Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 22: Bảo vệ vốn gen

Chia sẻ: tengteng12

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- bài 22: bảo vệ vốn gen', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 22: Bảo vệ vốn gen

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Di truyền y học là gì?
Câu 2: Trong các bệnh di truyền sau đây bệnh
nào là bệnh di truyền phân tử
A. Hội chứng B. Hội chứng Claiphentơ
Đao
C. Hội chứng Tơc nơ D. Bệnh Bạch tạng

Câu 3: Trong các bệnh di truyền sau đây bệnh
nào là hội chứng bệnh liên quan đến đột biến
NST:
A. Ung thư máu B. Phêninkêtô niệu
C. Mù màu D. Máu khó đông
TIẾT 23: BÀI 22
Giáo viên giảng dạy: Lê Thị Ngọc Trâm
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
Vì sao phải bảo vệ vốn gen của loài người?
- Nhiều loại gen đột biến được di truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác là gánh nặng di
truyền cho loài người.
Vậy có cách gì hạn chế bớt “gánh nặng di
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác
nhân đột biến
2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
a. Tư vấn di truyền
Nhiệm vụ:
+ Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả
năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con
của các gia đình đã có bệnh này
+ Cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ
để phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời
sau.
Di truyền y học tư vấn: là một lĩnh vực
chẩn đoán di truyền y học hình thành trên
cơ sở những thành tựu về di truyền người
và di truyền y học.
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH
ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến
2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
b. Sàng lọc trước sinh
Xét nghiệm trước sinh: là những xét nghiệm
phân tích NST, phân tích ADN để biết xem thai
nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không.
Phương
pháp:
+ Chọc dò
dịch ối.
+ Sinh thiết
tua nhau thai.
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH
ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến
2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tương lai
Liệu pháp gen:
- Là kỹ thuật chữa trị các bệnh di truyền bằng
cách phục hồi chức năng của các gen bị đột
biến.
- Gồm 2 biện pháp: đưa bổ sung gen lành vào
cơ thể người bệnh và thay thế gen bệnh bằng
-genục đích: phục hồi chức năng bình thường
M lành.
của tế bào hay mô, khắc phục sai hỏng di
truyền, thêm chức năng mới cho tế bào.
- Về nguyên tắc: là kỹ thuật chuyển gen.
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH
ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến
2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tương lai
- Quy trình: gồm 3 bước (SGK)
+ Tách tế bào đột biến ra từ
người bệnh.
+ Các bản sao bình thường của
gen đột biến được gài vào virut
(sống trong cơ thể người) rồi
đưa vào các tế bào đột biến ở
trên.
+ Chọn các dòng tế bào có gen bình thường lắp đúng thay
thế cho gen đột biến rồi đưa trở lại bệnh nhân để sản
sinh các tế bào bình thường thay cho tế bào bệnh.
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH
ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
1. ỌC động xã hội của việc giải mã bộ gen người
H Tác
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
1. Tác đHỌC xã hội của việc giải mã bộ gen người
ộng
• Liệu những hiểu biết về hồ sơ di
truyền của chính chúng ta có cho phép
tránh được các bệnh tật di truyền hay
chỉ đơn thuần thông báo về cái chết
sớm có thể xảy ra và không thể tránh
được.
• Hồ sơ di truyền của mỗi người liệu
có bị xã hội sử dụng để chống lại
chính họ hay không? (trong vấn đề xin
việc làm, hôn nhân…)
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
HỌC
1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người
2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế
bào. mang lại những lo ngại:
Cũng
Các gen kháng thuốc kháng sinh có thể phát tán
sang vi sinh vật gây bệnh cho người không?
Các sản phẩm từ sinh
vật biến đổi gen có an
toàn cho sức khoẻ con
người không?
Con người có sử
dụng kĩ thuật nhân
bản vô tính để tạo
ra con người nhân
bản không?
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
HỌC
1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen
người
2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế
. Vấbào. di truyền khả năng trí tuệ:
n đề
a. Hệ số thông minh (IQ)
- IQ (Intelligence Quotient) là chỉ số thông minh
và được dùng để xác định giá trị thông minh của
con người.
- Công thức tính IQ: IQ = MA/CA x 100
Trong đó: MA (Mental Age) là tuổi trí tuệ, tính
bằng tháng, quy từ điểm trắc nghiệm.
CA (Chronological Age) là tuổi thực
tế tính bằng tháng, theo thời gian sinh trưởng của
mỗi người).
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH

ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
Ọ Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người
H1.C

2. Vấn đề phát sinh.
3. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ:
a. Hệ số thông minh (IQ)
b. Khả năng trí tuệ và sự di
truyền:năng trí tuệ được di truyền.
- Khả
- Chỉ số IQ còn bị chi phối bởi yếu tố môi
trường.
- Một số biện pháp bảo vệ tiềm năng di
truyền trí năng:
+ Tránh các tác nhân gây đột biến.
+ Đảm bảo cuộc sống đầy đủ về vật chất và
tinh thần, được tiếp cận với nền văn minh
TIẾT 23 – BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DTH
ẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN
HỌC
1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen
người
2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công ngh ệ t ế
. Vấbào. di truyền khả năng trí tuệ:
n đề
. Di truyền học với bệnh AIDS

• Nguyên nhân gây bệnh
AIDS là gì? Hậu quả
của nó thế nào? Làm
thế nào để hạn chế
bệnh này?
BA CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM HIV
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP

• Câu 1: Để bảo vệ vốn gen của loài người,
cần tiến hành những biện pháp gì?
• Tạo môi trường sạch.
• Tránh và hạn chế tác hại của các tác nhân
gây đột biến.
• Sử dụng liệu pháp gen.
• Sử dụng tư vấn di truyền y học.
• Câu 2: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật
chọc dò dịch ối nhằm khảo sát điều gì?
• Tế bào thai bong ra trong nước ối.
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP
Câu 3: Một bé trai cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, cơ
thể phát triển chậm, lưỡi dài và dày, si đần. Người mẹ đưa
con tới bệnh viện nhờ thầy thuốc khám và điều trị. Bác sĩ cho
làm các tiêu bản NST và thu được kết quả: em bé này có 2n =
47, cặp NST số 21 có 3 chiếc.
a. Em bé đã mắc bệnh gì? Phương hướng điều trị như thế
nào?
b. Em bé đã mắc bệnh Đao bệnh?
a. Giải thích nguyên nhân gây
Phương hướng điều trị: đây là bệnh di truyền mà hiện tại y
học vẫn chưa tìm ra cách chữa.
b. Nguyên nhân gây bệnh:
Do quá trình phát sinh giao tử, ở bố hay mẹ của em bé có cặp
NST tương đồng số 21 không phân li → tạo ra loại giao tử
mang 2 NST số 21.
Giao tử mang 2 NST số 21 này thụ tinh với giao tử bình thường
mang 1 NST số 21 → hợp tử mang 3 NST số 21.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học bài cũ và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị bài 24 CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN
HÓA
? Thế nào là cơ quan tương đồng?
? Thế nào là cơ quan tương tự?
? Thế nào là cơ quan thoái hóa?
? Nêu những bằng chứng phôi sinh học, địa lí
sinh vật học, tế bào học để chứng minh
nguồn gốc động vật của loài người.
Chăm sóc bệnh nhân AIDS
Di truyền y học tư vấn
Liệu pháp gen
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản