Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn:

Chia sẻ: phalinh7

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách thức ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn:

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6

Sự phát triển nền kinh tế việt nam

Ngày soạn: Ngày
dạy:

I - Mục đích yêu cầu

1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát
triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu được xu thế
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách
thức

2 Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ, đọc bản đồ, vẽ
biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét

II - Chuẩn bị

- Bản đồ hành chính Việt Nam

- Một số hình ảnh phản ánh thành tựu kinh tế xã hội

III - Tiến trình lên lớp

A - ổn định tổ chức:

B - Kiểm tra bài cũ:
C - Bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Nền kinh tế nước ta trước

? Nêu những đặc điểm thời kì đổi mới
của nền kinh tế nước ta - HS thảo luận
qua các giai đoạn lịch + Trước cách mạng tháng 8:
sử? Nền kinh tế nước ta là nền
GV treo một số tranh kinh tế phụ thuộc vào đế quốc,
ảnh lạc hậu, đói nghèo. Chủ yếu là

+ Tranh ảnh phản ánh nông nghiệp với năng suất thấp
về đời sống, sản xuất, + Từ 1945 đến 1954: Thực
KHKT, kinh tế.... hiện cải cách ruộng đất, phát
triển nông nghiệp và công
nghiệp (còn ít và nghéo nàn)

+ Từ 1954 đến 1975: Đất nước
-> Đặc trưng là những
bị chia cắt. Miền bắc phát triển
khó khăn của giai đoạn
kinh tế XHCN, miền nam phụ
trước để lại. Xây dựng
lại toàn bộ cơ sở vật thuộc vào nền kinh tế TBCN,
chất kĩ thuật và hạ tầng tập trung ở các đô thị lớn

+ Sau 1975: Đất nước thống
nhất đi lên XHCN, thực hiện
CNH - HĐH và mở cửa nền
kinh tế, cơ cấu kinh tế và thành
phanà kinh tế đã có nhiều thay
đổi.
? Thời gian của qua
II. Nền kinh tế nước ta trong
trình đổi mới?
thời kì đổi mới

- Quá trình đổi mới được thực
hiện từ 1986 đến nay
GV treo biểu đồ của 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh
qua trình chuyển dịch tế
cơ cấu kinh tế, cơ câu
GDP giai đoạn 1991 -
2002

Gv giải thích một số kí
hiệu của biểu đồ

? Nhận xét sự thay đổi
cơ cấu GDP của các - GDP cua rngành Nông - Lân
ngành kinh tế trong giai - Ngư nghiệp giảm dần
đoạn này?
- Công nghiệp - Xây dựng và
dịch vụ tăng lên. Khu vực dịch
vụ đã chiến tỉ trọng khá cao

? điều đó thể hiện đặc nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều
điểm gì của nền kinh tế biến động
nước ta? - cho thấy quá trình tăng
trưởng của nền kinh tế đặc biệt
là xu hướng chuyển dịch cơ
cấu kinh tế ở nước ta đang diễn
ra nhanh. Chú trọng xây dựng
nền kinh tế về cơ bản là công
? Sự chuyển dịch cơ nghiệp và giảm dần tỉ trọng
cấu kinh tế được thể cua rnông lâm ngư nghiệp.
hiện như thế nào?
- Thành phần kinh tế được mở
rộng: Quốc doanh, tập thể, tư
nhân, liên doanh - liên kết
đang phát triển mạnh mẽ.
Giảm dần sự phụ thuộc vào
kinh tế nhà nước. Tuy nhien
những ngành kinh tế trọng
điểm và quan trọng như: điện,
Bưu chính viến thông.... vẫn là
sự quản lý của nhà nước
GV treo bản đồ hành
(đòi hỏi cần phá bỏ độc quyền
chính
khi xây dựng nền kinh tế hợp
? Quan sát và nhận xét,
tác quốc tế và ra nhập các tổ
đọc tên các vùng kinh
chức kinh tế quốc tế, toàn cầu
tế trọng điểm?
hóa...)- Hện nay chúng ta đã có 7
vùng kinh tế trong đó có các
? Sự chuyển dịch cơ vùng kinh tế trọng điểm: vùng
cấu kinh tế theo lãnh kinh tế trọng điểm phía bắc,
thổ nhằm mục đích gì? vùng trọng điểm miền, vùng
kinh tế trọng điểm phía nam.

- Khai thác và tận dụng tối đa
các nguồn lợi từ thiên nhiên
? Kể tên các vùng kinh
vào sản xuất đảy mạnh chuyên
tế khác, các vùng kinh
môn hóa tạo năng suất cao
tế giáp biên và không
trong lao động và sản xuất.
giáp biên?
- HS:
HS đọc

+ Thảo luận rút ra
những thuận lợi và khó
khăn, thách thức của 2. Những thành tựu và thách
nền kinh tế khi phát thức
triển kinh tế trong giai + Thuận lợi
đoạn hiện nay?
- Tăng trưởng kinh tế vững
chắc trên 7%/năm
- Cơ cấu kinh tế đang chuyển
dịch theo hướng có lợi cho quá
trình CNH - HĐH

- Hình thành các ngành công
nghiệp trọng điểm: Đàu khí,
điện, chế biến, sản xuất hàng
tiêu dùng

- Phát triển nền sản xuất hướng
ra xuất khẩu và thu hút đầu tư

+ Khó khăn và thách thức

- Vượt qua nghéo nàn, lạc hậu.
Rút ngắn khoảng cách đói
nghèo giữa thành thị và nông
thôn, giữa các tầng lớp trong
xã hội

- Tài nguyên đang dần cạn kiệt
vì khai thác quá mức
Bài tập 2: Vẽ biểu đồ
cơ cấu GDP theo thành - Vấn đề việc làm, an ninh xã
phần kinh tế hội, y tế giáo dục .....

- Biểu đồ tròn (Số liệu - Thách thức lớn khi tham gia
tính theo tỉ lệ %) hội nhập kinh tế quốc tếD - Củng cố:

E - Hướng dẫn học bài:

IV/ Rút kinh nghiệm

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
........................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản