và sử nghiệp hóa - hiện đại hóa nền
dụng lao động? kinh tế đang diễn ra nhanh.

II. Vấn đề việc làm
- Thuận lợi khi xây dựng cơ

? Nêu những thuận lợi cấu khing thế và mở rộng quy
và khó khăn từ đặc mô sản xuất, giá nhân công
điểm nguồn lao động rẻ...
dồi dào? - Khó khăn: Vấn đê fgiải quyết

? Vì vậy ở nước ta đang việc làm khó khăn vì nền kinh
tế nước ta còn chậm phát triển,
xảy ra tình trạng gì?
mỗi năm yêu cầu phải có thêm
1 triệu việc làm cho 1 triệu
người đến tuổi lao động

- Thời gian lao động ít nhất là
ở khu vực nông thôn: đạt
77.7%

- Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực
thành thị cao: đạt khoảng 6%

GV gọi học sinh đọc và III. Chất lượng cuộc sống
nêu cảm nhận về hình - Đảng và nhà nước đã và đang
ảnh 4.3 có sự quan tâm đến đời sống

? Nhận xét về những và cải thiện đời sống cho nhân
tiến bộ trong việc cải dân bằng nhiều chính sách
chất mới: Xóa đói giảm nghéo, cho
tạo, nâng cao
lượng cuộc sống ở nước vay vốn phát triển sản xuất,
quỹ ủng hộ người ngèo...
ta?
+ Trước cách mạng tháng 8 và
trong chiến tranh: đói nghèo,
bệnh tật, thu nhập thấp, mù
chữ

+ Ngày nay: Sau 20 năm đổi
mới bộ mặt đời sống đã có
nhiều thay đổi, người biết chữ
đạt 90.3%, tuổi thọ bình quân
đạt 67.5t (Nam) và 74t (Nữ),
thu nhập trung bình đạt trên
400 USD/ năm, chiều cao thể
trọng đều tăng...
D - Củng cố:

E - Hướng dẫn học bài: bài tập 3/17 Cơ cấu sử dụng
lao động giữa thành thị và nông thôn (Vẽ biểu đồ,
nhận xét)

IV/ Rút kinh nghiệm
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
........................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản