Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Gen và tổng gen ở người nhằm bảo vệ vốn Gen

Chia sẻ: tengteng12

.Ví dụ : - Ở thú, các gen tổng hợp prôtêin sữa chỉ hoạt động ở cá thể cái, vào giai đoạn sắp sinh và nuôi con bằng sữa. - Điều hoà hoạt động gen là điều hoà lượng sản phẩm

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Gen và tổng gen ở người nhằm bảo vệ vốn Gen

Ví dụ :
- Ở thú, các gen tổng hợp prôtêin sữa chỉ hoạt
động ở cá thể cái, vào giai đoạn sắp sinh và nuôi con
bằng sữa.
- Điều hoà hoạt động gen là điều hoà lượng sản
phẩm c- Ở gen. các gen tổng hợp enzim chuyển hoá
ủa E.coli
đường lactôzơ chỉ hoạt động khi môi trường có
lactôzơ.


Điều hòa hoạt động
của gen là gì?
1. Mô hình cấu trúc của opêron Lac
Opêron
Vùng vận
Các gen cấu trúc (Z, Y, A)
Gen điều hoà hành
có liên quan về chức năng

ADN P PO
R Z Y A


Vùng khởi động

Opêron là một nhóm gen có liên quan về chức năng
và có chung một cơ chế điều hoà.
Opêrôn là
Ví dụ: opêron Lac ở gì?
E.Coli
1. Mô hình cấu trúc của opêron Lac
Opêron
Vùng vận
Các gen cấu trúc (Z, Y, A)
Gen điều hoà hành
có liên quan về chức năng

ADN P PO
R Z Y A


Vùng khởi động

Opêron Lac gồm:
+ Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) ần cấu tạo của
Kể tên các thành ph
ôpêrôn Lac?
+ Vùng vận hành (O)
+ Vùng khởi động (P)
5
2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac
Quan sát sơ đồ và
điền vào bảng sau
2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac
a. Khi môi trường không có
lactôzơ phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động
Các thành

Gen điều hoà R Tổng hợp…………..………
Prôtêin ức chế ..……….. với vùng vận hành(O)
Các gen cấu trúc Z, Y, A Không ………..
b. Khi môi trường có lactôzơ
Các thành phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động

Gen điều hoà R ………… chất ức chế
Prôtêin ức chế Gắn với ……….., bị bất hoạt
Các gen cấu trúc Z, Y, A ……………tổng hợp prôtêin
( các enzim phân giải lactôzơ)
TỪ ĐỂ CHỌN: không hoạt động; kết hợp; prôtêin ức chế; lipit ; phiên mã; tương tác;
tổng hợp; lactôzơ; prôtêin; hoạt động; không tổng hợp.
Vùng vận hành (O)

I. ỨC CHẾ ADN
Y A
Z
(Khi môi trường
không có lactôzơ)
Không phiên mã


Prôtêin ức chế
ADN
II. HOẠT ĐỘNG Y A
Z
(Khi môi trường
có lactôzơ) mARN
Prôtêin ức chế Các prôtêin được tạo thành
Chất cảm
bị bất hoạt bởi các gen Z, Y, A
ứng (lactôzơ)
Điều hòa gen ở SV nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn nào?
2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac
a. Khi môi trường không có
lactôzơ phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động
Các thành

Gen điều hoà R Tổng hợp…………..………
prôtêin ức chế
Prôtêin ức chế ..……….. với vùng vận hành(O)
tương tác
Các gen cấu trúc Z, Y, A Không ………..
phiên mã

b. Khi môi trường có lactôzơ
Các thành phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động

Gen điều hoà R ………… prôtêin ức chế
tổng hợp
Prôtêin ức chế Gắn với lactôzơ bị bất hoạt
………..,
Các gen cấu trúc Z, Y, A ……………tổng hợp prôtêin
hoạt động
( các enzim phân giải lactôzơ)
TỪ ĐỂ CHỌN: không hoạt động; kết hợp; prôtêin ức chế; lipit ; phiên mã; tương tác;
tổng hợp; lactôzơ; prôtêin; hoạt động; không tổng hợp.
Câu 1. Thành phần của opêrôn Lac ở E.coli gồm
A. gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).
B. gen điều hòa (R), vùng khởi động (P), nhóm gen cấu
trúc (Z, Y, A).
C. vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen
cấu trúc (Z, Y, A).
D. gen điều hòa (R), vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc
(Z, Y, A).
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở SV nhân sơ,
gen điều hòa R có vai trò
A. mang thông tin quy định enzim ARN- pôlimeraza.
B. mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.
C. là nơi tiếp xúc với enzim ARN- pôlimeraza.
D. Là nơi liên kết với prôtêin điều hòa.
Câu 3. Trong mô hình điều hòa của Mônô và Jacôp theo
Ôperôn Lac, chất cảm ứng là
A. Đường galactôzơ.
B. Đường Lactôzơ.
C. Đường Glucôzơ.
D. Prôtêin ức chế.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản