Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Chia sẻ: phalinh7

Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Giáo án địa lý lớp 9 - Tuần 4

Tiết 7

Các nhân tố ảnh hưởng

đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Ngày soạn:
Ngày dạy:

I - Mục đích yêu cầu

1. Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự
nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và
phana bố ngành nông nghiệp

2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ
đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và
phân bố nông nghiệp Việt Nam

II - Chuẩn bị

- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ khí hậu Việt Nam

- Bản đồ đất đai Việt Nam
III - Tiến trình lên lớp

A - ổn định tổ chức:

B - Kiểm tra bài cũ:

? Phân tích nhưng thành tựu và khó khăn thách thức
của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mới?

C - Bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Các nhân tố tự nhiên

? Tại sao nông nghiệp - Đây là nhứng nhân tố quan
lại là ngành kinh tế phụ trọng nhất. Do đặc trưng của
thuộc vào các yếu tố tự ngành nông nghiệp không thể
không dựa vào các yếu tố tự
nhiên?
nhiên
? Gồm các yếu tố nào?
- Gồm: Đất đai, khí hậu, sông
ngòi, động thực vật...

1. Tài nguyên đất
? Vị trí của yếu tố đất
đai đối với ngành nông - Vai trò vô cùng quan trọng vì
nghiệp? nó là tư liệu sản xuất của nông
nghiệp, thiếu đến sẽ không có
ngành kinh tế này
? Nêu vài nét về đặc
điểm đất đai ở nước ta? - Nước ta có tổng diện tích đất
Đó là thuận lợi hay khó canh tác khoảng 20 triệu ha.
Gồm các loại đất như:
khăn?
+ Đất phù sa: ở các đồng bằng
và chủ yếu để sản xuất lúa
nước và một số cây công
nghiệp ngắn ngày. diện tích
khoảng 3 triệu ha

+ Đất Feralit có diện tích
khoảng 16 triệu ha với nhiều
loại khác nhau tập trung phân
bố ở các vùng trung du, vùng
núi và cao nguyên. Chủ yếu
thích hợp với các loại cây công
? Nguyên nhân của nó? nghiệp

-> Đây là những thuận lợi rất

GV treo bản đồ khí hậu, lớn cho nông nghiệp ở nước ta
giới thiệu và giải thích - Khó khăn là hiện tượng sói
bản đồ mòn đất và đốt nương làm rẫy

? Nhận xét về nguồn tài gây thoái hóa đất
nguyên này ở nước ta? 2. Tài nguyên khí hậu- Nước ta có khí hậu nhiệt đới

? Lấy các ví dụ cụ thể gió mùa ẩm nhưng do vị trí và
về các loại cây trồng sự đa dạng về địa hình tạo nên
các kiểu khí hậu đặc trưng khá
thích hợp?
phong phú thích hợp cho nhiều
loại cây trồng khác nhau.

VD: Khí hậu mùa đông lạnh ở
? Khí hậu gây ra những
Bắc bộ và Bắc trung bộ thích
khó khăn gì?
hợp với cây vụ đông
- Khí hậu ôn đới núi cao

+ Những biến động của thời

? Tại sao nước cũng là tiết cũng làm ảnh hưởng đến
một nguồn tài nguyên năng suất cây trồng: Bão,
sương muối, rét đậm....
đối với nông nghiệp?

? Đặc điểm của nguồn 3. Tài nguyên nước
tài nguyên nước ở nước - Nước tưới rất quan trọng đối
với nông nghiệp.
ta?

- Nước ta có hệ thống sông
ngòi, ao hồ và đầm lầy phong
phú, nguồn nước ngầm nhiều
rất thuận lợi cho tưới tiêu trong
? Những hạn chế?
nông nghiệp.

- Lượng mưa trung bình đạt
1500 - 2500 mm/năm
? Tài nguyên sinh vật ở
+ Hạn chế: Lũ lụt về mùa mưa
nước ta có đặc điểm gì?
và hạn hán về mùa khô
4. Tài nguyên sinh vật

- Nguồn tài nguyên động thực

? Rút ra nhận xét gì về vật phong phú là điều kiện
thuận lợi cho nhân dân thuần
các nhân tố tự nhiên?
chủng và lai tạo giống mới có
năng suất cao và chống chịu
hạn hán tốt

-> Tóm lại: Nước ta có nhiều
điều kiện ưu đãi của thiên
nhiên, có nhiều nguồn tài
nguyên thuanạ lợi cho phát

? Tại sao dân cư và lao triển nông nghiệp nhưng ben
động lại là nhân tố ảnh cạnh đó vẫn còn một số khó
hởng đến nông nghiệp? khăn do điều kiện bất thường
của thời tiết và khí hậu
? Đặc điểm của nhân tố
II. Các nhân tố kinh tế - xã hội
này ở nước ta?
1. Dân cư và nguồn lao động
- Sản xuất rất cần có lao động
và đây cũng là thị trường tiêu
thụ sản phẩm- Nước ta có hơn 80 triệudân
trong đó có tới 58.4% trong độ
? Qua hình 7.1/26 nhận
tuổi lao động, đây là lực lượng
xét và đánh giá về cơ sở
lao động dối dào cho phát triển
vật chất kĩ thuật ở nước
nông nghiệp
ta?
- Lao động Việt Nam giàu kinh
nghiệm trong sản xuất nông
nghiệp, cần cù sáng tạo và tiếp
thu KHKT nhanh
? Việc phất triển và 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
hoàn thiện ấy nhằm
- Đang dần được hoàn thiện,
mục đích gì?
các cơ sở phục vụ chăn nuôi,
trồng trọt đang phát triển và
phân bố rộng khắp nhất alf các

? Chính sách phát triển vùng chuyên canh
nông nghiệp của nước - Hình thành hệ thống thủy lợi,
ta qua các thời kì có kênh mương với các thiết bị
thay đổi như thế nào? tưới tiêu hiện đại.

? Tác động đến nông - Tăng năng suất và chất lượng
nghiệp ra sao? các sản phẩm nông nghiệp,
giảm dần sự phụ thuộc vào tự
nhiên và đang chuyển dịch cơ
cấu lao động
? Đặc điểm của thị
3. Chính sách phát triển nông
trường ảnh hưởng đến
nghiệp
nông nghiệp như thế
+ Trước 1986: làm ăn theo lối
nào?
chung, tập thể, HTX

+ Sau 1986: Tư nhân hóa, có
nhiều chính sách khuyến nông
hợp lý, phát triển kinh tế hộ
? Đặc điểm của thị
trường trong nước và gia đình, kinh tế trang trại
ngoài nước? hướng ra xuất khẩu

? Lấy ví dụ cụ thể 4. Thị trường trong và ngoài
nước
- Cà phê
- Thúc đẩy mở rộng sản xuất
- Dừa....
và tăng năng suất lao động,
thực hiện trao đổi là nhu cầu
của thị trường

- Tác động trực tiếp đến sự
thay đổi cơ cấu cây trồng và
sản xuất phù hợp với nhu cầu
thị trường

- Biến động của thị trường sẽ
ảnh hưởng đến người sản xuấtD - Củng cố:

E - Hướng dẫn học bài:
IV/ Rút kinh nghiệm

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
........................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản