Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 1: GIỚI THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Chia sẻ: phalinh13

MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Biết được vị trí vai trò của điện năng và nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống - Biết được triển vọng của nghề điện dân dụng - Biết được mục tiêu nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề điện dân dụng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 1: GIỚI THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 1: GIỚI
THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNGI/ MỤC TIÊUBÀI HỌC :

- Biết được vị trí vai trò của điện năng và nghề điện
dân dụng trong sản xuất và đời sống

- Biết được triển vọng của nghề điện dân dụng

- Biết được mục tiêu nội dung chương trình và
phương pháp học tập nghề điện dân dụng

II/ CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG:

1/ Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 1SGK

- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng

2/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Các thông tin có liên quan đến nghề điện

III/TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
1/ Ổn định lớp: 2 phút

Kiểm tra sĩ số lớp học , ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Nội dung giảng bài mới: 80 phútHoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

30 ’
Hoạt động 1: Tìm I. Vị trí vai trò của điện
hiểu vị tri vai trò năng và nghề điện dân
của điện năng và dụng trong sản xuất và đời
nghề điện trong SX sống
và ĐS 1/ Vị trí vai trò của điện
năng trong sản xuất và đời
sống
GV: Các em hãy
nêu vị trí vai trò của - Điện năng là nguồn động
điện năng và nghề lực chủ yếu đối với sản xuất
điện dân dụng trong và đời sống vì những lý do
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

sản xuất và đời cơ bản sau:
sống? - Điện năng được sản xuất
HS trả lời tập trung trong các nhà máy
điện và có thể truyền tảI đI
xa với hiệu suất cao.

- Quá trình sản xuất và
truyền tải, phân phối và sử
GV: Em hãy nêu ví
dụng điện năng được tự
dụ chứng tỏ điện
động hoá và điều khiển từ xa
năng dễ dàng biến
dễ dàng.
đổi thành các dạng
- Điện năng dễ dàng biến đổi
năng lượng khác?
sang các dạng năng lượng
HS trả lời
khác

2. Vị trí vai trò của nghề
điện dân dụng
GV: Các em hãy
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

nêu vị trí vai trò của - Sản xuất truyền tải và
nghề điện dân dụng phân phối điện năng
lấy ví dụ minh họa? - Chế tạo các vật tư thiết bị
HS trả lời điện

- Đo lường điều khiển tự
động hóa quá trình sản suất

- Sửa chữa những hư hỏng
của các thiết bị điện mạng
điện sửa chữa đồng đo hồ
điện

- Nghề điện rất đa dạng, hoạt
động chủ yếu trong lĩnh vực
sử dụng điện năng phục vụ
đời sống sinh hoạt và sản
xuất
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

- Nghề điện dân dụng giữ
một vai trò quan trọng góp
phần thúc đẩy sự công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước.

Hoạt động 2 : Tìm 10' II. Triển vọng của nghề
hiểu triển vọng của điện dân dụng
nghề điện - Nghề điện dân dụng luôn
cần phất triển để phục vụ sự
GV :Em hãy cho
biết triển vọng của nghiệp công nghiệp hóa đất
nghề điện dân dụng nước
cuộc
trong công - Sự phất triển của nghề điện
công nghiệp hoá, gắn liền
hiện đại hoá đất
với sự phát triển của ngành
nước hiện nay?
điện
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

HS trả lời - Nghề điện dân dụng phát
triển gắn liền với tốc độ phát
triển xây dựng nhà ở

- Nghề điện dân dụng có
nhiền điều kiện phát triển
không những ở thành thị mà
còn ở cả nông thôn và miền
núi

Hoạt động 3 :Tìm 20' III. Mục tiêu, nội dung
hiểu mục tiêu,nội chương trình giáo dục
dung chương trình nghề điện dân dụng

1. Mục tiêu
GV: các em hãy
nêu mục tiêu nội a. Về kiến thức
dung chương trình
- Biết những kiến thức an
giáo dục nghề điện
toàn lao động của nghề
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

dân dụng - Biết được những kiến thức
cơ bản, cần thiết về đo lường
điện trong nghề điện dân
GV : Khi học nghề
dụng.
điện cần có kiến
- Hiểu được những kiến thức
thức gì về nghề?
cơ bản về công dụng, cấu
HS trả lời
tạo, nguyên lý làm việc, bảo
dưỡng và sửa chữa đơn giản
GV nêu những yêu
một số đồ dùng điện trong
cầu về kiến thức mà
gia đình
học sinh cần có để
Hiểu những kiến thức cơ bản
học tốt môn học
về tính toán, thiết kế mạng
nghề điện dân dụng
điện trong nhà đơn giản
HS chú ý nghe
- Biết tính toán thiết kế máy
giảng
biến áp một pha công suất
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

nhỏ

- Biết những kiến thức cần
thiết về đặc điểm, yêu cầu,
triển vọng phát triển của
nghề điện dân dụng

b. Về kỹ năng

Khi học nghề điện - Sử dụng được dụng cụ lao
cần có kĩ năng gì về động một cách hợp lý và
nghề? đúng kỹ thuật

HS trả lời - Thiết kế và chế tạo được
máy biến áp một pha công
suất nhỏ

- Thiết kế, lắp đặt được
GV nêu một số kỹ
mạng điện trong nhà đơn
năng mà học sinh sẽ
giản
có được trong
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

chương trình học - Tuân thủ những quy định
nghề điện dân dụng an toàn lao động của nghề
trong quá trình học tập
HS chú ý nghe
giảng - Tìm hiểu được những
thông tin cần thiết về nghề
điện dân dụng

c. Về thái độ

- Học tập nghêm túc

GV nêu những thái - Làm việc kiên trì, khia học,
độ cần thiết của học có tác phong công nghiệp,
đảm bảo an toàn lao động và
sinh trong quá trình
học nghề giữ vệ sinh môi trường

- Yêu thích, hứng thú với
HS chú ý theo dõi
công việc và có ý thức chủ
động lựa chọn nghề nghiệp
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

tương lai.

Hoạt động 4: Tìm 20' IV. Phương pháp học tập
hiểu phương pháp nghề điện dân dụng
học nghề điện 1. Hiểu rõ mục tiêu bài học
trước khi học bà mới
GV: các em hãy
cho biết tại sao phải
hiểu rõ mục tiêu bài
học trước khi học
2. Tích cực tham gia xây
bài mới ?
dựng cách học theo cặp,
nhóm

- Tuân thủ theo sự điều
Khi học theo cặp khiển hoạt động của giáo
theo nhóm học sinh viên và nhóm trưởng
cần chú ý đến vấn
- Trao đổi với giáo viên và
đề gì?
các bạn trong nhóm những
Hoạt động của TG
Nội dung bài giảng
thầy và trò

vấn đề chưa rõ

- Tham gia tích cực để giải
quyết nhiệm vụ của nhóm
GV: Tại sao với
môn này lại chú - Trình bày kết quả của
trọng phương pháp nhóm trước lớp nếu được
học thực hành? giao

HS trả lời - Tự đánh giá và đánh giá
chéo kết quả đạt được theo
GV nêu các phương
hướng dẫn của giáo viên
pháp học tập thực
hành để có kết quả
tốt khi học nghề
điện dân dụng
3. Chú trọng phương pháp
HS chú ý nghe học thực hành
giảng
IV/ Tổng kết bài học : 8'

Hệ thống lại kiến thức:

- Vị trí vai trò của điện năng và nghề điện dân dụng
trong sản xuất và đời sống

- Vị trí vai trò của nghề điện dân dụng

- Triển vọng của nghề điện dân dụng

- Mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục nhề điện
dân dụng

- Phương pháp học tập nghề điện dâng dụng

V/ CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN TỰ
HỌC

Câu hỏi: Nêu vị trí, vai trò của điện năng và nghề
điện dân dụng trong sản xuất và đời sống?

VI/ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản